ijk mag toerisme Zeeland liet in de kou zetten 'lan bouw 21 woningen |an Aagje Dekenstraat Ondernemers en ambtenaren proeven eerste nieuwe haring Tapperij De Mug opgenomen in Alliance van Bier Tapperijen t m D33IIÏIIÏ MfflB M I Raad Vlissingen trekt boetekleed aan over speelautomatenhallen PZC/streek lEUWSE DELEGATIE BESPEELT KAMERLEDEN Tuin Randstad RPF en Israël Jubileumbier GROTE VAART KLEINE VAART Nieuwe strandpost in Oostkapelle officieel geopend OOSTKAPELLE Ringri jden In Oostkapelle werd een ringrijwedstrijd over dertig beur ten gehouden. Tentoonstellingen MIDDELBURG Zendingsmarkt - De zendings commissie van de gereformeerde ge meente houdt zaterdag 4 juni voor het vierde jaar een grote zendingsmarkt. De schoolpleinen van de twee reforma torische scholen aan de Breeweg zijn daar dit jaar voor geclaimd. Ouderen Morgen, zaterdag, wordt voor de laatste keer dit seizoen een 'o- pen huis' voor ouderen gehouden in het gebouw van de Stichting Welzijn Ouderen Middelburg aan de Mol straat. Te zien is de fototentoonstel ling 'Ouderen in Beeld', die om 10.30 uur door het gemeenteraadslid A. Ja cobs geopend wordt. Verder is er een open podium waarop ouderen 's mid dags presentaties geven van hun kun nen op cultureel gebied. Het 'open huis' wordt van 10.00 tot 16.00 uur ge houden. Rockgroep In de koffiebar van Youth for Christ aan de Herengracht 52 treedt vanavond (vrijdag) de symfo nische rockband New Destination op. Het concert begint om 19.30 uur. Ij DAG 27 MEI 1988 M |N HAAG - Het rijk mag toeristisch ïeiand niet zoals momenteel ligt in de kou zetten. Een Zeeuw- Idelegatie, aangevoerd door CDA- Lputeerde J. B. Ventevogel (re latie en toerisme), droeg deze bood- Lp donderdag in Den Haag uit tij- L een onderhoud met een groep [eede-Kamerleden, rijksambtena- en enkele vertegenwoordigers a toeristische organisaties. leland, zo hield Ventevogel zijn ge hoor voor, zet alle zeilen bij om het toe risme en de openluchtrecreatie in de provincie te bevorderen. Maar dit be leid dreigt te worden ondergraven door verminderde rijksbijdragen. En dat terwijl Zeeland als enige provin cie een positieve bijdrage levert aan de Nederlandse 'reisbalans'. Het gaat daarbij om een positief resultaat van een half miljard gulden per jaar. Dat bedrag, aldus Ventevogel, kan blijven groeien. De Zeeuwse delegatie trok naar Den IlSSINGEN Na een eeuw inten- If te zijn bewoond, staan ze nu dicht- limmerd langs de Aagje Deken- laat in Vlissingen te wachten op de Ipershamer. De zeven voormalige (litaire huizen moeten wijken voor complex bejaardenwoningen. Iningbouwvereniging Basco hoopt k dit jaar te beginnen met de bouw: |woningen, in vier lagen en met lift. huisjes en de grotere midden lang dateren uit 1884. De gemeente Ite het complex neer voor een be lgvan 18.495 gulden en stond het in Likleen af aan het departement van flog. Het middengebouw was be- fmd voor een gehuwd adjudant on- lofficier of een sergeant majoor. De lerige zes waren voor gehuwde mili- Jien die de functie van wasbaas ver fden. Na opheffing van deze catego- militairen trokken getrouwde on- jrofficieren in de woningen. De was- |zen deden de was voor alle militai- die in Vlissingen waren gelegerd, farvoor waren achter de woningen waslokaal en bleekvelden aanwe- I Het regenwater werd in een gewelf ■gevangen en van daaruit opge- |mpt om te worden gebruikt voor de iswerkzaamheden. It terrein waarop de woningen in 133/1884 werden gebouwd was afkom- jgvan de voormalige vestingwerken. 