PZC Domburger ging met pijl en boog op fazantenjacht agenda Bedrijf in Vlissingen maakt 500 stembussen voor Franse regering Restaurant moet ster Michelin inleveren streek scheepvaartberichten kantongerecht middelburg Competitie Tafeltennis regio Goes voorlopige order van een ton beroepings- ■èemmm b19 Kleuren-tv uit woning ontvreemd Schietingen Burger-overheid Promotiebureau zet telefoondienst op KLEINE VAART GROTE VAART DONDERDAG 23 FEBRUARI 1989 Proefritje GOES "Ruinisse - Hal stadhuis, 8.30-12 b Peter Cornells Kik, aquarellen en S chaalvergroting OUD-VOSSEMEER MIDDELBURG - Een impulsieve in- ■eving bracht de 25-jarige Dombur- ',a j. p. W. ertoe om met zijn pijl en jin). op fazantenjacht te gaan. „Hoe- vel ik wist dat het verboden was en ik ■een vergunning had, kon ik de verlei- ling niet weerstaan. Ik was op weg net mijn auto toen ik de fazant de weg oversteken. De fazant heb ik ge it, maar ik kon hem niet meer vin- len", verklaarde W. jen agent, gewaarschuwd door F., op fiens land de jacht had plaatsgevon- jen, had meer succes. Hij vond het ge- ïoffen beest en later ook de verdachte lie zich in een kroeg bevond. W. die ijnpijl herkende gaf onmiddellijk toe, cat hem uiteindelijk woensdag voor ret Middelburgse kantongerecht jracht. De officier van justitie mr T. Lind eiste i,- boete voor het niet hebben van :en jachtvergunning. Voor het jagen net een pijl en boog eiste hij eveneens ren boete van 120,- en verbeurd- erklaring. De kantonrechter mr J. M. jen Hollander verminderde beide boe- ies, gezien het inkomen van W„ tot I,- en hield de verbeurdverklaring in stand. Zoutelandse minicampinghouder i,D. stond terecht, omdat hij tijdens Pinksteren vorig jaar twintig kam peerders op zijn terrein had staan, in plaats van het maximaal toegestane aantal van vijftien. De gemeente Val- kenisse had D. hiervoor al gestraft, joor zijn vergunning voor drie weken te trekken, maar dit besluit is door Raad van State geschorst. De ge meente zou, volgens D., tegen deze be slissing vervolgens beroep hebben aangetekend. D, beriep zich in zijn verweer op de uit- ionderlijke drukte die er vorig jaar rond Pinksteren was. „Ik heb mijn ui terste best gedaan mensen naar ande re plaatsen te verwijzen, maar toen ileek dat alles vol was, heb ik op een jegeven moment het besluit genomen enkele mensen erbij te nemen. Ik ion ze toch niet naar huis sturen?", zo eg D zich af. officier vond dat, ondanks het be- pp dat D. aan de dag legde voor de toeristen, hij toch de regels had over reden. Hij eiste een boete van 200,-. )e kantonrechter vond ook dat D. in derdaad de regels had overtreden, naar legde geen straf op, gezien de uit- londerlijke situatie, een topdrukte zo als Walcheren nog niet had gekend. DeS-jarige Vlissinger E. v d V. maak te wrig jaar een proefritje op zijn pas liageschafte motor, die hij nog wilde lo/nappen. Hij reed zonder kente- Mbewijs en verzekering en had geen rijbewijs. Omdat het bij dat ene proef- itje was gebleven matigde de officier ijn eis tot een boete van 400,- en vier laanden voorwaardelijke ontzeg- [ing van de rijbevoegdheid, met een SOES - Uit een woning aan het Troel- ilrapad in Goes zijn in de nacht van linsdag op woensdag een kleurente- Itvisie en 125 gulden aan contanten (atvreemd. )e insluiper(s) kwam(en) binnen na iet forceren van de achterdeur. De be- roners lagen op het tijdstip van de in- iraak op bed. ioor Het jongerenkoor Happy Voi le treedt zondag op in de zaal van het leger des Heils aan de Ravelijn de Sroene Jager. Het optreden begint om 19.00 uur. proeftijd van twee jaar voor het on verzekerd rijden. Voor het ontbreken van het kenteken eiste hij 130,- en voor het rijden zonder rijbewijs 195,-. De kantonrechter veroordeel de V d V. conform de eis. De auto waarmee de 25-jarige Vlissin ger R. P. A. W. vorig jaar mei werd aan gehouden was niet APK-gekeurd en niet verzekerd. De kantonrechter ver oordeelde W. tot een boete van 150,- voor het ontbreken van de APK-keu- ring. De officier had 180,- geëist. Voor het onverzekerd rijden kreeg W„ con form de eis, een boete van 500,- en een voorwaardelijke ontzegging van de rij bevoegdheid van vier maanden, met een proeftijd van twee jaar. IIODELBURG Stadsschouwburg, 30 uur: De Gekkengalerij met Mar- Waardenberg en Wilfried de Jong. tERNEUZEN Zuidlandtheater, 20 Het Zuidelijk Toneel brengt lachtwake. SERGEN OP ZOOM - Roxy I, 20.15 w: Jan Rap en z'n maat, a.l. 