Meer aandacht aangeboren handicap De weke potato-chip(2) Nieuwe schertsvertoning over toekomst van waterschappen PZC/°Pinie en achtergrond HOOGLERAAR KLINISCHE GENETICA: 'WË Defensiebudget Geruchten Mensenrechten Dissidenten Consultatie Registratie Onderhandelen Uitzondering Rijkswaterstaat denkwijzer VRIJDAG 27 MEI 1988 Top komt de Russen slecht uit (Van onze correspondent Alexander Münninghoff in Moskou) We weten niet of Nancy Reagan ook voor de komende topont moeting, die zondag in Moskou be gint, de raad van een sterrewichelaar heeft ingeroepen. Maar als het de Rea- gans erom te doen is om ook in de Sov jetunie alle aandacht op zich geves tigd te krijgen, dan is de datum van dat bezoek wel buitengewoon onge lukkig gekozen. Niemand in Moskou heeft namelijk echt tijd voor de Amerikanen, geobse deerd als men is door de komende par tijconferentie, die eind juni over het Perestrojka-verloop en de merites van die vernieuwingen een oordeel zal vel len. En zeker nu het wel vaststaat, dat de top weinig meer zal brengen dan de herbevestiging dat Reagan en Gor- batsjov het goed met elkaar kunnen vinden (en dat de dames elkaar niet kunnen luchten of zien), is de politieke belangstelling voor het eerste bezoek van een Amerikaanse president in veertien jaar maar matig. De Sovjet-kranten kunnen ook niet veel meer doen dan constateren, dat er in Genève, al het optimisme van de laatste maanden ten spijt, geen duide lijke vorderingen worden gemaakt in het Start-overleg, dat de wederzijdse halvering van de grote strategische ra ketten beoogt. Er is wel enige vooruit gang, en er is natuurlijk de spreek woordelijke goede wil. Gorbatsjov heeft het vrij gemakkelijk. Wat zijn binnenlandse problemen ook zijn, voor het buitenlandse ontwape- ningsbeleid heeft hij werkelijk de una nieme steun van de hele partijtop en ook in het leger zijn er eigenlijk geen dissonanten. Immers, het gaat de Sov jets uiteindelijk om een puur econo misch belang. De Perestrojka zal niet kunnen func tioneren als niet een aanzienlijk deel van het defensiebudget kan worden aangewend voor investeringen in de civiele sector. En algemeen is het in zicht in dit land doorgedrongen, dat een Sovjetunie met een supermodern leger maar een verpauperende, in al les op het Westen achterlopende, maatschappij niet meer aanvaard baar is. Dus kun je zeggen, dat elke ca tegorie kernwapens die Gorbatsjov weet te liquideren pure winst voor de Perestrojka is. De Amerikanen beseffen dit natuurlijk ook. En hier komt de factor wantrou wen, die in de hele ontwapeningspro- blematiek zo'n belangrijke rol speelt, om de hoek kijken. In het westen blijkt men vooral beducht voor het conven tionele overwicht van het Warschau pact. Dat zou, als de raketten verdwe nen zijn, zeer drukkend en gevaarlijk kunnen worden. De Sovjets doen er nogal kribbig over. Ze wijzen erop dat zij, wat het wan trouwen aangaat, toch al heel wat risi co hebben genomen door de Franse en Engelse atoomarsenalen buiten de INF-onderhandelingen te houden. En voorts vragen ze zich af, waarom de Nato nooit gereageerd heeft op een aanbod om ook over het terugbrengen van de tanks en de aanvalshelicopters te spreken. Volgens een van de geruchten in Mos kou is Gorbatsjov van plan om op de top een eenzijdig terugtrekking van ongeveer 50.000 Sovjet-soldaten uit Oost-Europa aan te kondigen. Het po litieke gewin voor Gorbatsjov zou door zo'n verrassingsbod zeer groot zijn, zowel binnenslands waar men na het Afghaanse avontuur het liefst alle Sovjet-soldaten huiswaarts ziet ke ren, als in het Westen, vooral in de Duitse Bondsrepubliek en in de VS. Dit zou de zet van Gorbatsjov kunnen zijn die de komende top kleur zou kun nen geven. Wat Reagan kan doen om de show