1 Vesting Vlissingen werd in 1867 bij fcninklijk Besluit opgeheven. De ves- Iggronden werden door het rijk over- Tdragen aan de gemeente, waardoor I eerste stadsilitbreiding sinds 1572 In plaatsvinden. De gemeente liet de len woningen 'Achter de nieuwe |g' (sinds 1884 Aagje Dekenstraat ge jamd) bouwen ter vervanging van Izerne N 1 die aan het eind van de dstraat stond, waar nu het Betje blffplein is. In deze kazerne waren ■huwde militairen gehuisvest. De re in van haar verdwijning is eveneens ladsuitbreiding. Het garnizoen in |issingen werd in 1922 opgeheven, aar tot de Tweede Wereldoorlog ble- ■n het woningen voor militairen, lerna werden de zes woningen ver- jiurd aan burgers. De eerste van de ■yen huizen werd in 1936 aan de pEM in gebruik gegeven. De energie maatschappij heeft het gebouw nog steeds in gebruik voor een installatie die voor de Vlissingse binnenstad van groot belang is. Basco zal dit PZEM- huisje handhaven. Er komen wel wo ningen boven. Basco was in eerste instantie van plan 22 woningen voor ouderen te realise ren op de bewuste lokatie. Drie wonin gen op de begane grond worden echter vervangen door twee aangepaste wo ningen voor minder valide mensen. Al le woningen tellen twee slaapkamers en kennen bejaarden voorzieningen als steunen aan de wanden, geen drem pels, grote capaciteit van de centrale verwarming en grotere schakelaars dan normaal. De totale bouwkosten bedragen volgens Basco-directeur A. Raas twee miljoen gulden. Het streven is om de huurprijs rond de 475 gulden te laten schommelen. De twee aange paste woningen zullen iets duurder zijn. Volgens Raas bestaat er veel ani mo voor het complex. „Voor bejaarden zijn er weinig woonmogelijkheden in het centrum van Vlissingen. We heb ben geen speciale lijst voor deze nieu we woningen, maar wie zich inschrijft voor een ouderenwoning komt er voor in aanmerking". Raas vertelde tevens in de toekomst meer seniorenwonin gen in de binnenstad te willen creëren. Zijn gedachten gaan uit naar de Spui- kom en de kop van de Walstraat. De uitslag: 1 Hans Maljaars, 27 ringen, 2 Si mon Lous, 26, 3 Bram Lous, 26,4 Miehiel Jo- ziasse, 24, 5 Simon de Visser, 24, 6 Erik Pop- pe, 23, 7 Aart Wondergem, 23, 8 Adri Mal jaars, 22, 9 Janette Poppe, 21,10 Bram Mal jaars, 21, 11 Jan Wondergem, 20, 12 Anne- mieke Poppe, 20, 13 Peter de Visser, 19, 14 Anton Kodde, 19,15 Bram Roose, 18. Bekerwinnaars: Bram Lous, Aart Wonder gem, Hans Maljaars, Miehiel Joziasse, Jan Wondergem, Ko Francke, Peter de Visser, Bram Maljaars, Simon de Visser, Bram Roo se. De potlepel werd gewonnen door Simon de Visser. ERGEN OP ZOOM Binnenstad, zzfestival. 1DDELBURG Molenwater, 9.30- 100 uur: Miniatuur Walcheren, ihouwburg, 20.00 uur: groep Papillon et de operette 'Venus in Seide'. loveniersdoelen, 20.30 uur: Mes- aenconcert. entrum Nieuwe Muziek, 20.30 uur: anoconcert Saskia Boon en Leen roekert. IEUW-NAMEN Tent sportveld, uur: Hulsterloofeesten. OST-SOUBURG Karolingen- arkt. ERNEUZEN Diverse lokaties, naf 17.00 uur: Schelde Jazz Festival. ATERLANDKERKJE 19.00 uur: eerminnefeest. ERGEN OP ZOOM Roxy I, 19 en 1.30 uur: Three man and a baby, a.l. -oxy li, 19 en 21.30 uur: Schorem van Ie School, a.l. inem'actueel I, 20.00 uur: The Last wperor, a.l. inem'actueel II, 19 en 21.30 uur: So- aeone to watch over me, 12 jr. inem'actueel III, 20.00 uur: Empire of he sun, a.l. 0ES Grand Theater, 20.00 uur: he Last Emperor. 1ULST De Koning van Engeland, en 21.30 uur: 3 mannen en een bay, iummer School; 19 uur: Jungle boek; uur: Empire of the sun; 21.30 uur: «ss than zero. 1IDDELBURG Electro, 19 uur: Sta- ".e-out; 21.30 uur: Broadcast news; Ichuttershof, 20.00 uur: I've heart the n«maids singing; 22.30 uur: A cathe- of old men. 'ERNEUZEN Luxor Theater, 19 lur: Dirty dancing; No Way out; 21.30 lur: No way out; Fatal attraction. USSINGEN Alhambra I, 19 en 30 uur: Three man and a bay. uhambra II, Empire of the sun. ERGEN OP ZOOM Etcetera, Olie- 'erven van Tiest Coopmans (t/m 19/6). 3IERVLIET Art House 9-12 uur: 'A- ïhpictura', werken diverse kunste bars m.b.t. de landbouw (t/m 31/5). BROUWERSHAVEN De Vergulde jarnaal, 9-12 en 14-17 uur: 'Brouwers haven en de zeevaart in de 19e eeuw'. BERGH-HAAMSTEDE De Burght en 14-17 uur: werken Willem Sta- "eu (mei). -UNGE Galerie Esprit, 13.30-17.30 ,Ur: werken Hendrik van Veenendaal t/m 12/6). jOES Galerie La Strada, 11-20 uur: Djnen in balans', werken Harry ™tjens (t/m 2/6). useum 10-16 uur, 'Zandkastelen', fo- s Pieter Wiersma. "e Hollandse Hoeve, 13.30-16.30 uur: j'at een techniek tegenwoordig', andbouwspeelgoed. Grote Kerk 10-17 uur: werken leden ABKZ. HEILLE Landbouwmuseum 10-12 en 13-17 uur: Oude landbouwwerktui gen. HULST Streekmuseum, 14-17 uur: '60 jaar landbouw, handel en industrie in O.