PZC Veer se Meer dagen met vuurwerk afgesloten Preventiecampagne alcohol en verkeer op Tholen begonnen Duivemnkorfcentrum in 's-Heerenhoek geopend Midgard in Middelburg sluit seizoen met Popdag Vier gewonden bij botsing streek REGEN KON STEMMING NIET DRUKKEN BURGEMEESTER BLIES ALS EERSTE VERENIGING DE VRIENDENKRING RUIM HONDERD KAARTEN VERKOCHT Inbrekers in Vlissingen actief MAANDAG 3 JULI 1989 Bus raakt auto BROUWERSHAVEN Toeristendienst RENESSE Zomeravondconcert in thema van liefde GOES Duitse auto's opengebroken Jaarvergadering Vissersbelang G. B. Van Sisseren notaris in Goes Brand in woonkamer Commissie bijeen over begroting Pyramideschieting *r sb KAMPERLAND - Een spetterend vuurwerk heeft zaterdagavond rond elf uur de finale ingeluid van de Veer- se Meerdagen in Kamperland. Onge veer twee- a driehonderd belangstel lenden stonden op het haventerrein met de hoofden omhoog bewonderend naar het veelkleurige spektakel te kij ken. Toen na afloop de naam van de sponsor oplichtte, barstte het publiek in een spontaan applaus uit. Eerder die dag kwam er ondanks het druilerige weer toch een flink aantal enthousiastelingen naar het haventer rein, waar een mechanische stier voor hilariteit zorgde. Een enorme sjoelbak, met een lengte van dertig meter, stond centraal op het terrein. Jong en oud trachtten de schijven in de juiste vak ken te mikken. In het recreatiegebied Schotsman-Ruiterplaat werd zondag het jaarlijkse festival Vlaanderen Pre senteert gehouden, waarbij diverse ge zelschappen voor muziek en verstrooi ing zorgden. Anders dan voorgaande jaren werden de Veerse Meerdagen gedurende de hele maand juni gehouden. Daarmee is ook een einde gekomen aan de for mule dat elk jaar één van de vijf ge meenten aan het Veerse Meer bij toer beurt als gastgemeente optreedt. De laatste Veerse Meerdag, zaterdag gehouden in Kamperland. Ondanks het druilerige weer trok de reuzensjoelbak veel publiek. THOLEN De Thoolse rijkspolitie heeft zaterdagavond de eerste van een serie alcoholcontroles gehouden in het kader van de preventiecampagne in de maanden juli en augustus. Van de 140 tussen acht uur 's avonds en vier uur 's ochtends op verschillende lokaties aangehouden bestuurders verwees de politie er vijf naar de ademanalyse-apparatuur op het groepsbureau. Vier van hen bleken te diep in het glaasje te hebben gekeken en liepen een proces-verbaal op. BRUINISSE - Op de Parallelweg van rijksweg 18 bij Bruinisse heben zon dagmorgen om 10.00 uur een bus en een auto elkaar geschampt. De ZWN-bus, bestuurd door A. J. H. uit Haamstede, wilde de brug bij Bruinis se oprijden. Daarbij zag hij te laat dat een auto, bestuurd door B. P. W. uit Oude Tonge, in tegengestelde richting reed. Zij weken beiden naar rechts uit, maar dat bleek niet voldoende. Beide voertuigen liepen schade op aan de zij kant. BROUWERSHAVEN - De eerste toe ristendienst van dit seizoen in de Gro te Nicolaaskerk te Brouwershaven wordt zondag gehouden om 10 uur. Voorganger is ds E. J. Nijhuis uit Ou- werkerk. Sjaak en Eric Berrevoets verlenen muzikale medewerking. Voor de kleinsten is er een crèche in de kapel. RENESSE Onder het motto 'Renes- se Ouverture' wordt woensdagavond in de hervormde kerk in Renesse het eerste zomeravondconcert van dit seizoen gegeven. Het thema van het programma is liefde. Medewerking verlenen het fanfarekorps Luctor et Emergo onder leiding van Henk Blom, het Hervormd Kerkkoor onder