te stelen in Moskou is echter heel wat minder duidelijk. Nu Gor batsjov een hele serie consessies heeft gedaan in de kwestie Afghanistan lijkt het voor de hand te liggen, dat de Sov jet-leider het zich niet meer zal kunnen permitteren om ook in andere regiona le kwesties op dit moment de Ameri kaanse verlangens in te willigen. Een veel gehoord idee is dat Reagan zou beloven de wapensteun aan de Af ghaanse rebellen of de Contra's in Ni caragua te staken in ruil voor bijvoor beeld een terugtrekking van de Cu baanse troepen uit Angola of een begin van een regeling van het door Vietnam bezette Cambodja wordt door Ameri- Russische vrouwen planten in Moskou bloemen voor de top tussen Reagan en Gorbatsjov. kaanse waarnemers hier in Moskou als onuitvoerbaar omschreven, omdat die fondsen voor wapensteun al in het budget vastliggen. Bovendien wijst men erop, dat de Con tra's en de Moedzjaheddin het per soonlijke stokpaardje van de presi dent zijn, net als het Star Wars-project. Met het verdwijnen van Reagan zul len, zo verwacht men in Amerikaanse kringen in Moskou, ook deze obstakels vervagen. Dus blijft er voor de Grote Communi cator op zijn trip door Moskou alleen nog het gebied van de mensenrechten over als mogelijk oogstveld. Het pro gramma voorziet in een bezoek aan het Danilov-klooster, waarmee Rea gan naar het schijnt zijn betrokken heid bij de godsdienstvrijheid wil on derstrepen. Maar daarvoor moetje niet in het Da nilov-klooster zijn. Het is onduidelijk welke raadgevers Reagan tot deze reli gieuze excursie hebben aangespoord. Wie zijn tijd in de Orthodoxe Russi sche Kerk wil doorbrengen wordt te genwoordig in de USSR geen stro breed meer in de weg gelegd. Sterker nog: Gorbatsjov heeft duidelijk ge maakt dat hij de kerk, als instantie die hoge morele kwaliteiten van de mens nastreeft, voor de Perestrojka best kan gebruiken. Problemen van geloofsvrijheid, als ze al werkelijk bestaan, zijn hooguit te vinden in krijgen van baptisten, ad ventisten of Hari Krisjna-aanhangers. Een bezoek aan het Danilov-klooster kan door de bevolking niet anders be grepen worden dan als een persoonlij ke goedkeuring door Reagan van het godsdienstbeleid van het Kremlin. Wat de dissidenten betreft: het is al vaak gezegd en het is waar dat ze in de Glasnost-mêlée een ondergeschikte rol spelen. Recente arrestaties van on der meer Sergej Grigorjants en Paroeir Ajrikjan hebben laten zien, waar de grenzen van de glasnost liggen. Gri gorjants stelde zijn buitenhuisje ter beschikking voor de oprichtingsverga dering van de Democratische Unie, een gezelschap dat een meerpartijen- stelsel wil, opheffing van het War schaupact en meer van dat soort ideeën. Beide voorstellen overschrijden de grenzen van de glasnost omdat zij de grenzen van wat er in de USSR orga niek mogelijk is willen doorbreken. Kritiek binnen het bestaande stelsel is tegenwoordig toegestaan, het aan dragen van alternatieven voor het systeem echter nadrukkelijk niet. Reagan zal wel zo verstandig zijn om als president van de Verenigde Staten van deze categorie dissidenten af te blijven. Blijft over de groep mensen die een uitreisvisum willen maar niet krij gen. Met de akkoorden van Helsinki in de hand zal Reagan voor hen mis schien iets kunnen doen, al blijft het punt omtrent de kennis van staatsge heimen een struikelblok. Gorbatsjov heeft gezegd, dat mensen die zulke ge heime kennis dragen een bepaalde tijd een visum geweigerd kan worden, na melijk totdat hun kennis verouderd is. De Amerikanen vinden dat redelijk, zoals hun minister Schultz onlangs nog verklaarde. Maar de refuseniks en de otkazniks, die in sommige gevallen meer dan tien jaar in de wachtkamer zitten, vinden de behandeling van hun zaak door de