ijk mag toerisme Zeeland liet in de kou zetten Drie Gehuchten wint buurtkorfbaltoernooi Ondernemers en ambtenaren proeven eerste nieuwe haring Tapperij fie Mug opgenomen in Alliance yan Bier Tapperijen [Uil Ml' m MG Raad Terneuzen tevreden met procedure ingekomen stukken \2osVoèt SSo iEUWSE DELEGATIE BESPEELT KAMERLEDEN eld gestolen It automaat RPF en Israël Krulboltoernooi om de Smokkelcup GROTE VAART KLEINE VAART GRATIS Ilin Randstad s. i an de Boulevard de Wielingen te zand-Bad is donderdagmorgen en twee en drie uur geld uit auto- en gehaald en wisselgeld ont- !emd. ergen op zoom Binnenstad, Bzfestival. Eeuw-namen Tent sportveld, 20. 0 uur: Hulsterloofeesten. |0ST-SOUBURG Karolingen- Jubileumbier Bij GROTE beurt I of REPARATIE APK f VANAF 350,- Schietingen JDAG 27 ME! 1988 HAAG - Het rijk mag toeristisch and niet zoals momenteel Jgt in de kou zetten. Een Zeeuw- felegatie, aangevoerd door CDA- ;puteerde J. B. Ventevogel (re- tie en toerisme), droeg deze bood- ip donderdag in Den Haag uit tij- L een onderhoud met een groep |ede-Kamerleden, rijksambtena- en enkele vertegenwoordigers toeristische organisaties, land, zo hield Ventevogel zijn ge- Ivoor, zet alle zeilen bij om het toe- Se en de openluchtrecreatie in de j/incie te bevorderen. Maar dit be dreigt te worden ondergraven verminderde rijksbijdragen. En terwijl Zeeland als enige provin- een positieve bijdrage levert aan liederlandse 'reisbalans'. Het gaat Srbij om een positief resultaat van half miljard gulden per jaar. Dat |rag, aldus Ventevogel, kan blijven ien. Izeeuwse delegatie trok naar Den jg omdat een kamercommissie zich- staande maandag uitgebreid be- joudt met openluchtrecreatie. Itevogel presenteerde een speciale jjbhure waarin het economisch be ft van het toerisme in Zeeland uit- grig met cijfermateriaal wordt on- Tbouwd. Ventevogel: „Meer dan MOO arbeidsplaatsen en meer dan miljard omzet zegt al genoeg". En al 'zonder dat overal recreatieschap van de grond moesten komen wel en zware financiële last voor ge nten en provincies vormen'. )e dering van rijksbijdragen. De gedepu teerde wees daarbij op de halvering van de jaarlijkse rijksbijdrage voor openluchtrecreatie, afkomstig van het ministerie van Landbouw en Visserij. Die is teruggebracht tot zes ton, maar 'zou naar onze mening twee miljoen dienen te bedragen wil er sprake kun nen zijn van een zinvol stimulerend be leid'. Een tweede bedreiging, aldus de gede puteerde, is de onzekerheid over het voortbestaan van het zogenaamde speerpuntenbeleid van het ministerie van Economische Zaken. „Het niet continueren van deze regeling bete kent tevens het eind van het Zeeuws speerpuntbeleid". Ventevogel noemde ook nog een 'indirecte bedreiging': de afschaffing door het rijk van het zoge naamde voorwaardenscheppend be leid (investeringen ten behoeve van het vestigingsklimaat voor het be drijfsleven). Ook de sector recreatie en toerisme zou daardoor onder druk ko men te staan. De gedeputeerde bepleitte het verder benutten van toeristisch-recreatieve mogelijkheden die door de Deltawer ken zijn ontstaan. „Een passieve hou ding van de overheid kan geen ant woord zijn op de nieuwe mogelijkhe den welke nu eenmaal door middel van de Deltawerken zijn gecreëerd". Daarnaast is volgens de gedeputeerde geld nodig wil men natuur, landschap en ruimte ook in de komende decen- nia's 'als waardevolle recreatieve ken merken van deze provincie blijven her kennen'. Het verhaal van Ventevogel werd aangehoord door Zeeuwse kamerle den en de recreatiespecialisten uit de fracties van CDA, VVD, PvdA