-Zeeuwsch-Vlaanderen' (t/m 9/9). KORTGENE Galerie Prunier, 10-12 en 18-20 uur: werken Frans Pruim- boom en Kees Wijker. MIDDELBURG Zeeuwse biblio theek, 10-21 uur: Schrijversportretten, jeugdillustratoren; Torah' 'Kunstma ken' door Marianne Smits. Zeeuws Museum, 11-17 uur: 'Vernuft en Vlijt, de Middelburgse tekenacade mie. Balans 17,12-17 uur: werken Nico van den Boezem (t/m 11/6). Kloveniersdoelen, 14-17 uur: Société Galerie Den Haag, werken diverse kunstenaars. Galerie Basket, 13-17 uur: werken Sig- mund de Jong (t/m 4/6). Vleeshal 11-17 uur: bewegende sculp tures van Tony Brown. Galerie Montparnasse 14-18 uur: Olie verven van Aix Valois-Chastellux. NEELTJE JANS Topshuis, 10-17 uur: Delta Expo. OOSTKAPELLE Zeeuws Museum Natuurhistorie, 11-17 uur: 'Saeftinghe' en 'kouwe drukte'. OOST-SOUBURG Bibliotheek, 13.30-17.30 uur: 'Karolingische Burg van Oost-Souburg. ST.-ANNALAND De Meestoof, 5-17 uur: 'Van Ellegoed tot kant'. VEERE Grote Kerk, 10-17 uur: Wil lem III en de Zeeuwen (t/m 31/10) en Optische telegrafie in Zeeland. De Schotse Huizen, 10-17 uur: Veere en omstreken aan het begin van de XXe eeuw en Naaldkunst Julie Heyligers. VLISSINGEN De Blaeue Acolije, .11-12.30 en 13.30-17.30 uur: Aquarellen van Co Munter (t'm 20/5). Reptielenzoo Iguana 14-17.30 uur: Ex positie levende reptielen, amfibieën en insekten. Gemeentehuis, 9-17 uur: werken cur sisten, kunstzinnige vorming Vlissin gen. IJZENDIJKE Streekmuseum, 10-12 en 13-17 uur: 'Van tram tot bus. ZIERIKZEE Galerie De Eenhoorn, 13-17 uur: werk cursisten schilders club Perspectief. Hulpcentra Noord- en Midden-Zeeland, tel. 01184-14444 (ook voor milieuklachten). Zeeuwsch-Vlaanderen - Alarmnummer 01150-12200 (brandweer en ambulance). SOS Telefonische Hulpdienst Zeeland, tel. 01180-15551, dag en nacht bereikbaar. Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen in nood, tel. 01180-36251, van 10.00-24.00 uur- weekends van 20.00-24.00 uur. Stichting 'Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 01184-14645, dag en nacht bereikbaar. Stichting 'Vrouwen bellen vrouwen', fel 01100-32233. Kinder- en Jeugdtelefoon Zeeland, tel. 01180-38080, dag. van 16-20 uur. Bureau Vertrouwensarts Kindermishande ling, tel. 01180-28800. Aids Infolijn: tel. 01180-38384. Haag omdat een kamercommissie zich aanstaande maandag uitgebreid be zighoudt met openluchtrecreatie. Ventevogel presenteerde een speciale brochure waarin het economisch be lang van het toerisme in Zeeland uit voerig met cijfermateriaal wordt on derbouwd. Ventevogel: „Meer dan 10.000 arbeidsplaatsen en meer dan een miljard omzet zegt al genoeg". En dat 'zonder dat overal recreatieschap pen van de grond moesten komen wel ke een zware financiële last voor ge meenten en provincies vormen'. De gedeputeerde benadrukte dat Zee land niet alleen de aantrekkelijkste toeristische provincie is geworden voor Westduitsers en Belgen, maar de laatste tijd toch ook meer en meer fungeert als 'de tuin van de Rand stad'. Het rijksbeleid is weliswaar ge richt op de ontwikkeling van een 'groenstructuur' in de Randstad, maar daarmee wordt nog niet tege moet gekomen aan de behoefte van de doorsnee Randstadbewoners aan Zeeuwse voorzieningen als strand, zee en ruimte. Maar terwijl de provincie 'flink in de eigen buidel tast' en 'toeristisch een nieuwe koers bewandelt ter bevorde ring van economie en werkgelegen heid', dreigt een aanzienlijke vermin dering van rijksbijdragen. De gedepu teerde wees daarbij op de halvering van de jaarlijkse rijksbijdrage voor openluchtrecreatie, afkomstig van het ministerie van Landbouw en Visserij. Die is teruggebracht tot zes ton, maar 'zou naar onze mening twee miljoen dienen te bedragen wil er sprake kun nen zijn van een zinvol stimulerend be leid'. Een