willekeurig opererende autoriteiten (er is nog geen emigratiewet) onrede lijk. Een aantal van hen zal door Rea gan op de derde dag van zijn bezoek ontvangen worden. Het is waarschijn lijk, dat ter gelegenheid van de top als gebaar van goede wil een aantal visa zal worden verstrekt. Maar of Reagan daarmee de show zal stelen mag wor den betwijfeld. Het geheel overziend kan de conclusie slechts luiden, dat deze vierde topont moeting er slechts is omdat er drie aan voorafgegaan zijn en men de dialoog niet wil onderbreken. Maar het werke lijke zakendoen met de Sovjets lijkt voorbehouden aan de man die straks in november in Amerika als winnaar uit de verkiezingen zal komen. (Door onze redacteur Greetje van der Veen) Uitgedrukt in procenten lijkt het aantal kinderen in ons land dat jaarlijks met een aangeboren afwij king ter wereld komt, mee te vallen: tussen de twee en vijf procent. Maar in cijfers uitgedrukt ziet het er ineens heel anders uit. Elk jaar worden er tussen de zevenduizend en twaalfdui zend kinderen met een handicap ge boren. En de meeste mensen staan er niet bij stil dat zestig procent van de Nederlanders op latere leeftijd met een kwaal te maken krijgt waarbij erfelijke factoren een rol spelen. Sui kerziekte, astma, hart- en vaatziekten zijn daar voorbeelden van. Willen we deze ziekten en aangeboren afwijkingen voorkomen dan zal er veel meer aan voorlichting en onderzoek moeten worden gedaan. En daarom is dr. L. P. ten Kate blij met zijn benoe ming tot bijzonder hoogleraar in de klinische genetica aan de rijksuniver siteit van Groningen. „Het vak krijgt wat meer een gezicht. Je staat minder buiten spel. De klinische genetica moet worden gepromoot en vanuit een hoogleraarspositie heb je wat meer mogelijkheden," zegt prof. Ten Kate. De bijzondere leerstoel is er gekomen na een initiatief van de vereniging van bij aangeboren afwijkingen betrokken Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP). De vereniging vindt dat de overheid te weinig het belang inziet van onderzoek naar aangeboren ziek ten en afwijkingen. Professor Ten Kate is het daarmee eens. „Om aangeboren afwijkingen te voorkomen, moet je kennis hebben. En voor kennis is onderzoek nodig. De bundeling van onderzoek en kennis heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat we nu in de meeste gevallen in het begin van de zwangerschap kunnen ontdek ken of een jongetje de ziekte van Du- chenne (een ernstige spierziekte, red.) zal krijgen. En dat we met honderd procent zekerheid kunnen constate ren of de moeder draagster is van die ziekte. Tien jaar geleden konden we dat nog niet". „Nu weten we ook dat moeders boven de 35 jaar meer kans hebben op een mongooltje. Als je dat weet, kun je door prenataal onderzoek preventieve maatregelen nemen. Er moet veel meer erfelijkheidsvoorlichting komen. Voor de duizenden aanstaande ouder paren met bepaalde ziekten in de fami lie, moet het mogelijk zijn vragen te stellen over de risico's die hun even tuele kinderen lopen. Bij de huisartsen kunnen ze daarvoor niet terecht. De meeste huisartsen weten er te weinig van. Daar zijn zij ook niet voor opge leid. Ik vind dat er daarom regionale consultatiebureaus zouden moeten komen waar iedereen terecht kan voor informatie over die risico's. Het pro bleem is dat er een ongerijmdheid be staat tussen de behoefte van zowel de ouders als de wetenschappers aan kennis en de mogelijkheden om die kennis te verkrijgen. In dat opzicht constateer ik bij de overheid een ge brek aan beleid". Professor Ten Kate is leider van de Nederlandse bijdrage aan een Euro pees project voor het registreren van aangeboren afwijkingen (het Eurocat project). In het kader van dat project registreert hij in Groningen en