I/V 1986 BIJ KERNCENTRALE BORSSELE alöianak ABOP sluit de bezetting van scholen niet uit Misverstand oorzaak botsing zandzuiger en vrachtschip Turken richten kerkgebouw ^id<tóttbut% iiï Moskee ^ru gebruikte satellietfoto's >ij zoekactie vermoord tweetal kORSSELE - De directie van het Zeeuwse energiebedrijf |ZEM heeft in 1986 het Korps Mariniers ingeschakeld om de Jeveiliging van de kernenergiecentrale bij Borssele te testen. oefening is angstvallig geheim gehouden. De inzet van de eemiliciens is eerst nu aan het licht gekomen door uitlatin- Ifen van minister dr R. W. de Korte van Economische Zaken. Ingreep Bijstand DOOR VERONTRUSTE OUDERS Catastrofe In de weer VRIJDAG 2 DECEMBER 1988 5 PZEM hield actie ariniers geheim Die vertelde naar aanleiding van de re cente mariniersactie bij de kernreac tor in Petten, dat ook bij de kerncen trales in Borssele en Dodewaard (en bij da experimentele kernreactor van het IfflBlftse reactorinstituut), regelmatig de «veiliging wordt getest. Of het daarbij regel is dat hiervoor een beroep wordt gedaan op het Korps Mptriniers (een elitie-eenheid van de Nederlandse krijgsmacht) liet De Kor te in het midden. Het toezicht op de 'veiligheid van kerncentrales - met in begrip van afweer tegen sabotage- en terreuracties - valt onder verantwoor delijkheid van de minister van Econo mische Zaken. Bij de oefening van Ivee jaar geleden in Borssele kwamen |e mariniers op verzoek van de PZEM élf. Het was een initiatief van het Poenmalige hoofd veiligheidsdienst PZEM, A. P. Knuijt. )ie achtte het noodzakelijk om onder fee realistisch mogelijke omstandighe den de paraatheid van de bewakers personeel in dienst van het openbare lutsbedrijf) op de proef te stellen en [aarmee tegelijk de doelmatigheid lan de veiligheidsmaatregelen door te Ichten. Over de uitkomsten van de oe- fening en eventuele wijzigingen van de beveiliging wil de PZEM geenmedede- Upgen doen. Dat heeft te maken met hèc vertrouwelijke karakter van het ijSiligheidssysteem. De reguliere inzet van ongewapende bewakingsbeamb- j»n. voorzien van honden en communi- EN HAAG/LIMA (ANP) - De Pe- uaanse justitie heeft bij de opsporing an de twee vermoorde Nederlanders de 25-jarige oud-Middelburger Gil les de la Hayze en zijn 26-jarige vrien- in Josphine Knüppe uit Amsterdam satellietfoto's gebruikt om de zoek- loegen indicaties te geven. Uiteinde lijk hebben niet de foto's uit de ruim- I e, maar bewijsstukken, getuigen- I verklaringen en opsporingshonden I le zoekactie doen slagen. I (Voordvoerder M. van Bunningen van I ie Nederlandse ambassade in Lima I leeft dit woensdag gezegd. Van Bun- I lingen wist overigens niet welk satel- I iet-camerasysteem is gebruikt, killes de la Hayze en zijn vriendin zijn ;oals gemeld het slachtoffer geworden an een roofoverval. Uit de sectie is ge leken dat zij met knuppels zijn dood- :eslagen. e stoffelijke overschotten van de lachtoffers zijn inmiddels in de Pe- aanse hoofdstad Lima aangekomen :n worden vanmiddag naar Nederland vergevlogen. De woordvoerder van eide families bevestigde gisteravond at de stoffelijke resten zaterdagmor en op Schiphol worden verwacht. U heeft het - als vaste klant van dit hoekje - begin deze week vast wel gelezen. Dat stukje over het jongetje uit één van de Walcherse dorpen dat thuiskwam met de medede ling, dat een bejaarde kennis van de familie in het zieken huis moet worden opgenomen teneinde een operatie aan de thermostaat te ondergaan. Een heel vervelende ingreep. Maar het kan nog véél erger. Wij kennen een jongetje in Westkapelle wiens opa is ge opereerd aan zijn protestklier. catieapparatuur, is in elk geval ge woon door gegaan. Begin 1987 heeft de PZEM wél de vei ligheidsmaatregelen op en om het ter rein van de kerncentrale verscherpt. Met name de buitenomheining werd op een aantal plaatsen versterkt, on der meer met behulp van prikkel draad. Dat gebeurde volgens de PZEM na een algemene controle van de veiligheidsmaatregelen. Aanlei ding was onder meer een eind 1986 uitgevoerde actie, waarbij