PZC december vol mist goud in de kist autoruit 'in sop' via de wissers geef moeder eens een setje schroevedraaiers rugzakje voor jeugdige verkeersdeelnemers Doremi Hof fH escoffier: culinaire eenvoud vrijdagkrant 8 alcohol en verkeer ENKHUIZER ALMANAK VRIJDAG 2 DECEMBER 1988 presentatie leuk en leerzaam In de afgelopen weken zijn miljoenen brievenbussen weer volgestopt met reclame folders waarin cadeautips voor Sinterklaas zo smeuïg mogelijk worden aangereikt. De doe-het-zelf handel doet daarbij hard zijn best. Ge reedschap is nu eenmaal een typisch cadeau-object. Merkwaardig is dat winkeliers in zulk foldermateriaal en in advertenties meestal de man als ontvanger van zo'n suprise op het oog hebben. 'Sint geeft pa een nuttig stuk gereed schap!', is veelal de ingebouw de boodschap. Dat ziet Sinterklaas echter niet zo goed. Zelf doen is al sinds lang geen 'mannenzaak' meer. Een nog steeds groeiend aantal vrouwen zwaait net zo handig met zaag, hamer en boormachine als menig man. Er zijn doe-het-zelf-zaken waar een flink deel van de klanten uit vrouwen bestaat, in sommige gevallen vormen vrouwen zelfs meer dan de helft van de totale clientèle! De rol van de vrouw in de huiselijke doe-het-zelf-activi- teiten is dus belangrijker dan gewoonlijk wordt veronder steld. In de eerste plaats is zij veelal de 'aangeefster' van een klus; zij inspireert tot een zelf uit te voeren karwei, heeft vaak een beslissende stem wat de materiaalkeuze be treft, uit haar wensen inzake verfraaiing of verbouwing, helpt bij het werk of voert het vaak helemaal zelf uit. Ze koopt het liefst in een win kel die 'vrouwvriendelijk' overkomt en dat is in het alge meen de kleine en middelgro te zaak die minder 'mannelijk' overkomt dan de grote bouw markten. Hoewel er wat dit betreft ook wel enkele uitzon deringen zijn. Dat vrouwvriendelijke ka rakter kan zich op verschil lende manier uiten. Bedie ning door vrouwen is er één van; in de middenstand-doe- het-zelf-zaken helpt de vrouw van de eigenaar vaak mee. Ook de presentatie van de ar tikelen en de inrichting van de winkel spreekt een duch tig woordje mee. Behalve de sinterklaasperio de kan ook moederdag een aanleiding zijn een technisch cadeautje te promoten. Meestal richt de ondernemer in deze branche zich in zijn ac tiviteiten tot Vaderdag. Wie nu nog snel een suprise moet kopen zou over de toene mende doe-het-zelf-activitei- ten van de vrouw eens kunnen nadenken. Naast het bloe metje en het lekkers is mis schien een setje schroeve draaiers of zo iets het meest welkome geschenk. MAR GROEN Weerkundige waarnemin gen van weleer, terug te vinden in de Enkhuizer Alma nak voor 1989. Dit vanouds ver maarde boekwerkje van de Er ven C. Stichters, is weer ver schenen en gaat inmiddels zijn 394ste jaargang in. De eerste Enkhuizer Almanak verscheen naar alle waarschijn lijkheid in 1595. Overblijfselen van deze uitgave zijn te vinden in het Rijksmuseum in Amster dam. Met die reeks van 394 jaar gangen behoort de Enkhuizer, zoals die in de volksmond ge noemd wordt, tot de oudste re gelmatig verschijnende boek werken ter wereld. Genoeg ge schiedenis, over tot de orde van de dag. De nieuwe Enkhuizer is dus ver schenen. Als vanouds met de jaarlijks terugkerende rubrie ken als het overzicht van de jaar markten, kermissen, folkloristi sche evenementen, watergetij den, stand van planeten en het weer. Vooral dat laatste zal veel lezers