\ërschoörë PZC Ammöniaktanker vast op Westerschelde De Korte meldt forse groei werkgelegenheid Rechter legt aanleg weg in Brabant stil Gorbatsjov roept volk op eind te maken aan etnische onrust IN RUIL STEUN m UUR FOTOSER Delgado al bijna kansloos vandaag Man schiet met riotgun in snackbar SPOEDEISENDE HULP (E.H.B.O.) Bejaarde vrouw jaagt inbreker met krukken weg Britse militair in Hannover bij aanslag gedood Rustig weer 232e jaargang no. 148 Maandag 3 juli 1989 Verplicht Mijlpaal Anton Thoen Harde wind WARSCHAU (RTR) - Het Poolse vakverbond Solidariteit is bereid de presidentskandidaat van de communistische partij te steunen, wanneer het in ruil daarvoor de nieuwe regering mag vormen. Dit is vernomen uit bronnen binnen Solidariteit. Stichting HIIMIIlHillli Streekziekenhuis Walcheren KWALITEITSKLEURENFOTO'S KLAAR TERWIJL JE WINKELT! Droog met zonnige perioden. Maxi mum temperatuur rond 21 graden. Matige tot vrij krachtige noordoosten wind. GOES-VLfSSINGEN-ZIERiKZEE-HUtSr PROVINCIAL EUWSE Pedro Delgado. LUXEMBURG - Net als vorig jaar staat Pedro Delgado tij dens de Tour de France in het middelpunt van de belang stelling. In 1988 kwam 'Perico' in opspraak door het vermeen de gebruik van verboden sti mulerende; dit jaar verbaasde hij vriend en vijand door te laat aan het vertek te verschij nen voor de proloog. In de 7,8 kilometer verloor hij al bijna drie minuten op de favorieten. Een dag later ging het in de ploegentijdrit opnieuw fout. Delgado zwalkte kilometers aan de staart van zijn ploeg, die voortdurend moest inhou den om de kopman niet te ver liezen. De Spaanse favoriet verloor opnieuw kostbare mi nuten en staat nu al op ruim ze ven minuten van zijn grootste concurrenten. Laurent Fignon kwam als win naar uit het eerste Tour-week einde. Hij is de best geklasseer de favoriet na de zege van zijn equipe in de ploegentijdrit. De ploeg Post werd tweede, waar door Erik Breukink, winnaar van de proloog hoog in het klassement staat. Het geel be hoort toe aan de Portugees Da Silva, die zegevierde in de och tendetappe van zondag. Tour op de pagina's 9,10 en 11. Staatssecetaris De Graaf van sociale zaken vindt, dat de werkgevers moeten worden verplicht een bepaald percen tage gehandicapten in dienst te nemen. PAGINA 3 De opening van de jachthaven in het centrum van de stad is een mijlpaal in de recente ge schiedenis van Vlissingen. PAGINA 5 De Zeeuwse schoolslagzwem mer Anton Thoen zorgde voor een opvallende prestatie. Hij won in Sluis tijdens de interna tionale wedstrijden zowel de marathon over zestien kilome ter als de lange baan-wed- strijd. PAGINA 13 Het eerste weekeinde van de Deltaweek werd gekenmerkt door harde wind en veel regen. PAGINA 16 Radio, tv en kunst: 2 Binnen- én buitenland: pa gina 3 Provincie: 5 en 7 Sport: 9,10,11,12,13,15 en 16 Solidariteit denkt toch aan regeren Zegslieden zeiden dat het voorstel za terdag tijdens een bijeenkomst van de 260 senatoren en parlementsleden van het vakverbond is gedaan door Jacek Kuron en Adam Michnik, twee voor aanstaande adviseurs van Solidari- teitsleider Lech Walesa. Functionarissen van het vakverbond verklaarden tot voor kort steeds dat Solidariteit nog niet klaar was om al leen te regeren en evenmin geïnteres seerd was om dat te doen in een coali tie met de partij. Maar diplomaten in de Poolse hoofdstad zeiden eerder za terdag dat Bronislaw Geremek had la ten doorschemeren voor de vorming van een regering te zijn. Geremek is de belangrijkste politieke strateeg van Solidariteit en de fractieleider in het parlement. Afgevaardigden van het vakverbond riepen tijdens de bijeenkomst Walesa op zich kandidaat te stellen voor het presidentschap. Deze wees dat echter af