ïoete voor vervoeren talveren in zakken fruiningen-Perkpolder racé duurder dan een entraler gelegen WOV Verkeersondervvij s voor schooljeugd Westdorpe Havo-aardrijkskunde: geen standaardvragen Paal en perk aan correctievoorschriften ANTONRECHTER OOSTBURG Middelburg wil zwemles speciaal onderwijs betalen romfietser ewond randje door likseminslag linke schade ij botsing Nieuwe strandpost in Oostkapelle officieel geopend )STBURG „Onmogelijk gedraai", noemde officier van titie mr R. H. A. M. Beaumont het verhaal van de 28-jarige ff. uit Hoek tijdens de donderdag gehouden zitting van de ntonrechter in Oostburg. H. werd in januari 1987 aangehou- i door de douane in de omgeving van Aardenburg terwijl drie runderen achterin zijn auto meevoerde. Deze runder veren had hij die dag in Gent gekocht. De dieren waren in kken gestopt. „Ik weet wel dat je invoerrechten voor bees- moet betalen", zo zei H., „maar ik was te laat bij de douane- st. Het was ongeveer zeven uur. Er was niemand meer. Ik [i toch nooit over Eede gereden zijn wanneer ik ze niet had len invoeren". Achtervolgd )NCLUSIE TOLBRUG EXPLOITATIE MIJ: Tuinfeest bij The Missions to Seamen Te optimistisch Kwetsbaar EINDEXAMENS 1988: DE LAATSTE LOODJES Examens Grieks Maatschappijleer was na het passeren van Eede een voor Aardenburg ingereden. De jane-auto, die hem volgde, probeer- ïij in eerste instantie kwij t te raken, icier Beaumont eiste een boete van gulden per rund; in totaal 750 gul- Kantonrechter mr B. A. Meulen- ek verlaagde de boete naar 200 gul per dier, daar H. volgens hem, al de lige schade geleden had. 26-jarige E. S. uit IJzendijke werd poging tot het vangen van be- ermde wildzangvogels ten laste ge- i in de tuin van S. werd in februari dit jaar een vangkooi naast zijn vo- aangetroffen. In de volière zaten tongvogels zoals groenlingen. De tongvogels in zijn volière had S. ocht bij een handelaar. De officier tte het ten laste gelegde feit bewe- maar eiste geen geldboete. Alleen vangkooi en de in beslaggenomen els van S. verklaarde hij verbeurd, kantonrechter vonniste conform De 44-jarige F. V. verscheen gisteren voor de kantonrechter wegens het niet verstrekken van statistische gegevens aan het CBS. V. is campingbeheerder en het betrof hier dan ook kampeercij- fers. Deze had V. al een aantal jaren niet meer doorgegeven. In januari 1983 had V. het CBS al een briefje gestuurd, dat het voor hem een erg moeilijke zaak was het formulier in te vullen, maar dat hij ze graag zijn hele admini stratie voor zou leggen. De officier van justitie constateerde de overtreding en verklaarde V. schuldig zonder oplegging van straf. Kanton rechter Meulenbroek veroordeelde conform. Een boete van 340 gulden en een voor waardelijke ontzegging van de rijbe voegdheid voor twee maanden met een proeftijd van twee jaar, hoorde de 45-jarige W. R. uit Terneuzen tegen zich eisen. R. werd op 8 februari, dit jaar, ter hoogte van de Braakman aangehouden door de politie. Op een weg waar een maximum snelheid van 80 kilometer geldt, reed R. 165 kilome ter per uur. „De reden dat ik zo hard reed", vertelde R. op de strafzitting, „was dat ik gevolgd werd door een lu xe wagen. Ik voelde me daardoor on prettig en probeerde hem kwijt te ra ken. Toen de auto me inhaalde zag ik pas dat het politie was". Mr Meul- broek vonniste conform de eis van de officier van justitie. Dat er in Sluis nogal wat parkeerpro blemen heersen, bewees de zaak van de 28-jarige D. M. uit Sluis maar weer eens. Op 2 mei