Ook middelbaar technisch onderwijs naar Oude Tonge SBD wil ruim miljoen voor Camping Domburg KMS bezorgd over terugloop leerlingen Eerste ontmoetingsmiddag voor gehandicapten Groot-Terneuzen Auto in de sloot door onbekende oorzaak Rode Kruis betrekt oud gemeentehuis Fakkels bejaardenzorg brandden kort Werken waar het om de mensen gaat Mensen maken de winkel SCHOUWSE ONDERNEMERSKRING Doorgang GROOTSCHEEPSE HERINRICHTING DIPLOMA'S BEDRIJFSSCHOOL PROEF VAN DRIE MAANDEN kerkdiensten weekenddiensten VOORSTEL IN RAAD BRUINISSE Middelburgse raad maakt excursie OOSTERLAND Huisartsen: Dierenartsen: Wijkverpleging: Je huis in de krant brengt mensen over de.vloer. PW dekjonge verkopers of verkoopsters caissières of kassiers ZIERIKZEE - De ondernemerskring: Schouwen-Duiveland vindt dat de Meao in Oude Tonge moet worden uit gebreid met een afdeling voor middel baar technisch onderwijs (MTO). De ondernemerskring schrijft in een brief aan de vaste kamercommissie voor onderwijs dat de staatssecreta ris van onderwijs de MTO in Oude Tonge alsnog in het zogenoemde Plan van Scholen voor 1990-1992 moet op nemen. Volgens de ondernemerskring, die de belangen van bedrijven en instellin gen in Noord-Zeeland behartigt, is er in de regio sterke behoefte aan middel baar technisch onderwijs (MTO). „Met name het middelbaar beroepsonder wijs - dat immers opleidt tot midden kaderfuncties - is voor onze kleinscha lige bedrijven van grote importantie", aldus de brief aan de vaste kamercom missie voor onderwijs. Momenteel -zijn de Schouwen-Duive- laiidse leerlingen die naar het MTO willen, aangewezen op Vlissingen of Rotterdam. Die plaatsen liggen, vindt de ondernemerskring, te ver weg van Schouwen-Duiveland. De onderne- DOMBURG - De Stichting Badplaats- belangen Domburg wil bijna 1,4 mil joen gulden stoppen in de herinrich ting van de Camping Domburg, om op die manier beter te kunnen inspelen op de verwachte marktontwikkelin gen en op openstelling gedurende het hele jaar. Het grootste deel van het be drag, 695.000,-, is voor renovatie van de toiletgebouwTen. 'Goeie tweede' vormen de uitbreiding van electra, waterleiding, rioolaansluiting en een gemeenschappelijk antennesysteem. Gezamenlijke kosten: 540.000,-. Verder staan er op het programma: re novatie speeltuinen, verruiming van de standplaatsen, verbetering van we gen, groenvoorziening en drainage en het plaatsen van nieuwe aanwijsbor den, aangepast aan de huisstijl. Het al gemeen bestuur vergadert over dit voorstel op woensdag 27 september in het Domburgse gemeentehuis, vanaf half acht 's avonds. Op de agenda staat ook de ontwikke ling van de beheers- en organisatie structuur van de SBD. Naar aanlei ding van een rapport van een onder zoeksbureau wordt voorgesteld over te gaan tot de inschakeling van een zo geheten (extern) contract-manage ment voor het gehele project Hof Dom burg. Een dergelijk contract-manage ment wordt steeds meer toegepast. Het is een manier van sturen van een organisatie, waarbij bevoegdheden en verantwoordelijkheden aan deze orga nisatie worden verleend. Op basis daarvan worden, voor een bepaalde periode, in een contract het werkplan met budget en de bij de uitvoering van dat plan in acht te nemen regels, vast gesteld. Fanfare Zaterdag 30 september houdt Oosterlands fanfare een concert in dorpshuis De Oosterhof in Ooster- land. Brassband Wilhelmina uit Co- lijnsplaat verzorgt een gastoptreden. Het muziekfeest begint om 20.00 uur. VLISSINGEN - De terugloop van leerlingen uit het voorbereidend be roepsonderwijs (het vroegere lbo), vervult de directie van de Koninklij ke Maatschappij De Schelde in Vlis singen met grote zorg. Drs C. Hartog uitte deze zorg namens de directie van de KMS vrijdag tijdens de diploma- uitreiking van de bedrijfsschool. Hij wil dat tijdig maatregelen worden ge troffen om leegloop van de bedrijfs school te voorkomen. Hartog hield zijn gehoor voor dat door het