Minder water halen uit de Vesthoek Brabant is genoodzaakt om in Zeeland mestoverschot te slijten Vier weken voor rijden met bijna dodelijk promillage Meeste vrouwen zoeken nog traditionele baan Dienstverlening voor reeks van inbraken Boete geëist voor diefstal brandkast Internationale viswedstrijd by Dishoek Presentatieconcert bij uitreiking van etuigschriften cursisten 'hafabra' Jubileumavond Woord en Daad in Middelburg Naturistenclub houdt open dag Geslaagd PZC/ provincie 13 PLEIDOOI NATUURMONUMENTEN: provincie. Heffing middelburgDe stichting woord mm* y~j Silo's Milieuvriendelijk Kinderopvang VRIJDAG 27 MEI 1988 's-GRAVELAND - De Vereniging tot Behoud van Natuurmonu menten in Nederland vindt dat de onttrekking van natuurlijk grondwater uit de duinen in de Schouwse Westhoek beperkt moet worden. Dat is mogelijk door vergroting van de drink waterwinning via infiltratie van Haringvlietwater in de dpi- nen. Bovendien kunnen dan de winningsmiddelen in een aan zienlijk kleiner gebied samengebracht worden. Dit stelt Na tuurmonumenten in een reactie aan gedeputeerde staten van Zeeland op het voorontwerp-grondwaterbeleidsplan van de De vereniging, die eigenaar is van de Zeepeduinen bij Haamstede, gaat uit- vöerig in op de samenhang tussen wa teronttrekking en natuuraantasting. In dit verband vraagt Natuurmonu menten zich af of het teveel aan water dat zich nu in voorj aar en winter mani festeert, op de één of andere manier te gebruiken Is als bijvoorbeeld infiltra tiewater. Dit zogenaamde 'drangwa- ter' dat uit de duinen stroomt, is daar toe geschikter dan het gebiedsvreem- de Haringvlietwater (in hoofdzaak af komstig uit de vervuilde Rijn). De ver eniging betreurt het dat in het grond waterbeleidsplan geen aanwijzingen Voor hergebruik van drangwater te vinden zijn. Ingeval van buitengewone of extreme omstandigheden mag voor de drink watervoorziening gebruik worden ge maakt van de waterputten bij het vliegveld Haamstede. Natuurmonu menten tekent aan dat onduidelijk is wat onder dergelijke omstandigheden verstaan moet worden en wie dan be paalt of de bronnen bij het vliegveld Ingezet mogen worden. „Juist in droge zomers zijn ook de gevolgen voor de natuur door benutting van de vlieg veldbronnen erg groot", aldus de ver eniging. „Dit effect wordt nog ver- sterkt wanneer infiltratie van Haring- vlietwater niet mogelijk is". Voorge steld wordt de onttrekking via de vliegveldbronnen in elk geval aan een maximum te binden van 50.000 kubie ke meter per jaar. Volgens Natuurmonumenten is het peilbeheer In de landbouwgronden die aan het duingebied grenzen, van groot belang. De provincie mag dat niet zon der meer aan het waterschap overla ten. De vereniging beklemtoont dat dat polderpeilverlagingen die van in vloed kunnen zijn op de Schouwse dui nen, in elk geval uitgesloten moeten zijn. Natuurmonumenten zet vraagte kens bij de prognose dat in 1995 zo'n 3,6 miljoen kubieke meter drinkwater per jaar nodig is. „De grenzen van de groei van de recreatie op het eiland zullen spoedig bereikt zijn". MIDDELBURG Zondag 5 juni wordt aan de stranden bij Dishoek de aarlijkse internationale viswed strijd gehouden, georganiseerd door de hengelsportvereniging Middel burg en hengelsportspeciaalzaak Brammetje Dump. De wedstrijd, waaraan enkele honderden henge laars uit Nederland, België, Frank rijk en Duitsland deelnemen, begint 's morgens om half elf en duurt tot half twee 's middags. Iedereen kan aan deze vrije wedstrijd meedoen. Het inschrijfbureau is geves tigd in het verenigingsgebouw Cou- burg aan de Duinweg 4 (naast het WV-kantoor) in