Kansen voor Nederlandse (taal)cultuur na 1992 Muggen op voorruit auto: twee gewonden Zeeuwse tuinen trekken duizenden liefhebbers almanak Deel ammoniak-lading Hesperus overgepompt De Schorpioen trekt eerste dag opening bijna 200 bezoekers NIEUW LEVEN IN OUDE VISSERSHAVEN Vrijage In de lift ONGELUK GREVELINGENDAM ZEEUWSE OMZICHTIGE OPERATIE OP WESTERSCHELDE DRS VERBURG SCHENKT KOMPAS MAANDAG 3 JULI 1989 Vrouw valt van stelling door auto in tuin Varkens afgemaakt ij Biervliet EG-subsidie voor Zeeuwse projecten op landbouwgebied Gestolen fietsen in beslag genomen Geiten en lam van boerderij gestolen nabij Organisatie PZC zeeland v i KLOOSTERZANDE - Nederland en Vlaanderen hoeven niet bang te zijn dat hun (taal)cultuur na 1992 in de verdrukking raakt, vindt staatsse cretaris van buitenlandse zaken mr B. J, M. Baron van Voorst tot Voorst. „De belangstelling voor het Neder lands en de Nederlandse cultuur neemt in alle hoeken van Europa toe. We moeten samen met de Vla mingen op die behoefte inspelen en meer richting geven aan die ople vende interesse." De staatssecretaris sprak zaterdag in de Nederlandse hervormde kerk van Kloosterzande. De gemeente Honte- nisse had een academische zitting belegd om het 150-jarig bestaan van de grenzen tussen Nederland en Bel gië te herdenken. Tegelijkertijd werd de verzustering met de (net over de grens liggende) Belgische gemeente jachten hebben de plaats ingenomen van vissersschepen in de voormalige Vlis- singse vissershavan, inmiddels omgedoopt tot Michiel de Ruyterhaven (Lucht foto Ruben Or eel). Opening jachthaven mijlpaal Vlissingen Stekene gevierd. Volgens Van Voorst tot Voorst moeten Belgen en Neder landers de handen ineenslaan. „We kunnen ons steeds minder de lu xe van concurrentie (neem de havens van Rotterdam en Antwerpen) ver oorloven. We moeten ons voor het Europese front presenteren als één regio en samenwerken op het gebied van infrastructuur, ruimtelijke orde ning en milieu. Ik denk daarbij aan de snelle spoorverbindingen met de TGV, het gemeenschappelijk belang van vliegveld Beek en - dichter bij huis hier in Kloosterzande - de vaste oeververbinding over de Wester- schelde," betoogde de staatssecreta ris. Bij samenwerking op deze gebie den is de inbreng van Den Haag en Brussel onontbeerlijk. Maar op aller lei andere terreinen is juist via regio nale en gemeentelijke kanalen meer te bereiken, aldus Van Voorst tot Voorst. Burgemeester A. A. L. G. M. Kessen van Hontenisse haakte daar direct op in. Hij had onlangs een enquête gehouden onder de 43 Nederlandse en 34 Belgische gemeenten aan de wederzijdse grens en was tot 'onthut sende' conclusies gekomen. Van sa menwerking op gemeentelijk of re gionaal gebied is nauwelijks sprake. In een typisch 'Kessiaans' pleidooi voor meer samenwerking vergeleek Hontenisses eerste burger de verhou ding tussen grensgemeenten met een 'opbloeiende relatie tussen een jon gen en een meisje'. „Mensen die elkaar aardig vinden, proberen elkaar zoveel mogelijk te ontmoeten," wist de burgemeester en volgens hem ontbreekt het daar bij de Belgisch-Nederlandse vriend schap nogal eens aan. Wekelijkse ontmoetingen tussen gemeentebe sturen van beide kanten van de grens komen niet voor. Slechts vier gemeenten zien elkaar maandelijks. De grootste groep ziet elkaar hoog stens één keer per jaar. „Een felle hartstocht spreekt hier toch niet uit," aldus romanticus Kes sen. Maar de burgemeester heeft hoop dat de vrijage van Hontenisse met Stekene een goed voorbeeld is voor andere gemeenten. In het licht van '92 lijkt het Kessen strikt noodzakelijk dat gemeenten regiogewijs samenwerken. „En