Jan Meulmeester is niet tevreden Vlissingen houdt de nul nog steeds vast Roy Hendriksen vindt voetballen weer leuk vÏade bank Feyenoord in beroep tegen straf KNVB Van den Berk stapt over naar Suzuki Nederlaag voo Middelburgse zaalvoetballers Uwe Bein bij selectie Westduitsers Machtigen via de bank. De makkelijkste manier van betalen. VOETBAL in zeemriD Machtigen via de bank voorkomt dat u straks misschien een communicatiepro bleem hebt. Het maakt betalen makke lijk, voorkomt 'n hoop papierwerk en bespaart u tijd. SpOrt ZATERDAG 23 SEPTEMBER 1989 sbw 34 JURIST WAARSCHUWT AMATEURS TUSSEN PROFS Dubieuze wetten Normen ONDANKS LEIDENDE POSITIE KLOETINGE Waarde van talent HOEK NOG ZONDER NIE UWENHUYSE Hoek België: folders in strijd tegen voetbalagressie Arnemuiden Bevelanders MET MIDDELBURG ZONDAG TEGEN HW Serooskerke Zierikzee-Goes Talent is vaak aan club overgeleverd LEIDEN (GPD) - Beloftevolle voetballers zijn in veel gevallen de slaven van hun eigen talent. Alex Schade was jarenlang een aardige speler bij de reserves van eredivisionist Haarlem. Hij ontdekte dat zelfs een speler zonder contract kan worden beroofd van de vrijheid om te gaan en te staan waar hij wil. Schade dook in de materie, ging in Leiden rechten studeren en stelde de 'moderne slavernij' in de voetballerij aan de kaak. Hij studeerde onlangs af, maar zal zelf niet direct profiteren van zijn bevin dingen want Schade ging één jaar ge leden door zijn knie en herstelde nooit goed. De 26-jarige jurist zou wél graag de huidige en toekomstige generatie on wetende talenten willen waarschuwen tegen de soms grote, boze voetbalwe reld. Hij pretendeert niet de eerste te zijn die aantoont dat bij voetbaltrans fers vaak sprake is van koehandel. Dat is reeds door velen gebeurd. De betaal de voetbalsport is overigens al lang niet meer de 'jungle' waarvoor ze tij denlang is versleten. Een'hoop onrecht is verdwenen. Mede door toedoen van de spelersvakbond WCS. Dat neemt volgens Schade allemaal niet weg dat in beginsel de speler van een betaald voetbalorganisatie (bvo) nog steeds met handen en voeten ge bonden is aan vele dubieuze wetten, regels en vooral gewoonten in het profcircuit. Het hele scala van proces sen draagt ertoe bij dat de spelers niet meer vrij worden gelaten in het kie zen van hun werkgever. Schade noemt het juridisch onaanvaardbaar dat een voetbalier het recht op een vrije keuze van arbeid wordt ontno men. Voornaamste reden voor de beperkte mobiliteit van de voetballer bij een bvo (of de speler nu amateur is of pro fessional) is het vergoedingensysteem. Dit geeft een club het recht om een ver goedingssom te vragen aan de toe komstige club van de speler die ver trekt, nadat hij zijn contract heeft uit gediend en dus vrij is. Maar óók als er niet eens sprake is geweest van een contract kan een bedrag worden be dongen. Een rare situatie die in andere bedrijfstakken vreemd is. Hoewel er inmiddels normen zijn ge steld voor de hoogte van de vergoe dingssom, kritiseert Schade het ver schijnsel op zich. De nieuwe club moet immers maar bereid zijn om het bedrag op tafel te leggen. En dus is de speler in kwestie belemmerd in zijn overgang. Schade moet overigens eerlijk beken nen dat hij zelf niet direct nadeel on dervond van het systeem toen hij bij Haarlem zat. „Je denkt datje als ama teur bij een profclub makkelijk weg kan. Omdat je geen contract hebt ge tekend, lijk je een vrij man. Maar een club kan zelfs door een contractaan bieding alleen al ervoor zorgen dat ze voor jou een vergoeding mogen vragen aan je toekomstige club. Zonder dus te tekenen zit je in feite vast. Veel jon gens weten dat niet als ze naar een profclub gaan. Het zou goed zijn als ze daarin beter werden voorgelicht". Daar ligt een mooie taak voor de KNVB, denkt de meester in de rech ten. Maar juist die KNVB is verant woordelijk voor de instelling van het vergoedingensysteem en de bijbeho rende reglementen. Het feit dat een KLOETINGE - Gezien de positie