nspecteur onderzoekt jacht tegen huisartsen ruiningen-Perkpolder acé duurder dan een ntraler gelegen WOV Brandweer bevrijdt bejaard echtpaar uit personenauto Klei-water-wind- wolkentafel voor Zeeuwse Bibliotheek Havo-aardrijkskunde: geen standaardvragen Paal en perk aan correctievoorschriften PZC/ Streek )ort- en speldag sisonderwijs Middelburg [randje door likseminslag Tuinfeest bij The Missions to Seamen Zomermarkt voor Braziliaanse weeskinderen Inbraak in restaurant Middelburg wil zwemles speciaal onderwijs betalen LdAG 27 MEI 1988 15 WEIGERING9 HUISBEZOEK NCLUSIE TOLBRUG EXPLOITATIE MIJ: optimistisch MIDDELBURG VLISSINGEN Wandelsport - De wandelsport 'vereniging Willen is Kunnen uit Vlis singen houdt zaterdag voor de 18e maal de Mars Rond Walcheren. Er wordt een afstand gelopen van 65 kilo meter. Gevonden Bij de gemeentepoli tie te Vlissingen zijn in de periode van 18 tot 25 mei de volgende gevonden voorwerpen aangegeven: herenbril, driewieler, doosje folders, kinder horloge, katoenen trui, damesjack, dame sportemonnee met inhoud, kettinghanger, diverse sleutels, tasje met handdoek. Bij het dierenasiel te Vlissingen is in die periode het volgende aangegeven: een bruine bastaard hond, een Mechelse herder en een wit/rode kater. EHBO-diploma's Tijdens een bijeenkomst van de EHBO-afdeling Vlissingen in het clubhuis van VSV Marathon zijn veertien EHBO-diplo ma's uitgereikt. Eén cursist werd afge wezen. De examens werden afgeno men door de artsen G. J. van Geest en B. J. H. Hasken. De diploma's werden uitgereikt door dokter A. J. A. de Looff, die ook de opleiding verzorgde, reikte de diploma's uit. Scholingsbijeenkomst - De af deling Middelburg van de CPN houdt dinsdag 31 mei een openbare scho lingsbijeenkomst. De econoom Pim Juffermans zal een inleiding houden over beurs en economie. Hij zal onder meer ingaan op de oorzaken van de val van de beurskoersen op 19 oktober 1987. De bijeenkomst begint om 19.30 uur in het gebouw van de Wereldwin kel aan de Dam 47. WERK ROTTERDAMSE KUNSTENARES EINDEXAMENS 1988: DE LAATSTE LOODJES Examens Grieks Maatschappijleer IT-SOUBURG De geneeskun- inspecteur voor de volksgezond- in Zeeland, S. Lelie, stelt een on- oek in naar een klacht van me- iw H. Lamme uit Oost-Souburg Itwee Walcherse huisartsen. De jige Oost-Souburgse kwam afge- n weekeinde na een duizeling ten en belde twee artsen die dienst Volgens mevrouw Lamme -erden beiden te komen en heeft ot dinsdag moeten wachten voor aar huisdokter kon raadplegen. r0uw Lamme is longpatiënte en t een vergroot hart. Zaterdagmor- Itwam ze in alle vroegte na een dui- ig ten val, waarbij ze neusbloedin- opliep. Ze belde de dienstdoende p. Kodde uit Middelburg. Volgens rouw Lamme adviseerde hij haar gin bed te kruipen en te gaan sla- Ik werd behandeld als een klein i. Ik heb tot tweede pinksterdag doorgesukkeld. Toen heb ik dokter Groot uit Arnemuiden, die de week enddienst inmiddels had overgeno- mem gebeld en hij zei dat ik maar even langs moest komen op het spreekuur. Daar was ik uiteraard niet toe in staat", aldus de Oostsouburgse. Beide artsen betwisten mevrouw Lam mes versie van het voorval. Dokter Kodde kan zich het telefoontje niet meer herinneren. Hij veronderstelt dat de patiënte haar situatie heeft uitge legd zonder een visite aan te vragen. „Waarschijnlijk heb ik haar een advies gegeven en op het hart gedrukt bij aanhoudende klachten nogmaals te bellen. Er is geen enkele visite-aan vraag geweest die ik niet heb gehono reerd". Zijn collega R. G. G. Groot uit Arnemuiden ontkent eveneens gewei gerd te hebben een visite af te leggen. Hij