dit dan niet incidenteel maar structureel en niet ten aanzien van onderge schikte onderwerpen maar op hoofd punten." Volgens hem kunnen de la gere overheden op langere termijn niet onder samenwerking uit. „Wil het lokaal bestuur in het toekomstig Europa overleven dan is schaalver groting onontbeerlijk." Staatssecretaris mr B. J. Af. Baron van Voorst tot Voorst. VLISSINGEN - Een mijlpaal in de recente geschiedenis van Vlissingen, noemde wethouder D. J. P. Bruinooge zaterdag de officiële opening van de jachthaven in het centrum van de stad. Als het aan hem ligt, volgen er nog vele mijlpalen: de boulevard, het Arsenaalgebied en de kop van de Walstraat. De Michiel de Ruyter-jachthaven werd in de stromende regen ge opend met de stoomsleepboot Volharding. deelte van het haventerrein is vrij toe gankelijk. Alleen de hoofdpier met zijn vertakkingen, waaraan honderd lig plaatsen zijn gecreëerd, is voor pu bliek gesloten. Het was een eis van het Vlissings gemeentebestuur dat de ha ven verder geen privé-terrein mocht worden. Na enig gemanoeuvreer kon het schip van het maritiem museum Prins Hen drik in Rotterdam het rode lint, dat aan de ingang van de haven was ge spannen, overvaren. De zwarte wolken die uit de stoomfluit werden geblazen, waren voor de verzamelde kinderen het startsein de gekleurde ballonnen op te laten. De opening had een gran dioos feest moeten worden met mu ziek en kraampjes. Op de kade was een luchtkussen opgesteld. Het bleef ech ter leeg. Ook de stands met lekkernij en en het muziekpodium trokken wei nig publiek. Vanwege het slechte weer beperkte het feestgedruis zich voorna melijk tot het nieuwe Grand Cafe Montparnasse op het heringerichte De Ruyterplein. In het souterrain van dit gebouw zijn sanitaire voorzieningen voor gebrui kers van de jachthaven onderge bracht. Daarboven bevindt zich een horecagelegenheid met terras. Dit ge- BRUINISSE - Op de Grevelingen- dam, vlak bij de brug in Bruinisse, zijn vrijdagavond rond half elf de au tomobiliste I. F. H. uit Breda en haar 9-jarige dochter K. H. gewond geraakt bij een ongeluk. Vermoedelijk verloor ide bestuurster het zicht op de weg HULST - Een auto is zondagmiddag in Emmahaven na een aanrijding in een tuin beland. Het voertuig kwam tot stilstand tegen een ijzeren stella ge, waarop de bewoonster aan het werk was. Door de klap viel ze van de stelling en liep daarbij lichte verwon dingen op. G. R. uit Hulst verleende op de krui sing Koninginnestraat-Parallelweg geen voorrang aan U. D. uit het Belgi sche Boutersen. Door de kracht van de botsing kwam de auto van D. in de tuin vanM. O. terecht. Het ongeluk gebeur de om 13.45 uur. Beide auto's werden zwaar beschadigd. door een grote zwerm muggen die op de voorruit zat geplakt. Toen het be gon te regenen zette zij de ruitenwis sers aan, waardoor ze niets meer kon zien. De auto raakte van de weg, reed de berm in en sloeg enkele malen over de kop. Beide inzittenden werden overge bracht naar het Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis in Zierikzee. De auto werd geheel vernield. Naar aanleiding van dit ongeval zond het ANP over de radio een waarschu wing uit, dat op de Grevelingendam het zicht enorm gehinderd kon worden door grote zwermen muggen. Deze waarschuwing was tot ongeveer vier uur zaterdagmorgen van kracht. Toen stak de wind op, waardoor de muggen verdwenen. De jachthaven is ontwikkeld door bouwmaatschappij Ufkes, die ook op de boulevard een hotel en apparte menten gaat bouwen. De exploitatie is in handen van de Goesenaar G. Blankenhurgh. Hij roemde zaterdag de goede samenwerking met gemeen te, VVV en