teruglopend kindertal de toevloed van leerlingen in het middelbaar tech nisch onderwijs en ook in het leerling stelsel-onderwijs binnen vijfjaar is ge halveerd. „Dit zal grote consequenties hebben voor de primaire vakopleiding aan onze bedrijfsschool", zei hij. Het directielid pleitte ervoor het tech nisch vakmanschap tijdig aan te vul len door nieuwe bronnen aan te boren. „Het is noodzakelijk op zeer korte ter mijn oplossingen te vinden." Hij wil een nog groter beroep doen op school verlatende meisjes. Ook denkt Hartog meer aan bij-, her- en omscholing te gaan doen. Daarbij wordt gedacht aan andersoortig opgeleiden en gespeciali seerde vaklieden uit branches die zich niet goed op de markt kunnen handha ven. De Scheldedirecteur concludeerde uit herhaalde advertenties in de media dat er een tekort aan gediplomeerde vaklieden bestaat. „De vraag naar hoogwaardig vakmanschap neemt sterk toe. De geslaagden moeten hun kansen in de maatschappij niet onbe nut laten. Er liggen voldoende moge lijkheden. Vooral op het gebied van automatisering en computergebruik is een sterke ontwikkeling gaande." De KMS heeft hier onlangs met haar pc-privé-project op ingespeeld. Werk nemers konden tegen gereduceerd ta rief computerapparatuur aanschaffen en via een verplichte cursus daarmee leren werken. Directeur A. Buijs van de Streeks- school Zeeland roemde tijdens de uit reiking de 'uitstekende samenwer king met de KMS' en benadrukte dat leerlingen met een technische oplei ding op de arbeidsmarkt in trek zijn. Schoolverlaters komen volgens hem aan de bak. „In ieder geval voor een praktijkopleidingsplaats in het leer lingenwezen en in de meeste gevallen ook voor een arbeidsplaats." In totaal werden gisteren 110 diplo ma's uitgereikt. Praktisch alle ge slaagde leerlingen van de bedrijfs school hebben volgens Hartog een baan in de regio gevonden. De KMS nam de helft op in eigen gelederen. Zij worden met name geplaatst op de af delingen apparatenbouw, ketelbouw, machinebouw en scheepsnieuwbouw. Ook de bedrijven Van Rietschoten Houwens en Sicon waren belangrijke afnemers van afgestudeerde leerlin gen. Enkele bezoekers op de eerste ontmoetingsmiddag voor gehandicapten die vrijdag in Terneuzen werd gehouden. TERNEUZEN - Een ietwat tegen vallend aantal lichamelijk gehan dicapten was vrijdagmiddag aan wezig bij het begin van de wekelijk se ontmoetingsmiddagen voor li chamelijk gehandicapten in Groot-Terneuzen. De samenkom sten, die wekelijks zullen worden gehouden in de recreatiezaal van het Terneuzenze Stichting Welzijn voor Ouderen aan het Oostelijk Bolwerk in Terneuzen (De Veste), zijn een initiatief van de Welfare, het Rode Kruis, de Zonnebloem en de Stichting Welzijn voor Ouderen Terneuzen. De middagen zijn bedoeld om de ge handicapten uit hun isolement te halen. Zij kunnen er bijvoorbeeld een praatje maken met 'lotgenoten' en deelnemen aan spelletjes. Dit al les onder leiding van een groot aan tal vrijwilligers van de organiseren de instanties. De initiatiefnemers ontvangen voor de organisatie van deze ontmoetingsmiddagen mede werking van de beroepskrachten van de Stichting Welzijn Terneuzen en van het Terneuzense verpleeg huis Ter Schorre. Om de kosten te dekken wordt gezocht naar spon sors en wordt een geringe bijdrage gevraagd aan de bezoekers van de middagen. Volgens werkgroeplid Nettie van Bunderen is het de bedoeling de ont moetingsmiddagen gedurende een proefperiode van drie maanden te houden. Na deze termijn wordt op nieuw bekeken of het de moeite waard is ermee door te gaan, aldus de vrijwilligster Nettie van Bunde ren. De samenkornsten zijn elke vrij dagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur. mers pleiten derhalve voor een vesti ging in Oude-Tonge. De Meao in Oude Tonge heeft bij het ministerie van onderwijs een aanvraag ingediend voor een uitbreiding van de school met een MTO-afdeling. Staats secretaris drs N. J. Ginjaar-Maas