PZC bevindingen Olau Kruispunt Wissenkerke beveiligd en heropend Staten achter bescherming Oosterschelde Storm om een stukje Zeeuwse bezinning op rol Westerscheldebekken nodig Drive-in bios op water? provincie ZATERDAG 23 SEPTEMBER 1989 SCHANDPAAL Installatie projectgroep Brouwersdam POLITICI RONDDEN KLUS AF TWIJFELS BIJ WD Extra wensen Rol gemeenten SYMPOSIUM IN MIDDELBURG Vijf visies door Willem van Dam Vlieger Vrienden weer de lucht in a a Wie in oktober met Olau richting Londen vaart lean genieten van de nieuwste films in een riante bioscoopzaal. Dit is slechts één van de vele fantastische faciliteiten van het nieuwe Olau Ruimteveer, de Olau Hollandia. De lancering van dit. enorme schip met astronomische afmetingen is gepland op 4 oktober a.s. in Vlis- singen. VUSSINGENZSSHEERNESS WISSENKERKE - Het kruispunt Hoveijn bij Wissenkerke, in de ruim twintig jaren van zijn bestaan decor voor een lange reeks zeer ern stige ongelukken, is vrijdag offi cieel opnieuw in gebruik genomen, maar nu in een veel veiliger versie dan de eerste. Gedeputeerde J. D. de Voogd leidde het ingebruikname- ritueel als opziener over twee uit voerende krachten: het statenlid N. Filius en de Wissenkerkse burge meester P. Wisse. Beide heren zit ten gedeputeerde staten al twintig jaar op de huid met verzoeken en voorstellen het kruispunt te bevei ligen. Nu mochten ze, gestoken in oranje signaalpakken en gewapend met spuitbussen, de markering vol tooien van een gereconstrueerd kruispunt. Dat het zo lang heeft geduurd voor dat Hoveijn werd aangepakt, ligt aan de statistieken. Het kruispunt was, hoewel de aard van de ongeluk ken altijd zeer ernstig was, niet vaak genoeg 'de plaats van het ongeval' om het predicaat black-spot te krij gen: een hoge notering op het priori teitenlijstje van de provincie. Om dat verkeerslichten de zaak alleen maar zouden verergeren en omdat het kruispunt toch regelmatig on gunstig in het nieuws kwam, verzon provinciale waterstaat een con structie waarmee Hoveijn binen de begrotingspost groot onderhoud kon worden veranderd. De BV Zeeuwse Asfalt Onderneming legde op de plaats waar vroeger twee we gen elkaar plompverloren kruisten, twee rijbanen met een brede mid denberm, compleet met uit- en in- voegstroken. De opzichter, de twee uitvoerenden en de aannemer toonden zich tij dens een bijeenkomst in Kamper- duijn in Kamperland, tevreden over het resultaat. Het Noordbevelandse statenlid Filius plaatste, 'nu de ge deputeerde er toch was' wel wat kanttekeningen. „Nu moeten we maar eens gaan denken aan een an der groot knelpunt in Noord-Beve land, namelijk de toegangsweg tot het eiland, de Zandkreekdam. Als we die ellende kunnen oplossen spreken we over drie jaar misschien over een Noord-Beveland dat tol vrij, verkeerslichtenvrij en hefbrug- vrij is", filosofeerde Filius. WSÊÈIIÈilllÊtii.i,,: Opzichter De Voogd (l), en/de wegwerkers Filius (m) en Wisse (r) in de weer met de markering. MIDDELBURG - Provinciale staten staan achter de aanwij zing van de Oosterschelde tot beschermd natuurmonument. Over de spelregels die daarvoor moeten gelden, wordt ver schillend gedacht. Met name de VVD betwijfelt of vérgaande beperkingen in het gebruik van de zeearm noodzakelijk zijn. De liberalen vragen zich af of er wel afdoende controle moge lijk is op naleving van de regels. VVD en CDA zijn tegen afslui ting van de zogenaamde Oliegeul bij Neeltje Jans voor de scheepvaart. WILHELMINADORP - De Zeeuwse Vlieger Vrienden sluiten zaterdag 30 september het zomerseizoen af met een samenkomst bij het strandje Kat- se Veer. Iedere belangstellende kan meevliegeren. Bij gunstige weersom standigheden zullen de Vlieger Vrien den een spektaculaire show maken, met tientallen zelfbouw-vliegers in allé mogelijke soorten, kleuren en vormen. De show begint om 13.00 uur. Aanvankelijk betrokken we een woning in de kom van het dorp. Daar was het de religie, die zich het meest aan