interesseren. Wat voor weer zal het zijn in laten we zeggen juni? Een optimistische verwachting: de berekende tem peratuur zou boven normaal uit moeten komen. Na een periode van wisselvallig weer in de twee de week wordt voor de rest van de maand stabiel en redelijk zo mers weer verwacht. Als we wat dichterbij kijken, naar maart bijvoorbeeld, dan wordt guur en wisselvallig weer verwacht. Wei nig zacht lenteweer, behoudens de periode rond de 21-ste. Het is maar een weet... Alle zon- en feestdagen staan, per maand gerubriceerd, ver meld. Verder vuistregels voor zwemmers, baders en de kleine watersport. Ga bijvoorbeeld nooit vlak na het eten het water in. Voor wie geïnteresseerd is in de vinddata en plaatsen van het eerste kievitsei vanaf 1900 kan terecht op blz 164 en 165. Het leven van de bruine kikker in Nederland wordt uitvoerig be schreven door 'Groene Harry', ambassadeur van het padden- volk en brulkikkerhater. Harry Voss is een Apeldoornse natuur kenner en drager van de, hem in 1986 toegekende, International Award voor Conservation Merit van het Wereld Natuurfonds. 'Wilhelmus van Nassaue ben ik van Duitsen bloed' En toen... voor de liefhebbers brengt de Enkhuizer de tekst van het eerste en zesde couplet van het volkslied. Komt 'het volk' eindelijk verder dan die twee eerste regels. In de Enkhui zer verder onder meer wijsheden een overzicht van handigheidjes en tips 'die het leven gemakke lijk' maken. Hoe krijg ik door ni- Een sproeitankje dat tijdens het wissen meteen water op de voorruit spuit is op vrijwel elke auto standaard. Opspat tend vuil wordt daardoor weg geveegd. Toch geeft dit niet al tijd voldoende resultaat. Er blijven vaak strepen op de ruit achter, veroorzaakt door vettig heid, strooizout enz. Het vrije uitzicht op de weg wordt daar door toch nog belemmerd, een gevaar in het verkeer, vooral in het donker. Er is nu een handige zeephouder bedacht die eenvoudig op de wisser-armen geklikt kan wor den. De houders bevatten elk een klein zeeppatroon waaruit zodra de wissers in werking ge steld worden, constant een beetje zeep druppelt, zodat er niet alleen gewist, maar ook 'ge wassen' wordt. De ruit blijft daardoor onder alle omstandig heden volkomen schoon en doorzichtig. Een patroon is voldoende voor 1500 'regenkilometers'. Daarna stop je er navulpatronen in (vier stuks 9,95). In Halfords winkels kost een set van twee houders met zeeppatronen 14,95. MAR GROEN Een patroon met sop op de ruitewisser zorgt voor een constant scho ne ruit. cotine aangetaste vingers schoon, hoe snijd ik vers brood en hoe vermijd ik dat kaarsen gaan druipen. De editie 1989 van de Enkhuizer Almanak verschijnt opnieuw in twee uitvoeringen. De stan daarduitvoering en de schip- persuitvoering met 'weerbesten- dig' omslag en rood lint. annemarie zevenbergen De 394ste uitgave van de Enkuizer Almanak. Jonge kinderen zijn vaak extra kwetsbaar in het verkeer. Speelsheid, even de straat oprennen om een bal te pakken, en onbekendheid met het verkeer spelen daarbij een grote rol. Je kunt een kind nog zo vaak uitleggen dat het eerst links, dan rechts en dan weer links moet kijken voor het oversteekt, als er aan de overkant een vriendje staat rent het waarschijnlijk toch onnadenkend naar de overkant. De talrijke ouders die bij een oversteekplaats toch nog even door het rode voetgangerslicht lopen 'omdat er toch niets •- aankomt' geven ook niet direct het goede