op de ranglijst, rijdt trainer Jan Meulmees ter fluitend een paar keer in de week naar Kloetinge. Het voetbal onder de rook van Goes leeft weer en de vlekke loze competitiestart (drie keer winst op rij, doelcijfers 10-1) geeft aan de vooravond van de wedstrijd tegen AZW aanleiding tot tevredenheid. Niets is echter minder waar Meulmeester is alles behalve in zijn element en gaat mokkend door het le ven. „Ik heb reden om te klagen," zegt hij. Wat wil je nog meer als trainer? Je kunt het je na drie overwinningen toch niet beter wensen? Meulmeester: „Ik heb toch volop m'n twijfels. De punten geven misschien reden tot tevredenheid, maar over het vertoonde spel ben ik niet tevreden." Goed, jullie spelen nog niet zo best, maar als je slecht speelt en toch wint, dan... Meulmeester: „We hebben tot nu toe alleen nog maar zwakke tegenstan ders gehad als Bruse Boys en Nieuw- dorp. Nieuwland was ietsje sterker, maar toen zat het gewoon mee." Er zijn trainers die het slechter hebben dan jij. Meulmeester: „Als het op trainingsac commodatie aankomt toch zeker niet, die is zó slecht, schandelijk gewoon. Op Walcheren zouden ze er nog geen koe op los durven laten. Ik had de toe zegging dat het verbeterd zou worden, maar dat is niet gebeurd en dat stoort me enorm." Het bestuur moet de afspraken na tuurlijk wel nakomen. Meulmeester: „Maar het bestuur is door de gemeente wel in zijn hemd ge zet. Er wordt niet aan gewerkt, maar als het niet verbetert dan verbind ik m'n conclusies er aan. Ik zal niet op stappen als Wim Ovaa, gelijk na drie wedstrijden, maar ik kan zoiets wel als een stok achter de deur gebruiken. De zes punten die we nu hebben, danken we echt niet aan onze trainingsar- beid." Je bent dus niet blij. Meulmeester: „Nee, het is me allemaal een beetje tegengevallen. Er is bijna een compleet nieuw elftal en dat heeft tijd nodig. Over de spelersgroep heb ik geen klagen, de inzet is geweldig, maar het is nog te vreog om hosanna te roe pen. Misschien kunnen we aan een pe riodetiteltje denken, maar voorlopig echt niet meer dan dat." voetballer lid is van een club en de KNVB maakt hem onderdeel van het systeem. Steeds meer clubs lijken de fatsoens normen in acht te nemen de laatste ja ren. Aangezet natuurlijk door de be langenbehartigers van de voetballers, waarvan de WCS (Vereniging voor Contractspelers) de belangrijkste is, hoewel - de naam zegt het al - deze in stantie de contractspelers als voor naamste cliënten heeft. Maar met de verbeterde instelling van de voetbal clubs is het bestaan van het vergoedin gensysteem nog niet aangepakt, zoals Schade graag zou zien. „In principe is het juist dat een club geld wil vangen voor het feit dat ze jarenlang een speler hebben opgeleid. Het gaat mij erom dat de vergoedings som die wordt gevraagd daar niet op is gebaseerd. Het talent van een spe ler mag niet verdisconteerd worden in het bedrag dat men vraagt. De waarde van het talent mag niet ten goede komen aan de oude club. Eerder zou de speler zelf ervan moeten profi teren. Bryan Roy schijnt drie miljoen waard te zijn, maar dat bedrag komt hem zelf niet toe. Hij zal op den duur wel goed terecht komen, daar niet van. Mijn bezwaar is dan ook vooral gericht tegen de nadelen die de min dere goden ervaren", aldus Schade, die zijn doctoraal scriptie niettemin de titel 'De beperkte mobiliteit van het produkt profvoetballer' meegaf. Schade denkt niet dat de toestand bin nen afzienbare tijd zal veranderen. In het verleden bonden profvoetballers met wisselend succes de strijd aan te gen het systeem. Onder andere Theo Laseroms, Johan Neeskens en Arnold Mühren. Schade denkt dat er inmiddels andere middelen zijn - een artikel van de Grondwet - die een nieuwe poging rechtvaardigen. Met name de vrijheid van arbeidskeuze, zou een onderdeel zijn met perspectief. Hij ziet voor de talentvolle jeugdspe ler die op avontuur gaat wel een mo gelijke uitweg. „Hij zou vast moeten laten leggen dat geen vergoedings som wordt