'My II, 20 uur: Tucker, a.l. Snem'Actueel I, 20 uur: A fish called ®anda, a.l. Snem'Actueel II, 20 uur: Cocktail, a.l. «Inem'Actueel III, 20 uur: Who framed ir Rabbit, a.l. SOES - Grand, 20 uur: A fish called 'Ma, a.l. HULST De Koning van Engeland, Huur: Cocktail, a.l.; 20 uur: Jan Rap ®z'nmaat, 12 jr.; 20 uur: A fish called 'anda, a.l.; 20 uur: License to drive, ll MDDELBURG - Electro, 20.30 uur: Miek van een aangekondigde dood. Schuttershof, 20.30 uur: Une histoire bent. 'EISSINGEN Alhambra I, 20 uur: ®iRap en z'n maat, a.l. %mbra II, 20 uur: Young guns. tentoonstellingen XEL Streekmuseum, 13.30-17 uur: Oreatief werk leerlingen 'Petrus Hon- ws' (t/m 4/3). ERGEN OP ZOOM - Markiezenhof, 'H7 uur: Carnavalsontwerptekenin- (t/m 26/2). petera, 14-17 uur: Werken diverse wstenaars (t/m 20/3). leverven (t/m 31/3). 'URGH-HAAMSTEDE - De Bewaer- le, 13.30-16.30 uur: Corrie Paanak ker (schilderijen). MNGE - Galerie Esprit, 13.30-21 «r: Evert van Hemert, bronzen en ïhilderijen (t/m 5/3). OES Museum, 10-16 uur: Collectie i'ens- en prentbriefkaarten. itichcafé, 9-21 uur: Janneke Wessels btiele vormen). "EILLE Landbouwmuseum, 10-12 Een eventuele koper wilde een proef ritje maken in de auto van M. D. uit Krabbendijke. De auto bleek niet ver zekerd, hetgeen hem op een boete van 500,- en vier maanden voorwaardelij ke ontzegging van de rijbevoegdheid, met een proeftijd van twee jaar kwam te staan. Een veroordeling, conform de eis van de officier. Yerseke—In de Doelen van St.-Sebas- tiaan te Yerseke hield de handboog vereniging 'Diana' een schieting op de liggende wippen. Er waren 102 deelne mers. Uitslag eerste wip: eerste hoofdvogel, P. Uit- dewilligen Spes Nostra Ovezande; tweede hoofdvogel, H. Rentmeester Cz WillemTell Ovezande; eerste zijvogel, P. de Jonge; tweede zijvogel, C. Rentmeester Cz allen Willem Teil; derde zij vogel, C de Visser Zorg- vlied Ellewoutsdijk; vierde zijvogel, H. Franse Willem Teil; eerste kal, C. Stoutha- mer Zorgvlied; tweede kal, Jac de Baar Wil lem Teil; derde kal, J. Vermeule; vierde kal, J. de Rijke beiden ledele Handboog Oude- lande. Meeste kleine vogels (4) Wilco de Jon ge Spes Nostra. Uitslag tweede wi: eerste hoofdvogel, A. Wisse; tweede hoofdvogel, R. de Meester beiden St-Andries Wemeldinge; eerste zijvogel, B. Meijer St.-Andries; twee de zijvogel, Mevr. de Jonge ADLM Kwaden- damme; derde zijvogel, mejNicol. Meijer St.-Andries; vierde zijvogel, Jaap Rent meester Willem Teil; tweede kal, A. Rijk ADLM; derde kal, Patric. Kroonen Victoria Kwadendamme; vierde kal, P. Stouthamer Zorgvlied. Meeste kklelne vogels (5) mevr. D. Verdonk Jacoba van Beieren Goes. De vliegende vogelprijzen waren voor: P. Uitde- willigen; F. Koens beiden Spes Nostra en L. Veerhoek Vooruitgang Kwadendamme. Yerseke—Te Yerseke werden de laat ste van de vier schietingen op de lig gende wip gehouden. Er kwamen 28 pelotons (112 schutters) hun pijl trek ken. Zonder vizier werden eerste met 45 punten Willem Teil 2 Ovezande, met Johan en Jaap Rentmeester, P. de Jonge en J. van Steen bergen; tweede met 36 punten werden C. Dekker, L van Dijke, B. Verburg, en B. Bos van St.-Sebastiaan Kloetinge, na kamping met Spes Nostra Ovezande, welke ook 36 punten haalden: F. Koens, B. de Jonge, mevr. M. Verbeem en T.van Beers. Met vi zier werden eerste met 55 punten Diana 1 Yerseke, met J. de Koeyer, H. van Stee, M. Kriekaard en L. de Koster; tweede met 39 punten Victoria 1 Kwadendamme, met C, D. Raas, P. de Jonge, Leo en Jo Veerhoek. 