PZC Windmolens langs de Oesterdam ongewenst Over sommige foto's mag je best nog eens nadenken Sluiskil woedend over plan uit vaart nemen van pontje Oosterschelde als natuurmonument is slecht voor Tholen Turkse kinderen eten niet slechter provincie 15 ZEEUWS GELD LEKT WEG Recreatieschap voelt niets voor slaapverbod op Veerse Meer Auto's beschadigd bij aanrijding Rode Kruis houdt kringvergadering Automobilist bij slippartij gewond VRIJDAG 2 DECEMBER 1988 flIDDELBURG - Zeeland is de enige provincie in Nederland flie de eigen kunstenaars in de kou laat staan. Het provinciebe stuur laat grote hoeveelheden geld, bedoeld voor de bevorde- ing van de beeldende kunstproduktie, weglekken naar kun- tenaars uit andere provincies. Wat van het geld in Zeeland blijft hangen komt veeleer ten goede aan consumenten en so ciale diensten, dan aan de kunstenaars zelf. Twee ton over Krimpend budget SASKIA HOFMAN NAAR VERKIEZING KRANTEFOTO Trekpaarden Ondoordacht OUD-ZEEUWSE IN PROEFSCHRIFT Minder snoep eeland zet unstenaars in de kou In de Zeeuwse beroepsgroep van beel dend kunstenaars is hierover hevige schudding ontstaan. Bron van on- rede is de manier waarop gedeputeer de G. de Vries-Hommes (cultuur, pvda) omspringt met de rijksbijdrage voor beeldende kunst. Die bijdrage - «ffieen zekere compensatie voor het ver dwijnen van de zogenaamde BKR-re- "geling - levert de provincie jaarlijks ijna zes ton op. lijkens een schrijven van de ZCR- ectie beeldende kunst concentreert e onvrede van de Zeeuwse kunste aars zich op twee hoofdpunten: De gedeputeerde besteedt een steeds roter wordende hap van het geld aan e Zeeuwse Kunstuitleen van de tichting Beeldende Kunst. Dit jaar an de kunstuitleen, alleen al voor het ankopen en inhuren van kunstwer- en, rekenen op een provinciale bij- rage van ongeveer drie ton. Vrijwel al it geld verdwijnt in de zakken van unstenaars uit andere provincies. Zo herd vorig jaar slechts 17 procent van het geld in Zeeland zelf besteed. - De gedeputeerde weigert regelingen in het leven te roepen die Zeeuwse kunstenaars in staat stellen het hoofd Saven water te houden. Alle andere 'pi ivincies én de grote steden in het and hebben inmiddels wel dergelijke ■^'regelingen ingevoerd: beroepskosten- en materiaalvergoedingen of verge lijkbare individuele subsidies als beur zen en stipendia. De Zeeuwse Culturele Raad (ZCR) heeft tot nu toe tevergeefs geprobeerd het tij te keren. De Kunstenbond FNV beklaagt zich erover dat de gedepu teerde een gesprek over de kwestie uit de weg gaat. De Zeeuwse staten krij gen het beleid van de gedeputeerde op Il6 december voorgelegd. Tijdens een I vergadering van de statencommissie Ivoor welzijn bleek onlangs dat de sta reen vooralsnog geen zin hebben om zich erg druk te maken over de kwes- I tie. Directeur H. W. A. Koch van de Zeeuwse Culturele Raad: „De kunste naars vinden dat de politiek wel heel erg gemakkelijk over hun belangen eenloopt". Zeer actueel is momen- ,eel het besluit van de gedeputeerde >m dit jaar af te zien van een tweede - tonde voor de aankoop van werk van leeuwse kunstenaars. Er is van de ijksbijdrage voor 1988 nog twee ton >ver. De provincie besteedde dergelij- te overschotten de afgelopen jaren aan het opkopen van werk van Zeeuwse kunstenaars. Maar deze keer is het de bedoeling het hele overschot af te schuiven naar de Zeeuwse Kunstuitleen. Koch: „De kunstenaars voelen zich daardoor enorm geno men". Gedeputeerde De Vries-Hommes heeft de 'spreiding van de kunst' ver heven tot het hoogste doel van haar beleid. Maar, zo constateert de ZCR- sectie, ze vergeet dat kunstenaars ook over mogelijkheden moeten beschik ken om werk te produceren. Voor veel kunstenaars ontbreken die mogelijk heden sinds ze door de afschaffing van de zogenaamde BKR-regeling op de sociale dienst zijn aangewezen. De ge deputeerde houdt vol