pspecteur onderzoekt lacht tegen huisartsen [ruiningen-Perkpolder acé duurder dan een ntraler gelegen WOV Waterbeheersingsplan mede nodig wegens verhoging grondwaterpeil Havo-aardrijkskunde: geen standaardvragen Paal en perk aan correctievoorschriften PZC/ streek Middelburg wil zwemles speciaal onderwijs betalen )ort- en speldag isisonderwijs Middelburg kandje door likseminslag aP, die in een groot deel van Goes I as te horen. Door kordaat optreden I 'n een buurman kon worden voorko- I an dat het dak vlam vatte. De man I 'tte een ladder tegen het dak en richt- I niet een tuinslang een waterstraal I ader de dakpannen, zodat het smeu- I nde houtwerk werd geblust nog voor |et kon gaan branden. Nieuwe strandpost in Oostkapelle officieel geopend L \G 27 MEI 1988 WEIGERING9 HUISBEZOEK Uitzoeken 1CLUSIE TOLBRUG EXPLOITATIE MIJ: Tuinfeest bij The Missions to Seamen Ie optimistisch IN GEMEENTE WESTERSCHOUWEN Verdroging EINDEXAMENS 1988: DE LAATSTE LOODJES es - Door blikseminslag in een an- |nne is donderdagavond een klein andje uitgebroken onder het dak n een woning aan de Sleutelkens- ei in de Goese wijk Noordhoek. De 'ksem ontlaadde zich via de anten- 'kabel tot op de centrale verwar- I "ig en de aardleidingen, zo stelde de loese brandweer vast. De kabel is I het dak tot aan de televisie ver- I and. Het toestel zelf is niet bescha- Igd. Examens Grieks Maatschappijleer jb15 I-SOUBURG De geneeskun- ïspecteur voor de volksgezond- n Zeeland, S. Lelie, stelt een on- ek in naar een klacht van me- iUvv H. Lamme uit Oost-Souburg twee Walcherse huisartsen. De ige Oost-Souburgse kwam afge- weekeinde na een duizeling ten In belde twee artsen die dienst en. Volgens mevrouw Lamme rden beiden te komen en heeft t dinsdag moeten wachten voor |ar huisdokter kon raadplegen. louw Lamme is longpatiënte en I een vergroot hart. Zaterdagmor- [wam ze in alle vroegte na een dui ten val, waarbij ze neusbloedin- In fpliep. Ze belde de dienstdoende Kodde uit Middelburg. Volgens louw Lamme adviseerde hij haar in bed te kruipen en te gaan sla- |n.|„Ik werd behandeld als een klein Ik heb tot tweede pinksterdag doorgesukkeld. Toen heb ik dokter Groot uit Arnemuiden, die de week enddienst inmiddels had overgeno men, gebeld en hij zei dat ik maar even langs moest komen op het spreekuur. Daar was ik uiteraard niet toe in staat", aldus de Oostsouburgse. Beide artsen betwisten mevrouw Lam mes versie van het voorval. Dokter Kodde kan zich het telefoontje niet meer herinneren. Hij veronderstelt dat de patiënte haar situatie heeft uitge legd zonder een visite aan te vragen. „Waarschijnlijk heb ik haar een advies gegeven en op het hart gedrukt bij aanhoudende klachten nogmaals te bellen. Er is geen enkele visite-aan vraag geweest die ik niet heb gehono reerd". Zijn collega R. G. G. Groot uit Arnemuiden ontkent eveneens gewei gerd te hebben een visite af te leggen. Hij zegt: „Na mijn verzoek op het spreekuur te komen, heeft ze waar schijnlijk niet duidelijk gemaakt dat zoiets onmogelijk was. Wanneer ze dat had verteld, was ik uiteraard bij haar langsgegaan. Nu is ze boos thuisgeble ven". zal het regionaal verkeer de hoofd moot uitmaken. Een WOV bij Kruinin- gen-Perkpolder is in dat geval 'minder gunstig gelegen' dan een centraler tracé. In handhaving van een (al dan niet afgeslankt) veer Vlissingen-Bres- kens, zoals het plan Van Eeden wil, ziet het NEI weinig heil. Men betwijfelt dat zo'n veerverbinding op verantwoorde