Spaanse studenten sluiten uitwisselingsprogramma af Gezondheidsdienst begint met vaccinatiespreekuren Behoud arbeidsmarkt is van levensbelang Minister wil nieuw beleid binnenvaart Bevel ontruiming camping Wattel geschorst TELEURGESTELD IN EVALUATIENOTA GS Kerkje 's Heerenhoek Onverantwoorde toestanden bij Middelburgse bruggen Westkapelse dijk officieel in gebruik Kunstcentrum voor Middelburg wellicht naar andere lokatie Geslaagden Ter Welle Ontwikkelingsland VOORAL VOOR TROPENZIEKTEN Voorraad VRIJDAG 27 MEI 1988 (Van onze Haagse redacteur DEN HAAG - Waarnemend voorzitter mr P. J. Boukema van de afdeling rechtspraak van de Raad van State heeft het gemeentelijke bevel tot ontruiming van de camping van L. Wattel in Oostkapelle tot 15 juni geschorst. Dit blijkt uit de uitspraak van de staatsraad over het schor- singsverzoek dat oud-wethouder Wattel tegen burge meester en wethouders van Domburg indiende. Het ge schil diende woensdag in Den Haag. De motivatie van de uitspraak is pas over enkele weken bekend. Desgevraagd laat Wattel weten dat hij 'geen idee' heeft wel ke stappen de gemeente nu zal ondernemen. Het bevel tot ontruiming werd op 16 mei uitgevaardigd, omdat Wattel geen vergunning voor zijn kampeerterrein heeft. „Maar het staat als een paal boven water dat de gemeente nu niet mag ontruimen". De campinghouder vermoedt dat mr Boukema beide par tijen tot 15 juni de tijd wil geven om andere mogelijkheden voor het voortbestaan van de camping, zoals een vrijstel ling van de Kampeerwet, te bespreken. „Met de huidige situatie is niemand gediend", zegt hijZijn kampeerterrein, dat volgens de gemeente veel te veel kampeereenheden heeft, draait intussen gewoon door. „Het is een belangrijk deel van mijn inkomen en dan doe je de zaak niet zomaar op slot om op een houtje te gaan bijten", aldus Wattel. ZMF: krachtiger natuurbeleid nodig GOES - De Zeeuwse Milieu Federatie (ZMF) is teleurgesteld over de zogenoemde Evaluatienota Natuur en Landschap van gedeputeerde staten. De nota is oppervlakkig. Aanvullend en nieuw beleid ontbreekt vrijwel. Een visie op de toekomst en dadendrang om die te verwezenlijken, worden node gemist. Volgens de ZMF is juist in een tijd dat aan alle economische sectoren volop ruimte wordt geboden zich te ontplooien, een krachtdadig natuur- en landschapsbeleid een noodzaak. Ge vraagd wordt de nota aan te passen. De milieufederatie beklemtoont dat ook de laatste jaren aantasting van na tuur en landschap doorzet. „De be planting heeft veel te lijden van ziek tes, onderhoudsachterstand en het collectief kaprijp zijn van veel populie- renaanplant. Recreatie, visserij en landbouw ontwikkelen zich verder en dat gaat ten koste van natuurwaar den, zonder dat daar iets nieuws tegen over staat". De nota schetst een veel te positief beeld van de toestand, aldus de ZMF. De geringe aandacht voor de Deltawateren wordt als 'heel hinder lijk' ervaren. Onder meer aan de hand van een groot aantal voorbeelden toont de ZMF aan dat natuur en landschap via de ruim telijke ordening onvoldoende bescher ming krijgen. Dat blijkt uit het steeds meer verdwijnen van waardevolle wei landen, kreekrestanten en andere ge bieden die zowel een agrarisch als na- tuurbelang kennen. WESTKAPELLE Onder het motto 'een dijk van een dijk' neemt het Wa terschap Walcheren vrijdag 3 juni de verbeterde Westkapelse zeedijk offi cieel in gebruik. De werkzaamheden zitten er na meer dan twee jaar op. De dijk is vier a vijf meter verhoogd en aanzienlijk verbreed, waardoor 29 woningen met de grond gelijk ge maakt moesten worden. Hoofdinge nieur-directeur H. Engel van Rijks waterstaat, directie