voorbeeld. Want leg een kind maar uit waarom hij dat niet mag, terwijl pappa of mamma dat wel doet. Nog steeds verongelukken er te veel kinderen in het verkeer. Op de scholen wordt al veel gedaan aan verkeersvoorlichting maar je kunt daarvan niet verwachten dat een kind die regels altijd toepast. Net zomin als je van een automobilist kunt verwachten dat hij altijd bedacht is op plotseling overstekende kinderen. In dit jaargetijde nemen jonge kinderen deel aan het verkeer in schemer en donker. Ze zijn dan vaak slecht zichtbaar. Kok Educatief, uitgever van de educatieve jeugdbladen Doremi en Hoj, heeft voor de groep jeugdige verkeersgebruikers tussen de vier en negen jaar een rugzakje gemaakt. Het laat de handen van de kinderen vrij en vergroot hun zichtbaarheid. Het rugzakje is bedrukt met een knalroze gevarendriehoek in fluoriserende inkt. Aan de ene kant van de driehoek kijkt een kind om de hoek, terwijl aan de andere kant een beresnuit om de hoek piept. Het zakje kost nog geen vijf gulden en kan via Kok Educatief in Kampen besteld worden. Het rugzakje voor kinderen tussen de 4 en 9 jaar Mijn vierde editie van Au- guste Escoffiers 942 blad zijden en ettelijke duizenden re cepten tellende kookbijbel Le Guide Culinaire, in 1921 ver schenen bij Flammarion in Pa rijs, bevat vijftien oesterberei dingen. Toch komt het uit die zelfde tijd daterende recept voor 'Oesters in Rode Wijnsaus' van de oude madame Jannouex uit Bretagne er niet in voor. In 1934 publiceerde Flammarion Escoffiers laatste werk, Ma Cui sine, wederom een kookbijbel maar ditmaal niet alleen voor de vakman maar ook voor de ama teurkok, waarin 'De Meester' zo als de culinaire wereld hem noemde, de burgerlijke keuken beschrijft. Merkwaardig genoeg nam Escoffier daarin slechts vier oesterrecepten op en dan nog wel de meest klassieke. De Bre tonse oesters, gepocheerd in rode Bordeaux, zijn aan de aan dacht van De Meester ontsnapt. Le Guide Culinaire is indertijd vertaald door Wina Bom en geldt nog steeds als hét stan daardwerk van de Franse haute cuisine. Van Ma Cuisine ver scheen in 1965 een Engelse editie maar pas drie weken geleden kwam er ook' een Nederlandse vertaling uit die, begrijpelijk na zo lang wachten, met veel ver toon werd voorgesteld. Auguste Escoffier werd in 1847 geboren in een dorp in de Franse Alpen niet zo heel ver van Can nes. Hij wilde beeldhouwer wor den maar werd op 12-jarige leef tijd als koksmaatje onderge bracht bij een oom die een res taurant exploiteerde. Zo ging dat toen, tegensputteren was er niet bij. Een restaurantkeuken zag er toen heel anders uit dan vandaag de dag. Er was geen elektriciteit, geen gas en zelfs geen stromend water. Alle berei dingen moesten met de hand worden uitgevoerd en het koks maatje werkte van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. De toen opgedane ervaringen heeft Es coffier in zijn latere leven ge bruikt om niet alleen de werk wijze in de keuken te verbeteren maar ook om de sociale positie van het keukenpersoneel in po sitieve zin te wijzigen. Escoffier was zowel in culinair opzicht als in organisatorische zin een crea tief mens en hij bleef dat tot op hoge leeftijd: Ma Cuisine ver scheen toen hij 88 jaar oud was, een jaar voor zijn overlijden. Met veel geduld en hard werken bouwde Escoffier zijn carrière op. Koksmaatjes hadden geen enkel aanzien en het duurde lang voordat Escoffier zo ver in de hiërarchie