middenstand. „Gezamen lijk zijn we er verantwoordelijk voor dat Vlissingen weer in de lift zit." Bruinooge noemde de jachthaven het eerste teken daarvan. „De gemeente raad heeft gedurfde besluiten moeten nemen, maar deze opening maakt dui delijk dat ons beleid gaat slagen. Over driejaar is Vlissingen een andere stad. Afgelopen donderdag zijn historische besluiten over de boulevardbebou wing genomen. Voor het einde van het jaar gaan de werkzaamheden bij het Arsenaal van start. En de raad kan in augustus voorstellen omtrent het kernwinkelgebied verwachten," aldus de wethouder. Viissingers waren al drie maanden ge wend aan het beeld van jachten in de voormalige vissershaven. Op 1 april was de Michiel de Ruyterhaven al offi cieus in gebruik genomen. Vijftien jaar geleden zag het er nog naar uit dat de haven zou worden gedempt in het ka der van de deltawerken. Dankzij een intensieve lobby van het Comité Be houd Koopmans- en Vissershaven werden deze plannen uiteindelijk ter zijde geschoven. Na bijna twintig jaar zit er weer leven in de Vissershaven. Hardwerkende vissers hebben plaats gemaakt voor waterminnende re creanten. Het toerisme moet een steeds belangrijker impuls voor de Scheldestad gaan vormen. Andere be drijfstakken komen daarbij in de scha duw te staan en laten het centrum ach- .ter zich. De regen deerde afgelopen weekeinde de echte tuinliefhebbers niet. Geivapend met paraplu's wandelen deze bezoekers door de kasteeltuin van de familie Foley in Nisse. GOES - Enkele duizenden tuinlief hebbers hebben het afgelopen weekeinde vier verschillende Zeeuwse tuinen bezocht in Nisse, Kloetinge, Domburg en Veere. Zelfs na de sluitingstijd, zondag om vijf uur, liepen er nog mensen door de tuinen. Het slechte weer op zater dag bleek nauwelijks van invloed. „Deze mensen laten zich niet weer houden door een buitje," aldus me vrouw I. Lenshoek-Van de Water uit Kloetinge. „Die nemen een para plu mee, trekken een regenjas en laarzen aan en ze komen. Je krijgt zo de echte liefhebbers." De kasteeltuin in Nisse van de fami lie Poley trok zo'n zeventienhon derd bezoekers. „Er zijn mensen," aldus mevrouw C. Poley-Bom, „die elk jaar terugkeren. Er zijn zelfs mensen, die je zaterdag ziet en zon dag nog eens terug ziet komen met vrienden." Reacties blijven niet uit. „De mensen vinden 't heerlijk dat de tuinen zijn opengesteld en ze kun nen meegenieten." De opening van de kasteeltuin in Nisse valt elk jaar samen met de plaatselijke rommel markt. De opbrengst van beide acti viteiten komt ten goede aan het res tauratiefonds van de kerk. „De men sen zijn ontzettend enthousiast," al dus mevrouw Lenshoek. „We vertel len verder altijd iets over de geschie denis van Zeeland. Door het open stellen van de tuin proberen we het plezier van tuinieren over te bren gen. Je praat 's wat met de mensen over 't tuinieren. Er zijn mensen die er ontzettend veel vanaf weten. Daar leer ik ook weer wat van." Vol gens mevrouw Lenshoek kunnen de tuinen zonder al te veel problemen grote groepen belangstellenden ver werken. „Je ziet af en toe wel 's een plat stuk gras, maar als je woensdag komt, dan zie je er niks meer van." BRUSSEL - De Europese Commissie heeft subsidies toegekend aan een aantal Zeeuwse projecten op het ge bied van verwerking en afzet van landbouwprodukten. Het ministerie van landbouw voegt aan het EG-sub- sidiebedrag nog eens 40 procent uit ei gen zak toe. In totaal gaat het in Zee land om vijf projecten en 1.687.586 gulden. Tot de uitverkorenen behoren vesti gingen van Cebeco in Middelburg, Axel en Sint-Annaland en de firma W. de Koster en Zonen bv in Kwaden- damme. Zoals