JAC VAN MEER het einde van je carrière is elke dag heel dichtbij. gratis entree bij de finish ...ik kan fietsen, ik ben nog niet kapot... GERARD VELDSCHOLTEN VOÖiXK Zetduivels of echte onkundi gen verbasteren de profwie lerronde van Romandië nogal eens tot die van Normandië. Dat klopt dus niet. Romandië be staat, al is het op weinig kaar ten te vinden. Het is het berg achtige Juragebied in het wes ten van Zwitserland, rondom de meren van Neuchatel en Le- man. Ideaal als aanloop naar het serieuze rondewerk van eind mei, juni en juli in Italië, Zwitserland en Frankrijk. f leen choolbord afwachting kruimeldieven rood licht dames liefhebbers! veteranen HAM BPS waardeloos adviezen nieuwe trui IJDAG 27 MEI 1988 m - e ene dag ontslagen als be roepswielrenner en vrijwel middellijk bij hetzelfde be- jf aangenomen in een andere ïctie. Voor Jac van Meer uit uw eindigde zijn fcarrière met de zoveelste leurstellende ervaring. De rt van zijn maatschappelijke pbaan gaf hem het idee dat in de wielersport ook nog Jeie sponsors rondlopen, loen Skala liet weten dat er [or mij geen plaats meer was hun ploeg heb ik een paar sla loze nachten gehad. Ik weet L wel dat ik vroeg of ze ergens ders in het bedrijf plaats voor hadden. Ik rekende nergens tot ik een telefoontje kreeg |t ik als technisch vertegen- ordiger aan de slag kon." van Meer (30) is sinds april dit jaar werkzaam als filiaal- luder van de firma Skala in ies. Een bedrijf dat bij de pre fatie als sponsor van een ifwielerploeg een sociaal ge- |ht liet zien dat later een harde erciële grimas vertoon- maar zoals in het geval Van ier buiten de schijnwerpers a de publiciteit bewijst waar igelijk zich met de nazorg van sportieve personeelsleden te len bezighouden. Van Meer, na het behalen van de natio- e amateurtitel in 1980 een urige reeks slechte ervarin- met dubieuze profteams een schakelde, had na de tste afknapper in het najaar 1986 „het boek definitief htgeslagen. Het hoofdstuk Irennen was uit", zegt hij. zoals zoveel beroepssporters md hij moederziel alleen met vraag hoe het nu verder iest. Echt werken had hij Joit gedaan. In zijn streek, ft it-Brabant, was er altijd wel n wielervriendelij ke werkge- r te vinden, die alle begrip inde voor trainingstijden en sentie voor wedstrijden. „Dat b je hier heel sterk. Je bent n ook geen moment bezig met vraag watje moet gaan doen het fietsen. Je denkt er aan S iets dat ver weg is, terwijl het |ke dag opnieuw juist zo heel :ht bij is. Er hoeft maar dit i gebeuren en het is voorbij, ikte, een ongeval... je moet er :t voortdurend aan denken iar het kan wel." Voor Van ;er eindigde het met ontslag, i zijn zesde ploeg in zes j aar, na telbare slechte ervaringen er niet nagekomen verplich- igen. „Begrijp me goed", zegt ,ik wil geen negatief verhaal irtellen. Ik heb ook hele leuke gen meegemaakt en... veel leerd. Vooral hoe het niet >et, ja." c van Meer: „Ik heb nooit ge- icht dat ik prof zou worden en in ook veel geld zou gaan ver- nen. Maar ik heb wel de fout maakt om zonder meer aan te men dat ik tot mijn 33e, 34e ar beroepsrenner zou kunnen ijven en de kost zou kunnen rdienen. En als je eenmaal of bent, heb je geen tijd om m andere dingen te denken. Er u voor beroepssporters een 'Ort maatschappelijk