ons, argeloze, vrij- opgevoede stedelingen, manifes teerde. De autochtonen bleken zichzelf te hebben verdeeld in her vormden, gereformeerden, oud gereformeerden, je had erbij die waren van het Oefeningetje' en de anderen, die waren niks. Over die anderen werd gewoontege trouw negatief gesproken. Om niet helemaal uit de toon en de gunst te vallen zei m'n vrouw dat ze katholiek was, dat geloof komt er toch haast niet voor. Wat daar op zondagen aan ons raam voor bijtrok, bleek een sombere folklo re van benepen geesten in het zwart. Vaak dikke boerentrienen, het haar geknot en daar een hoed op." Da's een aardig idee, moeten ze des tijds op de redactie van het week blad Vrij Nederland gedacht heb ben; zomertijd, magere redactiebe zetting, waarom de lezers niet ge vraagd zélf een verhaal te schrij ven. Over het stadsleven, ging het dit keer. En over het leven op het platteland. Een leuk idee, dacht meneer J. C. Brusselaars uit Oosterland. 'Rare kerkmensen', zette hij boven het verhaaltje dat-ie naar VN stuurde. Het zou een prettig idee zijn, als meneer Brusselaars onmiddellijk zijn koffers pakt, denkt men thans te Oosterland. „Als je dat stuk leest, moet-ie di rect gaan, dan kun je niet begrijpen dat-ie hier nog woont." Storm rond een stukje. „We hebben van alles meege maakt. Een stokoude huisgenoot die tegenover ons bekende dat hij soms voor honderd gulden werd afgeperst door een gepensioneer de ouderling, die uit principe zijn AOW-uitkering weigert; onze jongste dochter, die overstuur thuiskwam doordat de dominee had gezegd dat kinderen die niet geloven, vroeg dood gaan. Dat ge loof, die kerk hebben we als vrese lijk hinderlijk ondervonden, als het gaat om een gelukkig leefkli maat." Te Oosterland wordt de hoed niet langer voor de Brusselaars gelicht. Een kropje sla wordt hen in de dorpswinkel nog wel verstrekt, maar een welgemeend goedemor gen' is er niet meer bij. „Het is een schoftig stuk, heel schoftig", klinkt het diep gekrenkt in de winkel van groentehandelaar P. M. Pieper. „Ik ken die meneer Brusselaars vrij goed. Het is een goeie klant van me. Maar tegen die man zeg ik niets meer. Die heeft voor mij afgedaan." „Later betrokken we een boeren- spulletje, op een steenworp af stand van het dorp. Hier leven we een stuk rustiger. (...)De boer na bij ons, hoewel verplicht, verdomt het om de bagger van de openba re weg te halen. Hier kan je met eigen ogen zien hoe hij jaar lijks de bodem verkankert met tientallen tonnen chemicaliën." Het aantal VN-lezers in Oosterland is vermoedelijk vrij gering. Maar laat nu uitgerekend die boer het stuk onder ogen krijgen. Moet je nou 's lezen, stapte hij verongelijkt bij groentehandelaar Pieper bin nen. Die ('ik zat me er ook een beetje dik op te maken') sprak er eveneens schande van. De dorps-tam-tam draagt ver. Groenteboer Pieper liet een stel kopietjes draaien en ver spreidde die vervolgens op ruime schaal onder de dorpsbewoners. Sinsdien is het wonen in Oosterland er voor de Brusselaars niet prettiger op geworden. En ze vonden het er - lees VN - toch al niét bijster aange naam toeven. „Een dag naar Rotterdam wordt steeds meer een uitje. Vooral mijn vrouw geniet er van. Ik merk aan haar stemming wanneer ze weer 'moet'. We poten de wagen in een parkeergarage, en gaan heerlijk de stedelijke massa in. We voeren niks in ons schild, maar het idee dat niemand je aanstaart werkt bevrijdend." Dat staren is voorlopig afgelopen. Een groot deel van de dorpsbevol king keurt de Brusselaars geen blik meer waardig. „Dat denk ik ook", zegt groenteboer Pieper. „Ik denk dat ze door het halve dorp met de nek worden aangekeken. En niet al leen door kerkmensen. Maar ook mensen die niet naar de kerk gaan zijn er erg gepikeerd over. Ik ga naar de kerk. Hij werkt 's zondags. Dat is zijn eigen verantwoordelijkheid. Maar dan moet-ie mij niet scheef aankijken dat ik op zondag wèl naar de kerk ga. Ieder heeft z'n principes Maar als je ergens woont en je