Beleid Sint Baafs van college Aardenburg wekt felle kritiek Swingende start van Schelde Jazz Festival Aardenburg wil van centrum beschermd stadsgezicht maken Telefonist neemt afscheid marechaussee T erneuzen Glas-in-lood-raam terug in Breskens Wkssi Schietingen Bloeddonoren Hulst gehuldigd L, PZC/streek GEEN SUBSIDIE RESTAURATIE Lenteconcerten Chansonnier in Breskens Vishal HISTORISCH KARAKTER Koorconcert in kerk Rilland M. MEERTENS: IK HOORDE BIJ DE INVENTARIS IN OPENBARE BASISSCHOOL Huisartsen: Apotheken Dierenartsen: Tandartsen: Wijkverpleegkundigen: Verloskundige: VRIJDAG 27 MEI 1988 - sr- mt* m f f5 tfB ip AARDENBURG - Het Aardenburgse college van b en w handelt willekeu rig en werkt rechtsongelijkheid in de hand. Deze kritiek was donderdag avond enkele keren te horen uit de mond van het CDA-raadslid R. van de Wijnckel. Ondanks de harde woorden van de christen-democraat haalde het collegevoorstel om de restauratie van de Sint Baafs niet te subsidiëren de eindstreep, zij het met de kleinst mo gelijke meerderheid (zes tegen vijf). Hetzelfde gebeurde met het voorstel van b en w om medewerking te verle nen aan de vestiging van een vishal aan de Rijksweg in Eede. Volgens Van de Wijnckel was de raad aanvankelijk misleid in de kwestie van de restauratie van de Sint Baafs. Ten onrechte zou de indruk gewekt zijn. HULST Tijdens de algemene leden vergadering van het Rode Kruis afde ling Hulst werden donderdagavond in het zalencentrum Tiffany in Hulst verschillende mensen in het zonnetje gezet. Twaalf bloeddonoren ontvin gen de Landsteinerspeld omdat ze vijf keer bloed hadden gegeven. De landsteinerspelden voor 25 keer bloed geven werden uitgereikt aan achttien donoren. Daarnaast huldigde het Rode Kruis voor de eerste keer ruim twintig collec tanten die tien jaar of langer collecte ren voor het goede doel. De collectan ten kregen een oorkonde uitgereikt. Een speciale medaille was er voor de heer J. van der Heijden. Voor het tien jaar coördineren en inzamelen van de collectes in de gemeente Hulst kreeg hij de '10 jaar trouwe dienst medaille'. Alle onderscheidingen werden uitge reikt door vice-voorzittter E. Verman de die wegens ziekte van voorzitter P. J. G. Molthoff de vergadering leidde. Na het uitreiken van de onderschei dingen volgde een bestuursverkiezing. De periodiek aftredende mevrouw J. van de Broeck (vertegenwoordiger uit Nieuw-Namen), de heer J. de Moor (vertegenwoordiger uit Graauw), de heer J. Van der Heijden (coördinator inzameling), de heer P. J. G. Molthoff (voorzitter) en de heer P. Hageman (se cretaris) werden allen herkozen. Na het officiële gedeelte werd de film 'Het Rode Kruis bij u om de hoek' ver toond. OOSTBURG Het hervormde kerk koor Jubilate uit Oostburg en de har monie Groede geven dit jaar samen twee lente-concerten. Het eerst con cert vindt plaats op vrijdag 3 juni in de Nederlands hervormde kerk in Oost burg. Het concert wordt herhaald op zondag 12 juni in de Nederlands her vormde kerk van Groede. Er worden werken ten gehore gebracht van Han del, Bortnjanski, Bruckner, Schubert, Mendelsohn-Bartholdy, Saint Saëns en Mozart. Beide concerten beginnen om 20.00 uur. BRESKENS De Nederlandse chan sonnier Paul Drijvers treedt vandaag, vrijdag, op in gebouw De Uitkomst aan de Langeweg te Breskens. Met de chansonavond sluit de ZVU West-Zeeuwsch-Vlaanderen het sei zoen 1987-1988 af. Paul Drijvers zingt in het Frans. Een deel van de chansons is van eigen hand. Hij begeleidt zich zelf op gitaar en