Schippersprotest in eerste Zeelandrace Wedstrijdzeilers massaal overstag voor IMS-klasse TOCH SPRAKE VAN GOED ZEILWEER BELLE EN VIERGO MET ELKAAR IN DE CLINCH HANS ZUIDERBAAN: NIET MEER TE STOPPEN ZIERIKZEE - Het eerste weekeinde van de Deltaweek werd gekenmerkt door harde wind en heel veel regen. De Zeeland wedstrijden, een uit twee races bestaande competitie, werden hierdoor extra zwaar en spannend. Veel schepen liepen in het zware weer averij op. De zeilmakers hebben de komende da gen hun handen vol aan het repareren van gescheurde spina kers en grootzeilen. Veel schade Computer Hectisch Sportief Bemensing Nat begin van de Deltaweek het verlies te beperken tot vijf minu ten. De voorsprong die zaterdag was opgebouwd bleek echter ruim genoeg om de eindoverwinning in de wacht te slepen. Een apart wereldje binnen de wed strijdzeilers wordt gevormd door de platbodem-vaarders. De sfeer binnen deze discipline is ongekend. Zeker de schippers op de kleine Hoogaars- en Lemmeraken gaan heel bijzonder met elkaar om. Jan Senhorst, stuurman op de Hanneke, vertelde dit weekeinde: „In de zeven jaar dat ik aan de Delta week meedoe heb ik nog nooit een protestvlag gezien. Protesten worden altijd in de minne geschikt." De meeste zeilers waren na het slechte zeilweer op vrijdag tevreden met de wind die zaterdagochtend opstak. De wind, kracht 6 tot 7 Beaufort, werd door velen gezien als een welkome weersverandering. Alleen de regen, die zondag maar vooral zaterdag de zei lers teisterden, werd minder gewaar deerd. De wedstrijden werden gedomi neerd door 'slecht weer'-zeilers. Schip pers als Cees Nelisse, winnaar op vrij dag, kwamen er in het weekend niet aan te pas. Een groot aantal schepen liep afgelo pen weekend averij op. Zo voer de Turbulance van stuurman Van der Vrie met een doormidden gescheurde spinaker de haven binnen. „Bij het knippen (inhalen) scheurde de spina ker dwars doormidden", was het com mentaar van een van de bemannings leden direct na de finish. Een tweede spinaker heeft Van der Vrie niet. „We moeten proberen een kleinere spina ker te lenen. Zonder valt niet te zei len." Een nieuwe spinaker kost al gauw tussen de twee- en drieduizend gulden. Een andere pechvogel was Walter Geurts. Aan boord van de Solution two verschenen twee scheuren in het grootzeil. „We moeten in Hellevoets- sluis ons oude grootzeil ophalen. Maar gelukkig is het zeil dinsdag alweer ge repareerd en kunnen we woensdag met ons normale zeil varen", vertelt Geurts. De ervaren bemanning wist Toch is er binnen de platbodem-zeilers onenigheid over de wedstrijden. Sen horst toonde zich ontevreden over de wedstrijd-commissie. „De wedstrijd commissie is er alleen voor de snelle schepen. Wij varen dezelfde banen (trajecten) als de scherpe jachten. Het gevolg is dat wij de laatste mijlen altijd tegen de stroom opvaren. Er moeten kortere banen komen en voor de kleine platbodems moet een aparte start- groep komen." Toch wist Senhorst be slag te leggen op de eindoverwinning in de klasse-B. Hij won zowel zaterdag als zondag met overmacht. De uit Antwerpen afkomstige Stef Gij- semans van de Pijp Toeback was het niet eens met Senhorst. „Het voordeel van langere banen is datje niet meteen wordt afgestraft voor een fout. Op een korte baan kan elk foutje fataal zijn.' Gijsemans is erg te spreken over het organiserende verenigingen. „Ik ben hier nu voor de zevende keer maar er is in al die j aren nog nooit iets vervelends gebeurt. Het is altijd gezellig en de or ganisatie is perfect. Ik kan alleen maar positieve dingen over de Deltaweek vertellen." Gijsemans heeft zich in de zeven jaar dat hij deelneemt weten op te werken van figurant tot een kans hebber voor de eindzege. In de Zee landwedstrijden eindigde hij als der de. Uitslagen van de Zeelandwedstrijden: zaterdag: I.M.S.-2: l.Bierkaai, 2.Kopje klei ner, 3.Panta Rhei; I.M.S.