van het vorige jaar werd M. bekeurd voor fout parkeren. „Ik heb twee bedrijven in Sluis. Gemid deld krijg ik zo'n zes a zeven boetes per jaar. De politie in Sluis knijpt weieens een oogje toe. Maar hun collega's uit Oostburg weten dat niet". Het aanvra gen van een parkeervergunning bij de gemeente bleek ook geen oplossing volgens hem. Officier van justitie Beaumont verklaarde begrip te heb ben voor het probleem van M. Hij eiste een boete van 35 gulden, het bedrag van een bon. De kantonrechter vonnis te conform. De 33-jarige L. J. uit Biervliet werd het rijden zonder keuringsbewijs en het niet willen tonen van het kentekenbe wijs ten laste gelegd. Aan het keuren deed J. niet mee. Dit was naar zijn zeg gen alleen maar geldklopperij. De offi cier eiste een boete van 180 gulden voor het eerste ten laste gelegde en nog eens 45 gulden voor de onwil van J. bij het niet willen vertonen van het kentekenbewijs. J. gaf te kennen liever te willen zitten dan betalen. De kan tonrechter vonniste conform de eis. De 19-jarige J. P. uit Groede werd in september in de Bredestraat te Oost burg aangehouden door de politie. P. bereed een brommer, die flink bleek opgevoerd te zijn en nogal wat man kementen vertoonde. P. kreeg een boete opgelegd van 155 gulden. Sjef Rammeloo in 'zijn' haven. PHILIPPINE Sjef Rammeloo, 76 jaar, en de oudste mosselvisser van Philippine, is momenteel druk be zig de oude haven van het mossel dorp in al zijn glorie op miniatuur formaat te laten herleven. Op zijn eigen 'stekkie' aan de rand van het dorp vertelt hij met twinkelende ogen over vroeger tijden. Sinds enkele weken bouwt Ramme loo aan een getrouwe weergave van de haven zoals die er destijds heeft uitgezien. De dijken, van beton, staan er al: „Ze moeten nog een groen verfje krijgen. Het moet er als dijk uitzien", vertelt hij. „De aanleg steigers kun je niet van hout maken. Dat is niet bestand tegen slecht weer. Ik maak ze van loden pijpjes, zwart met mooie witte koppen". Op de vraag of er eerst tekeningen van het werkstuk gemaakt zijn ant woordt hij: „Ik heb alles in mijn hoofd. Ik heb zo lang in en om de ha ven vertoefd". Vol geestdrift gaat hij verder: „Hier langs de dijk liggen de trambanen. Op deze pleintjes wer den de suikerbieten overgeladen en van hieruit verliep het transport naar de suikerfabrieken in Sas van Gent". Dat de vroegere mosselvisser niet voor een kleintje vervaard is, blijkt uit tal van werkjes die hij zelf ter hand neemt. De balken, vroeger ge bruikt om de ingang van de haven af te schermen om te voorkomen dat het dorp bij hoogwater onderliep, liggen gezaagd en wel klaar. Het vroegere hotel 'Au Port', nu De Fijn proever, staat keurig 'gelast' paraat. „De ramen moeten er nog worden op geschilderd". Ook het scheepswerf je, uitwateringssluisjes, weegbrug en de petroleumlantaarn van de ka naalwachter zullen een plaatsje krij gen in dit staaltje van vakman schap. Met de mosselfeesten hoopt Rammeloo zijn werkstuk klaar te hebben. VLISSINGEN The Missions to Sea men, gevestigd bij Scheldepoort in Vlissingen-Oost, houdt zaterdagmid dag een tuinfeest oftewel een Garden Fête. Het evenement begint om 13.00 uur, maar wordt pas een uur later offi cieel geopend door kapitein R. N. Blair, de attaché in Den Haag van de Britse landmacht en marine. Het hoogtepunt van het Garden Fête is een parachutisteshow door de leden van het paracentrum Midden-Zee land. Op het programma staan ook vlieger demonstraties. Verschillende oude le gerwagens en een