gevraagd aan een eventue le nieuwe club die zich meldt voor hem. Maar die moed kunnen mis schien alleen de échte talenten op brengen". Zoals ook de 'gelimiteerde transfersom' die in contracten kan worden vastgelegd een clausule is die niet altijd wordt verkregen. Een manier om het systeem van de vergoedingen af te schaffen gaat meer en meer in de richting van een artikel uit het EG-verdrag dat spreekt over 'vrij verkeer van personen'. De Euro pese eenwording kan straks wat dat betreft een vooruitgang zijn. Schade beseft ook terdege dat roekelo ze afschaffing van het vergoedingens- systeem tot problemen leidt. Leegloop en financiële consequenties voor be paalde clubs komen dan om de hoek kijken. Een overgangsregeling zou een uitkomst bieden. Schade: „Eigenlijk moet niet de weg van de rechter wor den bewandeld, maar de parlementai re weg". (Advertentie) ZEIST (ANP) - Het bestuur van Fey( noord heeft beroep aangetekend t gen de straf van de tuchtcommiss van de KNVB. Daarin bepaalde d commissie dat Feyenoord een wj strijd zonder publiek moest spel| een boete van 10.000 gulden kreeg gelegd plus een voorwaardelijke wei strijd zonder toeschouwers. Hangende het beroep kunnen de trits nes van de Kuip zondag voor het dj tegen Willem II normaal 'gevuld' wj den. De commissie van beroep zal zaak op woensdag 4 oktober behand len. Feyenoord kreeg de straf opgelel naar aanleiding van de ongeregeldli den bij de thuiswedstrijd van zond 20 augustus tegen Fortuna Sittard, zeven minuten voor het eind bij stand 2-0 voor de Limburgers moe worden gestaakt omdat ontevred fans het veld opkwamen. MIDDELBURG - Maartense Tap moest in de landelijk klas van li zaalvoetbal een snelle 5-0 achtersta: (na twaalf minuten) tegen Molier/Ii pac met een 6-4 nederlaag bekop< Bij de regerend kampioen scoorde R meo van Aerde in de beginfase di van de vijf treffers. Nog voor de ru maakte René Schreuder een tege doelpunt (1-5). In de tweede helft drongen de Middi burgers sterk aan en Molier beperk zich alleen maar tot verdedigen. H aanvallende voetbal bracht Maarte se terug in de wedstrijd door doelpu ten van nogmaals Schreuder en Ctu Mouthaan (3-5). In de laatste vijf min ten wisselde coach Cees Outerma: zijn doelman, maar dat leverde nie op. Fokke Zwart maakte het halve d zijn vol, terwijl Mouthaan met zi tweede treffer de eindstand op 6-4 het voordeel van de Brabanders h paalde. Na afloop concludeerde Outf mans, dat er achterin teveel persoo lijke fouten werden gemaakt. VLISSINGEN - Vlissingen is in de hoogste klassen van het amateur voetbal (zaterdag- én zondagvoet bal) de enige ploeg zonder tegen doelpunt. „En als het even kan hou den we dat zondag in de uitwed strijd tegen Longa zo," zegt trainer Jo Jansen. „We spelen natuurlijk niet op louter op de nul, maar wel op de winst en dan win ik liever met 1-0 dan met 2-1." Het is de vraag hoe Vlissingen zich zondag in Tilburg herstelt van de klap die Middelburg deze week uit deelde. De blamerende 5-1-neder- laag is in het Vlissingse kamp met de nodige irritatie ontvangen, maar Jo Jansen rekent erop dat zijn elftal zondag weer op scherp staat. Jan Lohman (knie) moet het duel ver moedelijk missen en Anton Belfroid is nog minimaal zes weken uitge schakeld in verband met een scheurtje in het scheenbeen. Zijn broer Adrie, die er net een schorsing op heeft zitten, is vermoedelijk z'n vervanger. Huub Stokmans en Ron van Dam kampten deze week bei den met een lichte blessure, maar het centrale verdedigingsduo is naar alle waarschijnlijkheid toch in zetbaar. Hoek-trainer Gerrit Emans kiest vandaag in de uitwedstrijd tegen Roda Boys vermoedelijk voor de zelfde ploeg die vorige week gelijk speelde tegen Sparta Nijkerk (0-0). Het betekent dat Adriaan Nieuwen- huyse nog steeds niet inzetbaar is. De knie-specialist dokter Martens injecteerde deze week de knie van de middenvelder, maar spelen kan Nieuwenhuyse nog steeds niet. Het debuut van Mark de Kunder bij Hoek komt steeds dichterbij. De spitsspeler is over drie weken ver moedelijk voldoende hersteld van zijn knie-operatie om in wedstrijd verband in actie te komen. Wilco Braafhart heeft wat last van zijn Alex Schade: „Ook amateurvoetballers bij profclubs zijn niet vrij." OSS (ANP) - John van den Berk he Yamaha na een samenwerking van i ven seizoenen de rug toegekeerd. 