tweede bedreiging, aldus de gede puteerde, is de onzekerheid over het voortbestaan van het zogenaamde speerpuntenbeleid van het ministerie van Economische Zaken. „Het niet continueren van deze regeling bete kent tevens het eind van het Zeeuws speerpuntbeleid". Ventevogel noemde ook nog een 'indirecte bedreiging'; de afschaffing door het rijk van het zoge naamde voorwaardenscheppend be leid (investeringen ten behoeve van het vestigingsklimaat voor het be drijfsleven). Ook de sector recreatie en toerisme zou daardoor onder druk ko men te staan. De gedeputeerde bepleitte het verder benutten van toeristisch-recreatieve mogelijkheden die door de Deltawer ken zijn ontstaan. „Een passieve hou ding van de overheid kan geen ant woord zijn op de nieuwe mogelijkhe den welke nu eenmaal door middel van de Deltawerken zijn gecreëerd". Daarnaast is volgens de gedeputeerde geld nodig wil men natuur, landschap en ruimte ook in de komende decen- nia's 'als waardevolle recreatieve ken merken van deze provincie blijven her kennen'. Het verhaal van Ventevogel werd aangehoord door Zeeuwse kamerle den en de recreatiespecialisten uit de fracties van CDA, WD, PvdA en RPF. Er waren ook enkele topambtenaren van de beide ministeries aanwezig. De woorden van Ventevogel werden nog eens onderstreept door de hoofd directeur van de ANWB, mr Nouwen. Het kamerlid Eversdijk sprak na mens zijn collega's waarderend over de 'harde cijfers' waarmee de Zeeuw se delegatie voor de dag kwam. Mr S. J. Louwerse, beleidsmedewerker van het provinciebestuur, bespeurde bij de kamerleden een dosis goede wil om te proberen Zeeland 'wat meer lucht te geven'. Deze rubriek is uitsluitend be stemd voor reacties op berich ten, artikelen, of commenta ren, die in de PZC zijn ver schenen. Niet voor open brie ven, gedichten en dergelijke. Anonieme inzendingen of stukken zonder duidelijke op gave van adres en woonplaats worden niet in behandeling genomen. Bijdragen mogen niet langer zijn dan 40 regels in de krant (maximaal 250 woorden). De redactie be houdt zich het recht voor in zendingen te bekorten. Over geweigerde brieven wordt niet gecorrespondeerd. In de krant van vrijdag 13 mei geeft u een verkeerde weergave van wat heeft plaatsgevonden. We lezen op blz. 14 in het artikel 'Eerste muziekbandje ten bate van synagoge voor dr. Boertien' en dan aan het eind van dit verslag de woorden: 'Op een bijeenkomst van de Middelburgse RPF-fractie pleitte het raadslid L. Luitwieler voor snel herstel van de synagoge, enz." Mijns inziens staat dit geheel los van genoemd arti kel. Waar de heer Luitwieler voor pleit te is juist, maar wel geheel in een ander kader en geheel los van voornoemde actie. Ten eerste, er bestaat in Middelburg geen RPF-gemeenteraadsfractie. Wel een SGP/RPF/GPV-fractie. Ten twee de, het was geen fractievergadering, maar een openbare RPF-bijeenkomst. Dus geen besloten vergadering. Deze openbare bijeenkomst was georgani seerd door de RPF-afdeling Middel burg, waar niet alleen de heer Luitwie ler sprak, maar ook ds. R. W. van Mou- rik uit Aagtekerke. Helaas lezen we zijn uitlatingen t.o.v. Israël niet in de krant. Hoewel dat zeker nieuws was voor een groot aantal PZC-abonnees. Ten derde, betreur ik dat, volgens goed ingelichte informatie mijner zijds, een persbericht in deze verknip te vorm aan de lezer wordt aangebo den. L. Adriaanse Kon. Emmastraat 8 Middelburg De eerste bezoekers van de Maatjes-bijeenkomst in Goes proeven de eerste Hollandse Nieuwe. GOES De binnenplaats van restaurant De Stadsschuur aan de Schutterhof in Goes, stond donderdagavond in het teken van de tweede 'Maatjes-bijeenkomst'Naar schatting 600 ondernemers, ambtenaren en bestuursleden wit Goes en omstreken proefden er de eerste nieuwe haring, ook wel maatjes-haring genoemd. De bijeenkomst is een initiatief van de Goese Middenstandscentrale, Dominicus Slijterij; Randstad Uitzendbureau; Zeeuwse Mos selkoning, Reisbureau Rosa en De Stadsschuur, gevestigd in Goes. MIDDELBURG Dit jaar