College Bruinisse schikt zich naar oordeel raad Normvervaging oorzaak toename criminaliteit SGP/RPF Bruinisse tegen aanleg golfbaan en woningen Roldoorbrekingsproject in j||§ Zierikzee viel in goede aarde Pittig karakter krijgt de ruimte OVF/? MARKTGELDEN Geld gestolen uit automaat RAAD DUIVELANDOVER PROJECT Discussie AANTASTING EIGEN INDENTITEIT Inbraak in restaurant Kampioenschap ringrijden voor drietallen THEO THIJSSENSCHOOL EN BINNEN DE VESTE Eerste keer Ledenvergadering PvdA in Goes Flinke schade bij botsing Recreatievolleybal Bromfietser gewond Zomermarkt voor Braziliaanse weeskinderen PZC/ streek Artsen: Dierenartsen Tandartsdiensten Apotheek: Wijkverpleging: Rommelmarkt voor hervormde kerk Kleurwedstrijd in kader van braderie ZIERIKEE Werkgroep homofilie GEMEENTE MIDDENSCHOUWEN SLUITING GEMEENTESECRETARIE AUTOMOBIELBEDRIJF W. C ISTA ZN. St. Joostdijk 41, 4307 AR Oosterland, tel. 01114-1495 an ac. VRIJDAG 27 MEI 1988 BRUINISSE - Het voorstel van het college van burgemeester en wethou ders van Bruinisse maximaal 832 gul den te berekenen voor een markt- standplaats, viel donderdagavond bij de raadsleden in zeer slechte aarde. Zij vonden dit bedrag veel te laag en wensten 1.500 gulden. Het college ging om en schikte zich naar het standpunt van de raad. Het voorstel stond op de agenda mede naar aanleiding van de aanvraag van een visboer die zijn waar wil verkopen aan de haven. Raadslid A. J. Bal (lijst Van der Velde) noemde het maximum bedrag van ruim 800 gulden 'een la chertje'. Hij herinnerde het college aan het oordeel van de commissie finan ciën, die juist voor opvoering van de gelden had gepleit. Hij kwam met het voorstel 1.500 gulden te berekenen. Wethouder C. J. van Liere vond een la ger tarief voor de visboer terecht om dat voor hem geen voorzieningen als een marktmeester moeten worden ge troffen. De wethouder kon de raad evenwel niet overtuigen en het voor stel van Bal werd aangenomen. Ter vergadering kwamen b en w met een gewijzigd standpunt omtrent deel name aan het distributie-planolo- gisch-informatiesysteem (DIS), een computerbestand van gegevens over de detailhandel. In de raadsstukken schreven b en w dat zij willen mee doen, maar dinsdag hadden zij de raadsleden laten weten dat het agen dapunt uitgesteld zou worden. Tijdens de vergadering deelden zij evenwel mee tegen deelname te zijn. Dat om dat navraag bij de gemeente Vlissin- gen had geleerd dat DIS voor een klei ne gemeente van minder belang is. Hoewel de raadsleden enigszins ver wonderd waren over deze gang van za ken, konden zij instemmen met het ne gatieve oordeel over deelname aan DIS. Na geïnformeerd te hebben of de brandweer de benodigde rookgenera- tor niet met de andere eilandelijke korpsen aan kon schaffen, ging de raad akkoord met het verlenen van een kre diet van 1.800 gulden voor het appa raat. Het pinksterweekeinde had het CADZAND-BAD Bij de heer H. M. S. aan de Boulevard de Wielingen te Cadzand-Bad is donderdagmorgen tussen twee en drie uur geld uit auto maten gehaald en wisselgeld ont vreemd. Verder werden er diverse flessen ster ke drank en sigaretten ontvreemd. Het totale schadebedrag was bij de politie niet bekend. raadslid G. E. Houtekamer (sgp/rpf) duidelijk gemaakt dat toeristen be hoefte hebben te weten hoe vol Zee land is, zo bleek tijdens de rondvraag. Houtekamer wilde graag weer een in formatie-punt bij de Grevelingen, maar wethouder C. J. van Liere gaf hem te verstaan dat de VW-Bruinisse en Aquadelta niet mee wensten te doen. Burgemeester T. C. Hekman zei het 'misschien nog eens af te zullen