omdat Solidariteit zich in april na het ronde-tafeloverleg zich ertoe heeft verplicht een president van de partij te aanvaarden. De vakbondsleider verklaarde de kan didatuur van minister van binnen landse zaken Cseslaw Kisczak te zul len steunen. „Kisczak geeft garanties voor continuïteit", zei hij. „Ik zal hem steunen omdat hij vrije verkiezingen over vier jaar garandeert. We moeten ons voorbereiden op impopulaire be slissingen en kunnen dan maar beter iemand steunen die heeft beloofd de DEN HAAG (ANP) - Een 41-jarige Ha genaar heeft zaterdagavond in een snackbar gericht met een zogenoem de riotgun geschoten op zeven bezoe kers, onder wie twee kinderen. Het wapen, een dubbelloops jachtgeweer met afgezaagde loop, weigerde tot tweemaal toe. Anders waren er zeker doden en gewonden gevallen, aldus deelde de politie zondagavond mee. De man werd na het ketsen van het ge weer door de bezoekers overmeesterd. Tijdens een vechtpartij die daarna ontstond ging het wapen alsnog af maar raakte niemand gewond. De ver dachte werd ingerekend. Hij had ruzie gekregen over het beta len. De eigenaar zette hem buiten de deur, waarna de man riep dat hij terug zou komen met een geweer en iedereen neer zou schieten. Even later ver scheen hij met het riotgeweer. DEN HAAG (ANP) - Een 73-jarige in woonster van Den Haag heeft zater dag een ongeveer 30-jarige overvaller zodanig met haar krukken bewerkt dat deze ijlings zonder buit het haze- pad koos. De man belde - met een bos bloemen in zijn hand - aan bij de woning van de vrouw, die daar met haar 74-jarige zus ter woont. De zuster deed open, waar op de overvaller een revolver uit zijn boeket tevoorschijn haalde en geld eis te. De 73-jarige vrouw, die op krukken loopt, kwam haar zuster te hulp en sloeg de man met haar krukken het huis uit. De verdachte is voortvluch tig. hervormingen voort te zetten en die zijn woord zal houden". De vergaderende Solidariteitsleden besloten hun beslissing over steun aan een partijkandidaat uit te stellen tot de dag voor de presidentsverkiezing (die waarschijnlijk donderdag zal plaatshebben). Zegslieden zeiden dat de partij er kennelijk zelf nog uit is wie haar kandidaat is, nu zij generaal Woj- ciech Jaruzelski heeft gevraagd zijn te rugtrekking opnieuw te overwegen. HANNOVER (REUTER/DPA/AFP) - Een Britse militair is zondag in de Bondsrepubliek Duitsland om het le ven gekomen toen een bom die in zijn auto was verborgen ontplofte. Zij vrouw en drie kinderen raakten ge wond. Dit heeft een legerwoordvoer- der bekendgemaakt. De auto was geparkeerd in de omge ving van het centraal station in Han nover in een gebied waar vooral leden van het Britse Rijnleger wonen. De bom ontplofte waarschijnlijk toen de soldaat instapte. Zijn gezin, dat zich een eindje verder op op straat bevond, liep lichte verwondingen op. De verantwoordelijkheid voor de aan slag is nog niet opgeëist. VLISSINGEN - Scheepvaartbegeleiders, sleepdiensten, bergingsbedrij ven, milieudienst en brandweer zijn sinds zondagmorgen vroeg in de weer met de Noorse ammoniaktanker Hesperus (30.714 brt), die door een roersto ring aan de grond is gelopen op een zandplaat in de Westerschelde, ter hoogte van de Borssele kerncentrale. Vijftien sleepboten deden zondagmiddag bij hoog water een vergeefse po ging het schip - geladen met ruim 35.000 ton vloeibare ammoniak - vlot te trekken. Na het overpompen van een deel van de giftige en explosieve gasla- ding, waarmee gisteravond - omringd met de nodige veiligheidsmaatrege len - een begin is gemaakt, zou afgelopen nacht rond half drie een tweede poging worden gewaagd. Gevaar voor breken van de - dubbelwandige - tan ker bestaat er volgens de deskundigen niet en ook rond