Dren the de gevallen van aangeboren afwij kingen. Met de gegevens van registraties in an dere EG-landen kan bijvoorbeeld een goed beeld worden verkregen of be paalde medicijnen of milieufactoren een rol spelen bij aangeboren afwijkin gen. „Zo werd bijvoorbeeld negen maanden na de ramp in Tsjernobyl in Berlijn beweerd dat er ineens veel meer mongooltjes waren geboren. Maar door de registratie in heel Euro pa bleek het verband met Tsjernobyl volstrekt onjuist. Zo werd ook aan de hand van registratiegegevens het ge rucht ontzenuwd dat in een dorp in het noorden enige tijd geleden ineens op vallend veel kinderen met een afwij king zouden zijn geboren". „Een paar jaar geleden werd van een bepaald medicijn tegen toevallen be weerd dat als dat aan zwangere vrou wen zou worden toegediend, ze meer kans hadden op een kind met een open ruggetje. We hebben toen twee zulke gevallen gevonden. Er zou dus ver band kunnen zijn en dat is toen reden genoeg geweest om specialisten daar op attent te maken. Op deze wijze kun nen we paniek en rampen zoals met softenon voorkomen". Professor Ten Kate wil in de nabije toekomst onderzoek doen naar het eventuele verband tussen kinderen met een afwijking en aanstaande moe ders die beroepsmatig met gevaarlijke stoffen te maken hebben. „In principe is het mogelijk dat blootstelling aan bepaalde chemische stoffen aangebo ren afwijkingen tot gevolg heeft. We willen wel eens weten hoe vaak dat voor komt". Door René Diekstra) Scholieren hebben grote invloed op het gedrag van hun leraren. Ze kunnen zelfs bepalen aan welke kant van het klaslokaal hij of zij les geeft, mits ze op een slimme manier positieve aandacht geven. Een van mijn collega's vroeg een groep scho lieren, zonder dat hun leraren dat wisten, om met volle aandacht de les te volgen en de leraar aan te kijken als deze links voor het bord stond. Stond hij of zij rechts voor het bord, dan toonden de scholieren zich on- geinteresseerd en keken de leraar niet aan. Wat gebeurde? Binnen de tijd van 30 tot 60 minuten stonden de meeste leraren als genageld links voor het bord les te geven. Als positieve aandacht al bij volwas senen (zonder dat ze zich daarvan bewust zijn) zo'n grote invloed kan hebben, dan is dat bij kinderen na tuurlijk helemaal het geval. Positie ve aandacht dat wil zeggen: het belonen van gewenst gedrag door woord, gebaar of een presentje werkt vooral krachtig als het zo snel mogelijk wordt gegeven. Het werkt trouwens ook als het later gegeven wordt met een opmerking als: "Je hebt je vanmorgen prima zelf aange kleed, dus Om iemand gewenst gedrag te leren moet positieve aan dacht in het begin betrekkelijk vaak worden gegeven. Maar al heel gauw heeft een kind genoeg aan af en toe een beloning omdat het geleerd heeft zich goed te voelen bij goed gedrag. Natuurlijk moet de ouder wel tege lijk ongewenst gedrag van het kind negeren. Dat wil dus zeggen: niet reageren of zich gewoon met iets an ders blijven bezighouden als het kind zeurt of zijn speelgoed niet op ruimt. Beloning of positieve aandacht is eenrichtingsverkeer, waarbij de ou der beslist welk gedrag beloond wordthet kind heeft daar geen in breng in. Met oudere kinderen is het vaak zinnig om hen wel een inbreng te geven en een afspraak te maken of een contract te sluiten. Bij een con tract heeft het kind een stem in wat hij zal moeten doen om een bepaalde beloning te krijgen. Kind en ouder maken een 'deal' met elkaar. Wan neer het kind daarbij inbreng heeft gehad en het gevoel heeft dat het contract ook voor hem voordelen heeft, dan heeft het er belang bij dat het werkt. Op die manier heeft ieder een er baat bij. Een voorbeeld. Als het kind de hele week na het avondeten zonder dat het er aan herinnerd