tasten'. NIEUWERKERK - Criminaliteit moet niet alleen bestreden worden door de politiemacht te vergroten, maar vooral door preventie. Tot deze conclusie kwamen de raadsleden van de gemeente Duiveland donderdag avond tijdens de openbare raadsver gadering van die gemeente. Unaniem waren zij van mening dat deelname aan het project 'Recreatie en crimina liteit' wellicht een stap in de goede richting is. Met name het voorkomen van crimi naliteit vonden de raadsleden van groot belang. Volgens burgemeester A. Bergshoeff wordt in het project juist veel aandacht besteed aan preventie. Het is de bedoeling dat elke deelne mende gemeente aan het provinciale plan maatregelen treft die toegespitst zijn op de eigen situatie. Bergshoeff zei in dit verband te denken aan het aan brengen van verlichting op parkeer plaatsen en de aanschaf van grafeer- apparatuur waarmee bijvoorbeeld fietsen gemerkt kunnen worden. Enige discussie ontstond over de vraag naar de oorzaak van crimineel gedrag. Raadslid voor de SGP/RPF K. Hendrikse merkte op dat de crimina liteit steeds groter wordt en dat dat vooral te wijten is aan de ontkerkelij king van de samenleving. Tevens pleitte hij voor concrete maatregelen, omdat het constateren van de stijging van criminaliteit alleen niet genoeg is. Met de strekking van het pleidooi van Hendrikse was PvdA-raadslid A. J. C. Melieste het eens, ook zijn fractie is van mening dat er stappen onderno men moeten worden. De zinsnede over de ontkerkelijking ontlokte hem ech ter de uitspraak, dat 'het toch vooral geen gewoonte moet worden dat agen dapunten van de vergadering worden aangegrepen om een geloofsbelijdenis te doen'. Partijgenoot C. J. Hillebrand voegde aan de discussie toe dat bij de bestrijding van de criminaliteit door gezet moet worden en dat niet alles op te lossen is door versterking van de po litie. Volgens hem moet er binnen het gezin en op scholen gewerkt worden aan een nieuw normbesef bij de men sen. Van een geheel andere orde was het voorstel van het college om voor het verbeteren van een aantal woningen aan de Sint Joostdijk in Oosterland en de Burgemeester Boumanstraat in Nieuwerkerk een krediet van respec tievelijk ruim 126.000 gulden en ruim 38.000 gulden toe te kennen. De raad ging ermee akkoord, maar niet voor dat de PvdA-fractie in de persoon van Hillebrand op had gemerkt dat zij vreest voor een schrikbarende huur verhoging na de opknapbeurt van de woningen. Hillebrand merkte op dat 'niet iedereen een even grote porte feuille heeft'. Bergshoeff meende dat de vrees onterecht is, omdat de bewo ners van de op te knappen huizen zelf kunnen kiezen of ze na de klus weer te rug willen in hun, volgens de burge meester, verbeterde woningen. Hele maal tevreden was Hillebrand niet met dit antwoord, want volgens hem zit niet iedereen te wachten op een op knapbeurt. Wanneer deze mensen na het karwei weer terugkeren in hun huis worden zij, aldus de PvdA'er, ge confronteerd met een hogere huur prijs. Burgemeester Bergshoeff wees hem vervolgens op het feit dat er 'dan altijd nog de huursubsidie is'. BRUINISSE - 'Een republiek in een republiek'. Dat beeld zag het raadslid G. E. Houtekamer (sgp/rpf) tijdens de raadsvergadering van de gemeente Bruinisse voor zich, als het golfter- OUWERKERK In de nacht van dinsdag op woensdag is ingebroken in een restaurant aan de Weg van de Bui tenlandse Pers in Ouwerkerk. Eigena resse N. S. H. de K. uit Ouwerkerk deed aangifte van diefstal van een radio, een kassa, drank en sigaretten. De totale waarde van de ontvreemde goederen is nog niet bekend. 