Koudekerke. Tot een uur voor de wedstrijd kunnen de deel nemers zich daar aanmelden. Het in schrijfbureau gaat 's morgens om half acht open. Voorinschrijving is moge lijk bij de organisatoren. Er zijn twee nieuwe elementen in de wedstrijd gebracht. Dit jaar wordt er op lengte gevist (vorige wedstrijden telde het gevangen gewicht aan vis) en de nummering begint met de lage nummers bij Dishoek, oplopend rich ting Vlissingen naar de hoge num mers. Dit laatste is vooral bedoeld om de 'moeilijke' stranden uit te sluiten. De prijsuitreiking volgt na afloop van de wedstrijd in het verenigingsgebouw Couburg in Koudekerke. GOES - Het Samengesteld Zeeuwse Bond Orkest en het koperensemble Paul van Belzen geven woensdag 8 ju ni een presentatie-concert in de Prins van Oranje te Goes. Het concert heeft plaats tijdens de officiële uitreiking van getuigschriften aan de deelne mers van de cursus 'assistent dirigent hafabra', wat staat voor harmonie-, fanfare- en brassorkesten. Het orkest zal voor deze gelegenheid door een zestal cursisten worden gedi rigeerd. Op het programma staan werken van Purcell, Handel, de Haan, Boekei, Sullivan en Milray. Het kope rensemble is onder meer te beluisteren in werk van Scheidt, Walther, Barbo- teu, Severson en Mancini. Het concert vangt aan om 20 uur. Vijftien cursisten hebben deelgeno men aan de tweejarige opleiding voor .assistent dirigent hafabra. Tien daar van kunnen het getuigschrift in ont vangst nemen uit handen van voorzit ter mr J. j, p. m. Asselbergs van de Zeeuwse Muziekschool. De geslaag den zijn P. J. Baan, D. A. Broers, R. P. -Clarisse, J. Geluk, P. A, Meliefste, A. van Nieuwenhuijze, A. Stroo, H. de Vos, s. Wisse en M. Zuidijk. en Daad viert morgen (zaterdag) het '5-jarig bestaan met een koor- en sa- menzangavond in de Nieuwe Kerk in Middelburg. Aan deze avond werken mee het koor Deo Cantemus uit Rotterdam onder leiding van Arie Pronk, de sopraan Femmy van de Weg en organist Jan van Weelden. De jubileumavond, die 19.30 uur begint, wordt geopend door ds T. W. van Bennekom uit Goes. De heer De Pater van de stichting Woord en Daad geeft op deze avond voorlichting over de projecten in Bur kina Faso. De samenwerkende kamers van koop handel en fabrieken in Zeeland protes teren in een reactie op het plan tegen invoering van een grondwaterheffing. Becijferd wordt dat zo'n heffing (drie cent per kubieke meter water) voor het bedrijfsleven een lastenverhoging van 210.000 gulden per jaar met zich mee brengt. De hoogte van de heffing is aanzienlijk hoger dan die in Noord- Brabant en dat is nadelig voor de con currentiepositie van het Zeeuwse be drijfsleven,«aldus de samenwerkende kamers. De kosten die de grondwater wet veroorzaakt, moeten uit de alge mene middelen worden betaald, beto gen de kamers. Bezwaren zijn er ook tegen een hef fing in het kader van de wet bodembe scherming. Die komt voor het be drijfsleven op 165.000 tot 230.000 gul den per jaar. Via de heffing moeten schadevergoedingen worden betaald aan mensen en bedrijven die vanwege waterbelangen moeten wijken. De sa menwerkende kamers zien dat niet zitten en ze pleiten voor een geringer beschermingsniveau in de waterwin gebieden, waardoor minder schade vergoeding hoeft te worden uitge keerd. In het bijzonder de sanering van het wingebied Sint-Jansteen waardoor bedrijven moeten verdwij nen heeft niet de instemming van de kamers. Er wordt op gewezen dat strenge voorschriften op Nederlands grondgebied nauwelijks zin hebben, zolang de risicodragende activiteiten in België gewoon doorgaan. i-. De mestsilo bij Wolphaartsdijk. GOES - Zolang de industriële ver werking van mest nog in de kinder schoenen staat, blijft het noodzake lijk voor pluimvee-, rundvee- en varkenshouders in Oost-Brabant hun mest in Zeeland af te zetten. Ze willen ongeveer 12,5 procent van de hoeveelheid mest die ze jaarlijks produceren in de akkerbouwgebie den van zuidwestelijk Nederland zien kwijt te raken. Het gaat daarbij vooral om drijfmest. En die willen de meeste Zeeuwse akkerbouwers niet hebben. De Brabanders gaan proberen door deze afkeer heen te breken. De 935.000 runderen, 5,8 miljoen var kens en 30 miljoen kippen in Oost- Brabant zijn samen leder jaar goed voor bijna 20 miljoen ton mest. Daar van kan ongeveer 17,5 miljoen ton in het gebied zelf worden gebruikt. Om van de rest af te komen hebben de veehouders hun blik westwaarts ge richt. Ze hebben daarvoor nieuwe begrippen geïntroduceerd. Oost- Brabant geldt als een overschotge- bied en Zeeland wordt gezien als een tekortgebied. De redenering ligt dan voor de hand: het overschot in het ene gebied moet worden gebruikt om het tekort in het andere op te vul len. De Zeeuwse akkerbouwers heb ben evenwel bezwaren tegen deze re deneertrant. Om te beginnen zijn ze het niet eens met de aanduiding te kortgebied. Voorzitter H. C. van der Maas van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij (ZLM) heeft het daar om consequent over Zeeland als een niet-overschotgebied. Een nuance verschil mogelijk, maar het geeft wel weer hoe in deze provincie wordt ge dacht over de vanzelfsprekendheid waarmee de Brabantse boeren den ken hun overtollige mest kwijt te kunnen raken. Veel akkerbouwers zijn de laatste ja ren overigens toch wel meer dierlijke mest gaan gebruiken. Dat is dan vooral droge kuikenmest, die op ho pen kan worden opgeslagen. Deze mest is daardoor gemakkelijker te verwerken dan drijfmest. Omdat maar weinig akkerbouwers een mestverspreider hebben, moet die worden uitgereden door een loon werker en die is niet altijd beschik baar op de momenten waarop de boer het werk uitgevoerd wil hebben. Dat weerhoudt veel agrariërs in Zee land ervan deze natte mest te gebrui ken. Daarbij komt dan nog dat in de akkerbouwgebieden twijfels be staan over de kwaliteit van de dierlij ke mest. Er zit veel water in (tot 90 procent), verschillende partijen mest kunnen qua samenstelling sterk uiteen lopen en er zitten nogal eens onkruidzaden in. En voor dat laatste is een akkerbouwer erg be ducht. Volgens voorzitter ir A. J. Latijnhou wers van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (NCB) doen de veehouders in Oost-Brabant veel moeite om de kwaliteit van de mest op het niveau te krijgen dat de ak kerbouwers als eis stellen. Door spaarzaam om te gaan met water bij de verzorging van de dieren en de rei niging van de stallen kan het droge stofgehalte van de mest worden ver beterd. En de vrees voor onkruidza den in de mest is ongegrond wanneer uitsluitend drijfmest van varkens en leghennen wordt aangeboden. Daar zitten, in tegenstelling tot runder- drijfmest, geen onkruidzaden in. De stichting Mestbank Brabant/Zee land heeft de afgelopen jaren gepro beerd op een stuk of tien plaatsen in Zeeland grote silo's te bouwen die zouden kunnen fungeren als regiona le distributiepunten voor de ver spreiding van mest. Onder meer in Dreischor, Nieuwerkerk en Rilland waren dergelijke opslagplaatsen voorzien. De Mestbank heeft even wel moeten vaststellen dat er voort durend belemmeringen bleken te zijn. Was in het ene geval de wegen structuur niet geschikt, in het ande re geval lagen er onoverkomelijke planologische