Specialisten vrezen vertrek secretaressen Kritiek op b en w Axel over beleid Lindenhof Nieuwe tafels voor Happyband Mogelijk kabel voor bewoners Hoofdplaat PZC/ streek I, KADER FUSIE ZEEUWSCH-VLAANDEREN [Al-Ter neuzen ordt eigendom [an NKM Multi-inzetbaarheid televisie stolen PLAN VOOR ALTERNATIEF AFGEWEZEN GPV'er Dieleman wil Axelse raad alcoholvrij maken IN PLAATS VAN SCHOTELANTTENNE IJDAG 27 MEI 1988" -ft J* f AARDENBURG Schieting Bij de blokschieting van het handbooggilde Sint Sebas-, tiaan schoot het kwartet F. van Ecke, W. Scheele, J. Jansen en J. de Clerck één blok. In de stand voor het kam pioenschap staat H. de Rijcke momen teel op de eerste plaats met drie blok ken. Hij wordt 'achtervolgd' door een zestal met twee blokken. Geslaagd J. M. van Helden (25) uit Aardenburg is geslaagd voor het doctoraal examen landschapsarchi tectuur aan de Landbouwuniversiteit van Wageningen. Vrouwengilde Het Aarden- burgse vrouwengilde sluit het seizoen '87-'88 af met een dia-avond op dins dag 31 mei. Er worden dia's getoond van de activiteiten van het gilde in het afgelopen seizoen. De bijeenkomst wordt gehouden in gasthof De Jonge Leeuw en begint om 19.30 uur. BRESKENS Ledenvergadering De bad mintonvereniging 'De Sjuttul' in Bres- kens houdt maandag een algemene le denvergadering in de sporthal te Cad- zand. De aanvang is 20.15 uur. Aan de orde komt onder meer een voorstel om de contributie te verhogen. Verder is het bestuur op zoek naar bestuursle den. TERNEUZEN Verkoping - De Zendingskrans Tryfena in Terneuzen houdt zaterdag een verkoping in de hal van de ds D. L. Aangeenbrugschool van 13.30 uur tot 16.00 uur. De opbrengst is ten bate van de M. Bumazending. Soos - De Soos voor Alleenstaanden Terneuzen en omstreken houdt zater dag haar maandelijkse dansavond in het Zuidlandtheater. De muziek wordt verzorgd door het Hollywood Combo. De soos begint om 20.00 uur. Tussen door wordt er een bingo en een verlo ting gehouden. IJZENDIJKE Bolling - De bolclub Molenzicht uit IJzendijke hield een bolling, waarbij 24 deelnemers waren. De Konings Bol ling werd gewonnen door Andy de Schipper, de jongste speler van de club. Voor deelneming aan de Keizer Bolling moet nog gespeeld worden op 3 juni voor de Nederlandse leden. De uitslag: 1 Andy de Schipper, 2 Gus- taf de Boevere, 3 Raf van de Voorde, 4 George de Boevere, Freddy Verbeke en Kurt de Clerk. RK EHBO naar kampioenschappen ctiviteiten jdens de kermis Ledenwerfactie van Zonnebloem iel verzamelde personeel tijdens de vakbondsbijeenkomst in het Sint Elisabethziekenhuis. Wellicht acties in Her ziekenhuizen SLUISKIL - De specialisten in de Zeeuws-Vlaamse ziekenhuizen vre zen het ergste wanneer bij de fusie hun secretaressen in dienst worden genomen door het ziekenhuis. Ze overwegen nu gezamenlijk stappen tegen de ziekenhuisdirectie te onder nemen. De secretaressen zelf staan vierkant achter hun huidige werkge vers. Het merendeel van de specialis ten is verenigd in diverse maatschap pen en die maatschappen hebben nu nog de secretaressen van alle specia listen in dienst. Twee maanden gele den echter deelde de directie van de stichting Ziekenhuisgroep Zeeuwsch-Vlaanderen mee dat er bij de overgang naar het nieuwe streek ziekenhuis De Honte een einde aan die situatie komt. Cardioloog R. J. T. Taverne, die nu nog werkzaam is in de ziekenhuizen van Sluiskil en Terneuzen, zei gisteren dat het