lijk mag toerisme Zeeland liet in de kou zetten ast-ambachtslieden n Hollandsche Hoeve Ondernemers en ambtenaren proeven eerste nieuwe haring Tapperij De Mug opgenomen in Alliance van Bier Tapperijen 1171 ïmi lïïïïD aw U Jan de Rijke winnaar motorcross in Rilland jr RPF en Israël GROTE VAART KLEINE VAART Raad Kapelle over wijzigingen in bestemmingsplannen voor wonmingbouw Tl &Ï71T3 EEUWSE DELEGATIE BESPEELT KAMERLEDEN ruin Randstad Poeltocht Nisse Koorconcert in kerk Rilland EMONSTRATIES OP 4 JUNI bergen op zoom Roxy i, 19 en 11.30 uur: Three man and a baby, a.l. Boxy ii, 19 en 21.30 uur: Schorem van Tentoonstellingen jOES Galerie La Strada, 11-20 uur: mijnen in balans', werken Harry COLIJNSPLAAT Avondvierdaagse - In Colijns plaat begint dinsdag de jaarlijkse avondwandelvierdaagse. Deelnemers kunnen kiezen uit de afstanden vijf en tien kilometer. Eethuis 't Slopje aan de Voorstraat doet dienst als vertrek punt. De organisatie is in handen van het wandelcomité Colijnsplaat. HEINKENSZAND Collecte De collecte ten bate van het Nederlands Astmafonds heeft in Heinkenszand F 2099,50 opgebracht. LEWEDORP Avondvierdaagse - in Lewedorp wordt de avondvierdaagse gehouden van maandag 30 mei tot en met don derdag 2 juni. Deelnemers die een van de avonden verhinderd zijn, kunnen nog op 3 juni lopen. De afstanden zijn 5 en 10 kilometer. Inschrijving kan van af 18.15 uur bij café De Goede Ver wachting. De avondvierdaagse begint om 18.30 uur. Avondruilbeurs in café-pen sion De Goede Verwachting in Lewe dorp wordt vrijdag 3 juni de laatste avondruilbeurs van dit seizoen gehou den. Op de beurs kunnen verzame laars van postzegels, ansichtkaarte munten, sigarenbandjes, lucifermer- ken en dergelijke terecht. De zaal is vanaf 19.15 uur geopend. De eerstvol- gensde ruilbeurs wordt in september gehouden. 1 m Jubileumbier Fietstocht voor welzijn ouderen Vosmeer-dames winnen toernooi IIJDAG 27 MEI 1988 -Sa. enüe s&haa W s&aïÉm 3n HAAG - Het rijk mag toeristisch eland niet zoals momenteel eigt in de kou zetten. Een Zeeuw delegatie, aangevoerd door CDA- deputeerde J. B. Ventevogel (re- eatie en toerisme), droeg deze bood- hap donderdag in Den Haag uit tij- ns een onderhoud met een groep iveede-Kamerleden, rijksambtena- en enkele vertegenwoordigers ji toeristische organisaties. ■eland, zo hield Ventevogel zijn ge- ior voor, zet alle zeilen bij om het toe- me en de openluchtrecreatie in de ovincie te bevorderen. Maar dit be- d dreigt te worden ondergraven ior verminderde rijksbijdragen. En it terwijl Zeeland als enige provin- een positieve bijdrage levert aan Nederlandse 'reisbalans'. Het gaat arbij om een positief resultaat van n half miljard gulden per jaar. Dat drag, aldus Ventevogel, kan blijven oeien. Zeeuwse delegatie trok naar Den ag omdat een kamercommissie zich instaande maandag uitgebreid be houdt met openluchtrecreatie., ■ntevogel presenteerde een speciale ochure waarin het economisch be- ig van het toerisme in Zeeland uit- erig met cijfermateriaal wordt on- rbouwd. Ventevogel: „Meer dan arbeidsplaatsen en meer dan n miljard omzet zegt al genoeg". En t 'zonder dat overal recreatieschap- n van de grond moesten komen wei een zware financiële last voor ge enten en provincies vormen'. gedeputeerde benadrukte dat Zee- nd niet alleen de aantrekkelijkste eristische provincie is geworden or Westduitsers en Belgen, maar de atste tijd toch ook meer en meer ngeert als 'de tuin van de Rand- ad'. Het rijksbeleid is weliswaar ge- ht op de ontwikkeling van een oenstructuur' in de Randstad, maar daarmee wordt nog niet tege moet gekomen aan de behoefte van de doorsnee Randstadbewoners aan Zeeuwse voorzieningen als strand, zee en ruimte. Maar terwijl de provincie 'flink in de eigen buidel tast' en 'toeristisch een nieuwe koers bewandelt ter bevorde ring van economie en werkgelegen heid', dreigt een aanzienlijke vermin dering van rijksbijdragen. De gedepu teerde wees daarbij op de halvering van de jaarlijkse