PZC streek MAANDAG 3 JULI 1989 z6 Polderkermis bracht feestende inwoners van Absdale bijeen Vijfde Reynaertmarkt trekt duizenden mensen naar Hulst Infra-Scaldem vreest tekort verplegenden Zeeuwsch-Vlaanderen Publiek liet zich Molenstraatfeesten niet afschrikken Ouders klagen over staat schoolgebouw De Reynaert Hulst P. Ras werd erelid van Arjaonbolbaan Breskens 'Parkeerboer' moet boomkikker ontzien Sint Andries spaarde veertien jaar voor nieuwe staande wip Dameskoor Cecilia in Hoofdplaat jubileert WATER LOOPT VAN DE MUUR De beste MENING B EN W OOSTBURG: Woningverbetering BURGEMEESTER LOST EERSTE SCHOT MIS BIJ 25-JARIG BESTAAN Alcoholcontrole in Oostburg en Sluis Sportvissers missen hun beetverklikkers WESTDORPE Kaarting Een van de standwerkers brengt zijn rauwkostsnijders aan de man en vrouw op de Reynaertmarkt. ABSDALE - De Polderkermis in het buurtschap Absdale heeft het afgelo pen weekeinde weer veel volk op de been gebracht. Het begon allemaal vrijdagavond met een mini-voetbal- toernooi op het terrein naast de grote feesttent. Naarmate de avond vorder de verplaatsten de activiteiten zich naar de feesttent. De vierkamp - met als onderdelen sjoelen, bloemschik ken, koersen en het verzorgen van een optreden op het podium - vergde veel van de zeven deelnemers. Ieder kon zijn talenten benutten in één of meer dere onderdelen, maar uiteindelijk beschikte Martin Decker toch over de meeste punten, zodat hij de winnaar werd. Zaterdagmiddag stond in het teken van de wielerkoersen. Eerst moesten de inwoners van het buurtschap on derling uitmaken wie de beste wielren ner was. Sportieve fietsers, al dan niet voorzien van een echte koersfiets, bon den de strijd aan. De beste resultaten waren weggelegd voor de jongste deel nemers. De dertienjarige Luc van Wa terschoot wist de wedstrijd over acht kilometer in zijn voordeel te beslissen. Hierna was de strijd voor de recrean ten. Met 33 vertrekkers moesten zij ee traject over 55 kilometer afleggen De activiteiten verplaatsten zich ind avonduren naar de feesttent, die toti de vroege uurtjes geheel gevuld wa. Voor de muzikale medewerking tekei de het Scheldekwartet. Zondagmk dag konden de bewoners van de Pi hoek en de Stierenhoek zich uitleve in een wedstrijd korfbal. Het ongelijk terrein zorgde af en toe wel voor ondei brekingen omdat de blessures moes ten worden verzorgd. De kaarters sli ten de Polderkermis zondagavond met een kaartwedstrijd. Jo IJsebaert sprekend namens de organisatie, blik tevreden terug op dit festijn in d kleinste kern van de gemeente Hulst „De Polderkermis is een van de weini ge gelegenheden waarbij de menses van Absdale eens gezellig onderlim met elkaar kunnen feesten. Wij hopes dat dit in lengte van jaren nog doo mag gaan". De uitslagen van de verschillende activitei ten zijn als volgt: wielerkoers bewoners Abs dale: 1 Luc van Waterschoot, 2 Bart Schilt,; Theo de Winter, 4 Marc van Acker. Vier kamp: 1 Martin Decker, 2 Mark Otjes, 3 Kit ty van Acker, 4 Frank Seghers, 5 Jo IJse baert, 6 Mildred Sponselee, 7 Theo de Wij ter. HULST - De vijfde Reynaertmarkt, die zondagmiddag in Hulst werd gehouden, is ondanks de minder fraaie weers omstandigheden, toch geslaagd. Enkele duizenden bezoe kers bevolkten de binnenstad van Hulst, waar zeventig ambulante handelaren uit alle hoeken van Nederland hun waren aanprezen. Op de Markt van Hulst was een lint van 600 meter aan marktkramen. De Hulster Reynaertmarkt is een organisatie van de Cen trale Vereniging voor de Ambulante Handel in Zeeuwsch- Vlaanderen. Volgens marktmeester J. Nijssen is de Rey naertmarkt toch net iets anders dan de wekelijkse markt op mnaandag: „Het assortiment is wel iets ruimer". Naast de vele handelaren was er ook een aantal standwerkers, die elkaar de loef afstaken om zoveel mogelijk publieke be langstelling naar zich toe te trekken. Vooral enkele bloe menhandelaren wisten zich omringd door vele kooplusti gen. TERNEUZEN - Het wordt moeilij ker om in Zeeuwsch-Vlaanderen vol doende kandidaten voor een oplei ding in de gezondheidszorg te