-3: l.Barcarossa, 2.Novo star, 3.Spetter; I.M.S.-4: l.Twee Ge zusters, 2.Sandettie, 3.CheckMate II; 1.M.S.-5: l.Solution II, 2.Mephisto, 3.Schrijverke; I.M.S.-6: l.Celestine, 2.Panakeia; I.M.S.-7: l.Breje Geer, 2.Vier van Noort; N.K.K.-O: 1.Ceres, 2,Aquila, 3.Heerlijke; N.K.K.-2: l.Foxy, 2.Boemerang, 3.Stimulans; N.K.K.-4: l.Kalanda, 2.Roaring Forties, 3.Aristo; N.K.K.-6: l.Pippeloen, 2. Piako, 3.Taking H2541; N.K.K.-8: 1.Janboel, 2.Worship; Pion: 1.Gouden Ruiter, 2.Malfalda; J-24: l.Cooking Fat, 2.Juffrouw Jannie; X-99: 1.X-cellent, 2.Quicksilver; rond- en platbo dems: klasse A: l.De Beer, 2.Vrouwe Petro- nella, 3.Trekvogel; klasse B: l.Nye Haering, 2.Piet Heyn II, 3.Pijp Toeback; klasse C: l.Bu 17,2.Noortje van Borck, 3. Joffer Antje. Zondag: I.M.S.-2: l.Testarossa, 2.Bieraai, 3.Bolide, 4.Kopje kleiner; I.M.S.-3: l.Barcarossa, 2.Novo star, 3.PePaJu, 4.Spetter; I.M.S.-4: l.Twee Gezusters, 2.Sandettie, 3.Aqua-tic; I.M.S.-5: l.Easy Li ving, 2.Non Plus Ultra, 3.Solution II; I.M.S.- 6: Celestine, 2.Mascotte; I.M.S.-7: l.Panakeia, 2.01ivier van Noort; N.K.K.-O: 1.Kopke H286, 2.Heerlijke, 3.Aquila; N.K.K.-2: l.Boemerang, 2.Courtisane, 3.Stimulans; N.K.K.-4: l.Kanaloa, 2.Roaring Forties, 3.Aristo; N.K.K.-6: l.Pippeloen, 2.Piako, 3.Stranger; N.K.K.-8: 1.Janboel, 2.Worship; Pion: l.Gouden Rui ter, 2.Mafalda; J-24: l.Cooking Fat, 2.Juffrouw Jannie; X-99: l.X-cellent, 2,Quicksilver; rond- en platbodems: klasse- A: l.De Beer, 2.Va 88, 3.Naatje; klasse-B: l.Candelaer, 2.Nye Haering, 3.Piet Heyn II; klasse-C: l.Hanneke, 2.Noortje van Borck, 3. Joffer Antje. In de gietende regen openden burgemeester Asselbergs (rechts) van Zierikzee en gedeputeerde Ventevogel middende Deltaweek. ZIERIKZEE - Met het hijsen van een vlag met de tekst ,Oos- terschelde natuurlijk recreatie' gaf gedeputeerde J .BVen tevogel (recreatie en toerismezaterdagmiddag het start sein voor de negentiende Deltaweek. Dit officiële gedeelte van het negendaagse zeilevenement vond plaats in de ha ven van Zierikzee aan boord van de klipper Hoop op Ze gen. De slogan „Oosterschelde natuurlijk recreatie", is het motto van alle tegenstanders van het plan van minister Braks tot bescherming van de Oosterschelde. Burgemeester mr. J. J. P. M. Asselbergs van Zierikzee gaj als eerste spreker al het belang van de Oosterschelde re creatie aan. „De Deltaweek moet blijven. Wat is Zierikzee zonder de Deltaweek?", vroeg Asselbergs zich af. Gedeputeerde Ventevogel onderschreef deze opmerking. „Oosterschelde natuurlijk recreatie, is een motto dat ik van harte onderschrijf. Zierikzee is een voortreffelijk uit gangspunt en zal dit in de komende jaren ook blijven." Zijn afsluitende woorden „de recreatie zal volop aanwezig blij ven in de Oosterschelde"gaven het belang daarvan nog eens aan. Het IMS nu is een systeem dat alle gegevens van jachten kan leveren, en de handicap van elk jacht nauw keurig noteert. Op die manier weet iedereen hoe snel zijn type boot kan varen. Hans Zuiderbaan duikt in een lade van zijn boot en pakt daaruit een blauw boekje. „Kijk", zegt hij, „hierin staat de totale Nederlandse IMS-vloot geregistreerd. Zo ook het zeilnummer en de optimale snelheid van elk type boot bij de verschillen de windsnelheden en -invalshoe ken." Tijdens een wedstrijd slaat hij regelmatig het boekje open ter con trole. „Als ik zie dat een jacht ons na dert dan zoek ik erin op wat zijn opti male snelheid ten opzichte van die van de Twee Gezusters is." Volgens Hans Zuiderbaan wint het IMS, dat eigenlijk pas twee jaar ge leden op de universiteit van Delft is ontwikkeld, gaandeweg terrein. „Onder de handicapberekening van de IOR (International off-shore ru le), de voorloper van het IMS, kon den ontwerpers zich uitleven om de regels te ontduiken. Bij de IOR werd namelijk met een meet- en schiet- lint de omvang van een boot op een ZIERIKZEE - Na afloop van de eer ste Zeelandrace met start en finish