de operatie van het overpompen deden zich tot gisteravond laat geen ernstige complicaties voor (Luchtfoto Lex de Meester). (Zie ook pagina 5) Hoofdmonnik Phra Khrusamuh Lek Kijjakaro zegent de City of Bangkok in. SCHIPHOL (GPD) - Gewijd water, het monotone gezang van boeddhis tische monniken, de geur van wie rook; in hangar 11 op Schiphol-Oost hing zaterdagmorgen een oosters sfeertje. In die entourage nam de KLM haar tweede Boeing 747-400 in gebruik. De negen monniken uit het Laksi-klooster in Bangkok smeek ten met hun gebeden de zegen van Boeddha af over The City of Bang kok. De City of Bangkok is de tweede Boeing 747-400 die de KLM in ge bruik neemt. Er volgen er nog elf, waarvan de laatste begin 1992 moet worden afgeleverd. Alle dertien vliegtuigen krijgen de naam van een stad die deel uitmaakt van het inter continentale route-net van de KLM. De eerste kreeg de naam Atlanta. President-directeur L. J. van Amey- den luidde zaterdagochtend de cere monie in met het ontsteken van kaarsen en wierook. Daarna spra ken de monniken een twintig minu ten durend gebed uit, om het water en de gouden bladeren te wijden waarmee hoofdmonnik Phra Khru samuh Lek Kijjakaro de City of Bangkok zegende. Dat gebeurde om exact 9.29 uur. Volgens berekeningen van de mon niken was dit de best mogelijke tijd. Na opnieuw een lang gebed werd de City of Bangkok onder de vrolijke klanken van de KLM-Harmonie naar buiten gereden om klaar te worden gemaakt voor de eerste vlucht, diezelfde middag, naar Chi cago. De ceremonie was daarmee nog niet ten einde. De monniken kregen voedsel aangeboden. De maaltijd, bestaande uit rijst met gebakken garnalen, vlees, fruit en groente, werd aangedragen door president directeur Van Ameyden, de Thaise ambassadeur in Nederland mr. Su- chinda Yonsuthon en andere hoge vertegenwoordigers uit Thailand. DEN HAAG (GPD) - De laatste bereke ningen van het Centraal Plan Bureau (CPB) blijven optimistisch over de economische groei en het aantal nieu we arbeidsplaatsen in het lopende jaar. Volgens demissionair minister De Korte van Economische Zaken wijzen de meest recente berekeningen nog al tijd op een economische groei van ongeveer 4 procent en een groei van het aantal arbeidsplaatsen met 120.000. Dat aantal overtreft verre de groei van om en nabij de 80.000 van de afgelopen jaren, nauwelijks groter dan de jaarlijkse nieuwkomers op de ar beidsmarkt. De Korte noemde zondag voor de Avro-radio de verwachte groei van ar beidsplaatsen „een ongekend hoog aantal". Volgens de vice-premier in het demissionaire kabinet is een der gelijke groei dit jaar zelfs twee keer zo hoog als in de andere EG-landen. Eind van het jaar zou daardoor de gemid delde werkloosheid in ons land onder het EG-gemiddelde kunnen komen. De cijfers komen uit de eerste bereke ningen van het CPB ten behoeve van de Macro Economische Verkenningen die op 'prinsjesdag' gepubliceerd moe ten worden. De bewindsman zei verder tegenstan der te zijn van het recruteren van vak bekwame mensen van buiten de EG op gebieden waar in Nederland een te kort is. „Dat verhoogt de immigratie- druk en het is bovendien niet te rechtvaardigen tegen de 400.000 werk lozen in ons land", aldus De Korte. DEN BOSCH (ANP) - De provincie Noord-Brabant moet de aanleg van een nieuwe weg bij Nistelrode voorlo pig staken. Dat is de uitspraak van de president van de rechtbank in Den Bosch, A. van Delden, in een kort ge ding dat de Brabantse Milieu Federa tie (BMF) tegen de provincie had aan gespannen. Het geding diende zaterdag, vanwege het spoedeisende karakter van de zaak. Om diezelfde reden wees de pre sident onmiddellijk vonnis. Het staken van de werkzaamheden aan de weg, waar inmiddels al 