werker oeten zijn die regelmatig met praat over de toekomst. Zelf a je er niet bij stil." ok de renner uit Wouw niet, die üzend en één aanleidin- n heeft gehad om zich razend- >el uit het profwereldje terug te ekken. In de Gazelle-amateur- oeg ontpopte hij zich tot de be ren van Nederland met de titel 1980 als hoogtepunt. Van eer werd vervolgens het achtoffer van zijn eigen emo- ïs. Boosheid dat zijn amateur- lonsor, die als materiaalleve- mcier een belangrijke steunpi- ar van de DAF-formatie werd, ïm geen profcontract aanbood "eef hem in de armen van een luipe van bedenkelijk alooi: B, een bewakingsdienst. „Ik >d het idee dat Ben van Erp ijn ploegleider bij de amateurs, d.) mij geflikt heeft. Waarom eet ik niet, maar hij heeft er >or gezorgd dat ik niet bij Daf m komen. Daar ben ik zo ■raad over geworden dat ik HB, it belangstelling had getoond, ïb gebeld. Ik kon dezelfde dag omen en heb dezelfde dag nog contract getekend." enmaal bij die ploeg ontdekte ij wat er allemaal mis was. Ploegleider Henk Koopmans, et gaat tegenwoordig hoor ik elukkig een stuk beter met em, was helemaal verkeerd be ft En sponsor Rody Hoogen- oom bemoeide zich met de 'oeg, terwijl hij geen verstand an wielrennen had. Hij ging et uitleggen zoals een voetbal- ainer dat doet: met een krijtje :hreef ie op een schoolbord wie r moest wachten als een be- aalde renner lek reed." Van 'eer, tijdens een trainingssta- e 'n Oostenrijk geblesseerd ge lakt aan de achillespees en aardoor niet echt op dreef in ijn debuutjaar, mocht in au- ustus van de sponsor „open- artig" vertellen wat hij van de luipe vond. Recht voor zijn aap gaf hij zijn mening: Met de- e desorganisatie was het water aar de zee dragen was en over e Ploegleider wilde hij nog het •Ivies wel kwijt dat het voor de •an zelf en de hele ploeg beter °u zijn als ie er mee stopte. „Drie dagen later", aldus Van Meer, „had ik mijn ontslagbrief in de bus. Ik ben in beroep ge gaan, kreeg nog wel mijn reste rende maanden salaris maar werd nergens meer opgesteld." Hij viel in de armen van Ton Vis sers, die met de glimlach van een missiepater altijd bereid was de zwervers van het peloton onder dak te verschaffen om na enige tijd te constateren dat hij ze he laas toch de straat weer op moest schoppen. Zo verging het ook Van Meer, die tegen het eind van het seizoen zijn kunsten in een kleine Belgische equipe (Fangio) mocht vertonen. Hij deed het zo goed dat zijn con tract werd verlengd. In 1983 won hij in dienst van die formatie zo waar zijn eerste echte profkoers Fayt-le-Franc. Maar ook die sponsor stopte, zodat hij op nieuw op zoek moest. Het werd Jac de Goede, een ploegleider die er een gewoonte van maakte ongunstig in de pu bliciteit te komen. Als brood heer van Van Meer onder meer met een boete die hij zijn renners oplegde omdat ze tijdens de tele visie-uitzending van de klassie ker Gent-Wevelgem te weinig in Jac van Meer: aanpassen aan de maatschappij. Het publiek heeft mor gen (zaterdag) gratis toegang bij de finish van de Ronde van Midden-Zeeland aan de Bergweg in Goes, dat de hele dag zal bruisen van wieleractiviteiten. Het be gint 's morgens al om zeven uur op de Houtkade, waar de 120 auto's tellende recla mekaravaan zich opstelt voor een luidruchtige tocht