Zeeland, ver richt vrijdag de officiële handeling op de dijk van vijftig miljoen. Het officiële gedeelte van het pro gramma, dat plaatsvindt in een feest tent achter het Kasteel van Batavia en op de dijk zelf, duurt van 14.00 tot 16.30 uur. Hierna zal er tot 18.30 uur open huis worden gehouden voor de bevol king van Westkapelle die twee jaar lang overlast heeft ondervonden door de werkzaamheden. Rijroutes moes ten worden omgelegd, zwaar werkver keer denderde door het dorp en het zand stoof regelmatig door de straten. De inwoners kregen er een zwarte as- faltrug voor terug die hen en geheel Walcheren moet beschermen tegen de dreigende zee. In het kader van de officiële ingebruik neming wordt op 3 juni van 13.00 tot 18.30 uur in het Polderhuis aan de Zuidstraat de tentoonstelling 'Een dijk van een dijk' gehouden. De expo sitie geeft een beeld van het ontstaan en de geschiedenis van de Westkapel se zeedijk. Ook tijdens de Westkapelse feesten (van 8 tot en met 23 juli) zal de tentoonstelling te bezichtigen zijn. MIDDELBURG - Na onderling over leg tussen de supervisor van het Maïs- baaigebied de architect Aldo van Eyck en b en w van Middelburg is be sloten een andere plek te kiezen voor het kunstcentrum, dat mogelijk in het Maïsbaaigebied komt. Het centrum waar al maanden over gepraat wordt, maar waar nog steeds geen definitie ve gegevens van bekend zijn, zou niet meer aan de Loskade moeten komen, maar het zou moeten verhuizen naar een terrein aan de kop van de Dokha ven. Aan de Loskade gaat de Middelburgse woningbouwvereniging namelijk, wanneer de Maïsbaaiplannen goedge keurd worden, onder meer haar huizen neerzetten. Die vereniging heeft, tegen het beleid in dat b en w van Middel burg voorstonden, een Vlissings archi tectenbureau benaderd voor de invul ling van een stuk van de Maïsbaai plannen, aansluitend aan de bestaan de bebouwing. Het overige deel van het terrein waarin voornamelijk vrije sector- en premie- koophuizen en flats worden gebouwd, is uitgewerkt door een Amsterdams architectenbureau. Omdat afgespro ken was dat het kunstcentrum, een Project van de Amsterdammer Van Eyck en Karei Appel, in samenhang met de bebouwing in de omgeving zou worden ontworpen, is nu gekozen voor een lokatie op een stuk grond, dat om geven wordt door bebouwing gete kend door het Amsterdamse bureau. Daarnaast verschijnen kampeerter reinen en zomerwoningen in de buurt van (of in) waardevolle natuurgebie den. De milieufederatie heeft ervaren dat gemeenten in deze gemakzuchtig en onwetend zijn. Gepleit wordt voor een grotere inbreng (toezicht, onder steuning) van de provincie. Veet kri tiek uit de ZMF op het ontbreken van controle op de spelregels door de overheid. „Gemeenten schieten schromelijk tekort. We hebben nog nooit een gemeente kunnen betrap pen op een effectieve controle in het buitengebied". Ook hier heeft de pro vincie naar de mening van de federa tie %en grotere taak. De ZMF vraagt in de nota onder meer op te nemen: afschaffing van de distelverorde ning, omdat distels bij normaal agra risch gebruik geen problemen opleve ren; afkondiging van een provinciale verordening tegen het afbranden van sloten, wegbermen en dijken; meer inzetten van boeren bij na tuurbeheer; uitbreiding van bossen in de duin gebieden Walcheren en Schouwen; een provinciale bijdrage in de ex ploitatie van schaapskuddes, waarbij mede een natuurdoel wordt nage streefd; stimuleren van het maken van landschapsbeleidsplannen door ge meenten en waterschappen; eenvoudiger procedure voor de aan koop van natuurterreinen; meer aandacht voor landschaps verzorging en milieueducatie; onderzoek