28 en 29 mei 1988 ALARMNUMMER 01184-14444 Zierikzee: vrij. 18.00-ma. 08.00 uur: J. B. Visser, Zierikzee, tel. 01110-13965. Spreekuur voor spoedgevallen van 11.00-11.30 uur. Westhoek en Brouwershaven: vrij. 18.00-ma. 08.00 uur: G. van Beek-Ver beek en J. Ph. Stenger, Burghseweg 54, Haamstede, tel. 01115-1861; L. A. M. Bruel, Markt 32, Brouwersha ven, tel. 01119-1280; J. L. Flach, J. van Renesseweg 6, Re- nesse, tel. 01116-1280. Spreekuur voor spoedgevallen van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur. Bruinisse, Oosterland en Nieuwer kerk: vrij. 18.00-ma. 08.00 uur: A. Dor- restein, Dorpsweg 5, Bruinisse, tel. 01113-1280. (Vanaf. zat. 9.00 uur): E. Wondergem, Zonnemaire, tel. 01112-1880. Spreekuren voor spoedgevallen zat. en zon. 16.30-17.00 uur: F. v. d. Vliet, Oude Haven 51, Zierikzee, tel. 01110-16190. Apotheek 'Zierikzee', Dam 18, tel. 01110-12906, geopend zat. van 9.00- 12.30 uur en van 16.30-17.30 uur. Zon. van 12.00-12.30 uur en van 18.00-18.30 uur. Voor dringende hulpvragen is de dienstdoende wijkverpleegkundige (7 x 24 u.) te bereiken via het tel.no. 01110-14433. rein en het bungalowpark bij Aqua delta een feit zijn. Zijn fractie keerde zich tegen de plannen, maar vond nie mand aan haar zijde. De overige raadsleden stemden voor de wijzi ging van de exploitatie-overeen komst, zodat het plan uitgevoerd kan worden. Houtekamer memoreerde dat zijn fractie van meet af aan tegen de plan nen is geweest 200 bungalows te bou wen voor permanente bewoning. Dat is volgens de woordvoerder van de SGP/RPF-fractie de doodsteek voor het dorp Bruinisse, omdat de bewo ners van het recreatiepark, die hun ei gen normen meebrengen, de identiteit van het vissersdorp zullen aantasten. Het reformatorische raadslid zag ver der niets in de aanleg van een golfbaan bij Aquadelta. Hij sprak van een 'golf- hausse', die na verloop van tijd weer zal afnemen. En waar mensen niet aan de golfsport deelnemen, probeert ook de gemeente Bruinisse naar zijn zeg gen de behoefte gewoonweg te kwe ken. Om zijn betoog te ondersteunen haalde Houtekamer het provinciale rapport over de golfsport aan, waarin wordt voorspeld dat het aanbod van golfbanen de vraag in Noord-Zeeland zal overtreffen. Burgemeester T. C. Hekman vroeg het raadslid om alternatieve plannen, want hij maakte duidelijk dat er voor het al jaren braak liggende terrein een oplossing moet worden gevonden. Die kon Houtekamer ter vergadering evenwel niet geven. Burgemeester Hekman noemde het woon- annex, golfcomplex 'de meest verteerbare oplossing', die zo weinig mogelijk ge volgen zal hebben voor de rust, open bare orde en veiligheid in Bruinisse. De kritiek van de reformatorische fractie werd niet gedeeld door de ove rige fracties, waarmee het voorstel tot het in exploitatie brengen van de zogenoemde tweede fase van het Re creatieplan werd aangenomen. Het recreatiepark kwam zijdelings aan de orde bij het voorstel een par keerverbod in te stellen op de toe gangsweg, de Hageweg. Verscheidene raadsleden vonden deze maatregel, gezien de toenemende drukte en de daarmee gepaard gaande gevaren, niet ver genoeg gaan. Het college van burgemeester en wethouders bestreed niet dat een verdergaande oplossing AAGTEKERKE Het kampioen schap ereklasse ringrijden wordt za terdag in Aagtekerke verreden. Aan de kamp doen 13 drietallen, in totaal 39 rijders, mee. Het team van Gapinge, dat vorig jaar kampioen werd, verde digt zijn titel. De wedstrijden begin nen om 8.00 uur. geboden is, maar wethouder C. J. van Liere zei dat de financiën niet elke ver andering toestaan. Hij