is voor restaurant-tapperij-braai De Mug aan de Vlasmarkt in Middelburg een bijzonder jaar. Naast een gron dige verbouwing, is er het vijftien jarig bestaan op 17 augustus. En bo vendien is De Mug sinds kort als enig etablissement in Zeeland op genomen in de Alliance van Bier Tapperijen (ABT). ABT stelt stren ge eisen op het gebied van vakbe kwaamheid en gastheerschap. ABT-café De Mug heeft een assorti ment van ruim tachtig bieren, waarvan zeven van het vat. Kwam het vroeger nogal eens voor, dat je als tapperijbezoeker het vriendelijke maar dringende ver zoek kreeg een tafeltje vrij te maken voor eters met een reservering; voor taan wordt niemand meer verjaagd. Dit dank zij de vergroting van het oude restaurant met de vroegere keuken waardoor het aantal zit plaatsen van twintig tot dertig is toegenomen. Binnenkort wordt bo vendien een geheel nieuw restau rant geopend, met nog eens zesen dertig plaatsen. Dit op de plek waar anderhalfjaar geleden nog de auto- onderdelenhandel Helvo actief was. In de tuin is een magazijn verrezen, waarin een oude kelder en een wel put zijn gehandhaafd. Ook een an tieke schouw en de fundamenten van een eeuwenoude oven die te voorschijn kwamen in het nieuwe restaurant zijn niet weggemoffeld. Geavanceerd is de keuken waar chef-kok Dick de Graaf tot zijn grote Kapsalon Brigit/Avanti mode Brigit en André Vermeiden ope nen vandaag (vrijdag) twee zaken aan de Mercuriusstraat in Breskens. Kapsalon Brigit heet de ene, en de andere Avanti mode. Ter gelegen heid van deze dubbele opening, wordt vanavond tussen 19.30 en 22.00 uur een open huis gehouden. voldoening de beschikking krijgt over snufjes als een Gastronic-oven waarin gebakken, gebraden, gepo cheerd en gestoomd kan worden als mede vacuüm gekookt. Eigentijds is ook de Saladette, een werkbank voorzien van koeling waarin alle in grediënten voor de samenstelling van salades worden bewaard. Dank zij een luchtbehandelingsinstallatie blijven de dampen van braai en keu ken de gast bespaard, terwijl de rook uit de tapperij niet via restau rant of keuken naar buiten wordt af gevoerd. De officiële opening is op 17 augus tus, wanneer het vijftienjarig be staan wordt gevierd. Brouwer Cas per Peterson van Brouwerij 't IJ in Amsterdam, brouwt een jubileum bier naar de smaak van de eigenaar van De Mug, Barend Midavaine. Dat wil zeggen niet al te zoet, een beetje bitter en amberachtig van kleur, neigend naar okergeel en daardoor passend bij het interieur van De Mug. In het jubileumbier zit vijf procent alcohol. VLISSINGEN De Vlissingse ge meenteraad heeft donderdagavond bijna eenstemmig het boetekleed aan getrokken in de kwestie van de speel automatenhallen. Op tafel lag een voorstel het aantal, in Vlissingen te vestigen amusementshallen weer te rug te brengen tot één in plaats van drie. Nog geen half jaar eerder had de gemeenteraad met een uitbreiding tot drie ingestemd. Alleen C. J. van der Weele van de rechts-protestants christelijke unie (rpcu) keerde zich toen tegen dat voornemen. De reden voor de boetedoening was het grote, maatschappelijke verzet dat tegen de vestiging van een speelauto- matenhal in de Vlissingse wijk Paau- wenburg en Oost-Souburg rees. Het college van burgemeester en wethou ders wilde op beide lokaties één amu sementshal toestaan. Dat ontlokte zo veel negatieve reacties van de omwo nenden dat het dagelijks bestuur van Meer dan 55 kramen en stands zullen staan opgesteld. Verkocht worden on der meer speelgoed, tweede handskle- ding en boeken, bloemen en bloem- stukjes en talloze andere artikelen. Er worden de hele dag door demonstra ties gehouden van volksschilderkunst, houtdraaien, breien met kralen, het gieten van tin, babbelaars bakken en EHBO. Er is een video-verkeerstest, een hoe- denshow een verkoping bij opbod en een prij zenquiz, waarmee onder meer een fiets te winnen is. De markt wordt van 9.00 tot 16.00 uur gehouden. Vlissingen z'n voorstellen schielijk in trok. A. J. de Koene (pvda) beet min der diep in het