in Zierikzee, was het in de trailer van de wedstrijdcommissie een drukte van belang. Schippers en be manningsleden van de Belle en de Viergo en een getuige van de Kana- loa redetwistten over de in de ogen van Hans ten Hoopen dubieuze start in de vroege ochtend. Ten Hoopen, schipper van de Viergo, diende protest in bij de protestcom missie. „Hij zegt dat wij bij de start indrongen", vertelde Eric Oomens, bemanningslid van de Belle. „Maar daar kan absoluut geen sprake van zijn, want wij lagen voor op hem.' Een protest mag niet achteraf ge meld worden. Op het moment dat zich volgens een schipper iets on reglementairs afspeelt moet deze aan iedereen die maar in de buurt is het kenbaar maken. Uit volle borst moet diegene 'protest' roepen en een rood vlaggetje aan de achterstag bevesti gen. Meteen toen het startsein rond tien uur zaterdagochtend klonk probeer den de bemanningsleden van de 18 deelnemende schepen in de NK-4 klasse naar de gunstigste uitgangs positie te varen en dat was zo dicht mogelijk bij de startboei. De te vol gen route lag namelijk schuin in het verlengde van die boei. En door die drukte en zenuwachtigheid die al tijd bij een vertrek ontstaat werden er ook fouten gemaakt. Vandaar dat de meeste protestmeldingen geno teerd worden tijdens de hectische startsituatie. Toen de protestcommissie bestaan de uit Henk Botterweg en Bernard Looman, de twee schippers Ruud van Maastrigt vdn Belle en Hans ten Hoopen van de Viergo bij zich riep, bleven Eric Oomens van Belle en ge tuige Vac Haanemaayer van de Ka- naloa in het achterste gedeelte van de trailer zitten. „Ik zal precies weer geven hoe het gebeurde", vertelde Eric Oomens. „Op het moment dat het startsein klonk, bevonden wij ons ongeveer een bootlengte voor de Viergo. Wij begrepen er niets van dat de Viergo protest schreeuwde. Eer lijk gezegd hadden wij het idee dat Viergo iets probeerde uit te lokken. Ze vonden het waarschijnlijk verve lend dat wij in een gunstiger positie lagen dan zij." Ook Vac Haanemaayer die door de schipper van Belle gevraagd werd als getuige op te treden weet: „Ik zag dat Belle voor lag op de Viergo. Indrin gen, jezelf plotseling tussen en voor, in dit geval de Viergo, manoeuvreren dat heeft Belle beslist niet gedaan. Ik geloof dan ook niet dat het protest van de Viergo aangenomen zal wor den." Tegelijkertijd keek Eric Oomens ge spannen naar de protestcommissie en de schippers. „Je bent afhankelijk van hun visie. En als je vijf uur geva ren hebt dan wil je toch weten op wel ke plaats je geëindigd bent. Als we gediskwalificeerd worden dan staat er disq. achter onze boot en dan heb ben we min of meer voor niets geva ren. Als het nu een duidelijke fout van onze kant was geweest, bijvoor beeld dat wij geen voorrang hadden verleend of zoiets, dan zou ik me er gemakkelijk bij neer kunnen leggen aldus het bemanningslid van Belle. De protestcommissie had duidelijk moeite met deze zaak. Na een half uur zaten de heren nog steeds over het boekje van de zeilreglementen gebo gen. De schippers werden naar het achterste gedeelte van de trailer te ruggestuurd en Henk Botterweg en Bernard Looman beraadslaagden verder. „Het duurde zo lang omdat we alle voor en tegens precies tegen elkaar af moeten wegen. En weet je wat het moeilijkste is, vaak zijn de schippers zelf vergeten hoe het pre cies gegaan is", zegt Bernard Loo man. „We hebben vorig jaar zo leuk samen opgetrokken. Ik dacht dat jij een sportieve vent was. Maar die me ning moet ik herzien geloof ik", al dus Ruud van Maastrigt tegen Hans ten Hoopen. „Ach, kom nou. Het is gewoon een principe-kwestie. Jullie kwamen ineens van bovenaf tussen ons en de twee voorste schepen geva ren. Wij konden de Belle bijna aan raken en maar net een aanvaring voorkomen", gaf Hans ten Hoopen zijn visie op het voorval. Na een kwartier werden de twee schippers weer naar de tafel van de protestcommissie