mini-duikboot van de organisatie Nice and Easy uit Vlis- singen zijn te bezichtigen. Eigenge maakte cakes en jams zijn voorts te koop. Bezoekers kunnen tevens deel nemen aan een aantal spelen, pony rij den en terreinritten maken. Een loterij wordt gehouden. De trekking is om 17.00 uur. De uitslag van de wedstrij den wordt een kwartier later bekend gemaakt. Het tuinfeest eindigt om 17.30 uur. MIDDELBURG - B en w van Middel burg vinden, evenals het kader van de betreffende scholen, dat zwemles zo belangrijk is voor jongeren in het voortgezet speciaal onderwijs, dat er geld voor op tafel moet blijven ko men. Nu zwemmen voor die groep niet meer door het rijk wordt vergoed, moet Middelburg bijspringen, vindt het college van b en w. De raad krijgt daarom maandag een voorstel van b en w om zelf geld uit te trekken voor zwemles aan jongeren met omgangs- en gedragsproblemen en moeilijk en zeer moeilijk lerende jongeren. B en w vinden dat bij de zwemles indien nodig ook busvervoer vergoed moet worden. De vergoeding zou in Middelburg gaan gelden voor de leerlingen van de Klimopschool, de Korczakschool, de School voor Prakti sche Vorming en de aanvangsgroep van de Toorenvliedtschool. B en w willen voor dit jaar ruim 16.500 gulden beschikbaar stellen voor het zwemonderwijs. DDELBURG - Een vaste Wester- ielde-oeververbinding (WOV) bij liningen-Perkpolder (inclusief ïdhaving van een afgeslankt veer ssingen-Breskens) is aanzienlijk irder dan een centraler gelegen IV. Dat concludeert de Tolbrug Ex- itatie Maatschappij (TBM) in een port dat donderdag naar minister it-Kroes is gestuurd. Vooral de keersprognoses van de TBM geven dat de exploitatie van een derge- ;e WOV (plus veer) een 'tamelijk tante aangelegenheid' is. TBM (één van de twee gega- den voor de bouw van de WOV) on- graaft daarmee het alternatieve n Van Eeden dat eerder al door het 'Vinciebestuur en Rijkswaterstaat nietigend werd veroordeeld. De an- e gegadigde, de Exploitatiemaat- lappij Westerschelde (bouw van een inel-brug), rapporteert dezer dagen over het tracé Kruiningen- kpolder, maar bewaart daarover irbuiten toe het diepste stilzwijgen, lis gemeld vinden de rapportages 0RTVLIET Bij een aanrijding nderdagmiddag, even voor twee op de Provincialeweg tussen ortvliet en Tholen, is een bromfiet- ernstig gewond geraakt. man, J. P. van D. uit Sint-Maar- isdijk wilde, rijdend in de richting olen, linksaf de Paasdijkstraat inrij- Hij merkte hierbij niet op dat er i personenauto, die achter hem in ielfde richting reed, naderde. De be- lurder van de auto, J. van O. uit Oos- hout, kon de bromfiets niet meer twijken. Van D. is met vlees- en ïaafwonden en mogelijk rugletsel r ambulance vervoerd naar zieken- is Lievensberg in Bergen op Zoom. to en bromfiets liepen flinke schade De bromfiets is technisch onder- ik uit het verkeer genomen. •ES - Door blikseminslag in een an- ine is donderdagavond een klein andje uitgebroken onder het dak n een woning aan de gleutelkens- in de Goese wijk Noordhoek. De iksem ontlaadde zich via de anten- kabel tot op de centrale verwar- "g en de aardleidingen, zo stelde de iese brandweer vast. De kabel is a het dak tot aan de televisie ver and. Het toestel zelf is niet bescha- H E inslag ging gepaard met een forse aP. die in een groot deel van Goes •s te horen. Door kordaat optreden ■n een buurman kon worden voorko- en dat het dak vlam vatte. De man tte een ladder tegen het dak en richt let een tuinslang een waterstraal 'der de dakpannen, zodat het