was gestegen dat keizer Wilhelm II van Duitsland hem „de keizer onder de koks" noemde. Het is typerend voor de werklust van Escoffier dat hij naast zijn drukke dagtaak tijd wist te vinden om te schrijven. Regelmatig publiceerde hij over zijn vak in periodieken en in 1885 verscheen zijn eerste boek dat handelde over het vervaardigen van bloemen in was voor tafel versieringen. In 1870 was hij kok in het hoofdkwartier van het Franse leger aan de Rijn en ook over die ervaringen schreef hij een boek. Zijn leven lang stond hij open voor nieuwe technieken en nieuwe ontwikkelingen en hoewel hij, nadat hij door César Ritz in 1890 naar het pas geopende Savoy Hotel in Londen was gehaald, een men senleven lang aan de top stond en op gelij ke voet omging met de allerrijksten, bleef hij de een voud zelve en stierf hij onbemid deld in dezelfde omstandighe den als waarin hij was begonnen. Escoffier betekent eenvoud. Die gehechtheid aan zuiverheid en eenvoud is de oorzaak van zijn succes. Want ondanks alle culi naire escapades die soms tot de wildste en overvloedigste crea ties voeren, keren koks toch al tijd weer terug tot de basis en die is, zo niet gelegd, dan toch be schreven en begrijpelijk ge maakt door Auguste Escoffier. De Nederlandse vertaling van Ma Cuisine geschiedde onder redactie van Jaap Klosse, stich ter van Restaurant De Echoput in Apeldoorn en erevoorzitter van de Alliance Gastronomique Neerlandaise. Jaap Klosse wijst er in zijn inleiding op dat de Ne derlandse bewerkers nergens hebben geprobeerd Escoffier, fessionele kok gemakkelijker toegankelijk gemaakt. De bur gerlijke keuken lag aan de basis van de verfijnde restaurantkeu ken en Ma Cuisine is zonder meer wat de ondertitel toezegt: „Escoffier voor iedereen" en als zodanig het naslagwerk dat heel veel kookboeken overbodig maakt en dat geen enkele serieu ze amateurkok zich mag ontzeg gen. Om duidelijk te maken dat Es- die immers zijn tijd ver vooruit was, te verbeteren. Wel hebben zij waar dat nuttig leek een aan vulling gegeven. Zo hebben zij een schematische weergave van de sausen, waarmee het boek opent, omwille van de duidelijk heid toegevoegd. De hoofdstuk ken vlees en vis zijn voorzien van een inleiding waarin de diverse bereidingswijzen worden uiteen gezet. Met die aanvullingen is Ma Cuisine ook voor de niet-pro- coffier het niet alleen simpel hield maar tevens oog had voor de keukens van andere landen, ontleen ik het volgende recept aan de Nederlandse uitgave van Ma Cuisine. Irish Stew: Ingrediënten: 1200 gram schapevlees (ontbeende borst- en schouderstukken), 1 kg aardappelen, 4 witte Spaanse uien, bouquet garni, 1 liter water peper en zout. Bereiding: het vlees in dobbel stenen snijden als voor een ra gout en de aardappelen en uien in dunne schijven snijden. Ver volgens het vlees, de aardappe len en uien in lagen in een casse role leggen en er het bouquet garni aan toevoegen. Overgieten met watër, de casserole zeer goed afsluiten en het vlees zachtjes in anderhalfuur gaar la ten stoven in de oven. In een ter rine scheppen en zeer heet op dienen. Tot zover het recept. Hoewel de samenstellers een aantal Fran sen termen onvertaald hebben gelaten en er van uitgaan dat ie dere lezer weet wat onder een casserole (zware pan van bij voorbeeld gietijzer) en een terri ne wordt verstaan, gaat het mij dunkt iets te ver om te veronder stellen dat iedereen ook weet dat een bouquet garni