en RPF. Er waren ook enkele topambtenaren van de beide ministeries aanwezig. De woorden van Ventevogel werden nog eens onderstreept door de hoofd directeur van de ANWB, mr Nouwen. Het kamerlid Eversdijk sprak na mens zijn collega's waarderend over de 'harde cijfers' waarmee de Zeeuw se delegatie voor de dag kwam. Mr S. J. Louwerse, beleidsmedewerker van het provinciebestuur, bespeurde bij de kamerleden een dosis goede wil om te proberen Zeeland 'wat meer lucht te geven'. )e gedeputeerde benadrukte dat Zee- niet alleen de aantrekkelijkste |ristische provincie is geworden ir Westduitsers en Belgen, maar de tste tijd toch ook meer en meer Dgeert als 'de tuin van de Rand- 1'. Het rijksbeleid is weliswaar ge it op de ontwikkeling van een lenstructuur' in de Randstad, aar daarmee wordt nog niet tege- Het gekomen aan de behoefte van de irsnee Randstadbewoners aan uwse voorzieningen als strand, en ruimte, ar terwijl de provincie 'flink in de n buidel tast' en 'toeristisch een uwe koers bewandelt ter bevorde- van economie en werkgelegen- d', dreigt een aanzienlijke vermin- IDZAND-BAD Bij de heer H. M. leider werden er diverse flessen ster- pirank en sigaretten ontvreemd. Het le schadebedrag was bij de politie It bekend. Een beeld van de wedstrijd Zaamslag tegen Mikpunt II. ZAAMSLAG - Het eerste team van de Drie Gehuchten is voor de tweede achtereenvolgende maal winnaar ge worden van het buurttoernooi, dat de korfbalvereniging Zaamslag donder- BDDELBURG Molenwater, 9.30- 17. 0 uur: Miniatuur Walcheren. Biouwburg, 20.00 uur: groep Papillon it de operette 'Venus in Seide'. jdveniersdoelen, 20.30 uur: Mes- genconcert. |ntrum Nieuwe Muziek, 20.30 uur: gnoconcert Saskia Boon en Leen goekert. ■RNEUZEN Diverse lokaties, »af 17.00 uur: Schelde Jazz Festival. WATERLANDKERKJE 19.00 uur: Jlermmnefeest. IBERGEN OP ZOOM Roxy I, 19 en uur: Three man and a baby, a.l. >xy II, 19 en 21.30 uur: Schorem van School, a.l. em'actueel I, 20.00 uur: The Last peror, a.l. nem'actueel II, 19 en 21.30 uur: So- one to watch over me, 12 jr. [nem'actueel III, 20.00 uur: Empire of "e sun, a.l. 'ES Grand Theater, 20.00 uur: e Last Empergr. JLST De Koning van Engeland, en 21.30 uur: 3 mannen en een bay, mmer School; 19 uur: Jungle boek; uur: Empire of the sun; 21.30 uur: Bss than zero. HIDDELBURG Electro, 19 uur: Sta- B-out; 21.30 uur: Broadcast news; Bhuttershof, 20.00 uur: I've heart the Ijermaids singing; 22.30 uur: A cathe- ■g of old men. RNEUZEN Luxor Theater, 19 r: Dirty dancing; No Way out; 21.30 r: No way out; Fatal attraction. JSSINGEN Alhambra I, 19 en 30 uur: Three man and a bay. hambra II, Empire of the sun. Tentoonstellingen BERGEN OP ZOOM Etcetera, Olie- irven van Tiest Coopmans (t/m 19/6). lERVLIET Art House 9-12 uur: 'A- 'ipictura', werken diverse kunste- *ars m.b.t. de landbouw (t/m 31/5). ROUWERSHAVEN De Vergulde arnaal, 9-12 en 14-17 uur: 'Brouwers- Wen en de zeevaart in de 19e eeuw'. URGH-HAAMSTEDE De Burght !2 en 14-17 uur: werken Willem Sta- eu (mei). LINGE Galerie Esprit, 13.30-17.30 ar: werken Hendrik van Veenendaal m 12/6). OES Galerie La Strada, 11-20 uur: Bonen in balans', werken Harry Putjens (t/m 2/6). useum 10-16 uur, 'Zandkastelen', fo- 18 Pieter Wiersma. Hollandse Hoeve, 13.30-16.30 uur: at een techniek tegenwoordig', Pndbouwspeelgoed Grote Kerk 10-17 uur: werken leden ABKZ. HEILLE Landbouwmuseum 10-12 en 13-17 uur: Oude landbouwwerktui gen. HULST Streekmuseum, 14-17 uur: '60 jaar landbouw, handel en industrie in O.