stof dan de andere spre kers. Hij gaf aan dat zijn fractie al no vember vorig jaar had gewezen op de moeilijkheden die zouden kunnen ont staan in woonwijken. P. Plas (vvd) en J. Schaap (d66) spraken van een ver keerde inschatting van de stand van zaken. M. Dekker (cda) merkte op dat het nieuwe voorstel nu en in de toe komst gehandhaafd moet blijven. Al leen op basis van heel gegronde rede nen mag daarvan, sprak de christen democraat, worden afgeweken. Van der Weele (rpcu) kon z'n handen was sen in onschuld. Hij toonde zich weder om principieel tegenstander van amu sementshallen. Burgemeester J. C. Th. van der Doef meldde dat het college van b en w de zelfde redenen als de raadsleden heeft gehad om met de nieuwe verordening op speelautomatenhallen te komen. Overigens liggen er nog twee aanvra gen voor de vestiging van de hal in de binnenstad van Vlissingen, maakte hij bekend. Die moeten worden afgehan deld op grond van de oude verorde ning die sinds gisteren niet meer van kracht is. De raad Vlissingen stemde donder dagavond ook met de nieuwe samen werkingsovereenkomst tussen ge meente en Initiatiefgroep Vissersha ven Vlissingen in. Een wijziging van het contract was nodig, omdat Wessels Bouwgroep zich als projectontwikke laar bij die organisatie van privé-on- dernemingen heeft gevoegd en omdat H. Wesselman als de toekomstige ex ploitant van de jachthaven in de Vis sershaven afhaakte. De Initiatiefgroep die in de eerste plaats was opgericht om het Arsenaalgebied in de binnen stad van Vlissingen te ontwikkelen, neemt in principe ook de investering in de jachthaven voor haar rekening. Wesselman staat nog wel op de nomi natie de beheerder te worden van de haven. De groep moet eind juli met een financieel plan komen voor die voor ziening en voor het hele Arsenaalge bied, zei wethouder D. J. P. Bruinooge, in oktober. Het Arsenaalgebied moet een toeristisch-recreatieve trekker worden in de gemeente Vlissingen. VELING ZUID-HOLLAND/ZUID: Donderdag 26 mei: andijvie 47.000 kg A9 29- 43, A12 39-58, A15 33-42; andijvie nat. 12.000 kg A12 50-77, A15 48-78, A18 43-46; bloem kool 19.000 st.: 6 st. p. bk. 295-310,8 st. p. bk. 267-287, 10 St. p. bk. 180-203,12 St. p. bk. 104- 139; komkommers 337.000 st. 91/op 52-57, 76/91 65-70, 61/76 56-60, 51/61 53-56, 41/51 38- 44,36/41 36-40,31/36 30-36,26/3128-32; komk. krom 14.000 kg: 35; komk. stek 12.000 kg: grof 34-41; paksoi 3.5000 kg: 550/800 20-57; paprika 4.000 kg: groen: 85/op 330-430, 75/85 310-360, 65/75 310-340. 55/65 210-240; radijs kraat: 74.000 bs. middel grof 23-29; bakje grof 25-29, middel grof 19-36; sla natuur 87.000 st. 41 44 47-58, 37/40 45-56, 34/36 4555. 31/33 42-51,28/30 37-43; tomaten 87.000 kg: B 1-1 172-189, B 1-2 176-184, A1-1 170-183, A 1-2 175-181, C 1-1 151-159, C 1-2 156-165, CC 1-2 121-129; vleestomaten 6.000 kg BBB1-2 207- 216, BB 1-2 205-218. B 1-2 171-176; cherry to maten 500 ds. middel 120-128; veldsla 900 kg 600-790; broeivet 2000-2090; witlof 28.000 kg kort dik I 259-284. lang I 278-307, kleinverp. dik 336-417, kort dik II 142-231, lang H 95- 130, III 50-99; aardappelen 24.000 kg bintje bonken 16-28, groot 5-12, irene 36-49; vroege aardapp. 9.000 kg doré groot 180-240, poters 80-140, kriel 160-190, premiere groot 160; krul-andijvie 5.000 st. 11-210; asperges 500 kg 520-1100; bospeen 6.000 bs 124-194; broc coli 75 kg 830-910; Chinese kool 7.000 kg met omblad 69-80. zonder omblad 113-186; cour gettes 250 st. 98-116; koolrabi 3.500 st. 22-56; kroten 9.000 kg A 125170, B 14-41; Mofijo 41-82; boskroten 19.000 bs. 47-88; peterselie 21.000 bs 75-122; postelin 12.000 kg 32-104; prei 6.000 kg 224226; prei kl II 7.000 kg 65 194; peulen 250 kg 670-1260; rabarber 11.000 kg 70-120; radijs witpunt 2.500 bs. 19-27; ijs pegels 150 bs. 50-73; selderij 21.000 bs 81-135; sperziebonen 2.000 kg 590-760; snijbonen 5.000 kg 490-620; spinazie 20.000 kg 20-84; spitskool 8.000 kg 103-206; uien 14.000 kg: grof 82; middel 4563; bosuien 12.000 bs. 7-54; waspeen 500 kg 