moest worden de tafel heeft afgeruimd, dan mag het samen met vriendjes of vriendin netjes iets in de oven bakken, bij voorbeeld koekjes. Of als het kind zich goed heeft gedragen bij de op pas, dan wordt het beloond met een presentje onder zijn kussen de vol gende morgen. De combinatie van afspraken maken en positieve aan dacht is vaak een heel effectieve. Een contract maken bespaart vaak een heleboel bekvechten, omdat de partijen wederzijds de voorwaarden zijn overeengekomen. Zorg er wel voor dat het kind de beloning pas krijgt nadat het zijn deel van het con tract heeft ingelost, en niet eerder. (Als de ouder zich aan zijn belofte houdt, maar het kind doet dat niet, waar blijf je dan? Het omgekeerde geldt natuurlijk ook.) Maar laat u niet uit het veld slaan als uw kind ^KÊÊKÊÊÊÊÊÊmmtÊÊÊtr t m mWmmfféI 1 Registratie van aangeboren afwijkingen en uitbreiding van de erfelijkheids voorlichting kunnen veel ellende voorkomen. (Van onze redacteur Rinus Antonisse) Dezer dagen prolongeren provinciale staten hun schertsvertoning over de toekomst van de Zeeuw se waterschappen. In enkele adviescommissies en - eind juni - in de staten wordt een voorstel van het dage lijks provinciebestuur behandeld, dat op voorhand van een samenhangend waterbeheer in Zeeland een mislukking maakt. Nochtans tekent zich in de staten een meerderheid af die het voorstel steunt. Oftewel: behoud van zeven waterschappen. In de politiek is nu eenmaal soms het slechtst denkbare resultaat haal baar. Het betekent dat voor het waterkwaliteitsbeheer enke le lichte samenwerkingsvormen worden gesloten (ook al heeft het ministerie van binnenlandse zaken daar nogal wat formeel-juridische bedenkingen tegen). Dat komt noch het waterbeheer, noch de hoogte van de zui veringsheffing ten goede, maar wie daar op let is een kniesoor. De drie waterschappen in Zeeuwsch-Vlaande- ren pakken samen aan, evenals de waterschappen Wal cheren, Schouwen-Duiveland en Tholen/Sint-Philips- land. Het waterschap Noord- en Zuid-Beveland dopt de eigen boontjes. De samenwerking heeft vooral betrekking op de techni sche uitwerking van het waterkwaliteitsbeheer. Geza menlijk deskundigen aanstellen. Het beleid blijft een zaak van de afzonderlijke besturen. Alleen via de Zeeuwse Waterschapsbond kunnen - geheel vrijblij vend, zonder enige dwang - algemene lijnen worden af gesproken. Met een dergelijke constructie - een paskwil van de eerste orde - zijn gedeputeerde staten akkoord gegaan. Ze zullen de rechtse partijen aan hun zijde vin den. Die keerden zich immers vorig jaar februari al tégen concentratie van waterschappen. Het CDA hield, volgens beproefd recept, nog even een slag om de arm. Via een motie kregen de waterschappen tijd te be wijzen dat ze zónder fusie ook tot een goed waterbe heer kunnen komen. Dat mislukte natuurlijk. ven. Zonodig komen er nadere voorstellen over het wa- terschapsbestel. Een dergelijke opzet is bestuurlijk ronduit afkeurens waardig. De waterschappen gaan als het ware voor waardelijk over. De twijfel blijft als een zwaard van Da mocles boven hun hoofden hangen. Op die manier is nooit een verantwoord beleid op te bouwen. Er komt bij dat gedeputeerde G. de Vries-Hommes, die geacht wordt het milieubelang te bewaken, méér be voegdheden en taken naar provinciale waterstaat wil schuiven. Dat betekent regelrechte uitholling van de ei gen verantwoordelijkheid van de waterschappen. Vorig jaar waren de waterschappen nog fel tegen die construc tie. De drang tot lijfsbehoud is zo groot, dat ze thans zwijgen over het uitkleden van de autonomie. Rijkswaterstaat heeft het zwaktebod dat nu op tafel ligt, op niet mis te verstane wijze de grond ingeboord. Deze dienst ziet in het belang van milieu en burger