\aarverslag branders Moederdag oppfleurd Groei in metalektro lager dan verwacht olvo Car rekent •p toename winst imburgs infocentrum oor Europese markt Erfpachtconstructies bieden boeren baat o D r> o D Beurs bladstil Japan open voor bouw buitenlar AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS Banken moeten zich tegen computercrash wapenen JAARVERSLAG FME Cafeïnevrij WfYtrst (mSTERDAM (ANP) Op basis van 5 gram koffie per kopje In 125 milliliter en een consumptie van 8,27 kilogram per Lofd van de bevolking consumeert de gemiddelde Nederlan- Lr 207 liter koffie per jaar, wat per dag 4,5 kopje per persoon ttekent. Nederland behoort daarmee direct na Finland, Zwe- Ln, Denemarken en Noorwegen tot de vijf grootste koffie- rinkende landen in de wereld. Dit blijkt uit het jaarverslag kn de Vereniging van Nederlandse Koffiebranders en Thee- kkkers. rocent meer loon (oor journalisten Optiebeurs Stemmingsindex Rend, oblig. Beursw. indie. Wisselmarkt Bankpapier Goud en zilver RU DAG 27 MEI 1988 ederlander rinkt 207 liter koffie Ij een prijs van 3 voor een pak koffie 1250 gram komt de kostprijs voor Iffie uit op 6 cent per kopje. Uitgaan- van een verbruik van 1 gram thee Ir kopje van 125 milliliter en een con- nentenprijs van 1,77 per 100 gram HAAG (GPD) - De journalisten- Ind NVJ heeft een principe-akkoord (sloten met de dagbladwerkgevers Ier een nieuwe cao voor 1988. Dag- ladjournalisten krijgen dit jaar, per Jpril, een loonsverhoging van 1 pro- Int. Zij hadden 3 procent gevraagd. In dergelijke verhoging was voor de JjP-werkgevers zelfs op basis van een feejarige cao onaanvaardbaar. Zij ensten niet verder te gaan dan een (rhoging van rond de 2 procent. Die lu dan wel gekoppeld moeten worden In een geleidelijke afbraak van de lidige seniorenregeling. Die houdt in It werknemers vanaf 55 jaar zoveel (je dagen krijgen dat een vierdaagse Jrkweek mogelijk wordt. De werkge- Irs wilden liever naar een vrijwillige Irlaging van de vervroegde pensione- (g tot 61 jaar. In woordvoerder van de NVJ ver jaarde dat hij akkoord was gegaan bt het magere resultaat, omdat het lerblijvende alternatief helemaal lencao zou zijn. Begin juni wordt het (ncipe-akkoord voorgelegd aan de l'J-leden. kost de grondstof voor een kopje thee nog geen 2 cent. Het verbruik van thee per hoofd van de bevolking is vorig jaar uitgekomen op 665 gram. Zeventig procent van de koffie werd in 1987 gekocht via het levensmidde lenkanaal en dus thuis gedronken. De totale omzet in het levensmiddelenka naal bedroeg ƒ27,8 miljard. Daarvan nam de koffiegroep 988 miljoen voor haar rekening, wat neerkomt op 3,6T m T procent Dit betekent een daling ten BELEGGINGSFONDS FAGOED SLAAT AAN opzichte van de 5 procent in 1986, die zonder meer kan worden toegeschre ven aan de lagere conumentenprijzen voor koffie, aldus het verslag. AALSMEER Frankrijk, viert zondag moederdag en dat is bij de bloemenveiling in Aalsmeer goed te merken. Medewerkers van Movrie, één van de driehonderd exporteurs van de veiling, zijn druk bezig met het verzendklaar maken van drie miljoen rozen. Deze mammoetorder uit Frankrijk kwam buiten de veilingklok om tot stand. ZOETERMEER (ANP) De groei in de metaal- en elektrotechnische in dustrie, die in 1984 weer inzette, be droeg vorig jaar één procent. De on dernemers gingen september 1987 nog uit van een groei van twee procent, zo als ook in de jaren 1985 en 1986 werd gerealiseerd. De produktie is sinds 1983, het slechtste jaar van de be drijfstak, met 13 procent gegroeid. De helft daarvan kwam tot stand in 1984, toen de economie na vijf jaar van stagnatie weer begon aan te trekken. Dat staat in het donderdag versche nen jaarverslag over 1987 van de Ver eniging FME, de werkgeversorganisa tie in de metalektro-industrie, waar (inclusief grote bedrijven als Philips en Hoogovens) 370.000 mensen werken. In de gehele Nederlandse industrie vinden meer dan 800.000 mensen een baan. De export