piano. Ook niet-ZVU-leden zijn vrijdag wel kom. De chansonavond bagint om 20.00 uur. KOEWACHT De schutterssociëteit De Blauwe Hoek in Koewacht hield een schieting in café de Oude Molen waaraan 29 schutters deelnamen. Uitslag: hogevogel F. de Blok Koeqacht; eerste zij vogel en tweede zij vogel A. de Waal Koewacht. Grootste aantal kleine vogels (7) J. Noens Koewacht. HULST In café W. Blommaert in Hulst werd een schieting gehouden waaraan 24 schutters deelnamen. Uitslag: hogevogel R. de Waal Wachtebeke; eerste zijvogel G. Herwegh Hulst; tweede zijvogel P. Boënne Hulst. Grootste aantal kleine vogels (8) R. Vermeulen Verrebroek. OSSENISSE Op camping Mussen- nest in Ossenisse werd een schieting gehouden waaraan 30 schutters deel namen. Uitslag hogevogel en eerste en tweede zijvo- gel P. Thijs camping Mussennest. ZUIDDORPE De schutterssociëteit Willem Tell in Zuiddorpe hield een schieting in café M. de Cock waaraan 28 schutters deelnamen. Uitslag: hogevogel en eerste zijvogel J. Cockheijt Absdale; tweede hogevogel en tweede zij vogel M. Suij Zuiddorpe. Grootste aantal kleine vogels (3) P. Samijn Zuiddor pe. HULST In café W. Blommaert in Hulst werd een schieting gehouden waaraan 28 schutters deelnamen. Uitslag: hogevogel J. de Waal Koewacht; eerste zijvogel P. de Koster Sint-Jansteen; tweede zijvogel J. van Kerkhoven Sint-Jan- steen. Grootste aantal kleine vogels (4) W. de Kuijper Hulst. AARDENBURG De schutterssocie- 'teit Sint-Sebastiaan in Aardenburg hield een blok- en puntenschieting. Uitslag: puntenschieting hogevogel J. Cat- toor; eerste zij vogel en tweede zij vogel R. de Wispelaire. Grootste aantal kleine vogels (8) T. Lampaert. Uitslag blokschieting H. de Rijcke 2 blokken. Stand kampioenschap 1 T. Lampaert, 2 R. de Wispelaire, 3 G. de Vriend. Stand blokschieting 1 H. de Rijcke, 2 T. Lampaert, 3 H. v. Iwaarden, 4 R. Pielaet, 5 J. de Jong, 6 M. Verploeg. CLINGE In café de troubadour in Clinge werd een schieting gehouden waaraan 32 schutters deelnamen. Uits'ag: hogevogel W. de Kuijper Hulst; eer- ivogel J. van Kerkhoven Sint-Jan tweede zij vogel L. Herwegh Meer- ïrootste aantal kleine vogels (5) E. de ik Clinge. dat subsidiëring door monumenten zorg alleen mogelijk was wanneer de kerk geheel aan de rijksdienst zou wor den overgedragen. Het CDA-raadslid stelde verder dat de gemeente ook de restauraties van andere kerken in de gemeente subsidieerde en een uitzon dering maakte voor de Sint Baafs. „Het is een aanfluiting voor het ge meentelijke promotiebeleid als de ge meente één van de belangrijkste ele menten van dat beleid niet steunt". Van de Wijnckel vond dan ook dat de beslissing van de kerk om het gebouw te behouden gerespecteerd diende te worden. Voor die beslissing waren wel iswaar emotionele, maar niettemin be grijpelijke, redenen. De gemeente diende de kerk daar niet voor te straf fen. Het CDA werd gesteund door de fractie van Gemeentebelangen en P. van Maele (eigen lijst). De vergelijking met andere kerkge bouwen ging volgens burgemeester E. F. Jongmans niet op, omdat alleen in het geval van de Sint Baafs een aan bod is gekomen van monumentenzorg om het gebouw over te nemen. Hij ver wierp de suggestie dat de raad met be trekking tot de overdrachtsvoorwaar- de misleid zou zijn. „Nergens kunt u te rug vinden in de stukken dat er van een dergelijke voorwaarde sprake is geweest. En u heeft voortdurend inza ge gehad in alle stukken". Het college werd van harte gesteund door de WD. Fractievoorzitter J. Dees