Schikking voor kroonprins Jeugd heeft problemen met lezen en schrijven Stotterspots SIRE mogen Bezwaren minister De Koning tegen cao ziekenfondsen Uitbarsting woede bij nieuwe snoeiplannen Nederland in oud papier sparen wereldkampioen Vrouw krijgt schadevergoeding voor onbetrouwbare hartklep FINE ENURISH STFXE FURNITURE PZC/ binnen-buitenland Kabinet wil grens 475 onroerend- (oedbelasting BEZUINIGINGSVOORSTEL DEETMAN Ziekenhuisraad en pecialisten praten iver samenwerking ranse kernproef )p atol Mururoa Van Dijk VOORZITTER GRAFISCHE BOND FNV Marineschepen in VS onzichtbaar ALS EERSTE PATIENT IN NEDERLAND IRIJDAG 27 MEI 1988 Ijjï HAAG IGPDPrins 'Willem Alexander heeft van de Icofdofficier van justitie in Den Haag een schikking van |]O0 aangeboden gekregen. De prins heeft toegezegd dit Iedrag te zullen betalen. Hij wordt beboet wegens overtre- ftog van artikel 25 van de Wegenverkeerswet - het in ge vaar brengen van de verkeersveiligheid. De prins raakte afgelopen zaterdag in Leiden met zijn auto te water door een verkeerde inhaalmanoeuvre. Aan de auto van de prins, een vierwielig aangedreven Ford Sierra, zijn geen technische mankementen geconstateerd. tudenten moeten ij de bank lenen )EN HAAG (GPD) Studenten die naast hun studiebeurs nog een lening willen sluiten, zullen at voortaan rechtstreeks bij de bank moeten doen. De staat wil die leningen niet meer ver trekken, om zo te kunnen bezuinigen op de uitgaven voor studiefinanciering. Minister Deet- an (onderwijs) hoopt hiermee 270 miljoen gulden te bezuinigen. )e overheid verstrekt nu nog leningen an studenten uit de laagste inko- lensgroepen. Door het verdwijnen an deze mogelijkheid zal het rente- ercentage vermoedelijk bijna een rocent hoger worden. Vooral studen- en uit de laagste inkomensgroepen laken gebruik van de aanvullende le- ing. Zij worden dus het meest de dupe an de maatregel. Overigens is het mi- isterie van onderwijs nog in onder- andeling met de banken over de voor aarden waaronder leningen kunnen orden verstrekt. e afschaffing van de leningen door de 'erheid aan studenten is een onder- eel van de bezuinigingen die minister eetman wil doorvoeren op de studie- naneiering. De maatregel was al aan- ■kondigd in de zogenaamde 'Paas- riefwaarin het kabinet nieuwe be- uinigingsvoorstellen deed voor de ITRECHT (ANP) - De Landelijke ipecialistenvereniging (LSV) en de iationale Ziekenhuisraad (NZR) heb- en een commissie in het leven geroe- en die een intensieve samenwerking lissen specialisten en ziekenhuizen iil bevorderen. Dat hebben de orga- isaties donderdag bekend gemaakt. )e meeste specialisten zijn vrij geves- igd. Zij maken tegen betaling gebruik an voorzieningen in het ziekenhuis, naar hebben formeel niets met de be- irijfsvoering te maken. Nu de zieken- mizen vastzitten aan een bepaald iudget is nauwe samenwerking tussen pecialisten en directie wel nodig, om- lat specialisten een doorslaggevende vloed hebben op de uitgaven van het iekenhuis. De commissie Specialist Ziekenhuisorganisatie zal de be- taande vormen van samenwerking nventariseren en uitgangspunten for- nuleren voor de samenwerking in de .oekomst. LSV en NZR vinden dat zie- enhuizen en specialisten een grotere enheid moeten gaan vormen, omdat it de organisatie van en in ziekenhui- en zal versterken. (ELLINGTON (AFP) - Frankrijk eeft donderdag een kernproef geno- ien op het atol Mururoa in de Stille leeaan, zo hebben seismologen in iieuwzeeland gemeld. De proef had olgens hen een kracht van 80 kiloton n was het daarmee de krachtigste inds 1985. ivee weken geleden nam Frankrijk ok een kernproef op het atol. Die had olgens Nieuwzeelandse seismologen 'n kracht van 20 kiloton. De krachtig- te proefexplosie dateert van juli 1979. 