almanak meer kennis en meer vaardigheden vereist. mmmm THUISZORG Schapen in wei bij Ritthem doodgeschoten Kerkje 's-Heerenhoek in Openluchtmuseum geopend PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Curatele STIE GRANARIA SNEL VERGETEN CONGRES SCHUTTEVAER PAGINA 9 ervoer met duwbakjes fouten heeft gemaakt. Rook AS VAN GENT - Minister N. Smit-Kroes van verkeer en waterstaat wil samen met de schip- ers en andere betrokken partijen een nieuwe beleid voor de binnenvaart uitstippelen. De blik loet gericht zijn op de toekomst eij.de 'kwestie Granaria', die de binnenvaartwereld nu alweer iaanden in haar greep houdt, moet snel worden vergeten. Al vindt de minister bepaald niet at ze in die zaak ze verleende het veevoederbedrijf uit Rotterdam vergunning voor eigen ZEELAND' VRIJDAG 27 MEI 1988 mit-Kroes ging donderdagmiddag, de eerste dag van het jaarlijkse con es van de schippersvereniging chuttevaer' in 'De Vlaanderen' in as van Gent, heel bewust de confron- tie aan met boze schippers. Officieel ram ze om te praten over het vaarwe- anbeleid, maar uiteindelijk richtte al- aandacht zich toch op Granaria. Het eed de minister verzuchten: „Het jkt zo langzamerhand wel een Ster- ie confrontatie, donderdagmiddag, reigde te ontaarden in een welles-nie- is-spelletje tussen de minister en oordvoerder Erik Rensen van de bo- schippers, die in hun strijd tegen ranaria de afgelopen weken bijna da- oog in oog stonden met de ME. zag dat zelf ook heel duidelijk i. Nadat hij het beleid van de minister met de grond gelijk ge laakt had, stelde hij gelaten vast: Wij kunnen hier nu wel blijven bek ochten, maar wat u ter harte zou moe- in nemen, is dat de schippers veron- olijkt rondlopen. Ze hebben geen ver ouwen meer in u. Een hele beroeps- roep komt in opstand, uitspraak van rechter of niet. Dat zou u toch tot adenken moeten stemmen. Hoe je et ook wendt of keert, de schippers ebben heel duidelijk de indruk dat de et hier niet zuiver is toegepast". Het is niet zo zijn gewoonte, maar één dezer vroege zwoele zomeravonden - de warme maaltijd was net weggezakt - besloot onze Goesenaar zijn gezin te mobiliseren voor een wandelingetje door de buurt. Het werd een genoegzaam kuieren, zo vlak voor het val len van de duisternis. Alleen toen het kleine gezelschap weer in de eigen straat was te ruggekeerd, bekroop de man een groeiend gevoel van on rust. Langs zijn neusvleugels streek de onaangename geur van een vleugje rook dat, naar mate de afstand tot huis en haard geringer werd, steeds meer de vorm aannam van een heuse wolk. In het gangetje naast zijn bo venwoning dwarrelden van over het balkon zelfs hier en daar wat deeltjes as naar be neden. De schrik die hem plot seling om het hart sloeg, spoor de zijn benen aan om met een sneltreinvaart de trap naar het balkon te nemen dat toe gang gaf tot de keukendeur. De buren van twee huizen ver der, genoeglijk in hun tuintje bijeen, zagen het schouwspel met enige verwondering aan. En ze begrijpen nu nog niet waarom de heetgebakerde man, eenmaal op zijn balkon gearriveerd, met een zucht van verlichting tot stilstand kwam. Ze namen nog een worstje van de barbecue en leunden likke baardend achterover. De man in kwestie kijkt die bu ren sindsdien een beetje onge lukkig aan. formeerde agenten van de rijkspoli tie, die de hele dag 'onopvallend' in de congresruimten aanwezig waren, hoefden niet in actie te komen. Eigenlijk was de kwestie Granaria niet op z'n plaats bij Schuttevaer. Lande lijk voorzitter K. van Dorsten liet niet na dat heel duidelijk vast te stellen. Schuttevaer houdt zich immers hoofd zakelijk bezig met nautisch-techni- sche zaken; de schippersbonden ne men het