-Zeeuwsch-Vlaanderen' (t/m 9/9). KORTGENE Galerie Prunier, 10-12 en 18-20 uur: werken Frans Praim- boom en Kees Wijker. MIDDELBURG Zeeuwse biblio theek, 10-21 uur: Schrijversportretten, jeugdillustratoren; Torah' 'Kunstma ken' door Marianne Smits. Zeeuws Museum, 11-17 uur: 'Vernuft en Vlijt, de Middelburgse tekenacade mie. Balans 17,12-17 uur: werken Nico van den Boezem (t/m 11/6). Kloveniersdoelen, 14-17 uur: Société Galerie Den Haag, werken diverse kunstenaars. Galerie Basket, 13-17 uur: werken Sig- mund de Jong (t/m 4/6). Vleeshal 11-17 uur: bewegende sculp tures van Tony Brown. Galerie Montparnasse 14-18 uur: Olie verven van Alix Valois-Chastellux. NEELTJE JANS Topshuis, 10-17 uur: Delta Expo. OOSTKAPELLE Zeeuws Museum Natuurhistorie, 11-17 uur: 'Saeftinghe' en 'kouwe drukte'. OOST-SOUBURG Bibliotheek, 13.30-17.30 uur: 'Karolingische Burg van Oost-Souburg. ST.-ANNALAND De Meestoof, 5-17 uur: 'Van Ellegoed tot kant'. VEERE Grote Kerk, 10-17 uur: Wil lem III en de Zeeuwen (t/m 31/10) en Optische telegrafie in Zeeland. De Schotse Huizen, 10-17 uur: Veere en omstreken aan het begin van de XXe eeuw en Naaldkunst Julie Heyligers. VLISSINGEN De Blaeuë Acolije, 11-12.30 en 13.30-17.30 uur: Aquarellen van Co Munter (t/m 20/5). Reptielenzoo Iguana 14-17.30 uur: Ex positie levende reptielen, amfibieën en insekten. Gemeentehuis, 9-17 uur: werken cur sisten, kunstzinnige vorming Vlissin- gen. IJZENDIJKE Streekmuseum, 10-12 en 13-17 uur: 'Van tram tot bus. ZIERIKZEE Galerie De Eenhoorn, 13-17 uur: werk cursisten schilders club Perspectief. Hulpcentra Noord- en Midden-Zeeland, tel. 01184-14444 (ook voor milieuklaehten). Zeeuwsch-Vlaanderen - Alarmnummer 01150-12200 (brandweer en ambulance). SOS Telefonische Hulpdienst Zeeland, tel. 01180-15551, dag en nacht bereikbaar. Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen in nood, tel. 01180-36251, van 10.00-24.00 uur- weekends van 20.00-24.00 uur. Stichting 'Blijf van rn'n lijf Zeeland, tel. 01184-14645, dag en nacht bereikbaar. Stichting 'Vrouwen bellen vrouwen', tel 01100-32233. Kinder- en Jeugdtelefoon Zeeland, tel. 01180-38080, dag. van 16-20 uur. Bureau Vertrouwensarts Kindermishande ling, tel. 01180-28800. Aids Infolijn: tel. 01180-38384. dagavond hield. In de finale werd het Axelse Cambrinus verslagen. Aan dit eerste lustrum van dit toer nooi nam een record aantal ploegen deel. In totaal verschenen er twaalf teams, die in vier verschillende poules aan de voorwedstrijden begonnen. Uiteindelijk kwamen de teams van Drie Gehuchten, Cambrinus en Mik punt I en II in de kruisfinale's terecht, waarna de twee eerstgenoemde ploe gen zich voor de finale plaatsten en de twee teams van Mikpunt onderling om de derde en vierde plaats mochten strijden. De eerste selectie haalde dat. Tenslotte kon de volgende eindstand worden bekend gemaakt. 1 Drie Ge huchten I; 2 Cambrinus; 3 Mikpunt I; 4 Mikpunt II; 5 't Fort; 6 Reuzenhoek; 7 Zaamslag-Veer; 8 Noord; 9 Adriaan Walravenstraat; 10 Fam. Boys'86; 11 West: 12 Drie Gehuchten II. Deze rubriek is uitsluitend be stemd voor reacties op berich ten, artikelen, of commenta ren, die in de PZC zijn ver schenen. Niet voor open brie ven, gedichten en dergelijke. Anonieme inzendingen of stukken zonder duidelijke op gave van adres en woonplaats worden niet in behandeling- genomen. Bijdragen mogen niet langer zijn dan 40 regels in de krant (maximaal 250 woorden). De redactie be houdt zich het recht voor in zendingen te bekorten. Over geweigerde brieven wordt niet gecorrespondeerd. De eerste bezoekers van de Maatjes-bijeenkomst in Goes proeven de eerste Hollandse Nieuwe. GOES De binnenplaats