vinden. OOSTBURG Tijdens een alcohol controle in Oostburg en Sluis, in de nacht van zaterdag op zondag tussen 22.00 en 2.30 uur, is aan twee bestuur ders een rijverbod opgelegd. HULST - Zondagmorgen tussen kwart voor vier en half vijf zijn aan de Buitenvest aan de Tivoliweg in Hulst twee zogenaamde beetverklikkers ge stolen. Deze zijn eigendom van M. O. uit Sint- Jansteen. O. en zijn vriend zaten aan de Buitenvest te vissen. Op een gege ven moment verlieten ze voor korte tijd de vishengels. In de tussentijd zijn de beetverklikkers ontvreemd. Ze heb ben een waarde van 250 gulden per stuk. Van de daders ontbreekt elk spoor. Viswedstrijd - De hengelsport vereniging De Platzak uit Westdorpe hield op de Molenkreek in Westdorpe de tweede kampioenswedstrijd match-hengelen. Er waren twaalf deel nemers. Uitslag: 1 E. Soethaert, 3760 g.; 2 W. Lafort, 2800 g.3 M. Roegiers, 2690 g. De derde werd- strijd match-hengelen wordt gehouden op zondag 10 september. Boeren uit Stekene geven een demonstratie dorsen met de vlegel. OOSTBURG - De kaartclub Oost burg hield een kaarting waaraan 66 mensen deel namen. Uitlslag, bieden: 1 de heer De Loos, 86 pt.; 2 de heer Van Pamelen, 85; 3 de heer De Baare, 84; 4 mevrouw De Groote, 83; 5 me vrouw Slabber, 83. Jokeren: 1 mevrouw Sa let, 30; 2 mevrouw Weeda, 45, 3 mevrouw Bron, 52; 4 mevrouw Reinhout, 53; 5 me vrouw Koens, 56. De volgende kaarting vindt plaats op vrij dag 25 augustus. KLOOSTERZANDE - Het zag er even donker uit voor de organisatoren van de Molenstraatfeesten zaterdag vroeg in de middag. De gestaag neerstro mende regen dreigde de feesten in het water te laten vallen. Het publiek liet zich echter niet afschrikken en kwam in behoorlijke getale naar Klooster- zande. Toen het zondag droog bleef, werd het zelfs nog echt druk. Vooral de rondvluchten met de heli kopter boven en de ritten met een die seltreintje door het dorp vielen goed in de smaak. De kinderen konden op het Marijkeplein genieten in een speciaal 'pretpark' met onder meer een springluchtkussen, een race-fiets- baan, een handicapspiraal en een bow lingbaan. Demonstraties van radio grafisch bestuurde auto's en vliegtuig jes trokken ook flink wat nieuwsgieri gen. Hetzelfde gold voor de demontra- ties van oude ambachten. De organisatoren van de feesten toon den zich zondagavond redelijk tevre den. „De standhouders in de Clooster- straat en de plaatselijke horeca-onder- nemers hadden geen reden tot klagen. Slechts drie van de zestig kraampjes waren vanochtend al afgebrokèn. Het weer zat dan niet echt mee, maar we hebben geen wanklank gehoord. En dat is ook belangrijk", aldus woord voerster mevrouw Roctus. Omdat in de Randstad een nijpend ti kort aan verpleegkundigen is, adve teren instellingen uit die contreienri gelmatig in regionale Zeeuwse bli den. Om genoeg gekwalificeerd werknemers voor verpleging en ve zorging te houden, moeten il Zeeuws-Vlaamse instellingen zelf ai tiever werven op de markt. De stichting Infra Scaldem trekt di conclusie in haar jaarverslag ov< 1988. De school in Temeuzen verzon opleidingen voor de gezondheidszoi in Zeeuwsch-Vlaanderen. De schoi leidt op tot A- of Z-verpleegkundigf daarnaast bestaat de mogelijkheid oi gediplomeerd ziekenverzorgende worden. Alle zieken- en verpleeghu zen en het instituut voor geestelijk g( handicapten De Sterre nemen dei aan Infra Scaldem en zijn in het bi stuur vertegenwoordigd. De laatste ji ren streeft de stichting naar een he waardering van de opleidingen. A- e Z-verpleegkunde wordt geleidelij aan opgekrikt tot een „niveau dat ve gelijkbaar is met het hoger beroepsoi derwijs". Voor de opleiding ziekenve zorgende is het niveau van middelba; beroepsonderwijs in zicht. „Het omhoog tillen van het onderwijl peil vereist veel inzet, energie en medi werking van alle betrokkenen' stelt het jaarverslag. Naast de concu; rentie uit de Randstad en andere n gio's bokst Infra Scaldem ook tege het negatieve imago van de huidig verpleging op. De leerlingen wordei alleen opgeleid voor ontslag, werk niet te vinden. Het salaris