van de bedrijfstak bleef in guldens weliswaar gelijk, maar groei de in omvang redelijk, volgens de FME. Dat gold met name voor de ex port in de elektronische-, de machine- en de metaalproduktenindustrie. De auto-industrie (Volvo Car) exporteer de opmerkelijk meer. De FME consta teert dat de sterke positie van de gul den de ondernemers kennelijk heeft gedwongen tot niet onaanzienlijke prijsconcessies. Van de totale omzet van 74 miljard gulden ging bijna 40 miljard gulden de grens over. De FME verwacht dat de investerin gen (in 1986 op het hoge peil van vijf miljard gulden) vorig jaar met acht procent zullen zijn teruggelopen. Het hoge investeringspeil heeft ertoe ge leid dat de werkgelegenheid in de be drijfstak sinds 1984 met 20.000 arbeids plaatsen is toegenomen. Advertentie Het aandeel van cafeïnevrije koffie in de Nederlandse consumptie is geste gen van 3,2 tot 4,1 procent. Vanaf april 1987 zijn de consumentenprijzen voor koffie onveranderd gebleven. Volgens het verslag kan dit als uitzonderlijk worden bestempeld. Van de Nederlandse bevolking (15 jaar en ouder) drinkt 94 procent koffie, va riërend van incidenteel tot regelmatig. Van hen voegde vorig jaar 55 procent suiker of zoetstof toe en 69 procent melk, room en dergelijke. In geconsumeerd volume steekt koffie met kop en schouders boven de andere dranken uit. In 1987 werd ruim drie miljard liter koffie geproduceerd, tien 'keer zoveel als de consumptie van vruchtesappen en -dranken en drie maal zoveel als het verbruik van fris dranken en mineraalwater. LMOND (ANP) De raad van be- ïur van Volvo Car, de enige serie- oducent van personenauto's in ons id, denkt dat de winst dit jaar ver- r kan toenemen, nadat de netto- inst over 1987 uitkwam op 20 mil- en na een winst van 5 miljoen over i. Na een aantal jaren met een hoog vesteringsniveau zal de omvang n de investeringen in de eerstko- ende jaren geleidelijk afnemen, zo ijkt uit het jaarverslag. produktie en de afzet van de 300-se- een gezinsauto, namen vorig jaar 'lgens planning iets af om plaats te aken voor toename in de produktie n de Volvo 480, aldus het jaarver- ig. De Volvo 480 is een meer sportie- en duurdere auto. De produktie bij >lvo Car steeg vorig jaar tot het re- rd van 125.000 auto's en de werkgele- Bnheid groeide met bijna 800 tot 8.169 beidsplaatsen. omzet steeg met 14,6 procent tot ta 2,5 miljard. Na Nederland, waar AMSTERDAM (GPD) De Neder- landsche Bank wil van de banken inzicht in de maatregelen die zij hebben genomen om de gevolgen van een crash in hun computersys temen op te vangen. De bank wil ze kerheid dat het geldverkeer er niet door wordt ontwricht en dat tegoe den van rekeninghouders, beleg gers en spaarders niet verloren gaan. Met ingang van de jaarverslagen over 1988 zal de accountantsgoed keuring ook een verklaring moeten bevatten dat de computerbestan den in orde zijn en dat in een zodani ge back-up voorzien is, dat de conti nuïteit verzekerd is. Een defect in een computersysteem kan tot gigantische schades leiden wanneer een bank niet binnen de kortste keren haar noodsysteem in werking kan stellen. Dat geldt niet alleen voor de activiteiten van de bank zelf, maar ook voor de tegoe den van de clienten. Die mogen on der geen beding 'zoek' raken. De banken hebben de nodige voor zorgsmaatregelen genomen. Als toezichthouder op het geld- en kre dietwezen wil De Nederlandsche Bank daar inzicht in hebben, omdat zij alle eventualiteiten wil kunnen uitsluiten. De Bank heeft, zo zegt ze, immers niet alleen over de positie van de Nederlandse gulden te wa ken en toezicht te houden op het geld- en kredietwezen, maar ook te zorgen dat het vertrouwen in het bankwezen niet wordt ondermijnd. ASTRICHT (ANP) Gedeputeer- staten van Limburg hebben beslo- •n »P korte termijn een informatie- ntrum „Europa 1992" op te richten aan het bedrijfsleven voorlich- n.g w'( verschaffen over de komende integreerde markt. et besluit