's-Heerenhoek—In 'De Korenbeurs' te 's- Heerenhoek hield de handboogvereniging 'Concordia' een schieting op de liggende wippen. Er waren 39 deelnemers. Uitslag eerste wipeerste hoofd vogel, G. van Garsel Soranus 2 Heinkenszand; tweede hoofdvogel, H. Boonman Vrije Schutters 's- Heerenhoek; eerste zij vogel, Jac. de Baar Willem Teil Ovezande; tweede zijvogel, G. van Garsel Soranus 2; derde zijvogel, P. Vet te Concordia 's-Heerenhoek; eerste kal, M. Oosthoek Concordia; tweede kal, G. van Garsel Soranus 2; derde kal, P. Vette Con cordia; vierde kal, J. van Steenbergen Wil lem Teil. Meeste kleine vogels (5) H. v.d. Dries Eensgezindheid 's-Heerenhoek. Uitslag tweede wip: hoofdvogel, H. Boon man Vrije Schutters; eerste zijvogel, H. Koens Spes Nostra Ovezande; tweede zijvo gel C. Stouthamer Edele Handboog Oude- lande; eerste bovenkal, W. Boudens Willem Teil; tweede bovenkal, J. v. d. Dries Concor dia; eerste onderkal, H. Eist Zorgvlied Elle woutsdijk; tweede onderkal, J. Rijk Concor dia; eerste klep, J. van Steenbergen Willem Teil; tweede klep, H. Boonman Vrije Schut ters; derde klep, G. van Garsel Soranus 2. Meeste kleine vogels (5) Ruud Verdonk Con cordia. De vliegende vogelprijs was voor W. Boudens Wilem Teil. Deze rubriek is uitsluitend be stemd voor reacties op berich ten, artikelen, of commenta ren, die in de PZC zijn ver schenen. Niet voor open brie ven, gedichten en dergelijke. Anonieme inzendingen of stukken zonder duidelijke op gave van adres en woonplaats worden niet in behandeling genomen. Bijdragen mogen niet langer zijn dan 40 regels in de krant (maximaal 250 woorden). De redactie be houdt zich het recht voor in zendingen te bekorten. Over geweigerde brieven wordt niet gecorrespondeerd. en 13-17 uur: Oude landbouwwerktui gen. KRUININGEN - Gemeentehuis, 9-17 uur: Werken Henriëtte van Antwerpen (t/m 31/3). MIDDELBURG Zeeuwse Biblio theek, 10-21 uur: Zeeuwse affiches (t/m 25/3); Luchtwachttorens in Zeeland (t/ m 11/3); Turkse handwerken (t/m 27/2). Z.K.C., 10-21 uur: Foto's Sophia v. d. Heuvel en Cor Teensma (t/m 9/3). Zeeuws Museum, 10-17 uur: 'Bekroon de ontwerpers 2' (t/m 26/2). Kunstuitleen, 13-17 en 19-21 uur: Werken Ed Toorenburg, Toto Frima en Eduard Bergman (t/m 18/3). Vleeshal, 13-17 uur: Marinus Boezem 'Degli uccelli' (t/m 5/3). NEELTJE JANS - Topshuis, 10-17 uur: Delta Expo. OOSTKAPELLE Zeeuws Biolo gisch Museum, 10-17 uur: 'Duimelijn- tje' (t/m 26/2). TERNEUZEN Galerie Trouvaille, 9-21 uur: Grafiek van het Rotterdams Kunstgesticht (t/m 28/2). VLISSINGEN Reptielenzoo Igua na, 14-17.30 uur: Expositie levende reptielen, amfibieën en insekten. Galerie Bellamy 19, 10-12.30 en 13.30- 17 uur: Harry Boom (sculptuurtextiel) (t/m 8/3). IJZENDIJKE - Aurinhuis, 10-22 uur: Joop Smits met 'Droomlandschap pen' (t/m 28/2). Streekmuseum, 10-12 en 13-17 uur: 'Kant als luxe artikel' (t/m 27/3). Hulpcentra Noord- en Midden-Zeeland, tel. 01184-14444 (ook voor milieuklachten). Zeeuwsch-Vlaanderen - Alarmnummer 01150-12200 (brandweer en ambulance). SOS Telefonische Hulpdienst Zeeland, tel. 01180-15551, dag en nacht bereikbaar. Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen in nood, tel. 01180-36251, van 10.00-24.00 uur - weekends van 20.00-24.00 uur. Stichting 'Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 01184-14645, dag en nacht bereikbaar. Stichting 'Vrouwen bellen vrouwen', tel. 01100-32233. Kinder- en Jeugdtelefoon Zeeland, tel. 01180-38080, dag. van 16-20 uur. Bureau Vertrouwensarts Kindermishan deling, tel. 01180-28800. Aids Infolijn: tel. 01180-38334. Naar aanleiding van uw verslag over het lezersgesprek 'burger en bestuur' in de PZC van woensdag, 15 februari wil ik graag het volgende kwijt. De re latie burger-overheid wordt in de prak tijk vaak als problematisch ervaren. De bestuurswetenschappen stellen zich ondermeer tot taak oplossingen voor deze problematiek aan te dragen. Indien iemand na het volgen van zo'n studie besluit deze opgedane kennis bij de overheid in praktijk te brengen, dan moet de persoon in kwestie toch op z'n minst enig vertrouwen in deze overheid hebben. Uiteraard heeft de keuze voor de overheid als werkgever ook een economisch aspect. Maar dat is beslist iets anders dan het aan mijn adres toegeschreven 'opportunisme', hetgeen ik nu niet bepaald als vleiend ervaar. Deze term is beslist niet van mij afkomstig en dient dan ook geheel voor rekening van uw verslaggever te komen. H. Zanting jr. Spinhuisweg 139 Middelburg GOES - In de A-klasse van de compe titie van de Goese Tafeltennisvereni gingen werd een volledig programma afgewerkt en de inhaalwedstrijd