actievoer ders op het terrein van de inlaatwer- ken voor de centrale binnendrongen. Hoewel niet rechtstreeks bedreigend voor het produktieproces, wilde het nutsbedrijf toch herhaling voorko men. De woordvoerder van de PZEM, G. Vil- lerius, liet weten dat deze werkzaam heden geen uitvloeisel waren van de oefening door het Korps Mariniers. Hij zei ook dat het optreden van de zeesol daten in 1986 niet bedoeld was als voorbereiding op de voor april 1987 aangekondigde blokkade van de kern centrale (aanleiding: de eenjarige her denking van de ramp in de Russische kerncentrale bij Tsjernobyl). Bij die blokkade bewezen de veiligheids maatregelen overigens wel goede dien sten. Woordvoerder Villerius wees erop dat de bewakingsdienst van de PZEM zeer regelmatig interne oefeningen houdt, teneinde de paraatheid op peil te hou den. Hij herinnerde voorts aan de jaar lijkse commando-oefeningen, die erop gericht zijn de gevolgen van een tech nisch ongeval aan te pakken. In mei 1987 hield de PZEM op initiatief van de Borselse burgemeester drs G. C. G. van den Heuvel een grootscheepse alarmoefening, waarbij voor het eerst ook 'Den Haag' betrokken werd. De oefening toonde overigens aan dat het een en ander schort aan de communi catie tussen de vele overheidsfunctio narissen en hulpverleners die bij de be strijding van een grote ramp in actie komen. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Defensie past de inzet van mariniers om de veiligheid van een kerncentralecomplex te testen, in de spelregels voor militaire bijstand buiten de krijgsmacht. Het komt een aantal keren per jaar voor dat de krijgsmacht bijstand verleent voor burgerdoeleinden. De spelregels kennen verschillende ca tegorieën. Een oefening bij de kern centrale valt in categorie drie, bijstand bij rampen ernstige vrees voor het ont staan daarvan. Andere categorieën waarbinnen militairen bijstand verle nen zijn onder meer het opsporen van strafbare feiten en moeilijke agrari sche omstandigheden. Militairen hel pen ook wel bij concoursen hippique en een Elfstedentocht. VLISSINGEN - De ABOP-Zeeland acht het niet uitgesloten, dat veront waardigde ouders uit protest tegen de bezuinigingsplannen van onderwijs minister Deetman de komende dagen over zullen gaan tot de bezetting van enkele Zeeuwse basisscholen. Bij de ABOP-Zeeland zijn signalen in die richting binnen gekomen. De Zeeuws ABOP-vertegenwoordiger F. Reijerse heeft dat donderdag gezegd. De onderwijsbonden hebben eventue le stakingsacties en werkonderbrekin gen tegen de plannen van Deetman voorlopig opgeschort. De bonden zul len eerst de uitspraak van de arbitra gecommissie Albeda afwachten. In dien die uitspraak in het nadeel van de onderwijsbonden uitvalt, is hét niet onwaarschijnlijk dat de bonden be sluiten tot stakingen en werkonder brekingen. Volgens ABOP-woordvoerder Reijer se is de actiebereidheid onder het Zeeuwse onderwijzend personeel 'dui delijk aanwezig'. De actiebereidheid in Zeeland is, aldus Reijerse zo groot, dat het de ABOP moeite kost sommige le den ervan te weerhouden nu al tot sta kingen of werkonderbrekingen over te gaan. De onderwijsbonden zullen intussen wel doorgaan met het uitoefenen van druk op de Tweede Kamer. Onder meer via handtekeningenacties wordt geprobeerd het parlement te doordrin gen van de kwalijke gevolgen van Deetmans plannen. De bezuinigingen betekenen, dat driekwart van de Zeeuwse basisscholen het met minder leerkrachten zal moeten doen. Er wordt gevreesd, dat scholen met min der dan 23 leerlingen worden opgehe ven en dat in Zeeland vijftig arbeids plaatsen in het basisonderwijs verlo ren gaan. De handtekeningen worden dinsdag 6 december in Heinkenszand, waar die dag een provinciale protest manifestatie wordt gehouden, verza meld. Voorzitter A. Dijkwel van de D66- fractie in provinciale staten van Zee- Bergingsbedrijven waren gisteren de hele dag in de weer om de zandzuiger Schelde 11 boven water te houden. TERNEUZEN - Een communicaties toornis is de oorzaak geweest van de