geroepen. De ge zichten van de schippers kleurden alsmaar roder. De spanning was van hun gezicht af te lezen. Uit alles blijkt dat niemand het protest als een sine cure ziet. Nee, het is een serieuze zaak. Nog eenmaal kwamen de schippers terug. Hans ten Hoopen stelt voor een paar pilsjes te gaan halen. „Kijk, hij krijgt al spijt", was de reactie van Ruud van Maastrigt. „Hij zit er echt helemaal naast. Ik vind het allemaal een beetje komisch worden", rea geerde de schipper van Belle la chend. „Het is toch te gek om los te lopen.' Een soort wapenstilstand ontstond tussen de heren bemanningsleden van de twee boten. Ze lachten alweer voorzichtig samen, en het leek er op of Hans ten Hoopen zijn protest in zal trekken. „Wie A gezegd heeft moet ook B zeggen." Hij bleef dus bij zijn standpunt. De protestcommissie vergaderde een uur en kwam vervolgens met het uit sluitsel. Het protest van de Viergo werd afgewezen. De schippers gaven elkaar een hand en het leek alsof ze zeggen wilden: 'zand erover'. Maar toch kon Ruud van Maastrigt het niet laten laatdunkend naar Hans ten Hoopen te kijken. „Nee hoor, ik heb geen rancuneuze gevoelens meer. Ik was alleen een beetje teleur gesteld in de Viergo", stelde hij. Daarna togen ze samen naar Belle waar de verbroedering gevierd werd met een glas bier. De platbodems liggen broederlijk naast elkaar in de haven van Zierikzee ZIERIKZEE - Hans Zuiderbaan, schipper van de Twee Gezusters, dacht er vorig jaar nog aan zijn boot te verkopen. De eigenaar van het toer- en kajuitzeiljacht kon bij wed strijden nooit met de koplopers mee. „Wel bij zwaar weer hoor, om dat mijn boot heel stabiel is en naar verhouding weinig zeil voert. Maar sinds de invoering van het IMS (in ternational measurement system), heb ik ook bij licht weer kans", zegt de 47-jarige huisarts uit Terneuzen in de haven van Zierikzee. Hij is zelfs zo enthousiast over het eerlijke meet-systeem dat hij zich inzet om het eerste internationale IMS-eve- nement volgend jaar augustus naar Breskens te halen. Het praten over handicaps is een deel van de cultuur rond de wed- strijdzeilsport. Een bedreven zeiler op een log schip dat bovendien on- dertuigd is kan nooit winnen van een matige zeiler op een rank jacht met een uitgebalanceerd lijnenplan. Hoe kan je er tijdens een wedstrijd nu achter komen welke bemanning de beste prestatie geleverd heeft? Dat probleem doet zich vooral voor bij kajuitj achten die zo op het oog to taal verschillend van vorm zijn. Er is amper eenheid van boottypen te on derkennen. Hans Zuiderbaan ging eveneens overstag voor de nieuwe IMS-klasse paar punten berekend. Tussen die punten kon met de vorm van de boot gesjoemeld worden. Maar nu met het VPP (velocity prediction pro gram) van het IMS verschijnen er op de computer de eigenschappen van de boot. Het hele lijnenplan van het schip ligt vast." Zo'n 800 meetpunten worden vastge legd in de computer. Bovendien is in een diagram af te lezen wat de ver wachte prestaties van de jachten zijn. En zo kan een voorspelling ge maakt worden van de bootsnelheid bij verschillende windkrachten en - richting. E^i bij het zien van de deelnemers lijst van de Deltaweek valt het op dat steeds meer schepen IMS gemeten zijn. Sterker nog, die IOR-boten zijn duidelijk in de minderheid. „De ont wikkeling is echt veel sneller gegaan dan ik gedacht had. Op het zeilei- land Engeland, waar zoveel conser vatieve mensen wonen krijgt het IMS nu toch ook voet aan de grond. Ik was vorig jaar tijdens een perscon ferentie van het overkoepelende or gaan van IMS-beheer in Londen. Toen werd ik weer geconfronteerd met veel Engelsen die sceptisch te gen het nieuwe systeem aankeken. Voordat ze wisten wat het systeem precies inhield zeiden ze al dat het niets kon zijn. Uit alles blijkt echter dat de IMS-handicap berekening niet meer tegen te houden is." De plannen voor het evenement