bezwaren. Latijnhou wers: „Daar zat bij de gemeenten steeds achter: wat schieten we ermee op. Zo'n mestsilo kan stankhinder met zich meebrengen, er rijden regel matig zware vrachtauto's heen en werkgelegenheid levert zo'n opslag plaats nauwelijks op". Eén en ander is aanleiding geweest om het over een andere boeg te gooi en. Geprobeerd wordt nu recht streekse overeenkomsten te sluiten tussen een akkerbouwer en een vee houder. Op kosten van de laatste wordt dan op het terrein van het ak kerbouwbedrijf een mestsilo ge plaatst, waarin de veehouder zijn mest deponeert. De akkerbouwer, die zich verbindt de silo bijvoor beeld vijf jaar te laten staan, kan die mest gebruiken. Hij weet dan pre cies van wie de mest afkomstig is, zodat bij eventuele klachten over ongerechtigheden in de mest ver haal kan halen bij de leverancier. Ook Brabantse loonbedrijven die zich bezighouden met transport van mest proberen in Zeeland dergelijke silo's te plaatsen. Dat is bijvoorbeeld gebeurd op het bedrijf van de Wol- phaartsdijkse akkerbouwer A. J. B. Koert. Het 1200 kubieke meter grote bassin eigendom van de loonwer ker staat er nu bijna twee jaar. Koert mag het gebruiken. Hij koopt kippedrijfmest en laat die in de silo storten. Een roerinstallatie zorgt er voor dat de mest goed door elkaar wordt gemengd, zodat er sprake is van een homogene samenstelling. Koert laat daar dan een monster van onderzoeken, zodat hij precies weet welke hoeveelheden organische stof en mineralen zijn mest bevat. Daar kan hij dan bij het verdelen van de mest over zijn land rekening mee houden. Koert is zeer te spreken over deze manier van werken. „En het is nog milieuvriendelijk ook", zegt hij, „want ik gebruik nu minder langs kunstmatige weg vervaardigde meststoffen". Een ander milieu-aspect van mest vormt de stank die de verspreiding ervan veroorzaakt. Enkele jaren ge leden leek daar de oplossing voor te zijn gevonden door de uitvinding van de mest-injecteermachine, waarmee de mest in en niet op de grond wordt gebracht. De ontwikke ling van deze machine bracht aan vankelijk veel enthousiasme met zich mee. Dat is inmiddels wat ge temperd. Mede omdat de zware Zeeuwse zeeklei zich niet leent voor mest-injectie, lijken de mogelijkhe den van dit verwerkingssysteem ge ring. Hoger zijn de verwachtingen van de industriële verwerking van mest. De NCB, de Limburgse Land- en Tuin- bouwbond, de Rabobank en een aan tal coöperaties hebben zich verenigd in de BV Promest die in Helmond een experimentele mestverwer kingsfabriek bouwt. Het is de bedoe ling dat deze fabriek korrels mest en schoon water produceert. Volgende maand wordt een begin gemaakt met het opstarten van de fabriek. Het bedrijf vergt een inves tering van 22 miljoen gulden. In eer ste aanzet bedraagt de capaciteit 100.000 ton mest per jaar. Wanneer de installaties werken zoals de ont werpers zich het hebben voorge steld, zal de fabriek worden uitge breid, zodat jaarlijks 1 miljoen ton mest kan worden verwerkt. Het is de bedoeling dat op den duur elders in Oost-Brabant nog enkele van die mestfabrieken worden gebouwd. VLISSINGEN De ruim 200 leden tellende naturistenvereniging Zee- landia houdt zondag een open dag op' haar verenigingsterrein De Belt aan de Oostelijke Bermweg in Vlissingen (achter de Olau Line). Alle belangstel lenden zijn tussen 14.00 en 17.00 uur welkom in het kader van Wereldnatu-, ristendag. Zeelandia, opgericht in 1975, is de eni ge Zeeuwse naturistenvereniging en is; aangesloten bij de Nederlandse Fede ratie van Naturisten verenigingen (NFN). Deze federatie overkoepelt 45' verenigingen, met samen zo'n 15.000; leden. Op Wereldnaturistendag stel len alle verenigingen jaarlijks hum poorten open voor belangstellenden. „Naturisten streven naar een hero-; riëntatie van de mens op de natuur.