deelde de raad wel mee dat een kostenraming mo menteel ter beoordeling ligt bij gede puteerde staten. Voorlopig wordt, met toestemming van de raad, alleen het parkeren aan de linkerkant verboden. Het idee van de stichting dorpshuis Bruinisse in verband met een eventue le sportzaal (te bouwen aan het dorps huis) de keuken alvast groter te maken dan de bedoeling was, stuitte op be zwaar van de SGP/RPF-fractie, die be zwaar heeft tegen de bouw van een sportzaal. Voor de verbouw van de keuken heeft de stichting 46.000 gul den nodig en het maken van een grote re ruimte kost 25.000 gulden meer. M. C. Maaskant-Okkerse (algemeen be lang) en A. J. Bal (lijst Van der Velde) vonden het niet eerlijk dat de stichting voor de meerkosten zou opdraaien als de sportzaal niet doorgaat. Burge meester Hekman beloofde hen te be kijken of een goede terugbetalingsre geling kan worden getroffen. Alle raadsleden stemden overigens in met het voorstel zes bedrijven een offerte aan te vragen voor de bouw van een sportzaal AUSTIN Thijs rechtsen Jaco wassen af in basisschool Binnen de Veste ZIERIKZEE - Twee openbare ba sisscholen in Zierikzee, de Theo Thijssenschool en Binnen de Veste, sluiten vandaag (vrijdag) het zoge noemde roldoorbrekingsproject af waar zij vanaf half april mee bezig zijn geweest. Bij de leerlingen is het project in goede aarde gevallen en ook de onderwijzers zijn tevreden over het geboekte resultaat. On danks het feit dat één van de leer lingen opmerkte dat hij nooit in de verpleging zou willen werken, om dat de vrouwen daar 'alleen maar over baby's praten'. Rinie de Rijke, onderwijzer op Bin nen de Veste, had aanvankelijk wat bedenkingen over het initiatief van de VOO. „Ik vond het een achter haald onderwerp. Het idee leefde hier dat het wel goed zat met de emancipatie. Maar tijdens het pro ject bleek dat toch niet waar te zijn", bekent hij. Het project was een ini tiatief van de Vereniging voor Open baar Onderwijs (VOO) afdeling Zie rikzee in samenwerking met de Stichting Vrouwenemancipatie Schouwen-Duiveland. Het doel van het project is kinderen te laten na denken over de rol van mannen en vrouwen in de samenleving. Met be hulp van drie boekjes van de Stich ting Marie, word wijzer en een video film als binnenkomer is er een aan tal weken met kinderen uit de drie hoogste groepen van het basison derwijs over onder meer mannen- en vrouwenberoepen gepraat. In principe was het de bedoeling dat alle klassen aan het project mee zou den doen. „Maar", vertelt Mattie de Looff van de Theo Thijssenschool, „de ervaring leert dat die hele jonge kinderen niet zo uit de voeten kun nen met een dergelijk onderwerp. Volgens mij heeft het meer zin om leerlingen van het voortgezet onder wijs hierover aan te spreken". Leo Kneepkens van de VOO is het daar niet mee qens. Hij vindt dat een maatschappelijk verschijnsel als emancipatie zo snel mogelijk bij kinderen onder de aandacht moet worden gebracht. Het zou volgens hem ideaal zijn wanneer ook vanuit andere hoeken - bijvoorbeeld via de reclame, televisieprogramma's en kinderboeken - meer aandacht zou worden besteed aan veranderingen in de rol van mannen en vrouwen. In een tweede film - door De Rijke en een collega gemaakt als aanvulling op het materiaal van de VOO - wor den de kinderen geconfronteerd met afwassende mannen, een vrouw die computers programmeert en een peuter van de mannelijke kunne die zich vermaakt met een babypop. De reactie van de leerlingen is, volgens De Rijke, samen te vatten in de ge vleugelde uitspraak 'moet kunnen'. „Maar toen waren we