wijze kan worden geëxploiteerd. Het veer zou bovendien de exploitatie van de WOV in gevaar brengen. Ligt de WOV er eenmaal dan is het de vraag of deze veerdienst 'nog lange tijd in stand kan worden gehouden'. DELBURG - Een vaste Wester- llde-oeververbinding (WOV) bij Iningen-Perkpolder (inclusief Hhaving van een afgeslankt veer Isingen-Breskens) is aanzienlijk Irder dan een centraler gelegen 0' Dat concludeert de Toibrug Ex- Btatie Maatschappij (TBM) in een mort dat donderdag naar minister |t-Kroes is gestuurd. Vooral de leersprognoses van de TBM geven au dat de exploitatie van een derge- ke WOV (plus veer) een 'tamelijk lante aangelegenheid' is. |tbm (één van de twee gega- len voor de bouw van de WOV) on tgraaft daarmee het alternatieve I Van Eeden dat eerder al door het linciebestuur en Rijkswaterstaat Biietigend werd veroordeeld. De an- I gegadigde, de Exploitatiemaat- ffippij Westerschelde (bouw van een mei-brug), rapporteert dezer dagen I over het tracé Kruiningen- [erk,ooider, maar bewaart daarover gr buiten toe het diepste stilzwijgen, s gemeld vinden de rapportages het plan Van Eeden plaats op spe- 1 verzoek van de minister, ectleider G. P. M. van Os van de houdt de preciese inhoud van fijn rapport ook nog onder de roos, laarhij wil wel kwijt dat zijn exploita- Biaatschappij is uitgekomen op een Istantieel' hogere prijs voor het I Van Eeden. Hij verwees naar een Bceersprognose die de TBM heeft la- ii opstellen door het Nederlands pomisch Instituut (NEI). Volgens t prognose zal een WOV Kruinin- Perkpolder al meteen in het eerste ir 'beduidend' minder verkeer te perken krijgen dan een centraler egen tracé. „Dit verschil wordt in paren daarna alleen maar groter". Igens het NEI is Van Eeden veel te imistisch over de 'schakelrol' die WOV bij Kruiningen-Perkpolder Mevrouw Lamme zegt duidelijk ge vraagd te hebben om een bezoek. Ge neeskundig inspecteur S. Lelie be treurt het voorval. Hij neemt de zaak in behandeling en zal de klacht uit zoeken. Volgens hem doen dergelijke gebeurtenissen zich zelden in Zeeland voor. „Maar", zo zegt hij, „iedere keer is er uiteraard één teveel". Mevrouw M. Hendriks, secretaris van de Zeeuwse patiëntenvereniging Sa men Beter, kan zich niet helemaal vin den in de woorden van Lelie. Volgens haar weigeren artsen vrij vaak het ver zoek van de patiënt om op huisbezoek te komen. „Per jaar krijg ik ongeveer vijf officiële klachten, maar van horen zeggen zijn het er tientallen. Uit angst voor represailles houdt men vaak de- mond dicht, terwijl gebleken is dat de arts bij volgende behandelingen juist rekening houdt met geuite klachten". Wanneer de patiëntenvereniging een klacht binnen krijgt, wordt de betref fende dokter persoonlijk aangeschre ven. Biedt hij zijn verontschuldigin gen aan en is de patiënt tevreden, dan wordt de klacht geseponeerd. Maar als hij ontkent, wordt de klacht doorge speeld naar de inspectie. Mevrouw Hendriks van Samen Beter vindt dat de artsen in het geval van mevrouw Lamme zich niet achter smoezen kun nen verschuilen. „Via de telefoon kun nen ze geen diagnose stellen. Uit de te lefoongesprekken hadden ze kunnen opmaken hoe ernstig de situatie was en daaruit de conclusie moeten trek ken dat ze een visite moesten afleggen. De weigering had ernstige gevolgen kunnen hebben. Het zou niet de eerste keer zijn". Mevrouw Lamme tot slot: „Vroeger begreep ik nooit waar de term 'week end-doden' vandaan kwam, nu kan ik het me