200-286; winterpeen 3.500 kg 7-77; ijsbergsla 12.000 st. 29-80; diverse krui den 500 bs.: bonenkruid 34; dille 99-101; ker vel 2553; eikebladsla 1.500 st. 50-153; lollo rossa 2.000 st. 37-105; bindsla 250 st. 13-49; aardbeien 9.000 ds. 107-137; rode bessen 2.500 ds. 400-480; frambozen 100 ds 520; ap pelen 18 ton: jonagold 10 ton 80/901980 70/80 205231; golden delicious 8 ton: 70/80 79-93; 60/70 43-54; peren 4 ton: conférence 4 ton 65/ 75 78-96, 55/65 73-86. PAARDENMARKT DEN BOSCH DEN BOSCH - Aanvoer 158 stuks. Prijzen in gulden per stuk: luxe paarden 2825-3450, ou de paarden 2125-2850, 3-jarige paarden 1525-2900, 2-jarige paarden 1525-2500, veu lens 725-1300, hitten 875-1800, pony's 500- 1575, Shetlandse pony's 375-650. Oude slachtpaarden 4,30-6,05 per kg gesl. gew. en jonge slachtpaarden 4,55-6,10. De handel verliep vlot, prijzen hoger. COÖPERATIEVE TUINBOUWVEILING ZEELAND Marktbericht van de fruitveiling 26-05-1988. Gloster, 21.700 kg, kl. 1 70/80 0,76-0,86. 80/90 0,57-0,69, kl. 2 70/80 0,39, 80/90 0,38. Golden Delicious, 105.900 kg, kl. 1 60/70 0,37-0,48,70/ 80 0,88-1,09, 80/90 1,28-1,47, kl. 2 60/70 0,30- 0,43, 70/80 0,47-0,86, 80/90 0,84-1,22. Jona gold, 6.600 kg, kl. 1 70/80 2,22-2,44, 80/85 2,10- 2,35, 85/90 1,72-1,94. Conference, 94.400 kg, kl. 1 55/65 0,76-1,46, 65/75 1,33-1,48, kl. 2 55/65 0,67-0,69. Aardbeien glas ds. a 200 gr., 650 ds., kl. 2A 0,96-0,97. Elvira glas ds. a 200 gr., 190 ds., kl. IA 1,27. Gorella glas ds. a 200 gr., 220 ds., kl. IA 1,05-1,09. Primella glas ds. k 200 gr., 100 ds., kl. 1B 1,25. Primella natuur ds. 200 gr., 140 ds., kl. 2A 0,71-0,73. Sivetta glas ds. k 200 gr., 340 ds., kl. IA 1,01. B 1,15. Fram bozen glas doos x 150 gr., 590 ds., kl. 1 2,90- 4,10. Rode bes doos x 150 gr., 250 ds., kl. 1 3,20-3,30. Totaal aantal colli 19389. Witte kroet: 24,40 per 100 kg. Schilappelen: 48,30 per 100 kg. AARDAPPELTERMIJNMARKT A.'DAM Bintje 50mm, oogst '87, werden 155 contrac ten verhandeld voor levering juni bij een prijs van 14,10 tot 12,10 per 100 kg. de stemming was flauw. In bintje 40/50mm, oogst '88, werden 3 contracten verhandeld voor levering april bij een prijs van 17,50. de stemming was kalm. In bintje 50mm, oogst'88, werden 635 contracten verhandeld voor levering april bij een prijs van 37,30 tot 35,10. de stemming was prijshoudend op lager niveau. EIVEBA BV BARNEVELD Aanvoer 3.975.060 stuks, stemming vast. Prijzen in gulden per 100 stuks: eieren van 50-51 gram w/it 5,10-5,15, bruin 5,55-5,64, 55- 56 gram bruin 6,01-6,13, 60-61 gram wit 6,30- 6,57 en bruin 6,62-6,77, 65-66 gram wit 6,90- 7,80 en bruin 7,00-8,25. Eierveiling barneveld - Aanvoer 896.400 stuks, stemming klein rustig; groot redelijk. Prijzen in gulden per 100 stuks: eieren van 51-52 gram 5,40-5,60, 56-57 gram 6,05-6,05, 61-62 gram 6,85-6,90, 66-67 gram 7,95-7,95. Eiermarkt barneveld - Aanvoer 2.200.000 stuks, stemming redelijk. Prijzen in gulden: eieren van 48-54 gram 6,00-6,50 per 100 stuks en 1,25-1,20 per kg, 57-61 gram 6,75-7,50 per 100 stuks en 1,18-1,23 per kg, 64 gram 8,00- 8,40 per 100 stuks en 1,25-1,31 per kg, 67 gram 8,50-8,65 per 100 stuks en 1,27-1,29 per kg. Scharreleieren 2,75-3,50 per 100 stuks ho ger in prijs. CARDISSA v Algiers nr Landsend; CASA BLANCA 25 350 nw Kaapstad nr Puerto Ri co; DELFBORG pass 26 Terschellinger- bank nr Velsen: FLAMMULINA 25 70 w Puerto Rico nr Boston; HAPPY BUCCA NEER 25 v Sakaide nr Balangas; LARGS- BAY 26 v Kaohsiung nr Hongkong; MAAS 26 te Rotterdam: MAASHAVEN 26 v Vlis singen; MAERSK ROTTERDAM 25 250 O Socotra nr Suez; MIGHTY SERVANT 125 v Le Havre nr Schiedam; NEDLLOYD ALK MAAR 25 v Kaohsiung nr Hongkong; NEDLLOYD BALTIMORE 26 275 ozo Glad stone nr Auckland; NEDLLOYD BANG KOK 25 90 no Gladstone nr Surabaja; NEDLLOYD CLARENCE 25 v Singapore nr Hongkong; NEDLLOYD DELFT 25 110 z Jeddah nr Suezkan.; NEDLLOYD VAN DIEMEN 25 v Yokohama nr Nagoya; NEDL LOYD KYOTO 26 v Laguaira nr Maracaibo; NEDLLOYD MANILA 25 120 z Acapulco nr Monteverde: NEDLLOYD NAGASAKI 26 te Port