van restaurant De Stadsschuur aan de Schutterhof in Goes, stond donderdagavond in het teken van de tweede 'Maatjes-bijeenkomst'. Naar schatting 600 ondernemers, ambtenaren en bestuursleden uit Goes en omstreken proefden er de eerste nieuwe haring, ook wel maatjes-haring genoemd. De bijeenkomst is een initiatief van de Goese Middenstandscentrale, Dominicus Slijterij; Randstad Uitzendbureau; Zeeuwse Mos selkoning, Reisbureau Rosa en De Stadsschuur, gevestigd in Goes. MIDDELBURG Dit jaar is voor restaurant-tapperij-braai De Mug aan de Vlasmarkt in Middelburg een bijzonder jaar. Naast een gron dige verbouwing, is er het vijftien jarig bestaan op 17 augustus. En bo vendien is De Mug sinds kort als enig etablissement in Zeeland op genomen in de Alliance van Bier Tapperijen (ABT). ABT stelt stren ge eisen op het gebied van vakbe kwaamheid en gastheerschap. ABT-café De Mug heeft een assorti ment van ruim tachtig bieren, waarvan zeven van het vat. Kwam het vroeger nogal eens voor, dat je als tapperij bezoeker het vriendelijke maar dringende ver zoek kreeg een tafeltje vrij te maken voor eters met een reservering; voor taan wordt niemand meer verjaagd. Dit dank zij de vergroting van het oude restaurant met de vroegere keuken waardoor het aantal zit plaatsen van twintig tot dertig is toegenomen. Binnenkort wordt bo vendien een geheel nieuw restau rant geopend, met nog eens zesen dertig plaatsen. Dit op de plek waar anderhalfjaar geleden nog de auto- onderdelenhandel Helvo actief was. In de tuin is een magazijn verrezen, waarin een oude kelder en een wel put zijn gehandhaafd. Ook een an tieke scnouw en de fundamenten van een eeuwenoude oven die te voorschijn kwamen in het nieuwe restaurant zijn niet weggemoffeld. Geavanceerd is de keuken waar chef-kok Dick de Graaf tot zijn grote Kapsalon Brigit/Avanti mode Brigit en André Vermeulen ope nen vandaag (vrijdag) twee zaken aan de Mercuriusstraat in Breskens. Kapsalon Brigit heet de ene, en de andere Avanti mode. Ter gelegen heid van deze dubbele opening, wordt vanavond tussen 19.30 en 22.00 uur een open huis gehouden. voldoening de beschikking krijgt over snufjes als een Gastronic-oven waarin gebakken, gebraden, gepo cheerd en gestoomd kan worden als mede vacuüm gekookt. Eigentijds is ook de Saladette, een werkbank voorzien van koeling waarin alle in grediënten voor de samenstelling van salades worden bewaard. Dank zij een luchtbehandelingsinstallatie blijven de dampen van braai en keu ken de gast bespaard, terwijl de rook uit de tapperij niet via restau rant of keuken naar buiten wordt af gevoerd. De officiële opening is op 17 augus tus, wanneer het vijftienjarig be staan wordt gevierd. Brouwer Cas per Peterson van Brouwerij 't IJ in Amsterdam, brouwt een jubileum bier naar de smaak van de eigenaar van De Mug, Barend Midavaine. Dat wil zeggen niet al te zoet, een beetje bitter en amberachtig van kleur, neigend naar okergeel en daardoor passend bij het interieur van De Mug. In het jubileumbier zit vijf procent alcohol. In de krant van vrijdag 13 mei geeft u een verkeerde weergave van wat heeft plaatsgevonden. We lezen op blz. 14 in het artikel 'Eerste muziekbandje ten bate van synagoge voor dr. Boertien' en dan aan het eind van dit verslag de woorden: 'Op een bijeenkomst van de Middelburgse RPF-fractie pleitte het raadslid L. Luitwieler voor snel herstel van de synagoge, enz." Mijns inziens staat dit geheel los van genoemd arti kel. Waar de heer Luitwieler voor pleit te is juist, maar wel geheel in een ander kader en geheel los van voornoemde