maakt de gemeenschap op eeö schunnige manier zo zwart, wat doe je hier dan nog? Ik heb gewoon het idee dat die man Oosterland zwart heeft willen maken." Te Oosterland is een dorpsgenoot aan de schandpaal gezet. Maar hoe zit het daar met de vergevingsge zindheid die vanaf menige kansel gepredikt wordt? „Ik ben niet zo ie mand die heel z'n leven zwart naar die man blijft kijken. Maar dan moet-ie het wel goed maken. Dan zal hij in datzelfde Vrij Nederland moeten schrijven, dat-ie het alle maal niet zo bedoeld heeft." Maar of hij dat ook zal doen? De fer me toon die meneer Brusselaars in z'n stukje hanteerde is inmiddels geheel verdwenen. De woede van de dorpsbevolking is z'n gemoedsrust en die van z'n vrouw niet ten goede gekomen, bekent hij door de tele foon. Heel vervelend allemaal. Hij heeft in z'n verhaal geen namen ge noemd, dus waarom het halve dorp zich aangesproken voelt, eerlijk ge zegd snapt-ie dat niet zo goed. Maar aan de andere kant: wat-ie geschre ven heeft, is waar, vindt meneer Brusselaars. Natuurlijk wil-ie er verder over praten, even de agenda trekken. Nog geen half uur later belt-ie terug. Om te melden dat hij. er toch maar van afziet. Begrijpt u,( z'n vrouw, die voelt daar niks voor. Maar misschien kan het later nog eens, als de commotie wat weg geëbd is. En groenteboer Pieper? Die heeft evenmin veel behoefte aan publici teit, „Ik ben een beetje kwetsbaar. Ik heb een zaak. Ik wil iedereen te vriend houden. En ik zou het ook vervelend vinden die meneer Brus selaars te kwetsen; of nou nee, dat toch ook weer niet." Dit bleek vrijdag in een gezamenlijke vergadering van de statencommissies ruimtelijke ordening en milieu, mr ir J. Huisman van de VVD: „Ik heb de in druk dat over effecten en mate van ver storing gedramatiseerder de feitelijke situatie wordt weergegeven. De re stricties die aan recreanten worden opgelegd zijn te vergaand." Hij had geen enkel vertrouwen in het nut van beperkende maatregelen als er geen goed toezicht is. „We zullen bij wijze van spreken de marine moeten bin nenhalen om controle uit te oefenen." De CDA-er L. Coppoolse zei dat de re gels voor het betreden van de Ooster schelde beter moeten aansluiten bij het 'historisch gebruik' van de zeearm. Hij vond dat vooral de mogelijkheden om rond Sint-Philipsland zeegroente te snijden en zeeaas te spitten uiterst beperkt zijn. Coppoolse wilde dat ver soepelen. Hij tekende erbij aan dat commerciële activiteiten uitgesloten moeten worden. De CDA-er liet weten dat het merendeel van zijn fractie moeite heeft met afsluiting van de Oliegeul. Hij was tegen het toelaten van 'watermonsters' zoals speedbo ten, op de Oosterschelde. W. Kolijn van de SGP herinnerde aan de miljarden guldens gemeenschaps geld die voor de natuur in de Ooster schelde zijn gestopt. Tegen die achter grond achtte hij betere bescherming vanzelfsprekend. Kolijn bepleitte een goede regeling voor zeegroenten snij den. Het spitten van zeeaas wenste hij aan een vergunning te binden. De SGP-er had moeite het een verbod voor sleepnetvisserij. L, C. van Dijke (rpfgpv) zette zonder meer het natuur behoud voorop, daarin gevolgd door A. J. Dijkwel (d66) en C. T. A. van Wa terschoot (ppr). H. Venekamp (pvda) had extra wen sen, zoals: verbod op vervoer van ge vaarlijke stoffen; beperken van vlieg bewegingen boven de Oosterschelde; terugdringen van kokkel visserij; ver bieden van machinaal zeeaas winnen. De PvdA, SGP, D66 en RPF/GPV wa ren voor afsluiting van de Oliegeul. Ook L. Nederhoed-Zijlstra van het CDA was daar voor. Ze noemde het lo gisch dat de mens in het Oosterschel- degebied beperkingen krijgt opge legd. Uit de reacties tégen betere be scherming leidde Nederhoed af dat de kennis van natuurwaarden te wensen overlaat. Gedeputeerde G. de Vries-Hommes (pvda, milieu) beklemtoonde dat over treden van de spelregels wordt be straft met boetes en het intrekken van vergunningen. Ze zag wat controle be treft ook een taak voor de gemeentebe sturen. Die moeten in hun politiebe leid aan de bescherming van de Oos terschelde een vooraanstaande plaats geven. De Vries merkte op dat de ge meentebesturen veel belang hechten aan bescherming van mosselpercele- n.