voornemen van de directie vooral ten koste gaat van de patiënten. In de door de directie gewenste opzet ko men de secretaressen voortaan onder het hoofd van de polikliniek te staan die beslist waar deze vrouwen worden ingezet. Een gevolg daarvan is dat zij niet meer één specialist bijstaan, maar steeds verschillende mensen. De meeste secretaressen die de specialis ten nu hebben zijn al lang in dienst en kennen het werk van hun baas en ken nen de meeste patiënten bij naam en toenaam. „De vertrouwensrelatie tus sen de specialist en medisch secreta resse wordt erdoor geschaad, en ook de relatie tussen de secretaresse en de patiënt". Mevrouw E. van Eeden, secretaresse, heeft vooral bezwaar tegen de multi- inzetbaarheid die in De Honte van haar en haar collega's wordt ver wacht. „Alle specialisten hebben zo hun eigen methodes, die je pas na een tijdje leert kennen. En vooral oudere mensen vinden het vervelend dat ze steeds een ander zien als ze in de po likliniek komen". De specialisten maken ook ernstig be zwaar tegen de procedure. Het nieuwe ziekenhuis blijkt te kampen te hebben met 65 personeelsleden in de bestaan de vier ziekenhuizen die nog niet zijn 'ondergebracht' in de twee ziekenhui zen die straks overblijven, De Honte en het Sint Antonius in Oostburg. De ze mensen krijgen bij sollicitaties naar eventuele vacatures voorrang. De se cretaressen van de specialisten doen mee als externe sollicitanten. Taver ne: „Dat betekent dat vrouwen die al acht of tien jaar voor ons werken en een hele grote ervaring hebben straks zonder werk op straat komen te staan en wij krijgen er iemand voor terug die misschien helemaal geen ervaring in dit werk heeft". G. H. J. Ramaekers, lokatiedirecteur Hulst van de ziekenhuisgroep, vindt dat de rechtspositie van de secretares sen op dit moment geen kwestie is om in het openbaar te bespreken. Er is over het voorstel dat de directie bij de specialisten en de centrale onderne mingsraad heeft ingediend volgens hem best te praten, maar wel intern. Ramaekers: „Als de specialisten dat uit ons voorstel hebben begrepen dan is dat zo. Er komt wel een overleg, hoop ik. Inderdaad is het zo dat de se cretaressen straks wel eens van baas zullen wisselen. Maar het is niet de be doeling om dat iedere drie minuten te doen. Dat werkt niet". Volgens Ra maekers is het in dienst nemen door het ziekenhuizen van de secretaressen nodig om meer rechtsgelijkheid te krij gen tussen hen en de secretaressen die reeds in dienst zijn van deze ziekenhui zen. lüISKIL- Het personeel van de vier ziekenhuizen in Zeeuwsch-Vlaanderen at acties voeren tegen de uitvoering van de grootscheepse fusie. De fusie eft onder meer 65 ontslagen tot gevolg, alsmede functieverlaging voor een bot aantal medewerkers en een niveauverdeling in functies op afdelingen ar nu nog gelijkheid heerst. Gisteravond hebben zo'n 200 verpleegsters, |rplegers en ander ziekenhuispersoneel op een vakbondsbijeenkomst in het at Elisabethziekenhuis in Sluiskil tot acties besloten. Wanneer de acties pvoerd worden is nog onbekend. Vermoedelijk zullen ze min of meer samen Jllen met de dag waarop de bonden een overleg met de directie hebben. Dat is/ dag aanstaande. fenmin is bekend naar welke midde- j het personeel grijpt. Vast staat wel de acties de belangen van de pa- ■RNEUZEN - CAI-Terneuzen BV, de Ibelmaatschappij die in de gemeen- e1 Terneuzen de televisie- en