- Daarbij wordt het naakte lichaam als: een natuurlijk gegeven beschouwd. In de praktijk komt dit neer op het naakt; recreëren en sporten in de vrije natuur en op het in stand houden van die na tuur. Daartoe beschikken de vereni gingen over eigen terreinen", aldus- een persbericht van de vereniging Zee landia, die overigens in het wintersei zoen voor haar leden ook naakt-zwe- muren en saunabezoeken organiseert.' TILBURG - Aan de Faculteit Educa tieve Opleidingen (opleidingen leraar V.O.) van de Hogeschool Katholieke Leergangen in Tilburg zijn geslaagd: J, J. Buijze, Goes, scheidkunde wiskun- de; L. Gelderland, Sas van Gent, En gels/Frans; G. M. Leijdekker, Zierik- zee, handvaardigheid/text. werkvor men. MIDDELBURG - De diefstal van een brandkast uit het gebouw van de PZEM, op 8 mei vorig jaar in Vlissin gen, werd bijzonder vlug opgelost. De politie zag een auto rijden waarvan de achterklep openstond en in de kof ferbak bevond zich de brandkast. Voor de politie reden genoeg om de wagen te laten stoppen en de inhoud aan een nader onderzoek te onderwer pen. De inzittenden werden voor verhoor mee naar het bureau genomen en bin nen de kortste keren legden zij een be kentenis af. Eén van de daders, de 33- jarige F. W. de M. uit Vlissingen, moest zich donderdag bij de politierechter in Middelburg verantwoorden voor het plegen van de diefstal, die uiteindelijk niets had opgeleverd. Mede omdat De M. weinig tot geen verweer had kon of ficier van justitie mr C. Nijmeijer kort zijn en eiste hij een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie weken mei een proeftijd van twee jaar en een boe te van 750 gulden. De M.'s raadsman, mr J. Sap, had des te meer te vertellen en spitste zijn ver weer voornamelijk toe op de procedu re die was gevolgd bij de aanhouding en het verhoor. „Er is duidelijk niet volgens het boekje gewerkt en ik kom dus uit op onrechtmatig verkregen be wijs", concludeerde hij. Hij vond dat zijn cliënt op die gronden vrijgespro ken zou moeten worden. De politierechter doet op donderdag 2 juni uitspraak. Deelneemsters aan de cursus vrouw en techniek gaven tijdens de beroepen- en scholingsmarkt in Goes demonstraties in de werkplaats. GOES - Enkele honderden vrouwen uit Goes en omgeving hebben zich donderdag op de beroepen- en scho lingsmarkt van het Gewestelijk Ar beidsbureau in Goes en Vrouw en Werk Zeeland laten voorlichten over hun mogelijkheden op de arbeids markt. Nog voordat de markt was ge opend kregen ze van directeur J. Ver meulen van het arbeidsbureau te ho ren dat de traditionele vrouwenbe roepen niet de meeste soelaas bieden om aan de slag te komen: van alle bij het arbeidsbureau ingeschreven werkzoekende vrouwen in midden- en noord-Zeeland wil 75 procent een baan in die categorie, terwijl slechts 40 tot 45 procent van de vacatures op deze banen betrekking heeft. Voor veel vrouwen zal het roer daarom om moeten naar andere technische beroepen. Aan de kramen in de hal van de Goese scholengemeenschap Groot Stelle konden de bezoekers te recht voor informatie over opleidingen en functies in onder meer de grafische sector en installatietechniek. Bij de administratieve opleidingen kwamen veelvuldig computercursussen aan bod. Enkele deelneemsters aan de cur sus vrouw en techniek gaven demon straties in een van de werkplaatsen van de school. Ook werd een forumdis cussie gehouden over