1 voormalige wereldkampioen mntl cross in de 125- en 250cc-klasse hel een contract voor een jaar getekem bij het Italiaanse Suzuki-team v Michele Renaldi. In 1990 komt hij nieuw in de kwart-literklasse uit. Het vertrek van Van den Berk hing geruime tijd in de lucht. De relatie tt sen de coureur en Yamaha verslet terde dit seizoen na enkele negatie uitlatingen van de rijder tijdens Grand Prix van de Verenigde State De fabriek zou de crosser te wein technische ondersteuning gebod hebben. Van den Berk verloor zijn wereldtil in de 250cc-klasse aan de Fransmi Jean Michel Bayle. „Bij Yamaha zi komend seizoen alles bij het oude bi ven. Op die voet wilde ik niet verde: verklaarde de ex-wereldkampioen. HAMBURG (DPA/SID) - Franz Bf kenbauer heeft Uwe Bein opgenom in de voetbalselectie van de Bondsi publiek, voor de kwalificatie-intf land op 4 oktober in Dortmund tegi Finland. De speler van Eintrac Frankfurt is de enige voetballer zo der interland-ervaring in de voorlof ge groep van 21 spelers. Westduil land en Finland zijn in dezelfde groi opgenomen als het Nederlands elft en Wales. De vijf „Italianen" (Vóller, Matthai Brehme, Klinsmann en Berthold), d onlangs bij de oefenwedstrijd tegi Ierland ontbraken, zijn terug in groep. Teamchef Beckenbauer he< bovendien Mill (Dortmund) en Dorfn (Bayern München), beiden nog gebit seerd, genomineerd. Volgende wei woensdag wordt de selectie terugg bracht tot achttien man. De selectie bestaat uit de volgende spelei Doel: Aumann, Illgner; verdediging: Auge thaler, Pflügler, Berthold, Reuter, Buc wald, Brehme, en Alois Reinhardt; midde veld: Bein, Dorfner, Thon, Fach, Hassli Littbarski, Hermann, Matthaus, Mölli aanval: Klinsmann, Mill, Voller. BRUSSEL (ANP) - De Belgische voe balbond zal in de komende weki meer dan 200.000 folders doen uitd len bij de voetbalstadions waar wei strijden uit de eerste- en tweede kla se worden gespeeld. In de vlugschri ten zal worden aangedrongen op noodzaak van een sportieve sfeer en om de stadions. De bond probee aan te sluiten bij de veiligheidsmaa regelen die voor de stadions zijn g troffen. Volgens minister Tobback van bi nenlandse zaken is er de afgelopen j ren hard gewerkt aan de veilighe binnen de stadions. Op een persconf rentie stelde de minister gisteren d( de clubs positief hebben gereageerd dat er over het algemeen hard is g werkt om de situatie te verbeteren. Tobback betoogde dat het vandalism bij voetbal in België minder probl men oplevert dan in de buurlande maar dat ook in de komende maande verder gewerkt zal worden aan de b veiliging in de stadions. De ministi vindt namelijk dat de kosten vanhi inzetten van ordediensten, al dan nu particulier, veel te veel geld vrag® Tobback raamde op dat punt een ui gavenpost van 200 miljoen Belgisct franken (elf miljoen gulden) per jaar. een slechte ontvangst, in een ru zieachtige sfeer en daarom treedt Serooskerke nu uiterst gemotiveerd aan. Bert Riemens is na zijn vakan tie weer inzetbaar en voorts heeft Wim Allaart de looptraining hervat na een knie-operatie. Niek Schroevers wordt vandaag door Arnemuiden-trainer Dick van Westen voor de leeuwen geworpen in de uitwedstrijd tegen Wilhelmina. Schroevers wordt ingezet als rechts back. Doelman Jan Willem Dooge die vorige week, in verband met mi litaire dienst, niet kon spelen is nu weer wel van de partij. Bevelanders treedt vanmiddag op eigen veld aan tegen Herovina in de- hun onderlinge treffen belangrijke punten te veroveren. „Dat is jam mer, want de spoeling is toch dun," zegt Zierikzee-trainer Jack Schip per. Schipper rekent voor de ontmoeting van zondag op zo'n duizend toe schouwers. Marco