smeu- Ede houtwerk werd geblust nog voor t kon gaan branden, f •GELWAARDE Twee personen- t°'s raakten donderdagochtend op ^ogeldijk in Vogelwaarde met el- ar in botsing en liepen daarbij flin- schade op. A. de M. uit Terneuzen ed over de Vogeldijk richting Vogel- »arde. gevolgd door M. J. V. uit •ngstdijk. Ter hoogte van de Zuid- Eg was de rechter rijbaan afgesloten verband met werkzaamheden. M. gaf daar richting aan naar links, Ed de afgesloten rijbaan voorbij en )e? toen ook linksaf. V. bemerkte dat 'aat en botste achter op de auto van ïM. over het plan Van Eeden plaats op spe ciaal verzoek van de minister. Projectleider G. P. M. van Os van de TBM houdt de preciese inhoud van zijn rapport ook nog onder de roos, maar hij wil wel kwijt dat zijn exploita tiemaatschappij is uitgekomen op een 'substantieel' hogere prijs voor het plan Van Eeden. Hij verwees naar een verkeersprognose die de TBM heeft la ten opstellen door het Nederlands Economisch Instituut (NEI). Volgens deze prognose zal een WOV Kruinin- gen-Perkpolder al meteen in het eerste jaar 'beduidend' minder verkeer te verwerken krijgen dan een centraler gelegen tracé. „Dit verschil wordt in de jaren daarna alleen maar groter". Volgens het NEI is Van Eeden veel te optimistisch over de 'schakelrol' die een WOV bij Kruiningen-Perkpolder kan vervullen voor het internationaal doorgaand verkeer. Het NEI kent aan een dergelijke schakelrol slechts 'be perkte betekenis' toe. Volgens het NEI zal het regionaal verkeer de hoofd moot uitmaken. Een WOV bij Kruinin gen-Perkpolder is in dat geval 'minder gunstig gelegen' dan een centraler tracé. In handhaving van een (al dan niet afgeslankt) veer Vlissingen-Bres-, kens, zoals het plan Van Eeden wil, ziet het NEI weinig heil. Men betwijfelt dat zo'n veerverbinding op verantwoorde wijze kan worden geëxploiteerd. Het veer zou bovendien de exploitatie van de WOV in gevaar brengen. Ligt de WOV er eenmaal dan is het de vraag of deze veerdienst 'nog lange tijd in stand kan worden gehouden'. Basisschool-directeur G. F. Langeraert legt de functie van een zebrapad uit tijdens het verkeersonderwijs in Westdorpe. WESTDORPE - De kinderen van ba sisschool De Kreek stelden donder dag met veel enthousiasme de vier mini-verkeerslichten in gebruik, die aangeboden werden door Dow Che mical Nederland. Daarnaast ontving de school een lespakket met allerlei attributen om verkeerssituaties in de praktijk, de eigen speelplaats, na te bootsen tijdens de verkeerslessen. De schenking vond plaats omdat Dow het belangrijk vindt dat in Zeeuwsch-Vlaanderen adequaat vei- ligheidsonderwijs wordt gegeven. „We zitten hier op school sinds de ver bouwing met een groot probleem: Een deel van onze speelplaats is eigenlijk nog een stuk openbare weg. We vroe gen ons af of we daar niets mee konden doen tijdens de verkeersles. Besloten werd er een kruispunt van te maken met een heus zebrapad. En nu worden daaraan dus verkeersborden en -lich ten toegevoegd, en hebben we dus een echt kruispunt", zei directeur G. F. Langeraert. Het idee om op het school plein een immitatie kruispunt te ma ken kwam via mevrouw M. Hemel- soet-De Jaeger, consulente van Veilig Verkeer Nederland, terecht bij Dow in Terneuzen. „Een geweldig initiatief. Het is een goede manier om kinderen op een speelse en praktische wijze ver trouwd te maken met verkeersproble men, gezien vanuit hun eigen omge ving", zei mevrouw Hemelsoet, die Staal namens Veilig Verkeer een klei ne attentie aanbod. Staal: „Veiligheid is in het belang van ons allemaal. Met name de jeugd is in het verkeer erg kwetsbaar, en waar kun je ze beter op de gevaren wijzen dan op hun eigen speelplaats. De ver- keersspecialist bij het plasticconcern zei het verder te betreuren dat veel scholen een afkeer hebben voor ver keersonderwijs. Dow wil zich met na me daarom ook in de toekomst wat meer gaan richten op het middelbaar- en hoger onderwijs. „Want jongeren tussen de 18 en 23 jaar vormen immers de grootste risicogroep", zei Staal. Ook P. T. A. M. R. Apers, vice-voorzit- ter van de afdeling Sas van Gent/Axel van Veilig Verkeer, zei dagelijks onder ogen te moeten zien dat de jeugd zich niet aan de verkeersregels houdt. „El ke dag zie ik nog drie fietsers naast el kaar rijden en elke dag zie ik de jonge lui afslaan, zonder hun arm uit te ste ken", aldus de docent aan de LTS in Hulst. Vandaag (vrijdag) krijgt groep drie van De Kreek de eerste verkeerles op het eigen kruispunt. Tenminste, als de lerares de handleiding en alle attri buten uit het verkeerspakket eens goed bekeken heeft. GOES - Het merendeel van de eindex amenkandidaten sloot donderdag met een opgelucht gevoel de deur van 'het zweetkamertje'; de tijdelijk tot examenzaal omgedoopte gymzaal. Niet omdat de examens waren meege vallen, maar omdat het de laatste keer was dat zij moesten opdraven. Op het menu stonden aardrijkskunde en enkele 'buitenbeentjes' zoals Spaans, Grieks en maatschappijleer. Slechtziende havo- en vwo-kandida- ten waren donderdag bij het eindexa men aardrijkskunde duidelijk in het nadeel. In beide examens werden de vragen opgefleurd met weliswaar fraaie, maar in het licht van de vraag stelling vage luchtfoto's van het Lim burgse Eyserbeek-dal en het Wadden gebied. Leerlingen van het Goese Buys Ballot College klaagden behalve over de wazige kiekjes weinig. Zowel het havo- als vwo-examen bood afwis selend eenvoudige en pittige open vra gen. Het gros van de leerlingen dacht dan ook uit de rode cijfers te blijven. Voor de havo-klanten dienden acht vragen over demografie als opmaat. Het examen bevatte daarnaast de on derwerpen energie, het Nederlandse landschap (onderverdeeld in krijt-, löss en duinlandschap) en fulmineerde in enkele lastige vragen over de Bondsrepubliek Duitsland. De dames en heren examinantén moesten aan de hand van een tabel zien te achterhalen waarom de produktiewaarde in noor delijke steden als Hamburg en Bre men over de periode 1973-1981 was achtergebleven ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Ook docent D. L. van Noppen achtte het een ver draaid lastige opgaaf. Hij vond het ha vo-examen beslist geen weggevertje, maar ook niet buitensporig moeilijk. De havo-leerlingen waren niet onver deeld gelukkig met de opgaven. Voor Antoinette de Dreu, die het eerst bui ten stond, zat het venijn in het staar tje. „Vooral Duitsland en ook wel de opgaven rond de landschappen waren pittig". Danielle Kaat wuifde alle ne gatieve opmerkingen weg. „Het was wel makkelijk. Alleen de vragen over het bruto nationaal produkt in Beie ren waren niet eenvoudig". Kapelle- naar Hans Reijerse noemde aardrijks kunde tot nu toe zijn „makkelijkste examen", terwijl anderen zonder com mentaar hoofdschuddend huiswaarts sjokten. De landenkennis speelde ook de vwo- kandidaten op het Goese Buys Ballot College parten. Waar de havo met buurland Duitsland worstelde, lag het vwo in de clinch met de Verenigde Sta ten. Zo wisten Marcel de Koning uit 's- Gravenpolder en