stelde dat de kerkvoogdij in haar be sluit volledig is voorbijgegaan aan de kerkeraad (waar Dees overigens lid van is) en de leden van de Nederlands hervormde gemeente. „Het besluit is onder valse voorwendsels doorge drukt", meende Dees. Hij vroeg zich verder af hoe de kerkvoogdij, gezien deze houding, in de toekomst nog op financiële steun van de gemeentele den zou kunnen rekenen. „'Geloof mag geld kosten' schreef de dominee in het kerkeblad. Maar hoeveel geloof is er nodig om de overschrijding van de be groting van de restauratie te dichten De president-kerkvoogd heeft al mee gedeeld, dat de restauratie minstens een ton duurder wordt dan begroot is". De restauratie was op ruim 800.000 gulden geraamd. Evenals bij de kwestie-Sint Baafs oor deelde Van de Wijnckel, dat het colle gevoorstel over de vestiging van een vishal in Eede berustte op willekeur. „Ik weet dat er nog zeker drie gegadig den zijn om verkooppunten langs de Rijksweg te vestigen. Wat gebeurt daar mee Deze keer reageerde Jong mans wel rechtstreeks op de beschul diging. „Er kan pas sprake zijn van wil lekeur als er meer aanvragen bij ons zouden liggen. Dat is evenwel niet het geval. Wij hebben slechts te maken met één aanvraag". Jongmans deelde verder mee, dat de hal niet groter zou worden dan 100 vierkante meter. Daarmee moet voor komen worden dat er in de toekomst een supermarkt in wordt gevestigd. Het bedrijf zal verder aan alle hinder wetbepalingen onderworpen worden. En uiteraard, zo ging Jongmans ver der, wordt op de naleving daarvan toegezien. Wethouder W. van Walraven opent het Jazz Festival in Terneuzen met een 'drum-solo'. AARDENBURG - De gemeente Aar denburg gaat de komende maanden onderzoeken of het mogelijk is het centrum van het stadje tot een 'be schermd stadsgezicht' te maken. Op die manier kan het historische karak ter van Aardenburg bewaard en ver sterkt worden. De gehele gemeente raad reageerde donderdag positief op een verzoek van het D66-raadslid H. van Rie om stappen in deze richting te ondernemen. De verschillende verbouwingsactivi teiten die de laatste jaren in het cen trum hebben plaatsgevonden hebben flink afbreuk gedaan aan het histori sche karakter, stelde Van Rie in een toelichting. De samenhang is steeds minder zichtbaar en wanneer geen maatregelen worden genomen, hoeft de gemeente Aardenburg niet langer te promoten als historische stad. Van Rie is van mening dat de gemeen te verbouwingen moet stimuleren met wat hij noemt 'oude stenen' in plaats van kunststof. Verder moet het gebied Markt-Marktstraat-Weststraat-Kaai de bestemming 'beschermd stadsge zicht' krijgen. Burgemeester E. F. Jongmans rea geerde positief op het voorstel van Van Rie. „Het zou inderdaad een goede zaak zijn als er beleidsregels worden opgesteld voor het karakter van het centrum van Aardenburg. Dat moet gebeuren in overleg met alle betrokke nen". Hij waarschuwde tegen te groot optimisme over de bestemming 'be schermd stadsgezicht', omdat het op stellen van de criteria nog de nodige voeten in aarde had. Van Rie's verzoek sluit aan bij een re cente brief van mevrouw G. Schram de Jong-Meyst uit Aardenburg. Zij uitte daarin kritiek op de wijze waarop de gemeente het centrum meent te moe ten verfraaien. Eén van haar kritiek punten was ook de winkelstraat, waar het historische karakter wordt be schadigd door moderne puien. {Volgens fractievoorzitter W. van Hel den is de kritiek van mevrouw Schram de Jong-Meyst grotendeels terecht. „De buitenkant van