één oplossing: concentratie van waterschappen. Zorgen voor grotere eenheden, dus bundeling van ken nis; spreiding van kosten; eenheid in beleid. Haar scherp legt rijkswaterstaat de mankementen van de gekozen constructie bloot. Het mag niet baten. Oude koek, zeggen gedeputeerde staten. Niets is minder waar. Het college geeft dat zelf toe, door de water schappen nota bene het voordeel van de twijfel te ge- Van de waterschappen - nog niet eens in staat tot sa menwerking met de watermaatschappij Zuid-West- Nederland op laboratoriumgebied te besluiten - is ui teraard niets te verwachten. Eén uitzondering: Noord- en Zuid-Beveland. Daar heeft altijd het inzicht bestaan dat bundeling onontkoombaar is, wil het leef milieu verbeteren en de zuiveringsheffing niet tot nog grotere hoogten stijgen. In de wandelgangen van de Middelburgse Abdij wordt gesmiespeld dat het Bevelandse waterschap na no vember '88 wel zal bijdraaien. Dan wordt gedoeld op het vertrek van dijkgraaf G. J. de Jager (tevens dissident CDA-statenlid), die als kwade genius van het vooruit ziende optreden van het waterschap wordt gezien. De algemene vergadering van het waterschap heeft dat idee gelogenstraft. Het héle waterschap ziet de gang van zaken niet zitten. Onlangs is een motie aangeno men: het voorstel van gedeputeerde staten maakt geen einde aan de onzekerheid over het Zeeuwse water- schapsbestel en de (financiële) belangen van de inge landen zijn daarmee zeker niet gebaat. De algemene vergadering toont zich realistischer dan gedeputeerde staten: er moet definitief gekozen worden voor draag krachtige waterschappen in Zeeland. Daar zal het wel bij blijven. Van VVD, SGP, RPF/GPV is bekend dat ze zeven waterschappen willen houden. Het CDA heeft dat ook beleden en zal, ondanks reeksen ar gumenten, niet veranderen. Want het innemen van een ander standpunt bij het CDA is nóg zeldzamer dan het vinden van de paddestoel Fimaria Deformis. PvdA, D66 en PPR willen wel, maar zijn in de minderheid. In welke bochten men zich zal wringen om tegen het be lang van de bevolking, toch voor behoud van zeven wa terschappen te kiezen? Óf zal men de schertsvertoning fatsoenshalve beperken door de discussie kort te hou den? kreunt en steunt bij het uitvoert van zijn deel van de afspraak kind heeft er recht op te klagen ovt wat hij moet doen: "Waarom moet eigenlijk iedere keer de tafel opri men. Waarom maken jullie altijd 2 veel borden en pannen vies?" a hoeft het karweitje niet leuk te vi den, als het maar gebeurt. Soms beloven ouders iets naaree pretpark gaan of een nieuwe fiets dat tamelijk ver in de toekomst lij Dan is het belangrijk om korte te mijn beloningen te geven, om h kind bewust te maken van het Je dat het 'op weg' is. Kinderen vinde het vaak leuk om stickers of bonne te krijgen die ze kunnen inleven voor de grote beloning als ze hu werk afhebben. Als u de kleine stq pen op weg naar het doel beloon dan lijkt het niet zo onbereikbaar t is het kind niet zo gauw geneigd op geven. Het vermindert ook de ne ging die ouders nogal eens hebbe om na een hele moeilijke dag degri te beloning in te trekken ("je denk toch niet dat we na vandaag nogzi hebben om met jou naar een pre park te gaan, alsof jij zo'n pretti kind bent") en daarmee een aanti dagen van heuse moeite door ht kind weg te gooien. Een van de meest effectieve manit ren om kinderen te leren met ongi wenst gedrag te stoppen is de zogi naamde time-out. Als een kind ech onmogelijk is andere kindere slaan, dingen kapot maken, metete gooien neem dan niet de moeit strafte geven. Maak in plaats dam van precies duidelijk wat u onaan vaardbaar vindt. Zeg zoiets als "Louis, je blijft maar bezig met John ny te slaan en dus heb je behoeft aan een