economische deel voor hun re kening, zo is ooit afgesproken. Van Dorsten: „Maar er bestaat de indruk dat de door Granaria voor eigen ver voer gebruikte duwbakken niet op alle punten aan de gewenste veiligheidsei sen voldoen. En dat is dan wel een zaak die Schuttevaer hoog opneemt. Want ook onze schepen hebben in het verle den en terecht fors moeten inves teren om aan de eisen te voldoen." Van Dorsten drong ook aan op overleg tus sen politie en schippers om 'de ver- (Slot zie pagina 11 kolom 6) Hindernissen in vaarwegen kosten handen vol geld SAS VAN GENT - Het is allerbelab berdst gesteld met de vaarwegen in Nederland. De binnenvaartwereld wordt op kanalen en rivieren gecon fronteerd met alle mogelijke hinder nissen. En dat kost de schippers, zo confrontatie verliep overigens eel wat rustiger dan was verwacht. rechercheurs én een groep geuni- GOES - Even los gezien van de be zuinigingsmaatregelen die de rijks overheid aan het doorvoeren is: het is een gewoon maatschappelijk ver schijnsel dat zieken en ouderen die hulp nodig hebben de voorkeur ge ven aan verpleging en verzorging in hun eigen huis. Wat dat betreft loopt het overheidsbeleid met zijn ver mindering van ziekenhuisbedden en flankerende bejaardenzorg mooi in hetzelfde spoor als de tendenzen die de samenleving te zien geeft. Maar er zijn nog wat knelpunten. Niet alle instellingen en beroeps beoefenaren in de zorgverlening zijn zich er al volledig van bewust dat de thuisverpleging en -verzor ging een nauwere samenwerking vereist. En het is nog maar de vraag of de zorgverlening buiten een ver- zorgings-, verpleeg- en ziekenhuis de gezondheidszorg nu echt zoveel goedkoper maakt. Vast staat dat op dit moment, nu nog heel wat valt te sleutelen aan de op zet en de financiering van de thuis zorg, de lagere inkomensgroepen minder gemakkelijk de mogelijk heid hebben een beroep te doen op langdurige en intensieve verpleeg kundige hulp in hun eigen huis dan patiënten met een wat hoger inko men. Aanvullende thuiszorg zit nog niet in het ziekenfondspakket. De meeste particuliere ziektekostenver zekeraars kennen daarentegen wel een vergoeding hiervoor, zij het dat de polisvoorwaarden nogal uiteenlo pen. En echt welgestelden zijn kapi taalkrachtig genoeg om zich 24 uur per dag een privé verpleegkundige te veroorloven. Inmiddels hebben de eerste commerciële bureaus voor thuis zorg zich al aangediend. De provin ciale vereniging Het Zeeuwse Kruis heeft inhakend op de groeiende be hoefte aan verpleging en verzorging in de eigen woonomgeving de stich ting Aanvullende Thuiszorg Zeeland in het leven geroepen. Peter de Boe- vere, coördinator zorgverlening van Het Zeeuwse Kruis, treedt voor lopig op als functionaris van de stichting. Tijdens een symposium over de grenzen van de 24 uurs zorg verlening, woensdag in Yerseke, wees hij op de beperkte financiële ruimte die het kruiswerk en de ge zinsverzorging hebben om in te spe len op de toenemende vraag naar langdurige thuiszorg. De Boevere: „Hoe graag we ook iemand zouden willen helpen; wij lopen grandioos vast wanneer onze hulpverlening niet wordt vergoed". Vermindering van het aantal patiënten in ziekenhuizen betekent toch een besparing die ten goede kan komen aan de wijkverpleging en de gezinsver zorging? „Dat is maar ten dele waar. In Zeeuwsch-Vlaanderen wordt met het drie jaar durende experiment thuiszorg bekeken in hoeverre die veronderstelling opgaat. De gezond heidszorg binnen de ziekenhuizen wordt pas goedkoper als daar min der kosten worden gemaakt. Maar wanneer een patiënt eerder naar huis vertrekt of de wens te kennen geeft in zijn eigen bed te willen ster ven in plaats van in een ziekenhuis, dan