'oen bracht Frankrijk op Mururoa en kernlading van 150 kiloton tot ont- doffing. DEN HAAG (GPD) - Het kabinet zal innenkort bij de Tweede Kamer een vetsvoorstel indienen waarin wordt oorgesteld de onroerend-goedbelas- ing aan een maximum te binden. Bo- endien wil het kabinet dat de ge- neentelijke leges en rechten niet mo- en uitgaan boven de uitgaven die de uneenten daarvoor doen. De maxima die de gemeenten thans in ie onroerend-goedbelasting hanteren, ójn afhankelijk van de uitkeringen uit let Geneentefonds aan de gemeenten. n de plannen van het kabinet mag de jnroerend-goedbelasting niet hoger tjn dan 475 gulden per woonruimte. Dit geldt voor de eigenarenbelasting R gebruikersbelasting gezamenlijk, det tarief van de eigenarenbelasting nag niet meer dan 50 procent hoger tjn dan het tarief van de gebruikers- oelasting. Dit betekent dat een gemeente het aantal woonruimten mag vermenig vuldigen met 475 gulden om aam de uaximale opbrengst van de onroe- ondgoedbelasting te komen. Aan de land van de taxatie van de woningen ïan voor een woning een hogere of la tere onroerendgoedbelasting worden 'astgesteld dan 475 gulden. - staatssecretarissen van Financiën 'r' binnenlandse Zaken stellen in het vetsvoorstel tevens voor de Gemeen- ewet zodanig te wijzigen dat de op brengst van de leges en rechten, zoals '(ooi- en reinigingsrechten, niet mogen utgaan boven de uitgaven die de ge beenten daarvoor doen. iet is de bedoeling dat de wetswijzi- Ung op 1 januari 1989 ingaat. De ge beenten krijgen drie jaar de tijd om iun tarieven aan de nieuwe situatie lan te passen. laatste twee jaar van deze kabinetspe riode. Deetman heeft toen van het ka binet de opdracht gekregen de over schrijdingen op studiefinanciering (ongeveer 500 miljoen gulden) binnen het stelsel te compenseren. Eerder werden maatregelen bekend ter grootte van 330 miljoen gulden, door invoering van de openbaar-ver- voer-j aar kaart voor alle studenten on der verlaging van de basisbeurs. Om dat nieuwe tegenvallers niet zijn uitge sloten, is nu een groter bedrag bezui nigd dan de tegenvaller van 500 mil joen. Minister Van Dijk van Binnenlandse Zaken wil niet extra bezuinigen op de eigen begroting om zijn CDA-collega Deetman van Onderwijs te helpen de tekorten op diens studiefinanciering weg te werken. Volgens Van Dijk zit er bij hem niets meer in de kist. In een gesprek in het dagblad Trouw zegt hij dat er een grens is aan wat de begro tingen kunnen opbrengen. Minister Deetman heeft een tekort van 500 miljoen op zijn begroting. Premier Lubbers heeft berekend dat Deetman niet alleen tegenvallers heeft, maar ook een meevaller van 250 miljoen gul den. Het kabinet is voorgesteld deze meevaller niet te laten terugvloeien in de schatkist van Ruding, zodat Deet man nog 250 miljoen moet zien te vin den om zijn begroting sluitend te krij gen. Van Dijk zegt geen politieagenten voor studenten te willen inruilen. Hij vindt het onverkoopbaar opnieuw op de politie te moeten bezuinigen. „We zijn bezig met het leegschrapen van de bodem van het vat. De zaak is uitge knepen", aldus Van Dijk. AMSTERDAM (ANP) Passanten verleenden donderdag tijdens de lunchpauze medewerking aan een kunstproject van Toine Horvers, ge naamd 'Day'. Bedoeling van het project in de Grote concertzaal in de Beurs van Berlage in Amsterdam is dat naarmate de lichtintensiteit in de zaal toeneemt, hetgeen op een monitor te zien is, de