rijksbijdrage voor openluchtrecreatie, afkomstig van het NISSE Zaterdag houdt de Trim en Ontspanningsclub Nisse de 16e Poel- tocht. Deze wandeltocht voert door de in lentetooi gehulde natuurgebieden in de omgeving van Nisse. De deelnemers kunnen kiezen uit de afstanden 5-, 10- of 15 kilometer en krij gen bij terugkomst een medaille. De inschrijving en start zijn in het Dorpshuis tussen 13.00 en 14.00 uur. De plaatselijke EHBO heeft de medi sche verzorging in handen. RILLAND - Het Gaasperdams ge mengd koor, het interkerkelijk zang koor Harpe Davids uit Colijnsplaat en het Rillandse hervormde kerkkoor treden zaterdag in het kader van een uitwisselingsconcert op in de her vormde kerk in Rilland. Het Gaasperdams gemengd koor brengt, met medewerking van sopraan Tilly de Boer, onder meer werken van Bruckner, Mendelssohn en Rathbone. De twee Zeeuwse koren zingen met na me uit het liturgisch repetoire. De drie koren brengen gezamenlijk het Ave Verum van Edward Elgar en het slot koor uit het kerstoratorium van Saint Saëns ten gehore. Het concert begint om 19.30 uur. 0ES - Het ambachtscentrum in het creatiepark De Hollandsche Hoeve Goes heeft zaterdag 4 juni een aan- 1 gast-ambachtslieden die hun werk emonstreren. Ook staan er optre- ns op het programma van de volks- insgroep Folklorite uit Heinkens- ind. De groep treedt op om 15.00 en li 16.00 uur met authentieke Neder- ndse dansen in Zuidbevelands kos- lum. Een eigen orkest verzorgt de luziek. IERGEN OP ZOOM Binnenstad, izzfestival. IIDDELBURG Molenwater, 9.30- 7,00 uur: Miniatuur Walcheren, ■chouwburg, 20.00 uur: groep Papilion iet de operette 'Venus in Seide'. kloveniersdoelen, 20.30 uur: Mes- iaenconcert. lentrum Nieuwe Muziek, 20.30 uur: ianoconcert Saskia Boon en Leen iroekert. IIEUW-NAMEN Tent sportveld, 0.00 uur: Hulsterloofeesten. •OST-SOUBURG Karolingen- larkt. 'ERNEUZEN Diverse lokaties, anaf 17.00 uur: Schelde Jazz Festival. PATERLANDKERKJE 19.00 uur: leerminnefeest. le School, a.l. Binem'actueel I, 20.00 uur: The Last Emperor, a.l. Binem'actueel II, 19 en 21.30 uur: So meone to watch over me, 12 jr. Einem'actueel III, 20.00 uur: Empire of lie sun, a.l. SOES Grand Theater, 20.00 uur: ïïie Last Emperor. HULST De Koning van Engeland, 19 en 21.30 uur: 3 mannen en een bay, Bummer School; 19 uur: Jungle boek; 10 uur: Empire of the sun; 21.30 uur: less than zero. middelburgElectro, i9uur: sta- 'e'Out; 21.30 uur: Broadcast news; Schuttershof, 20.00 uur: I've heart the mermaids singing; 22.30 uur: A cathe- 7mg of old men. FERNEUZEN Luxor Theater, 19 iur: Dirty dancing; No Way out; 21.30 iur: No way out; Fatal attraction. PLiSSINGEN Alhambra I, 19 en -1.30 uur: Three man and a bay. ^hambra II, Empire of the sun. BERGEN OP ZOOM Etcetera, Olie- 'ttven van Tiest Coopmans (t/m 19/6). BIERVLIET Art House 9-12 uur: 'A- 'ripictura', werken diverse kunste- üars m.b.t. de landbouw (t/m 31/5). BROUWERSHAVEN De Vergulde -mrnaal, 9-12 en 14-17 uur: 'Brouwers- laven en de zeevaart in de 19e eeuw'. BURGH-HAAMSTEDE De Burght ';12 en 14-17 uur: werken Willem Sta- meu (mei). ILinge Galerie Esprit, 13.30-17.30 iur: werken Hendrik van Veenendaal Wn 12/6). Butjens (t/m 2/6). Museum 10-16 uur, 'Zandkastelen', fo- m s Pieter Wiersma. Be Hollandse Hoeve, 13.30-16.30 uur: "at een techniek tegenwoordig', andbouwspeelgoed. ministerie van Landbouw en Visserij. Die is teruggebracht tot zes ton, maar 'zou naar onze mening twee miljoen dienen te bedragen wil er sprake kun nen zijn van een zinvol stimulerend be leid'. Een tweede bedreiging, aldus de gede puteerde, is de onzekerheid over het voortbestaan van het zogenaamde speerpuntenbeleid van het ministerie van Economische Zaken. „Het niet continueren van deze regeling bete kent tevens het eind van het Zeeuws speerpuntbeleid". Ventevogel noemde ook nog een 'indirecte bedreiging': de afschaffing door het rijk van het zoge naamde voorwaardenscheppend be leid (investeringen ten behoeve van het vestigingsklimaat