heeft Oude Tonge evenwel niet opgenomen in het Plan van Scholen voor 1990- 1992. De directeur van de Meao, P. A. G. van Bendegem, zegt dat de MTO er in Ou de-Tonge wel komt. „De staatssecre taris heeft geschreven dat het door gaat. Alleen is nog niet duidelijk in welke vorm." De kwestie is, of de MTO bestuurlijk moet worden ondergebracht bij een grote school voor middelbaar beroeps onderwijs in Vlissingen of Rotterdam maar wel een eigen gebouw houdt in Oude Tonge (een zogenoemde neven vestiging), of dat Oude Tonge een ge heel zelfstandige MBO houdt met een economische en een technische afde ling. De directeur van de Meao ziet niets in een nevenvestiging. „Dat is een on haalbare kaart, De bekostiging gaat via de hoofdvestiging. Als die minder geld krijgt, komt de vestiging in Oude Tonge al snel in gevaar. Stel dat er les wordt gegeven met dure computers. Dan zouden ze maar zo kunnen zeg gen: kom daarvoor maar naar Rotter dam met je leerlingen. En Oude Tonge is voor de mensen uit Noord-Zeeland een vertrouwd gebied, dat speelt ook mee." De school in Oude Tonge heeft bij di verse instanties aan de bel getrokken om steun. De directeur spreekt zelfs van een 'lobby' richting Den Haag. De brief van de Noordzeeuwse onderne merskring is, zegt Van Bendegem, een van de vele epistels die er de afgelopen tijd naar de vaste kamercommissie voor onderwijs zijn geschreven. Die be slist binnenkort. De onfortuinlijke auto wordt uit de sloot getakeld. KERKWERVE - Een Duitse personenauto raakte vrijdagmiddag via de berm in de sloot langs de provinciale weg Zierikzee-Haamstede, ter hoogte van Pikgat. De bestuurder C. M. en zijn passagier liepen geen verwondingen op. De auto werd zwaar beschadigd en moest met behulp van een takelwagen worden weggesleept. De chauffeur kon tegenover de rijkspolitie geen verklaring voor het ongeval geven. Hij was rijdend in de richting Haamstede in de berm gereden en vervolgens in de sloot aan de andere kant van de weg terechtgekomen, waarbij tevens een verkeersbord werd geramd. Zondag 24 september 1989 Nederlands-Hervormde Kerk. Bij wershaven 11 da. v. Leeuwen; Bruii se 10 ds. De Boer, 17 ds. Molen: Burgh 10 ds. Ten Have; Dreischor! ds. Jonker; Eikerzee (Scharendijké ds. Kamermans; Haamstede 10 Mulder, 19 ds. Wassenaar; Kerkwe: 11 dhr. v. d. Ploeg; Nieuwerkerk dhr. Baas; Noordgouwe 11 ds. Jonl Oosterland 10 kand. Zoomers, 18 Glashouwer; Ouwerkerk 10 ds. Tl nisse; Renesse 9.30 ds. Bregman; rooskerke 10 dhr. v. Es; Sirjanslani en 18 ds. Boer (HA); Zierikzee: Gi huiskerk 9.30 ds. Wassenaar, 11 ds.1 Haar Romey, 18.30 ds. De B Zonnemaire 9.30 da. v. Leeuwen. Gereformeerde Kerk. Brouwershai 10 dhr. De Haan, 18.30 ds. Jonl Bruinisse 10 en 17 ds. Gilhuis; Ha; stede 10 ds. De Vries (HA), 19 avond bed; Nieuwerkerk/Oosterland 10 Baas, 17 ds. Noordhof; Scharendi 10 ds. Kamermans, 19 ds. De Vr Zierikzee 10 ds. Jobsen, 18.30 ds. 1 mermans. Gereformeerde Gemeente. Haam: de 10 en 18.30 leesdiei Nieuwerkerk 9.30 en 15.30 leesdiei Oosterland 10 en 18.30 ds. Beens, 11 leesdienst. Oud-Gereformeerde Gemeente. Bi nisse 10 en 17 leesdienst; Oosterla 9.30,14 en 18 leesdienst. Christelijk-Gereformeerde Ke Haamstede 10 en 17 ds. Dijkstra; Ke werve 10 en 18 ds. Boogaard; Zier zee 10 en 18 ds. De Graaf. Gereformeerde Gemeente in Ned land. Bruinisse 10 en 17 leesdier Nieuwerkerk 9.45 en 15.30 leesdier Zierikzee 10 en 18 leesdienst. Leger des Heils. Zierikzee 10 sam komst. Pinkstergemeente. Zierikzee (Mf straat) 10. woensd. 