medewerkers met hun stembanden het geluidsvolume doen toenemen. AMSTERDAM (ANP)- De SIRE-stottercam- pagne (zeg niet meteen appelmoes als iemand a-a-a-andijvie bedoelt) is niet selectief in het ge ven van informatie over stottertherapiën. Met die conclusie van dt Am sterdamse rechioank- president mr. B. J. As- scher eindigde donder dag de ruzie tussen de Amsterdamse stotter- therapeut Len Del Ferro aan de ene kant en de Stichting Ideële Recla me (SIRE) en de Stich ting Voorlichting over Stotteren (SVS) aan de andere kant. Del Ferro verloor daar mee het kort geding dat hij aanspande omdat de anti-stottermethode ne gatief zou worden afge schilderd in de stotter- campagne. Hij meende niet voldoende te wor den aangeprezen en soms zelfs negatief te worden afgeschilderd. Ook SIRE, die de cam pagne op verzoek van de SVS houdt, zou onzorg vuldig handelen. „Del Ferro heeft echter geens zins aannemelijk ge maakt dat de SVS niet in staat of bereid zou zijn objectief informatie te verschaffen voor men sen met stotterproble- men", aldus het vonnis. Del Ferro zei na afloop van de uitspraak in het kort geding onmiddel lijk in hoger beroep te zullen gaan. UTRECHT (ANP) - Minister De Ko ning (sociale zaken en werkgelegen heid) heeft de Vereniging van Neder landse Ziekenfondsen en de vakbon den donderdag laten weten dat hij be zwaar heeft tegen de nieuwe cao 1987/ 1988 waarover in december 1987 over eenstemming is bereikt. Volgens de minister wordt de ruimte overschreden die beschikbaar is in het kader van de WAGGS, de Wet arbeids voorwaarden gepremieerde en gesub sidieerde sector, waaronder ook de zie kenfondsen met hun 9.000 werkne mers vallen. De VNZ vindt de bezwaren „volstrekt onbegrijpelijk". Ze meent dat de mi nister ten onrechte zaken meetelt waarover in de vorige cao al afspraken zijn gemaakt, toen de WAGGS nog niet van toepassing was. Het gaat hier bij vooral om de per 1 april 1987 door gevoerde arbeidstijdverkorting van 38 tot 36 uur per week, waarvoor de werk nemers in de jaren daarvoor in totaal 3,5 procent prijscompensatie hebben ingeleverd. Bovendien komt de minister op een „aanzienlijke" overschrijding van de WAGGS-ruimte doordat hij de kosten van deze arbeidstijdverkorting vol gens de VNZ ten onrechte becijfert op 5 procent. De door de atv vrij komende arbeidsplaatsen zijn nameüjk niet vol ledig herbezet, zodat de kosten lager uitvallen. De VNZ zal gebruik maken van de wet telijke mogelijkheid om binnen drie weken nader overleg met de minister te voeren. Ze heeft begrip voor het plan van de vakbonden om uit protest kor te werkonderbrekingen bij de fondsen te gaan houden. De bonden zullen de werknemers van de ziekenfondsen oproepen om tijdensi het gesprek met minister De Koning - over uiterlijk drie weken - massaal het werk te onderbreken. Bestuurder A. Steyaert van de Dienstenbond FNV noemde het donderdag „niet alleen ta melijk onbeleefd, maar ook onverstan dig" dat minister De Koning gewei gerd heeft vooraf een gesprek met de bonden te voeren. Daardoor baseert De Koning zich nu op onjuiste argu menten. BUSSUM (GPD) Steeds meer jongeren hebben taalproblemen terwijl het analfabetis me lijkt onder hen toe te nemen. Alleen al in Noord-Holland gaat het om enige honderden mensen. Als zij werk krijgen, ontstaan de moeilijkheden. Dat zegt consulente M. Witte- veen van Het Provin ciaal Steunpunt Vol wasseneneducatie in Zaandam. In Noord- Holland maken enige honderden jongeren van de basiseducatie ge bruik, terwijl deze vorm van onderwijs niet voor hen bestemd is. Volgens coördinatrice A. Schaap van