zijn de besparingen die dat ople vert maar betrekkelijk. De vaste las ten blijven even hoog, want zo'n zie kenhuis moet blijven functioneren. Alleen variabele kosten, zoals de voedselvoorziening, medicijnen en verbandmiddelen, zullen wat lager zijn. Dat zet niet echt veel zoden aan de dijk". Peter de Boevere: „Er valt nog heel wat te sleutelen aan de opzet en de finan ciering van de thuiszorg" Wat dan? „Heel belangrijk is dat, zolang de fi nanciering nog een knelpunt vormt, in ieder geval de organisatie in de eerste lijn zorg van de zorgverlening - de huisarts, het kruiswerk, de gezins zorg en het maatschappelijk werk - wordt verbeterd. De activiteiten moeten op elkaar worden afgestemd. We zijn in Zeeland vergeleken bij an dere delen van het land al ver met zo genaamde hometeams, waarin een huisarts, een wijkverpleegkundige en de leiding van de gezinsverzor ging met elkaar overleggen. Maar te veel worden - ook in Zeeland - derge lijke teams nog gezien als iets leuks, waaraan niet echt veel waarde wordt gehecht. En dat is jammer. Het vergt enige inspanning hulpverleners te laten inzien dat het ontbreken van samenwerking tot tijdverlies en daarmee tot vermindering van de kwaliteit van de zorgverlening leidt". Patiënten die minder snel naar een ziekenhuis gaan en er eerder weer uitkomen beteke nen ongetwijfeld een zwaarde re taak voor de wijkverpleging. „Dat klopt. Een wijkverpleegkundi ge gaat steeds meer te maken krijgen met patiënten die aan een infuus liggen of bij wie pijnbestrijding wordt toegepast. Dat vereist meer kennis en meer vaardigheden, bij voorbeeld in het omgaan met instru menten en apparatuur. Je krijgt ook een toename van door de huisarts aan de wijkverpleegkundige gedele geerde medische handelingen. We zijn bezig met de verhoging van de deskundigheid binnen de wijkver pleegkundige teams door de leden ervan zich naast hun gewone taak te laten specialiseren, bijvoorbeeld in de behandeling van diabetes, carapatiënten, stomapatiënten, chronisch zieke gehandicapten, mensen die aan in continentie leiden en in hulpmidde len en aanpassing van woningen voor gehandicapten". Ieder lid van een kruisvereni ging kan een beroep doen op hulp. Moet die aanvullende hulp dan nog zo duur zijn? „Wanneer voldoende familieleden, buren en kennissen beschikbaar zijn om een patiënt te helpen en erbij te waken, dan ben je al een heel eind met een gezinsverzorgster en de komst drie keer per dag van de wijk verpleegkundige. Maar het is niet al tijd mogelijk om daarvoor voldoen de mensen op te trommelen. Zeker niet wanneer die hulp van lange duur moet zijn. Buren, familieleden en dergelijke hebben ook hun gezinnen en hun werk. Je ziet dat veel bij ster vende patiënten. Tegen het eind van zo'n proces is de familie ook aan het eind van haar latijn. Dan zijn er trouwens ook meer verpleegkundige handelingen te verrichten. In zo'n si tuatie is er gewoon aanvullende hulp nodig. Daar moeten we dan 32,50 per uur voor rekenen. Dat kan wanneer dat lang duurt flink oplopen." Ben Jansen werd donderdag op de eerste dag van het jaarlijkse congres van de schip persvereniging Schuttevaer in Sas van Gent vastgesteld, handenvol geld. Drie kamerleden en voorzitter J. Bouwmeester van de RPF waren het in grote fijnen met de schippers eens: er moet zo snel mogelijk extra geld worden uitgetrokken voor een 'ver snelde inhaaloperatie'. Er is namelijk sprake van een enorm achterstallig onderhoud. Minister N. Smit-Kroes van verkeer en waterstaat gaf de schippers én de ka merleden echter weinig hoop. Er is simpelweg geen geld voor zo'n inhaal manoeuvre. De minister: „En dat is nu mijn frustratie: de Kamer schaart zich wel