vrouwen in tech nische beroepen. Dat gebeurde even eens over het beginnen van een eigen bedrijf en over het opfrissen van werkervaring. Daarnaast was er informatie over ba nen in onder meer de verzorgende sec tor, over het leren solliciteren en over kinderopvang. Juist het gebrek aan opvangmogelijkheden vormt voor veel vrouwen een belemmering om weer aan de slag te gaan. Voor de Kortgeense burgemeester me vrouw E. J. Hoogendijk-van Duijn, die de markt opende, was dat aanleiding om te beklemtonen dat er al veel werk is verricht om vrouwen op te leiden voor de arbeidsmarkt, maar dat 'we er nog lang niet zijn'. „We moeten niet te snel zeggen: het gaat goed. Voor vrou wen in sommige hogere functies gaat dat misschien op, maar er moeten op alle niveau's mogelijkheden komen voor vrouwen". Directeur J. Vermeulen van het ar beidsbureau stelde vast dat (herintre dende) vrouwen goede arbeidskrach ten zijn. „Herintreedsters zijn, naar onze ervaring, zeer gemotiveerd, wei nig ziek, ze hebben vaak een positieve invloed op het arbeidsklimaat, zijn commercieel en sterk serviceverle nend ingesteld". Hij concludeerde dat er een cultuuromslag nodig is voor werkgevers en werknemers om meer vrouwen in dienst te nemen. MIDDELBURG - De Middelburgse po litierechter mr G. H. de Wilde heeft donderdag de 39-jarige Vlissinger R. M. A. van O. veroordeeld tot een ge vangenisstraf van acht weken, waar van vier voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar, en een ontzeg ging van de rijbevoegdheid voor de periode van twee jaar. Daarnaast werd de auto waarin Van O. had gere den verbeurd verklaard. Van O. had in de periode vanaf augustus tot en met december vorig jaar tot drie maal toe onder invloed achter het stuur ge zeten. Bloedproeven wezen bij die ge legenheden uit, dat de 'scores' respec tievelijk 1.79,1.75 en 3.26 promille be droegen. Bij de laatste gelegenheid was Van O. in de Scheldestraat in Vlissingen ach terop een stilstaande auto gereden en werd zijn auto in beslag genomen. „Verschrikkeljk hoog die 3.26 promil le", vond officier van justitie mr C. Nij meijer. „Daar moet ook enorm veel al cohol tegenover hebben gestaan". Ver der verbaasde de officier zich erover dat er niets echt ernstigs was gebeurd, daar een dergelijk promillage bijna do delijk is. Hij vond dan ook dat een gevangenis straf van tien weken, waarvan vier we ken voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar, en twee jaar niet rijden, zeer zeker op zijn plaats was. De auto van Van O. wenste hij verbeurd te zien. Van O.'s raadsman, mr P. Buijs, vond dat alles terug was te voeren tot de al coholverslaving waaraan zijn cliënt de afgelopen tien jaren had geleden. „Cliënt heeft zich nu vrijwillig laten opnemen, doet mee aan een therapie en voelt zich daar een stuk beter bij". Hij achtte de kans op herhaling dan ook minimaal en verzocht de rechter omdat een gevangenisstraf in zijn optiek zeker geen oplossing zou bie den de geëiste straf geheel voor waardelijk op te leggen. De Vlissinger M. dë N. (40) had volgens mr Nijmeijer beter kunnen weten. De N. had al een eerdere veroordeling ach ter de rug wegens rijden onder invloed en op 27 december constateerde de po litie dat De N. met zijn auto over de Noordendolfer in Valkenisse reed, ter wijl hij wederom had gedronken. Een bloedproef wees een promillage van 2.0 uit. Rekening houdend met de noodzakelijkheid van De N.'s rijbewijs veroordeelde mr De Wilde hem tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken met een proeftijd van twee jaar, 1500 gulden boete en een rijont zegging van acht maanden