vloeit voort uit een inven- tierapportvan het Limburgs In- uut Bedrijfs- en Economische Re- :^ch (Liber) van de Rijksuniversiteit taiburg. e studie waarschuwt voor te groot 'misme op grond van de binnen Eu- pa zeer gunstige ligging van deze lncie- Voor sommige bedrijfstak- j. zal de geïntegreerde markt name- v oordelen opleveren, voor anderen 30 procent van de omzet werd behaald, is Groot-Brittannië afzetgebied met 26 procent. De export nam vorig j aar met 18 procent toe, de binnenlandse omzet met 7 procent. Volvo Car had minder dan in voorgaande jaren te lijden van ongunstige ontwikkelingen van de wisselkoersen en kon de winstmarge wat verbeteren door prijsverhogingen. De marge steeg volgens het jaarver slag ook als gevolg van een strakke be heersing van de kosten. De bedrijfslas ten stegen met 13,8 procent tot 2,44 miljard. De deelnemingen, die in 1986 de winst nog met 1,1 miljoen drukten, lever den in 1987 een belangrijke bijdrage aan het positieve resultaat (f 7,6 mil joen). Belangrijke deelnemingen zijn Car Finance International (belang Volvo Car 100 procent) dat de winst vóór belastingen zag stijgen van 4,1 miljoen tot 7,4 miljoen, en Van Doorne's Transmissie (belang 19 pro cent). ARNHEM (GPD) Veel boeren zijn gebaat bij het in erfpacht geven van hun grond of via een erfpachtcon structie aankopen van grond. Zij zijn daardoor niet alleen in staat hun be steedbaar inkomen tot een redelijk peil op te schroeven, maar bovendien geld te reserveren voor nieuwe inves teringen, waarvoor ze in veel geval len tevergeefs aankloppen bij ban ken. Dat blijkt uit het jaarverslag over 1987 van Fagoed, een beleggingsfonds in agrarisch onroerend goed. „Sinds het begin van de activiteiten van het fonds in april vorig jaar maakte Fagoed een stormachtige groei door, waarvan het einde nog niet in zicht is", aldus de voorzitter van de raad van toezicht van Fagoed ir. D. Luteijn in een toe lichting. Fagoed nam vorig jaar 33 beleggings objecten in erfpacht met een waarde van ruim achttien miljoen gulden. In de eerste vijf maanden van dit jaar is dat gestegen tot meer dan 40 miljoen gulden. Luteijn zei op grond daarvan te verwachten dat de groei van het fonds eerder 40 tot 50 miljoen per jaar bedragen dan de ongeveer dertig mil joen waarmee aanvankelijk rekening was gehouden. Ook het netto-resul taat - bijna driekwart miljoen gulden ofwel 4,57 procent van het participe rend vermogen - stemt tot tevreden heid, aldus Luteijn. De snelle groei van het fonds, dat mo menteel beschikt over 70 miljoen gul den, maakt een uitbreiding van het aantal beleggers noodzakelijk. Maar gezien de belangstelling van beleg gers, ook van buiten de agrarische we reld zei Luteijn te verwachten weinig problemen te hebben met het aan trekken van nieuw vermogen. Hij schrijft de populariteit van het fonds toe aan de combinatie van de solide belegging en de hoogte van het rende ment dat zich goed kan meten met an dere beleggingen. In Nederland is ongeveer 90 miljard in landbouwgrond geïnvesteerd. Jaar lijks verandert er gemiddeld 30.000 hectare van eigenaar. Het aandeel van Fagoed bedraagt inmiddels 2000 ha of wel 7 procent. Daarmee is Fagoed wat betreft de erfpachtovereenkomsten ruimschoots marktleider. De meeste grond (ruim 70 procent) heeft het be leggingsfonds in erfpacht genomen in de provincies Groningen, Drente en Zuid-Holland. Dat heeft volgens Fa- goed-directeur ing. G. Bruggink voor al te maken met een toevallig eerdere en intensievere berichtgeving over Fa goed in die regio's. Zeeland en Noord- Holland gaven vorig jaar een sterke groei te zien. Daarnaast ligt het, gezien de aard van het fonds, voor de hand dat vooral in regio's met akkerbouwbedrijven met relatief grote investeringen in grond veel beleggingsobjecten worden ge vonden. In ruim tweederde van de ge vallen gaat het om financiering bij be- drijfsuitbreiding of -overname door de opvolger. Volgens Bruggink maken vooral