achter een motie, waarin het kabi net wordt verzocht meer geld uit te trekken voor de infrastructuur in clusief de vaarwegen dus maar die zelfde Kamer geeft niet aan, waar ik dat geld vandaan moet halen". Smit- Kroes herhaalde het donderdagmid dag in 'De Vlaanderen' in Sas van Gent verschillende malen: haar eigen begroting biedt geen enkele ruimte meer. „En bij minister Ruding van fi nanciën kan ik dan misschien wel even aanwippen, maar meer dan een kop koffie heb ik daar echt niet te verwach ten..." Schuttevaer-voorzitter K. van Dor sten schetste, in zijn openingstoe spraak, een somber beeld van de staat waarin de vaarwegen in ons land ver keren. Schuttevaer produceerde nog geen half jaar geleden niet voor niets een eigen 'vaarwegenbeleidsplan'. Van Dorsten: „Door dat plan hebben de vaarwegen heel wat extra aandacht gekregen van politiek en media. Daar in prijzen wij ons gelukkig. En er zijn ook inderdaad verschillende projecten aangepakt. Maar reden tot gejuich is er zeker nog niet". Hij pleitte dus voor een inhaaloperatie. „Van de minister mag worden verwacht dat zij, conform de door de Tweede Kamer geuite wens, alles in het werk zal stellen om nog voor de volgende begroting extra middelen voor de vaarwegen te vin den". Schuttevaer wacht, zo zei Van Dorsten, met spanning op het struc tuurschema Verkeer en Vervoer, waar in het toekomstig beleid wordt ge schetst. De schippersvereniging blijft overigens meedenken; Van Dorsten stelde een vervolg op het eigen 'be leidsplan' in het vooruitzicht. De kamerleden J. Nijland (cda), H. Rienks (pvda) en A. J. te Veldhuis (wd) én RPF-voorzitter Bouwmeester lichtten, in lange betogen, het stand punt van hun fractie nogeens toe. Nij land constateerde dat 'het trieste beeld nog is verslechterd' en doelde daarmee vooral op extra bezuinigin gen. Als een ferme aanpak van de pro blemen uitblijft, zou de post 'achter stallig onderhoud' weieens kunnen op lopen tot 500 miljoen, voorspelde de CDA'er. Maar Nijland voegde er eer lijkheidshalve wel aan toe dat het re geerakkoord de komende jaren weinig of geen extra ruimte biedt. De PvdA'er Rienks was ronduit in mi neur. „Van deze minister hebben de vaarwegen in ons land en dus de schippers in ieder geval niets meer te verwachten", stelde hij nuchter vast. Volgens Rienks zal voortzetting van het huidige beleid op termijn lei den tot sluiting van een aantal kana len. De PvdA'er: „Wie zijn zaken niet goed beheert, kan onder curatele wor den gesteld. Voor wat betreft de vaar wegen zou dat met minister Smit in derdaad moeten gebeuren". Rienks pleitte voor bijstelling van de begro tingsposten voor onderhoud en verbe tering van de vaarwegen. „En dat lukt niet met de eenmalige verkoop van staatsdeelnemingen, zoals de WD wil, en ook niet met het pappen en nathouden van het CDA". De WD'er Te Veldhuis constateerde ten overvloede dat de vaarwegen in 'Nederland-distributieland c.q. Neder land-waterland' van enorm belang zijn. „Dus: ze verdienen een beleids matige hoge prioriteit". Het achter stallig onderhoud moet een halt wor den toegeroepen en Te Veldhuis verze kerde dat de WD-fractie zeker bereid is te helpen zoeken naar oplossingen. Hij noemde de verkoop van Staats- aandelen, het laten meebetalen door bedrijven (aan een of andere vaarweg), het instellen van een nader onderzoek naar een gebruikersbijdrage, het in stellen van een plezier)vaartuigenbe- lasting, nader onderzoek naar voorfi nancieringsmogelijkheden en het aan wenden van een deel van de opbrengst van de jaarlijkse verkoop van 15- tot 20.000 woningwetwoningen. Minister Smit-Kroes liet er geen mis verstand over bestaan: zij wil van al les, maar het ontbreekt haar