Saman is in zoverre hersteld van zijn knie-bles sure dat hij weer inzetbaar is. Dat kan niet gezegd worden van Leen Koster (enkel), die nog een week ge duld moet oefenen. Goes moet zondag de tobbende Ro nald Hoekman missen. De spitsspe ler miste de laatste weken scherpte en geeft zijn opspelende knie nu rust om te voorkomen dat hij straks langdurig met klachten blijft kam pen. Peter Groenewegen (spierbles sure) is een twijfelgeval. Het herstel van John Vette (spier) wil nog niet vlotten. Hij zal dan ook niet in actie komen. buikspieren, maar is vandaag toch van de partij. „Roda Boys (Aalst) is zo'n beetje onze dichtstbijzijnde uit wedstrijd. Als we in Kruiningen staan, is het nog anderhalf uur rij den. Dat valt mee. Straks komen we aan uitwedstrijden toe waarvoor je op vrijdag weg zult moeten. Zoals Marken bijvoorbeeld," aldus Emans. Serooskerke heeft nog een appeltje te schillen met Nieuw-Lekkerland, waar de Walcherse tweedeklasser vandaag een uitwedstrijd speelt. Vorig jaar verliep de ontmoeting, na zelfde samenstelling als vorige week in de ontmoeting met PTT Breda. Voorzitter Johan Kouwer: „We moe ten oppassen voor een hoera-stem- ming. Het gaat allemaal nogal ge makkelijk en daarom moeten we waken voor overschatting." Zierikzee en Goes hebben zich de afgelopen drie weken een beetje ontpopt als de probleemkinderen in de tweede klas van het zondaga- voetbal. De enig overgebleven ploe gen in de tweede klas prijken in het gezelschap van Sarto op de onder ste plaats en zijn nu gedoemd in MIDDELBURG - Roy Hendriksen („ik lees m'n naam vaak zonder 'n', maar die hoort er toch achter") was woensdag avond één van de spelers die de gelegenheidsontmoeting tussen Middelburg en Vlissingen omtoverden tot een heerlijk avondje voetbal. „Met 5-1 winnen van Vlissingen, daar kun je alleen maar van dromen. Die gasten waren nergens. Ik vond het schitterend." Hij is al wel eens afgeschilderd als een eeuwig talent. Bij Vlissingen hoorde Roy Hendriksen er jarenlang 'net wel en dan weer net niet bij'. Vooral mentaal zou het hem ontbre ken aan voldoende kwaliteiten. Door enkelen werd hij reeds afgeserveerd voordat hij zich daadwerkelijk als voet baller kon ontplooien. Vergeten werd, dat Hendriksen pas 20 jaar is en dat een voetballer op die leeftijd krediet ver dient. Dat krediet krijgt hij nu bij Middelburg waar hij heenging „om het plezier in het voetbal terug te krijgen." Bestuursleden en supporters uit Vlissingen verbaasden zich woensdagavond over het spel van de jonge Middel burgse libero. „Zo goed heeft hij bij ons nooit gespeeld," klonk het. En even later: „Ik moet zien dat hij dit niveau het hele seizoen vasthoudt." Morgen (zondag) staat Hen driksen met zijn ploeg voor een nieuwe krachtproef in de topper tegen HW. Jou vreugde kende woensdagavond geen grenzen. Zit er zoveel oud zeer ten opzichte van Vlissingen? Hendriksen: „Nee, hoor, maar wat is er mooier dan winnen van je oude ploeg en nog twee doelpunten maken ook in een wedstrijd waarin het perfect loopt. Wat ons betreft kon het niet beter. Op het moment dat we het veld opkwamen voel de je al dat het niet kapot kon." Persoonlijk kreeg je veel ruimte, maar je deed er dan ook wat mee. Je speelde zo zeker. Hendriksen: „De trainer zorgt er voor dat we erg veel ver trouwen hebben en de spelers onderling steunen elkaar. Ik heb het hartstikke goed naar m'n zin." In de competitie gaat het tot nu toe ook voortvarend. Op papier zijn jullie veel te goed voor de derde klas. Hendriksen: „Dat zal dit seizoen toch nog moeten blijken. Op papier hebben we inderdaad een sterk elftal. We spelen een lekker spelletje. Conditioneel zijn we ook ijzersterk. Te gen BSC speelden we één helft op eerste klas-niveau, maar voorlopig zullen we het toch het hele seizoen moeten bewij zen. Tegen HW kunnen we een aardige stap in de goede richting zetten." Roy Hendriksen leeft op bij Middelburg. I

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1989 | | pagina 34