jonge boeren, die zich in het ver leden diep in de schulden gestoken hebben bij de overname van een be drijf, gebruik van het fonds. we/psi rSSt f/'f/ Massief eiken eethoek in zijn schoonste vorm DE JONGE HOEK VAN DUKE Stenevate 2 Heinkenszand 01106-1482. Vrijdagavond koopavond. s 3 AMSTERDAM (ANP) - Het is donder dag buitengewoon stil geweest op de Amsterdamse effectenbeurs en han delaren deden dan ook hun beklag over gebrek aan affaire. De totale om zet kwam uit op bijna 1,3 miljard, waarvan de obligaties 980 miljoen voor hun rekening namen en de aan delen niet verder kwamen dan een kleine 308 miljoen. De stemmingsin dex gaf een lichte verbetering van 0,3 punt tot 83,3 te zien. Voor de obliga ties was de stemming vriendelijk bij redelijk drukke handel. De aandelenkoersen bleven behoorüjk op peil en dat kwam mede door de iets hogere noterende dollar. Een uitschie ter was Bols die 3 hoger de markt uit ging op 120. Stad Rotterdam verbe terde zich eveneens 3 op 123. Océ- van der Grinten noteerde 1,50 hoger op 215,50. Voor het overige waren de koersveranderingen niet groter dan dubbeltjes en kwartjes. Bij de internationale waarden zakte Unilever na de opleving van woensdag weèr in. Het fonds verloor 60 cent op 102,70. Akzo, die de voorgaande dag eveneens blijk gaf van een vriendelijke stemming, voegde zeven dubbeltjes aan de koers toe en verliet de markt op 108,50. Koninklijke Olie verloor 80 cent en sloot op 220,20. Heineken zakte aanvankelijk 70 cent in, maar herstelde zich in de loop van de dag en sloot met een verbetering van twee kwartjes op 128. Fokker no teerde aanvankelijk eveneens een paar dubbeltjes lager, maar haalde dat verlies in en zette met 20,80 een stij ging van drie kleine muntjes neer. WASHINGTON (RTR) Het is nu formeel geregeld dat Amerikaanse bouwondernemingen zich mogen inschrij ven op Japanse bouwprojecten voor een waarde van in totaal zeventien miljard dollar. De Japans-Amerikaanse overeenkomst is woensdag ondertekend door de Ameri kaanse minister van handel, William Verity, en de Japan se ambassadeur, Nobuo Matsunaga. Daarmee komt er een einde aan een periode van twee jaar kibbelen over de openstelling van de Japanse bouwmarkt voor buitenlandse ondernemingen. Telkens werden Ameri kaanse en andere buitenlandse bouwbedrijven van de Ja panse markt geweerd met het argument dat zij de vereiste ervaring misten. Door de nieuwe overeenkomst kunnen buitenlandse bedrijven deelnemen aan de inschrijving op veertien grote Japanse projecten. Met deze projecten is een bedrag gemoeid van 190 miljard dollar, waarvan zeventien miljard dollar pure bouwkosten. In de regeling is ook opgenomen dat na twee jaar de effec ten van het akkoord nog eens worden bekeken. Zou blijken dat de overeenkomst dan niet naar behoren functioneert dan moeten extra maatregelen worden getroffen en zullen er nog meer Japanse projecten aan de lijst worden toege voegd. Onder de nu aangeboden projecten valt de aanleg van de luchthaven Kansai bij Osaka en de brug over de Tokyo Baai. a: laten; b: bieden; di: exdiv.; e: gedaan-bieden; f: laten; g: bieden en exdiv.: h: laten en exdiv.; k: gedaan-laten en exdiv.; 1: gedaan-bieden en exdiv. evenwel niet. Daarom concluderen de rapporteurs tot een gematigd optimis me. Zij dringen aan op meer samen werking over de grenzen en op betere voorlichting. Speciaal voor het mid den- en kleinbedrijf, dat zich nog on voldoende bewust is van de mogelijk heden en de gevaren van het Europees integratiebeleid. Vanaf september zal het centrum elke maand één informatiebijeenkomst or ganiseren voor het bedrijfsleven en ook andere middelen van informatie overdracht benutten. De commissaris van de koningin dr. Kremers bena drukte dat in de toekomst het bedrijfs leven zelf voor de financiering van het centrum zal moeten zorgen. Vorige Laatste Koersen Koersen Binnenl. aandelen (hoofdfondsen) AEGON 75,90 76,70 Ahold 70,80 71,00 Akzo 107,80 108,50 A.B.N 37,80 37,80 Alrenta 151,70 151,70 Amev 50,10 50,30 Amro-Bank 63,40 63,20 Ass. R'dam 120,00 123,00 Bols 117,00 120,00 Borsumij W. 91,00 91.50 Bührm.Tet. 46,60 46.50 C.S.M.cert. 53,50 53,50e Dordtsche P. 205,80 206.00 Elsevier 51,40 52,00 Fokker 20,50 20,20 Gist-Broc. c. 32,50 32,40 Heineken 127,50 128.00 Hoogovens 39,40 39,20 Hunter Dougl. 