zegt: „Na mijn verzoek op het spreekuur te komen, heeft ze waar schijnlijk niet duidelijk gemaakt dat JDELBURG - Een vaste Wester- elde-oeververbinding (WOV) bij liningen-Perkpolder (inclusief dhaving van een afgeslankt veer isingen-Breskens) is aanzienlijk irder dan een centraler gelegen |V. Dat concludeert de Tolbrug Ex- itatie Maatschappij (TBM) in een [port dat donderdag naar minister Bt-Kroes is gestuurd. Vooral de jkeersprognoses van de TBM geven dat de exploitatie van een derge- WOV (plus veer) een 'tamelijk ;ante aangelegenheid' is. TBM (één van de twee gega- len voor de bouw van de WOV) on- jraaft daarmee het alternatieve n Van Eeden dat eerder al door het tinciebestuur en Rijkswaterstaat ietigend werd veroordeeld. De an- gegadigde, de Exploitatiemaat- lappij Westerschelde (bouw van een |nel-brug), rapporteert dezer dagen over het tracé Kruiningen- Ikpolder, maar bewaart daarover Ir buiten toe het diepste stilzwijgen, [is gemeld vinden de rapportages r het plan Van Eeden plaats op spe ll verzoek van de minister, fcectleider G. P. M. van Os van de pl houdt de preciese inhoud van rapport ook nog onder de roos, hr hij wil wel kwijt dat zijn exploita- haatschappij is uitgekomen op een jistantieel' hogere prijs voor het Van Eeden. Hij verwees naar een (ceersprognose die de TBM heeft la- opstellen door het Nederlands |nomisch Instituut (NEI). Volgens prognose zal een WOV Kruinin- [Perkpolder al meteen in het eerste 'beduidend' minder verkeer te werken krijgen dan een centraler :gen tracé. „Dit verschil wordt in aren daarna alleen maar groter", gens het NEI is Van Eeden veel te imistisch over de 'schakelrol' die WOV bij Kruiningen-Perkpolder i vervullen voor het internationaal frgaand verkeer. Het NEI kent aan i dergelijke schakelrol slechts 'be- [kte betekenis' toe. Volgens het NEI DDELBURG - Zo'n twaalfhonderd iolieren (de groepen 7 en 8) van het iisonderwijs in Middelburg zijn, 'deeld over drie groepen, weer de rlijkse sport- en speldag begonnen, nderdag kwam de eerste groep aan beurt, vandaag (vrijdag) komt de ede groep aanbod en maandag 'ft' de laatste groep. De sport- en- Idag, die dit jaar de vijftiende edi- beleeft, wordt gehouden op de irtvelden van sportpark Voor- ■c'h in Middelburg. sport- en speldag bestaat uit twee ierdelen: een behendigheids- en houdingscircuit voor individuele staties en een spelprogramma voor «pen. De onderwijskrachten treden «ls scheidsrechters. Voor de indivi- «le prestaties met tien onderdelen i?t ieder kind een diploma met zijn aaide resultaten. Hardlopen, bal- Ten en touwtje springen zijn enke- 'Pdrachten bij het individuele pro- a. Dobbelsteenbal, Schots bal- nngstokbal en renbal worden in «psverband gespeeld. Per groep er eveneens prijzen te winnen. Zo- diploma's als groepsprijzen wor- later op de scholen uitgereikt. zal het regionaal verkeer de hoofd moot uitmaken. Een WOV bij Kruinin gen-Perkpolder is in dat geval 'minder gunstig gelegen' dan een centraler tracé. In handhaving van een (al dan niet afgeslankt) veer Vlissingen-Bres- kens, zoals het plan Van Eeden wil, ziet het NEI weinig heil. Men betwijfelt dat zo'n veerverbinding op verantwoorde wijze kan worden geëxploiteerd. Het veer zou bovendien de exploitatie van de WOV in gevaar brengen. Ligt de WOV er eenmaal dan is het de vraag of deze veerdienst 'nog lange tijd in stand kan worden gehouden'. zoiets onmogelijk was. Wanneer ze dat had verteld, was ik uiteraard bij haar langsgegaan. Nu is ze boos thuisgeble ven". Mevrouw Lamme zegt duidelijk ge vraagd te hebben om een bezoek. Ge neeskundig inspecteur S. Lelie be treurt