radio- llden doorgeeft of nog moet gaan Irgeven, wordt volgende week ei- Idom van de NKM, de Nederlandse kei-exploitatie Maatschappij, de- elt'de die ook reeds in Hontenisse H-kzaam is. Donderdag deelde di- icteur B. J. Bakker van de CAI-Ter- llizen mee dat er tussen Katevex NV, Ie noedermaatschappij van de CAI- |erneuzen, met de NKM onderhande en zijn gevoerd die een positief re- tiënten niet mogen schaden. Alle pa tiënten krijgen als het zover is een stencil waarop het hoe en waarom uit een wordt gezet. Er werden gister avond diverse suggesties vanuit de zaal door diezelfde zaal met een warm applaus begroet. In burgerkleding op het werk verschijnen ('omdat de direc tie toch geen waarde hecht aan ver pleegsters is dat uniform ook niet no dig'); het bezetten van de directieka mers; zondagsdiensten draaien of een petitie door het personeel laten onder tekenen. In die petitie aan de Raad van Toezicht, het hoogste orgaan van de ziekenhuisgroep, moet volgens één van de verplegers komen te staan dat het vertrouwen in de directie wordt op gezegd. Zijn leus 'De directie moet op stappen' werd met dubbel applaus ontvangen. De onvrede in de Zeeuws-Vlaamse heelkundige gelederen zijn alleen maar toegenomen sinds de laatste bij eenkomst op 29 april. Toen stelde het personeel alleen nog maar dat er ant woorden van de directie moesten ko men op een groot aantal vragen. Zoals waarom honderd van de 500 medewer kers die straks in De Honte werken in functie worden verlaagd ten opzichte van hun huidige werkzaamheden. Er kwam een brief waarin stond dat de di rectie er alles aan gelegen was om de rust te handhaven en dat de directie bereid was om binnen de mogelijke ka ders te zoeken naar overgangsbepalin gen om aan de wensen van het perso neel tegemoet te komen. Twee dagen daarna stuurde de directie een brief rond met de mededeling dat voor 24 vaste personeelsleden en 41 tijdelijke met een verlengd arbeidscontract een collectief ontslag was aangemeld bij het gewestelijk arbeidsbureau. Het gelijk heeft de directie langzamer hand wel aan haar zijde gekregen. Hoewel aanvankelijk bonden en on dernemingsraden twijfelden aan een sterk natuurlijk verloop begint dat toch te groeien. In 1987 vertrokken honderd mensen uit eigen beweging, de eerste vier maanden van dit jaar waren het er al 47. Zet die lijn zich voort dan dan zijn er dit jaar 147 men sen die vertrekken. De COR is er des ondanks niet gelukkig mee. Het zijn juist de besten, die mensen die van plan zijn carrière te maken, die Zeeuwsch-Vlaanderen achter zich la ten. Cardioloog Taverne, geflankeerd door de secretaressen Van Eeden (links) en Van Hecke. KLOOSTERZANDE De katholieke EHBO-vereniging Sint-Martinus uit Kloosterzande neemt zaterdag deel aan de nationale kampioenschappen voor EHBO van de katholieke bond voor EHBO in het Zuidholadnse Poel dijk. De EHBO-vereniging zal daar worden vertegenwoordigd door het team van Marloes Jansen-Bart, Petra Burm-van Goethem en Hedwig menu. Het team werd in maart van dit jaar in Graauw kampioen van het bondsdistrict Zee land. Itaat hebben gehad. Bakker ver- Icht dat volgende week de handte- sningen worden gezet onder het ver- Ippcontract van alle Katevex-aan- len- jn de CAI-Terneuzen verandert |ts volgens Bakker. De twee mede iers blijven gewoon in dienst. De rname van Katevex en al haar hterondernemingen in de diverse eenten die met Katevex een con- Ict hebben, betekent geen verlies |ai arbeidsplaatsen. Voordelen zijn gens Bakker dat de organisatie veel ter wordt en dat de exploitatie irdoor goedkoper kan worden. On- de NKM vallen binnenkort 25.000 30.000 kabelaansluitingen. Ook die 3 lontenisse en Sas van Gent, waar e aatste tijd ernstige kritiek op is. De inleg van de kabel in Hontenisse bij- gorbeeld is een jaar vertraagd. Bak- ir gelooft niet dat de overname hierin tl zal bespoedigen. 