actie. Ten eerste, er bestaat in Middelburg geen RPF-gemeenteraadsfractie. Wel een SGP/RPF/GPV-fractie. Ten twee de, het was geen fractievergadering, maar een openbare RPF-bijeenkomst. Dus geen besloten vergadering. Deze openbare bijeenkomst was georgani seerd door de RPF-afdeling Middel burg, waar niet alleen de heer Luitwie ler sprak, maar ook ds. R. W. van Mou- rik uit Aagtekerke. Helaas lezen we zijn uitlatingen t.o.v. Israël niet in de krant. Hoewel dat zeker nieuws was voor een groot aantal PZC-abonnees. Ten derde, betreur ik dat, volgens goed ingelichte informatie mijner zijds, een persbericht in deze verknip te vorm aan de lezer wordt aangebo den. L. Adriaanse Kon. Emmastraat 8 Middelburg TERNEUZEN - Het lijkt erop dat de moeilijkheden rond de behandeling van de ingekomen stukken in de ge meenteraad van Terneuzen verleden tijd zijn. De raad kon zich donderdag avond helemaal vinden in de aanbe velingen, zoals die eerder werden ge formuleerd door het seniorenconvent en ook door het college waren onder schreven. Alle fracties spraken de hoop uit dat de raad voortaan be stuurlijk weer slagvaardig kan opere ren en niet langer zal worden belem merd door ruzietjes en schorsingen over de behandeling van die ingeko men stukken. PvdA-fractievoorzitster A. E. Stahl- Hemelsoet was blij met de nieuwe ge dragslijn, maar vond wel dat ook 'de minderheden in de raad' voldoende ruimte moet worden geboden om hun mening kenbaar te kunnen maken. „Wij hopen dat de ingekomen stukken niet alleen als ordevoorstel worden be handeld maar dat ieder raadslid er ook inhoudelijk op in mag gaan". Volgens de PvdA moet altijd de in houd van het raadstuk ter discussie staan en niet de procedure. Ook de an dere fracties gingen er vanuit dat met het voorstel eindelijk een einde komt aan, zoals VVD-woordvoerder W. H. Broekhuysen zei „de vergaderingen over de manier van vergaderen tijdens een vergadering". Broekhuysen had overigens grote moeite met een alter natief voorstel van raadslid A. A. P. van Himme (lpt). Hij pleitte voor een gelimiteerde spreektijd per fractie bij de behandeling van de ingekomen stukken. Van Himme dacht zelf aan een half uurtje voldoende te hebben. Broekhuysen voorzag huwelijkspro blemen als dat plannetje van Van Himme zou worden overgenomen. AARDENBURG Op de Elderschans bij Aardenburg start zondag het krul boltoernooi om de Smokkelcup. Het toernooi is een initiatief van de ver broederde grensgemeenten Aarden burg, Damme, Maldegem en Sint Lau- reins. Op de Elderschans zijn tien ba nen aangelegd. Er wordt gespeeld in ploegen van drie, die door loting wor den samengesteld. Morgen, zaterdag, zijn er op de Elder schans al voorwedstrijden om de Bruggeman-prijs. Voor de eerste plaats zijn drie trofees beschikbaar ge steld. Zowel zaterdag als zondag be ginnen de wedstrijden om 14.00 uur. „Als ik een kwartiertje reken per raadslid dan zitten we hier nog even. En dat zal mijn huwelijk geen goed doen". Ook R. F. Arends van D66 dacht dat het maximaal haalbare uit deze zaak was gehaald en vond het jammer dat LPT nu toch nog niet te vreden was. Vol lof waren alle fracties over de ma nier waarop de integratie van de Stich ting Terneuzense Muziekschool en het Zeeuws Instituut voor Kunstzinnige Vorming (ZIKV) gestalte krijgt (voor taan Sticak). Alleen Van Himme was tegen. Volgens hem wordt er veel te veel gekort op de salarissen van het personeel van het nieuwe instituut. Ook met de hoogte van de lesgelden had Van Himme grote moeite. „In tijd van koopkrachtachteruitgang moet er rekening worden gehouden met