Innovatiecentrum Zeeland biedt een technologisch adviseur de opening om zijn werkveld te vergroten. /A\n .é^èk' m UITVOERDER/PROJECTLEIDER SEKRETARESSE m/v Stavibel uitzendburo Te weinig vrouwen op arbeidsmarkt Stavibel w NEDERLAND INNOVEERT mm DELTA SHIPS SERVICE B.V. haven- en balenwerkers op oproepbasis INLICHTINGEN: D.S.I.S. b.v. Hih Stichting Streekziekenhuis Walcheren HOOFD (m/v) kabelmonteur (m/v) 32 adviseur metaalsector Medewerker funktieafdeling m/v EEN ONDERNEMENDE FUNCTIE IN DE WEGENBOUW chauffeur elektromonteurs bankwerkers havenwerkers cv-monteur medewerker onderhoudsmonteurs opzichters en landmeters produktiemedewerkers ziekenverzorgsters en verpleegkundigen Stavi-belhamelclub "DE STAVI - BELHAMEL" CLUB P ERVAREN BOUWKUNDIG OPZICHTER GEMEENTE SINT PHILIPSLAND van de afdeling algemene zaken n.v. provinciale zeeuwse energie-maatschappij ri PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 23 SEPTEMBER 1$ Kansrijk ondernemen is nooit een kwestie van geluk. Wie geregeld nieuwe initiatieven ontplooit, weet dat er denkwerk voorafgaat aan elke zet. Maar in Nederland hoeven vernieuwende bedrijven niet altijd op eigen kracht vooruit. Adviseurs van de Innovatiecentra staan de ondernemer bij. Met raad en daad, en met nieuwe technologie. De Innovatiecentra willen snel op volle sterkte komen. Het Innovatie- Centrum Zeeland, gevestigd in Middelburg, zoekt een initiatiefrijke De gehele provincie Zeeland vormt zijn werkterrein. Daar zal de technologisch adviseur het midden- en kleinbedrijf voorlichten en ondersteunen. Vooral op het gebied van moderne metaalbewer kingstechnieken. Beschikbare data banken, kennissystemen, transferpunten en relaties met instellingen voor onder wijs en research vormen daarbij een fijnvertakt netwerk dat door de adviseur onderhouden en uitgebreid zal worden. Kandidaten voor deze functie hebben een technisch-wetenschappelijke opleiding, dan wel HBO. Bij voorkeur afgestudeerd als werktuigbouwkundige of indus trieel ontwerper. De mensen van de Inno vatiecentra zijn zonder uitzondering teamworkers die graag nieuwe wegen bewandelen om hun doel te bereikeneen creatieve en innovatieve oplossing voor elk denkbaar technologisch vraag stuk. Verder beschikken onze adviseurs over minimaal 3 jaar relevante bedrijfs- of advieservaring. Het jaarsalaris inclusief vakantietoelage kan oplopen tot f90.000,-. Sollicitatiebrieven kunnen binnen 14 da gen worden gericht aanCentraal Kantoor Innovatiecentra Netwerk (ICN), Postbus 20104,2500 EC Den Haag, ter attentie van de heer G.J. Rosenbrand. Een psychotechnisch onderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure. Voor meer informatie kunt u contact opne men met de heer ir. A. J. Maljaars, directeur van het Innovatiecentrum Zeeland. Ttelefoon 01180-28141. Bij gelijke geschikt heid van kandidaten wordt de voorkeur gegeven aan vrouwen en leden van etni sche en culturele minderheden. Op dit moment zijn eral 13 regionale Innovatiecentra in bedrijf. Tegen het einde van dit jaar zullen dat er 18 zijn, verspreid over het hele land. De Centra slaan een brug tussen vraag en aanbod van nieuwe technologie, ten behoeve van het ^Nederlandse bedrijfsleven. Met adviseurs die thuis zijn in de regio en denken als een ondernemer. In het Oosterscheldeziekenhuis in Goes en in de vestiging te Zierikzee staat bij alles het welzijn van de patiënt centraal. Het moderne management is zich ervan bewust dat deze doelstelling slechts gerealiseerd kan worden als de werksfeer en omstandigheden voor de medewerkers optimaal zijn. Deze visie kenmerkt o.a. het personeelbeleid. Goes is het winkelcentrum en uit- gaanshart van Zeeland. De stranden en watersport gebieden in de nabije omgeving geven Goes en Zierikzee een extra dimensie als woon- en werkstad. Binnen de funktieafdelingen van het Oosterscheldeziekenhuis te Goes ontstaat de vakature voor een: in een tuil-time dienstverband. Funktie-informatie: De medewerker zal na een interne opleidings periode hart-, vaat- en