al een tijdje bezig met het project", haast hij zich te zeggen, „want toen we begonnen viel het ons behoorlijk tegen dat de kinderen zulke traditionele denk beelden hebben over de rolverdeling tussen mannen en vrouwen". Zijn collega Mattie de Looff bevestigt dat. Zij heeft gemerkt dat veel kin deren het, bijvoorbeeld heel gewoon vonden dat, wanneer de situatie daarom vraagt, de vrouw haar baan opzegt om zich om het huishouden te bekommeren. Voor de meeste kinderen die aan het project hebben meegedaan was het de eerste keer dat ze over rolpatro nen nadachten. „Thuis hebben we het er nooit over. Wat dat betreft zijn mijn ouders wel ouderwets. Mijn va der vindt dat een vrouw achter het fornuis hoort en een man het geld moet verdienen", lacht Maurits van der Cingel uit Zierikzee. Een groot voordeel van het project, vinden de kinderen, is dat het van de gewone lestijd afgaat. Maar volgens Ramses Bekkenk uit Zierikzee hebben de themalessen toch wel effect gehad, hoewel bij hem vooral was blijven hangen dat het over vrouwen in mannenberoepen ging. Een van de weinige meisjes die wel wat wilde zeggen meldt verontwaardigd dat er werkgevers zijn die helemaal geen behoefte hebben aan een vrouwelij ke automonteur. Ook bij haar thuis wordt er niet over emancipatie ge praat. „Mijn vader doet wel even veel in huis als mijn moeder", vertelt Brenda Berrevoets. „Tenminste als hij er zin in heeft", voegt ze er ter loops aan toe. GOES - De afdeling Goes van dj tij van de Arbeid houdt dinsd: mei een ledenvergadering in de van Oranje te Goes. De bijeenk staat in het teken van het rat Schuivende Panelen van de cott sie Pronk. Twee thema's daaruit den belicht. Directeur J. Vernif van het gewestelijk arbeidsbure Goes gaat in op het thema 'fiex werktijd'. Ook districtsbestuurd Strous van de FNV gaat in op di derwerp, waarna gelegenheid i: het stellen van vragen. Vervolgens is er een paneldisci met de heer A. van de Ven van de I Vermeer Stichting, statenlid voc PvdA D. Holtkamp en bestuurslic de PvdA Terneuzen H. Leunk ovt bedreiging van het milieu en de k van de commissie Pronk voor 'groene groei'. Het rapport noem der meer het streven naar eeolo; evenwicht, zonder dat dit ten k gaat van de economische groei. D denvergadering begint om 19.30 u HEINKENSZAND Op het Van Biltplein in Heinkenszand wordt terdag 4 juni een grote rommelm gehouden. Er zijn ook verschillend tracties aanwezig. De markt duurt 9.00 tot 15.00 uur. De opbrengst is stemd voor de Nederlandse hervi de kerk in Heinkenszand. VOGELWAARDE Twee persofl auto's raakten donderdagochtend de Vogeldijk in Vogelwaarde mei kaar in botsing en liepen daarbij f ke schade op. A. de M. uit TerneJ reed over de Vogeldijk richting Vol waarde, gevolgd door M. J. V.[ Hengstdijk. Ter hoogte van de Zi weg was de rechter rijbaan afgesh in verband met werkzaamheden. De M. gaf daar richting aan naar lij reed de afgesloten rijbaan voorbi sloeg toen ook linksaf. V. bemerkte te laat en botste achter op de auto DeM. MIDDELBURG Voorafgaand I de Middelburgse braderie wordt I jaar een kleurwedstrijd gehouden/ kinderen tot en met veertien j| Kleurplaten kunnen opgehaald i den bij de deelnemers aan de brads die herkenbaar zijn aan het brads affiche op de winkelruit. De werksl ken kunnen tot en met 11 juni ing verd worden bij de ABN-bank aai markt. De prijsuitreiking vindt ph op de laatste braderiedag, zaterda juni omstreeks 16.30 uur bij het dium op de Markt. MIDDELBURG - Het volleybalt! nooi van de recreatiegroep Midi burg wordt dinsdagavond gehou in sporthal De Kruitmolen in Mid