reeds gemeld krijgt de Cehave-vestiging in Axel een miljoen gulden subsidie voor de bouw van een opslag en bewerkingsbedrijf. Daarnaast krijgt de Cebeco-vestiging in Middelburg 367.500 voor de uit breiding en rationalisering van de op slag en verwerkingscapaciteit vooi zaal-peulvruchten, de Cebeco-vesti ging in Axel 175.000 voor de bouw van een installatie voor ontvangst en opslag van brouwgerst en de Cebeco- vestiging in Sint-Annaland 87.500 voor de bouw van een soortgelijke in stallatie. W. De Koster en Zonen bv in Kwadendamme krijgt 58.086 voor de bouw en inrichting van een geavan ceerde bewaarplaats voor uien. TERNEUZEN - De Terneuzense ge meentepolitie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag bij een groot scheepse controle vijf fietsen in be slag genomen. Zeven fietsers tussen 15 en 21 jaar werden aangehouden, omdat zij er van werden verdacht dat zij op gestolen fietsen zaten. Twee van de in beslag genomen fietsen bleken die avond gestolen te zijn. Men sen van wie vrijdagnacht een rijwiel in Terneuzen is gestolen, kunnen contact opnemen met de gemeentepolitie. OOSTBURG In de nacht van vrij dag op zaterdag zijn vier geiten en één lam gestolen van een boerderij van J. B. aan de Tweede Hoogdijk in Oost burg. De waarde van de dieren bedroeg in to taal vierhonderd gulden. Het misdrijf vond plaats tussen half tien 's avonds en acht uur 's morgens. BIERVLIET -Twee varkens zijn tus sen vrijdagavond en zaterdagmorgen ontvreemd van een boerderijtje bij Biervliet. De beesten zijn blijkbaar direct ge slacht of in elk geval afgemaakt, want r werd nogal wat bloed aangetroffen, aldus een politiewoordvoerder. Tussen de talloze brieven van onze nijvere correspondenten troffen wij een aankondiging aan van een groots muzikaal gebeuren, waaraan vele imvo- ners van het dorp belangeloos hun medewerking verlenen. Lange tijd is aan de organisa tie gewerkt. Alle leden van de vereniging hebben gehoor ge geven aan de oproep van de voorzitter, die als zodanig ook alle medewerking van het ge meentebestuur heeft gekregen. Er worden tal van activiteiten gehouden voor jong en oud - zo lazen we - zoals kaartingen, bollingen en een bingo met fan tastische prijzen. Natuurlijk zijn er ook optre dens. Van de fanfare. „En van de ma rionettenvereniging", aldus de mededeling. In dat gezelschap heeft de hoofdmajorette ongetioijfeld de touwtjes strak in handen. Na enig gemanoeuvreer kon de stoomsleepboot Volharding zaterdag het rode lint bij de ingang van de nieuwe jachtha- ven in Vlissingen kapot varen. MIDDELBURG - Het ramschip Schorpioen aan de Loskade in Mid delburg ging zaterdag open voor het publiek. Bijna tweehonderd bezoe kers kwamen op de openingsdag een kijkje nemen aan boord van het oude marineschip. Dat aantal beantwoordt zo'n beetje aan de verwachtingen van het stichtingsbestuur. Staatsraad drs M. C. Verburg, lid van het comité van aanbeveling, en zijn echtgenote ver richtten de officiële opening. Bij die gelegenheid schonk het echtpaar Ver burg een oud vloeistofkompas aan de stichting Ramschip Schorpioen. De heer Verburg had het kompas via een collega in de Raad van State ge kregen. Volgens het verhaal van de schenker zou het kompas oorspronke- lijk van de Schorpioen komen. Het US€MTl werd indertijd gestolen, zo werd hem verteld, en via heling en schenking is het bij de collega van de heer Verburg terechtgekomen. Omdat bij de Raad van State bekend is dat de heer Ver burg bij de Schorpioen is betrokken, (Slot zie pagina 7 kolom 1 kreeg hij het kompas in handen. Het werd zaterdagmorgen in de kapiteins hut van het ramschip aangeboden. In die ruimte