46,50 46,40 Int.Müller 50,80 50,60 KLM 33,80 34,10 Kon.Ned.Pap. 130,50 128,50 Kon. Olie 221,00 220,20 Nat. Nederl. 55,10 56,10 N.M.B. 145,50 145,00 Nedlloyd Gr. 225,00 224,70 Nijv. Cate 87,00 86,00 Océ-v.d.Gr. 214,00 215,50 Pakhoed Hold. 82,90 83,50 Philips 27,30 27,30 Robeco 87,70 87,50 Rodamco 153,90 153,90 Rolinco 83,20 83,20 Rorento 57,10 57,10 Stork VMF 17,40 17,20 Unilever 103,30 102,70 Ver.Bezit VNU 81,00 83,30 VOC 24,10 24.50 Wessanen 69,30 68,50 Wolt Kluwer 133,80 134,20 Banken,handel industrie 103/4 Akzo 82 109,30 109,00 ÏO1^ ABN K74 105,30 105,30 93/4 ABN K79 106,80 107,00 9Vi ABN 74 107,20 107,20 9 ABN ecu 85 104,20 103,50 8\ï ABN 84 104,80 104,70 8 ABN Kap.73 100,00 100,00 7V4 ABN 86 104.30 104,40 93/4 AmroK80 108,20 108,20 83/4 AmroK73 101,50 101,50 8VS Amro 73 101,50 101,50 IV2 AmroK73 100,60 100,00 6V4 BMH 87 100,75 100,50 83/4 BqPaK75 102,00 102,00 11 Ceehorn 71 131,00 131,00 7V4 Hoogov. 85 100,70 100,90 7 HunterD.86 98,00 98,00 llVSNIB 80 107,10 107,10 8 Nat.Ned.F.76 100,00 100,00 7VS NGU 69 100,70 100,70 7 NOB 66-91 101,50 101,50 7 NOB 64-89 100,00 100,00 93/4 NMB K74 102,30 102,30 8l/2 NMB K76 103,70 103,70 63/4 NMB bb 85 102,90 102,90 6V2NedWatBnk 86 96,30 96,50 7 Pakhoed 68 99,50 100,00 6 PGEM 64-89 99,00 99,00 6V4 Postb. 100,00 100,10 6 Postb. 97,50 97,60 6 Schiphol66 99,70 99,70 8,6 SHV 72 114,00 114,00 8.6 SHV 73 112,50 112,50 4 St.Bank. 86 90,30 90,40 6 Unilev. 66 101,30 101,30 7VS VMF 69 100,50 100,50a Converteerbare obligaties 5 ABN 85-95 99,60 100,20 8 Asd.R.84-92 98,50 99,00 63/4 Amro 73 100,50 100,50 8V4A.I.R.85 109.00 109,00 6V2 Bobel 86a 90,00 89,50 63/4Br/Mol85 0,90 0,90 6V4Bührm.73 167,00 170,00 6V4 Cham 86 90,20 90,00 5 Enraf-N.86 85,80 85,80 7V4Furness73 99,30 99,40 6 Hoogov. 85 101,00 101,00 8V2Holec85 91,00 91,00 5Hoop Co 87 80,00 80,00 83/4 KNSM 75 123,30 123,50 9 Meneba 74 100,50 100,50 73/4 Nutr.72 225,00 227,00 6V2 Nijv.85 137,00 135,00 idem (uitg.) 129,00 129,00 10 Pont 74-89 100,00 100,00 6VS Rol.67 99,80 100,00 14 SHV 81 158,00 158,00 83/4 Stevin76 102,70 8V2 Volker78 102,50 - Binnenl. aandelen Aalberts Ind 16,40 16,40 ACF-Holding 48,50 48,50 Ahrend Gr. c 89,50 90,00 Alg.Bank.Ned 39,60 39,80 Asd Opt. Tr. 31,10 31,10 Asd Rubber 7,30 7,30 Amst. Rij tuig 810.00 810,00 Ant. Verff. 385,00 Atag Hold c 54,50 54,50 Aut.Ind. R'dam 63,00 63,30 BAM-Holding 135,00 136,00 Batenburg 54,50 54,50 Beers 95,00 95,00 Begemann 48,50 49,50 Belindo 432,70 432,00 Berkel's P. 12,80 12,50 Blyd.-Will. 16,00e 16,60 Boer De, Kon. 170,00 171,00 de Boer Winkelbedi 47,70 47.70 Boskalis W. 7,90 7,70 Boskalis pr 7,30 6,80 Braat Bouw 873,00 878,00 Burgman-H. 3240,00 3240,00 Calvé-Delft c 697,00 692,00 Calvé pref.c 4000,00 4000,00 Center Pares 71,50 71,00 Centr. Suiker 52,00 51,50 Chamotte Unie 10,40 10,50 Cindu-Key 77,00 76,00 Claimindo 424,00 424,50 Cred.LBN 50,00 50,00 Crown v.G.c 51,00 51,50 Datex Hold. 18,60 18,00 Desseaux 142,20 142,20 Dordtsche pr. 198,90 200.50 Dorp-Groep 38,00 39,00 Econosto 145,00 146,00 EMBA 135,00b 136,00b Enraf-N.c. 34,00 34.20 Eriks hold. 216,00 217,00 Frans Maas c. 35,50 36,00 Furness 41,50 40,50 Gamma Holding 53,00 54,00 Gamma pref 6,00 5.90 Getronics 21,40 21,50 Geveke 27,20 27,20 Giessen-de N. 55,00 54,00 Goudsmit Ed. 133,00 133,00 Grasso's Kon. 72,00 71,80 Grolsch 80,60 81,00 GTI-Holding 92,50 93,00 Hagemeyer 58,50 58,80 H.B.G. 120,00 120,00 HCS Techn 9,80 9,70 Hein Hold 106,80 107,50 Hoek's Mach. 124,00 123,00 Holdoh Hout 426,00 427,00 Holec 15,30 15,60e H.A.L. Tr. b 689,00 689,00 Holl.Am.Line 700,00 699,00 Heineken Hld 106,80 107,50 Holl.Sea S. 