dat het daarbij gaat om een landelijk probleem. El ders echter, zo constateert de sectie, houden de lagere overheden zich wel met dit probleem bezig. Daar kunnen kunstenaars niet alleen in aanmerking komen voor beroepskostenvergoedin gen en dergelijke, maar zijn ook rege lingen in het leven geroepen die moe ten voorkomen dat dit soort inkom sten aan de sociale diensten moeten worden afgegeven. Gedeputeerde De Vries-Hommes heeft haar gewraakte beleid vastge legd in een speciale notitie. Als de sta ten deze maand met deze notitie ak koord gaan is dit beleid voor een reeks van jaren vastgelegd. Dat betekent dat de Zeeuwse Kunstuitleen jaarlijks 250.000 gulden tegemoet kan zien voor het aankopen en inhuren van (vooral uit andere provincies afkomstige) kunst. Verder is jaarlijks 140.000 gul den beschikbaar voor aankoopsubsi dies, gericht op particulieren, bedrij ven, gemeenten, instellingen en mu sea. Deze subsidieregelingen gelden niet uitsluitend de aankoop van werk van Zeeuwse kunstenaars. De provincie zelf blijft werk aankopen van Zeeuwse kunstenaars, maar het daarvoor beschikbare budget zal ge leidelijk worden ingekrompen tot 100.000 gulden per jaar. Er is verder een substantieel bedrag beschikbaar, 70.000 gulden per jaar, voor gemeen ten, instellingen en bedrijven' die op drachten verstrekken aan kunste naars. Ook daarbij geldt weer dat het niet per se om Zeeuwse kunstenaars hoeft te gaan. De ZCR-sectie: vastgesteld moet wor den dat alleen de opdrachtsubsidiere geling rechtstreeks tot produktie leidt; de overige beleidsmiddelen heb ben hooguit indirect produktie tot ge volg. Juist in Zeeland, zo redeneert de sectie, bestaat een extra noodzaak om de eigen kunstenaars juist wel te be schermen. „Het beeldende kunstkli maat in deze provincie is verre van riant. Ten opzichte van de beeldende kunstenaars uit de Randstad zijn de kunstenaars in Zeeland in het nadeel. Elders kunnen de kunstenaars wel een beroep doen op subsidies in produktie- kosten. Dat maakt het hen gemakke lijker om - bijvoorbeeld - werk voor de kunstuitleen in Zeeland te maken. Beeldende kunstenaars in Zeeland missen die mogelijkheid om - behalve in Zeeland - ook elders aan de bak te komen". AARDENBURG - Twee personenau to's zijn bij een aanrijding woensdag morgen omstreeks half tien op de Landstraat in Aardenburg bescha digd. De auto bestuurd door G. N. L. van D. uit Sluis reed in een bocht te veel naar links en kwam in botsing met de auto van J. M. J. uit Aardenburg. ZCR-directeur H.W.A. Koch Het windmolenpark in het Vlissingse Sloegebied. "GOES - Het dagelijks bestuur van het Recrea!- tieschap Veerse Meer is i geen voorstander van een overnachtingsver- bod aan openbare stei- gers in het Veerse Meer. Uit onderzoek is geble ken dat een dergelijk verbod een uitzonde ringspositie zou creee- ren. In andere water sportgebieden in Neder land kent men zo'n ver bod niet. In het Veerse Meer wordt in grote ge tale door watersporters, die zelf een vaste lig plaats in het gebied heb ben, aan de steigers overnacht. Volgens het dagelijks bestuur ma ken passanten veelvul dig gebruik van de niet bezette ligplaatsen in de jachthavens, wat dan weer ten goede komt van de jachthavenexploi tant. Tevens is het juri disch regelen en contro leren van een overnach tingsverbod een bijna onhaalbare zaak en zou een aanzienlijk tekort aan ligplaatsen ont staan voor passanten. Ook is het dagelijks be- (Advertentie) Restaurant Katseveer serveert in december iets extra Wij reserveren exclusief voor al onze decembergasten die gebruik maken van ons bijzondere Oud Reizigers Menu 67,50), een plaats in de Stoomtram Goes-Borsele voor een van de sfeervolle kerstritten Tafelreservering: 01100-27955. MIDDELBURG - Aanleg van een windmolenpark langs de Oesterdam gaat voorlopig niet door. Het dage lijks provinciebestuur heeft