naar de ernst van de con flicten tussen recreatie en natuur. De milieufederatie constateert dat in het algemeen de natuur- en land schapswaarden ondergeschikt wor- -den gemaakt aan landbouw, recreatie, jacht en visserij. Gevraagd wordt om een visie op landbouwoverschotten en de gevolgen voor het gebruik van het cultuurland. Ook worden maatregelen gewenst om de recreatieve druk in de kustzones op de natuurgebieden af te leiden. Meer dan tien kampeereenhe den bij de boerderij is teveel en tast het landschap aan, stelt de ZMF. De visse rij in de Oosterschelde moet beperkt worden tot bepaalde gebieden. Als 'speerpunten' op het gebied van natuur en landschap ziet de federatie: natuurbouw via de ontgrondingsver ordening; natuur- en landschapsbe houd via landinrichting; meer door de provincie af te sluiten beheers overeenkomsten; natuurbouwplan- nen ontwikkelen; provinciale verzoe ken om toepassing van de natuurbe schermingswet (bijvoorbeeld voor de Voordelta); beschermingsplannen voor otter, boomkikker en andere amfibieën, vogelsoorten en zee hond. De ZMF merkt op dat in elk ge val méér geld nodig is om een enigszins dragelijk beleid uit te kun nen voeren. De Spaanse heao-student José Maria Vattente krijgt zijn certificaat uitgereikt door adjunct-directeur AVermunt VLISSINGEN Si, senor, adios. Veel verder reikt de Spaanse woor denschat van L. de Putter, direc teur van de heao in Vlissingen, niet. Daarom hield hij zijn toespraak voor zestien^tudenten uit Spanje, die na drie maanden afscheid na men van de onderwijsinstelling in de Scheldestad, maar in het Engels. Hij overhandigde hen certificaten voor de gevolgde vakken. De zeven tiende kreeg zijn papieren in het Bethesda-St. Josephziekenhuis, waar hij dinsdag werd opgenomen voor een spoedoperatie aan zijn blinde darm. De heao had dit jaar voor het eerst een internationaal uitwisselings programma met Spanje. De hogere beroepsopleiding had hiervoor 190.000 gulden gekregen van het Er- asmusfonds van de Europese Ge meenschap. Studenten en docenten werden uitgewisseld met vergelijk bare opleidingen in Barcelona en Palma de Mallorca. Laura Roson verwisselde het studentenleven in Barcelona voor dat in Vlissingen. Ze is in het kwart jaar van Nederland gaan houden. „Het is prachtig; al dat water, de cultuur, maar ook het voedsel. Zelfs de temperatuur was hier soms hoger dan in Spanje". De eerste twee weken had Laura moeite om te wennen aan het leven in Zee land, maar zodra ze haar Nederland se mede-studenten beter leerde ken nen kreeg ze er plezier in. Ze deelde met twee anderen een flat. Met de burgers van Vlissingen heeft ze wei nig contact gehad. De Spaanse ver telt dat de studie hier weinig ver schilt met die ze in haar vaderland maar dan op universitair niveau volgt. „Het onderwijs in Neder land is meer op de praktijk gericht; werken met computers enzo. Het meeste werk deden we op school, zo dat we thuis nog maar weinig hoef den te studeren. Daardoor kon ik elk weekend uit. Ik heb onder meer Am sterdam en Utrecht gezien. Onze Ne derlandse klasgenoten hadden veel meer huiswerk, net als wij in Span je". In oktober wil Laura weer terug keren naar Nederland om haar vrienden nog eens te bezoeken. A. Vermunt, voormalig docent Spaans en adjunct-directeur van de heao, deelde gistermiddag mee dat volgend jaar ook Engelse en Franse studenten meedoen aan de uitwisse ling. Met Duitsland zijn contacten gelegd. De heao koos als eerste uit wisselingspartner voor Spanje om dat dit land pas onlangs tot de EG toetrad. Vermunt: „Binnen de gemeenschap is Spanje eigenlijk een ontwikke lingsland. Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom wij 190.000 gulden voor de uitwisseling kregen. De Gro ningse heao kreeg van hetzelfde fonds 6000 gulden. Zij hebben echter slechts een uitwisseling met Bre men en op veel kleinere schaal. Het Vlissingse programma is echt ge durfd. Het beïnvloeden van eikaars onderwijssystemen is een goede zaak. Het is de bedoeling dat in 1992 iedereen het recht heeft om waar dan ook binnen de EG te studeren. Wij kunnen ons systeem niet aan an deren opdringen en ik merk ook dat onze studie een steeds internationa- ler karakter krijgt". De groep Spanjaarden, inclusief de zieke José Maria Valiente, keert dinsdag per vliegtuig terug naar huis. De veertien Vlissingse studen ten komen binnenkort ook terug uit het zonnige zuiden. GOES Aan de MBO-school 'Ter Welle' in Goes slaagden de volgende kandidaten voor het examen MDGO- Verzorging: Christella Bakker, Rilland-Bath; Joke Bas- tiaanse. Grijpskerke; Ingrid Blankestijn, Kruiningen: Francisca Dekker, Oostkapel le; Christianne Duvekot, Vrouwenpolder; Arianne van Gilst. Geersdijk: Anita Goud zwaard. Zierikzee; Lianne Grim, 's-Heeren- hoek; Elise van Hekke. Kloetinge; Annelies op 't Hof, 's-Gravenpolder; Ankie Houmes, Westkapelle; Maartje Kalle, Herkingen; Marjan Kole, 's-Gravenpolder; Gilda de Korte, Biggekerke; Leona Kostense, Brui- nisse; Judith van de Kreeke, Goes; Winanda van Liere, Oost-Souburg; Wilma Lindhout, Oud-Vossemeer; Sunja Mieras, Meliskerke; Ina Minderhoud, Grijpskerke; Lize Mudde, Goes; Petra Mulder, Lewedorp; Ellen Nieuwdorp, Kapelle; Marjan Rottier, Nieuw- en Sint-Joosland; Maja Tanis, Oud dorp; Marianne van Veen, Wemeldinge; Pe tra Vermeule, Kwadendamme; Betty Verrij zen Goes; Anita Walhout, Kloetinge; Linda Walraven, Kruiningen; Yvonne Waterman, Rilland; Jenny Westdorp, Waarde; Petra Wijkhuijs, Biggekerke; Erica Wouterse, Goes. (Slot van pagina 9) handigd aan De Gaay Fortman. De au teur, P. S. G. Raas, die veel in het werk heeft gesteld om het kerkje te behou den, hield een verhandeling over het bijzondere van het dorp 's-Heeren- hoek. Hij wees erop dat het Bevelandse dorp tot ver na het midden van deze eeuw het laagste gemiddelde inkomenscij- fer kende; de grootste huwelijks vruchtbaarheid en het hoogste aantal bewoners per huis. Een arm dorp dus met, ondanks of dankzij dat, een groot aantal horecagelegenheden: één kroeg per zeventig inwoners, vrouwen en kinderen meegerekend. Raas vond juist in de soberheid van het kerkje, dat in feite een aangekleed preek- schuurtje is, de sociale geschiedenis van 's-Heerenhoek weerspiegeld. De laatste dominee die in het kerkje gepreekt heeft, ds J. Warners, gaf zich op als vrijwilliger voor de eerste preek in het Openluchtmuseum nadat hij de suggestie had gedaan om in het ge bouwtje van tijd tot tijd bijzondere diensten te houden. Dat zou gemakke lijk gaan want alle voorwaarden zijn door het museum waar nodig opnieuw geschapen. De preekstoek is opge knapt, de banken zijn nagemaakt van beschikbaar fotomateriaal en het har monium, dat vroeger achter een faca de van neporgelpijpen een echt orgel probeerde uit te hangen, is op wonder lijke wijze in Drachten teruggevonden. De gemeente Borsele wist zelfs bij de gemeente Goes een klokje te regelen dat in de open lantaarn voor de kerk gang geluid kan worden. De Borselse wethouder P. L. Peerters kwam don derdag met een bijdrage om het klokje goed te laten ophangen. „Goed Zeeuws, goed rond", meldde de wet houder en overhandigde duizend gul den handje contantje in briefjes van honderd. Bezoekers konden zich in het nieuwe kantoorpand uitgebreid laten voorlichten over de werkzaamheden van rijkswater