het voorval. Hij neemt de zaak in behandeling en zal de klacht uit zoeken. Volgens hem doen dergelijke gebeurtenissen zich zelden in Zeeland voor. „Maar", zo zegt hij, „iedere keer is er uiteraard één teveel". Mevrouw M. Hendriks, secretaris van de Zeeuwse patiëntenvereniging Sa men Beter, kan zich niet helemaal vin den in de woorden van Lelie. Volgens haar weigeren artsen vrij vaak het ver zoek van de patiënt om op huisbezoek te komen. „Per jaar krijg ik ongeveer vijf officiële klachten, maar van horen zeggen zijn het er tientallen. Uit angst voor represailles houdt men vaak de mond dicht, terwijl gebleken is dat de arts bij volgende behandelingen juist rekening houdt met gëuite klachten". Wanneer de patiëntenvereniging een klacht binnen krijgt, wordt de betref fende dokter persoonlijk aangeschre ven. Biedt hij zijn verontschuldigin gen aan en is de patiënt tevreden, dan wordt de klacht geseponeerd. Maar als hij ontkent, wordt de klacht doorge speeld naar de inspectie. Mevrouw Hendriks van Samen Beter vindt dat de artsen in het geval van mevrouw Lamme zich niet achter smoezen kun nen verschuilen. „Via de telefoon kun nen ze geen diagnose stellen. Uit de te lefoongesprekken hadden ze kunnen opmaken hoe ernstig de situatie was en daaruit de conclusie moeten trek ken dat ze een visite moesten afleggen. De weigering had ernstige gevolgen kunnen hebben. Het zou niet de eerste keer zijn". Mevrouw Lamme tot slot: „Vroeger begreep ik nooit waar de term 'week end-doden' vandaan kwam, nu kan ik het me levendig voorstellen". De Vlissingse brandweer bevrijdt het echtpaar, dat gedurende de operatie met dekens werd warmgehouden. VLISSINGEN De hulpverlenings wagen van de Vlissingse brandweer moest er donderdagmiddag aan te pas komen om een ouder echtpaar uit Middelburg te bevrijden uit een per sonenwagen. De portieren van de au to wilden niet meer open na een bot sing op de kruising van de Paul Kru- gerstraat en de Industrieweg in Vlis- singen. P. J. C. B. (69) en zijn vrouw hielden geen lichamelijk letsel aan het ongeval over. De Middelburger B. reed over de In dustrieweg en wilde afslaan bij de krui sing met de Paul Krugerstraat rich ting de brug over het Kanaal door Wal cheren. Hij zag niet dat de 24-jarige J. C. C. uit Vlissingen op dat moment met zijn auto vanaf de Keersluisbrug kwam. C. bevond zich op de linkerrij baan van dat gedeelte van de Paul Krugerstraat en ging enigszins schuil achter een wagen die hij passeerde. De 69-jarige bestuurder dacht dat hij zon der enige moeite de rechterrijstrook van de straat over kon steken. Dat liep echter mis. De Vlissinger raakte B's voertuig in de zijkant, waarna die ver volgens tegen een lantaarnpaal bot ste. De twee klappen waren er de oor zaak van dat de deuren van de wagen van de Middelburger niet meer open konden. De twee personenauto's zijn met een takelwagen weggevoerd. VLISSINGEN The Missions to Sea men, gevestigd bij Scheldepoort in Vlissingen-Oost, houdt zaterdagmid dag een tuinfeest oftewel een Garden Fête. Het evenement begint om 13.00 uur, maar wordt pas een uur later offi cieel geopend door kapitein R. N. Blair, de attaché in Den Haag van de Britse landmacht en marine. Het hoogtepunt van het Garden Fête is een parachutisteshow door de leden van het paracentrum Midden-Zee land. Op het programma staan ook vlieger demonstraties. Verschillende oude le gerwagens en een mini-duikboot van de organisatie Nice and Easy uit Vlis singen zijn te bezichtigen. Eigenge maakte cakes en jams zijn voorts te koop. Bezoekers kunnen tevens deel nemen aan een aantal spelen, pony rij den en