voor het be drijfsleven). Ook de sector recreatie en toerisme zou daardoor onder druk ko men te staan. De gedeputeerde bepleitte het verder benutten van toeristisch-recreatieve mogelijkheden die door de Deltawer ken zijn ontstaan. „Een passieve hou ding van de overheid kan geen ant woord zijn op de nieuwe mogelijkhe den welke nu eenmaal door middel van de Deltawerken zijn gecreëerd". Daarnaast is volgens de gedeputeerde geld nodig wil men natuur, landschap en ruimte ook in de komende decen- nia's 'als waardevolle recreatieve ken merken van deze provincie blijven her kennen'. Het verhaal van Ventevogel werd aangehoord door Zeeuwse kamerle den en de recreatiespecialisten uit de fracties van CDA, WD, PvdA en RPF. Er waren ook enkele topambtenaren van de beide ministeries aanwezig. De woorden van Ventevogel werden nog eens onderstreept door de hoofd directeur van de ANWB, mr Nouwen. Het kamerlid Eversdijk sprak na mens zijn collega's waarderend over de 'harde cijfers' waarmee de Zeeuw se delegatie voor de dag kwam. Mr S. J. Louwerse, beleidsmedewerker van het provinciebestuur, bespeurde bij de kamerleden een dosis goede wil om te proberen Zeeland 'wat meer lucht te geven'. Het brouwersgilde De Delta Brouwers laat zien hoe bier gebrouwen wordt en biedt ook gelegenheid om het gerste nat te proeven. Ook is een Zeeuwse babbelaarbakster te gast. Bij een tin gieter kunnen belangstellenden tegen kostprijs zelf een tinnen lepel gieten. Voor de kleintjes is om 14.00 uur een extra voorstelling van 'Joris en de Reuzenneus' door het Poppentheater. Het ambachtscentrum is geopend van 13 tot 17 uur. Grote Kerk 10-17 uur: werken leden ABKZ. HEILLE Landbouwmuseum 10-12 en 13-17 uur: Oude landbouwwerktui gen. HULST Streekmuseum, 14-17 uur: '60 jaar landbouw, handel en industrie in O.-Zeeuwsch-Vlaanderen' (t/m 9/9). KORTGENE Galerie Prunier, 10-12 en 18-20 uur: werken Frans Pruim- boom en Kees Wijker. MIDDELBURG Zeeuwse biblio theek, 10-21 uur: Schrijversportretten, jeugdillustratoren; Torah' 'Kunstma ken' door Marianne Smits. Zeeuws Museum, 11-17 uur: 'Vernuft en Vlijt, de Middelburgse tekenacade mie. Balans 17,12-17 uur: werken Nico van den Boezem (t/m 11/6). Kloveniersdoelen, 14-17 uur: Société Galerie Den Haag, werken diverse kunstenaars. Galerie Basket, 13-17 uur: werken Sig- mund de Jong (t/m 4/6). Vleeshal 11-17 uur: bewegende sculp tures van Tony Brown. Galerie Montparnasse 14-18 uur: Olie verven van Alix Valois-Chastellux. NEELTJE JANS Topshuis, 10-17 uur: Delta Expo. OOSTKAPELLE Zeeuws Museum Natuurhistorie, 11-17 uur: 'Saeftinghe' en 'kouwe drukte'. OOST-SOUBURG Bibliotheek, 13.30-17.30 uur: 'Karolingische Burg van Oost-Souburg. ST.-ANNALAND De Meestoof, 5-17 uur: 'Van Ellegoed tot kant'. VEERE Grote Kerk, 10-17 uur: Wil lem III en de Zeeuwen (t/m 31/10) en Optische telegrafie in Zeeland. De Schotse Huizen, 10-17 uur: Veere en omstreken aan het begin van de XXe eeuw en Naaldkunst Julie Heyligers. VLISSINGEN De Blaeue Acolije, 11-12.30 en 13.30-17.30 uur: Aquarellen van Co Munter (t/m 20/5). Reptielenzoo Iguana 14-17.30 uur: Ex positie levende reptielen, amfibieën en insekten. Gemeentehuis, 9-17 uur: werken cur sisten, kunstzinnige vorming Vlissin- gen. IJZENDIJKE Streekmuseum, 10-12 en 13-17 uur: 'Van tram tot bus. ZIERIKZEE Galerie De Eenhoorn, 13-17 uur: werk cursisten schilders club Perspectief. Hulpcentra Noord- en Midden-Zeeland, tel. 01184-14444 (ook voor milieuklachten). Zeeuwsch-Vlaanderen - Alarmnummer 01150-12200 (brandweer en ambulance). SOS Telefonische Hulpdienst Zeeland, tel. 01180-15551, dag en nacht bereikbaar. Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen in nood, tel. 01180-36251, van 10.00-24.00 uur- weekends van 20.00-24.00 uur. Stichting 'Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 01184-14645, dag en nacht bereikbaar. Stichting 'Vrouwen bellen vrouwen', tel 01100-32233. Kinder- en Jeugdtelefoon Zeeland, tel. 01180-38080, dag. van 16-20 uur. Bureau Vertrouwensarts Kindermishande ling, tel. 01180-28800. Aids Infolijn: tel. 01180-38384. Deze rubriek is uitsluitend be stemd voor reacties op berich ten, artikelen, of commenta ren, die in de PZC zijn ver schenen. Niet voor open brie ven, gedichten en dergelijke. Anonieme inzendingen of stukken zonder duidelijke op gave van adres en woonplaats worden niet in behandeling genomen. Bijdragen mogen niet langer zijn dan 40 regels in de krant (maximaal 250 woorden). De redactie be houdt zich het recht voor in zendingen te bekorten. Over geweigerde brieven wordt niet gecorrespondeerd. In de krant van vrijdag 13 mei geeft u een verkeerde weergave van wat heeft plaatsgevonden. We lezen op blz. 14 in het artikel 'Eerste muziekbandje ten bate van synagoge voor dr. Boertien' en dan aan het eind van dit verslag de woorden: 'Op een bijeenkomst van de Middelburgse RPF-fractie pleitte het raadslid L. Luitwieler voor snel herstel van de synagoge, enz." Mijns inziens staat dit geheel los van genoemd arti kel. Waar de heer Luitwieler voor pleit te is juist, maar wel geheel in een ander kader en geheel los van voornoemde actie. Ten eerste, er bestaat in Middelburg geen RPF-gemeenteraadsfractie. Wel een SGP/RPF/GPV-fractie. Ten twee de, het was geen fractievergadering, maar een openbare RPF-bijeenkomst. Dus geen besloten vergadering. Deze openbare bijeenkomst was georgani seerd door de RPF-afdeling Middel burg, waar niet alleen de heer Luitwie ler sprak, maar ook ds. R. W. van Mou- rik uit Aagtekerke. Helaas lezen we zijn uitlatingen t.o.v. Israël niet in de krant. Hoewel dat zeker nieuws was voor een groot aantal PZC-abonnees. Ten derde, betreur ik dat, volgens goed ingelichte informatie mijner zijds, een persbericht in deze verknip te vorm aan de lezer wordt aangebo den. L. Adriaanse Kon. Emmastraat 8 Middelburg De eerste bezoekers van de Maatjes-bijeenkomst in Goes proeven de eerste Hollandse Nieuwe. GOES De binnenplaats van restaurant De Stadsschuur aan de Schutterhofin Goes, stond donderdagavond in het teken van de tweede 'Maatjes-bijeenkomst'. Naar schatting 600 ondernemers, ambtenaren en bestuursleden uit Goes en omstreken proefden er de eerste nieuwe haring, ook wel maatjes-haring genoemd. De bijeenkomst is een initiatief van de Goese Middenstandscentrale, Dominicus Slijterij; Randstad Uitzendbureau; Zeeuwse Mos selkoning, Reisbureau Rosa en De Stadsschuur, gevestigd in Goes. MIDDELBURG Dit jaar is voor restaurant-tapperij-braai De Mug aan de Vlasmarkt in Middelburg een bijzonder jaar. Naast een gron dige verbouwing, is er het vijftien jarig bestaan op 17 augustus. En bo vendien is De Mug sinds kort als enig etablissement in Zeeland op genomen in de Alliance van Bier Tapperijen (ABT). ABT stelt stren ge eisen op Het gebied van vakbe kwaamheid en gastheerschap. ABT-café De Mug heeft een assorti ment van ruim tachtig bieren, waarvan zeven van het vat. Kwam het vroeger nogal eens voor, dat je als tapperij bezoeker het vriendelijke maar dringende ver zoek kreeg een tafeltje vrij te maken voor eters met een reservering; voor taan wordt niemand meer verjaagd. Dit dank zij de vergroting van het oude restaurant met de vroegere keuken waardoor het aantal zit plaatsen van twintig tot dertig is toegenomen. Binnenkort wordt bo vendien een geheel nieuw restau rant geopend, met nog eens zesen dertig plaatsen. Dit op de plek waar anderhalf jaar geleden nog de auto- onderdelenhandel Helvo actief was. In de tuin is een magazijn verrezen, waarin een oude kelder en een wel put zijn gehandhaafd. Ook een an tieke schouw en de fundamenten van een eeuwenoude oven die te voorschijn kwamen in het nieuwe restaurant zijn niet weggemoffeld. Geavanceerd is de keuken waar chef-kok Dick de Graaf tot zijn grote Kapsalon Brigit/Avanti mode Brigit en André Vermeulen ope nen vandaag (vrijdag) twee zaken aan de Mercuriusstraat in Breskens. Kapsalon Brigit heet de ene, en de andere Avanti mode. Ter gelegen