de winkels hoort in aangepaste stijl te zijn. Al die mo derne puien horen niet in Aarden burg". Van Helden stelde de wel standscommissie verantwoordelijk voor de gang van zaken. „Ik word zo langzamerhand onwel van welstand. We kunnen het beter en sneller zelf doen. Het lijkt met beter om dat ad viesbureau maar de laan uit te stu ren". TERNEUZEN - Het zestiende Inter nationale Schelde Jazz Festival had zich donderdagavond geen betere start kunnen wensen. De gelegen heidsformatie gegroepeerd rond drummer Mel Lewis kon met recht een all-star sextet worden genoemd. Giganten als altsaxofonist Lee Konitz en tenorsax Don Menza 'vielen' als het ware in de laatste slagen van de ope- nings-drumsolo van wethouder W. van Walraven. Huis-speaker Hans Zuiderbaan had amper gelegenheid de muzikanten voor te stellen. Kort hiervoor had de voorzitter van de organiserende Stichting Jazz Club Zeeuwsch-Vlaanderen, Pim de Visser, de in groten getale naar Porgy en Bess gekomen bezoekers welkom geheten. Hij memoreerde met name het vele werk dat door Frans de Ruyter en Luc de Baets was geleverd om dit kwalita tief op hoog niveau staande festival in Terneuzen te krijgen. Voordat hij de microfoon voor de rest van de drie da gen overleverde aan Zuiderbaan "met zijn sonore stemgeluid", gaf hij deze eerst aan wethouder Van Walraven. Deze stipte het promotionele belang voor Terneuzen aan dat uitstraalt van de jazz-driedaagse. De roffel op een an tieke trommel, geen muzikaal hoog standje van de wethouder overigens, luidde het festival in. Een indrukwekkend begin met een tri bute aan de begin dit jaar overleden Al Cohn. Bij de zes was bassist Jean War land vervangen door Harry Emmery, regelmatig spelend bij het Metropole Orkest. Deze wisseling had beslist geen invloed op het muzikale vak werk. De eerste avond werd besloten met de Belgische Act Big Band van Felix Simtaine. Uiteraard was de stemming al gemaakt, zij het dat de Belgen dit ook zelf hadden kunnen doen. Succes sen van hun laatste cd 'Extremes' brachten de toeschouwers in extase. Aangenomen mag worden dat het ni veau van het festival gelijkmatig en hoog zal blijven. Vrijdagavond kunnen de liefhebbers kennis maken met een noviteit: de Nacht van de Zeeuwse Jazz. Hieraan werken vijf Zeeuwse bands mee, die op deze wijze een unie ke gelegenheid krijgen voor een groot publiek te spelen. De Nacht begint om 22.00 uur en speelt zich af op vijf ver schillende lokaties. Zaterdag en zondag zijn er de streetpa- rades op verschillende podia in de bin nenstad, terwijl een kroegentocht za terdagavond en zondagmorgen vijf tien verschillende orkesten in evenzo veel lokaties zal presenteren. Deze massale hoogtepunten zullen worden afgewisseld met solisten van verschillend kaliber maar zeker van wereldformaat. Voordat zondagmid dag Joep Peeters met zijn Swingband het festival afsluit valt er nog veel te genieten: Don Menza met een kwartet, John Clayton, Eric Vermeulen, Ben van Dungen kwartet, de Cubaanse groep Rubalcaba y Grupo Projecto en James Moody. En op gebied van stijlen al evenveel variatie: zigeunerjazz, sal sa, dixieland, New Orleans, funk, bop en rockjazz. RILLAND - Het Gaasperdams ge mengd koor, het interkerkelijk zang koor Harpe Davids uit Colijnspiaat en het Rillandse hervormde kerkkoor treden zaterdag in het kader van een uitwisselingsconcert op in de her vormde kerk in Rilland. Het Gaasperdams gemengd koor brengt, met medewerking van sopraan Tilly de Boer, onder meer werken van