levendig voorstellen". PHILIPPINE Sjef Rammeloo, 76 jaar, en de oudste mosselvisser van Philippine, is momenteel druk be zig de oude haven van het mossel dorp in al zijn glorie op miniatuur formaat te laten herleven. Op zijn eigen 'stekkie' aan de rand van het dorp vertelt hij met twinkelende ogen over vroeger tijden. Sinds enkele weken bouwt Ramme loo aan een getrouwe weergave van de haven zoals die er destijds heeft uitgezien. De dijken, van beton, staan er al: „Ze moeten nog een groen verfje krijgen. Het moet er als dijk uitzien", vertelt hij. „De aanleg steigers kun je niet van hout maken. Dat is niet bestand tegen slecht weer. Ik maak ze van loden pijpjes, zwart met mooie witte koppen". Op de vraag of er eerst tekeningen van het werkstuk gemaakt zijn ant woordt hij: „Ik heb alles in mijn hoofd. Ik heb zo lang in en om de ha ven vertoefd". Vol geestdrift gaat hij verder: „Hier langs de dijk liggen de trambanen. Op deze pleintjes wer den de suikerbieten overgeladen en van hieruit verliep het transport naar de suikerfabrieken in Sas van Gent". Dat de vroegere mossel visser niet voor een kleintje vervaard is, blijkt uit tal van werkjes die hij zelf ter hand neemt. De balken, vroeger ge bruikt om de ingang van de haven af te schermen om te voorkomen dat het dorp bij hoogwater onderliep, liggen gezaagd en wel klaar. Het vroegere hotel 'Au Port', nu De Fijn proever, staat keurig 'gelast' paraat. „De ramen moeten er nog worden op geschilderd". Ook het scheepswerf je, uitwateringssluisjes, weegbrug en de petroleumlantaarn van de ka naalwachter zullen een plaatsje krij gen in dit staaltje van vakman schap. Met de mosselfeesten hoopt Rammeloo zijn werkstuk klaar te hebben. VLISSINGEN The Missions to Sea men, gevestigd bij Scheldepoort in Vlissingen-Oost, houdt zaterdagmid dag een tuinfeest oftewel een Garden Fête. Het evenement begint om 13.00 uur, maar wordt pas een uur later offi cieel geopend door kapitein R. N. Blair, de attaché in Den Haag van de Britse landmacht en marine. Het hoogtepunt van het Garden Fête is een parachutisteshow door de leden van het paracentrum Midden-Zee land. Op het programma staan ook vlieger demonstraties. Verschillende oude le gerwagens en een mini-duikboot van de organisatie Nice and Easy uit Vlis- singen zijn te bezichtigen. Eigenge maakte cakes en jams zijn voorts te koop. Bezoekers kunnen tevens deel nemen aan een aantal spelen, pony rij den en terreinritten maken. Een loterij wordt gehouden. De trekking is om 17.00 uur. De uitslag van de wedstrij den wordt een kwartier later bekend gemaakt. Het tuinfeest eindigt om 17.30 uur. MIDDELBURG - B en w van Middel burg vinden, evenals het kader van de betreffende scholen, dat zwemles zo belangrijk is voor jongeren in het voortgezet speciaal onderwijs, dat er geld voor op tafel moet blijven ko men. Nu zwemmen voor die groep niet meer door het rijk wordt vergoed, moet Middelburg bijspringen, vindt het college van b en w. De raad krijgt daarom maandag een voorstel van b en w om zelf geld uit te trekken voor zwemles aan jongeren met omgangs- en gedragsproblemen en moeilijk en zeer moeilijk lerende jongeren. B en w vinden dat bij de zwemles indien nodig ook busvervoer vergoed moet worden. De vergoeding zou in Middelburg gaan gelden voor de leerlingen van de Klimopschool, de Korczakschool, de School voor Prakti sche Vorming en de aanvangsgroep van de Toorenvliedtschool. B en w willen voor dit jaar ruim 