longfunktie-onderzoeken verrichten waaronder wordt verstaan: het maken van ECG's, inspannings ECG's, echo- en fono- cardiogrammen, assistentie bij en controle van patiënten met pacemakers, het verrichten van longfunktie- en allergietesten, het verrichten van vaatonderzoeken met behulp van ultrageluids- apparatuur. Tevens wordt geassisteerd bij verslaglegging. Bij de onderzoeken en verslaglegging wordt gebruik gemaakt van micro-computers. Wij verwachten dat de kandidaat beschikt over: een opleiding op minimaal HAVO/VWO niveau met de vakken natuurkunde, wiskunde en één van de vakken scheikunde of biologie, doch bij voorkeur beide. kennis van informatica en de medische terminologie strekt tot aanbeveling. Wij bieden: Aanstelling en arbeidsvoorwaarden conform de CAO voor het Ziekenhuiswezen. De funktie is ingedeeld volgens de methodiek Funktiewaardering Gezondheidszorg in FWG schaal 30 (min. 2.039,max. 2.888,tot en met de leeftijd van 21 jaar zijn de jeugd- schalen van toepassing. Inlichtingen over de funktie worden graag ver strekt door mevrouw J.A. Veerhoek, hoofd Poliklinische Patiëntenzorg, tel. 01100-34000 toestel 212. Sollicitaties schriftelijk binnen 2 weken aan de dienst Personeel en Organisatie, bestemming 94 van het Oosterscheldeziekenhuis, Postbus 106, 4460 BB Goes. Gelieve linksboven op de brief en enveloppe te vermelden PZ. nr. 789. OOSTERSCHELDEZIEKENHUIZEN 's-Gravenpolderseweg 114, postbus 106, 4460 BB Goes Telefoon (01100) 34000 ATF - Aannemings- en Transportbedrijf Frijters - is een succes- ATF1 volle Belgisch-Nederlandse onderneming die zich toelegt op grond-, weg- en rioleringswerkzaamheden in het Antwerpse havengebied. Uw taken. U wordt in uiteenlopende projecten verantwoordelijk voor alle werkzaamheden met inbegrip van de administratieve afhandeling. U bent dè inspirator en motivator die de grote lijnen aangeeft en op de projecten het werk organiseert en coördineert. Het is een spilfunctie tussen de organisatie en opdrachtgevers, waarin u alle ruimte krijgt om met veel vrijheid en zelfstandigheid te werken. Uw profiel. Liefst HTS/MTS-WW en ervaring als werkvoorbereider. Verder leidinggevende èn ondernemerskwaliteiten zodat u via adequate inzet van mensen en middelen optimale resultaten kunt boeken. Uw reactie. Bel of schrijf naar Briar Hill, t.a.v. mevrouw J.M. A. Michielsens, postbus 178, 3730 AD De Bilt. Telefoon 030-210644. Ref.nr. 6.014. HUMAN RESOURCE CONSULTANTS Op korte termijn is er plaatsingsmogelijkheid voor een full-time voor de Dienst Klinische Zorg. Funktie-inhoud: Het verrichten van administratieve werkzaamheden voortvloeiend uit de taken van de leiding van de Dienst Klinische Zorg zoals o.a.: het notuleren van vergaderingen; het bijhouden van de agenda; het maken van afspraken; het archiveren van stukken; het verzorgen van de korrespondentie; het beantwoorden van de telefoon; het ontvangen en te woord staan van zieken huismedewerkers en gasten. Funktie-eisen: HAVO, gevolgd door een sekretaresse-opleiding; bij voorkeur ervaring met tekstverwerking; ervaring in een soortgelijke funktie; representatief en akkuraat; goede kontaktuele, mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden; zelfstandig kunnen werken. Het salaris is afhankelijk van leeftijd en ervaring. I nformatie wordt graag verstrekt door de heer R. Jacobs, hoofd Klinische Zorg, of de heer C. Schetters, waar nemend hoofd Klinische Zorg, telefoon 01180-85360. Schriftelijke sollicitaties onder vermelding van "sollicitatie-G" op de enveloppe, binnen 10 dagen na verschijnen van dit blad richten aan de afdeling Personeel Organisatie. Korrespondentie-adres: Postbus 640, 4330 AP Middelburg. De Stichting Streek ziekenhuis Walcheren is ontstaan door fusie van het Bethesda- St. Joseph Ziekenhuis te Vlissingen met het Gasthuis te Middel burg. Het Streekzie kenhuis is één organi satie op twee lokaties, met een gezamenlijke kapaciteit van 462 bedden en 900 medewerkers. ui i i is op zoek naar: met rijbewijs B, die twee uur per dag