de Bussum- se Instelling voor Basi seducatie groeit ook in het Gooi het aantal jon geren met taalproble men: „Ik hoor het overal. Zo zijn er gevallen be kend van caissières die geen kassabon kunnen uitschrijven". De toeloop van jongeren heeft volgens de instel lingen voor basiseduca tie te maken met de drastische bezuinigin gen die de afgelopen ja ren zijn doorgevoerd. De klassen zijn groter ge worden en daardoor zou er minder aandacht voor de leerlingen zijn. Meer leerlingen haken voortij dig af. Tevens zou een rol kunnen spelen dat de kwaliteit van de pabo's de laatste jaren achter uit is gegaan, menen de instellingen voor basise ducatie. De Bussumse Instelling heeft momenteel zo'n f. dertig Nederlandse cur- m mf sisten. Van dat aantal is een derde jonger dan dertig jaar. Sommige cursisten zijn niet ouder dan zestien of zeventien jaar. „Een paar jaar gele den waren juist de oude re cursisten degenen die erg veel moeite hadden met lezen en schrijven, tegenwoordig is het juist andersom", aldus Schaap. Een woordvoerder van het ministerie van on derwijs kon donderdag geen commentaar ge ven. MÜNCHEN/DEN HAAG (ANP) - De helder blauwe ster Sanduleak-66/41 in de grote Magallaanse wolk, waarvan de sterrenkundigen lange tijd dachten dat zij één van de zwaarste in het heelal was, is nu ontmaskerd. Drie medewerkers van de Europese Organisatie voor Astronomisch Onderzoek op het Zuidelijke Halfrond ESO (Euro pean Southern Observatory) in Garching bij München hebben ont dekt dat de „kampioen zwaarge wicht" in feite bestaat uit een zeer dichte groep van hete, jonge ster ren. Deze ontdekking kan volgens de ESO vergaande consequenties heb ben voor de theorie van de geboorte van sterren. Bovendien zou het best eens kunnen zijn dat zeer massieve sterren helemaal niet bestaan. De vondst zal tevens gevolgen heb ben voor de bepaling van de afstan den in het heelal. Als de tot nu toe gevonden heel zware sterren even eens uit groepen kleinere sterren blijken te bestaan, kloppen de hui dige berekeningen van de afstanden niet meer. Tot op heden dachten astronomen dat de Sanduleak een massa had van meer dan 120 keer die van de zon. Met behulp van de 3,6 en 2,2 me ter telescopen van ESO, die staan opgesteld in Chili, verkregen de sterrenkundigen M. Heydari-Ma- layeri, P. Magain en M. Remy onder gunstige omstandigheden uiterst scherpe beelden van de ster. Deze toonden duidelijk aan dat hier spra ke was van een groepje hemellicha men. Het is nog niet helemaal duide lijk om hoeveel sterren het gaat. Het hemellichaam Sanduleak, waarvan tot voor kort werd aangenomen dat dit een van de zwaarste sterren in het heelal was. HAARLEM (ANP) - Als de regering op Prinsjesdag weer met allerlei snoei plannen komt, zoals verlaging van de jeugdlonen en bezuinigingen in de ge zondheidszorg, dan komt er een uit barsting van woede en verzet. Dat voorspelde J. Draijer, voorzitter van de FNV-grafische bond Druk en Pa pier, donderdag bij de start van het bondscongres in Haarlem. Draijer, die in juni bij de vakcentrale FNV coördinator arbeidsvoorwaar denbeleid wordt, vindt dat de FNV en de aangesloten bonden aan dat verzet tegen nieuwe bezuinigingen leiding moeten en kunnen geven. „In de be drijven ligt onze macht om de politiek en werkgevers tot andere gedachten te brengen. En laat niemand aankomen met de opmerking dat het geen pas geeft werkgevers te treffen voor poli tieke besluitvorming en dat politieke ANNAPOLIS (AFP) - De Amerikaanse marine gaat in navolging van de luchtmacht werken aan het „onzicht baar" maken van haar vloot, zo maak te