heid van deze dubbele opening, wordt vanavond tussen 19.30 en 22.00 uur een open huis gehouden. voldoening de beschikking krijgt over snufjes als een Gastronic-oven waarin gebakken, gebraden, gepo cheerd en gestoomd kan worden als mede vacuüm gekookt. Eigentijds is ook de Saladette, een werkbank voorzien van koeling waarin alle in grediënten voor de samenstelling van salades worden bewaard. Dank zij een luchtbehandelingsinstallatie blijven de dampen van braai en keu ken de gast bespaard, terwijl de rook uit de tapperij niet via restau rant of keuken naar buiten wordt af gevoerd. De officiële opening is op 17 augus tus, wanneer het vijftienjarig be staan wordt gevierd. Brouwer Cas per Peterson van Brouwerij 't IJ in Amsterdam, brouwt een jubileum bier naar de smaak van de eigenaar van De Mug, Barend Midavaine. Dat wil zeggen niet al te zoet, een beetje bitter en amberachtig van kleur, neigend naar okergeel en daardoor passend bij het interieur van De Mug. In het jubileumbier zit vijf procent alcohol. RILLAND-BATH De beslissing om in de motorcross van Rilland-Bath, om de klassen 125 cc, 250 cc en de 500 cc samen te laten rijden tijdens de wedstrijden van deze week, bleek een gouden greep. Dat was het gevolg van het geringe aantal deelnemers. Er werd tevens besloten on in deze cross een totaalwinnaar aan te wijzen. Reden voor de deelnemers om de gas kraan extra open te draaien. De grote winnaar van de eerste wedstrijd werd 250 cc-rijder Jan de Rijke, die de volle winst pakte, maar daarvoor wel alles moest geven. Met name in de eerste manche. Van Kempen pakte direct de kop met 125 cc- topper Eric van Soest kort in zijn wiel. Van Soest liet zich zeker niet im poneren door het 250 cc-geweld van Van Kempen en ging direct in de aan val. Van Soest was te gretig in zijn aan valsdrift en moest dat na drie ronden bekopen. De winst ging uiteindelijk naar Jan de Rijke, die in de bocht voor de finish in een schitterende stijl langs Van Kem pen reed. Voor Bennie Poppe zat er in Burgerlijke stand GOES Geboren: Moniek, dv C. van de Linde en A. C. M. Allemekinders; Mike J. H. zv H. G. M. M. Hutjens en L. J. de Vis ser; Sabine, dv M. J. de Bruine en C. A. Boogert; Maarten J. zv A. J. op 't Hof en M. C. Vleugel; Wouter B. zv J. D. van Driel en P. van de Kraan; Jarno, zv R. Philipse en A. D. J. Goulooze; Josje, dv C. H. de Munck en M. van der Weijden; Gijsberta H. dv P. Verschuure en C. van Vulpen; Pirn, zv T. G. de Klerk en W. C. Moerdijk en J. W. M. Goetheer; Robbin, zv J. J. Stroo en D. C. Ka- boord; Dimitri, zv M. Hoogendijk en M. M. M. Rohra; Marinus C. zv P. A. R. Steenbakker en E. S. Weststrate; Wil lem J. zv J. de Kok en C. van der Hooft. Getrouwd: R. J. Masclé en M. M. West dorp; J.M. F. Bos en A. M. Schrijver. Overleden: G. M. de Jager, 83 jr. ev P. J. Schrijver; C. M. Bekers, 57 jr. ev W. J. de Wijs; J. C. Anthonise, 64 jr. ev P. Vo gelaar; L. Vermaire, 79 jr. ev M. van de Velde; M. F. Verheijke, 84 jr. wv A. Stouthamer. HEINKENSZAND De Stichting Welzijn voor Ouderen in Borsele houdt vrijdag 3 juni een fietstocht langs de bloeiende dijkbegroeiing in de ge meente Borsele. De tocht is bedoeld voor mensen van 55 jaar en ouder en gaat over ongeveer 35 kilometer. Bij de start in Ovezande, van 13.30 tot 14.30 uur bij het verenigingsgebouw het Trefpunt, worden routebeschrijvingen uitgereikt. De tocht voert over de mooiste dijken langs Ellewoutsdijk en via Hoedekenskerke terug naar het vertrekpunt. De wandeltocht die van uit Heinkenszand zou worden gehou den gaat wegens omstandigheden niet door. de eerste manche geen ereplaats in, hij 'miste' de start. In de tweede manche veraste Peter van Weele met een start van kop af, ge volgd door Markus van Kempen en Jan de Rijke en een sterk rijdende 125 cc-senior Albert van Bruegel. Voor Van Kempen was deze manche vlug af gelopen, na enkele ronden kampte hij met een kapotte rem. De Rijke toonde zich ook in deze man che de sterkste, met kort achter