3,5 mil joen in is geïnvesteerd, kan niet onbe perkt duren volgens de rechter. Daar om gelastte hij het BMF direct stap pen te ondernemen voor een zoge noemde korte-termijnprocedure. Zijn verbod tot verdere wegenbouw duurt tot in die procedure een uitspraak in eerste aanleg is gedaan, hetgeen wel enige maanden kan vergen. De geplande weg, die het centrum van Nistelrode en Heesch van verkeer zou moeten ontlasten, is al jaren een bron van twist. Volgens de BMF kan Nistel rode op een andere, minder mens- en milieu-onvriendelijke wijze worden ontlast. De nieuwe weg levert schade op voor landschap, flora en fauna - bij voorbeeld de zeer zeldzame dassen - en dus ook voor de mens. De rechter baseert zijn uitspraak op een eerdere afwijzing van de weg door de Kroon. Op verzoek van de BMF ver nietigde de Raad van State op 20 april van dit jaar het bestemmingsplan waarin de weg was opgenomen. Noord-Brabant meende dat de uit spraak van de Kroon geen verbod aan de provincie inhield, en gaf op 25 april opdracht tot aanbesteding van de wegaanleg. (Advertentie) MOSKOU (AP) - President Michail Gorbatsjov heeft zaterdag in een on verwachte tv-toespraak de bevolking van de Sovjetunie opgeroepen tot harmonie onder de verschillende et nische groepen en gewaarschuwd dat de onrust het gehele land in gevaar brengt. De staat kan zich geen to lerantie veroorloven tegen onruststo kers, zo zei Gorbatsjov. De regerings krant Izvestia maakte zaterdag mel ding van nieuwe onrust in de repu bliek Georgie. „Als president van de Opperste Sovjet van de USSR beschouw ik het als mijn plicht u te waarschuwen voor het toe nemende gevaar van verslechtering van de betrekkingen tussen de etni sche groepen en de daaraan verbon den gevolgen voor de maatschappij, voor ieder gezin en voor iedere per soon," aldus Gorbatsjov. De Sovjet-leider richtte zijn persoon lijke oproep tot de meer dan 130 ver schillende etnische groepen in de Sov jetunie. „Vandaag de dag oogsten wij de vruchten van de wetteloosheid in de voorgaande decennia, de deporta tie van hele volken uit hun landen en het begraven van de nationale belan gen van kleine etnische minderhe den", aldus Gorbatsjov. Hij erkende dat de spanningen worden verhoogd door de drukkende economische pro blemen. Hij opperde vier methoden om de pro blemen aan te pakken. In de eerste plaats dienen alle burgers, onverschil lig hun nationaliteit, ervan verzekerd te zijn dat zij al hun grondwettelijke rechten kunnen uitoefenen. Verder dienen etnische groepen vrij hun eigen taal en cultuur te kunnen ontwikkelen en is in de 15 republieken radicale her vorming nodig op politiek en econo misch gebied. Tenslotte dient de partij een matigende invloed uit te oefenen. De president kondigde verder aan dat een eerder aangekondigde plenaire zitting van het Centrale Comité over de problemen van de nationaliteiten later deze maand wordt gehouden. Terwijl Gorbatsjov het woord voerde meldde de Izvestia dat meer dan 3.000 man troepen naar drie dorpen in Geor gië zijn gestuurd waar naar verluidt de spanningen hoog zijn opgelopen tus sen autochtone Georgiers en Azerbaij ani's die zich lang geleden in de repu bliek hebben gevestigd. Volgens de Izvestia werden de afgelo pen dagen in de dorpen 51 vuurwa pens, 350 ijzeren staven, 12 molotov cocktails en 60 rookgranaten in be slag genomen. Op de lokatie Middelburg zal de gesloten zijn van donderdag 29 juni a.s. vanaf 17.00 uur tot woensdag 5 juli a.s. 8.00 uur. Voor spoedeisende hulp kunt u zich wenden tot de afdeling spoedeisende hulp op de lokatie Vlissingen. Lokatie Vlissingen: Koudekerkseweg 88, telefoonnr. 01184 - 25456.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1989 | | pagina 1