Arjaan van Asselt uit Heinkenszand de staten New England en New Mexico moeilijk te plaatsen. Beiden waren niet echt te spreken over het examen. „Allemaal redenen en oorzaken, niks letterlijk uit het boek. Veel leren had weinig zin, het vergde over het algemeen veel inzicht", ver zuchtte het tweetal. Esther Dekker uit Kloetinge had de hand niet omge draaid voor de opgaven over het Wad- DEN HAAG (ANP) Bepalend bij het nakijken van meerkeuzevra gen in de gemengde examens lbo/ mavo is uitsluitend de letter van het juiste antwoord dat de kandi daat heeft genoteerd. Staatssecre taris Ginjaar-Maas van onderwijs schrijft dit in een brief aan de rec toren/directeuren van de scholen voor lbo en mavo naar aanleiding van de onrust die is ontstaan over de correctievoorschriften. De correctieregeling voor de eind examens maakte het mogelijk dat bij meerkeuzevragen een fout ant woord in sommige gevallen toch goed kon worden gerekend. De exa menkandidaten moesten namelijk niet alleen de letter van het juiste antwoord (a,b,c of d) aangeven, maar ook het eerste en laatste woord van dat antwoord. Schreef de leerling de letter fout, maar gaf hij wel het juiste eerste en laatste woord, dan kon dat antwoord toch goed worden gerekend, mits er geen' andere antwoorden waren met het zelfde eerste en laatste woord. De onrust hierover ontstond toen het Landelijk Aktie Komitee Scho lieren (LAKS) via de klachtenlijn verschillende meldingen ontving over de onduidelijke correctie-rege ling. De staatssecretaris schrijft in haar brief dat deze onduidelijkheid zo spoedig mogelijk opgeheven dient te worden. „In overleg met de voorzitter van de Centrale Examen commissie Vaststelling Opgaven (CEVO) is daarom besloten dat bij de correctie bepalend is of de kandi daat de letter van het juiste ant woord heeft genoteerd", aldus Gin jaar-Maas. Ze zegt verder ervan uit te gaan dat er op wordt toegezien dat dit voorschrift onverkort wordt toegepast, ook in de gevallen dat correctie heeft plaatsgevonden. dengebied, de demografie en Indone sië. Alleen de finale De Verenigde Staten het onderwerp regionale on gelijkheid zorgden voor enige proble men. Ook het vwo-examen bevatte Veel gra fiekjes en tabellen. En daar was vol gens docent Van Noppen redelijk uit te komen. Dat zoveel examinanten klaagden over het onderdeel VS, snap te hij niet. „Het is gewoon allemaal leerwerk. Ik ben over die vragen best te spreken, beslist niet te moeilijk". Het Waddengebied, het zandland schap en het rivierkleilandschap kwa lificeerde hij zelfs als „vrij eenvoudig". Lastiger vond hij de zes vragen over re gionale ongelijkheid. Van Noppen sprak van een havo- en vwo-examen „op redelijk niveau". Docent P. Clous van de Thorbecke- scholengemeenschap in Arnhem wil niet klagen over het examen (d-ni- veau) voor lbo-mavo. „De voorberei ding was in ieder geval optimaal, want alle vragen die over de Randstad, In donesië en Bondsrepubliek Duitsland werden gesteld, zijn behandeld in de klas", aldus Clous. Het gros van de leerlingen rekent dan ook minimaal op een zes of een zeven. Afhankelijk van hun interesse vonden zij de vragen 'ge makkelijk' of 'iets moeilijker'. Een verhaal uit de 'Ethica' van de Griekse schrijver Plutarchus (eerste eeuw na Christus) was het menu voor de leerlingen die het vwo-examen Grieks deden. Plutarchus geeft in deze bundeling verhalen voorbeelden van goed menselijk gedrag. Er was door de eindexamencommissie gekozen voor het verhaal van een adellijke dame die haar