11 ESKENS Uit de caravan van P. Ivan de M. uit Hoboken is tussen gisdag en donderdag een kleurente- pisie gestolen. De waarde van het festel bedraagt duizend gulden. Men wam de caravan binnen door de deur 6 forceren. De caravan stond op de §poleonhoeve te Breskens. SENISSE In verband met de rmis in Ossenisse heeft het Feest- Aktiviteiten Comité tal van aktivi- ten georganise.erd, die beginnen ndaag, vrijdag, met een kermisbal verenigingsgebouw 'Hof ter Nesse', dansavond begint om 21.00 uur en t J umbo Trio verleent muzikale me- werking. Op zondag 29 mei gaat aan Lageweg in Ossenisse om 15.00 uur a wielerkoers van start, waaraan lfdt deelgenomen door liefhebbers binnen- en buitenland. Inschrijven or deelname aan het tachtig kilome lange parkoers kan vanaf 14.00 uur het verenigingsgebouw, t FAC is er dit jaar opnieuw in ge- 'agd een kindermolen naar Ossenis- te krijgen. Deze voor dfe jeugdige in fers, aantrekkelijke attractie, staat adag van 14.00 uur tot 18.00 uur op t terrein naast het verenigingsge- uw. Bovendien hebben de plaatse- verenigingen aktiviteiten ge- and voor de komende kermis. Kaart- Jb 'Ons Vermaak' houdt zaterdag n Prijskaarting in het verenigingsge- ,uw. De spelsoort is bieden zonder om en jokeren. Aanvang 19.30 uur. liefhebbers van het gaaibollen kun- n zondag vanaf 19.30 uur terecht in of ter Nesse' waar dan een gaaibol- begint, georganiseerd door 'De v ars liggers'. Voor de schutters on- r de kermisgangers is er drie dagen 'egneheid deel te nemen aan een hieting op de liggende wip; zaterdag, '"dag en maandag, steeds vanaf •30 uur. De band Magnificent 7. TERNEUZEN - Het Zuidlandthea ter in Terneuzen houdt vrijdag 3 en zaterdag 4 juni een groot 'Festival Film in Muziek' in het theater en ook in de Terneuzense binnenstad. Thema van het festival is het ge bruik van film bij muziek en ander som. Hoogtepunten zijn het optreden van de Nederlandse band Magnificent 7 waarin musici als Henny Vrienten (voormalig Doe Maar), Fay Lovsky en Jan de Hont een vooraanstaande plaats innemen. De groep speelt be roemde filmmuziek na. Veel aan dacht gaat ongetwijfeld uit naar een spectaculaire filmvertoning op het Arsenaalplein, op de kop van de Noordstraat. Daar wordt een film doek van 6,5 bij veertien meter ge spannen waarop de muziekfilm 'Koyaanisquatsi' wordt getoond. De muziek hiervoor werd gecompo neerd door Philip Glass. De film trok onlangs in Groningen, Antwer pen en Utrecht tienduizenden be zoekers. Het filmhuisseizoen in het Zuid landtheater wordt ieder jaar afge sloten met een festival. Was het vo rig jaar de Nederlandse film die cen traal stond; dit jaar wordt de muziek naar voren gehaald. Het begint vrijdagavond om 20.30 uur in Porgy Bess waar Stefan Ram een inleiding met video houdt over het onderwerp filmmuziek. Om 22.00 kunnen de gasten naar buiten gaan om 'Koyaanisquatsi' te bekij ken en om 0.30 uur worden ze terug verwacht in Porgy Bess. Daar be geleidt