krijgt het geschenk tevens een ereplaatsje. Na de overhandiging bezochten de heer en mevrouw Verburg als eersten de opengestelde ruimten van het ram schip. Samen met stichtingsvoorzit- VLISSINGEN - De tanklichter Alas ka van Chemgas uit Rotterdam is zon dagavond op de Westerschelde begon nen met het overslaan van een deel van de lading vloeibare ammoniak uit de Noorse tanker Hesperus, die in de nacht van zaterdag op zondag is vastgelopen op een zandbank in de Westerschelde. In verband met deze operatie, met uitgebreide voorzorgs maatregelen omkleed, is het scheep vaartverkeer ter plaatse sinds gister avond acht uur gestremd. Rond half drie afgelopen nacht zou een - tweede - poging worden ondernomen de tan ker vlot te krijgen. Een eerste poging van vijftien sleepbo ten om het schip los te trekken misluk te zondagmiddag. De Hesperus (30.714 brt) zat muurvast. De ammoniaktan kerliep om 2.35 uur in de Pas van Bors- sele uit zijn roer. Het raakte uit koers, schoot de Everingen in en liep aan de grond ter hoogte van de kerncentrale. Het schip was geladen met 35.500 ton ammoniak als vloeibaar gas. Ammo niak is een zeer gevaarlijke stof. De tanker was daarom volgens de normen van het directoraat-generaal scheep vaart en maritieme zaken (DGSM) een artikel 25-schip. Dit zijn schepen met een verhoogd risico. Ze worden op de rede van Vlissingen begeleid door een patrouillevaartuig van DGSM en mo gen absoluut niet zonder loods varen. DGSM had de ammoniaktanker bege leid tot de Pas van Borssele. Volgens de centrale verkeersleider van DGSM is er geen enkele fout gemaakt. „Er was een loods aan boord. Aan een roer storing kan niemand iets doen." De Hesperus kwam op een vlakke plaat te liggen, waardoor geen gevaar voor bre ken van de dubbelwandige tanker be stond. Met opkomend water probeer den zondagmiddag na één uur vijftien sleepboten de Hesperus vlot te trek ken. Het schip had zich echter zo diep in de modder geboord dat het niet los De Noorse ammoniaktanker Hesperus muurvast op een zandplaat in de Wes terschelde, omgeven door een 'zee' van sleepboten. Een eerste poging het schip lost te krijgen, mislukte zondagmiddag Luchtfoto Lex de Meester was te krijgen. Volgens een woordvoer der van sleepdienst en bergingsbedrijf Union, die daar samen met de Nieuwe Vlissingse Sleepdienst bij betrokken was, was er minstens één meter water tekort. Ook tijdens deze poging, tussen 13.00 en 14.30 uur, was het scheepvaartver keer gestremd. De Noor moest achter uit van de plaat worden getrokken. Gevaar voor beschadiging van de tan ker daarbij bestond er nauwelijks. Na de mislukte poging is er twee uur lang over de te treffen maatregelen beraad slaagd tussen DGSM, rijkswaterstaat, brandweer, de bergingsbedrijven, de milieudienst en het chemieconcern Hoechst. Van een crisisteam was van wege het geringe gevaar voor ontsnap ping van ammoniak geen sprake. Ook bij de brandweer was geen sprake van verhoogde paraatheid. Besloten werd dat een deel van de la ding moest worden overgepompt in een andere tanker. Hierdoor zou de Hesperus minder diepgang krijgen. De tanklichter Alaska van Chemgas Rot terdam kwam voor dat doel uit Ant werpen. Nadat de nodige voorzorgs maatregelen waren getroffen, kon in de loop van de avond met het over slaan worden begonnen. Het vaarverbod op de Westerschelde geldt tot vanmiddag 17.00 uur, tenzij de Hesperus eerder loskomt. Het was afgelopen nacht om 2.39 uur hoog wa ter. De sleepboten zouden het dan nog maals proberen. Volgens W. P. van Leersum, comman- Slot zie pagina 7 kolom 7)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1989 | | pagina 19