1,86 1,80a Holl. Kloos 310,00 310,00 Hoop en Co 8,10 8,40 Hunter D.pr. 2,20 2,40 ICA Holding 20,00 20,00 IGB Holding 23,40 23,20 IHC Caland 14,40 14,20 Industr. My 141,00 140,00 Ing.Bur.Kondor 476,00 475,00 Kas-Ass. 29,00 29,00 Kempen Beg. 198,00 Kempen Holding 13,80 13,80 Klene's Suik. 1305,00 1290.00 KBB 75,00 75,00 KBB (eert.) 68,00 67,80 Kon. Sphinx 48.30 49.00 Koppelpoort H. 200.00 202,00 Krasnapolsky 100.00 101.00 Landré Gl. 386,00 387,00 Macintosh 40,00 40,00 Maxwell Petr. 530,00 532,00 Medicopharma 55,20 56,00 Melia Int. 8,50 8,00 Meneba 104,80 104,80 MHV Amsterdam 11,50 11,90 Moeara Enim 965,00 965,00 M.Enim OB-cert 12450,00 12400,00 Moolen en Co 29,60 29,60 Mulder Bosk. 56,50 56,00 Multihouse 11,50 11,70 Mynbouwk. W. 438,00 438,00 Idem div'88 433,00 Naeff 231,00 NAGRON 38,50 39,00 NIB 402,00 403,00 NBM Bouw 9,00 8,90 ABN Aand.f. ABN Beleg.f. Alg.Fondsenb. Alliance Fd America Fund Amro A.in F. Amro Neth.F Amro Eur.F. Amvabel 295,00 47,30 203,00 10,70 233,00 85,60 55,20 56,10 89,50 295.00 47,30 203,00 10,70 233,00 85,70 56,00 57,10 89,90 NEDAP 218,00 218,00 Bemco Austr. 58,50 59,20 Ned.Part.Mij 24,70 25,00 Bever Belegg. 23,60 24,50 Ned.Springst. 9000,00 9000,00 BOGAMIJ 107,20 107,50 Norit 357,00 358,00 Delta Lloyd 31,20 31,60 Nutricia 149,50 150,OOd DP Am. Gr.F. 21,80 21,20 Orco Bank c. 86,40 87,40 Dp Energy.Res. 34,20 34,50 OTRA 315,00 303,OOd Eng-Holl.B.T.l 1200,00 1200,00 Palthe 116,00 116,50 EMF rentefonds 59,70 59,80 Polynorm 84,00 83,30 Eurinvest(l) 54,00 54,00 Porcel. Fles 115,00 115,00 Eur.Ass. Tr. 4,15 4,50 Pronam 152,50 152,50 EurGrFund 41,60 41,60 Proost en Br. 44,50 43,60 Hend.Eur.Gr F. 130,00 131,00 Ravast 49,00 49.50 Henderson Spirit 63,00 63,50 Reesink 51,00 51,70 Holland Fund 49,70 50,00 Riva 39,00 39,00 Holl.Obl.Fonds 125,20 125,40 Riva (eert.) 40,50 39,00 Holl.Pac.F. 90,70 90.80 Samas Groep 41.00 40,30 Interbonds 552.00 552,00 Sanders Beh. 76.00 75,00 Intereff. 500 31,00 31,00 Sarakreek 33,00 33,10 Japan Fund 33,10 33,00 Schuitema 1410,00 1400,00 MK Int.Vent. 61,00 61,00 Schuttersv. 93,00 93,00 Nat.Res.Fund 1201,00 1210,00 Smit Intern. 22,30 22,00 NMB Dutch Fund 27,40 27,40 St.Bankiers c. 19,10 18,80d NMB Vast Goed 35,00 35,00 Telegraaf De 263,00 253,OOd Obam, Belegg. 163,10 162,80 Text.Twenthe 205,00b 201,00 OAMF 13,10 13,10 Tulip Comp. 51,00 51,40 Orcur.Ned.p 44,00 43,50 Tw.Kabel Hold 80,00 80,40 Rentalent Bel. 1315,00 1316,30 Tw. en Gudde 89,30 88,80 Rentotaal NV 30,20 30,20 Ubbink 261,00 261,00 Rolinco cum.p 107,30 107,30 Union Fiets. 20,50 20,80 Scl'Tech 18,00 18,00 Ver.Glasfabr. 150,00 150,00 Technology F. 19,10 19,10 Verto 39,00d 38,50 Tokyo Pac. H. 232,50 232,50 Volker Stev. 25,30 25,50 Trans Eur.F. 54,80 55,30 Volmac Softw. 67,00 67,00 Transpac.F. 485,00 483,00 Vredestein 21,20 20,90 Uni-Invest 130,00 130,00 VRG Gem.Bez. 114,00 115,00e Unico Inv.F. 81,50 81,60 Wegener's 130,00 130,00 Unifonds 22,00 22,10 Westhaven Asd 195,00 195,00 Vast Ned 115,00 113,60d Wolters Kluwer 134,00 134,00 Venture F.N. 38,00 38,00 Wyers 45,50 46,00 VIB NV 80,30 80,30 WBO Int. 71,80 71,80 Beleggingsinstellingen Wereldhave NV 204,50 204,50 Orig. n.amerik. aandelen Allied Signal Ind Amer. Brands Amer. Expres Am.Tel.& Tel. Ameritech Amprovest Cap. Amprovest Inc. 32,00 44.00 23,50 26,60 87,70 137.00 232,00 32,00 44,50 23.50 26,10 87,30 133,00 232,00 basis prijs omzet vorige koers abn C Jul 40,00 127 0,60 abn P Jul 40,00 308 3,00 aegn c Jul 70,00 126 6,80b ah p Jul 70,00 80 2,00 akzo c Jul 110,00 610 3,60 akzo c Jul 120,00 115 1,00 akzo c okt 110,00 103 7,10 akzo c okt 120,00 226 3,30a akzo c jan 110,00 76 8,70b akzo p okt 100,00 137 3,50 amro c jul 65,00 102 1,60 amro c okt 65,00 118 2,90a buhr c Jul 45,00 90 2,80 buhr p jul 45,00 72 1,50 d/fl p jun 180,00 160 0,20a d/fl p jul 190,00 80 2.30 els c jul 50,00 77 3,00 els c okt 55,00 148 1.90b eoe c jun 200,00 91 7.10 eoe c jun 205,00 223 5,00a eoe c okt 200,00 291 13,70 eoe p jun 