staat en KNMI. MIDDELBURG - Voor de regionale werkgelegenheid en voorzieningen is het van levensbelang de arbeids markt en het inwonertal in stand te houden. Wordt het draagvlak te ge ring, dan zullen sociale en culturele voorzieningen, die in de Randstad als vanzelfsprekend worden beschouwd, in Zeeland verminderen of zelfs ver dwijnen. Daarom is het teleurstellend dat het rijk nog steeds niet heeft ge zorgd dat het verlies aan arbeids plaatsen door vertrek en afslanking van rijksdiensten in Zeeland, wordt gecompenseerd. Dit stelde burge meester mr C. G. J. Rutten van Mid delburg donderdag tijdens de officie- Ie opening van het nieuwe kantoor van rijkswaterstaat en KNMI, in het Geeregebied van de provinciehoofd stad. Rutten toonde zich erg bezorgd over het verdwijnen van arbeidsplaatsen bij rijksdiensten. Hij herinnerde eraan dat Zeeland inmiddels 225 plaatsen (4 procent van het totaal) verloren zag gaan. De burgemeester hield er reke ning mee dat nog eens zo'n 300 ar beidsplaatsen verloren zullen gaan. Mr Rutten achtte dat onverantwoord. Hij zei dat vermindering van de werk gelegenheid niet alleen leidt tot leeg stand van kantoren, maar ook tot ver mindering van de leefbaarheid. „We zien in de kleine woonkernen de bevol king afnemen of op zijn best nog ver grijzen, omdat deze plaatsen niet aan de maat komen voor primaire lokale functies, zoals scholen en winkels", al dus Rutten. Middelburgs burgemeester erkende dat Zeeland nu nog een gunstig werk loosheidspercentage heeft. „Dat zul len we hier nog wel een tijd houden zo lang we de werkloosheid mét onze jeugd maar blijven exporteren", be toogde mr Rutten. „Een provincie waar niemand meer woont kent het gunstigste werkloosheidscijfer dat men zich kan voorstellen, namelijk 0 procent". Hij wees op de voornemens van het rijk, neergelegd in de vierde nota ruimtelijke ordening. De aan dacht voor de Randstad vond Rutten terecht, maar dat mag niet betekenen dat Zeeland een witte vlek wordt. De burgemeester voorzag een uitstra ling naar de provincie vanuit de Rand stad én vanuit het buitenland (België, Frankrijk). Hij onderstreepte dat daarbij een Westerschelde-oeverver- binding van levensbelang is. „Wij be grijpen in Zeeland niet dat daarover nog moet worden onderhandeld, zeker nu de minister van verkeer en water staat zich het perspectief heeft ver schaft dat de knelpunten in de Rand stad niet meer op haar begroting gaan drukken, maar op die van private per sonen". Ir J. van Dixhoorn, directeur-generaal van rijkswaterstaat, liet weten dat rijkswaterstaat landelijk 200 banen minder moet inleveren. Hij was daar verheugd over, omdat er ruimte komt voor nieuwe taken en behoud van be staand werk. Van Dixhoorn beklem toonde dat het vermijden van gedwon gen ontslagen nog steeds voorop staat. Hij hield de medewerkers van rijkswa terstaat in met name Zeeland voor dat dan wél alle andere mogelijkheden be nut dienen te worden, zoals vervroeg de uittreding, een speciale 55-plusre- geling, omscholing en verplaatsing, óók buiten de provincie. De directeur- generaal blikte onder het motto 'Om gaan met de voorraad' vooruit naar 2000. Zorg voor Voordelta, Deltwate- ren, scheepvaartverbindingen, water huishouding en wegenstructuur zag hij als voornaamste taken voor de di rectie Zeeland. De plaatsvervangend directeur-gene raal van de rijksgebouwendienst, ir J. Lahuis, gaf aan dat het kantoorproject in Middelburg om verschillende rede nen bijzonder is. Het is tot stand geko men via samenwerking tussen over heid en bedrijfsleven. De totale kosten van 16,8 miljoen gulden worden via een leasecontract met