door de provincie. Op de Grote Markt begint om half tien het opstellen van de amateurs, die om half elf vertrekken voor een wed strijd over 185 kilometer. Daarna is er op het stadhuis een officiële ontvangst door het college van burgemees ter en wethouders en wordt begonnen met het opstellen van de professionals, die eerst het controleblad moe ten tekenen op het bordes van het stadhuis. Om half twaalf gaan de beroepsren ners van start. Hen wacht een wedstrijd van 250 kilo meter. beeld waren geweest en later met een dreigend ontslag omdat zijn renners in criteriums (de rondjes rond de kerktoren) wed strijden zouden verkopen. Van Meer: „In criteriums is er geen sprake van kopen of verkopen. Het is een schouwspel dat voor het publiek aantrekkelijk moet worden gemaakt. Ik heb eens een wedstrijd gereden waar de toppers ontbraken en er echt ploeg tegen ploeg werd gefietst. In de tweede ronde ging er een kopgroep weg waar van elke ploeg een renner bij zat. In het peloton was niemand meer die nog wilde rijden en het publiek schold ons uit omdat we lui zou den zijn." De Goede verdween van het strijdtoneel, op het moment dat de internationale wielrenunie grote schoonmaak was gaan houden om alleen nog multina tionals als geldschieters over te houden. Van Meer: „Ploeglei ders die hun renners in België lieten starten en het startgeld dat ze daarvoor kregen in eigen zak staken en er een huis van lieten bouwen, verdwenen op die manier wel. De kruimeldie ven gaan er uit, maar de grote boeven blijven toch zitten, hoor." Zelf kwam hij voor het eerst bij een grote ploeg terecht. Skil meende een publicitair onuit puttelijke bron te hebben aange boord en ging in zee met de ex centrieke burggraaf Jean de Gri- baldy. Deze inmiddels overle den Fransman had het maar moeilijk met de buitenlandse in menging. Hij was gewend aan Franse dweperigheid en moest nu onder druk van de Neder landse hoofdvestiging ook een aantal eigenwijze Hollanders huisvesten. „Vooral op het ge bied van de voeding had die man rare ideeën. Wat hij niet kende mocht je niet eten. Ik had altijd Bambix bij me, maar dat was volgens hem niet goed. En bana nen mocht je ook niet eten, die wekten de sexwellusten op. Als het aan hem lag kreeg je niks te eten. In 1986 is Joël Pellier na de finish in de Tour de France van zijn stokje gegaan vanwege uitputting. Ik weet zeker dat dat kwam door het strenge eet-regi- me van De Gribaldy." Niet alleen met de ploegleider had Van Meer slechte ervarin gen, ook met de hoofdsponsor draaide het jaar uit op ruzie. „De directeur van Skil, meneer Leo van Dijk, is een slecht mens. Dat durf ik nu nog te zeggen. Hij pro beerde eerst voor het volgende jaar met mij een mondelinge overeenkomst te bereiken en op mijn aandringen werd dat toch nog een schriftelijke. Een mooi contract: een ton voor twee jaar. Mijn vrouw zegde onmiddellijk haar baan op. Het zag er alle maal goed uit. Meneer Van Dijk hield ons voor dat zijn bedrijf een ploeg met grote vedetten wilde, maar tegen het einde van het jaar werd duidelijk dat het geen wereldploeg zou worden en kondigde Skil aan te stoppen als er geen co-sponsor bij kwam." De wielrenners, Gerrie Knete- mann voorop, stapten naar de rechter. Die bepaalde dat er eerst nog eens