tus sen TTVG 1 en TTVG 2. Slechts één set werd door TTVG 2 met gemak ge wonnen en twee met moeite, maar in de overige sets was TTVG 1 te sterk, waardoor TTVG 1 met ruim verschil won. Ook moesten beide teams van TTVG nog een l^eer tegen teams van GP. GP 2 kwam op bezoek bij TTVG 2 en ondanks de aanwezigheid van slechts twee teamleden was GP 2 niet te stuiten. Alle sets die gespeeld kon den worden, werden met ruim ver schil gewonnen, zodat het niet opstel len van een derde speler geen winst opleverde voor de tegenstander. GP 1 ontving TTVG 1 en dit leek een boeiende wedstrijd te worden. Maar één van de spelers van TTVG 1, die zijn eerste partij gewonnen had, moest door een blessure afhaken, waardoor GP 1 toch nog een ruime overwinning kon behalen. Ook in de B-klasse werd een volledig programma afgewerkt. Borssele 1 ont ving TTVG 3, dat goed weerstand bood. De uitslag doet anders vermoe den, maar gedurende meerdere sets was TTVG niet de mindere. In deze sets was Borssele beter in het afmaken van de sets, zodat de uitslag ruim in het voordeel uitviel van Borssele. TTV Wolphaartsdijk 1 moest tegen TTV Wolphaartsdijk 2. Ook deze wedstrijd ging in het begin gelijk op. Maar in de tweede helft was het toch TTV Wol phaartsdijk 1, dat de wedstrijd naar zich toe trok. TTV Wolphaartsdijk 2 kon nog wel even tegenstribbelen via een derde game, maar geen enkele set meer winnen. TTV Wolphaartsdijk 3 ontving NS 2 en startte vrij goed. De eerste twee sets werden gewonnen, ter wijl de volgende twee op het nippertje in de derde game werden verloren. Toen de stand dus weer gelijk was, wist NS 2 de volgende twee sets met ruim verschil te winnen. Hierna ging de strijd gelijk op, maar omdat NS de sets in de derde game wist te winnen, kon de partij toch winnend worden af gesloten. In de C-klasse werd een wedstrijd uit gesteld: TTVG 4 NS 3. De overige teams speelden een boeiende partij. TVK trok er zich niets van aan, dat te genstander TTV Wolphaartsdijk 4 meedraait in de top van het klasse ment. Om en om werd een set gewon nen, waardoor de laatste set de beslis sing moest brengen. Ook deze laatste set moest in drie games worden ge speeld. Alleen de laatste game was duidelijk in het voordeel van TTV Wol phaartsdijk 4, dat door deze overwin ning in de top van deze klasse blijft meedraaien. Borssele 2 en De Valcke- niers 1 speelden de topper van dit mo ment uit de C-klasse. Deze partij ver liep net als de partij tussen TVK en TTVW. Om en om werd gewonnen en omdat dit van begin tot eind zo bleef, moesten beide teams tevreden zijn met een gelijk spel. Uitslagen: A-klasse: TTVG 1 - TTVG 2 7-3, TTVG 2 - GP 2 3-7, GP 1 - TTVG 1 7-3. B- klasse: Borssele 1 TTVG 3 8-2, TTVW 1 - TTVW 2 8-2, TTVW 3 - NS 2 3-7. C-klasse: TVK 1 - TTVW 4 4-6, Borssele 2 - De Valc- keniers 1 5-5. Twee medewerkers van het Vlissingse bedrijf Flitecar aan het werk om de doorzichtige stembussen in elkaar te zetten. VLISSINGEN - De produktieruim- te van het Vlissingse bedrijf Flite car gonst van de bedrijvigheid. Er wordt hard gewerkt want de huidi ge klus moet snel worden geklaard. Het bedrijf waar verpakkings- en transportkisten worden gemaakt, moet binnen twee weken vijfhon derd stembussen afleveren in het noorden van Frankrijk. De op dracht is afkomstig van de Franse regering die bij de gemeenteraads verkiezingen op 18 maart wil expe rimenteren met de nieuwe stem bussen. Als het experiment succesvol ver loopt moet Flitecar nog vijftienhon derd stembussen vervaardigen. Met de voorlopige Franse order is een be drag van honderduizend gulden ge moeid. Bij Flitecar worden transportkisten gemaakt waarmee kostbare en kwetsbare goederen kunnen wor den vervoerd. Het concept van de zogenoemde flitecase is afkomstig uit de muziekindustrie waar de waardevolle instrumenten en elek- tronika al lang worden vervoerd in speciale kisten. De transportkisten zijn schokvast, waterdicht en zelfs tegen een val bestand. Directeur W. Kraan is negen jaar ge leden begonnen met de produktie van de kisten nadat hij in de Ver enigde Staten het idee had opge pikt. „Wij richten ons op de indus trie. Het gebruik van transportkis ten was daar niet bekend. We