een streep gehaald door plannen van de gemeente Tholen. De omgeving van de Oesterdam is vogelrijk. Er moet daarom eerst een onderzoek komen naar de nadelige gevolgen die plaat sing van grote molens voor de vogels heeft. Het dagelijks provinciebestuur heeft de Oesterdam dan ook niet aan gemeld als zogenaamd milieupremie- gebied voor windenergie. Tien andere gebieden zijn wel bij minister drs E. H. T. M. Nijpels van Milieubeheer voorgedragen als premiegebied. Ze ven van die gebieden waren al eerder getipt, drie zijn nieuw toegevoegd. De Oesterdam is niet helemaal uit beeld verdwenen als bouwplek voor windmolens. Als het onderzoek naar de invloed op de vogels onverhoopt gunstig uitvalt, dan zullen gedepu teerde staten de plannen van Tholen opnieuw beoordelen. Er moeten langs de dam uiteindelijk 43 molens komen. Bij het aanwijzen van de premiegebie- den heeft het dagelijks provinciebe stuur zich laten leiden door een nota van de provinciaal planologische dienst over windenergie in Zeeland. De nota is ook naar minister Nijpels gestuurd. Gedeputeerde staten hebben de vol gende milieupremiegebieden naar vo ren geschoven: de voormalige werkei- landen Neeltje Jans, Roggenplaat en aansluitend een stuk van de polder Schouwen; de aan het Mastgat liggen de gronden van Duiveland, Tholen en Sint-Philipsland; de Schakerloopol- der op Tholen; oostelijk Noord-Beve land tussen Kats en Colijnsplaat; de polders Valkenisse en Frederica ten zuiden van Krabbendijke; een gebied ten noorden van Bath tot de snelweg Vlissingen-Bergen op Zoom; het ge bied bij Hoofdplaat langs de Wester- schelde tussen Nummer Een en de Thomaespolder. Bestaande premiege- bieden die worden uitgebreid zijn: het Sloegebied tot voorbij het dorp Bors- sele en met de Vlissingse Buitenha ven; het gebied bij Hansweert en Scho- re tot en met de Willem Annapolder; het gebied Nijs- en Hooglandpolder tot vrijwel de hele noordelijke kop van Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen (van Grie- te tot en met Kruispolder). De bouw van windmolens is in Neder land, na vele jaren van aarzeling, in een stroomversnelling geraakt. Dat komt mede omdat het rijk als doel heeft gesteld dat in het jaar 2000 een vermogen van 1.000 megawatt aan windenergie beschikbaar moet zijn. In 1991 dienen windmolens al voor 100 tot 150 megawatt aan vermogen te zorgen. Een milieupremie is één van de middelen om uitbreiding van windenergie te bespoedigen. Zeeland biedt gunstige omstandigheden voor windenergie. Er staan inmiddels windmolens bij Bath en in het Sloege bied. Enkele andere projecten zijn in voorbereiding, waaronder een winde nergiepark van acht molens op Neel tje Jans. In de nota windenergie van de provin ciale planologische dienst wordt het oprichten van windmolens langs de boorden van Grevelingen en Ooster- schelde op bepaalde plaatsen aan vaardbaar geacht. Het is niet in strijd met de inrichtingsschets Grevelingen en het beleidsplan Oosterschelde. Ge deputeerde staten hebben die ziens wijze over genomen. De rijks planolo gische dienst daarentegen vindt het plaatsen van windmolens in grote na tuurgebieden als Waddenzee, Ooster schelde en Grevelingen niet wenselijk. stuur tegen het innen van passantengelden. Volgens berekeningen zou het innen van de gel den duurder zijn dan de opbrengst ervan. Deze notitie komt tij dens de woensdag te houden algemene verga dering van het Recrea tieschap aan de orde. De vergadering wordt om 10.00 uur in het stadhuis van Goes gehouden. Op de agenda staan verder de begroting en meerja renplanning 1989-'92. VLISSINGEN - „Ik vind krantefo- zenden kinderen druk in de weer ge- maal hun eerste keus uitknipp< G4— „Ir. i Hlnné Ir lnno iiiJj- Jn i_ TPvo comon mrcivlofTcrciri of Viof" o VLISSINGEN - „Ik vind krantefo to's fijn als nieuws. Want ik lees niet graag van die lange verhalen. Zoals