verkrachter heeft vermoord. Zij werd voor de Macedonische koning Alexander de Grote geleid en vrijge sproken. „Een goed sluitend verhaal, goed lopende zinnen, goed vertaal baar, aldus mevrouw Van Asseldelft, lerares Grieks aan het Groninger Wil lem Lodewijk Gymnasium. Er zaten enkele 'verrassingen' in het vwo-examen economie 2 en recht. Toch was het volgens docent M. Nie- rop van het Zaanlands Lyceum in Zaandam redelijk te maken. De ver rassing zat in de opgaven drie en vier, waarin vragen op het gebied van de marketing en de organisatie en tech niek van de handel werden gesteld. Die zaken zijn pas sinds kort toege voegd aan de eindexamenstof. „Je kunt dan niet terugvallen op eerdere examens. De opgaven over de admini stratie van een handelsonderneming, kostprijscalculatie en financiële re kenkunde, waren standaard", aldus Nierop. De leerlingen van het Zaanlands Ly ceum vonden het examen vrij pittig. „Maatschappijleer kreeg vaak het ver wijt dat het een 'zwam-maar-raakvak' was. Er zijn nog geen bundels beschik baar waarmee je de scholieren op een eindexamen kunt voorbereiden. Er be staat ook geen traditie van jaren voor dit vak. Maar het heeft nu, dank zij het landelijk eindexamen, een eigen sta tus verworven". Grote tevredenheid bij Pieter de Viet, conrector van de gemeentelijke dag en avond-scholengemeenschap in Rotterdam, waar maatschappijleer gisteren voor het eerst werd geëxami neerd. Deze school voor volwassenen onderwijs is een van de weinige in Ne derland die het bij wijze van experi ment op het rooster heeft mogen zet ten. De gevraagde onderwerpen waren globaal gelijk: mens en arbeid, poli tieke besluitvorming en de rol van de massamedia. OOSTKAPELLE In zeer korte tijd werd op het badstrand in Oostkapelle een nieuwe strandpost gerealiseerd. Loco-burgemeester L. Labruijère van Domburg knipte donderdagavond het lint door en opende daarmee officieel het nieuwe onderkomen van de red dingsbrigade Domburg en de Stich ting Badplaatsbelangen Domburg (SBD). De strandpost bestaat uit een boten huis, dat groot genoeg is om ook mate rialen van de SBD te herbergen. Boven is een uitkijkpost, een EHBO-ruimte, een douche en een keuken. Het geheel wordt gecompleteerd door een toilet groep. In de maanden juli en augustus wordt het strand beveiligd door de leden van de reddingsbrigade Domburg, die hierin worden bijgestaan door leden van zusterbrigades uit het hele land. Na de officiële opening vond een de monstratie van de reddingsbrigade plaats. Een kanovaarder bleek te ver op zee te zijn. Binnen afzienbare tijd hadden de uitgevaren redders de dren keling, die bewusteloos bleek, op het droge. Zij brachten hem op een bran card in de strandpost. Gelukkig betrof het hier een oefening. Maar met de vele surfers en zwemmers in de zomer grensde het geval aan de werkelijk heid. Tijdens een korte bijeenkomst toonde voorzitter A. Schuiling van de red dingsbrigade blij te zijn met het nieu we onderkomen. Dankzij de hulp van de SBD en de gemeente is alles geluk kig op tijd klaar, aldus de voorzitter. Loco-burgemeester Labruijère felici teerde de brigade met de indrukwek kend snelle redding. Labruijère bena drukte het gevaar dat windsurfers lo pen. Hij was van mening dat alle sur fers verplicht moeten worden appara tuur met rooksignalen bij zich te dra gen. Tot slot benadrukte J. Jobse, voorzit ter van de SBD, de nauwe samenwer king tussen zijn stichting en de red dingsbrigade.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 47