hem 125-cc rijder Bruegel en Walter Loos, OUD-VOSSEMEER Het dames-elf- tal van Vosmeer is winnaar geworden van zijn eigen voetbaltoernooi dat Tweede Pinksterdag in sportpark de Vossenberg in Oud-Vossemeer is ge houden. Tweede werd Serooskerke, dat tevens de sportiviteitsprijs kreeg; 3 Ekeren, 4 Tongeren, 5 Blauw-Zwart, 6 Yerseke. Het 3e en 4e elftal hadden hun toernooi op Pinksterzaterdag en dat werd ge wonnen door WHS 4. Verdere uitslag: 2 Vosmeer A, 3 Vosmeer 3,4 Vosmeer 4,5 VC Berlaar, 6 FC Wijngaarden, 7 SPS ,4,8 Vrederust 2, 9 Noad 4. die deze manche van pech gespaard bleef. Bij de 80 cc was Jacco de Bruin duide lijk te sterk voor zijn concurrenten. Met grote voorsprong won hij beide manches voor Claudia Kerkhove, die felle duels uitvocht met Sebastiaan de Muynck. Wim Moerdijk deelde met Peter Hage de winst in de vrije klasse. De uitslagen: 80 cc eerste en tweede man che: 1 Jacco de Bruin, 2 Claudia Kerkhove, 3 Sebastiaan de Muynck. Vrije klasse: eerste manche: 1 Wim Moerdijk, 2 Peter Hage, 3 André Eversdijk; tweede manche: 1 Peter Hage, 2 André Eversdijk, 3 Jos Colijn; 125 cc eerste manche: 1 Eric van Soest, 2 Albert van Bruegel, 3 Deigo Wong; tweede manche: 1 Albert van Bruegel, 2 Eric van Soest, 3 Die- go Wong. 250 cc eerste manche: 1 Jan de Rij ke, 2 Markus van Kempen, 3 Roger Loos; tweede manche: 1 Jan de Rijke, 2 Bennie Poppe, 3 Walter Loos. 500 cc eerste manche en tweede manche: 1 Ferry van Overveld. Tussenstand Van de Broekecup: 80 cc j Jan de Bruijn 100, 2 Claudia Kerkhove 94, 3 Se bastiaan de Muynck 90 punten; 125 cc: 1 Al- bert Bruegel 97, 2 Eric van Soest 97, 3 Diego Wong 88 punten; 250 cc: 1 Jan de Rijke 100,2 Bennie Poppe 90, 3 Martin van de Weele 84 punten. Vrije klasse: 1 Peter Hage 97, 2 Ed die Eversdijk 93, 3 Jos Colijn 88 punten. 500 cc Ferry Overveld; 125/250/500 cc: 1 Jan de Rijke 100 punten, 2 Bennie Poppe 88, 3 Al- bert van Bruegel 87 punten. De volgende wedstrijd voor deze cup is op 29 juni. CARDISSA v Algiers nr Landsend: CASA BLANCA 25 350 nw Kaapstad nr Puerto Ri co; DELFBORG pass 26 Terschellinger- bank nr Velsen; FLAMMULINA 25 70 w Puerto Rico nr Boston; HAPPY BUCCA NEER 25 v Sakaide nr Balangas; LARGS- BAY 26 v Kaohsiung nr Hongkong; MAAS 26 te Rotterdam; MAASHAVEN 26 v Vlis- singen; MAERSK ROTTERDAM 25 250 O Socotra nr Suez; MIGHTY SERVANT 125 v Le Havre nr Schiedam; NEDLLOYD ALK MAAR 25 v Kaohsiung nr Hongkong; NEDLLOYD BALTIMORE 26 275 ozo Glad stone nr Auckland; NEDLLOYD BANG KOK 25 90 no Gladstone nr Surabaja; NEDLLOYD CLARENCE 25 v Singapore nr Hongkong; NEDLLOYD DELFT 25 110 z Jeddah nr Suezkan.; NEDLLOYD VAN DIEMEN 25 v Yokohama nr Nagoya; NEDL LOYD KYOTO 26 v Laguaira nr Maracaibo; NEDLLOYD MANILA 25 120 z Acapulco nr Monteverde; NEDLLOYD NAGASAKI 26 te Port of Spain verw; NEDLLOYD NA SSAU 27 te Rio Grande verw; NEDLLOYD ROUEN 25 v Singapore nr Auckland; NEDLLOYD SAN JUAN 26 te Bridgetown verw; PRINS ALEXANDER 25 20 o Edin burgh nr Tees: PRINS FREDERIK HEN DRIK 25 200 z Cuba nr Las Minas; PRINS WILLEM 2 25 40 n Landsend nr Londonder ry; PRINS WILLEN VAN ORANJE 25 200 n Guayaquil nr Valparaiso; SWAN 25 300 zw Azoren nr New Orleans. ALDIB 25 v Rotterdam nr Helsinki; ALIDA SMITS 25 v Rotterdam nr Gent; ALSYTA SMITS 24 v Saloniki nr Fos; ANNA BROE- RE 25 te Rotterdam; ANNY 25 dw Boulogne nr Vlaardingen; BARENTZGRACHT pass 25 Kp St.Vincent nr Antwerpen; BEURS- GRACHT 25 te Gavle; BICKERSGRACHT 25 v Sao Tome nr Takoradi; BLOEM GRACHT 25 450 no Amazone Riv. nr Mun- gabe; BROUWERSGRACHT 28 te Oran verw; BURRO 25 te Rotterdam; CAROLA SMITS 25 v Mangalore nr Marina diCarrara; CARPAPER 25 560 w Leixous nr Dover; CHAROLAIS EXPRESS 25 150 nw Lissa bon nr Jeddah; DUTCH SAILOR 25 v Gela nr Huelva; ENGELINA BROERE 26 v Rot terdam nr Grangemouth; EXPLORER 26 te Point Lisas; F AIRLOAD 25 85 z Dakar nr Walvisbaai; HEEMSKERGRACHT 26 85 zw Grenada nr Brazilië; IGLO EXPRESS 25 45 zw Casablanca nr Port Vendres; JUMBO 25 20 z Karmoy nr Karmoy; KEIZERS