laatst met dat Vlissingse jon getje van acht. Die was door een bo ze hond aangevallen. Haast geen mens kwam hem helpen. Ze bleven allemaal voor het raam staan toe kijken. Daar mag je best nog es over nadenken. Over dat niemand dan iets doet. Maar ook of het wel eer lijk is dat zulke honden los mogen lopen. Of dat ze allemaal en muil korf aanmoeten. Of doodgemaakt worden. Als dat enkel in een ge schreven stukje staat zijn de men sen het zo weer vergeten. En dan verandert er niets". Dit zegt Saskia Hofman (11) uit Vlissingen over een krantefoto die ze weer tegenkwam. Doordat ze meteen weet te reageren mag zij namens de PZC naar de kin derjury van de Stichting Krant in de Klas (KIK). Om samen met kinde ren uit het ele land de beste dag bladfoto te kiezen. Sinds 1985 is dit een jaarlijks terugkerend KIK-eve- nement. De jurering 1988 is op 10 de cember in Amsterdam. Zo'n veertig dagbladen organiseer den de afgelopen tijd voorrondes met de hoogste groepen van een ba sisschool. De winnaars daarvan vormden samen de landelijke kin derjury. De foto's waaruit ze kiezen zijn mede door de klasgenootjes uit geselecteerd. Naar schatting zijn enkele tiendui zenden kinderen druk in de weer ge weest met kranten en foto's. Zo ook de leerlingen van groep 7/8 van Sas- kia's school, de katholieke basis school Sint Jozef. Ze sjouwden al gauw met schoenendozen vol knip sels rond. Op elke schooldag alle- Saskia Hofman gaat naar de lande lijke jurering van de KIK-foto in Amsterdam. maal hun eerste keus uitknippen. En samen overleggen of het een nieuwsfoto uoit de provincie betreft, uit het binnenland, het buitenland. Of misschien onder de categorie sport valt. Saskia: „Dat kiezen en knippen was erg leuk. Maar we moesten ook vertellen waarom we zo'n foto de leukste of de beste von den. Dan moet je natuurlijk eerst het stuk lezen wat erbij staat. Dat vonden we allemaal verschrikkelijk moeilijk". De complete Sint Jozef-jury koos voor een stel zwoegende trekpaar den door de klei. Saskia koos als winnaar van de winnaars een foto van een stel dreigende voetballers rond een scheidsrechter: „Als een paar landen dit doen zit je zo met oorlog. Je moet in het leven ook bij kleine dingen kijken of je wel eer lijk bezig bent". Via dit krantefoto-project wint Sas kia met haar jaargroep ook nog een excursie naar de PZC in Vlissingen. Dat is normaal niet mogelijk voor kinderen van de basisschool. Ze moeten er alleen een poosje op wachten. Als gebruikelijk organi seert de PZC zo'n beloning tijdens de landelijke krant-in-de-klas-week. Tussen 10 en 15 april 1989 vallen ze bij Sint Jozef dus pas echt in de prij zen. SLUISKIL - In Sluiskil is donder dag woedend gereageerd op het plan van rijkswaterstaat om de pont over het Kanaal Gent-Terneu- zen in 1990 uit de vaart te nemen. Het Contactorgaan Sluiskil kwam donderdagavond bijeen voor spoedberaad. Men wil op zo kort mogelijke termijn een gesprek met b en w van Terneuzen en met rijks waterstaat. Secretaresse A. de Brouwer-Soethart: „We hebben dit zien aankomen. Sluiskil-Oost weg, het ziekenhuis weg...dus zou het pontje dan ook wel verdwijnen. Wij gaan ons er fel tegen verzetten. Die pont moet blijven zolang er geen goed alternatief voorhanden is. En dan moet je inderdaad aan een tunnel onder het kanaal den ken". De rijkspont bij Sluiskil moet ver dwijnen in het kader van de bezuini gingsoperaties bij rijkswaterstaat. Voor zeven van de tien beman ningsleden is er ander werk binnen de dienstkring, de overige drie heb ben een arbeidscontract en dat wordt niet verlengd. Ze zullen dus waarschijnlijk op zoek moeten naar ander werk. Het contactorgaan zit op één lijn met b en w. Secretaresse De Brou wer: „We hebben het in het recente verleden regelmatig over het moge lijke verdwijnen van het pontje ge had. Van de kant van het college is ons altijd