in 1990 in Breskens zijn al in een ver gevorderd stadium. „Voor de John Brown's IMS club championship, dat is de naam van de wedstrijden reeks, zullen in augustus de aankon- digingsafïïches en het logo klaar zijn. Met de echte publiciteits-campagne beginnen we tegen het einde van dit zeilseizoen. Ik denk dat het een eve nement is waar de hele intenationale zeilwereld naar uitkijkt", zegt de voorzitter van de stichting die het IMS-evenement organiseert. Maar dit weekeinde doet de Twee Gezusters mee aan de Zeelandwed strijden van de Deltaweek. In de ka juit is het gezellig druk. De beman ning rust uit van de vier uur duren de race. „Zeg maar bemensing", zegt Trijntje Zuiderbaan, de dochter van Hans Zuiderbaan. „Oh jee", rea geert Mark van der Heuvel lachend. „Krijgen we dat weer." De manier waarop ook Jan van der Meulen, Klaartje Zuiderbaan, Leendert en Lineke Muller, de overige leden van de Twee Gezusters op die betiteling reageren, geeft aan dat hierover al vaker discussie is gevoerd. In goede sfeer welteverstaan. „Ach wat maakt het eigenlijk uit, we hebben met elkaar vandaag goed gezeild", zegt de schipper. „Vaak zeilt mijn moeder ook nog mee", zegt Klaartje Zuiderbaan. Maar zij is kroegbaas en moet dit weekeinde werken. De familie Zuiderbaan leidt een druk leven. Hans Zuiderbaan bijvoorbeeld werkt in zijn praktijk, als hij niet be zig is met iets wat met zeilen te ma ken heeft. Veel tijd voor een ander soortige invulling van de dag lijkt er voor hem niet in te zitten. „Het is toch even schakelen als ik de hele ochtend telefoontjes heb ontvangen over allerlei ziekten en dan ineens krijg ik iemand aan de lijn die over zeilen begint", zo schetst hij zijn af wisselende leven. Met veel energie echter stort de zei ler uit Terneuzen zich dus ook op de algemene en internationale toeken ning van het IMS-systeem. „In het begin heb ik echt wel even getwijfeld of dit systeem toekomst zou hebben. Misschien dat het te vergelijken is met en artikel dat ik onlangs van de publicist Henk Hofland heb gelezen. Het ging niet over zeilen maar wel over verworven zekerheden. Iemand hangt aan een trapeze en die heb je stevig vast. Dat is dan het IOR-sys- teem. Dan maak je een salto-mortale en je probeert een volgende trapeze te pakken. Die salto hebben we in middels gemaakt en ik geloof dat we de nieuwe trapeze, oftewel het IMS- systeem, inmiddels goed vast heb ben." Zuiderbaan vervolgt: „Om bestuur ders te inspireren voor het eerlijke meetsysteem mocht ik, zeker toen het nog in een beginstadium ver keerde, geen moment laten blijken dat ik eraan twijfelde. Want die twij fel zouden ze gegarandeerd gevoeld hebben. En je kunt je voorstellen dat iets nieuws vreselijk kritisch beke ken wordt. Maar we hebben het door staan." In de keukenkastjes van de Twee Gezusters staan potjes sandwich spread en andere levensmiddelen. Het schip is voor de wedstrijd niet helemaal leeggehaald om zo licht mogelijk aan de start te verschijnen. De comfortabele zittingen van de banken hebben de Zeelandrace ook meegemaakt. „Dit is allemaal vervat in het systeem", zegt hij en wijst naar de inboedel. „Natuurlijk hebben we voor de race een paar keer met dozen op en neer naar de auto gelopen om overtollig materiaal weg te brengen, j; Maar eerlijk gezegd hadden we nog een paar keer meer kunnen lopen." Toch is de Twee Gezusters als een j van de eersten in hun klasse gefi nisht. „Of we echt nummer een zijn geworden dat weet ik nog niet. We kunnen dan wel voorin hebben mee gedraaid, maar daarna moet toch nog de handicap berekening volgen. Ja, en dat weet je maar nooit hoe dat met dit IMS-systeem uitpakt", grapt Hans Zuiderbaan, die er niet meer aan denkt zijn boot te verko pen. Hans ten Hoopen (links) en Ruud van Maastrigt heffen het glas na hij twee strijd bij de protestcommissie.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1989 | | pagina 16