20 samenkomst. Evang. Lutherse Gemeente. Zierik: 10 dhr. Oosterloo. De 'fakkeltocht' van Terneuzense bejaardenverzorgsters TERNEUZEN - 'Bejaardenzorg laat de fakkel branden, voor meer helpen de handen'. De tekst op een spandoek, dat vrijdag tijdens een 'fakkeltocht' door Terneuzen werd meegezeuld, liet niets aan de verbeelding over. De door de werkgevers geboden loons verhoging van 3,25 procent is ook voor de Zeeuws-Vlaamse bejaarden verzorgsters niet voldoende. De fakkels brandden vrijdagavond overigens niet zo erg lang. Door de har de wind waren de meeste fakkels, brandduur normaal anderhalf uur, al binnen een half uur opgebrand. „Al voor we bij bejaardenhuis De Blide langskwamen, waren de meeste fak kels gedoofd", aldus een van de onge veer 45 demonstrerende verzorgsters. De route liep van het gemeentehuis langs de Veste, bejaardenhuis Bach- tendieke en De Blide terug naar het centrum van Terneuzen. Op de krui sing van Nieuwstraat, Noordstraat en Korte Kerkstraat liet districtsbe stuurder P. Verschragen van de Abva Kabo nogmaals de eisen de revue pas seren. 'Werkverlichtende' maatregelen en het invoeren van een functiewaarde ring staan nog hoog op de verlanglijst. De eis voor vijf procent loonsverho ging blijft ook van kracht. Verschra gen verklaarde zelfs dat ook volgend jaar de 'vijf procent' weer een keiharde eis zal zijn. „Als er nu een loonsverho ging van 3,25 procent komt, hebben we een stukje van de achterstand inge haald. Maar een structurele verbete ring is het nog niet", aldus de bondsbe- stuurder. 23 EN 24 SEPTEMBER 198! CENTAAL ALARMNUMMER Stavenisse, St. Maartensdijk, St. I naland en Scherpenisse: E. H. Ve man, Stavenisse, tel. 01663-2400. St. Philipsland en Nieuw Vosseme vrij 18. 00-zon. 23. 00 uur: C. H. M. Groot, Nieuw Vossemeer, tel. 016 2545. Poortvliet, Oud-Vossemeer, Thol en Scherpenisse: R. Smits, Moli vlietsestraat 11, Tholen, tel. 016 2016. Tholen: W. Brons, tel. 0166-2596. V< kleine huisdieren weekendspreeki op Kalfsdamseweg 2 te Poortvliet.i zaterdag van 8.30-9.00 uur en in Thoi van 11.00-12.00 uur op Botermark II Tholen en St. Philipsland: Dag nacht bereikbaar voor dringer hulpverlening onder telnr. 011 14444. BRUINISSE - Het college van burge meester en wethouders van Bruinisse stelt de gemeenteraad voor de Rode Kruis-afdeling een bijdrage ineens van vijfduizend gulden te verlenen. Met dat geld kan de afdeling zich een onderkomen verschaffen in het voor malig gemeentehuis. De eigenaar van het gebouw is bereid de bovenverdieping voor tenminste tien jaar gratis aan het Rode Kruis in gebruik te geven. Het huidige onder komen van de afdeling, een voormali ge eenklassige container-kleuter school, is te klein zo blijkt uit hét raadsvoorstel van b en w. De bovenverdieping van het oude raadhuis moet noodzakelijk worden opgeknapt en dat kan voor de ge vraagde gemeentelijke bijdrage. Het college vindt inwilliging van het ver zoek gerechtvaardigd. Het voorstel komt aan de orde in gemeenteraad van Bruinisse op donderdag 28 sep tember in het gemeentehuis In deze vergadering wordt verder ge- MIDDELBURG - De Middelburgse gemeenteraad maakt donderdag de jaarlijkse excursie. Om half negen stapt het gezelschap op de flets en gaat naar Boon Chemie op Arnestein, waar de op- en overslag van chemisch afval wordt bekeken sproken over aankoop van bouwgrond in het plan Riekusweel (tweede fase). Tevens moet de gemeenteraad voor zien in een aantal gemeentelijke verte genwoordigingen, in verband met het vertrek van burgemeester T. C. Hek man per 1 november. Andere voorstel len van het college betreffen subsidie voor warme maal tij denverstrekking en herziening van het rioleringsplan. De gemeenteraad vergadert vanaf 19.30 uur En de makelaar weet van wanten en kranten. HOFLEVERANCIER JUWELIER SINDS 1834 L. Kerkstraat 30 GOES Albert Heijn zoekt regelmatig nieuwe mensen voor verschillende afdelingen in de supermarkt. Mannen en vrouwen van 16 tot 20 jaar, met en zonder diploma's of ervaring. Voor een volledige werkweek en voor enkele dagen per week. Deze maal bij Albert Heijn super markt te Zierikzee Maak een afspraak voor een kennis makingsgesprek of bel voor meer informatie met de heer G. Henning van Albert Heijn, Havenplein 19-21Zierikzee. Telefoon 01110-12847.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1989 | | pagina 42