verzekerd dat men zich op CD A-raadslid W. Goethals alle mogelijke manieren zou verzet ten tegen het uit de vaart némen omdat er nauwelijks alternatieven zijn. Dagelijks zet de pont honder den SluiskÜlenaren over, die naar hun werk bij de Cokesfabriek of de NSM gaan of er vandaan komen. Die mensen zouden straks kilome ters moeten omrijden via de brug. Maar van die verbinding ben je na tuurlijk nooit zeker". Dat stelt ook het Terneuzense CDA-raadslid W. Goethals (zelf Sluiskillenaar) vast. „Ik denk dat rijkswaterstaat zich niet realiseert wat de gevolgen zijn. Er kleven enorme risico's aan het weghalen van het pontje. De brug van Sluiskil is ongeveer 27 procent van de tijd gestremd. Bovendien is de ver keerssituatie ter plaatse levensge vaarlijk; er zijn de laatste jaren ver schillende dodelijke ongevallen ge beurd. Alleen daarom al noem ik de maatregel ondoordacht, onzinnig en irreëel. Het verdwijnen van Sluiskil-Oost en het ziekenhuis heeft zo goed als geen invloed op het aanbod bij de pont. Het gaat im mers vooral om woon-werkver- keer". En daarnaast maken ook honder den scholieren uit de hele Kanaal zone gebruik van de verbinding. Goethals heeft er het tractaat van september 1960, waarin Nederland en België de verbetering van het Kanaal Gent-Terneuzen regelden, op nageslagen. Ook de mini-veer- verbinding bij Sluiskil is daarin op genomen. De pont verving de oude draaibrug, onderdeel van een rijks wee. Volgens het CDA-raadslid mogen onderdelen van het tractaat alleen worden gewijzigd na overleg tus sen beide regeringen. Volgens Goethals heeft Nederland tot nu toe geen contact opgenomen met België over het uit de vaart nemen van het pontje. Trouwens, ook met de betrokken Nederlandse instan ties (de gemeente en de bedrijven) is nog niet gepraat en daarmee wijkt waterstaat andermaal af van de normale gedragslijn. Goethals heeft goede hoop dat een gezamen lijke actie van de drie Kanaalzone gemeenten en de bedrijven rijks waterstaat op andere gedachten kan brengen. (Advertentie) GOES - De Kring Zeeland van het Ro de Kruis houdt zaterdag 10 december een kringvergadering in de Prins van Oranje te Goes. Op de agenda staat on der meer de bespreking en vaststel ling van' de begroting voor 1989. Verder wordt gekeken hoe de stand van zaken is wat betreft het Jeugd Ro de Kruis en de Welfare in Zeeland. Tijdens deze vergadering wordt af scheid genomen van G. Smeets (pro vinciaal commandant), P. Castel (staf lid) en J. Standaert (voorheen chef staf). De kringvergadering begint om 10.30 uur. SINT-MAARTENSDIJK - Aanwij zing van de Oosterschelde als natuur monument is voor burgemeester en wethouders van Tholen onaanvaard baar. Door betredingsregels wordt de gemeente ernstig schade gedaan. Slechts de twee eilanden bij de Dort- mansplaten kunnen beschermd wor den. Eventueel kan paal en perk wor den gesteld aan het pierensteken bij de Oesterdam. Burgemeester en wet houders leggen die visie in een ambte lijk advies voor aan de commissies ruimtelijke ordening en bedrijfsle ven. Het college vindt dat de huidige druk op de platen en slikken geen be- tredingsverbod rechtvaardigt. In het advies stelt het college dat de plannen van Braks geen conservering of bescherming inhouden, maar eerder een radicale ommezwaai betekenen. „Een decennia lange traditie - bijvoor- AMSTERDAM - Hoewel Turkse en Marokkaanse kinderen anders eten dan hun Nederlandse leeftijdgenoten, zijn hun voedingsgewoonten en -toe stand doorgaans zeker zo goed. Wel zouden ze meer melk en melkproduk- ten moeten gebruiken om een tekort aan calcium en vitamine B2 te voor komen. Dit staat in het proefschrift, waarmee de arts Joke Meulmeester, afkomstig uit Middelburg, aan de Amsterdamse Gemeente Universiteit is gepromo veerd tot doctor in de geneeskunde. Meulmeester baseert zich op een on derzoek van het Koninklijk