16.500 gulden beschikbaar stellen voor het zwemonderwijs. in vervullen voor het internationaal [irgaand verkeer. Het NEI kent aan dergelijke schakelrol slechts 'be kte betekenis' toe. Volgens het NEI DDELBURG - Zo'n twaalfhonderd klieren (de groepen 7 en 8) van het lisonderwijs in Middelburg zijn, 'deeld over drie groepen, weer de rlijkse sport- en speldag begonnen, nderdag kwam de eerste groep aan beurt, vandaag (vrijdag) komt de eede groep aanbod en maandag lgt de laatste groep. De sport- en ldag, die dit jaar de vijftiende edi- beleeft, wordt gehouden op de rtvelden van sportpark Voor- |rch in Middelburg, sport- en speldag bestaat uit twee [derdelen: een behendigheids- en houdingscircuit voor individuele 'Staties en een spelprogramma voor 'epen. De onderwijskrachten treden als scheidsrechters. Voor de indivi- ele prestaties met tien onderdelen Ügt ieder kind een diploma met zijn haalde resultaten. Hardlopen, bal lpen en touwtje springen zijn enke- [opdrachten bij het individuele pro- ~mma. Dobbelsteenbal, Schots bal- 'el' hngstokbal en renbal worden in epsverband gespeeld. Per groep |n er eveneens prijzen te winnen. Zo- diploma's als groepsprijzen wor- d later op de scholen uitgereikt. Opgeweld water in een duinpan in Het Zeepe BURGH-HAAMSTEDE - Het water beheersingsplan van de gemeente Westerschouwen is niet alleen nodig om de wateroverlast van bewoners tegen te gaan. Het grondwaterplan van de provincie is een reden te meer om een drainagesysteem aan te leg gen, omdat in het provinciale plan wordt voorgesteld het grondwater peil met 20 centimeter te verhogen. Afgelopen winter hadden bewoners van woongebieden die grenzen aan de natuurgebieden in de Schouwse West hoek, te kampen met wateroverlast door de stijging van het grondwater peil als gevolg van de overvloedige re genval. Om dit tegen te gaan, heeft de gemeente een waterbeheersingsplan opgesteld. De uitvoering kost onge veer twee ton. In het voorontwerp-grondwaterplan van de provincie, waartegen tot sep tember bezwaren kunnen worden in gediend, wordt geadviseerd het water peil in de Westerban en Oosterenban met gemiddeld 20 centimeter te verho gen. Dit voorstel en de wateroverlast van de afgelopen winter maakten een afvoersysteem noodzakelijk, zo staat in het waterbeheersingsplan van de gemeente Westerschouwen te lezen. Milieu-ambtenaar H. B. Veerman, die samen met medewerkers van de pro vincie en het waterschap het rapport heeft geschreven, legt uit dat door de aanleg van het drainagesysteem de zoetwaterbei wat steiler wordt van vorm: bovenaan iets hoger, maar dat bezorgt niemand overlast, en onder aan juist wat lager. Zodat voorkomen wordt dat het plan van de provincie de bewoners alleen nog maar meer natte kelders bezorgt. Overigens heeft de gemeente in het verleden eerder last gehad van verdro ging dan van te veel water. Een aantal van de nu getroffen woongebieden is gebouwd op plaatsen die vroeger zeer drassig waren. De waterwinning zorg de voor verdroging. Greppels en sloten werden veelal gedicht. De droogte was zodanig dat bewoners vroegen het re genwater niet meer af te laten voeren via het rioolstelsels. Ook de natuurge bieden leden onder verdroging. Door aanvoer van water uit het Ha ringvliet naar de infiltratievijvers werd minder natuurlijk grondwater gewonnen en behoorde het verdro- gingsprobleem tot het verleden. Dat er vervolgens problemen zouden ont staan door een te hoog grondwater peil, had