GRACHT 25 65 zo Kp de Goede Hoop nr Durban: KEKE 25 20 n Borkum nr Imming- ham; KLIPPER 2 25 90 zw Stavanger; LE- NIE 26 te Rotterdam; MARIJKE 25 300 nw Kaapstad nr Itaqui; MATHILDA 25 80 n Ja maica nr Ceuta; NAYADIC 25 150 zo Salva- 'dor nr Fortaleza; NORDIC 25 v Oslo nr Ja maica; NORMANDIC 25 670 wzw Azoren nr Barry; NORSUN 26 te Rotterdam; NOR- THERNB EXPRESS 25 250 o Socotra nr Davao: OCEANIC ICE 25 170 w Ascension nr MontevideoPACIFIC 26 te Mar del Plata verw; PACIFIC MARCHIONESS 25 te rede Lagos; PACIFIC ROSE 25 v Buenos Aires nr Montevideo; REALENGRACHT 26 100 no Lofoten nr Bremen; ROZENGRACHT 26 10 o Gotland nr Zaandam; RIJNBORG 25 v Amsterdam nr Delfzijl; SALMON 26 v Rot terdam nr Immingham; SINGELGRACHT 25 15 no Oran nr Tanger: SLOTER- GRACHT 26 50 zw Dover nr La Pallice; STELLA ORION 25 25 nno New Castle nr Port Jerome; VIKING 26 40 nw Namsos nr Hammerfall; VILLE DU LEVANT 25 te Fe lixstowe; VIJFVERHOF 25 thv Ystad nr Ventspils; IJSSELMEER 26 te Rotterdam. VELING ZUID-HOLLAND/ZL'ID: Donderdag 26 mei: andijvie 47.000 kg A9 29- 43, A12 39-58, A15 33-42; andijvie nat. 12.000 kg A12 50-77, A15 48-78, A18 43-46; bloem kool 19.000 St.: 6 st. p. bk. 295-310,8 st. p. bk. 267-287,10 St. p. bk. 180-203,12 St. p. bk. 104- 139; komkommers 337.000 St. 91/op 52-57, 76/91 65-70, 61/76 56-60, 51/61 53-56, 41/51 38- 44,36/41 36-40,31/36 30-36,26/31 28-32; komk. krom 14.000 kg: 35; komk. stek 12.000 kg: grof 34-41; paksoi 3.5000 kg: 550/800 20-57; paprika 4.000 kg: groen: 85/op 330-430, 75/85 310-360, 65/75 310-340, 55/65 210-240; radijs kraat: 74.000 bs. middel grof 23-29; bakje grof 25-29, middel grof 19-36; sla natuur 87.000 st. 41/44 47-58, 37/40 45-56, 34/36 45-55, 31/33 42-51,28/30 37-43; tomaten 87.000 kg: B 1-1 172-189, B 1-2 176-184, A1-1 170-183, A 1-2 175-181, C 1-1 151-159, C 1-2 156-165, CC 1-2 121-129; vleestomaten 6.000 kg BBB 1-2 207- 216, BB 1-2 205-218, B 1-2 171-176; cherry to maten 500 ds. middel 120-128; veldsla 900 kg 600-790; broeivet 2000-2090; witlof 28.000 kg kort dik I 259-284, lang 1278-307, kleinverp. dik 336-417, kort dik II 142-231, lang H 95- 130, III 50-99; aardappelen 24.000 kg bintje bonken 16-28, groot 5-12, irene 36-49; vroege aardapp. 9.000 kg doré groot 180-240, poters 80-140, kriel 160-190, premiere groot 160; krul-andijvie 5.000 st. 11-210; asperges 500 kg 520-1100; bospeen 6.000 bs 124-194; broc coli 75 kg 830-910; Chinese kool 7.000 kg met omblad 69-80, zonder omblad 113-186; cour gettes 250 st. 98-116; koolrabi 3.500 st. 22-56; kroten 9.000 kg A 125-170, B 14-41; Modjo 41-82; boskroten 19.000 bs. 47-88; peterselie 21.000 bs 75-122; postelin 12.000 kg 32-104; prei 6.000 kg 224-226; prei kl II 7.000 kg 66- 194; peulen 250 kg 670-1260; rabarber 11.000 kg 70-120; radfjs witpunt 2.500 bs. 19-27; ijs pegels 150 bs. 50-73; selderij 21.000 bs 81-135; sperziebonen 2.000 kg 590-760; snijbonen 5.000 kg 490-620; spinazie 20.000 kg 20-84; spitskool 8.000 kg 103-206; uien 14.000 kg: grof 82; middel 46-63; bosuien 12.000 bs. 7-54; waspeen 500 kg 200-286; winterpeen 3.500 kg 7-77; ijsbergsla 12.000 st. 29-80; diverse krui den 500 bs.: bonenkruid 34; dille 99-101; ker vel 25-53; eikebladsla 1.500 st. 50-153; lollo rossa 2.000 st. 37-105; bindsla 250 st. 13-49; aardbeien 9.000 ds. 107-137; rode bessen 2.500 ds. 400-480; frambozen 100 ds 520; ap pelen 18 ton: jonagold lOton80/90 198070/80 204-231; golden delicious 8 ton: 70/80 79-93; 60/70 43-54; peren 4 ton: conférence 4 ton 65/ 75 78-96, 55/65 73-86. PAARDENMARKT DEN BOSCH DEN BOSCH - Aanvoer 158 stuks. Prijzen in gulden per stuk: luxe paarden 2825-3450, ou de paarden 2125-2850, 3-jarige paarden 1525-2900, 2-jarige paarden 1525-2500, veu lens 725-1300, hitten 875-1800, pony's 500- 1575, Shetlandse pony's 375-650. Oude slachtpaarden 4,30-6,05 per kg gesl. gew. en jonge slachtpaarden 4,55-6,10. De handel verliep vlot, prijzen hoger. COÖPERATIEVE TUINBOUWVEILING ZEELAND Marktbericht van de fruitveiling 