leiding van Janny Lemson Daane en leden van de toneelvereniging Op Drift, die onder leiding van Annema- rie van de Wiel-Jansen declamaties verzorgen. Het concert begint om 20.00 uur. Bij de twee maanden durende provin ciale preventiecampagne houdt de po litie iedere aangehouden weggebrui ker het blaaspijpje voor. Normaal ge sproken gebeurt dit alleen bij vermoe den van drankgebruik. De campagne vindt plaats in het kader van de actie - 25 procent, die tot doel heeft het aantal verkeersslachtoffers terug te brengen. Bij de controle aan de Postweg even buiten Tholen blies burgemeester H. A. van der Munnik het eerste blaas pijpje vol, waarbij hij bewees zich aan de regels van de wet te hebben gehou den. Samen met het promotieteam van het Regionaal Orgaan yoor de Ver keersveiligheid in Zeeland (ROVZ), vertegenwoordigers van de afdeling Tholen van Veilig Verkeer Nederland en de betrokken mensen van de Thool se rijkspolitie nuttigde hij hierna een alcoholvrij biertje. BROUWERSHAVEN - In de nacht van zaterdag op zondag zijn in Den Osse, Brouwershaven, drie auto's opengebroken. De auto's, allen eigen dom van Duitse badgasten, stonden geparkeerd op een bungalowpark en een camping. De totale buit beliep voor 7500 Duitse mark aan geluidsap paratuur, foto- en videocamera's, kle ding, dekens en cassettebandjes. Ook is een Mercedes met een Duits kenteken ontvreemd, die later zonder wielen is teruggevonden in Steenber gen. Die nacht is eveneens ingebroken in de loods van de vliegclub Brouwers haven aan de Zuidemieuwlandsew- weg. Uit een container verdween elek tronische apparatuur ter waarde van 1500 gulden. In de Beddeweeg in Zierikzee zijn za terdagmorgen vroeg de banden lek ge stoken van twee auto's. De benadeel den waren R. T. Z. uit Oude Tonge en M. J. S. uit Ouddorp. BRUINISSE - De vereniging 'Alge meen Vissersbelang' in Bruinisse houdt zaterdag 15 juli haar jaarverga dering. Drs A. C. Drinkwaard van de Euro pean Aquaculture Society houdt een inleiding. De vergadering in 't Durp- s'uus aan de Molenstraat begint om 10 uur. 's-HEERENHOEK - Wethouder P. Vollaard van de gemeente Borsele opende vrijdagavond het nieuwe na tionale en bondsduiveninkorfcen- trum van de postduivenvereniging De Vriendenkring in 's-Heerenhoek. Op de Schutterswei aan de Emma- straat is tegen het bestaande clubge bouw van de handboogschuttersver eniging De Sociëteiten een passend inkorfcentrum aangebouwd. De indeling van het elf meter lange en zeven meter brede pand omvat een re- creatie- en inkorfruimte. Tevens zijn er een aparte klokkenkamer en een re kenkamer. Een gezamenlijke toilet groep zorgt voor een passend geheel met het bestaande gebouw van de schuttersvereniging. Wethouder Vollaard prees de zelfwerk zaamheid van de 23 leden van de post duivenvereniging De Vriendenkring. Omdat in de bosaanplant van het Sloebos geen recreatieve activiteiten mogen plaatsvinden, wees de gemeen te Borsele het plan in eerste instantie af. Het is mede te danken aan de vast houdendheid van het bestuur dat men na een jaar het gemeentebestuur er van wist te overtuigen dat de afwijzing van de vergunning ongegrond was. GOES - Mr G. B. van Sisseren is bij koninklijk besluit per 21 juni be noemd tot Notaris in Goes. Hij volgt de per 1 februari eervol ontslagen no taris mr J. W. de Beijl op. Mr van Sisseren heeft vanaf 1 januari dit jaar gewerkt als kadidaat-notaris op het kantoor van De Beijl en