waarvan vier voorwaardelijk met eveneens een proeftijd van twee jaar. De officier had een onvoorwaardelijke ontzegging van negen maanden geëist. Het overi ge deel van het vonnis was conform de eis. Hetzelfde gold voor mevrouw M. J. L. H. (42) uit Schoondijke, die voor de derde maai onder invloed achter het stuur had gezeten. Deze keer gebeurde dat op 2 oktober op de Rijksweg 58 bij Oostburg en één week nadat zij voor de tweede keer was veroordeeld. De bloedproef toonde een alcoholpromil lage van 1.64 aan en bij die gelegenheid werd tevens haar rijbewijs ingenomen. Mede gezien haar financiële en per soonlijke omstandigheden werd zij veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken met een proeftijd van twee jaar. 18 maan den niet rijden en een boete van 900 gulden. De officier had zeshonderd gulden méér geëist. Het verweer dat de 71-jarige A. J. S. uit Groede hield deed mr De Wilde denken aan het verweer van iemand die onder invloed heeft gereden en dat wijt aan het feit dat hij honderd kilo meter lang rumbonen heeft gegeten. S. had bij familie vruchten op sap ge dronken, stapte in zijn auto en reed ip de Burgemeester Everaartslaan in Oostburg tegen een geparkeerde auto. Toen bleek dat S. 'naar drank' rook eh een bloedproef wees een promillage van 2.10 uit. „Als ik had geweten dat er alcohol in had gezeten was ik er nooit aan begonnen", verweerde S. zich. „Een aardig verhaal", concludeerde mr Nijmeijer. „Het wil er bij mij niet in, dat u niet heeft gemerkt dat er alcohol in zat. Zeker niet als het resulteert in een promillage van 2.10". Hij eiste een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken met een proeftijd van twee jaar, een boete van 1500 gulden en een rijontzegging van negen maanden waarvan drie voorwaardelijk met eveneens een proeftijd van twee jaar. Het vonnis luidde twee weken gevan genis voorwaardelijk met een proef tijd van twee jaar, 2000 gulden boete en een voorwaardelijke rijontzegging van negen maanden met eveneens een proeftijd van twee jaar. Als bijzonde re maatregel werd S. opgelegd dat hij gedurende die periode van negen maanden zijn auto in het weekeinde zal moeten laten staan. •mi MIDDELBURG - Offi cier van justitie mr C. Nijmeijer had donder dag op de zitting van de politierechter in Mid delburg geen goed woord over voor de 20- jarige Delftenaar B. F. J. H. In de periode juli en augustus van het vorige jaar had H. samen met anderen onder meer een bezoek gebracht aan een woning in Goes en Hansweert en een be drijf in Yerseke. Tijdens die bezoeken werden onder meer geld, horloges, sieraden, zil verwerk, een televisie en monitors buit gemaakt. „De brutaliteit wordt steeds groter en u heeft een enorme waslijst met diefstallen", meende mr Nijmeijer. Hij eiste daarbij een ge vangenisstraf van zes maanden waarvan twee voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Mr D. Olie, de raadsman van H„ betoogde dat H. een duidelijk beïnvloed baar iemand is en onvast in zijn schoenen staat. „Hij laat zich vaak mee slepen door anderen, maar wil nu beslist de spiraal doorbreken". Hij zag dan ook meer in een dienstverlening, waarbij hij het aantal uren aan het oordeel van de rechter overliet. Mr G. H. de Wilde erken de dat hij met dienstver lening toch wel enige moeite had, maar wilde H. („althans voor deze rechtbank") nog een laatste kans geven ep vonniste een voorwaar delijke gevangenisstraf van zes maanden met als bijzondere voorwaarde, dat H. binnen die perio de 250 uur dienstverle ning volbracht zal heb ben.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 13