26-05-1988. Gloster, 21.700 kg, kl. 1 70/80 0,76-0,86, 80/90 0,57-0,69, kl. 2 70/80 0,39, 80/90 0,38. Golden Delicious, 105.900 kg, kl. 1 60/70 0,37-0,48, 70/ 80 0,88-1,09, 80/90 1,28-1,47, kl. 2 60/70 0,30- 0,43, 70/80 0,47-0,86, 80/90 0,84-1,22. Jona gold, 6.600 kg, kl. 1 70/80 2,22-2,44,80/85 2,10- 2,35, 85/90 1,72-1,94. Conference, 94.400 kg, kl. 1 55/65 0,76-1,46, 65/75 1,33-1,48, kl. 2 55/65 0,67-0,69. Aardbeien glas ds. a 200 gr., 650 ds., kl. 2A 0,96-0,97. Elvira glas ds. a 200 gr., 190 ds., kl. IA 1,27. Gorella glas ds. a 200 gr., 220 ds., kl. IA 1,05-1,09. Primella glas ds. a 200 gr., 100 ds., kl. 1B 1,25. Primella natuur ds. a 200 gr., 140 ds., kl. 2A 0,71-0,73. Sivetta glas ds. a 200 gr., 340 ds., kl. IA 1,01, B 1,15. Fram bozen glas doos x 150 gr., 590 ds., kl. 1 2,90- 4,10. Rode bes doos x 150 gr., 250 ds., kl. 1 3,20-3,30. Totaal aantal coUi 19389. Witte kroet: 24,40 per 100 kg. Schilappelen. 48,30 per 100 kg. AARDAPPELTERMIJNMARKT A.'DAM Bintje 50mm, oogst '87, werden 155 contrac ten verhandeld voor levering juni bij een prijs van 14,10 tot 12,10 per 100 kg. de stemming was flauw. In bintje 40/50mm, oogst '88, werden 3 contracten verhandeld voor levering april bij een prijs van 17,50. de stemming was kalm. In bintje 50mm, oogst'88, werden 635 contracten verhandeld voor levering april bij een prijs van 37,30 tot 35,10. de stemming was prijshoudend op lager niveau. EIVEBA BV BARNEVELD Aanvoer 3.975.060 stuks, stemming vast. Prijzen in gulden per 100 stuks: eieren van 50-51 gram wit 5,10-5,15, bruin 5,55-5,64, 55- 56 gram bruin 6,01-6,13, 60-61 gram wit 6,30- 6,57 en bruin 6,62-6,77, 65-66 gram wit 6,90- 7,80 en bruin 7,00-8,25. Eierveiling barneveld - Aanvoer 896.400 stuks, stemming klein rustig; groot redelijk. Prijzen in gulden per 100 stuks: eieren van 51-52 gram 5,40-5,60, 56-57 gram 6,05-6,05, 61-62 gram 6,85-6,90, 66-67 gram 7,95-7,95. Eiermarkt barneveld - Aanvoer 2.200.000 stuks, stemming redelijk. Prijzen in gulden: eieren van 48-54 gram 6,00-6,50 per 100 stuks en 1,25-1,20 per kg, 57-61 gram 6,75-7,50 per 100 stuks en 1,18-1,23 per kg, 64 gram 8,00- 8,40 per 100 stuks en 1,25-1,31 per kg, 67 gram 8,50-8,65 per 100 stuks en 1,27-1,29 per kg. Scharreleieren 2,75-3,50 per 100 stuks ho ger in prijs. KAPELLE - De gemeenteraad van Ka pelle bespreekt in de komende verga dering drie wijzigingen in bestem mingsplannen. Het gaat om de bouw van een woonhuis met garage in het plan Beschermd Dorpsgezicht We- meldinge, een woonhuis met garage in het gebied Kom Kapelle en een be drijfswoning in het buitengebied We- meldinge. In de eerste twee gevallen rust op de percelen een agrarische be stemming. De aan de Chezeeweg te bouwen bedrijfswoning voldoet niet aan de eisen, omdat de bijgebouwen niet in de directe omgeving liggen. B en w zien echter geen planologische bezwaren en zijn bereid aan alle bouwlustigen medewerking te verle nen. De raad, die dinsdag vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis bijeenkomt, beslist tevens over een beroepsschrift tegen de weigering van twee bouwvergun ningen. Twee Wemeldingenaren wil len op een perceel tussen de Dorps straat en de Zuidelijke Achterweg een garage bouwen. Volgens b en w vol doet de ene aanvrager niet aan de richtlijnen overschrijding opper- vlaktenormen terwijl de ander de garage wil benutten als opslag voor bouwmaterialen. Het college acht be drijfsmatige ontwikkelingen op die plaats niet wenselijk. De vaste com missie van advies voor bezwaar- en be roepschriften is dezelfde mening toe gedaan en stelt voor beide beroeps chriften ongegrond te verklaren. Aan de orde komt verder deelname aan een recreatief-toeristisch onder zoek, de overname van het C. D. Veree- keplein van de Stichting Instelling Be jaardenzorg en het vernieuwen van de riolering in de Kapelse Van der Bilt- laan (krediet van 92 mille) en de We- meldingse Chezeeweg (98 mille). K

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 39