het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds in 30 jaar af betaald. Lahuis meende dat een kwali teitsproject is afgeleverd. Hij droeg het gebouw officieel over aan rijkswater staat en KNMI. Architect P. K. A. Pen- nink en de maker van het kunstwerk op de binnenplaats, Auke de Jong, ga ven een toelichting op de uitgangs punten die zij bij hun ontwerpen han teerden. Tijdens de openingsplechtigheid ga ven ir W. A. Roose en ir D. Tromp een beeld van respectievelijk de werk zaamheden van het hydrometeo cen trum van rijkswaterstaat en KNMI, en de aanpak van scheepsongevallen. Na afloop van het officiële gedeelte hielden rijkswaterstaat en KNMI open huis. De werkzaamheden van de twee gebruikers van het nieuwe kan toorpand gebouwd door bouwbe drijf De Delta uit Middelburg wer den daarbij getoond. MIDDELBURG - De Zeeuwse Dis tricts Gezondheids Dienst (DGD) be gint vanaf 1 juni met vaccinatiespree kuren in Vlissingen, Terneuzen en Goes. De spreekuren zijn vooral be doeld voor vaccinaties tegen tropen- ziekten, maar er kan ook gevacci neerd worden tegen bijvoorbeeld he patitis B. Tijdens de spreekuren wordt verder in formatie verstrekt over ziekten en om standigheden in andere landen en de juiste vaccinaties en hygiëne, die een Westerse toerist tegen ongemak en ziekte kunnen beschermen. Niet al leen reizigers naar ontwikkelingslan den staan bij de DGD op het vaccina tieprogramma. Ook voor Zuid-Europa vindt de dienst een inenting tegen kin derverlamming en buiktyfus aan te be velen. Alleen reizigers naar Noord- en West-Europa, Noord-Amerkia, Au stralië, Nieuw-Zeeland en de Neder landse Antillen hoeven zich volgens de DGD niet erg druk te maken over inen tingen. Als er tenminste tijden de reis geen tussenlandingen worden ge maakt in gele koortsgebieden of lan den waar malaria heerst. Omdat sommige vaccinaties meerde re keren moeten worden toegediend, kunnen aspirant-reizigers zich het bes te in ieder geval zes weken voor de reis bij de DGD melden. De kosten van de vaccinatie en van het consult moeten contant voldaan worden. De spreekuren worden van 10.00 tot 11.00 gehouden op maandag en vrijdag bij de DGD in Vlissingen aan de Ro zengracht, op woensdag bij de DGD in Terneuzen aan de Van Steenbergen laan en op dinsdag bij de DGD in Goes aan het Schuttershof. Ook is het moge lijk telefonisch een afspraak te maken. Voor Zeeuwse artsen die meer over tro- penziekten en vaccinaties willen we ten gelden andere regels. Zij kunnen direct contact opnemen met hun colle ga's bij de DGD. (Slot van pagina 9) stoorde verstandhouding' te herstel len. De minister lichtte haar hele beleid nogeens toe en maakte tegelijkertijd duidelijk dat ze poogt de nieuwe regels (vervat in het binnenschepenbesluit) zo snel mogelijk in te voeren. Dan na melijk is iedereen weer 'voor de wet' gelijk, gelden voor alle gebruikers van de vaarwegen (of het nu gaat om de Rijn of om bijvoorbeeld Rijn-kruisend verkeer) dezelfde eisen. Daaraan hechtte de minister veel meer waarde dan aan de, in haar ogen, oeverloze discussie over de vergun ning voor Granaria. Hoewel ze over het verstrekken van dat papiertje nog wel zei: „Toen we de afweging maakten, hebben we de aanvraag getoetst. Het regime dat toen van kracht was, liet het verlenen van die vergunning toe". Smit-Kroes riep de schippers er wa ren er op de eerste congresdag een paar honderd op nu zo snel mogelijk MIDDELBURG Voor de hulpver leningsdiensten en politie zijn 'on verantwoorde toestanden' ont staan tijdens het recente buiten ge bruik zijn van één van de twee ka- naalbruggen in Middelburg. Bur gemeester mr C. G. J. Rutten van Middelburg zei dit