burg en niet maandagavond, zoals, der abusievelijk werd aangekondij werkgroep Homofilie Schouwen veland houdt zaterdagavond 4 weer een bijeenkomst in het UWl bouw aan het Kerkhof z.z. 2 in Zii zee. Belangstellenden kunnen hieif recht vanaf 20.00 uur. POORTVLIET Bij een aanrijding donderdagmiddag, even voor twee uur, op de Provincialeweg tussen Poortvliet en Tholen, is een bromfiet ser ernstig gewond geraakt. De man, J. P. van D. uit Sint-Maar tensdijk wilde, rijdend in de richting Tholen, linksaf de Paasdijkstraat inrij den. Hij merkte hierbij niet op dat er een personenauto, die achter hem in dezelfde richting reed, naderde. De be stuurder van de auto, J. van O. uit Oos terhout, kon de bromfiets niet meer ontwijken. Van D. is met vlees- en schaafwonden en mogelijk rugletsel per ambulance vervoerd naar zieken huis Lievensberg in Bergen op Zoom. Auto en bromfiets liepen flinke schade op. De bromfiets is technisch onder zoek uit het verkeer genomen. MIDDELBURG - De Middelburgse rk basisschool Gaudeamus houdt zater dag een zomermarkt voor het werk van de missiezuster Pacific onder weeskinderen in Brazilië. Tijdens de markt bieden kinderen zelf spulletjes aan en de rijksdaalder, die ze voor een 'kraampje' neer moeten tellen is be stemd voor het goede doel. Ook zijn er ouders die ten batqjvan het werk van zuster Pacific zelfgemaakte spullen verkopen. Er is verder een bloemenstandje en er wordt koffie ge schonken, waarbij wafels en andere lekkernijen te verkrijgen zijn. Een rad van avontuur ontbreekt niet. De zo mermarkt rond - en bij slecht weer in - het gebouw van de school aan de West mede duurt van 10.00 tot 14.00 uur. Burgemeester en wethouders van Middenschou- wen maken bekend, dat in verband met de jaar lijkse personeelsreis de gemeentesecretarie te Scharendijke op woensdag 1 juni 1988 is gesloten. De afdeling burgerlijke stand is van 10.00 tot 11.00 uur geopend voor aangiften van geboorten en overlijden. Burgemeester en wethouders voornoemd, de burgemeester, W. den Boer, de loco-secretaris, A. van der Does De Metro staat voor ruim en royaal rijplezier. Pittig, krachtig acce lererend bereikt hij een top van bijna lb() km/uur. De onafhanke lijke wielophanging rondom garandeert een rotsvaste wegligging. Maar dat kunt u beoordelen als u eens een proefrit maakt. Wij nodigen u graag uit om deze veilige en betrouwbare auto bij ons te komen testen. U zult ongetwijfeld opmerken dat degelijk ook mooi kan zijn. De moderne styling met Engelse touch doet klasse vermoeden. Het verzorgde interieur sluit helemaal aan bij het temperamentvolle karakter van de auto. Zijn veelzijdigheid is een sterk punt. Het royale interieur met derde deur biedt voldoende ruimte voor vier personen. De schone 1.300 cm 1 motor is even zuinig als onderhoudsvriende- lijk. Starten lopen, rijden en blijven rijden met een ekonomisch brandstofverbruik van .5,0 liter/100 km bij 90 km/ uur konstant. Als deze eigenschappen u aanspreken, kunnen we het ook over meer details eens worden. Wat de prijs betreft kunnen wij kort zijn: f 14.995,-. Een bijna magisch te METRO VANAF bedrag. We hebben hem 14.995 of 192,- p. mnd* noemen dan ook Metro Magie genoemd. :n wij kort zijn: PRIJS INCL BTW. AF FABRIEK. EXCL AFIEVERINGSKOSTEN PRIJS EN SPECIFIKATIEWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN(EEN HUUROVEREENKOMST VIA LFN, MEI EEN WETTELIJKE AANBETALING VAN 33%, EEN LOOPTIJD VAN 24, 36.48 MNPF192 - PMND.. EFFEKT1EVE RENTE 14.3% PJRGELDIG TOT 30 JUNI 19881 AFGEBEELD IS DE 13LS

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 44