Westerschouwen dan ook niet verwacht, aldus Veerman. In het gebied Breedsteweg/Vroonweg worden ter beheersing van het peil een aantal duikers geplaatst. Bij eventue le exploitatie van het onbebouwde deel van de Westerenban, adviseert de gemeente een stelsel van sloten en greppels. Het waterschap zal het dat waar nodig verbeteren. In het gebied Grevelingenlaan/Oosterscheldelaan wordt een drainage aanglegd zodat het grondwater snel wordt afgevoerd. Desgewenst kunnen bewoners het re genwater afvoeren via diezelfde drain. Bewoners van de zijde waar geen drain wordt aangelegd - enkelzijdig is vol doende en bovendien financieel nog op te brengen - hebben die mogelijkheid niet. Bij de Hoge Hilleweg en het bebouw de deel van de Westerenban staat een soortgelijk systeem op stapel. Om de afwatering optimaal te maken, zou in het gebied bij de Grevelingen- laan een sloot nodig zijn langs het woon- en natuurgebied. inslag ging gepaard met een forse GOE S - Het merendeel van de eindex amenkandidaten sloot donderdag met een opgelucht gevoel de deur van 'het zweetkamertje'; de tijdelijk tot examenzaal omgedoopte gymzaal. Niet omdat de examens waren meege vallen, maar omdat het de laatste keer was dat zij moesten opdraven. Op het menu stonden aardrijkskunde en enkele 'buitenbeentjes' zoals Spaans, Grieks en maatschappijleer. Slechtziende havo- en vwo-kandida- ten waren donderdag bij het eindexa men aardrijkskunde duidelijk in het nadeel. In beide examens werden de vragen opgefleurd met weliswaar fraaie, maar in het licht van de vraag stelling vage luchtfoto's van het Lim burgse Eyserbeek-dal en het Wadden gebied. Leerlingen van het Goese Buys Ballot College klaagden behalve over de wazige kiekjes weinig. Zowel het havo- als vwo-examen bood afwis selend eenvoudige en pittige open vra gen. Het gros van de leerlingen dacht dan ook uit de rode cijfers te blijven. Voor de havo-klanten dienden acht vragen over demografie als opmaat. Het examen bevatte daarnaast de on derwerpen energie, het Nederlandse landschap (onderverdeeld in krijt-, löss en duinlandschap) en fulmineerde in enkele lastige vragen over de Bondsrepubliek Duitsland. De dames en heren examinanten moesten aan de hand van een tabel zien te achterhalen waarom de produktiewaarde in noor delijke steden als Hamburg en Bre men over de periode 1973-1981 was achtergebleven ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Ook docent D. L. van Noppen achtte het een ver draaid lastige opgaaf. Hij vond het ha vo-examen beslist geen weggevertje, maar ook niet buitensporig moeilijk. De havo-leerlingen waren niet onver deeld gelukkig met de opgaven. Voor Antoinette de Dreu, die het eerst bui ten stond, zat het venijn in het staar tje. „Vooral Duitsland en ook wel de opgaven rond de landschappen waren pittig". Daniëlle Kaat wuifde alle ne gatieve opmerkingen weg. „Het was wel makkelijk. Alleen de vragen over het bruto nationaal produkt in Beie ren waren niet eenvoudig". Kapelle- naar Hans Reijerse noemde aardrijks kunde tot nu toe zijn „makkelijkste examen", terwijl anderen zonder com mentaar hoofdschuddend huiswaarts sjokten. De landenkennis speelde ook de vwo- kandidaten op het Goese Buys Ballot College parten. Waar de havo met buurland Duitsland worstelde, lag het vwo in de clinch met de Verenigde Sta ten. Zo wisten Marcel de Koning uit 's- Gravenpolder en Arj aan van Asselt uit Heinkenszand de staten New England en New Mexico moeilijk te