aanvaring, woensdagavond laat, op de Westerschelde tussen de Belgische zandzuiger Schelde II uit Antwerpen en de fruitjager Scamper Universal uit Sri Lanka. Twee stuurlieden van de zandzuiger raakten daarbij ge wond. De 30-jarige scheepskok werd donderdagavond nog vermist. Het vermoeden bestaat dat de man is ver dronken in zijn kombuis. „Het vrachtschip ramde de zandzuiger met volle snelheid links aan de voorzij de", aldus een woordvoerder van de rijkspolitie te water in Vlissingen. Ber gingsbedrijven waren gisteren de hele dag in de weer om de zandzuiger boven water te houden. De Schelde II (98 meter lang) kwam woensdagavond omstreeks 23.30 uur door een communicatiestoornis ter hoogte van de rug van Baarland in aanvaring met de Scamper Universal (156 meter lang). De zandzuiger, ko mend van Antwerpen, had via de radio te kennen gegeven dat hij wilde over steken om aan de Zeeuws-Vlaamse kant van de Westerschelde een lading zand en slik te storten. De Scamper Universal, op weg naar Antwerpen om fruit te laden, was met de manoeuvre akkoord gegaan en stuurde al sterk naar bakboord om de zandzuiger te passeren. De Schelde II zwenkte ech ter naar rechts, omdat het vaartuig niet op tijd contact had kunnen krij gen met twee andere schepen die ook op weg naar Antwerpen waren. „De bemanning van de zandzuiger be sloot toen om even te wachten tot alle schepen gepasseerd waren, maar daar rekende het vrachtschip uit Sri Lanka niet op. Dat schip kon niet zo snel te rugkomen op koers", aldus de woord voerder van de rijkspolitie te water. In korte tijd waren sleepboten van de drie Terneuzense bergingsbedrijven ter plaatse. „De twee schepen zaten als een harmonica in elkaar", verklaarde een woordvoerder van Multraship. „We wilden de twee schepen eerst te gelijkertijd verslepen, omdat direct duidelijk was dat de Schelde II op zin ken stond. Toen de schepen toch uitel- kaar dreven, hebben we de zandzuiger met vereende krachten op de plaat in het 'Straatje van Willem' gedrukt." Intussen waren er berichten dat er drie gewonden aan boord van de Schelde II waren. Twee gewonden, de eerste en de tweede stuurman, werden van boord gehaald en met de Spurter - het communicatievaartuig van Multras hip - naar de wal gebracht. Zij werden door ambulances overgebracht naar het Elisabethziekenhuis in Sluiskil. Hun verwondingen bleken mee te val len. De één had een gebroken arm, de ander blauwe plekken over heel zijn li chaam. De laatste mocht donderdag al weer naar huis. De derde gewonde bleef vermist. Ook duikers konden de scheepskok niet vinden. De Scamper Universal werd naar de Put van Terneuzen versleept. Het schip had enige averij (enkele gaten ter grootte van een vuist) aan de voor kant opgelopen en raakte wat verf aan stuurboord kwijt. Na een proviso rische noodreparatie kreeg de fruitja ger 's middags toestemming van de scheepvaartinspectie om naar Ant werpen te varen. De drie Terneuzense bergingsbedrijven (Union, Multras hip en Willem Muller) zijn donderdag constant in de weer geweest om de Schelde II boven water te houden. De hele dag hielden zes, zeven sleepboten het schip overeind. Ook het bergingsvaartuig Deurloo van het Vlissingse bergingsbedrijf Van den Akker was ter plaatse en in de loop van de middag arriveerde de drijvende bok Norma uit Zeebrugge. In het begin van de avond is het schip even aan het driften geweest, maar even later zat het toch weer op de plaat vast. De Norma zou afgelopen nacht bij opkomend tij proberen de zandzui ger te lichten, was het plan donderdag avond. Vervolgens moet het schip van daag, vrijdag, naar Scheldepoort in Vlissingen worden gesleept. land heeft inmiddels schriftelijk een beroep op de kamerfractie van zijn partij gedaan alles in het werk te stel len de bezuinigingsplannen ongedaan te maken. Volgens Dijkwel leiden de plannen voor Zeeland tot een 'cata strofe'. In een brief aan het D66-Tweede-Ka- merlid A. Nuis wijst Dijkwel er nog eens op, dat 226 van de 290 basisscho len in Zeeland door de voorgenomen maatregelen getroffen