de mi nima. Juist de deelname aan het maat schappelijk verkeer wordt door hoge lesgelden bemoeilijkt". Wethouder W. Van Walraven stelde dat er al een spe ciale regeling bij de muziekschool ge troffen is voor inkomens onder de 25.000 gulden. Wat de salariëring be treft vond de wethouder dat het groot ste deel van bezuinigingen toch in de personeelskostenpost te vinden is. Het VVD-raadslid M. L. S. Meert-Vercruijs- se betreurde het dat de fysieke integra tie door de aparte ligging van het ZIKV nog niet gerealiseerd is. Het ZIKV verhuist naar een tijdelijk on derkomen in de noodlokalen van de openbare basischool De Wiekslag aan de Wagnerhof. Haar fractiegenoot Broekhuysen stelde dit onderkomen ook aan de orde tijdens de behande ling van een van de begrotingswijzi gingen. Een bedrag van 36.000 gulden voor het treffen van voorzieningen in de noodlokalen vond hij te hoog. „Het zijn slechts noodlokalen, dan zou het toch ook met minder kunnen". Volgens Van Walraven is een gezame- lijke huisvestiging momenteel nog in onderzoek. CARDISSA v Algiers nr Landsend: CASA BLANCA 25 350 nw Kaapstad nr Puerto Ri co; DELFBORG pass 26 Terschellinger- bank nr Velsen; FLAMMULINA 25 70 w Puerto Rico nr Boston; HAPPY BUCCA NEER 25 v Sakaide nr Balangas; LARGS- BAY 26 v Kaohsiung nr Hongkong; MAAS 26 te Rotterdam; MAASHAVEN 26 v Vlis- singen; MAERSK ROTTERDAM 25 250 o Socotra nr Suez; MIGHTY SERVANT 125 v Le Havre nr Schiedam; NEDLLOYD ALK MAAR 25 v Kaohsiung nr Hongkong; NEDLLOYD BALTIMORE 26 275 ozo Glad stone nr Auckland; NEDLLOYD BANG KOK 25 90 no Gladstone nr Surabaja; NEDLLOYD CLARENCE 25 v Singapore nr Hongkong; NEDLLOYD DELFT 25 110 z Jeddah nr Suezkan.; NEDLLOYD VAN DIEMEN25 v Yokohama nrNagoya; NEDL LOYD KYOTO 26 v Laguaira nr Maracaibo; NEDLLOYD MANILA 25 120 z Acapulco nr Monteverde; NEDLLOYD NAGASAKI 26 te Port of Spain verw; NEDLLOYD NA SSAU 27 te Rio Grande verw; NEDLLOYD ROUEN 25 v Singapore nr Auckland; NEDLLOYD SAN JUAN 26 te Bridgetown verw; PRINS ALEXANDER 25 20 o Edin burgh nr Tees; PRINS FREDERIK HEN DRIK 25 200 z Cuba nr Las Minas; PRINS WILLEM 2 25 40 n Landsend nr Londonder ry; PRINS WILLEN VAN ORANJE 25 200 n Guayaquil nr Valparaiso; SWAN 25 300 zw Azoren nr New Orleans. ALDIB 25 v Rotterdam nr Helsinki; ALIDA SMITS 25 v Rotterdam nr Gent; ALSYTA SMITS 24 v Saloniki nr Fos; ANNA BROE- RE 25 te Rotterdam; ANNY 25 dw Boulogne nr Vlaardingen; BARENTZGRACHT pass VELING ZUID-HOLLAND/ZUID: Donderdag 26 mei: andijvie 47.000 kg A9 29- 43, A12 39-58, A15 33-42; andijvie nat. 12.000 kg A12 50-77, A15 48-78, A18 43-46; bloem kool 19.000 St.: 6 st. p. bk. 295-310,8 st. p. bk. 267-287, 10 St. p. bk. 180-203,12 St. p. bk. 104- 139; komkommers 337.000 st. 91/op 52-57, 76/91 65-70, 61/76 56-60, 51/61 53-56, 41/51 38- 44,36/41 36-40,31/36 30-36,26/3128-32; komk. krom 14.000 kg: 35; komk. stek 12.000 kg: grof 34-41; paksoi 3.5000 kg: 550/800 20-57; paprika 4.000 kg: groen: 85/op 330-430, 75/85 310-360, 65/75 310-340, 55/65 210-240; radijs kraat: 74.000 bs. middel grof 23-29; bakje grof 25-29, middel grof 19-36; sla natuur 87.000 st. 41/44 47-58, 37/40 45-56, 34/36 45-55, 31/33 42-51, 28/30 37-43; tomaten 87.000 kg: B 1-1 172-189, B 1-2 176-184. A 1-1 170-183, A 1-2 175-181, C 1-1 151-159, C 1-2 156-165, CC 1-2 121-129; vleestomaten 6.000 kg BBB 1-2 207- 216, BB 1-2 205-218, B 1-2 171-176; cherry to maten 500 ds. middel 120-128; veldsla 900 kg 600-790; broeivet 2000-2090; witlof 28.000 kg kort dik I 259-284, lang I 278-307, kleinverp. dik 336-417, kort dik II 142-231, lang II 95- 130, III 50-99; aardappelen 24.000 kg bintje bonken 16-28, groot 5-12, irene 36-49; vroege aardapp. 