Rabobank O STER PvdA-raadslid beticht Basco van chantage Commissie ouderenbele wil duidelijkheid rond bijdrage alarmsysteem Fietsspecialist Gazelle maakt fietsen leuker sollicitanten (m/v) DE ZEKERHEID VAN DE GROOTSTE J>M l/oskamp gazelle I ¥MONROtF BEWONERS JOSEF ISRAELSIAAN Geslaagd voor het HAVO-examen?? centurion VAN GEMEENTE VLISSINGEN AUTOBEDRIJF RENTON Noordmonsterweg 4, 4332 SC Middelburg, tel. 0H80-36815 (eigenaar: Henk Moolenaar) Kampioenschap ringrijden voor drietallen Recreatievolleybal Commercieel administratief medewerker bankbedrijf ownvxoj» UtWiKim beter af/- BANDENSERVICE iedereen leest de krant altijd en overal. Kleurwedstrijd in kader van braderie Artsen Tandarts: Dierenartsen: Apotheken: Wijkverpleegkundigen: Verloskundige OOST-SOUBURG Sjoelen De Souburgse sjoelver eniging Schijf83 heeft met vijf leden deelgenomen aan een open toernooi in Beneden-Leeuwen in Gelderland. Vier leden wisten in hun categorie een plaats bij de eerste drie te veroveren: dames D-klasse: 1 Maaike de Kraker, heren D-klasse: 1 Huub Stijns, dames C-klasse: 2 Corrie Stijns en dames E- klasse: 3 Annie van der Werff. RITTHEM Vrouwenclub De christelijke Vrouwenclub in Ritthem houdt don derdag haar maandelijkse bijeen VROUWENPOLDER Rommelmarkt De gymnastiek vereniging Veere/Vrouwenpolder houdt morgen, zaterdag een bazaar/ rommelmarkt op het parkeerterrein aan de Fort den Haakweg in Vrouwen polder. Tijdens de markt, die van 9.30 tot 16.30 uur duurt, geven leden van de vereniging demonstraties van hun sport. Gazelle, u ziet het verschil en fietsen van Gazelle zijn niet alleen leuk, maar ook goed.heel goed zelfs. Gemaakt voor jaren lang fietsplezier. Er is al een echte Gazelle voor f 619,-. En het onderhoud is bij ons in goede handen. heeft werk voor: - HAVENWERKERS laad- en loswerkzaamheden) - CONSTRUCTIEBANK WERKERS - DATATYPISTE die enkele weken beschikbaar is - ADMINISTRATIEF MEDEWERKSTER op MEAO-niveau St. Jacobstraat 16A, Vlissingen. Tel. 01184-15059 .y.y.-.yyi I,i iii rivivi ivivivivivi iiiviviiiiviiYi;; Coöperatieve Rabobank 'Biggekerke' B.A. De Rabobank Biggekerke heeft een interessante baan voor je. Binnen de Rabobankorganisatie is sedert 1983 op ruime schaal ei varing opgedaan met het begeleiden van jeugdigen, die zijn aangt steld op basis van een leerarbeidsovereenkomst. Gekonstateerd kan worden, dat de bijbehorende opleiding via het leerlingenstelsel voldoet. De jeugdige met een leer-arbeidsovereenkomst wordt aangesteh voor de duur van de opleiding, 2 jaar, in een deeltijdfunktie van 3. uur per week. Daarnaast volgt hij/zij één dag per week een bankge richte opleiding aan de Streekschool voor Beroepsbegeleideni Onderwijs. Binnen de bank zal de jeugdige praktisch werkzaam zip en in staat worden gesteld met tal van werkzaamheden in de gehe Ie bank ervaring op te doen. De Rabobank Biggekerke roept op, die belangstelling hebben voor bovenstaandi funktie. Sollicitaties te richten aan: Coöp. RABOBANK 'BIGGEKERKE' B.A. Postbus 28, 4374 ZG Zoutelande t.a.v. de direkteur, onder vermelding van 'sollicitatie'. De zekerheid van gerenommeerde merken tegen een scherpe prijs. Van een onbeperkte keus uit grote voor raad. Van deskundig advies en een even onberispelijke als snelle service. De zekerheid van Ster Bandenservice. De grootste bandenspecialist van 't land. MIDDELBURG Grenadierweg 7A (bij FORMIDO), tel. 01180-28355. Dagelijks geopend 8.15-17.20 uur. Zaterdag 9-12 uur. Klaar terwijl u wacht. PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 27 MEI VLISSINGEN De gemeente Vlissin gen moet een regeling maken op grond