200,00 100 3,80 eoe p jul 200,00 92 6,20 eoe p okt 200.00 293 13,00 goud c feb 500,00 80 14,50a goud p aug 440,00 71 5,50 gist p jan 27,50 165 1.30a hoog p jul 35,00 83 1,30 hoog p okt 40,00 130 4,00 kim c jul 35,00 458 1,30 kim c okt 35,00 310 2,30 kim c okt 40,00 141 1,00 kim p jul 27,50 125 0,20 kim p okt 35,00 265 3,90 kim p o91 40,00 108 10,80 nedl c jul 200,00 75 25,50 nedl p Jul 210,00 75 7,10a nis p nov 110,00 750 0,50 natn c jul 60,00 88 0,90 natn p okt 55,00 379 3,30 phil c jul 30,00 86 0,50 phil c jan 30,00 305 2,00 phil p jan 30,00 351 4,10 olie c jul 220,00 114 6,60 olie c okt 220,00 79 9,50 olie c okt 240,00 199 2,70 olie p jul 230,00 90 11,00 unil c 092 140,00 117 9,20a unil p jul 100,00 108 2.50b unil p okt 110,00 166 10,20a slot- koers 0,60 2,80 7,50 2,30 3,90 1,00 7,50 3,50b 8,40 3,50b 1,70 2,90 2,80 1,30 0,10 2,00 3,00 2,00 7,00b 4,50 13,20 3,50 6,00 12,00 14,50 5.00 1,30 1,00 4,00 1,40 2,30 1,00 0,20 3,70 10,60 26,00 6,80 0,50 1,00 3,00 0,30 1,70 4,30 5,60 9,00a 2,60 11,50b 9,20 2,50 10,40 ASARCO Atl. Richf. BAT Industr. Bell Atlantic BellCanEnterpr Bell Res.Adlr Bell South BET Public Bethl. Steel Boeing Comp. Chevron Corp. Chrysler Citicorp. Colgate-Palm. Comm. Edison Comp.Gen.El. Control Data Dow Chemical Du Pont Eastman Kodak Elders IXL Exxon Corp. First Paclnt Fluor Corp. Ford Motor Gen. Electric Gen. Motors Gillette Goodyear Grace Co. Honeywell Int.Bus.Mach. Intern.Flavor Intern. Paper ITT Corp. Litton Ind. Lockheed Minnesota Mining Mobil Oil News Corp Aus$ Nynex Occ.Petr.Corp Pac. Telesis Pepsico Philip Morris C. Phill. Petr Polaroid Privatb Dkr Quaker Oats RJR Nabisco St.Gobin Ffr Saralee Schlumberger Sears Roebuck Southw. Bell Suzuki (yen) Tandy Corp. Texaco Texas Instr. T.I.P Eur Union Carbide Union Pacific Unisys USX Corp US West Warner Lamb. Westinghouse Woolworth Xerox Corp. Certificaten buitenland AMAXInc. Am. Home Prod. ATT Nedam ASARCO Inc. Atl. Richf. Boeing Corp. Can. Pacific Chevron Corp. Chrysler Citicorp. Colgate-Palm. Control Data Dow Chemical Eastman Kodak Exxon Corp. Fluor Corp. Gen. Electric Gen. Motors Gillette Goodyear Inco I.B.M. Int. Flavors m Corp. Kraft Inc Kroger Lockheed Merck Co. Minn. Min. Pepsi Co. Philip Morris C. Phill. Petr. Polaroid 23,70 23,60 83,30 83,70 4,20 4,10 68,50 69,00 37,00 36,20 1,50 1,50 39,60 39,60 2,29 2,27 18,70 19,00 53,15 53,50 48.00 21,25 20,50 22.40 22,40 42,00 42.50 23,60 23.50 235.00 - 24,50 24,50 79,50 80.00 82,00 81,00 41,20d 41,00 4,00 43,75 44,00 1,30 18,00 18,00 45,50 46,60 39,50 39,80 74,00 73,30 37,30 37,00 61,50 62,00 25,50 67,75 68,20 109,70 108,00 47,50 48,00 41,40 41,25 45,70 46,60 83,50 83,00 41,60 41,80 58,00 58,50 44.70 44,50 13,80 - 62,20 62,50 26,50 26,50 29,20 29,10 34,00 34,40 83,20 82,50 16,50 16,70 31,00 31,70 203.00 44,50 44,50 47,50 48,00 426,00 444.00 37,00d 36,00 36,30 36,50 34,10 33,80 36,10 36,00 785,00 777,00 44,10 44,70 46,00 54,25 43,30 44,10 1,40 1,40 18,90 19,50 60,00 59,50 33,30 33,10 30,20 29,50 52,70 52,70 61,60 62,60 50,00 50,70 49,60 49,50 51,75 52,75 38,50 39,00 129.00 50,00 48.00 35.00 - 156,00 156,00 103,00 100,00 31,00 31.OOd 87,00 90,00 41.00 40,10 41,50 43,00 79,00 79,00 42,00 150,00 151,00 75,00 77,00 83,50 83,50 31,00 - 73,50 74,00 139,00 141,00 72,00 68,50 115,00 116,00 53,00 52,90 202.00 202,50 87,50 84,00 89,00 99,00 99,50 58,00 60,00 79.50 79,80 285,00 295,00 110,00 110,00 61,00 62,80 154.00 154,00 28,50 28,50 58,50 59.00 397,00 250,00 1000,00 1000,00 262,00 262,50 400,00 Procter G. Quaker Oats Schlumberger Sears Roebuck Shell Canada Tandy Corp. Texas Instr. Union Pacific Unisys Corp USX Corp Varity Corp Westinghouse Woolworth Xerox Corp. Certificaten buitenland Deutsche B. 392,00 Dresdner B 246,00 Hitachi (500) Hoechst Mlts.El.(500) 400,00 Nestlé 8100,00 Siemens 335,00 Warrants Akzo AMRO warr. Asia Pac Gr F. Bever Bel. Bogamij Falcons Sec. Honda motor co. K.L.M. 85-92 MK Int. Vent. Nat.Nederl. 76 Nat.Nederl. 