9.000 kg doré groot 180-240, poters 80-140, kriel 160-190, premiere groot 160; krul-andijvie 5.000 st. 11-210; asperges 500 kg 520-1100; bospeen 6.000 bs 124-194; broc coli 75 kg 830-910; Chinese kool 7.000 kg met omblad 69-80, zonder omblad 113-186; cour gettes 250 st. 98-116; koolrabi 3.500 st. 22-56; kroten 9.000 kg A 125-170, B 14-41; Modjo 41-82; boskroten 19.000 bs. 47-88; peterselie 21.000 bs 75-122; postelin 12.000 kg 32-104; prei 6.000 kg 224-226; prei kl II 7.000 kg 66- 194; peulen 250 kg 670-1260; rabarber 11.000 kg 70-120; radijs witpunt 2.500 bs. 19-27; ijs pegels 150 bs. 50-73; selderij 21.000 bs 81-135; sperziebonen 2.000 kg 590-760; snijbonen 5.000 kg 490-620; spinazie 20.000 kg 20-84; spitskool 8.000 kg 103-206; uien 14.000 kg: grof 82; middel 46-63; bosuien 12.000 bs. 7-54; waspeen 500 kg 200-286; winterpeen 3.500 kg 7-77; ijsbergsla 12.000 st. 29-80; diverse krui den 500 bs.: bonenkruid 34; dille 99-101; ker vel 25-53; eikebladsla 1.500 st. 50-153; lollo rossa 2.000 st. 37-105; bindsla 250 st. 13-49; aardbeien 9.000 ds. 107-137; rode bessen 2.500 ds. 400-480; frambozen 100 ds 520; ap pelen 18 ton: jonagold 10 ton 80/901980 70/80 204-231; golden delicious 8 ton: 70/80 79-93; 60/70 43-54; peren 4 ton: conférence 4 ton 65/ 75 78-96, 55/65 73-86. PAARDENMARKT DEN BOSCH DEN BOSCH - Aanvoer 158 stuks. Prijzen in gulden per stuk: luxe paarden 2825-3450, ou de paarden 2125-2850, 3-jarige paarden 1525-2900, 2-jarige paarden 1525-2500, veu lens 725-1300, hitten 875-1800, pony's 500- 1575, Shetlandse pony's 375-650. Oude slachtpaarden 4,30-6,05 per kg gesl. gew. en jonge slachtpaarden 4,55-6,10. De handel verliep vlot, prijzen hoger. COÖPERATIEVE TUINBOUWVEILING ZEELAND Marktbericht van de fruitveiling 26-05-1988. Gloster, 21.700 kg, kl. 1 70/80 0,76-0,86, 80/90 0,57-0,69, kl. 2 70/80 0,39, 80/90 0,38. Golden Delicious, 105.900 kg, kl. 1 60/70 0,37-0,48,70/ 80 0,88-1,09, 80/90 1,28-1,47, kl. 2 60/70 0,30- 0,43, 70/80 0,47-0.86, 80/90 0,84-1,22. Jona gold, 6.600 kg, kl. 1 70/80 2,22-2,44,80/85 2,10- 2,35, 85/90 1,72-1.94. Conference, 94.400 kg, kl. 1 55/65 0,76-1,46, 65/75 1,33-1,48, kl. 2 55/65 0,67-0,69. Aardbeien glas ds. a 200 gr., 650 ds., kl. 2A 0,96-0,97. Elvira glas ds. k 200 gr., 190 ds., kl. IA 1,27. Gorella glas ds. 200 gr., 220 ds., kl. IA 1,05-1,09. Primella glas ds. 200 gr., 100 ds., kl. 1B 1,25. Primella natuur ds. 200 gr., 140 ds., kl. 2A 0,71-0,73. Sivetta glas ds. 200 gr., 340 ds., kl. IA 1,01, B 1,15. Fram bozen glas doos x 150 gr., 590 ds., kl. 1 2,90- 4,10. Rode bes doos x 150 gr., 250 ds., kl. 1 3,20-3,30. Totaal aantal colli 19389. Witte kroet: 24,40 per 100 kg. Schilappelen: 48,30 per 100 kg. AARDAPPELTERMIJNMARKT A.'DAM Bintje 50mm, oogst '87, werden 155 contrac ten verhandeld voor levering juni bij een prijs van 14,10 tot 12,10 per 100 kg. de stemming was flauw. In bintje 40/50mm, oogst '88, werden 3 contracten verhandeld voor levering april bij een prijs van 17,50. de stemming was kalm. In bintje 50mm, oogst'88, werden 635 contracten verhandeld voor levering april bij een prijs van 37,30 tot 35,10. de stemming was prijshoudend op lager niveau. EIVEBA BV BARNEVELD Aanvoer 3.975.060 stuks, stemming vast. Prijzen in gulden per 100 stuks: eieren van 50-51 gram wit 5,10-5,15, bruin 5,55-5,64, 55- 56 gram bruin 6,01-6,13, 60-61 gram wit 6,30- 6,57 en bruin 6,62-6,77, 65-66 gram wit 6,90- 7,80 en bruin 7,00-8,25. Eierveiling bameveld - Aanvoer 896.400 stuks, stemming klein