aan vol doende financiële armslag. De minis ter: „We weten allemaal dat het geen vetpot is in de vaarwegensector. De onderhoudsachterstand kunnen we niet in het gewenste tempo inlopen. In dat kader kijken we naar andere finan cieringsbronnen, maar ik heb de Ka mer al eerder laten weten dat op dat punt mijn verwachtingen niet hoog ge spannen zijn. Ik zie eigenlijk maar twee concrete mogelijkheden: meebe talen van gebruikers in een enkel spe cifiek project en een vorm van plezier- vaartbelasting om de uitgaven in die sector beter te kunnen dekken". Die mogelijkheden worden door het minis terie nader onderzocht. Van een ge bruikersbelasting voor schippers wil de minister voorlopig niets weten. En voorfinanciering lijkt leuk, zo stelde ze, maar je moet wèl de rente en aflos sing kunnen opbrengen. Desondanks wilde ze die mogelijkheid niet hele maal uitsluiten. RITTHEM In weilanden aan de zee dijk bij Ritthem zijn donderdagmor gen twee doodgeschoten schapen ge vonden. De eigenaren vonden 's mor gens om 7.00 en 8.00 uur een drie maanden oud lam en een twee jaar ou de ooi dood in hun wei. Twee lamme ren liepen nog in de wei rond. De kadavers zijn in beslag genomen en voor onderzoek opgestuurd naar de Stichting Gezondheidsdienst voor Dieren in Gouda. Sectie leerde dat bei de dieren zijn doodgeschoten. De die ren vertegenwoordigden een waarde van respectievelijke 200 en 700. schippers stonden in de rij om minister Smit-Kroes vragen te stellen. linister wil nieuw beleid binnenvaart ARNHEM - Met de onthulling van de originele preekstoel, heeft prof mr W. F. de Gaay Fortman donder dagmiddag in het Openluchtmu seum in Arnhem het Nederlands hervormde kerkje uit 's-Heeren- hoek opnieuw in gebruik genomen. Niet als Godshuis maar als onder deel van de samenlevingsspiegel die het rijksmuseum voor volken kunde het publiek wil bieden. Voor het Bevelandse kerkje is het spiegelbeeld zonder twijfel geflat teerd, zeker ten opzicht van de toe stand waarin het de laatste eeuw ver keerde. Geen van de aanwezige Zeeuwen, ook niet de oudere ge meenteleden die nog in het kerkje gedoopt zijn, kon zich herinneren dat de kerk er in 's-Heerenhoek met zo'n lieflijke ordentelijkheid en met zo'n kraakhelder interieur heeft bij gestaan. Het Openluchtmuseum is blij met de nieuwe aanwinst. „In een omgeving waar de woon-, werk- en leefsituatie van mensen voor de industriële revo lutie zorgvuldig wordt samenge bracht, mag een kerk immers niet ontbreken. Toch is dit kerkje het re sultaat van een vijfde vergevorderde poging van het museum om een kerkgebouw te krijgen. De belang stelling van het museum resulteert in veel gevallen en ik moet zeggen: gelukkig! in een opleving van de belangstelling op de plaats waar het monument thuishoort", aldus inte rimdirecteur dr E. J. Fischer van het Openluchtmuseum. Ook prof dr O. J. de Jong, hoogleraar in de kerkgeschiedenis in Utrecht en voorzitter van de Stichting Kerke lijk Kunstbezit in Nederland, kwam in zijn inleiding 'Hoort een kerk al in een museum' tot een volmondig ja als antwoord op die vraag. „En zo treurig is het in dit geval allemaal niet", vond De Jong. „De hervormde kerk in 's-Heerenhoek is weliswaar snel na de reformatie gaan kwijnen maar dat kwam doordat veel kerkle den naar de naburige inpolderingen trokken en de kerkgemeente zich naar Nieuwdorp verplaatste". Tijdens de plechtigheid werd het eerste exemplaar van het boek 'de kerk van de Nederlands hervormde gemeente in 's-Heerenhoek' over- (Slot zie pagina 11 kolom 7} De Gaay Fortman (midden) opende gisteren in het Openluchtmuseum het hervormde kerkje uit 's-Heerenhoek

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 9