werken met name voor de elektroni sche industrie, de videomarkt en fa cilitaire bedrijven als het NOB. Maar we maken ook kisten voor het vervoer van kunstwerken". De werknemers van het bedrijf zijn druk bezig met de assemblage van de diverse onderdelen van de stem bus. De kubus is gemaakt van ple xiglas uit Oostenrijk en is doorzich tig. Per dag moeten zestig stembus sen worden gemaakt om de op dracht op tijd af te krijgen. Na aan loopmoeilijkheden, zoals proble men met de levering van het juiste materiaal, is de produktie nu op schema. „Het maken van de stem bussen is niet moeilijk. Het voor werk, het opzetten van de produk- tielijn vergt veel meer tijd", aldus Kraan. Het Vlissingse bedrijf is niet het eni ge dat onder de hoede van directeur Kraan en zijn compagnon L. de Regt valt. In Raamsdonkveer is een me- taalwarenfabriek gevestigd, waar onderdelen worden gemaakt voor de flitecases, zoals hoeken, schar nieren, hengsels en strippen. Verder ontstond zes jaar geleden in Parijs een verkooppunt van de kistenfa briek. „We wilden graag actief zijn op de Franse markt. Dan is het noodzake lijk een vestiging in het land te heb ben, anders kom je er niet tussen. Onze produktie was te groot voor Nederland en de Franse markt lag voor ons nog helemaal braak", ver telt Kraan. Naast de verkoop van de transport kisten is ook de verkoop van onder delen een belangrijke bron van in komsten voor het bedrijf. Vanuit Raamsdonkveer worden buiten landse bedrijven bevoorraad, die zich ook met de produktie van transportkisten bezig houden. Ne derland kent vijf of zes professionele bedrijven van dit soort. „Als een nieuwkomer groot wil worden, moeten enorme investe ringen worden gedaan. We gaan de richting uit van schaalvergroting. Een bedrijf heeft een voorsprong als het een totaalpakket in huis heeft, zoals produktie én fabricage van onderdelen. Dat vergt een grote investering". Directeur Kraan heeft plannen voor uitbreiding van het bedrijf aan de Gildeweg. Voor het einde van het jaar wil Kraan die uitbreiding gerea- liseerd hebben, al weet hij niet zeker of het nieuwbouw wordt of iets an ders. De plannen voor de toekomst liggen al op tafel. Kraan: „Binnen vijf jaar willen wij de omvang van dit bedrijf verdub beld hebben, zowel wat betreft pro duktie als personeel. Wij zijn negen jaar geleden met z'n tweeën op een zolderkamer begonnen en nu werken we met vijfenvijftig mensen. Ik denk dat die groei zich in de ko mende jaren nog wel zal doorzet ten". MIDDELBURG - Het organisatie- en promotiebureau La Trouvaille in Middelburg heeft een telefoni sche boodschappendienst opge richt. Mevrouw G. Bontenbal, eige naresse van La Trouvaille, heeft vo rig jaar onderzocht of een dergelij ke boodschappendienst haalbaar zou zijn. Begin februari is de tele foondienst begonnen onder de naam Servius Zeeland. De telefonische boodschappen dienst is vooral bedoeld voor een mansbedrijven. Via doorkiesappa- ratuur komt het voor een bedrijf be doeld telefoontje terecht bij Servius Zeeland. De boodschappendienst houdt bij wie gebeld heeft en met welke boodschap. Hoewel mevrouw Bontenbal met haar man A. C. Bontenbal, de huidi ge directeur van de Provinciale VVV, vertrekt naar Brabant blijft La Trouvaille onder beheer van me vrouw Bontenbal. WOLPHAARTSDIJK - Restaurant 't Veerhuis in Wolphaartsdijk is bij de jaarlijkse toekenning van de Mi- chelin-ster voor de beste restau rants in de Benelux de ster kwijt ge raakt. Het restaurant had de Miche- lin-ster sinds vijftien jaar. Vijf an dere restaurants uit Bladel, Val kenburg, Enter, Noordwijk aan Zee en Ootmarsum hebben hun ster eveneens moeten inleveren. Michelin heeft slechts één ster uitge deeld in Nederland. Die onderschei ding is voor restaurant Christophe in Amsterdam. De eigenaar van 't Veerhuis, de heer F. van Mierlo, zei de beslissing te ac cepteren hoewel hij teleurgesteld was. „Het is geen plezierige medede ling maar wij laten de moed niet zak ken. We hebben de ster vijftien jaar geleden gezamenlijk verdiend. Nu gaan we aan het werk om hem terug te halen". Van Mierlo zei niet te weten waar de fout ligt. Hij verwacht niet dat Mi chelin de reden voor de