gesproken moest worden, maar in de wielersport betekent opschorten van zo'n beslissing dat de beoefenaar in een steeds nadeliger situatie wordt geplaatst. Hoe later, hoe kleiner de kans op een nieuw contract. Het draaide uit op een fusie van Skil met Skala, een jonge wieier- sponsor die boordevol idealen het peloton was binnengestapt maar door ondeskundige techni sche leiding al snel veel van de mooie plannen moest inwisselen tegen een gevecht voor lijfsbe- zich, „maar op een dag kreeg ik een telefoontje van Adrie van Houwelingen. De anderen had den het zinkend schip verlaten. Dat heeft me verschrikkelijk pijn gedaan. Het werd een ramp jaar. Door alle toestanden die er geweest waren kwam ik niet tot houd. De plannen om te stoppen werden door de samenwerking nog even in een bureaula ge stopt. De renners van Skil, die al een getekend contract hadden, werden overgenomen. Solidari teit met de collega's die een be roep deden op mondelinge toe zeggingen was ver te zoeken. „We hadden afgesproken dat het voor ons iedereen of niemand zou zijn", herinnert Van Meer presteren. De één is daar wel gevoelig voor. Ik heb bij Skil in de Tour de France de kamer gedeeld met Sean Kelly. Als er naast zijn bed een bom zou ont ploffen, zou ie zich omdraaien en verder slapen. Ik ben heel gevoe lig voor kleine dingen, foutjes in de organisatie. Als alles perfect is kan ik presteren." Treurigheid troef, al benadrukt Van Meer regelmatig dat er zo veel leuke dingen tegenover hebben gestaan. „Maar die ver geet je zo snel." Dat hij na een toch fraaie amateurloopbaan bij de profs niet is geslaagd schrijft hij toe aan zijn „slechte start". „Ze zeggen wel eens dat een goed begin het halve werk is. Als je, zoals ik, eenmaal bent begon nen bij een klein ploegje, waar mee zoveel mis is, valt het niet mee om er bovenuit te komen." Wijs geworden door de ervaring wimpelde hij een aanbod van een Engelse equipe af om het sei zoen 1987 voor hen te rijden. „Ik was net twee weken in dienst van Skala toen ze me belden. Ik had op 31 januari de boeken dichtgeslagen en ik wilde niet meer, al twijfelde ik wel even hoor. Want dat ik moest stoppen was toch wel een dieptepunt. Maar er stond tegenover dat ik een vaste baan had, bereid was me aan te passen aan de maat schappij." „Ook mijn goede gezondheid telde mee. In de topsport ben je voortdurend bezig je grens wat te verleggen. Dan moet je weten hoe ver je kunt gaan. Wat er ook verteld wordt over het wielren- is je eigen verantwoordelijk heid natuurlijk wat je met je li chaam wilt doen, maar dat wil niet zeggen dat alles mag. Do pingcontroles moeten er blij ven. Ik ben zelf honderd keer ge controleerd. Eén keer posi tief bevonden, ja. In de Ronde van Midden-Zeeland. Twee da gen er voor was de Ronde van Wouw, mijn thuiswedstrijd, ge weest. Ik was die dag verkou den en had iets genomen dat op de verboden lijst stond. In Mid den-Zeeland werd ik bij lottrek- king aangewezen voor de con trole. Dat produkt konden ze nog aantonen. Ik ben bij de con tra-expertise geweest. Die vraag je eigenlijk alleen maar aan voor de vorm, omdat er on middellijk allerlei praatjes in de wereld komen. Ze hebben me toen laten zien dat er 0,2 mili- gram was gevonden. Heel wei nig. Maar het is net als een