een paar takjes peterselie, een takje tijm, een bosje selderij en een laurier blad omvat. Het is de enige aan merking op dit boek. RIEN VAN REEMS Ma Cuisine, Escoffier voor iedereen Door Auguste Escoffier Vertaling: Jill Elegeer Redactie: Jaap Klosse Uitgeverij HES, Utrecht Prijs f99,50 ISBN 90 6194 107 5 Bij de zegels, die Frank rijk de afgelopen maan den na de zomerstop op de markt heeft gebracht zijn twee gemeenschappelijke emissies. Op 26 september gaven Frankrijk en Dene marken, ter afsluiting van het Frans-Deens cultureel jaar, een zegel uit met een identiek motief en op 26 no vember volgde een gemeen schappelijke uitgifte met Zwitserland. Zo langzamer hand zijn nu door zoveel landen gemeenschappelijke emissies uitgegeven, dat al een interessante bijverza meling valt op te bouwen. De Deens-Franse uitgifte toont het werk 'Hommages a Leon Degand' van de Deense kunstenaar Robert Jacob- sen (waarden: 3,10 kroon en 5,00 franc) en de Zwitsers- Franse uitgifte het schilderij Metamecanique van .de Zwitser Jean Tinguely (waarde: 90 rappen en 5,00 franc). Het zijn alle grootfor maat-zegels. De Franse ho ren thuis in de sinds het be gin van de jaren zestig lopen de kunst-serie. Zeventig jaar geleden, op 11 november 1918 werd in Com- piegne het wapenstilstands verdrag getekend, dat een eind maakte aan de vier jaar durende Eerste Wereldoor log. Frankrijk heeft 12 sep tember het einde van de Eer ste Wereldoorlog onder meer herdacht met de uitgifte van een 2,20 fr.-zegel waarop drie soldaten. Deze drie soldaten herinneren aan de woorden van Georges Clemenceau, die hij uitsprak terwijl Frankrijk de vrede vierde: 'Grace'a eux, s'ecriait-il, la France hier soldat de Dieu, aujourd'hui soldat de l'Hu- manite, sera toujours le sol dat de l'Ideal'. OOSTENRIJK In de vori ge rubriek zijn we met Oos tenrijk blijven steken bij 11 november. Op die dag ver schenen twee 4 schilling-ze- gels, de'éen gewijd aan hon derdjaar sociaal-democratie in Oostenrijk met daarop een rode anjer (oplage 2.950.000 stuks) en de ander herdenkt de in Oostenrijk nog altijd bekende arts Leo pold Schonbauer (1988- 1963). Op de zegel een por tret van de arts. Oplage: 2,2 miljoen. RfPUeiJQUf rucMl De serie 'toerisme' werd 12 september uitgebreid met een 2,20 fr.-zegel gewijd aan Perouges (Ain) bij Lyon. Op de zegel van bovenaf gezien een blik in een straatje van het eeuwenoude plaatsje. De stad Straatsburg blikt te rug op een 2000-jarige ge schiedenis. Dit feit is 26, sep tember herdacht met een 2,20 fr.-zegel waarop het stadswapen, waarin de na men Argentoratum (zoals de oude Romeinse plaats aan vankelijk heette) en Stras bourg. Op 17 en 24 oktober stonden uitbreidingen van de kunst serie op het programma. Af gebeeld worden op twee grootformaat-zegels van 5 franc de laatmiddeleeuwse sculptuur 'Het graf van St.- Michiel' van Ligier Richier (voltooid tussen 1554 en 1565). en 'Composition 1954' van de abstracte schilder Serge Poliakoff (1900-1969). De traditionele zegel 'dag van de postzegel' die 17 no vember uitkwam in de waar de van 6+3 schilling (oplage 1,2 miljoen) heeft voor de ze vende achtereenvolgende keer de ontwikkeling van de post als onderwerp. Deze keer is het laden van een postwagen afgebeeld op het station van Pardubitz (het tegenwoordige Tsjechoslo- waakse Pardubice). De 'dag van de postzegel 1982'-zegel verbeeldt: een brievenbus van Main-Weber systeem (1870); 1983, een kind dat een envelop be kijkt; 1984, een schrijver en een bezorger, een schilde ring uit de grafkamer van Se- schemnofers III (2420 voor Chr.); 1985, Romeinse bode te paard; 1986, Neurenberg- se bode (16e eeuw) en 1987, de postmeester, detail van een litho uit 1841. Tot besluit nog een traditio nele zegel: de kerstzegel 1988 (waarde 5 s., dag van uitgifte: 25 november; oplage 6,3 mil joen). Afgebeeld wordt 'Christus' geboorte', een kerstnachtikoon uit de Grieks-katholieke kerk van St.