terreinritten maken. Een loterij wordt gehouden. De trekking is om 17.00 uur. De uitslag van de wedstrij den wordt een kwartier later bekend gemaakt. Het tuinfeest eindigt om 17.30 uur. MIDDELBURG - De Middelburgse rk basisschool Gaudeamus houdt zater dag een zomermarkt voor het werk van de missiezuster Pacific onder weeskinderen in Brazilië. Tijdens de markt bieden kinderen zelf spulletjes aan en de rijksdaalder, die ze voor een 'kraampje' neer moeten tellen is be stemd voor het goede doel. Ook zijn er ouders die ten bate van het werk van zuster Pacific zelfgemaakte spullen verkopen. Er is verder een bloemenstandje en er wordt koffie ge schonken, waarbij wafels en andere lekkernijen te verkrijgen zijn. Een rad van avontuur ontbreekt niet. De zo mermarkt rond - en bij slecht weer in - het gebouw van de school aan de West mede duurt van 10.00 tot 14.00 uur. De start (om 9.00 uur) en finish zjjn in het clublokaal aan de Oranjestraat in Vlissingen. De medische begeleiding is in handen van het Nederlandse Rode kruis. Wandelboekjes kunnen voor de; start ter afstempeling worden aange boden. De minimumleeftijd is 16 jaar. OUWERKERK In de nacht van dinsdag op woensdag is ingebroken in een restaurant aan de Weg van de Bui tenlandse Pers in Ouwerkerk. Eigena resse N. S. H. de K. uit Ouwerkerk deed aangifte van diefstal van een radio, een kassa, drank en sigaretten. De totale waarde van de ontvreemde goederen is nog niet bekend. MIDDELBURG - In de hal van de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg werkt tot en met zaterdag de Rotter- Kunstenares Marianne Smits geeft toelichting aan scholieren in de Zeeuwse Bibliotheek damse kunstenares Marianne Smits aan een heel bijzondere leestafel. De eerste vormen zette ze donderdag op en vandaag en morgen zal ze het ge heel verder uitwerken. De houten tafel en twee bijbehorende stoelen geven haar indrukken van Middelburg weer. De Rotterdamse kunstenares reist al maanden door Ne derland en in iedere provinciehoofstad maakt zij een bijpassend object in een openbaar gebouw. Haar werken ko men soms in een bibliotheek tot stand, soms in een gemeentehuis, maar ze is ook al eens in een station aan de slag gegaan. Middelburg is als achtste stad opgenomen in haar nu al bijna twee jaar lopende landelijke project, dat ze 'buiten-binnen' heeft genoemd. Na een paar wandelingen door Middel burg en lang nadenken vond ze klei, water, wind en wolken de belangrijk ste impressies, die ze wilde weergeven in de Zeeuwse hoofdstad. Omdat ze in de Zeeuwse Bibliotheek ging werken en het object daar ook zal blijven staan, koos ze voor een leestafel. De tafel heeft twee niveaus, zodat zo wel kinderen als volwassenen er ple zierig aan kunnen zitten. De niveaus geven tegelijk ook aarde en water weer. Het onderste blad symboliseert het water en het bovenste de aarde, die in Zeeland steeds boven het water uit weet te stijgen. De poten van de tafel 'ES - Door blikseminslag in een an- 'ne is donderdagavond een klein "idje uitgebroken onder het dak n een woning aan de Sleutelkens- 'n de Goese wijk Noordhoek. De Ksem ontlaadde zich via de anten- <«bel tot op de centrale verwar- en de aardleidingen, zo stelde de ese brandweer vast. De kabel is i het dak tot aan de televisie ver- 'nd. Het toestel zelf is niet bescha- d, inslag ging gepaard met een forse P. die in een groot deel van Goes s te horen. Door kordaat optreden Peen buurman kon worden voorko- dat het dak vlam vatte. De man te een ladder tegen het dak en richt let een tuinslang een waterstraal «er de dakpannen, zodat het smeu lde houtwerk werd geblust nog