donderdag tij dens de ingebruikname van het nieuwe kantoor van rijkswater staat (beheerder van de bruggen) aan de Koestraat. Met klem drong de burgemeester aan op snelle aanleg van een nieuwe kanaalkruising in de vorm van een aquaduct. Uitstel van deze verbin ding tot na 2000 achtte hij 'volstrekt onaanvaardbaar' Rutten wees op de ontoereikend heid van de twee bestaande kanaal kruisingen. „Dit zijn ware bottle necks". Hij stelde dat de capaciteit van de bruggen lang niet meer toe reikend is voor het verkeersaanbod, met als gevolg verkeersopstoppin gen. De burgemeester betoogde dat de bruggen in feite de slagader vor men van de stad Middelburg en een groot deel van Walcheren. „Een simpele aanvaring tegen een van de bruggen heeft ons weer eens op de kwetsbaarheid van deze verbinding gewezen. Al het verkeer moest zich' over één brug proppen". Volgens mr Rutten verdient het op heffen van de verkeersproblemen bij de kanaalbruggen 'de hoogste prioriteit', omdat bij opstoppingen niet alleen een gehele woonwijk van 15.000 mensen wordt afgesneden van de hulpdiensten uit de binnen stad, maar ook de rest van Walche ren met overig Nederland. De bur gemeester merkte op dat de proble men door de openstelling van de weg over de stormvloedkering Oos terschelde alleen maar zijn toege nomen. met elkaar aan tafel te gaan zitten om te praten over de toekomst van de bin nenvaart (er ligt een 'praatplan' van het ministerie). „Het zal me een lief ding waard zijn als we straks echt met z'n allen aan de slag kunnen met het oog op de toekomst." Schipper Erik Rensen, die optrad na mens de actievoerders, zag van die ge sprekken over de toekomst van de binnenvaart weinig of niets terecht komen. De schipperswereld heeft geen enkel vertrouwen meer in minis ter Smit-Kroes, benadrukte hij. Rensen: „Het is oorlog in de binnen vaart. Het vertrouwen van de particu liere schippers in de politiek is door uw handelen en het gebrek aan optreden door de volksvertegenwoordigers in de kwestie Granaria volledig teniet ge daan. Teveel hebben de minister en de Tweede Kamer er blijk van gegeven dat de groep van particulieren in de binnenvaart voor hen politiek niet in teressant is." Volgens de woordvoer der van de boze schippers ging het alle maal mis op het moment dat de minis ter zich persoonlijk met de zaak ging bemoeien. Ze maakte zich onder meer schuldig - de minister ontkende dat in alle toonaarden aan beïnvloeding van de rechtsgang, vond Rensen, door met een nieuwe richtlijn te komen voor eigen vervoer, juist op het mo ment dat Granaria een vergunning had gekregen op basis van de 'oude richtlijnen'. Rensen had geen goed woord over voor het beleid van de minister ('wij realiseren ons heel goed dat wij voorlo pig nog tot u zijn veroordeeld!') en le pelde voor de vuist weg een aantal voorbeelden op. Hij hekelde haar niet nagekomen beloften inzake het vaar- wegenbeleid, haar zig-zag-koers waar het ging om de invoering van het vaar bewijs én de toepassing van de sloop- regeling zonder capaciteitsregeling. En nu dus de Granaria-kwestie. Ren sen boos: „Voor ons is deze affaire een achterbakse aanval op het systeem van de evenredige vrachtverdeling. Het zou u en de volksvertegenwoordi gers van de regeringspartijen niet mis staan, dit eens in uw oren te knopen in plaats van steeds maar weer aan te dringen op respect voor de democratie en respect voor een voorlopige uit spraak van een rechter." Rensen overhandigde de minister een ingelijste foto van de 'demonstratieve vaartocht' van zeventig schippers, op 5 mei op het Kanaal Gent-Terneuzen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 11