is nieti overeenstemming met de zwaarte e de eisen van de opleiding. Het vei pleegkundig beroep is alleen nog vi het dagonderwijs te leren. Dat laatste is in elk geval een misvei stand, aldus het jaarverslag. Infr Scaldem verzorgt nog steeds in-serv ce onderwijs. De leerlingen zijn dus actief in hun toekomstige werkkrin tijdens de opleiding. De leerlinge worden niet achtergesteld bij leerlii gen uit het dagonderwijs. Gedipli meerden van het dagonderwijs on vangen eenzelfde salaris als gedipli meerden van het inservice onderwij: Infra Scaldem hoopt het negatie» imago van de laatste jaren, 'dat bij d gemiddelde burger lang blijft hangen de komende jaren te kunnen oppoe sen. HULST - Ouders van leerlingen van de openbare basisschool De Reynaert uit Hulst maken zich veel zorgen over de slechte huisvesting van de school. In een brief aan de onderwijsinspec tie wijst Luk Brusselaars namens ver ontruste ouders van de leerlingen op het nijpende ruimtegebrek in de school. „De school moet ronduit als bouwvallig omschreven worden, waarbij de vraag kan worden gesteld in hoeverre er in de bestaande om standigheden van verantwoord on derwijs kan worden gesproken", schrijft hij. Volgens Brusselaars loopt het water van de muur en staat het plafond bol van het water, met elektrische bedra ding in de onmiddellijke omgeving. Hij doet een dringend beroep op de onder- wijsinspecteur iets te doen, „zodat de gemeente uiteindelijk haar verant woordelijkheid voor deze school zal moeten nemen." De ouders zijn best tevreden over de kwaliteit van het onderwijs aan de openbare school, maar zij zetten vraagtekens over de situatie waarin dit onderwijs moet worden gegeven. Brusselaars stelt in zijn brief de vraag in hoeverre negatieve reclame voor de school goed uitkomt voor de gemeen te. Hij wijst daarbij op het moeizame ontstaan van de school, begin jaren tachtig. „Pluralistisch onderwijs ligt binnen de gemeente Hulst misschien helemaal niet zo goed bij de bestuur ders?", vraagt hij zich af. Hij noemt in zijn schrijven ook de gezondheidsbe scherming, verwijzend naar de sanitai re voorzieningen. In de laatstgehouden gemeenteraads vergadering is nog gesproken over de kwaliteit van het schoolgebouw aan de Sportlaan. Volgens wethouder W. Kayser (onderwijs) zou er financiële ruimte zijn voor uitbreiding, gezien de sterke stijging van het leerlingenaan tal van de laatste jaren. Nieuwbouw zou volgens Kayser alle problemen wegnemen, maar hiervoor ontbreken de benodigde financiële middelen. Op een suggestie van WD'er Houben om de mogelijkheid te bekijken van huis vesting in het voormalige ziekenhuis, verwees wethouder Kayser naar een onderzoek van twee jaar geleden, waaruit de huidige lokatie aan de Sportlaan als de beste naar voren kwam. De leden van de commissie krijgen ook de gelegenheid om zich uit te spreken over de privatiseringsplan nen voor de zwembaden in Breskens en IJzendijke. In de commissie finan ciën bleek vorige week dat de leden nog een hoop aanvullende cijfers wil len zien. Misschien dat commissie voorzitter wethouder A. de Feijter woensdag al enige aanvulling kan ge ven. Voorzitter A. Sutin overhandigt de beker aan het erelid P. Ras (rechts), terwijl Rianda de Zutter nog enkele geschenkjes gereed houdt. BRESKENS - De 85-jarige P. Ras uit clubgebouw aan de Europastraat een Breskens werd zaterdag benoemd tot tweede baan en we's erbij gebouwd. De erelid van de bolclub De Arjoanbol- club heeft in totaal zo'n vijftig leden, baan. De heer Ras is vanaf het begin, Elke maand zijn er wedstrijden en een zo'n vijftien jaar geleden, lid van de kaartavond. club. Wegens trouw lidmaatschap ont- jje uitslag van de bolwedstrijd van zater- ving hij een beker. dag: 1H. Eecke, 2 A. de Zutter, 3 J. Riemens, De Arjoanbolbaan heeft onlangs in het 4 C. Impens, 5 A. Sutin. OOSTBURG Een kikkerput in de Vlaminkpolder in Cadzand-Bad mag niet ten prooi vallen aan de exploita tie van een parkeerterrein. Om te voorkomen dat de beschermde boom kikker straks massaal wordt gereden, moet de gemeente eisen