Bruckner, Mendelssohn en Rathbone. De twee Zeeuwse koren zingen met na me uit het liturgisch repetoire. De drie koren brengen gezamenlijk het Ave Verum van Edward Elgar en het slot koor uit het kerstoratorium van Saint Saëns ten gehore. Het concert begint om 19.30 uur. TERNEUZEN - Vandaag zit het er voor hem op: na veertig jaar als te lefonist bij de brigade Koninklijke Marechaussee Terneuzen te hebben gewerkt gaat M. Meertens met VUT. Een afscheid met een beetje weemoedig gevoel want zijn func tie zal na zijn vertrek worden opge heven. Het werk dat hij veertig jaar lang deed wordt voortaan door an deren overgenomen naast hun ge wone werkzaamheden. De brigade van de Koninklijke Marechaussee in Terneuzen zal geen burger meer in dienst hebben. De keerzijde van de medaille is dat Meertens tijdens de afscheidsreceptie vandaag ook zijn 40-jarig dienstjubileum viert. „Na mijn diensttijd ben ik op 26 au gustus 1952 bij deze brigade inge deeld. Eigenlijk was ik eerst be stemd voor Vlissingen maar het werd dan toch Terneuzen. Zoals zo veel mensen die uit Indië terugkwa men werd ik lid van het verbindings peloton, een zelfstandige dienst van het ministerie van defensie. De men sen van de verbindingsdienst dra gen geen uniform maar zijn gewoon rijksambtenaren. Ik was dus veertig jaar burger bij defensie om het maar zo te zeggen", aldus Meertens. Al die tijd was Meertens in dienst bij de brigade in Terneuzen. Achter de telefoon gaf hij informatie, regelde verbindingen met andere diensten en verstrekte inlichtingen. Zijn werk deed hij voornamelijk in gewo ne dagdienst, al kwamen er het laat ste jaar vanwege de personeelste korten ook weekenddiensten bij. De brigade in Terneuzen telt momen teel een kleine dertig mensen, van wie Meertens de enige niet-geunifor- meerde werknemer was. „Na mijn vertrek zal het werk door anderen worden gedaan. Dat is natuurlijk wel een gek gevoel maar het gebeurt tegenwoordig zo vaak dat functies worden opgeheven. En bovendien, de jongens doen het net zo goed, het werk wordt alleen anders verdeeld". Meertens heeft het zelf nooit als een probleem ervaren de enige burger tussen militairen te zijn. „Je bent op den duur gewoon een meubelstuk dat tot de inventaris behoort. En eerlijk gezegd, ik voelde me ook al tijd meer militair dan burger". Dit gevoel werd bevestigd toen hij in 1976 koninklijk werd onderschei den. „Ik werd als burger op een mili taire manier voor de troep onder scheiden. Dat deed me wel wat". Naast het werk achter de telefoon ving hij ook de pas in dienst geko men jongens op die naar Terneuzen kwamen. „In dat opzicht merk ik overigens wel dat de tijd verandert. Gewoon, wat mentaliteit betreft. En misschien komt het ook doordat ik een stukje ouder word. Nee, die gas ten zijn zeker niet minder, maar wel anders dan vroeger". Meertens kijkt tevreden terug op veertig jaar dienst voor de mare- chausse. „Natuurlijk zijn er veel leu ke dingen gebeurd. Zo was er die Spaanse verstekeling op een schip die hier van boord werd gehaald en een week moest wachten op een Spaans schip waarmee hij terug moest. We hebben die jongen toen leren fietsen hier voor de kazerne en hebben toen behoorlijk wat afgela- chen". En ander verhaal is dat van de bejaarde inwoner uit Koewacht die met de bejaarden op reis zou gaan naar het Zwarte Woud in Duitsland. „Hij had te laat een aan vraag voor een paspoort ingediend en kwam daarom bij de marechaus see om een toeristenkaart. Maar die kostte 35 gulden en dat was voor de