„Als er zeeaas wordt gespit op een mosselperceel staat er binnen twee mi nuten politie. Dat gebeurt en ik vraag me af wat zwaarder weegt: het econo misch belang of het natuurbelang." De gedeputeerde zag de aanwijzing van delen van de Oosterschelde tot beschermd natuurmonument als een vervolg op het beleidsplan Ooster schelde en de aanwijzing tot zoge naamd Wetland. De Vries-Hommes gaf aan dat de gemeenten via vergun ningen het zeegroente snijden en zee aas spitten moeten regelen. Beroeps- spitters dienen spitplekken te huren. Naar de nadelige effecten van kokkel visserij is onderzoek gaande. De gede puteerde verwachtte op zijn vroegst in 1991 hiervan resultaten. De Olie geul moet volgens haar dicht, als prijs gesteld wordt op herstel van het zee hondenbestand. Statenlid Van Waterschoot drong aan op een harde aanpak. „Alleen heel dui delijke regels en een goede controle op de naleving. Als we een gebied wérke lijk als natuurgebied willen handha ven, dan is hard optreden nodig." Die mening werd niet gedeeld door verte genwoordigers van verschillende be langengroeperingen. Zij bepleitten een recreatievriendelijker opstelling. ...Oosterland... Voorzitter J. Hoek van Dijke knipt als een volleerd ringsteker het lint voor het nieuwe wandelpad van de Grevelingen door. OUDDORP - De voorzitter van het natuur- en recreatie schap de Grevelingen, J. Hoek van Dijke, heeft vrijdag morgen drie natuurwandelpaden aan het Grevelingen- imeer geopend. Aan het eind van een van die wandelpaden staat een vogelobservatiehut. Vanuit die hut kunnen wan delaars vogels op het meer bekijken, zonder de dieren daarbij te storen. De heer Hoek van Dijke opende de paden gezeten op een paard. Hij knipte vanuit die positie een lint door dat bij de ingang van de paden was gespannen. Het paard waarop de voorzitter zat is de stamvader van de paarden die de Slik ken van Flakkee begrazen, Torzon genaamd. De wandelroutes zijn herkenbaar aan gekleurde paaltjes en zijn 1,5 danwel 3 danwel 6 kilometer lang. De groene rou te voert door het in 1974 aangeplante bos bij de Punt van Goeree. De rode route is vooral geschikt voor mensen die een niet te lange wandeling willen maken en toch iets van: een mooie natuurlijke omgeving willen zien. De route voert vooral over verharde paden en is daarom ook te gebruiken door rolstoelgebruikers. De langste route, herkenbaar aan blauwe paaltjes, gaat eerst door het bos en vervolgens langs vijf prachtige duinmeren. De routes beginnen en ein digen bij het bezoekerscentrum de Punt. Aan de opening van de wandelpaden ging een vergadering van het algemeen bestuur van het natuur- en recreatie schap vooraf. In die bijeenkomst pleitte F. Jansen namens de natuurbeschermers voor de aanleg van een schelpenpad als fietspad op de Slikken van Flakkee. Het algemeen be stuur besloot daar echter een verhard fietspad aan te leg gen. Volgens de heer Jansen hoort een schelpenpad veel beter bij het karakter van een natuurgebied. De heer Hoek van Dijke was dat wel met hem eens, maar wees er op dat een verhard pad veel goedkoper te onderhouden is. MIDDELBURG - Zeeland moet zich bezinnen op zijn toekomst en die van het Westerscheldebekken. De veran deringen die zich nationaal en inter nationaal voltreken op sociaal-eco nomisch, planologisch en milieu technisch gebied, nopen daartoe. Van uit deze achterliggende gedachte hou den het departement Zeeland van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel en de Acquisi- tiegroep Zeeland donderdag 26 okto ber in de Middelburgse Stadsschouw burg een symposium over de toe komst van het Westerscheldebekken. Vijf sprekers zullen aspecten van die toekomst in een regionaal, nationaal en internationaal