plaatsen. Beiden waren niet echt te spreken over het examen. „Allemaal redenen en oorzaken, niks letterlijk uit het boek. Veel leren had weinig zin, het vergde over het algemeen veel inzicht", ver zuchtte het tweetal. Esther Dekker uit Kloetinge had de hand niet omge draaid voor de opgaven over het Wad- DEN HAAG (ANP) Bepalend bij het nakijken van meerkeuzevra gen in de gemengde examens lbo mavo is uitsluitend de letter van het juiste antwoord dat de kandi daat heeft genoteerd. Staatssecre taris Ginjaar-Maas van onderwijs schrijft dit in een brief aan de rec toren/directeuren van de scholen voor lbo en mavo naar aanleiding van de onrust die is ontstaan over de correctievoorschriften. De correctieregeling voor de eind examens maakte het mogelijk dat bij meerkeuzevragen een fout ant woord in sommige gevallen toch goed kon worden gerekend. De exa menkandidaten moesten namelijk niet alleen de letter van het juiste antwoord (a,b,c of d) aangeven, maar ook het eerste en laatste woord van dat antwoord. Schreef de leerling de letter fout, maar gaf hij wel het juiste eerste en laatste woord, dan kon dat antwoord toch goed worden gerekend, mits er geen' andere antwoorden waren met het zelfde eerste en laatste woord. De onrust hierover ontstond toen het Landelijk Aktie Komitee Scho lieren (LAKS) via de klachtenlijn verschillende meldingen ontving over de onduidelijke correctie-rege ling. De staatssecretaris schrijft in haar brief dat deze onduidelijkheid zo spoedig mogelijk opgeheven dient te worden. „In overleg met de voorzitter van de Centrale Examen commissie Vaststelling Opgaven (CEVO) is daarom besloten dat bij de correctie bepalend is of de kandi daat de letter van het juiste ant woord heeft genoteerd", aldus Gin jaar-Maas. Ze zegt verder ervan uit te gaan dat er op wordt toegezien dat dit voorschrift onverkort wordt toegepast, ook in de gevallen dat correctie heeft plaatsgevonden. dengebied, de demografie en Indone sië. Alleen de finale De Verenigde Staten het onderwerp regionale on gelijkheid zorgden voor enige proble men. Ook het vwo-examen bevatte veel gra fiekjes en tabellen. En daar was vol gens docent Van Noppen redelijk uit te komen. Dat zoveel examinanten klaagden over het onderdeel VS, snap te hij niet. „Het is gewoon allemaal leerwerk. Ik ben over die vragen best te spreken, beslist niet te moeilijk". Het Waddengebied, het zandland-' schap en het rivierkleilandschap kwa lificeerde hij zelfs als „vrij eenvoudig". Lastiger vond hij de zes vragen over re gionale ongelijkheid. Van Noppen sprak van een havo- en vwo-examen „op redelijk niveau". Docent P. Clous van de Thorbecke- scholengemeenschap in Arnhem wil niet klagen over het examen (d-ni- veau) voor lbo-mavo. „De voorberei ding was in ieder geval optimaal, want alle vragen die over de Randstad, In donesië en Bondsrepubliek Duitsland werden gesteld, zijn behandeld in de klas", aldus Clous. Het gros van de leerlingen rekent dan ook minimaal op een zes of een zeven. Afhankelijk van hun interesse vonden zij de vragen 'ge makkelijk' of'iets moeilijker'. Een verhaal uit de 'Ethica' van de Griekse schrijver Plutarchus (eerste eeuw na Christus) was het menu voor de leerlingen die het vwo-examen Grieks deden. Plutarchus geeft in deze bundeling verhalen voorbeelden van goed menselijk gedrag. Er was door de eindexamencommissie gekozen voor het verhaal van een adellijke dame die haar verkrachter heeft vèrmoord. Zij werd voor