rustig; groot redelijk. Prijzen in gulden per 100 stuks: eieren van 51-52 gram 5,40-5,60, 56-57 gram 6,05-6,05, 61-62 gram 6,85-6,90, 66-67 gram 7,95-7,95. Eiermarkt barneveld - Aanvoer 2.200.000 stuks, stemming redelijk. Prijzen in gulden: eieren van 48-54 gram 6,00-6,50 per 100 stuks en 1,25-1,20 per kg, 57-61 gram 6,75-7,50 per 100 stuks en 1,18-1,23 per kg, 64 gram 8,00- 8,40 per 100 stuks en 1,25-1,31 per kg, 67 gram 8,50-8,65 per 100 stuks en 1,27-1,29 per kg. Scharreleieren 2,75-3,50 per 100 stuks ho ger in prijs. (Advertentie) 1 APK-KEURING V A V V Zwr 75 JAAR VERTROUWD VAKMANSCHAP NET EVEN ANDERS» V f v Fred van Eedenstraat1 TERNEUZEN (ei 01150-13456 j Hof te Zandeplein 17 KLOOSTERZANDE Tel 01(48- 1412 j? 25 Kp St.Vincent nr Antwerpen: BEURS- GRACHT 25 te Gavle; BICKERSGRACHT 25 v Sao Tome nr Takoradi: BLOEM GRACHT 25 450 no Amazone Riv. nr Mun- gabe; BROUWERSGRACHT 28 te Oran verw; BURRO 25 te Rotterdam; CAROLA SMITS 25 v Mangalore nr Marina di Carrara; CARPAPER 25 560 w Leixous nr Dover; CHAROLAIS EXPRESS 25 150 nw Lissa bon nr Jeddah; DUTCH SAILOR 25 v Gela nr Huelva; ENGELINA BROERE 26 v Rot terdam nr Grangemouth; EXPLORER 26 te Point Lisas; FAIRLOAD 25 85 z Dakar nr Walvisbaai: HEEMSKERGRACHT 26 85 zw Grenada nr Brazilië; IGLO EXPRESS 25 45 zw Casablanca nr Port Vendres; JUMBO 25 20 z Karmoy nr Karmoy; KEIZERS GRACHT 25 65 zo Kp de Goede Hoop nr Durban; KEKE 25 20 n Borkum nr Imming- ham; KLIPPER 2 25 90 zw Stavanger; LE- NIE 26 te Rotterdam; MARIJKE 25 300 nw Kaapstad nr Itaqui; MATHILDA 25 80 n Ja maica nr Ceuta; NAYADIC 25 150 zo Salva- 'dor nr Fortaleza; NORDIC 25 v Oslo nr Ja maica; NORMANDIC 25 670 wzw Azoren nr Barry; NORSUN 26 te Rotterdam; NOR THERNS EXPRESS 25 250 o Socotra nr Davao; OCEANIC ICE 25 170 w Ascension nr Montevideo; PACIFIC 26 te Mar del Plata verw; PACIFIC MARCHIONESS 25 te rede Lagos: PACIFIC ROSE 25 v Buenos Aires nr Montevideo; REALENGRACHT 26 100 no Lofoten nr Bremen: ROZENGRACHT 26 10 o Gotland nr Zaandam; RIJNBORG 25 v Amsterdam nr Delfzijl; SALMON 26 v Rot terdam nr Immingham; SINGELGRACHT 25 15 no Oran nr Tanger; SLOTER- GRACHT 26 50 zw Dover nr La Pallice; STELLA ORION 25 25 nno New Castle nr Port Jerome: VIKING 26 40 nw Namsos nr Hammerfall; VILLE DU LEVANT 25 te Fe lixstowe; VIJFVERHOF 25 thv Ystad nr Ventspils; IJSSELMEER 26 te Rotterdam. ZUIDDORPE In café M. de Cock in Zuiddorpe werd een bejaardenschie- ting gehouden waaraan 20 schutters deelnamen. Uitslag hogevogel en eerste zijvogel R. d'Hondt Zuiddorpe; tweede zijvogel mevr. de Meij Zuiddorpe. Grootste aantal kleine vogels (4) A. de Meij Zuiddorpe. WALSOORDEN In café R. de Jonge in Walsoorden werd een schieting ge houden waaraan 17 schutters deelna men. Uitslag hogevogel A. de Waal Walsoorden; eerste zij vogel en tweede zij vogel A. Maas Kloosterzande. Grootste aantal kleine vo gels (5) H. de Gucht Kloosterzande. KOEWACHT De schutterssociëteit Thuis Weg in Koewacht hield een schieting in café P. de Vlieger waaraan 48 schutters deelnamen. Uitslag: hogevogel W. de Wilde Stekene; eer ste zijvogel S. van Puijvelde Koewacht; tweede zijvogel E. de Saeger Koeqacht. Grootste aantal kleine vogels (3) O. Zaman Koewacht. BOSCHKAPELLE In café Ons Ver maak in Boschkapelle werd een be- jaardenschieting gehouden waaraan 13 schutters deelnamen. Uitslag: hogevogel P. d'Hondt Kloosterzan de; eerste zfjvogel J. de Beul Hulst; tweede zijvogel B. Ingels Boschkapelle. Grootste aantal kleine vogels (4) J. Schillemans Hulst en J. de Rijk Hulst.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 49