man teveel, want hij had ook zijn paspoort al betaald. We vonden het zo jammer dat de reis dan niet zou doorgaan. En toen heeft mijn gezin de toeristenkaart maar betaald. En de bejaarde kon dus toch nog op reis". Meertens zal met zijn vrijetijdsbe steding in ieder geval geen moeite hebben. Hij houdt van tuinieren en fotograferen. En daar wil hij dan ook het grootste deel van zijn tijd mee vullen. De receptie ter gelegenheid van zijn 40-jarig dienstjubilieum en zijn vertrek uit de dienst wordt van avond gehouden in de kantine van het Zeldenrustcollege. M. Meertens, voor het laatst achter de telefoon van de marechausee-briga- de in Terneuzen. Glazenier Peter Clijsen geeft instructies bij het inzetten van het glas-in-lood- raam. BRESKENS Het glas-in-lood-raam van de voormalige gemeen te Breskens is weer te rug in de vissersplaats. Donderdag werd het raam geplaatst in de zij gevel van de gemeen schapsruimte van de openbare basisschool in Breskens. Het glas-in-lood-raam werd in 1964 door de be volking van Breskens geschonken aan het toenmalige gemeente bestuur. Het kreeg een plaats in het nieuwe ge meentehuis van Bres kens. Er werd toenter tijd geld ingezameld door de bevolking voor het geschenk. Het glas- in-lood-raam, dat vier bij drie meter groot is, werd ontworpen en gemaakt door A. G. Mes. Het raam werd uit het ge meentehuis verwijderd toen dat gebouw na de herindeling werd ver kocht en opgeslagen in een gemeentewerk plaats. Er was nog geen bestemming voor. Re gelmatig kwam het raam in de kern Bres kens ter sprake. Duide lijk was dat de Bres- siaaners het raam terug wilden hebben. Peter Loonen, directeur van de openbare basis school, daarover: „Wet houder Thomaes heeft een jaar of zeven geleden toegezegd, dat het raam een plaats zou krijgen in onze school als die aan een verbouwing toe was. En daar is men momen teel aan bezig". Het raam dat bescha digd was, werd gerestau reerd door Peter Clijsen uit Terneuzen. Hij ver ving al het oude lood en een deel van het glas werk. Daarvoor ging hij op zoek naar glas dat het oorspronkelijke bena derde. De restauratie kostte 7300 gulden. Het raam is uitgevoerd in de kleuren van Breskens: rood en groen. In het raam is onder andere een mannenfiguur te zien, als zinnebeeld van de bundeling van ge meentelijke- en particu liere inspanningen, die samen Breskens tot ont wikkeling hebben ge bracht en het uit teiste ringen van oorlog, brand en stormramp hebben doen verrijzen. De man nenfiguur laat een dub bele arend, het wapen van Breskens, los die op vliegt naar de nieuwe dag. Dat duidt op de ont plooiing van diverse ac tiviteiten zoals de we deropbouw, scheeps bouw, visserij en scheep vaart. In het midden van het raam is de plattegrond van Breskens weergege ven, met de ontwikke ling van recreatiemoge lijkheden. Wethouder J. Thomaes kwam gisteren even kijken naar het in eer herstelde raam. 28 en 29 mei 1988 CENTRAAL ALARMNUMME 01150-12200 Terneuzen, zat. 8.00-zon. 8.00 uur! Maenhout, Van Kinsbergenlaanl 13256. Zon. 8.00-ma. 8.00 uur: H. E. F. A sten Jr en H. D. D. Zuiderbaan,; Bijnstraat 25, tel. 12324. Spreekuren alleen voor dringende! vallen zat. en zon. 11.30 en 17.00ï Oostburg en Aardenburg: vrij. ij ma. 8.00 uur: W. C. Jongsma, c kerkstraat 2, Aardenburg, tel. 1466. Cadzand, Retranchement, Sluis Zuidzande: H. Bom, Cadzand 01179-1366. Biervliét, Hoofdplaat en IJzendii vrij. 18.00-ma. 8.00 uur: H. van den IJzendijke, tel. 01176-1366. Breskens en Groede: R. J. Laten: Dr. Broodmanstraat 