Frant- zen in Goes. Daarvoor werkte hij jaren als kandidaat-notaris op Walcheren en daarvoor in het noorden van het land. Hij zal zijn praktijk in Goes uitoefenen in samenwerking met notaris Frant- zen, onder de naam 'Frantzen en Van Sisseren - Notarissen'. Kick the Bucket uit Middelburg tijdens het optreden op de Zeeuwse Popdag in Midgard. MIDDELBURG - De medewerkers van het Middelburgse jongerencen trum Midgard kunnen terugzien op een succesvolle afsluiting van het seizoen. Meer dan honderd kaarten werden verkocht voor de Zeeuwse Popdag die het jongerencentrum afgelopen zaterdag hield. Omdat er om vier uur nog maar twee bezoekers waren, begon het optre den van de Goese band Corner Cats een klein half uur later, maar vanaf dat moment groeide de belangstel ling gestaag. Toppers van de Zeeuw se Popdag waren de groepen B- Sharp, die zich ook in een klein zaal tje prima waar weet te maken, en Kendread die met een helaas wat korte act - het feest moest om twee uur klaar zijn - bewees dat reggea beslist nog leeft onder bezoekers van een jongerencentrum. Nu het Hitm' or Loose Festival voor Zeeland verloren is gegaan, is een Zeeuwse Popdag een goede gelegen heid kennis te maken met Zeeuws talent. Zo sprong Fat Nose uit Kou- dekerke er uit door een enorme in zet, een goede act en lekker gitaar- werk, hetgeen het publiek bij Kick the Bucket wat moest otberen. Ook Rising Sun uit Sluis moest er even in komen om haar draai te vinden, maar zeker de twee tegen elkaar in solerende gitaristen wisten bewon dering bij het publiek af te dwingen. Midgard is zes weken gesloten en opent vrijdag 11 augustus haar deu ren weer. B. van Leerdam Namens de gemeente Borsele bood de wethouder de heren P. Rijk, A. van Bremen en H. Jansen een fraai wand bord aan voor hun respectievelijk ze ventig- en zestigjarig lidmaatschap. Van alle zusterverenigingen van de concoursbond Zuid-Beveland waren afgevaardigden present. Onder de vele genodigden bevond zich oud-wethou der G. Eyssens, thans lid van provin ciale staten van Zeeland. Het muziek gezelschap Sint Caecilia met de majo- rettengroep De Showgirls luisterden de opening op. Hengelsport De Eerste Goese Hengelsport Vereniging heeft zater dag bij de Hoek 3 in de Wilhelminapol- der aan de Oosterschelde haar achtste competitiewedstrijd gehouden. De eenenveertig deelnemers haalden 25 boven- en 19 ondermaatse vissen uit het water met een totaal gewicht van 7375 gram. De uitslag: 1 Mw. J. J. Degens, 840 punten. 2 Mw. C. Le- poeter, 790 punten. 3 H. Hamelink, 645 pun ten. 4 A. de Visser, 640 punten. 5 K. Otte, 535 punten. De volgende wedstrijd wordt ge houden op vrijdag 28 juli in de Oostvest te Goes en is bedoeld voor de jeugd. Aanvang: 18.30 uur. GOES - Een brandje heeft in de nacl van vrijdag op zaterdag voor ongi veer 25.000 gulden schade aangerich in een woning aan de Bechtstede t Goes. De brandweer wist het vuur snel t blussen. De oorzaak van de brand, di om half twee 's nachts werd ontdek door een overbuurman, is nog niet bt kend. De bewoner was op het momen van de brand niet thuis. De bran woedde in de woonkamer. De man i verzekerd. VLISSINGEN - Uit een schuurt: aan de Vlissingse Colijnstraat is int nacht van vrijdag op zaterdag ee groot aantal goederen gestolen. Eig naar W. P. K. K. vermist strandhei gels, werpmolens, een oventje, et boormachine, een dames- en een h renfiets. Het slot van de schuur is ve nield. Een geldbedrag