-Barbara in Wenen. IN 'T KORT Spanje: 7 september, wk-rolhockey in La Coruna, 20 ptas, spelmo ment; 9 september, wereld congres van het Spaanse In stituut te Salamanca, 20 ptas, gestilleerd huis; 10 sep tember, Olympische Spelen, 50 ptas, zeilen; 21 september, 1000 jaar Catalonïe, 20 ptas, graaf Borel II van Barcelona, 26 september, 800 jaar parle ment van het koninkrijk Léon, 20 ptas, bladzijde uit de Codex Toxos Outos; 27 september, 25 jaar filatelis- tenbond, 20 ptas, postzegel pakket en embleem. 5 M S<c*9» POUAKÖFF De 21e november werd een 2,20 fr.-zegel gewijd aan de bronnen-cultuur. Op de ze gel zien we onder anderen een vrouw, die een glas bron water drinkt, een man op de massagetafel en een vrouw in een bronnenbad. Eveneens op 21 november werd het 125-jarig bestaan van het internationale Rode Kruis postaal gevierd met een zegel van 2,20 franc met een bijslag van 0,60 franc. Op de zegel een rood kruis in een wit kruis, dat rode en blauwe stralen uitzendt. De zegels zitten ook in een boekje van tien stuks. i r*) ff' P i STEMPELNIEUWS Van 5 tot en met 16 december zal in Amsterdam, Den Haag, Haarlem, Rotterdam (Post kantoor Rotterdam-Cool- singel, Postbus 99110, 3001 SK Rotterdam) en Utrecht een bijzondere stempelvlag worden gebruikt met de tekst: Kunstzaken 7-12/1-1 beurs van Berlage Amster dam. HERO WIT De denksporten en de kruis woordpuzzel zijn met in gang van morgen (zaterdag) te vinden in de bijlage 'week-in'. De harde teksten die gebruikt worden om het alcoholgebruik in het verkeer terug te dringen blijken succesvol. De nieuwste kreet - 'dronken rijders doen het tegen een boom' - ligt nogal in het verlengde van de onsmakelijke woordgrappen die je als stickers ach terop auto's ziet. Veilig Verkeer Nederland begon drie jaar terug met de campagne 'Alcohol in het verkeer al gauw een misdaad'. Toen registreerde het CBS nog 9,7% alcoholongevallen, een jaar later in '85 was dat ge daald tot 8,7% en vorig jaar tot 7,2%. Het accent bij de jongste actie van WN ligt vooral op de jeugdige verkeersdeelnemers die alcohol gebruiken. 'Alcohol en Verkeer, dat kun je niet maken' moet hen wijzen op de gevaren die deze twee zaken met zich meebrengen. Zeker de helft van de ongevallen waar alcohol in het spel is, wordt veroorzaakt door bestuurders die niet ouder dan 25 jaar zijn. Drie grote sportbonden zullen naar de verenigingen WN-materiaal zenden en via defensie, discotheken en autorijscholen wordt er ook aandacht aan de campagne besteed. Radio en televisie zullen tot maart een groot aantal spots uitbrengen. WN-directeur Gribnau opende de veilig verkeerscampagne met: 'Wijn maakt een mens overmoedig en sterke drank zorgt voor veel opwinding; het is niet verstandig veel te drinken'. Dit gezegde uit een autoloze periode van koning Salomo, is in het huidige verkeer steevast van toepassing. SIEM LEEUWENKAMP

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 8