minister van defensie Carlucci woensdag bekend. Nieuwe zogeheten stealth-technolo- gieën maken het mogelijk radarsigna len van een vliegtuig of schip te redu ceren, waardoor het zeer moeilijk wordt ze op te sporen. De vliegtuigfa brikant Northrop heeft al vijftig jagers met deze technologie uitgerust. Voor eind dit jaar moet een „onzichtbare" bommenwerper zijn eerste vlucht ma ken. Volgens Carlucci zal de technologie de gevechtskracht van de vloot enorm verbeteren. Omdat steeds meer wa pensystemen zijn uitgerust met radars is het van het grootste belang de radar signalen die schepen uitzenden zoveel mogelijk te beperken, waardoor ze minder kwetsbaar worden. stakingen uit den boze zijn. We weten allemaal dat de werkgeversorganisa ties de belangrijkste souffleurs van dit kabinet zijn." Het blijft volgens Draijer niet bij de monstraties en manifestaties waar van niemand nog wakker ligt. „De werknemers zullen zich weer realise ren dat ook zij werkloos of ziek kun nen worden en het wapen der solida riteit herontdekken. Een wapen dat nog niets aan slagvaardigheid heeft ingeboet", aldus Draijer. Hij beaamde overigens dat in het ver leden de uitkeringstrekkers keer op keer nieuwe bezuingingen te verduren kregen zonder dat de werkenden daar tegen daadwerkelijk in verzet kwa men. Van saamhorigheid was toen-on voldoende sprake. Degenen die werk hadden, zagen hun inkomenspositie veilig gesteld via de cao's en de rege ring kon zonder al te veel weerstand de uitkeringen verlagen. Draijer be schouwt het als een falen van de totale vakbeweging dat ze geen kans heeft gezien een krachtig en massaal verzet te mobiliseren. Wat de actiemogelijkheden in de na bije toekomst betreft toont Draijer zich echter niet „bevangen door pessi misme". „Ik merk in contacten en be sprekingen met leden steeds vaker dat zich een onderhuidse woede tegen al deze bezuinigingen heeft opgekropt", zo verklaarde hij. Draijer is er van overtuigd dat die woede aan de opper vlakte komt als het Kabinet straks weer met allerlei bezuinigingen op de proppen komt. HAARLEM (ANP) Ons land is wereldkampioen wat betreft het inzamelen van oud papier en kar ton. Ruim 50 procent van al het ge bruikte papier wordt ingezameld voor hergebruik (recycling). Elk jaar wordt op die wijze 1,45 mil joen ton verwerkt tot nieuw papier en karton. Maar er kan nog meer bij: de fabrikanten verwachten een stijging van 25 procent tot ruim 1,8 miljoen ton per jaar. Gemeenten zouden het inzamelen van oud papier en karton door scho len en verenigingen en dergelijke meer kunnen bevorderen door de invoering van een „milieupremie". Dat blijkt uit een door minister Nij- pels van milieu aanbevolen brochu re van de papier- en kartonfabrie ken. De oud-papierhandel (250 bedrij ven, ongeveer 5.000 medewerkers) is al goed georganiseerd, zeggen de fa brikanten, maar het inzamelen aan de bron moet nog gestimuleerd wor den. De gemeentelijke experimen ten met het gescheiden ophalen van oud papier zijn mislukt. Blijven over de oud papierbakken (sommi ge gemeenten kennen dit systeem reeds) en de milieupremie. De pa pierfabrieken wensen het laatste al ternatief. De gemeenten zijn volgens de fabri kanten met de milieupremie stuk ken goedkoper uit en het systeem komt ook de scholen en verenigin gen ten goede. Het voorstel is de premiehoogte afhankelijk te maken van de geldende papierprijs. Krijgen de inzamelaars één tot vijf cent per kilo van de handel, dan zou de gemeente er drie cent per kilo bij kunnen doen. Bij een oud-papier- prijs van zes tot zeven cent, zou de milieupremie twee