voor t kon gaan branden. GOES - Het merendeel van de eindex amenkandidaten sloot donderdag met een opgelucht gevoel de deur van 'het zweetkamertje'; de tijdelijk tot examenzaal omgedoopte gymzaal. Niet omdat de examens waren meege vallen, maar omdat het de laatste keer was dat zij moesten opdraven. Op het menu stonden aardrijkskunde en enkele 'buitenbeentjes' zoals Spaans, Grieks en maatschappijleer. Slechtziende havo- en vwo-kandida- ten waren donderdag bij het eindexa men aardrijkskunde duidelijk in het nadeel. In beide examens werden de vragen opgefleurd met weliswaar fraaie, maar in het licht van de vraag stelling vage luchtfoto's van het Lim burgse Eyserbeek-dal en het Wadden gebied. Leerlingen van het Goese Buys Ballot College klaagden behalve over de wazige kiekjes weinig. Zowel het havo- als vwo-examen bood afwis selend eenvoudige en pittige open vra gen. Het gros van de leerlingen dacht dan ook uit de rode cijfers te blijven. Voor de havo-klanten dienden acht vragen over demografie als opmaat. Het examen bevatte daarnaast de on derwerpen energie, het Nederlandse landschap (onderverdeeld in krijt-, löss en duinlandschap) en fulmineerde in enkele lastige vragen over de Bondsrepubliek Duitsland. De dames en heren examinanten moesten aan de hand van een tabel zien te achterhalen waarom de produktiewaarde in noor delijke steden als Hamburg en Bre men over de periode 1973-1981 was achtergebleven ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Ook docent D. L. van Noppen achtte het een ver draaid lastige opgaaf. Hij vond het ha vo-examen beslist geen weggevertje, maar ook niet buitensporig moeilijk. De havo-leerlingen waren niet onver deeld gelukkig met de opgaven. Voor Antoinette de Dreu, die het eerst bui ten stond, zat het venijn in het staar tje. „Vooral Duitsland en ook wel de opgaven rond de landschappen waren pittig". Daniëlle Kaat wuifde alle ne gatieve opmerkingen weg. „Het was wel makkelijk. Alleen de vragen over het bruto nationaal produkt in Beie ren waren niet eenvoudig". Kapelle- naar Hans Reijerse noemde aardrijks kunde tot nu toe zijn „makkelijkste examen", terwijl anderen zonder com mentaar hoofdschuddend huiswaarts sjokten. De landenkennis speelde ook de vwo- kandidaten op het Goese Buys Ballot College parten. Waar de havo met buurland Duitsland worstelde, lag het vwo in de clinch met de Verenigde Sta ten. Zo wisten Marcel de Koning uit 's- Gravenpolder en Arjaan van Asselt uit Heinkenszand de staten New England en New Mexico moeilijk te plaatsen. Beiden waren niet echt te spreken over het examen. „Allemaal redenen en oorzaken, niks letterlijk uit het boek. Veel leren had weinig zin, het vergde over het algemeen veel inzicht", ver zuchtte het tweetal. Esther Dekker uit Kloetinge had de hand niet omge draaid voor de opgaven over het Wad- DEN HAAG (ANP) Bepalend bij het nakijken van meerkeuzevra gen in de gemengde examens lbo mavo is uitsluitend de letter van het juiste antwoord dat de kandi daat heeft genoteerd. Staatssecre taris Ginjaar-Maas van onderwijs schrijft dit in een brief aan de rec toren/directeuren van de scholen voor lbo en mavo naar aanleiding van de onrust die is ontstaan over de correctievoorschriften. De correctieregeling voor de eind examens maakte het mogelijk dat bij meerkeuzevragen een fout ant woord in sommige gevallen toch goed kon worden gerekend. De exa menkandidaten moesten namelijk niet alleen de letter van het juiste antwoord (a,b,c of d) aangeven, maar ook het eerste en laatste woord van dat antwoord. Schreef de leerling de letter fout, maar gaf hij wel het juiste