2, Breskens 01172-1956. Axel: vrij. 17.30-ma. 8.00 uur: G, Harskamp, Noordstraat 8, tel. 011 1666. Spreekuren zat. van 10.00-1 16.00-16.30 uur. Sas van Gent en omstreken: i 18.00-ma. 8.00 uur: M. Dierick, Gt Jansdijk A 185, Westdorpe, tel. spreekuur zat. 10.30 uur op Bol?, Oranje 2, uitsluitend voor spoedgev len. Hulst: vrij. 18.00-zon. 24.00 uurC1 Th. v. d. Mee, Wilhelminalaan 1 01140-14215. Spoedgevallenspreekuur zonder spraak zat. en zon. 11.00 en 17.00» Hoek, Sluiskil en Philippine: J.Nc: son, J. Hobeinstraat 8, Philippine, 01159-1769. Spreekuur voor spoedgevallen zat zon. om 11.30 uur. Kloosterzande en Hontenisse: 18.00-ma. 8.00 uur: W. J. ter Cloosterstraat 29, tel. 01148-1377. Spreekuur voor spoedgevallen op' 11.30 uur in de praktijk Groener: 52. Zaamslag: C. Verboom, Axelses, 2, tel. 01153-1377. Clinge, Sint-Jansteen en Koewa vrij. 18.00-ma. 8.00 uur: M. kerckh; Kon. Julianastraat 23, Clinge,1 01140-12361. Terneuzen: zat. 8.30-17.30 en 11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur: A Hamann, Oostelijk Bolwerk 12a. 12060. Axel: zat. 10.00-11.00 en 16.0' uur: Apotheek Axel, Oranjestraat tel. 01155-2888. Hulst: zat. 11.00-12.00 en 15.30-17,3D zon. 11.00-11.30 en 16.30-17.30: Apotheek Hulst, Steenstraat 35, 01140-14225. Oostburg: zat. 10.00-12.30 en li 16.30 en zon. 11.30-12.30 en 17.30-1 uur: Apotheek Oostburg, Bil* straat 16, tel. 01170-2170. (Spoed» ten telefonisch). Hulst en Hengstdijk: R. T. Versol,ij vierstraat 18, Hengstdijk, tel. 011 2365. L Terneuzen en Axel: M. P. Schaut drs. Evers, Spreekuren: zat. Ten zen, W. de Zwijgerlaan 2b, van 131 uur, tel. 01150-95017. Axel Dierenkliniek van 11.00-11 uur, tel. 01155-1488. Zondag volgens afspraak tel. 01 95017. IJzendijke: H. H. F. M. v. d. Vijver, 01176-1388. Weekendspreekuur zat. 13.00 uur zon. 12.00 uur in de dierenkliniekte zendijke. Terneuzen: J. P. de Vos, kliniek v kleine huisdieren en bijzondere die Van Diemenstraat 83, Terneuzen 01150-19628. Spreekuur zat. van 12.30-14.00 uur verder volgens telefonische afspra Peter de Vos, polikliniek voor kl huisdieren, Van Steenbergenlaaif Terneuzen, tel. 01150-96425. Spreekuur zat. van 12.00-13.00 uur verder volgens telefonische afspra Breskens: G. A. M. de Bruijck Dorpstraat 133, tel. 01172-2769. Spreekuur zat. en zon. 11.30 uur gens afspraak. Sluis, Oostburg en Aardenburg: n J. van Bruinessen, Romanlaan 28, denburg, tel. 01177-2398. Weekendspreekuren zat. en zon. i uur. Sas van Gent: F. M. F. C. de Dobbe re, grote en kleine huisdieren, li dam 54, Sas van Gent, tel. 01158-38 Spreekuur: zat. 10.00-11.30 uur. 12.00-13.00 en volgens afspraak. West-Zeeuwsch-Vlaanderen: zat zon. 12.00-12.30 uur: L. Buijsse. Vo straat 21, Oostburg, tel. 01170-5092 Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen: 10.00-10.30 uur en 18.00-18.30 uur zon. 12.00-12.30 uur: F. A. J. Hama» Leeuwenlaan 58, Terneuzen, 01150-12320. West-Zeeuwsch-Vlaanderen: foonno. 01170-3139, u kunt uw boj schap inspreken op het antwoord! paraat, dag en nacht bereikbaar. Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen: foonno. 01140-12191, u kunt uwbo» schap inspreken op het antwoordS paraat. Kruisvereniging KanaaW Zeeuwsch-Vlaanderen: Dag en nac- bereikbaar voor dringende hulpv® ning onder telefoonno. 01150-1""' kunt uw boodschap inspreken op3 antwoordapparaat. Kanaalzone en Oost-Zeeuws' Vlaanderen: Mevrouw M. J- van Vet Lorentzlaan 24, Terneuzen, tel. OU3 96007.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 48