waarvan ouderen geld kunnen krijgen voor deelname aan het alar meringssysteem. De gemeente geeft wel een bijdrage, maar een flink aan tal ouderen weet daar niets van. Le den van de adviescommissie ouderen beleid zeiden dit woensdagmorgen tijdens de vergadering van de com missie in het Vlissingse gemeente huis. Vlissingen verleent in tegenstelling tot de andere gemeenten op Walcheren niet automatisch een bijdrage voor deelname aan het ouderen-alarme ringssysteem. Mevrouw J. Punt-van Osnabrugge van de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB), afdeling Vlissingen, wees wethouder C. de Keijzer hierop. Hij stelde dat de gemeente wel degelijk de ouderen fi nancieel tegemoet komt, maar niet au tomatisch. Vlissingen houdt met de draagkracht van de aanvrager reke ning. Dat is, aldus De Keijzer, ook niet meer dan billijk, omdat de financiële middelen beperkt zijn en een aantal ouderen de kosten van zo'n systeem zelf kan betalen. De commissieleden waren dat met hem eens, maar dron gen er toch op aan dat de gemeente Vlissingen meer bekendheid geeft aan de mogelijkheid tot subsidiëring. De discussie over het alarmeringssys teem voor ouderen vond in het kader van het agendapunt flankerend oude renbeleid plaats. Dat is erop gericht ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen De maaltijdvoorzie ning via Tafeltje Dekje slokt, bleek tij dens de vergadering, een behoorlijk deel van het budget voor het flanke rend ouderenbeleid op. De oorzaak daarvan ligt deels bij een financieel te kort dat in het verleden is opgebouwd. Dat wordt weggewerkt. Vlissingen heeft echter ook gekozen voor een be zorging van de maaltijden door sen die in dienst zijn van de gemi Dit is gebeurd om de continuït waarborgen. A. Beun van de stic Welzijn voor Ouderen merkte o de stichting studeert op alternat voor die werkwijze van hetprojei gemeente Vlissingen krijgt vanb nisterie van welzijn, volksgezon en cultuur per jaar 90.000 gulder het flankerend ouderenbeleid, D wachting is dat dat bedrag vo jaar zal worden verlaagd. De adviescommissie voor hetouc beleid besprak ook even een n van het ministerie van volkshu ting, ruimtelijke ordening enmili heer (VROM) over de ouderenhu ting. De leden vonden het raad de nota eerst te laten bespreken de ouderenbonden in Vlissingen huisvestingscommissie van die i renbonden. De notitie waarin di aanbevelingen voor gemeentelij leid op dat terrein worden gei komt dan eind augustus in de con sie aan de orde. MIDDELBURG Voorafgaand de Middelburgse braderie word jaar een kleurwedstrijd gehouden kinderen tot en met veertien Kleurplaten kunnen opgehaald den bij de deelnemers aan de brai die herkenbaar zijn aan het brai affiche op de winkelruit. De werto ken kunnen tot en met 11 juni in verd worden bij de ABN-bank aa markt. De prijsuitreiking vindt p op de laatste braderiedag, zaterdi juni omstreeks 16.30 uur bij het dium op de Markt. WALCHEREN 28 en 29 mei 1988 CENTRAAL ALARMNUMMER 01184-14444 Vlissingen: zat. 0/90-24.00 uur: W. v. Ouwerkerk, Gerbrandystr. 6, tel. 65498. Zon. 0.00-24.00 uur: J. L. R. H. van Pelt, Julianalaan 7, tel. 12255. Visi tes aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30-13.00 en 17.30-18.00 uur (zonder afspraak). Middelburg: vrij. 18.00-zat. 24.00 uur: A. P. Bruijnzeel. Herengracht 68, tel. 15814; zon. 0.00-24.00 uur: S. A. van de Haak. Rouaansekaai 47, tel. 12637. Vi sites aanvragen vóór 10 uur. Spreek uur voor dringende gevallen: 12.30- 13.00 en 17.30-18.00 uur (zonder af spraak). Middelburg-Zuid: patiënten van de artsen Visser, Ponten, Kodde en Heere zie dienst onder Souburg, Nieuwland en Arnemuiden. Souburg, Nieuwland en Arnemuiden: zat. 0.00-24.00 uur: A. G. Bouwmeester, Stationsplein 1, Arnemuiden, tel. 01182-1308; Zon. 0.00-24.00 uur: J. Vis ser, Wachttoren 19, Middelburg, tel. 01180-37431. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende geval len: 12.30-13.00 en 17.30-18.00 uur. Gapinge, Grijpskerke, Oostkapelle, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: zat. 8.00-zon. 23.00 uur: W. Rullens, Dorpsstraat 2, Oostkapel le, tpl. 01188-1276. Westkapelle, Zoutelande, Koudeker- ke, Domburg, Aagtekerke, Biggeker ke en Meliskerke: voor de praktijken van de artsen Van Eede, Vaandrager, Noorlander en Van der Male, vrij. 18.00-zon. 24.00 uur: P. K. Noorlander, Middelburgsestraat 94, Koudekerke. tel. 01185-1231. Voor de praktijken van de artsen Bou- wense en Stutterheim (ook voor Grijpskerke), vrij. 18.00-ma. 08.00 uur: A. Stutterheim, Beukelmanstraat 8, Meliskerke, tel. 01186-1760. Spreekuur zat. en zon. van 11.00-12.00 uur: M. A. Ton, Badhuisstr. 45, Vlissin gen, tel. 01184-14643. Landbouwhuisdieren: tel. 01180- 33803, visites aanvragen van 8-9 uur. Kleine huisdieren: mw. Th. J. Drie huis, tel. 01184-66548. Consult alleen na telefonische afspraak. Dierenartsenpraktijk 'Oostkapelle', Oude Domburgseweg 33a te Oostka pelle, tel. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. De dienst van elke apotheek vangt aan om 17.30 uur en eindigt de vrijdagmor gen daaropvolgend. Middelburg: A. Ringeling. Lange Delft 133, tel. 12538. Vlissingen: Apotheek Paauwenburg, Troelstraweg 2a, tel. 70717. Voor geheel Walcheren via alarmcen trale tel. 01184-14444. Vlissingen: vrij. 18.00-ma. 8.00 uur: mevr. H. J. Klompe, tel. 71140. Middelburg: vrij. 18.00-zon. 24.00 uur: mw. J. Drijdijk, tel. 26045. 0^0 Ij RIJWIELEN Gespecialiseerd in grote maten MIDDELBURG - BREEWEG 17-24 TELEFOON (01180) 13187 Gazelle fietsen rijden op Vredestein banden. De Metro staat voor ruim en royaal rijplezier. Pittig, krachtig acce lererend bereikt hij een top van bijna l(i() km/uur. De onafhanke lijke wielophanging rondom garandeert een rotsvaste wegligging. Maar dat kunt u beoordelen als u eens een proefrit maakt. Wij nodigen u graag uit om deze veilige en betrouwbare auto bij ons te komen testen. U zult ongetwijfeld opmerken dat degelijk ook mooi kan zijn. De moderne styling met Engelse touch doet klasse vermoeden. Het verzorgde interieur sluit helemaal aan bij het temperamentvolle karakter van de auto. Zijn veelzijdigheid is een sterk punt. Het royale interieur met derde deur biedt voldoende ruimte voor vier personen. De schone 1.300 cm 1 motor is even zuinig als onderhoudsvriende- lijk. Starten-lopen, rijden en blijven rijden met een ekonomisch brandstofverbruik van 5,0 liter/100 km bij 00 km/ uur konstant. Als deze eigenschappen u aanspreken, kunnen we het ook over meer details eens worden. Wat de prijs betreft kunnen wij kort zijn: f 14.095,-. Een bijna magisch te METRO VANAF M k noemen bedrag. We hebben hem QQ f* '4' k fï/}lT dan ook Metro Magie genoemd. of 1!)2,- p. mnd.'A PRIJS INC! BTW. Af FABRIEK. EXC.I AFLEVERINGSKOSTEN PRIJS FN SPECIfIKATIE WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN(EEN HUUROVEREINKONIST VIA LFN. MET EEN WEIELIJKE AANBI.IAI IN', VAN JV f f N l ijQI'llilj VAN if. JBMND.F19? PMND EffEKIIEVE RENTE 'A3". I' JU. GELDIG TOT 30 JUNI 1988; AFGEBEELD IS 0Ë 1 I lS VLISSINGEN De Vlissingse wo ningbouwvereniging Basco heeft de bewoners van twaalf eengezinswo ningen aan de Josef Israëlslaan in Vlissingen onfatsoenlijk behandeld. Zij heeft onterecht de huurders be kend