beslissing bekend maakt. AARDENBURGH 22 te Rotterdam; ALDIB pass 21 Oporto nr Istanbul; ALIDA SMITS 21 vn Piombino nr Mersin; ALK 21 vn Rot terdam nr Cork; ALSTERN 23 te Holmsund verw.; ALSYTA SMITS 23 te Alicante verw.; AMANDA SMITS 21 te Glomsfiord; ANITA SMITS 21 120 nno La Corunna nr Saloniki; ATLANTIC pass 21 Gibraltar nr Marseille; AZOLLA pass 21 Santander nr Aviles; BA KENGRACHT 27 te Chatham verw.; BAL DER 21 690 w Lima nr Californie; BALTIC SUN 23 te Newhaven verw.; BATAAF GRACHT 21 vn Las Palmas nr Sao Sebas- tiao; BEURSGRACHT pass 21 Kiel nr Zwe den; BLOEMGRACHT pass 22 Dakar nr Buchanan; BONTEGRACHT pass 21 Oland nr Haraholmen; CASA BLANCA 21 900 o Bermuda nr Rotterdam; CHARO- LAIS EXPRESS 21 te Mombasa; DOG- GERSBANK 21 vn Rotterdam nr Londen; DUTCH FAITH 22 te Rotterdam; DUTCH MARINER pass 21 Ameland nr Brunsbuet- tel; DUTCH SAILOR 21 80 wzw Ouessant nr Barreiro; DUTCH SPIRIT 21 te Rotterdam; ELISE 22 vn Brest; EXPLORER pass 21 Azoren nr Guadeloupe; EXPLORER-2 22 te Aberdeen; GLOBE 21 te Vlaarding'en; HEEMSKERCK 22 vn Durban nr Port Eli sabeth; HEERENGRACHT 21 vn Ilheus nr Salvador; HOUTMANGRACHT pass 21 Hiero nr Rotterdam; ICE CRYSTAL 23 te Rochester verw.; JACQUELINE BROERE pass 21 Lundy eil nr Rotterdam; JAN STEEN 21 85 zo Muscat nr Minasaqr; JOINT FROST 21 200 zo Kreta nr Tireste; JUMBO CHALLENGER 21 1020 z New foundland nr Messina; KATJA 22 vn Ton- naycharente; KEIZERSGRACHT 21 180 w Taiwan nr Shimizu; KIELGRACHT 21 250 no Busan nr Portland: KLIPPERGRACHT 21 rede Chatham; KOGGEGRACHT 21 420 zzw Manilla nr Tokio; LAURIERGRACHT 21 280 nw Singapore, 25 Madras verw.; LIN DA 21 te Rotterdam; LOUISE 21 400 w Ier land nr Newport; MANGEN 24 te Karlstad verw.; MARITTA JOHANNA 22 vn Rotter dam nr Belfast; MERWEGAS 22 60 w Liver pool nr Milfordhaven; MIRABELLA 22 te Suez; MOUNA 21 te Rotterdam; MYSTIC 21 vn Galysston nr Port Moin (Costa Rica); NED FREEZER pass 21 Dublin nr Greeno re; NORCAPE 21 vn Rotterdam nr Ipswich, NOREN 25 te Vaja verw.; NOVA ZEMBLA 21 160 nno Vitoria nr Mar del Plata; OLI VIER 23 te Antwerpen verw.; PACIFIC LA DY pass 21 Istanbul nr Greenore; PACIFIC MARCHIONESS pass 22 Corsica nr Las Palmas; PACIFIC PRINCESS pass 21 Co moro eil nr Durban; PACIFIC ROSE pass 21 Cherbourg nr IJmuiden; PACIFIC TULIP 21 50 o Itajai nr Santos; PARKHAVEN 21 250 z Las Palmas nr Rotterdam; PAUW GRACHT 21 1400 w Valparaiso nr Geelong; PIONIER 21 90 nno Kp. Villano nr Lissa bon; PROJECT ORIENT 21 1105 nw Hono lulu nr Balboa; RAAMGRACHT 22 45 no Delfzijl nr Bejaia; SAHIWAL EXPRESS 21 600 zw Tahiti nr Maracaibo; SHELF EX PRESS 21 vn Amsterdam nr Velsen; SHELLTRANS 22 te Plymouth; SILKE 22 vn Barry Docks; STADIONGRACHT pass 21 Cherbourg nr Laguaira; STELLA CAS TOR pass 21 Helgoland nr Vlaardingen; STELLA POLLUX 21 te Hamburg; STUR GEON 22 te Rotterdam; TINGANES 21100 w Casablanca, 22 Agadir verw.; VENTURA pass 21 Sandettie nr IJmuiden; VILLE DE VEGA 22 te Barcelona; VILLE DE VESTA 21550 z Suez nr Marseille; VROUWE ALIDA 21 50 nw Oran nr Carrickfergus; VROUWE JOHANNA 21 100 nw Algiers nr Noord- Spanje; ZOMERHOF pass 21 Landsend nr Nordenham. ALARNI21 vn Aqaba nr Salerno; AMSTEL- WAL 21 vn Fos nr Saldanha; BARKEN 20 95 no Kp. Adare nr Christchurch; BLACK SEA 23 te Kokkola verw.; CALLUNA 21 500 no Durban, 23 Durban verw,; CARDISSA 22 te Curacao verw.CHRISTINA 21 60 zw Mana gua, 12 maart Tokio verw.; CONTINENTAL RELIANCE 21 580 ono Great Abaco nrNew Orleans; EEMNES 21 te Ystad; EOS 24 te Kalmar verw.; FELANIA 26 te Kawasaki verw.; FLAMMULINA 21 215 z Newfound land nr Rotterdam; HONOLULU 21 465 zw Flores (Az) nr Turbo; JO CYPRESS 21 vn Aliaga nr Augusta; JOMSBORG 21 290 z Takoradi nr Rotterdam; JO OAK 21 1000 o Hawaii nr Yokohama; LENNEBORG 22 in Botnische Golf, 26 Zaandam verw.; MAAS- BORG 22 te Rotterdam; MAASSLOT 21160 ono Christmas eil nr Kobe; MAAS STROOM 22 te New Orleans; MAERSK ROTTERDAM 23 te Singapore verw.; MAERSK TEMPO 22 vn Rotterdam nr Fe lixstowe; MOJI 21 650 zo Madras nr Kara chi; MOORDRECHT 21 65 z Corralejo; NEDLLOYD ALKMAAR 21 vn Port Everglades nr New Orleans; NEDLLOYD AMERSFOORT 21 110 zw Pitcairn nr Pa peete; NEDLLOYD BAHRAIN 21 vn Salva dor nr