78 Philips Gem.B Philips 85-89 St.Bankiers a St.Bankiers b Binnenland (niet officieel genoteerd) Bredero aand. Bredero eert. Bredero warr. 11 Bredero Breev. aand. Breev. eert. Leidsche Wol LTV Corp. Rademakers RSV. eert 7Vfc RSV 69 Afgifteprijzen funds (Ned.) 134,00 78,00 138,00 78,00 67,00 68,00 algemeen 83,00 83,30 64,50 64,00 internation 85,60 85,40 57,00 58,00 lokaal 82,40 82,70 84,50 82,00 fin.instell 76,80 77,40 81,00 81,00 alg. banken 73,70 73,50 112,00 112,00 verzekering 80,20 81,40 62.00 62,00 niet-financ 84,20 84,40 57.00 56,50 industrie 83,10 83,20 5,90 3,50 transp opsl 100,90 101.60 96,50 97,00 93,50 94,00 95.00 98,00 21,90 21,80 5,00 4,80 3,90b 3,95 0,30f 8,40 8,20 13,30 13,15 1349,00 1340,00 100,00 100,00 1,55 1,70a 1760,00 1840,00 1490,00 1530,00 0,11 0,11 65,00 62,00 2,20 2,20 3,50 3.50 7.40 7,40 2.40 2,40 0,06 0,06 3,60 3.60 4,00 4.00 2,90 3,50 13,00a 10,00a 3,20 3,10 29,80 29,80 2,25 2,25 67,00 66.00 ABN bel.pool ABN obl.fonds AMRO aand.f. AMRO aand.comb AMRO obl.comb. AMRO obl.fonds Austrabel A Austrabel B Belegg.f. vd7 Bemco dyn.beh. Bemco Jap.wa. Bemco rendem. CitimgfUSD Citi mgf Euro ECU fund A ECU fund B Rabo aand.f. Rabo obl.fonds E&L vgf vastr. E&L vgf depos. E&L vgf akt.b. E&L vr. valuta E&L vgf aand. E&L vgf oblig. E&L vgf komb. E&L vgf vastg. E&L vgf aandll E&L vgf uiterb E&L vgf a.f.bz Esmeralda Holl. sel.f. Holl.Int.Rente Holl.stall.rek Intereff. Wan- Jade Fonds Kestrel (Stg) KB Lux Fund Mint (US dlr) Optimix Rentabel Top 20 fonds N Uiterboei Unifonds v.k. 137,54 61,54 408,26 250,51 175,21 182,51 733,40 1308,50 17,76 155,50 447,30 115,20 1084,41 902.48 540,91 610,87 42,91 50,74 25.06 17.29 32,35 16.87 12.54 14,91 14,91 13,70 9,49 10.30 9,47 136,12 65,10 50,50 102,58 4809,24 131,17 10,93 499.96 32,65 265.97 500,33 94,62 93,44 23,90 l.k. 138.46 61,52 411.34 252,13 175,95 182,55 733,80 1308,80 17,77 155,50 447,30 115,20 1086,39 904,64 541.27 611.28 43.22 50.74 25.06 17.29 32.50 16.89 12.64 14.91 14.95 13,71 9.46 10,32 9,62 137.01 65,35 50,55 102,59 4809,34 132,34 10,93 500,13 32.65 265.93 500.33 95.73 93,65 24,00 index (1975=100) 116,80 117,10 staatsleningen 6,08 6.05 -looptijd 3-5 jr 5,82 5,79 -looptijd 5-8 jr 6.21 6,17 -5 langstlopende 6,39 6.34 bng-leningen 6,50 6.46 bankleningen 5,72 5,71 intern, concerns handel, ind., div. scheep- en luchtv. bank, kred., verz. overige lokaal algemeen lokaal algemeen 253,50 252,70 261,20 261,60 129,40 130,20 372,30 374,90 347,40 347,40 276,70 277,70 254,50 254,40 Verkoop- Aankoop Amer. dollar 1,91125 91375 Brits pond 3,5565 5615 Duitse mark 111.925 975 Franse frank 33.140 190 Belg. frank 5.3705 3755 Zwits. frank 134.130 190 Japanse yen 153.54 153.64 Ital. lire 15,050 100 Zweedse kroon 32,245 295 Deense kroon 29,335 385 Noorse kroon 30,805 855 Canad. dollar 1,54425 54675 Oost. schill 15,9210 9310 Iers pond 2,9910 3,0010 Spaanse pes 1,6900 7000 Gr drachme 1,3500 4500 Austr. dollar 1,5250 5350 Hongk.dollar 24.40 24,65 Nieuwz. dollar 1,3300 3400 Antill. gulden 1,0575 0875 Surin. gulden 1,0575 0975 Saudische rial 50,85 51,10 Ecu gulden 2,3295 3345 AMSTERDAM (ANP) De advies- koersen (aan- en verkoopprijzen) voor buitenlands bankpapier gel dend te Amsterdam op de volgende werkdag luidden gisteren. Amer.dollar Brits pond Belg. frank (1001 Duitse mark (100) It. lire 10.0001 Port. esc. 100) Can. dollar Franse fr. (100) Zwits. fr. (100) Zweedse kr (IOC Noorse kr (100) Deense kr. (100) Oost.schill (100) Spaanse pes (100) Griekse dr. (100) Finse mark (100) Joeg. dinar (100) Iers pond Verk. - 1.86 3,41 5,21 109,50 14^20 1.49 31.75 30]T5 29,25 27,75 15.74 1,58 1.25 45.75 0,06 2.85 Aank. 1.98 3.71 5,51 113.50 16,20 1,55 1.61 34,75 136,75 33,75 32,25 30,75 16,24 1.83 1,60 48.75 0.19 3,15 AMSTERDAM (ANP) De goud en zilverprijzen zijn rristerr- - als volgt vastgestr'. werkt 27.540r: bewerkt verko ver: onbewerkt bewerkt verkoop 480 (480).

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 7