gemaakt dat de huur wordt op gezegd als ze niet instemmen met sloop van hun woningen. PvdA-raads- lid C. Hendriks noemde in de Vlis singse gemeenteraad donderdag avond de actie van de grootste ver huurder in Vlissingen chantage. An dere leden van de raad vielen hem daarin bij. Basco wil de eengezinswoningen aan de Jacob Israëlslaan slopen en vervan gen door nieuwbouw. Zij acht het op grond van een door het architectenbu reau Wisse-Tuinhof-Slemmer uitge voerde studie financieel onhaalbaar de huizen te verbeteren. De bewoners zijn hiertegen in verzet gekomen. Ze hebben een eigen onderzoek doen ver richten door het bouwkundig bureau De Nooyer uit Arnemuiden. Uit die studie blijkt dat de woningen tegen een redelijke prijs kunnen worden op geknapt. Hendriks noemde donder dag dat rapport van De Nooyer net zo goed als dat van Basco. Hij wees er ook op dat de huizen jarenlang niet zijn on derhouden en dat ze, aldus De Nooyers onderzoek, na een stevige renovatie nog twintig jaar mee kunnen. Dat is het overwegen waard, vond de PvdA'er, omdat het hier om goed be taalbare en aantrekkelijke huizen gaat. Ook de raadsleden mevrouw J. Huizinga-Kivit (vvd), M. Dekker (cda), C. J. van der Weele (rpcu) en J. Schaap (d66) verweten Basco de zaak op de spits te drijven en een hautaine, a-so ciale houding. Zij drongen evenals Hendriks op een beslissing van de ge meente aan. Wethouder W. Wisse van volkshuisves ting gaf aan dat de gemeente al haar afkeuring heeft uitgesproken over de handelwijze van de woningbouwver eniging. Vlissingen eist van Basco dat zij de twee studies naast elkaar legt en gaat vergelijken. De gemeente zal, stelde Wisse, pas een standpunt inne men nadat dat is gebeurd. Hij voegde aan deze opmerking toe dat 'het hem een lief ding is als de huizen kunnen worden behouden'. AAGTEKERKE Het kampioen schap ereklasse ringrijden wordt za terdag in Aagtekerke verreden. Aan de kamp doen 13 drietallen, in totaal 39 rijders, mee. Het team van Gapinge, dat vorig jaar kampioen werd, verde digt zijn titel. De wedstrijden begin nen om 8.00 uur. MIDDELBURG - Het volleybaltoer nooi van de recreatiegroep Middel burg wordt dinsdagavond gehouden in sporthal De Kruitmolen in Middel burg en niet maandagavond, zoals eer der abusievelijk werd aangekondigd. De gekantelde tankwagen MIDDELBURG - De 47-jarige Vlaardingse chauffeur C. D. V. van het bedrijf Hollandsche Wegenbouw Zanen bv uit Heemstede kreeg donderdagmorgen in Middelburg de schrik van zijn leven. Zijn tankauto vloog uit de bocht bij het PZEM-gebouw aan de Poelendaelesingel en kwam vervolgens met een gekantelde aanhanger tot stilstand pal voor de ventweg naast de Nieuwe Vlissingseweg. De vermoedelijke oorzaak van het ongeval is een te hoge snelheid in de bocht. De wagen was geladen met water be stemd voor een werk van de firma in Souburg en kwam uit de richting van de Poelendaelesingel. Doordat de tank bij het kantelen lek sloeg liep de hele lading weg. Het ongeluk gebeurde 's ochtends om tien over acht. Het verkeer kon toen nog gewoon verder rijden. Pas om onge veer negen uur toen een takelwagen en een kraan gearri veerd waren, moest de Nieuwe Vlissingseweg gedeeltelijk afgesloten worden. Om tien uur stond de wagen weer op zijn wielen en had het verkeer weer vrij doorgang. komst in de consistorie van de Neder lands hervormde kerk in Ritthem. Op het programma staat onder meer een quiz. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Het seizoen wordt dinsdag 7 juni afgesloten met een fietstocht door de Zak van Zuid-Beveland.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 16