pauze. Ik zet de wekker op minuten. Ga naar je kamer totdat i afloopt". Het idee is om 5 minutenli chamelijke afstand tussen het kim en zijn probleemgedrag te scheppen Vijf minuten afzondering is geen ne gatieve aandacht. Het is beslist ooi geen beloning. Het is een periode ov te kalmeren. Bovendien geeft de ti me-out ook de ouder de gelegenheii even na te denken over hoe vervol gens het kind zo goed mogelijk aanti pakken. Als het kind weigert nam zijn kamer te gaan, breng het ei naartoe. En tenzij het daar de din gen dreigt te vernielen, laat het aai het kind over wat het daar doet. Op leggen wat het in zijn kamer wél niet mag doen leidt maar al te gauu tot een machtsstrijd. Als het kiiu daar klaagt of huilt, negeer het. Laa het gewoon even met zichzelf zijn. Als de time-out over is, ga dan nie allerlei toespraken houden. Zeg een voudig: "De tijd is om" of laat he kind zelf op het geluid van de wekke naar buiten komen. Als het dan wee op dezelfde manier begint te donder jagen, breng het weer naar zijn ka mer voor een time-out. Als het kim dan meteen weer naar buiten ren staat u weinig anders te doen dai het heel stevig aan te pakken. U kun zelfs besluiten hem even in zijn ka mer op te sluiten. Ik weet dat zoiets wreed klinkt, maa denk er eens over na hoeveel wrede het is om een kind maar zijn gang li laten gaan, het te laten opgroeier zonder enig ontzag voor anderen Hoe goed, denkt u, dat zijn contadei met anderen in de toekomst zullei zijn? Het grote voordeel van het ti me-out systeem is dat wanneer he kind er eenmaal aan gewend is t raakt., het over tiet algemeen de on vermijdelijkheid ervan accepteert. Laat u niet door de aanwezigheid van anderen ervan weerhouden de ze manier te gebruiken. Als uw kinc zich slecht gedraagt, wanneer u bi vrienden op bezoek bent, probeei dan een kamer te vinden waar hij al leen kan zijn en doe dan alsof u thuis bent. Het is beslist vervelend als an deren het niet met uw aanpak eens zijn en u kritiek geven. Maar u heil het recht te doen wat het beste vooi uw kind werkt. Een andere manier om het jonge kind te leren zich te gedragen is door middel van wat psychologen noe men: omgevingscontrole. Al te vaak plaatsen we jonge kinderen in een omgeving die in werkelijkheid alleen maar geschikt is voor volwassenen. We leggen breekbare, kostbare voor werpen zomaar voor het grijpen van peuters en kleuters neer, maar gaan wel uit onze bol als ze beschadigd worden. Een fraai voorbeeld van gebrek aan omgevingscontrole zag ik een tijd ge leden bij een voetbalwedstrijd. Een vader mepte zijn 2-jarige dochtertje omdat het kind omgekeerd op haar zitplaats stond en handjes vol pop corn aan het gooien was naar de mensen die erachter zaten. Als de va der had nagedacht over wat voor soort middag het voor zijn kind was, had hij zich gerealiseerd dat hij zijn kind praktisch voor verveling en fru stratie aan het programmeren was en dus het ongewenste gedrag in fei te had uitgelokt. Ik zou wel eens wa len weten of de vader het zo leuk had gevonden om gedwongen te moeten zitten tussen mensen die minstens twee keer zo groot waren als hijzel] en die urenlang niks anders deden dan bezig zijn met dingen waarvan hij niets begreep en waarin hij met geinteresseerd was. Diezelfde vader had overigens met eens opgemerkt hoe zijn dochtertje praktisch totaan de pauze als een olijf zo braaf op haar stoel had geze ten. Pas toen ze begon te klieren had hij haar aandacht geschonken Geen wonder dat ze ook na het pa slaag was blijven dreinen. Want zo als zachtgeworden potato-cmps voor een hongerig kind nog altijd be ter zijn dan helemaal geen, zo is ne gatieve aandacht nog altijd mee dan geen aandacht.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 4