beschikbaar is; werkplaats Sloe; voor het monteren van kabelgoten, voor het laden en lossen van schepen; die zelfstandig kan werken; groenvoorziening met ervaring, werkplek Schouwen-Duive- land; opleiding op MTS-niveau; met MTS W&W; voor een groenteverwerkend bedrijf; werkplek Schouwen-Duiveland. UIT PZC VAN DONDERDAG JL. ZEEUWSE ACHTERSTAND: Alle functies M/V. Wilt u informatie of heeft u interesse? Bel snel Lange Geere 22 Postbus 8014 4330 EA Middelburg Telefoon 01180-39052 De speelt hier direct op in. Breng uw kinderen, vanaf zes weken tot vijf jaar, bij ons en onze gediplomeerde leidsters verzorgen ze, vanaf halfacht 's morgens tot zes uur. We hebben kinderen van werknemers van STAVIBEL UITZENDBURO en an dere werkgevers. Ook bedrijven kunnen plaatsen bij ons huren. STICHTING KINDERDAGVERBLIJF BOGARDSTRAAT 7 Behorende tot de Duo uitzendgroep Tel. 01180-23652. gevestigd te Terneuzen en Waarde vraagt op korte termijn een gewenste opleiding M.T.S. met min. 2 jaar ervaring. Belangstellenden worden verzocht hun reactie schriftelijk of mondeling te richten aan Axelsestraat 4, 4537 AJ Terneuzen, tel. 01150-17995. Inlichtingen kunt u verkrijgen bij dhr. H. G. Sanderse. zoekt voor spoedige indiensttreding i.v.m. toenemende activiteiten in de regio Vlissingen t.b.v. laden en lossen van schepen Leeftijd 18 jaar en ouder en in het bezit van eigen vervoer. Postbus 1037, 4388 ZG Oost-Souburg of telefonisch tij dens kantooruren. Tel. 01184-71515. Sint-Philipsland is een kleine dynamische ge meente van circa 2.300 inwoners gelegen in de uiterst noordoostelijke hoek van Zeeland op het drie provinciënpunt Zeeland, Brabant, Zuid- Holland. Bij de gemeentesecretarie is er in verband met de benoeming van de huidige functionaris in een andere gemeente een vacature van Functie-informatie: Op de afdeling algemene zaken zijn 4 personen werkzaam. In hoofdzaak behoren tot de taken van de afde ling: algemeen bestuurlijke en juridische aan gelegenheden, ruimtelijke ordening en volks huisvesting, dorpsvernieuwing, privaatrechte lijke zaken, openbare orde, bijzondere wetten, hinderwet, bevolking, welzijn en interne zaken. De te benoemen functionaris zal leiding dienen te geven aan de medewerk(st)ers van de afde ling. Hij/zij neemt deel aan het geregeld overleg met de hoofden van de afdelingen met de ge meentesecretaris en zal tevens worden belast met het secretariaat van enige commissies. Benoeming als loco-secretaris behoort tot de mogelijkheden. Functie-eisen: Gezien de fuctie-inhoud dient de functionaris ervaring te hebben op het gebied van de ge meentelijke overheid, een relevante hogere be roepsopleiding, kennis en zo mogelijk ervaring op het gebied van leidinggeven. De functionaris dient te beschikken over een goed werktempo, redactionele vaardigheden en zo mogelijk enige affiniteit met automatise- ringsporcessen. Het salaris bedraagt maximaal 4.757,- bruto per maand (gemeente-ambtenaar IX). Een psychotechnisch onderzoek kan tot de mo gelijkheden behoren. Inlichtingen: Inlichtingen van de functie kunnen worden in gewonnen bij de secretaris mevrouw J. P. A. de Kok of de huidige functionaris de heer M. P. Oostdijk, tel. 01677-2350. Sollicitaties: Belangstellenden worden verzocht hun soliici- tatiebrief binnen 14 dagen te zenden aan burge meester en wethouders van Sint-Philipsland, Kerkring 1, 4675 CC Sint-Philipsland. Voorde afdeling Uitvoering Distributie, rayon Beveland-West, zoeken wij een met standplaats Goes. De werkzaamheden bestaan in hoofd zaak uit: aansluiten van percelen en lichtmasten; maken van huisaansluitingen; assisteren bij montage van hoog- en laagspan n i ngsverdeel kasten transformator- en schakelstations. Gevraagd wordt: LTS-E en VEV-MEN, alsmede het rijbewijs BE. Sollicitatie: Uw brief kunt u - zonder postzegel - zenden aan: N.V. PZEM, afdeling P O, antwoordnummer 205, 4330 VB Middelburg, onder vermelding van vacaturenummer 116.0168. M, i V -

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1989 | | pagina 32