Laguaira; NEDLLOYD DEJIMA 21 100 w Gibraltar nr Le Havre; NEDLLOYD DELFT 21 90 w Cadiz nr Fos; NEDLLOYD KATWIJK 21 vn Lae nr Djakarta; NEDL LOYD KEMBLA 21 vn Lirquen nr Balboa; NEDLLOYD KYOTO 22 vn IJmuiden nr Hamburg; NEDLLOYD LEUVE 21 45 o Pu- lau nr Singapore; NEDLLOYD LOIRE 21 te Acajutla; NEDLLOYD MANILA 21 t.h.v. Acapulco nr Balboa; NEDLLOYD MAR SEILLE 21 240 ono Schouten eil nr Auck land; NEDLLOYD NAGASAKI 21 500 zzo Paas eil nr Lirquen; NEDLLOYD NEER- LANDIA 21 vn Kingston nr Ponce; NEDL LOYD VAN NOORT 21 960 o St. Helena nr Lome; NEDLLOYD ROSARIO 21 vn Tima- ru, 22 Napier verw.; NEDLLOYD ROTTER DAM 21 vn Las Palmas nr Teneriffe; NEDL LOYD ROUEN 21 115 nw Cooktown nr Auckland; NEDLLOYD SEIOUL 21 720 z San Diego, 27 Balboa verw.; OPSTER- LAND 21 200 w Ouessant nr Terneuzen; PRINS CASIMIR 21 430 z Panama nr Ant werpen; PRINS PHILIPS WILLEM 21 vn Rotterdam nr Grangemouth; PRINS WIL LEM VAN ORANJE 21 te Antwerpen; RIJNBORG pass 22 Borkum nr Amster dam; SERICATA 23 te Khorfakkan verw.; SIDELIA 21 989 nno Barbados nr Hamburg; SPRING PANDA 22 640 no Singapore nr Singapore; WATERGEUS 21 t.a. Adelaide; WATERSCHOUT 21 75 w Djeddah nr Port Said. Biljarten In de competitie van de Oudvossemeerse bilj artvereniging Krijt op Tijd speelde Kees Steenpaal in 24 beurten de kortste pqrtij met het beste gemiddelde van 1.54. Jaap Kruf had met 6 caramboles de hoogste se rie. De uitslagen: Kees Steenpaal-Henk van Herpen 2-0; Peter de Jager-Marien Moer land 2-0; Matthijs Potappel-Jaap Kruf 0-2; Wim de Leevgw-Fred Zweegers 0-2. VEILING BARENDRECHT Woensdag, 22 februari 1989: komkommers 203.000 st. 76/91 210-220, 61/76 178-189, 51/61 148-152, 41/51 130-131, 36/41 106-108, 31/36 91-93, 26/31 81-83; komk.krom 2.000 kg 233- 241; komk.stek 2.000 kg grof 278, middel 211; paksoi 150 kg, 325/500 252-274, 200/350 250; radijs 25.000 bs, middel grof 60-68, fijn 38; ra barber 9.000 kg, rood 231-304, normaal 168- 199; sla glas 152.000 st, eenm. fust: 23/24 41- 44, 21/22 34-39, 19/20 34-36, 17/18 31, 15/16 29- 30; meerm.fust: 25/27 57-62, 23/24 44-55, 21/22 43-66; spruiten 218.000 kg AI 135-201, BI 136-171, Cl 138-140, Dl 399-416, All 30-48, DII 206-349, EII126-212; tomaten 450 kg AI 920- 1010, Cl 800-900; veldsla 2.000 kg 260-340; witlof 54.000 kg, kort grof 1174-221, kort fijn I 160-231, lang I 173-198, extra kort I 159-221, klvp. grof I 230-247, klvp. fijn I 222-229, klvp. lang I 227-231; witlof kort II 180-207, lang II 144-169, extra krt. II 145-153, III onges. 88- 149; roodlof 1.500 kg, kort I 146-190, lang I 140-265, kort II 66-75, lang II 60-68; aardap pelen 29.000 kg, bintje 10-27, bintje kriel 5- 63, eigenheimer 32-46, irene 26-35; andijvie 12.000 kg 160-232; winterbloemkool 500 st 130-260; boerekool 5.000 kg 14-53; bospeen 150 bs 440-500; broeivet 50 kg 440-500; knol selderij 13.000 st, 10 st.p.bk. 119-129, 12 st.p.bk. 58-103, 15 st.p.bk. 26-56; koolrapen 4.000 kg 12-18; groene kool 3.000 kg 20-81; witte kool 5.500 kg 10-33; rode kool 2.000 kg 11-45; gele kool 500 kg 17-27; kroten 3.000 kg 9-26; peterselie 21.000 bs 63-107; prei 14.000 kg 74-103, kin. verp. 130-131; raapstelen 1.000 bs 52-62; rabarber natuur 1.000 kg 200- 221; selderij 26.000 bs 115-218; schorseneren 50 kg 95-98; spinazie 9.000 kg 181-301; uien 34.000 kg, bonken (rode) 37-53, grof (89) 10- 21, middel (101-107) 9-17, drieling 5-6, ge schoond 16-69; winterpeen 15.000 kg, grof 32-59, middel 19-55, fijn 9-19; krulsla 3.000 st 58-94. TUINBOUWVEILING GOES 22 februari: groenteveiling: sla glas st 530 st kl 2 bl 0,31-0,36; andijvie glas 200 kg kl 1 A 1,70, B 1,10, kl 2 A 1,00; boerenkool 170 kg kl 2 0,15-0,30; breekpeen 410 kg kl 2 05 0,15-0,22, 20 0,34-0,35, 40 0,35; rabarber 30 kg kl 2 1,00; radijs bos 80 bos kl 1 MI 0,68-0,72; spruiten ongeschoond 350 kg kl 2 A 0,57-1,01, B 0,30- 0,49, D 0,82, E 1,06; wsitlof 460 kg kl 2 A 1,80- 1,90, B 1,20; prei 80 kg kl 2 A 0,64-0,76; rode kool 310 kgkl 2 Al 0,14, Bl 0,10-0,12; savooie kool groen 90 kg kl 2 A 0,40-0,47; witte kool 120 kgkl 2 Bl 0,10-0,16; kroten kg 130 kg kl 2 A 0,46, B 0,45, C 0,27; uien kg 330 kg kl 2 BO 0,23, GR 0,25, kl, 3 MI 0,08-0,26; peterselie bos 220 bos kl 