cent kunnen be dragen. Bij een prijs van acht cent geldt een premie van één cent. Bo ven de negen cent is het ophalen van oud papier zo lonend, dat een milieupremie achterwege kan blij ven. Advertentie DEN HAAG (ANP) - Een 73-jarige vrouw uit Rotter dam heeft als eerste Nederlandse patiënte schade vergoeding gekregen van een Amerikaanse fabri kant voor kunsthartkleppen, Shiley. De zogenoem de BSCC-klep die bij de vrouw was ingeplant, bleek later onbetrouwbaar omdat een deel ervan in haar lichaam afbrak. Dit staat in het jongste nummer van de Consumentengids. De patiënte spande met steun van de bond een ge rechtelijke procedure aan tegen de fabrikant in Ca- lifornië. Voordat de rechter er echter aan te pas kwam, bood Shiley een schikking aan. Over de hoogte van de schadevergoeding heeft de fabrikant geheimhouding bedongen uit angst voor publiciteit en uit vrees dat andere gedupeerden rechten aan de schikking proberen te ontlenen, aldus de Consu mentenbond. De organisatie vermeldt echter dat de geldsommen die in de Verenigde Staten in eerdere gevallen na onderhandelingen vrijwillig zijn be taald (aan niet-Nederlanders) van 100.000 tot 700.000 uiteenlopen. Hoeveel mensen er in Nederland BSCC-kleppen, die inmiddels uit de markt zijn genomen, dragen is vol gens de Consumentenbond niet bekend. In ieder ge val zijn er nog vijftien andere Nederlanders of hun nabestaanden via een rechtbank in Californië bezig schadevergoeding van Shiley te krijgen. De zaak van de 73-jarige Rotterdamse is met voorrang be handeld wegens haar hoge leeftijd. De BSCC-kleppen leveren sinds de introductie pro blemen op. In de Verenigde Staten werden de klep pen teruggeroepen of in het geheel niet toegestaan omdat er onvoldoende gegevens over de kwaliteit beschikbaar waren. De export, onder andere naar Nederland, ging echter door. In 1985 schreef de ge neeskundig hoofdinspecteur van de volksgezond heid hierover in zijn jaarverslag: „De les die kan worden geleerd is dat de Nederlandse markt voor Amerikaanse fabrikanten uitstekend kan dienen als experimentele proeftuin of dumpingsmarkt." Voorzover bekend zijn in Nederland 16 mensen overleden aan de falende BSCC-kunsthartkleppen, aldus de Consumentengids. Bij de dragers van de kleppen, zo schrijft het blad, heerst onrust over een mogelijke „breuk". De klep laten zitten is soms gevaarlijk. Uit buiten lands onderzoek blijkt namelijk dat de ene serie veel vaker kapot gaat dan de andere. Bij een bepaalde serie en maat kleppen zou de kans op een defect zelfs 10,3 procent zijn. Aan heroperatie kleven echter ook de risico's. Vol gens de Consumentenbond is een beslissing over heroperatie pas verantwoord als er voldoende gege vens bekend zijn over de aantallen patiënten met BSCC-kunsthartkleppen en breuken. Staatssecretaris Dees en de hoofdinspectie van de volksgezondheid hebben toegezegd dat er een on derzoek komt naar de kleppen. Binnenkort zullen de betrokkenen (artsen, hoofdinspectie en Consu mentenbond) de opzet bespreken. Een woordvoer der van de bond verwacht dat de gegevens in sep tember beschikbaar zijn. Drie namen. Drie begrippen. Ook drie zekerheden Britannica. Elite en Albion vindt u bij de betere meubel-speciaalzaak. Een weergaloze keuze aan traditionele Engelse stijlmeubelen Kwaliteitsmeubelen, door vakbekwame meubelmakers vervaardigd uit de allermooiste soorten edelhout: romantisch taxis en nostalgisch mahonie Meubelen, voorbestemd tot het antiek van de toekomst. I ZONNEMAIRE ZUIDWEG 20A.I ZONNEMAIRE, TEL. 01112-1318

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 5