stellen aan de beheerder van het parkeerterrein. In elk geval zou het parkeerterrein al leen op topdagen open mogen, omdat er gedurende de grootste tijd van het jaar geen behoefte aan de stalling zou zijn. B en w van Oostburg onder schrijven hiermee de visie van na tuurbeschermingsvereniging 't Duumpje dat de kikkerpoel zoveel mogelijk moet worden ontzien. Aan de andere kant willen b en w de exploitant ook niet te zeer het vuur na aan de schenen leggen. Zo stellen zij de commissie openbare werken voor om een betaalhokje dat illegaal op het toe komstige parkeerterrein is neergezet, zo snel mogelijk alsnog van een bouw vergunning te voorzien. Vervolgens zou het weiland zo snel mogelijk een gelegaliseerd parkeerterrein moeten worden. Met de eigenaar moeten dui delijke afspraken worden gemaakt met 'boete- en kettingbedlng'. Dat betekent overigens voor de eige naar nog niet dat hij dan inderdaad het weiland kan gebruiken als par keerplaats op drukke (strand)dagen. „Het is nog maar de vraag hoe gedepu teerde staten over een en ander zullen denken", waarschuwt het college zelf al in haar voorstel. De leden van de commissie openbare werken kunnen woensdagmorgen hun oordeel uitspre ken. De vergadering begint om 9.00 uur. B en w hopen dat de commissieleden ook instemmen met een hoger bedrag voor particuliere woningverbetering. Voor dit jaar is daar 120.000 gulden voor uitgetrokken. Dit bedrag wordt echter nu al overschreden als ook de in behandeling zijnde aanvragen worden toegekend. Voorlopig wil het college 80.000 gulden meer reserveren voor woningverbetering. Dat bedrag komt uit een pot voor sloopwerkzaamheden en bouwrijp maken van het gebied Ju- lianstraat/Weijkmanlaan in Breskens. Het college beseft dat het gereserveer de bedrag voor de sloop van de suiker- warenfabriek van Verduijn daardoor wel eens te klein zou kunnen zijn. Maar dat moet dan in de begroting van vol gend jaar maar weer rechtgetrokken worden. WEMELDINGE - Het handboog schuttersgezelschap Sint Andries in Wemeldinge heeft sinds zaterdag weer een staande wip. Burgemeester J. van Bommel van Kapelle viel de eer te beurt als eerste schutter de boog te hanteren. Na drie pogingen lukte het de burgervader de pijl boven het 25 meter hoge metalen gevaarte uit te schieten. De leden van Sint Andries hebben veertien jaar gespaard om twee staar/de wippen te kunnen beta len. Het handboogschuttersgezelschap dateert al uit 1863, maar is op een gege ven moment om onbekende redenen opgehouden te bestaan. Veertien jaar geleden kwam het tot een heroprich ting. Inmiddels telt de vereniging bij na zeventig leden. Tot voor kort moes ten de schutters uitwijken naar Goes om samen met de vereniging Jacoba van Beieren wedstrijden te houden op de staande wip. Burgemeester Van Bommel wenste de vereniging succes met de nieuwe wip. „Ik hoop dat 't helemaal voldoet aan jullie wensen. Ik heb veel bewondering voor jullie zelfwerkzaamheid. Dat ken merkt een goed verenigingsleven. Ik hoop dat de wip bijdraagt tot een ver dere bloei van de vereniging." De kos ten van de wippen, ongeveer driedui- zen gulden, zijn volledig zelf bekos tigd. Een aantal sponsors zorgde voor het materiaal. Burgemeester J. van Bommel opende de nieuwe wip van Sint Andries door een welgemikt schot. Het jubilerende dameskoor Cecilia zingt tijdens de jubïleummis in de Eligiuskerk in Hoofdplaat. HOOFDPLAAT - Tijdens een mis in de rooms-katholieke laat, F. Steijaert-Pijcke en M. de Ruijsscher-de Smit, ont kerk Eligius in Hoofdplaat werd zaterdag het 25-jarig be- vingen wegens hun 25-jarig lidmaatschap een medaille ei staan van het rooms-katholieke dameskoor Cecilia ge- een speldje. vierd. Er werden verschillende liederen uit de tienermis ge- Afgelopen week hebben de koorleden het jut» zongen. Alle dames van het koor kregen een witte tuinstoel leum al gevierd met een fietstocht door Walcheren en eer cadeau van pastoor S. Buijsse. De dames M. de Vilder-Pie- barbecue bij pastoor Buijsse thuis.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1989 | | pagina 20