eerste en laatste woord, dan kon dat antwoord toch goed worden gerekend, mits er geen andere antwoorden waren met het zelfde eerste en laatste woord. De onrust hierover ontstond toen het Landelijk Aktie Komitee Scho lieren (LAKS) via de klachtenlijn verschillende meldingen ontving over de onduidelijke correctie-rege ling. De staatssecretaris schrijft in haar brief dat deze onduidelijkheid zo spoedig mogelijk opgeheven dient te worden. „In overleg met de voorzitter van de Centrale Examen commissie Vaststelling Opgaven (CEVO) is daarom besloten dat bij de correctie bepalend is of de kandi daat de letter van het juiste ant woord heeft genoteerd", aldus Gin jaar-Maas. Ze zegt verder ervan uit te gaan dat er op wordt toegezien dat dit voorschrift onverkort wordt toegepast, ook in de gevallen dat correctie heeft plaatsgevonden. dengebied, de demografie en Indone sië. Alleen de finale De Verenigde Staten het onderwerp regionale on gelijkheid zorgden voor enige proble men. Ook het vwo-examen bevatte veel gra fiekjes en tabellen. En daar was vol gens docent Van Noppen redelijk uit te komen. Dat zoveel examinanten klaagden over het onderdeel VS, snap te hij niet. „Het is gewoon allemaal leerwerk. Ik ben over die vragen best te spreken, beslist niet te moeilijk". Het Waddengebied, het zandland schap en het rivierkleilandschap kwa lificeerde hij zelfs als „vrij eenvoudig". Lastiger vond hij de zes vragen over re gionale ongelijkheid. Van Noppen sprak van een havo- en vwo-examen „op redelijk niveau". Docent P. Clous van de Thorbecke- scholengemeenschap in Arnhem wil niet klagen over het examen (d-ni- veau) voor lbo-mavo. „De voorberei ding was in ieder geval optimaal, want alle vragen die over de Randstad, In donesië en Bondsrepubliek Duitsland werden gesteld, zijn behandeld in de klas", aldus Clous. Het gros van de leerlingen rekent dan ook minimaal op een zes of een zeven. Afhankelijk van hun interesse vonden zij de vragen 'ge makkelijk' of 'iets moeilijker'. Een verhaal uit de 'Ethica' van de Griekse schrijver Plutarchus (eerste eeuw na Christus) was het menu voor de leerlingen die het vwo-examen Grieks deden. Plutarchus geeft in deze bundeling verhalen voorbeelden van goed menselijk gedrag. Er was door de eindexamencommissie gekozen voor het verhaal van een adellijke dame die haar verkrachter heeft vermoord. Zij werd voor de Macedonische koning Alexander de Grote geleid en vrijge sproken. „Een goed sluitend verhaal. goed lopende zinnen, goed vertaal baar, aldus mevrouw Van Asseldelft, lerares Grieks aan het Groninger Wil lem Lodewijk Gymnasium. Er zaten enkele 'verrassingen' in het vwo-examen economie 2 en recht. Toch was het volgens docent M. Nie- rop van het Zaanlands Lyceum in Zaandam redelijk te maken. De ver rassing zat in de opgaven drie en vier, waarin vragen op het gebied van de marketing en de organisatie en tech niek van de handel werden gesteld. Die zaken zijn pas sinds kort toege voegd aan de eindexamenstof. „Je kunt dan niet terugvallen op eerdere examens. De opgaven over de admini stratie van een handelsonderneming, kostprijscalculatie en financiële re kenkunde, waren standaard", aldus Nierop. De leerlingen van het Zaanlands Ly ceum vonden het examen vrij pittig. „Maatschappijleer kreeg vaak het ver wijt dat het een 'zwam-maar-raakvak' was. Er zijn nog geen bundels beschik baar waarmee je de scholieren op een eindexamen kunt voorbereiden. Er be staat ook geen traditie van jaren voor dit vak. Maar het heeft nu. dank zij het landelijk eindexamen, een eigen sta tus verworven". Grote tevredenheid bij Pieter de