Stefan Ram oude stomme films met bijvoorbeeld Buster Kea- ton op de piano. Op de zaterdagavond wordt het fes tival voortgezet in het Zuidland theater met de film 'The Cotton Club' van Francis Ford Coppola en '200 motels'van Frank Zappa. Tus sendoor speelt Magnificent 7. De Happyband kon al meteen goed gebruik maken van de nieuwe muziektafels tijdens een optreden bij het Leger des Heils. TERNEUZEN - De Happyband beschikt sinds kort over nieuwe muziektafels. De speciale houten tafels, die geheel inklapbaar zijn, zijn vervaardigd door leerlingen van de scholengemeenschap voor LBO Oude Vaart in Terneuzen. De Happyband, gevormd door geestelijk gehandicapten uit Terneuzen en omgeving, kan er goed mee uit de voeten. De tafels zijn namelijk een stuk smaller dan gewone tafels, vandaar dat het orkest bij een optreden niet meer zoveel ruimte nodig heeft. De LTS-leerlingen hebben twintig ta fels vervaardigd. AXEL - De perikelen rond de nieuw bouw van het verzorgingscentrum De Lindenhof houden de gemoederen in politiek Axel nog steeds bezig. Een voorstel om het bestemmingsplan Oude Molen in Koewacht zo te wijzi gen dat niets de nieuwbouw aan de Lange Akkers nog in de weg staat, leidde donderdagavond tijdens de raadsvergadering tot verwijten aan het adres van het college. Raadslid P. T. A. M. R. Apers (vvd) hekelde de AXEL - Een sticker van de WN op de voorlichtingsbalie van het Axelse stadhuis over alcohol in het verkeer bracht raadslid J. Dieleman (gpv) op een idee. Tijdens de rondvraag in raadsvergadering van donderdag vroeg Dieleman aan het college in overweging te nemen om op gemeen telijke recepties geen alcohol te schenken. „Alleen het neerleggen van stickers of folders zet weinig zoden aan de dijk. Op de sticker staat de vraag: durft u iets te weigeren. Ik zou aan u willen vragen: durft u over te gaan tot alcoholvrije recepties". Burgemeester Hack verzekerde Diele man dat hij dit beslist wel durft, maar niet zal doen omdat hij er geen behoef te aan heeft. „Uw vraag zal zeker door het college worden meegenomen, maar dat wordt wel iets voor mijn op volger. U moet er dan ook maar op re kenen dat op mijn afscheidsreceptie nog steeds alcohol zal worden ge schonken wordt". BRESKENS De Zonnebloem-afde ling Breskens houdt van 1 tot 8 juni een ledenwerfactie in Breskens. De af deling Breskens werd vorig jaar opge richt en maakt deel uit van de regio West-Zeeuwsch-Vlaanderen. De Breskense afdeling is bezig met de opbouw van huisbezoek en heeft plan nen om contactmiddagen, een Kerst viering en Paasviering te organiseren. In de eerste week van juni gaan mede werksters van De Zonnebloem huis- aan-huis om ondersteunende leden te werven. De Zonnebloem heeft in Nederland 1170 plaatselijke afdelingen, die, met de hulp van tienduizenden vrijwilli gers, de chronisch zieken en gehandi capten weer bij de gemeenschap be trekken. Volgend jaar viert De Zonne bloem haar 40-jarig jubileum. 