ver- keersoverstreding. Je kunt nooit een beetje door het rode licht rijden." Op het finishparkoers aan de Bergweg wordt een afwach- tingsprogramma verreden. Dames (start 12.00 uur, af stand 60 kilometer) en lief hebbers/veteranen (15.00 uur, 50 kilometer) moeten het publiek vermaken dat wacht op de terugkeer van amateurs (finish om 14.40 uur) en profs (eerste door komst 16.28 uur, tweede doorkomst 16.56 uur, finish 17.25 uur). De deelnemers (met rug nummer) aan de afwach- tingswedstrijden zijn: 1 Monique Artz (Best), 2 Monic Baartman (Borne), 3 Anneken Barrie (Sittard), 4 Linda van de Berg (Amsterdam), 5 Cora Beks (Wouw), 6 Henja van de Boom (Roosendaal), 7 Monique Bos houwers (Wouw), 8 Monic Brok king (Dordrecht), 9 Monique de Bruin (Amersfoort), 10 Petra de Bruin (Nieuwkoop), 11 Conny Cools (Roosendaal), 12 Jolanda Cools (Sommelsdijk), 13 Janne- ke Dickhout (Holysloot), 14 Astrid Donkersloot (Almkerk), 15 Ageneta van de Dries (Oost- Souburg), 16 Caroline Dijkman (Amsterdam), 17 Margareth van Egmond (Rijnsburg). 18 Karin Elen (Dongen), 19 Sabine Floris (Hardinxveld), 20 Mary van Gaa ien (Delft), 21 Petra van de Gies- sen (Hoogblokland), 22 Angeli- que Greupink (Leusden), 23 Ani ta Griep (Spijkenisse), 24 Corina Griep (Spijkenisse), 25 ïngrid Haringa (Amsterdam), 26 Tineke Hecker (Maastricht), 27 Roelien Hoogeveen (Coevorden), 28 Cor- linda van de Hoorn (Leimuiden), 29 Colinda Jansen (Ermelo), 30 Ingrid Kelderhuis (Huizen) 31 Gonny van Koert (De Kwakel), 32 Karina Koning (Spanbroek), 33 Astrid van Leeuwen (Zoeter- woude), 34 Carla Mertens (Hal steren), 35 Joan Merx (Nijme gen), 36 Tilli Minnee (Amster dam), 37 Anita Mulder (Spijke) nisse), 38 Marjelle Noets (Schijn- del), 39 Karin Schuitema (Wil- - dervank), 40 Ingrid Sentse (Oos- terhout), 41 G. Smits (Schijndel), 42 Karin Taillie (Breskens), 43 Petra van Tilburg (Halsteren), 44 Ebelinda Turk (Zoeterwoude), 45 Gre Tijmes (Akersloot), 46 Wen dy van Uden (Schijndel), 47 Sas- kia van der Valk (Schiedam), 48 Monique in 't Veen (Benthuizen), - 49 Nelly Voogt (Spijkenisse), 50 Cora Westland (Bussum), 51 Jea- - net Wijngaard (Amstelveen), 52 Annemieke van de Zanden (Uden), 53 Marietta Zoeteweij (Kapelle), 54 Jeanine Van Zon (Sint-Oedenrode). 55 Yvonne van Zon (Sint-Oedenrode). 1 A. Aarts (Tilburg), 2 Freddy Aarts (Roosendaal), 3 Gerad van Antwerpen (Driewegen), 4 Mario van den Berge (Goes), 5 Ad van den Bergh (Kruisland), 6 Chr. van de Bergh (Oud-Gastel), 7 G. Bloem (Zierikzee), 8 Wim Blok (Lewedorp), 9M. Blommers (Rot- t terdam), 10 Jan Boshuyer (Zuid- land), 11 Wilco Bouwhuis (Made) 12 Ad Brenters (Terheyden), 13 Sam Broersma (Zoutelande), 14 Ko Coppoolse (Arnemuiden), 15 Arie van Dam (Naaldwijk), 16 Ad van de Enden (Monster), IT" Frans van de Enden (s-Graven- zande), 18 Hans Etienne (Oud- Vossemeer), 19 Piet Eversdijk (Kapelle), 20 Wim Franken (Roo sendaal), 21 Marcel Geerts (Til burg), 22 Arie Goossens (Sint- Willebrord), 23 Hans Guldemees- ter (Dirksland), 24 John Hage (Oosterhout), 25 Hans Harinck ('s-Heer Abtskerke), 26 Kees den Hartog (Biggekerke) 27 Kees Heijstek (Willemstad), 28 Ton Hoeke (Nieuwendijk), 29 Gerrie van de Horst (Uden), 30 Arie de Jong (Maasland), 31 Leo de Jong (Lewedorp), 32 Johan Kodde (Biggekerke), 33 