Viet, conrector van de gemeentelijke dag en avond-scholengemeenschap in Rotterdam, waar maatschappijleer gisteren voor het eerst werd geëxami neerd. Deze school voor volwassenen onderwijs is een van de weinige in Ne derland die het bij wijze van experi ment op het rooster heeft mogen zet ten. De gevraagde onderwerpen waren globaal gelijk: mens en arbeid, poli tieke besluitvorming en de rol van de massamedia. zitten vast in vier dikke houtblokken, die terugverwijzen naar de klei. Aan de rugleuning van de lage stoel, bestemd voor kinderen, is een wolken- groep bevestigd, want kinderen dro men nog en durven met hun hoofd in de wolken te zitten. De stoel voor vol wassenen is versierd met schichten, die de wind uitbeelden; de nuchtere wind die uit de hoofden van volwasse nen de meeste dromen wegblaast. De groenige, grijzige, blauwe, bruine en roze tinten, waarin de tafel en stoelen worden geverfd, moeten iets van het transparante Zeeuwse licht weer ge ven. Middelburg was voor Marianne Smits een moeilijke opgave. Ze heeft veel kennissen in de Zeeuwse hoofdstad en komt er daarom vaak. Hoewel ze even als in de andere provinciehoofdsteden een paar keer als een toerist de hele stad is doorgelopen, wilde zich geen objectief beeld vormen. Sinds vorige zomer was ze in gedachten al met Mid delburg bezig en uiteindelijk is ze toch maar aan de slag gegaan. Haar werk voor het project wordt on der meer betaald uit een subsidie van de provincie Zuid-Holland. De ge meenten waar ze te gast is, betalen de materiaalkosten en het werk komt uit eindelijk ook in hun bezit. Soms is een impressie maar een tijdelijk bestaan beschoren. Zo maakte Marianne Smits samen met de actrice Ellie Riet veld in het stadhuis van Arnhem een compositie met geluid en papier op een vloer, die snel weer ontruimd moest worden. Sommige werken kun nen ook langer mee, zoals de tafel in Middelburg en een serie houten 'open deuren' die de kunstenares maakte voor het stadhuis van Assen, een stad die op haar wel erg gesloten over kwam. De hoofdsteden van het noorden en oosten van Nederland heeft Marianne Smits nu bewandeld en bewerkt, res ten nog het zuiden en westen. Na Mid delburg zijn Maastricht, 's-Gravenha- ge en 's-Hertogenbosch aan de beurt. Ze denkt daar toch nog wel een jaartje mee kwijt te zijn. Waarom de Rotterdamse niet gewoon thuis in een atelier aan de slag gaat, daar heeft ze een goede verklaring voor. „Ik werk graag voor mensen en met mensen. Ik wil hen mijn interpre tatie van hun woonomgeving graag laten zien en een openbaar gebouw is daarvoor een goede plaats". De tafel van Marianne Smits zal een vast plaatsje in de bibliotheek krij gen. MIDDELBURG - B en w van Middel burg vinden, evenals het kader van de betreffende scholen, dat zwemles zo belangrijk is voor jongeren in het voortgezet speciaal onderwijs, dat er geld voor op tafel moet blijven ko men. Nu zwemmen voor die groep niet meer door het rijk wordt vergoed, moet Middelburg bijspringen, vindt het college van b en w. De raad krijgt daarom maandag een voorstel van b en w om zelf geld uit te trekken voor zwemles aan jongeren met omgangs- en gedragsproblemen en moeilijk en zeer moeilijk lerende jongeren. B en w vinden dat bij de zwemles indien nodig ook busvervoer vergoed moet worden. De vergoeding zou in Middelburg gaan gelden voor de leerlingen van de Klimopschool, de Korczakschool, de School voor Prakti sche Vorming en de aanvangsgroep van de Toorenvliedtschool. B en w willen voor dit jaar ruim 16.500 gulden beschikbaar stellen voor het zwemonderwijs.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 15