'overvaltactiek' van het college; het voorstel werd namelijk op het laatste moment aan de agenda toegevoegd. Apers constateerde terloops dat b en w zich de laatste tijd wel vaker van die tactiek bedienen. Ook het feit dat wet houder J. van Schaik (welzijn) en CDA-fractievoorzitter A. Kesbeke als enigen precies op de hoogte waren van de ontwerpschets van de nieuwbouw zat Apers dwars. De VVD'er: „Daar krijg ik bepaald een vieze smaak van in de mond". Raadsvoorzitter A. Hack vond dat misplaatste verdachtmakingen. Hij stelde vast dat Apers ten onrechte op iedere slak zout legde. Apers voorspelde dat de aanpak van b en w zal leiden tot moeilijkheden met de omwonenden, die destijds in ruil voor duur betaalde bouwgrond een stuk privacy dachten te verkrijgen en daar nu naar kunnen fluiten. Hij sprak dan ook de vrees uit dat de gemeente straks verstrikt zal raken in allerlei sle pende procedures, die de uiteindelijke bouw aanzienlijk zouden vertragen. Hij verzocht het college dan ook het voorstel terug te nemen en de raad de kans te geven alternatieven aan te dra gen, waarvoor volgens hem voldoende mogelijkheden aanwezig zijn, zoals achter de rooms kathoüeke kerk, in de Karnemelkstraat en aan de Emma- baan. Volgens Apers is wat die alterna tieven betreft het enige nadeel dat de grond nog in eigendom is van particu lieren. De raadsleden J. de Putter (gpv) en P. G. van de Bosse (cda) waren met Apers van mening dat de raad de kans moest worden geboden het plan beter te be studeren en alternatieven aan te dra gen. Wethouder Van Schaik voelde daar echter niets voor. Hij deed een drin gend beroep op de vergadering het voorstel te steunen. „Geef de betrok ken bewoners en het bestuur van De Lindenhof de kans tot elkaar te ko men. Bij afwijzing van het voorstel is de kans groot dat een aanzienlijk sub sidiebedrag aan Axel voorbij gaat". Een verzoek dat, na schorsing en de verzekering van de zijde van het col lege dat met de voorlichting van de betrokkenen uiterst zorgvuldig zou worden omgesprongen, met alleen de stem van Van den Bosse tegen werd aangenomen. HOOFDPLAATDe kans bestaat dat Hoofdplaat toch wordt aangesloten op de kabel. Dat werd donderdag mee gedeeld door het college van burge meester en wethouders van Oostburg, die een bezoek brachten aan Hoofd plaat. Er was eerst sprake van dat er in Hood- plaat een schotelantenne geplaatst zou worden. In die plannen is verande ring gekomen, want binnen anderhalf jaar moeten er in Hoofdplaat verbete ringen aan de riolering plaatsvinden en omdat de boel dan toch open moet, kan daarin de kabel meegenomen wor den. Tijdens de dorpsraadvergadering werd wederom aandacht gevraagd voor de Vossekaai. Van gemeentezijde werd meegedeeld dat men in onder handeling is met een bedrijf dat in de Vossekaai toch iets tot ontwikkeling wil brengen. Het zou gaan om de bouw van zo'n honderd vakantiewoningen. Wanneer dit plan niet door mocht gaan, is er nog een gegadigde die wel licht plannen heeft voor de Vossekaai. Ook het uitdiepen van het haventje kwam in dat verband aan de orde. „Het zou aardig zijn als daar wat in ge- surfd kon worden en er kleine bootjes in af zouden kunnen meren", aldus dorpsraadvoorzitter J. van de Ameele. Wat de subsidie voor het verbeteren van de woningen in Hoofdplaat be treft, vindt de dorpsraad het absurd dat de Oesterput buiten die regeling valt. „De Oesterput is buitengebied", aldus Van de Ameele. Hij vindt het jammer omdat er enkele gegadigden waren die gebruik wilden maken van de subsidie voor de woningverbete ring. Ook zou de dorpsraad graag zien dat de grondprijs van het plan Noorda der naar beneden gaat. „Het ziet er niet naar uit dat dat zal gebeuren", wist Van de Ameele. Het college be zocht 's middags onder andere het plan Vossekaai, het plan Noordader en de ouderensoos.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 51