worden. „Wat nu staat te gebeuren kan gewoon niet. Dit is een directe aanslag op de kwali teit van onze toekomstige samenle ving. De rekening zal hiervoor gepre senteerd worden aan toekomstige ge- (Slot zie pagina 17 kolom 1) Een van de twee gewonde stuurlieden, die met het vaartuig Spurter in Terneu zen aan land werden gebracht, wordt overgebracht in een ambulance. Het vrachtschip Scamper Universal, dat de zandzuiger met volle snelheid ram de. H^HHHMHHHHMHHHHIMHHMHHM m&BSaSBBSKtÊBBBSBSB HHBRB De voormalige kerk aan de Vogelstraat in Middelburg. MIDDELBURG - Middelburg krijgt een moskee. De ruim 43.000,- voor de aankoop van het gebouw (de voormalige hervormde kerk aan de Vogelstraat) werd in twee weken bijeen gebracht door de Turken op Walcheren. Het is de bedoeling dat de kerk, na een interne verbouwing, begin april volgend jaar als moskee in gebruik wordt genomen. M. Topal, bestuurslid van de in juni 1987 opgerichte Moskeevereniging, hoopt dat alles net voor de ramadan (van 6 april tot 7 mei) gereed is. Juri disch is het gebouw nu in eigendom bij de Islamitische Stichting Neder land in Den Haag. Behalve intern zal er ook op het dak van het kerkgebouw iets veranderen. Er staan nu twee torentjes op. „Die wilen we wat hoger maken en ze ver anderen in minaretten. Onze imam (een soort priester) A. Yavouz zal vanuit de minaretten - vijf maal per dag - de Islamitische mensen oproe pen tot gebed, de zogeheten ezan", vertelt Topal. „Maar voordat de mos kee opengaat, willen we eerst de om wonenden uitnodigen voor een ken nismaking en hen vragen of ze ak koord gaan met een proefperiode van zes maanden. Dus dat moeten we ge woon afwachten". In de moskee zal de imam ook les geven in de leer van de Koran. Op woensdagmiddag aan kinderen en in het weekeinde aan de Turkse jongeren. De Turkse gemeenschap heeft nu ook een gebedsruimte, die is geves tigd in hun 'clubhuis' Demerary. Voor die tijd zaten ze op een kamertje in de Eigenhaardstraat. Maar ideaal is het niet, vandaar de aankoop van het kerkgebouw, dat overigens al ja ren geen dienst meer doet. Het pand was eigendom van J. Corbijn van wie de Turken het hebben gekocht. Er waren de laatste jaren auto's en fiet sen in gestald en Corbijn hield er ook vogels. Al een jaar geleden nam de Moskeevereniging contact op met Corbijn, maar aan de echte koop za ten nog heel wat voetangels en klem men, zodat pas in november het koopcontract kon worden getekend. Topal: „Er zal binnenkort een inte rieur voor de moskee worden ontwor- (Slot zie pagina 17 kolom 1). zeeland Maaswater door cadmium is waarschijnlijk afkomstig van het Belgische bedrijf Hydro Metal in Engis nabij Luik. Directeur ir P. Stoter van de Watermaatschappij Zee land WMZ) wist donderdag nog niet dat de inname van het Maaswater is gestopt, maar is wel op de hoogte van het hoge cadmiumgehalte in het Maaswater. Hij wijst er op dat de spaarbekkens voor een halfjaar drinkwater in voorraad hebben, zodat er op korte termijn geen reden is voor ongerustheid. „Wij blijven gewoon water putten uit die spaarbekkens. Het gebeurt wel meer dat de inna me van Maaswater wordt gestopt, na verontreiniging door een schip of andere lozingen. Dat komt wel enkele keren per jaar voor. Daar worden wij schriftelijk van op de hoogte gesteld", verklaarde hij. WEN - De inname van Maaswater ^oor het op peil houden van de spaarbekkens in de Bra- jantse Biesbosch is sinds woensdag 16.00 uur gestaakt )m te voorkomen dat concentraties in België illegaal geloosd cadmium in het drinkwater terechtkomen. [Volgens de heer J. S. Dits, chef chemisch laboratorium van de Brabantse Biesbosch-spaarbekkens, zal voorlo pig één week geen inname plaatsvinden. Aan de hand van metingen die meer malen dagelijks worden ver richt, wordt bekeken wanneer weer met inname wordt begonnen. Rotterdam, Dordrecht, regio Zevenbergen en West- Zëeuwsch-Vlaanderen zijn voor hun drinkwater aange wezen op deze spaarbekkens. De vervuiling van het

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 13