Instituut voor de Tropen, TNO en de gemeente lijke gezondheidsdiensten van Rotter dam en Den Haag onder Turkse, Ma rokkaanse en Nederlandse jongens en meisjes van dezelfde leeftijd, die sa men op school gaan of bij elkaar in de buurt wonen. Opvallend verschil was het hoge werkloosheidspercentage van de Turkse en Marokkaanse vaders (resp. 26 en 35 procent) in vergelijking met de Nederlanders (9 procent). Het verschil in voedingsgewoonten bleek aanzienlijk. Turkse en Marok kaanse kinderen eten meer groente en fruit en gebruiken meer suiker en thee dan hun Nederlandse leeftijdsge nootjes. Nederlandse achtjarigen heb ben een aanzienlijk hogere consump tie van melk en melkprodukten, vlees, koek, snoep en frisdranken. Ze zijn vaak dikker dan de jonge Turken en Marokkanen en hebben ook een hoger cholesterolgehalte in het bloed. De voeding van de kinderen van buiten landse herkomst bevat dikwijls te wei nig calacium en vitamine b2. Ze zijn - gemiddeld - kleiner dan hun Neder landse leeftijdsgenoten maar langer dan landgenoten, die korter dan vijf jaar in ons land wonen. Het gehalte aan vitamine-A in het bloed van alle groepen kinderen, die bij het onder zoek waren betrokken, was 's winters te laag. Turken en Marokkanen had den daarnaast te weinig vitamine D in het bloed en lopen een grotere kans op het krijgen van rachitis. In haar proefschrift pleit Meulmees ter voor het beperken van de snoep en tussendoortjesconsumptie onder de Nederlandse jongeren. Zowel Tur ken, Marokkanen als Nederlanders zouden meer groente en fruit moeten eten. De toestand van de gebitten van de onderzochte groepen jongeren vormt een pleidooi voor extra geld voor de jeugdtandzorg. Joke Meulmeester (42) werd in Middel burg geboren en doorliep er de HBS. Na haar studie geneeskunde aan de Rijksuniversiteit in Utrecht werkte zij in India en Indonesië en volgde specia listische opleidingen in ondermeer de Verenigde Staten. Sinds januari dit jaar werkt ze als schoolarts bij de ge meente Utrecht en assistent-cursuslei- der van de opleiding tot sociaal-ge neeskundige (tak: jeugdgezondheids zorg) bij het Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde/TNO in Leiden. beeld van de plaatselijke bevolking om pieren te spitten, langs de dijk of op de plaat te lopen, lamsoor te plukken of te vissen op een dijk dan wel in een bootje te vissen - wordt in één klap verboden". B en w zijn bang dat de Oosterschelde een reservaat wordt, waarin menselijke activiteiten uit den boze zijn. Daarnaast, zo meent het college, is er sprake van een forse investeringsscha- de. Een jaar geleden bijvoorbeeld werd nog zes hectare dijk aan de Noord (bo ven Sint-Maartensdijk) gekocht voor recreatievoorzieningen. „Die voorzie ning heeft geen enkele waarde meer als de voorstellen worden bekrach tigd. Verder zijn recent een drietal par keerplaatsen door de gemeente aange legd bij de Noord en Dortmansplaten om het parkeren enigszins te regule ren. Ook dat wordt dus een stuk kapi taalvernietiging". De reactie komt dinsdag 6 december om 19.30 uur in bespreking tijdens een vergadering van de commissie ruimte lijke ordening. Een dag later vergadert de commissie bedrijfsleven om 19.30 uur over de aanwijzing van de Ooster- schele tot natuurmonument. Beide vergaderingen worden gehouden in het gemeentehuis te Sint-Maartens dijk. SLUISKIL - De 24-jarige Axelaar J. E. de K. is woensdagavond opgenomen in het Sint Elisabethziekenhuis in Sluiskil. Hij was met zijn auto op weg van Sluiskil naar Axel en raakte ter hoogte van de Axelse Sassing bij een inhaalmanoeuvre in een slip. De K. brak bij dit ongeluk een boven been en een arm. Hij botste tegen en kele bomen en sloeg een paar keer over de kop. Eén boom is daarbij afgebro ken en in het kanaal gevallen. De auto was vernield.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 15