of Spain verw; NEDLLOYD NA SSAU 27 te Rio Grande verw: NEDLLOYD ROUEN 25 v Singapore nr Auckland; NEDLLOYD SAN JUAN 26 te Bridgetown verw: PRINS ALEXANDER 25 20 o Edin burgh nr Tees: PRINS FREDERIK HEN DRIK 25 200 z Cuba nr Las Minas; PRINS WILLEM 2 25 40 n Landsend nr Londonder ry; PRINS WILLEN VAN ORANJE 25 200 n Guayaquil nr Valparaiso; SWAN 25 300 zw Azoren nr New Orleans. ALDIB 25 v Rotterdam nr Helsinki; ALIDA SMITS 25 v Rotterdam nr Gent; ALSYTA SMITS 24 v Saloniki nr Fos; ANNA BROE- RE 25 te Rotterdam; ANNY 25 dw Boulogne nr Vlaardingen: BARENTZGRACHT pass 25 Kp St.Vincent nr Antwerpen. BEURS- GRACHT 25 te Gavle: BICKERSGRACHT 25 v Sao Tome nr Takoradi; BLOEM GRACHT 25 450 no Amazone Riv nr Mun- gabe; BROUWERSGRACHT 28 te Oran verw; BURRO 25 te Rotterdam; CAROLA SMITS 25 v Mangalore nr Marina di Carrara: CARPAPER 25 560 w Leixous nr Dover; CHAROLAIS EXPRESS 25 150 nw Lissa bon nr Jeddah; DUTCH SAILOR 25 v Gela nr Huelva; ENGELINA BROERE 26 v Rot terdam nr Grangemouth; EXPLORER 26 te Point Lisas; F AIRLOAD 25 85 z Dakar nr Walvisbaai; HEEMSKERGRACHT 26 85 zw Grenada nr Brazilië; IGLO EXPRESS 25 45 zw Casablanca nr Port Vendres; JUMBO 25 20 z Karmoy nr Karmoy; KEIZERS GRACHT 25 65 zo Kp de Goede Hoop nr Durban; KEKE 25 20 n Borkum nr Imming- ham; KLIPPER 2 25 90 zw Stavanger; LE- NIE 26 te Rotterdam; MARIJKE 25 300 nw Kaapstad nr Itaqui; MATHILDA 25 80 n Ja maica nr Ceuta; NAYADIC 25 150 zo Salva- 'dor nr Fortaleza; NORDIC 25 v Oslo nr Ja maica: NORMANDIC 25 670 wzw Azoren nr Barrv; NORSUN 26 te Rotterdam; NOR THERNS EXPRESS 25 250 o Socotra nr Davao; OCEANIC ICE 25 170 w Ascension nr Montevideo; PACIFIC 26 te Mar del Plata verw; PACIFIC MARCHIONESS 25 te rede Lagos; PACIFIC ROSE 25 v Buenos Aires nr Montevideo: REALENGRACHT 26 100 no Lofoten nr Bremen; ROZENGRACHT 26 10 o Gotland nr Zaandam; RIJNBORG 25 v Amsterdam nr Delfzijl; SALMON 26 v Rot terdam nr Immingham; SINGELGRACHT 25 15 no Oran nr Tanger; SLOTER- GRACHT 26 50 zw Dover nr La Pallice: STELLA ORION 25 25 nno New Castle nr Port Jerome; VIKING 26 40 nw Namsos nr Hammerfall; VILLE DU LEVANT 25 te Fe lixstowe: VIJFVERHOF 25 thv Ystad nr Ventspils; IJSSELMEER 26 te Rotterdam. OOSTKAPELLE In zeer korte tijd werd op het badstrand in Oostkapelle een nieuwe strandpost gerealiseerd. Loco-burgemeester L. Labruijère van Domburg knipte donderdagavond het lint door en opende daarmee officieel het nieuwe onderkomen van de red dingsbrigade Domburg en de Stich ting Badplaatsbelangen Domburg (SBD). De strandpost bestaat uit een boten huis, dat groot genoeg is om ook mate rialen van de SBD te herbergen. Boven is een uitkijkpost, een EHBO-ruimte, een douche en een keuken. Het geheel wordt gecompleteerd door een toilet groep. In de maanden juli en augustus wordt het strand beveiligd door de leden van de reddingsbrigade Domburg, die hierin worden bijgestaan door leden van zusterbrigades uit het hele land. Na de officiële opening vond een de monstratie van de reddingsbrigade plaats. Een kanovaarder bleek te ver op zee te zijn. Binnen afzienbare tijd hadden de uitgevaren redders de dren keling, die bewusteloos bleek, op het droge. Zij brachten hem op een bran card in de strandpost. Gelukkig betrof het hier een oefening. Maar met de vele surfers en zwemmers in de zomer grensde het geval aan de werkelijk heid. Tijdens een korte bijeenkomst toonde voorzitter A. Schuiling van de red dingsbrigade blij te zijn met het nieu we onderkomen. Dankzij de hulp van de SBD en de gemeente is alles geluk kig op tijd klaar, aldus de voorzitter. Loco-burgemeester Labruijère felici teerde de brigade met de indrukwek kend snelle redding. Labruijère bena drukte het gevaar dat windsurfers lo pen. Hij was van mening dat alle sur fers verplicht moeten worden appara tuur met rooksignalen bij zich te dra gen. Tot slot benadrukte J. Jobse, voorzit ter van de SBD, de nauwe samenwer king tussen zijn stichting en de red dingsbrigade.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 17