de Macedonische koning Alexander de Grote geleid en vrijge sproken. „Een goed sluitend verhaal, goed lopende zinnen, goed vertaal baar, aldus mevrouw Van Asseldelft, lerares Grieks aan het Groninger Wil lem Lodewijk Gymnasium. Er zaten enkele 'verrassingen' in het vwo-examen economie 2 en recht. Toch was het volgens docent M. Nie- rop van het Zaanlands Lyceum in Zaandam redelijk te maken. De ver rassing zat in de opgaven drie en vier, waarin vragen op het gebied van de marketing en de organisatie en tech niek van de handel werden gesteld. Die zaken zijn pas sinds kort toege voegd aan de eindexamenstof. „Je kunt dan niet terugvallen op eerdere examens. De opgaven over de admini stratie van een handelsonderneming, kostprijscalculatie en financiële re kenkunde, waren standaard", aldus Nierop. De leerlingen van het Zaanlands Ly ceum vonden het examen vrij pittig. „Maatschappijleer kreeg vaak het ver wijt dat het een 'zwam-maar-raakvak' was. Er zijn nog geen bundels beschik baar waarmee je de scholieren op een eindexamen kunt voorbereiden. Er be staat ook geen traditie van jaren voor dit vak. Maar het heeft nu, dank zij het landelijk eindexamen, een eigen sta tus verworven". Grote tevredenheid bij Pieter de Viet, conrector van de gemeentelijke dag en avond-scholengemeenschap in Rotterdam, waar maatschappijleer gisteren voor het eerst werd geëxami neerd. Deze school voor volwassenen onderwijs is een van de weinige in Ne derland die het bij wijze van experi ment op het rooster heeft mogen zet ten. De gevraagde onderwerpen waren globaal gelijk: mens en arbeid, poli tieke besluitvorming en de rol van de massamedia. OOSTKAPELLE In zeer korte tijd werd op het badstrand in Oostkapelle een nieuwe strandpost gerealiseerd. Loco-burgemeester L. Labruijère van Domburg knipte donderdagavond het lint door en opende daarmee officieel het nieuwe onderkomen van de red dingsbrigade Domburg en de Stich ting Badplaatsbelangen Domburg (SBD). De strandpost bestaat uit een boten huis, dat groot genoeg is om ook mate rialen van de SBD te herbergen. Boven is een uitkijkpost, een EHBO-ruimte, een douche en een keuken. Het geheel wordt gecompleteerd door een toilet groep. In de maanden juli en augustus wordt het strand beveiligd door de leden van de reddingsbrigade Domburg, die hierin "worden bijgestaan door leden van zusterbrigades uit het hele land. Na de officiële opening vond een de monstratie van de reddingsbrigade plaats. Een kanovaarder bleek te ver op zee te zijn. Binnen afzienbare tijd hadden de uitgevaren redders de dren keling, die bewusteloos bleek, op het droge. Zij brachten hem op een bran card in de strandpost. Gelukkig betrof het hier een oefening. Maarmetdevele surfers en zwemmers in de zomer grensde het geval aan de werkelijk heid. Tijdens een korte bijeenkomst toonde voorzitter A. Schuiling van de red dingsbrigade blij te zijn met het nieu we onderkomen. Dankzij de hulp van de SBD en de gemeente is alles geluk kig op tijd klaar, aldus de voorzitter. Loco-burgemeester Labruijère felici teerde de brigade met de indrukwek kend snelle redding. Labruijère bena drukte het gevaar dat windsurfers lo pen. Hij was van mening dat alle sur fers verplicht moeten worden appara tuur met rooksignalen bij zich te dra gen. Tot slot benadrukte J. Jobse, voorzit ter van de SBD, de nauwe samenwer king tussen zijn stichting en de red dingsbrigade.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 43