Edward Koets (Biggekerke), 34 J. de Koning (Etten-Leur), 35 C. Konings (Hoogerheide), 36 Hans Kruis (Gorinchem), 37 Willem Kuiper - (Spijkenisse), 38 John Kweekei (Spijkenisse), 39 Henk Lems ('s- Gravendeel), 40 H. Lievense (Domburg), 41 Ger Mertens (Hal steren), 42 Frans Meijaard (We- meldinge), 43 K. Mol (Etten- Leur), 44 Hans Musters (Din- 1 teloord), 45 Wim Oosse (Middel burg), 46 Frank den Otter (Meer kerk), 47 Gerrit van de Pluijm (Nieuwendijk), 48 Hans van de Pol (Goirle), 49 Ben Pouwels (Cuijk), 50 P. Sager (Zuid-Beijer- land), 51 Michel Schoenmaker (Schiedam), 52 B. Schoonbeek (Leeuwarden), 53 Willem Schot (Vlissingen), 54 Kees Schroevers (Arnemuiden), 55 Henny vande Sloot (Gouda), 56 Marcel Spelt (Bruinisse), 57 Jack van Stel (We- meldinge), 58 Hans van Stratum, - (Best), 59 A. Stuy (Meerkerk), 60- - Rob Teurlings (Breda), 61 Jan.' Tilleman (Oudenbosch), 62 A. Uijlenhoet (Loon op Zand), 63 Remco Uijlenhoet (Loon op Zand), 64 Willem Varekamp (Heb- levoetsluis), 65 Jan van der Vel-, den (Rockarye), 66 Harro Verha-- ge (Middelharnis), 67 W. Ver-;' .- kooijen (Oosterhout), 68 Hans Vermeulen (Benthuizen), 69 Henk Vijfhoek (Willemstad), 70 Kees van de Weide (Middelhar nis), 71 Nout Westerbeke (West- kapelle), 72 Jan Zwaan (Voor schoten), 73 Kees Zwinkels (Wa teringen). Gerard Veldscholten Twee weken terug werd in finish- plaats Genève voor de 42e maal een eindwinnaar begroet, en het was voor de vierde maal een Ne derlander. Na Wout Wagtmans ('52), Joop Zoetemelk ('74) en Jo han van der Velde ('78) liet dit keer Gerard Veldscholten zich in de annalen schrijven. De groe ne leiderstrui hangt nu in Olden- zaal, bij moeder thuis aan de De- nekamperweg. Veldscholten, 28 jaar, is in Zwitserse dienst en bij na vergeten. - Dat had je niet verwacht, toen je van start ging? Veldscholten: „Daar leek het deelnemersveld ook niet naar. Er waren heel wat sterke ronde renners. Maar de vorm was goed gebleven na de klassiekers. Ik wilde een behoorlijk klassement rijden, en als het kon mikken op een etappe. Ik was er per slot al eens vijfde geworden, had ook in '83 al een rit gewonnen. Het is een ronde, die me wel ligt. Niet te hoog klimmen, 1400 -1500 meter. En de motivatie is weer hele maal op peil". - Je leek echt in de anonimiteit verdwenen; na Raleigh/Panaso nic en PDM zomaar plompverlo ren in een Zwitserse ploeg. Wein- mann, witte trui, rode vlek, nie mand in Nederland zegt het iets. Een laatste probeersel... „Ik had nog een contract bij PDM, maar ik had er twee van zulke rotjaren gehad: eerste jaar m'n knie, tweedejaar een zenuw blokkade onderin de rug, ik be gon overal buiten te vallen. Vo rig jaar zelfs geen Tour en geen WK, dat was me vanaf 1982 nog nooit overkomen. Ik voelde me echt waardeloos. Toen kwam die aanbieding van Weinmann. Nou, als er nog een Nederlander meekon (dat werd Henri Man- ders, -red.) wilde ik daar nog wel eens een keer laten zien dat ik nog steeds kan fietsen, dat ik nog niet kapot ben. dat het al leen tegenslag is geweest". - Post erkende jouw talent als hardrijder, maar tactisch had hij absoluut niets met je op. Nu zit je bij Paul Koechli, destijds door Hinault als trainer in het peloton gehaald en ook bepaald niet te boek staand als een groot tacticus. Dat