van enkele honderde guldens is een nacht later ontvreerr uit een kantoorpand in de Badhui straat. Verder is een tiental flesss drank meegenomen. De Vlissinger J. S. heeft hiervan aangifte gedaan. T vens hebben de inbrekers geprobeei de brandkast open te breken. Ze kw; men binnen door een ruit te verniele; De etalage van een kledingzaak aant Oostsouburgse Paspoortstraat is zo: dagmorgen rond half twee leegg roofd. Eigenaar A. J. D. heeft vertel dat de dieven eerst een steen door t ruit hebben gegooid. De waarde vanc kleding was gisteren nog onbekend. De woning van A. M. B. in Oost-Soi burg kreeg in de nacht van donderde op vrijdag ongewenst bezoek. Een totoestel en een pak sigaretten zijnu het huis ontvreemd. In de woning zij geen braaksporen aangetroffen. Ee partij sigaretten van diverse merken in de nacht van zaterdag op zondag gi stolen uit een koffiehuis aan de Eng landweg in Vlissingen-Oost. KORTGENE - De commissie openba re werken van de gemeente Kortgene vergadert vrijdag over de begroting openbare werken. De commissiever gadering in het gemeentehuis begint om 9 uur. KWADENDAMME - Bij Jacoba van Beieren in Goes werd de tweede pyra mideschieting gehouden. M. Wisse schoot de eerste blok af; Her man van de Dries van Eensgezindheid 's-Heerenhoek de laatste. P. Repkes van Victoria Kwadendamme drie, M. J. verdonk en P. Stouthamer van Zorg- vlied Ellewoutsdijk ieder twee. De uitslag van de tweede wip is: hoofdvogel C. Stouthamer, Edele Handboog Oudelan- de; Leo de Jonge, ADLM, en Jac. Doene Vic toria; ieder een zijvogel. Rallen: Jobien de Jonge, ADLM Kwadendamme; Herman en Norbert van de Dries, Eensgezindheid, en Hesten Boonman, Vrijesehutters. Er waren vijftig kleine vogels, waarvan twintig met surprise. De volgende en tevens laatste schie ting is vrijdag 14 juli te Kwadendam me, vanaf 19.00 uur. Woensdag 19 juli is er een vakantieschieting van de ver enigde sociëteiten, die begint om 14.00 uur. Zaterdag 5 augustus is er open huis met schieting op de liggende wip ten bate van Borsele Ondersteunt Ontwikkeling Tanzania. ifil n 'i «SP ■~l Wü x Wethouder P. Vollaard onthult de naam ven het nieuwe inkorfcentrum van postduivenvereniging De Vriendenkring 's-Heerenhoek. ZIERIKZEE - Bij een aanrijding op de Weg naar de Val, bij het kruispunt met de Julianastraat in Zie rikzee, zijn zaterdagmorgen om 7.50 uur vier men sen gewond geraakt. Zij werden met uiteenlopende verwondingen op genomen in het Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis in Zierikzee. Automobilist R. L. H. uit Summerset (GB) reed van af de Zeelandbrug richting Zierikzee. Uit tegenover gestelde richting naderde een auto, bestuurd door C. B. uit Den Haag. Door onbekende oorzaak kwam deze op de linkerweghelft terecht en een frontale botsing volgde. Bestuurster B. en een passagiere van de Engelse auto, E. W., raakten bekneld in de voertuigen en moesten door de brandweer van Zi rikzee worden bevrijd. H. en zijn echtgenote W. li pen verwondingen op, evenals de bestuurster vi de tweede auto en de inzittende S. M. P., evenee: uit Den Haag. De anderhalfjaar oude baby vanh Engelse paar raakte niet gewond. Beide auto's w den vernield. Tivee brandweerlieden (m) komen aansnellen met apparatuur om de bekneld geraakte slachtoffers uit één van de autos te bevrijden. Tussen de brandween gens achter staat de tweede auto.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1989 | | pagina 18