kader plaatsen. Met de titel van het symposium, Schel demond—Eurohaven, geven de orga nisators al aan in welke richting de ha vens in het Westerscheldegebied het naar hun mening moeten zoeken. Sinds de jaren 60 ligt het zwaartepunt van de Zeeuwse economie rond de monding van de Westerschelde. Be leidsvoornemens als de Vierde nota ruimtelijke ordening en het Structuur schema verkeer en vervoer, maar ook de bouw van de Kanaaltunnel en de mogelijke aanleg van de Westerschel de oeververbinding vormen de aanlei ding Zeelands toekomst tegen het licht te houden. De initiatiefnemers gaan ervan uit dat deze ontwikkelin gen ingrijpende gevolgen zullen heb ben voor de vervoersstromen in het zuidwesten van Nederland. Te meer, omdat de economische centra in Euro pa de neiging hebben naar het zuiden te verschuiven. Aandacht vragen ver der de gevolgen voor grensregio Zee land van de vervaging van Europa's binnengrenzen in 1992 en de grote na druk die op milieuproblemen is komen te liggen. Tijdens het symposium komen vijf vi sies over de toekomst en de mogelijk heden van de Scheldemond aan de or de. Gedeputeerde drs R. C. E. Barbé gaat in op de invloed die de provincie kan uitoefenen op de ontwikkelingen in het Westerscheldebekken. Directeur verkeer en transport van Hoechst Frankfurt J. Strauss praat over de betekenis van de Zeeuwse ha vens Voor het achterland en voor Hoechst in het bijzonder. Vice-presi dent R. Ruules van Dow Benelux in Terneuzen bespreekt de toegevoegde waarde die een bedrijf voor de omge ving kan betekenen en de eisen die be drijf en omgeving elkaar stellen, bij voorbeeld op het gebied van milieu en (Advertentie) infrastructuur. Van de gouverneur van de Belgische provincie Oost-Vlaande ren, prof dr H. A. Balthazar, komt een bijdrage over de problemen in de noord-zuidverbindingen te land en te water en over de samenwerking - nu en in de toekomst - tussen de Belgi sche en Nederlandse overheden en ha vens rondom het Westerscheldebek ken. Directeur F. Kuiper van de Rot terdamse vereniging van samenwer kende vervoer- en zeehavenonderne mingen tenslotte zal het hebben over de wisselwerking tussen havengebie den onderling en tussen havens in het achterland. Ook brengt hij mogelijke voordelen van specialisatie van ha vens onder de aandacht. SCHARENDIJKE - De gedeputeerde van recreatie en toerisme in Zeeland, J. B. Ventevogel, zal donderdag 28 september de projectgroep speerpunt Brouwersdam officieel installeren. Deze projectgroep moet door middel van doelgerichte beleidsmaatregelen het ongewenste gebruik van de Brou wersdam aan banden leggen en te vens het gewenste gebruik stimule ren. De provinciale staten achten de aan wijzing tot speerpunt van de damaan- zet Brouwersdam van groot belang, omdat zich allerlei ontwikkelingen in dit gebied (gaan) voordoen. Om een beheerste ontwikkeling tot stand te brengen en een oplossing te vinden voor de problematiek op de (damaan- zet) Brouwersdam staan de staten een integrale aanpak voor ogen met het doel te komen tot een gezamenlijke ontwikkeling door provincie en ge meenten. Het zeer intensieve gebruik van de Brouwersdam door dag- en verblijfsre- creatie bestaat voor een deel uit onge wenste ontwikkelingen en er is sprake van wildgroei. De projectgroep gaat werken binnen de kaders die provinciale staten in 1985 hebben vastgesteld ten aanzien van recreatie en toerisme. Die kaders zijn vervat in vier thema's, te weten seizoensverlenging, elk-weer-voorzie- ningen, goedkope logiesaccommoda- ties (vooral toeristische verblijfsac- commodatie) en adequate toeristische organisatie en promotie. Projecten waarbij verschilende voor zieningen op één plaats worden getrof fen, worden speerpunt genoemd. De damaanzet Brouwersdam is zo'n speerpunt. De projectgroep wordt geinstalleerd in het gemeentehuis van Middenschouwen te Scharendijke en begint om 10.00 uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1989 | | pagina 43