klikt beter? „Post had toen een heel sterke ploeg, met een heel nauwe taak omschrijving. Ik was de man die op de kop moest rijden. Het vuile werk en voor de rest niks. Ik heb geen grote mond, het boertje uit het oosten, dus op die manier werd ik nogal eens gauw in de hoek gezet. Beviel me helemaal niet. Koechli laat me vrij. Hij is heel energiek, fanatiek, neemt voor een etappe het hele par koers door met iedereen iets wat ik echt nog nergens heb meegemaakt en bemoeit zich in de koers verder niet teveel met je. Hij weet zo ongeveer wat ik kan, ik heb een vrijbuitersrol. Toen ik in Romandië aan de lei ding kwam ging automatisch de' hele ploeg voor me rijden. De concurrentie heeft nog van alles geprobeerd, maar onder ande ren Wilson en Leclerq hebben zich echt afgesloofd. Dat is een heerlijk gevoel, ik hoorde er weer bij. Een geweldige opkikker". - Koechli, de wielertrainer. Je rijdt het hele voorseizoen al re delijk, zevende nog in Parijs— Roubaix - heeft hij je nieuwe trai ning s-adviezen gegeven? „Nee, dat verbaasde me een beetje. Hij is wel veel bezig met de jongeren in de ploeg. Mis schien denkt hij dat ik het na ze ven profjaren wel moet weten, misschien wil hij me ook eerst beter leren kennen. Voor het slotweekeinde van Romandië kwam hij eigenlijk voor het eerst op de man af adviseren. Ik rijd nog op een conventionele fiets, ook in de bergen. Maar hij vond het beter dat ik op zo'n ke- vlar-model stapte, zo'n lichte karbon-fiets. Ik hou er normaal niet van in een ronde te veran deren van materiaal, je hebt toch met je positie te maken, maar ik kon de flets van Zadro- bilek krijgen, exact mijn maat. Het zou me goed uitkomen in de bergen, zei hij. Ik proberen, en verdomd, aan het eind van de zaterdagochtendrit stond ik aan de leiding. Het was net of ik geen fiets onder me had, zo'n ge voel, weet je". - ben je eenzaam in Zwitserland? „Niet direct. Ik ben nog even vaak thuis als toen ik voor een Nederlandse ploeg reed. De fir ma betaalt de vliegtickets. Ik heb geen zin om daar te gaan wo nen. Als ik mijn eigen potje moet koken, en mijn kleren moet was sen, heb je kans dat ik helemaal verwaarloos. Ik heb tegenwoor dig wel een meisje, Miranda, maar die heeft in Twente nog zo veel zelf te doen met haar eigen sport, die wil ik ook niet vragen mee te gaan. Nee, laat mij maar rustig op en neer reizen naar huis. Dan voel ik me het bestek - Je bent prof sinds eind 1981, na al die jaren was dit pasje negen- de overwinning. Maar wel je mooiste? „Ja. Ik had hiervoor al ritjes ge wonnen in Romandië, Zwitser land en de Dauphiné, ik was ook nog een keer één in de GP Dort mund, maar deze telt pas echt. We doen de Giro niet, maar wel Dauphiné, Zwitserland en Tour. Als ik daar nou nog een etappe zou kunnen winnen, heb ik in ie der geval voor mezelf het gevoel dat ik nog niet ben afgestapt." - Heb je eindelijk een mooie be ker meegenomen? „Nee, niks. Een nieuwe trui, een bosje bloemen, twee kussen van de rondemiss, en dat was het. Er was wel een groot marmeren ding met een koperen wielren ner erop voor de elegantste ren ner, voor Mutter, geloof ik. Mis schien dat ze de eindwinnaar minder elegant vonden. Maar ik ben ook geen Zwitser, hè...?"

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 31