10,69-0,70; knolselderij zonder blad kg 40 kg kl 10,44; late aardappelen 1910 kg kl 1 KR 0,51, MI 0,13, kl 2 BO 0,18 DR 0,08, KR 0,92, MI 0,09. VEEMARKT DENBOSCH Prijzen slachtrunderen per kg geslacht ge wicht zonder nier en slotvet, inklusief BTW (Volgens PW): Aanvoer slachtrunderen 1519, waarvan mannelijk 134. Mann. Super 9,50-11,00, mann. extra kwal. 8,55-9,50, mann. le kwal. 7,70-8,55. Handel redelijk en prijzen gelijk. Mann. 2e kwal. 6,75-7,70, Mann. 3e kwal. 5,90-6,75. Handel stil en prij zen gelijk. Vrouwelijk Super 10,50-12,50, vrouwel. extra kwal. 8,20-10,50, le kwal. 7,15-8,20. Handel redelijk en prijzen hoger. Vrouwelijk 2e kwal. 6,15-7,25, vrouwelijk 3e kwal. 5,40-6,15 en worstkwaliteit 5,40-6,10. Handel stil en prijzen gelijk. Gebruiksrunderen per stuk inklusief BTW: Aanvoer gebruiksrunderen 1331, waarvan graskalveren 240. Melk- en kalfkoeien le soort 2100-2925, 2e soort 1550-2100. Handel rustig en prijzen gelijk. Melkvaarzen le soort 1900-2400 en 2e soort 1375-1900. Han del rustig en prijzen gelijk. Kalfvaarzen le soort 2100-3000 en 2e soort 1800-2100. Han del rustig en prijzen gelijk. Guste koeien le soort 1750-2000 en 2e soort 1400-1700. Han del willig en prijzen gelijk. Enterstieren 1200-2100. Handel rustig en prijzen gelijk. Pinken 1250-1925. Handel rustig en prijzen gelijk. Graskalveren 875-1425. Handel rustig en prijzen gelijk. Vleeskalveren per kg levend gewicht inclu sief BTW: Aaanvoer vleeskalveren 34. Vlees kalveren 2e soort 6,15-7,40,3e soort 5,00-6,15. Handel rustig en prijzen gelijk. Nuchtere kalveren voor de mesterij, inklu sief BTW: Aanvoer roodbont 927. Stierkal veren extra kwaliteit 750-830, le kwaliteit 630-705 en 2e kwaliteit 430-630. Handel rus tig en prijzen gelijk. Vaarskalveren extra kwaliteit 565-730, le kwaliteit 455-565, 2e kwaliteit 305-455. Handel rustig en prijzen gelijk. Aanvoer zwartbont 697. Stierkalve ren extra kwaliteit 585-685, le kwaliteit 495- 585, 2e kwaliteit 330-495. Handel rustig en prijzen geüjk. Vaarskalveren extra kwaliteit 455-510, le kwaliteit 345-455 en 2e kwaliteit 250-345. Handel rustig en prijzen gelijk. Aan voer vleesrassen 71. Vleesrassen le kwaliteit 750-900 en 2e kwaliteit 550-750. Handel rus tig en prijzen gelijk. Varkens per kg levend gewicht, inklusief BTW: Aanvoer slachtvarkens 837. Slacht- varkens 2,65-2,70, zeugen extra kwaliteit 2,63-2,70, le kwaliteit 2,53-2,63 en 2e kwali teit 2,43-2,53. Handel rustig en prijzen iets hoger. Slachtschapen en lammeren per kg. ge slacht gewicht inklusief BTW: Aanvoer 894, waarvan 26 lammeren, slachtschapen 4,00- 6,50. Handel rustig en prijzen gelijk. Ooien tot 20 kg 9,00-10,25. Ooien boven 20 kg 7,50- 9,00. Handel rustig en prijzen gelijk. Ram men tot 22 kg 9,50-10,25, rammen 22-25 kg 9,00-10,25. HandeL-rustig en prijzen gelijk. Rammen boven 25 kg 8,00-9,25. Handel rus tig en prijzen gelijk. Slachtschapen en lammeren per stuk inklu sief BTW: Slachtschapen 160-225. Handel rustig en prijzen gelijk. Ooien tot 20 kg 170- 210. Handel rustig en prijzen gelijk. Ooien boven 20 kg 170-250. Handel rustig en prij zen gelijk. Rammen tot 22 kg 170-225, Ram men 22-25 kg 190-240. Rammen boven 25 kg 200-260. Handel rustig en prijzen gelijk. Gebruiksschapen en lammeren per stuk inklusief BTW: Aanvoer 605 stuks. Weide- lammeren 130-200. Handel rustig en prijzen iets hoger. Aanvoer geiten en bokken 119. Geiten en bokken per stuk 25-90. Handel rustig en prij zen gelijk. Aanvoer totaal 7034 stuks. HERVORMDE KERK Beroepen te Amsterdam: mevr. D. Tanje, kandidaat aldaar; beroepen te Nieuwpoort: J. Flikweert, kandidaat te Reeuwijk. GEREF. GEMEENTEN Beroepen te Utrecht: J. Kareis te Rijs- sen. EVANG. LUTH. KERK Aangenomen naar Den Helder (partti me): mevr. C. Verwaal-Hübner, propo nent te Amsterdam. BAPTISTEN GEM. Beroepen te Almelo (Geranium straat): G. J. Goessens, kandidaat te Meppel en pastoraal medewerker te Hoogeveen (parttime). GEREF. KERKEN Beroepen te Sliedrecht: drs L. Kruger te Nieuwlande. GEREF. KERKEN VRIJGEM. Beroepen te Avereest-Dedemsvaart: A. J. van Zuijlekom te Franeker-Sex- bierun in combinatie met Arum

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1989 | | pagina 29