:ecliiér verMèdt^ »it weer moeder te worden Braks tegen turbo-koe" al cnfïH Anesthesist voorkomt dode na 'sabotage' in Dijkzigt Honderden zeehondjes aan herpes overleden Kabinet stelt financiële problemen uit tot 1989 Zeziiner 1.95 MORGEN: WERKLOOSHEID BLIJFT r I Politie vindt 7000 valse 'snippen' De minister en de schippers Banken geven fiscus rente op iter afnemend buiig 3 e jaargang no. 123 pjdag 27 mei 1988 ZIEKTEKOSTENVERZEKERINGEN Ronde van Midden-Zeeland ÈN HAAG (GPD) Het gaat beter met de economie dan enkele maanden geleden nog werd Irwacht. De economische groei komt dit jaar hoger uit dan de geraamde één procent. Ook |or 1989 zijn de vooruitzichten gunstiger. Met de bestrijding van de werkloosheid blijft het titer slecht gaan. Sharpeville Top Hartklep Koffie Granaria Mest Ronde Groots onthaal Onduidelijk Hollandse nieuwe per stuk' \anochtend nog enkele buien met een lans op onweer. Later vanmiddag ook Ionnige perioden. Weinig wind en mid- \agtemperatuur van 18 graden. OENIXIDPAl - Een Amerikaanse van 18 jaar, die haar zuigelingen drie dagen bij zomers weer in een niet ge ilde woning aan hun lot overliet, is in Phoenix (in de \rikaanse staat Texas) tot levenslange zwanger- apscontrole veroordeeld. Met de straf wil de rechter be lten dat zij nooit meer moeder wordt. De beklaagde had laar celstraf kunnen krijgen, omdat een van haar zoon- Tbijna uitgedroogd was. 1 woordvoerder van de organisatie voor burgerrechten LU sprak van een „onmenselijke en ongewone straf' en Iide mee dat zij in beroep gaat. verhoren is gebleken dat de vrouw huwelijksproblemen had. Om die te vergeten had zij cocaine en marihuana ge nomen. Het voorval toont duidelijk, volgens de richter, „wat er mis is aan onze samenleving, als een kind kinderen krijgt". Naar het oordeel van de rechter is de verdachte, die als meisje van 15 trouwde, gevoelsmatig onrijp". Ter wijl de kinderen alleen waren in de warme kamer, had zij het huis verlaten om verdovende middelen te halen. Het verblijf buitenshuis duurde enkele dagen. De moeder, die twee gevallen van poging tot kindermis handeling bekend heeft, hoeft zich niet te laten onderzoe ken om te laten zien dat zij anti-conceptiemiddelen ge bruikt. Over haar zoons mogen stiefouders zich ontfermen. roei economie oven raming I directeur van het Centraal Planbu- lu (CPB), De Ridder, heeft dit giste- gezegd tijdens een gesprek met le- van de kamercommissie voor eco- nische zaken over het Centraal eco- lisch plan 1988. |t betoog van De Ridder over de eco- üsche groei werd gesteund door Inister De Korte (economische za pt Tijdens een recente bijeenkomst i de OESO, de organisatie van 24 industrialiseerde westerse landen larvan ook ons land lid is, zijn de pgnoses over de economische groei It 0,75 procent opgeschroefd. Voi ds De Korte heeft dat ook gunstige peten voor de investeringen in ons Ld. t Ridder gaf te kennen dat de prijzen De advocaten verwachten dat de zaak tegen de 'zes van Shar peville' zal worden heropend. PAGINA 3 De nieuwe top in Moskou komt de Russen slecht uit: alle aan dacht gaat nu naar de econo mische hervormingen. PAGINA 4 Een vrouw heeft als eerste in Nederland een schadevergoe ding gekregen voor een onbe trouwbare hartklep. PAGINA 5 De Nederlander drinkt per dag gemiddeld 4,5 kopjes koffie. PAGINA 7 Minister Smit-Kroes wil de 'kwestie Granaria' snel verge ten: er moet een nieuw beleid voor de binnenvaart worden uitgestippeld. PAGINA 9 V. Brabant is genoodzaakt om het mestoverschot in Zeeland te dumpen. PAGINA 13 De finish van de Ronde van Midden-Zeeland is dit jaar nog in Goes, maar volgend jaar misschien wel op de Rotter damse Coolsingel... Achter gronden en interviews bij dit wieier evenement. PAGINA 27, 28, 29 en 31 Europacupwinnaar PSV heeft in Eindhoven een groots ont haal gekregen. PAGINA 35 Rtv, kunst: 2 Binnen- en buitenl: 3 en 5 Opinie, achtergrond: 4 Financien, economie: 7 Provincie: 9,11,13,15 en 17 Vrijdagkrant: 19, 20, 21, 23, 24 en 25 Sport: 27,28,29,31,33 en 35 minder aantrekken dan was aangeno men. Daarmee kan de inflatie dit jaar tot minder dan een procent beperkt worden. Tegelijk zal de export meer toenemen dan in het Centraal econo misch plan was voorspeld. Daarin stond een toename van de export met vier procent (exclusief energie). Een andere gunstige factor is de afnemen de opwaartse druk op de waarde van de gulden. De gunstiger vooruitzichten hebben geen effect op het beleid gericht op de bestrijding van de werkloosheid, zo gaf De Ridder te kennen. „Het blijft tob ben met de werkloosheid", zo zei hij. De CPB-topman gaf aan dat er binnen de kabinetsplannen ter bestrijding van de werkloosheid een vertraging is opgetreden van een halfjaar. Met na me het jeugd werk garantieplan JWG) komt niet van de grond. HELSINKI (AP) Drie kerstmannen protesteren in Helsinki tegen de bewa peningspolitiek van president Reagan. Op de borden staan leuzen als 'Elk kind heeft vrede nodig' en We zijn te oud om met geweren te spelen'. De mannen zijn verkleed als kerstman omdat Reagan onlangs zei zich erop te verheugen in Helsinki kerstmannen te ontmoeten. De Amerikaanse presi dent is in Helsinki om zich voor te bereiden op zijn topontmoeting met Sovjet-leider Gorbatsjov. Hij vertrekt zondag naar Moskou. DEN HAAG (GPD) Minister Braks van landbouw is van plan al het mogelijke te doen om te voorkomen dat boeren gebruik gaan maken van het BST- hormoon dat de melk- produktie van koeien enorm stimuleert. Hij zei dat gisteren in ant woord op vragen van de PPR in de Tweede Ka mer, die zich zorgen maakt over de gevolgen voor de volksgezond heid. Braks verklaarde abso luut geen behoefte te hebben aan turbo koeien die nog meer melk gaan produceren. Zeker niet met het oog op de overschotten waarmee de EG kampt. Toch hield hij er reke ning mee dat Nederland er niet in slaagt het ge bruik van het eiwithor moon BST buiten de deur te houden. Als in 1992 de grenzen tussen de Europese landen opengesteld worden, be- VLISSINGEN - Ruud Gullit was gisteravond in Vlissin- gen ongetwijfeld de grootste publiekstrekker bij de oe fenwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Seroos- kerke (8-0). Er waren 6000 toeschouwers. Nooit eerder werd een voetbalwedstrijd op Zeeuwse bodem zo druk bezocht. De eindstand was enigszins geflatteerd gezien het goede tegenspel dat de tweedeklasser bood. Gullit verdween overigens tot verdriet van het publiek al na een uur naar de kleedkamer. Voordat Ruud Gullit van het veld verdween, had hij nog een unieke kans op een doelpunt. Hij ging alleen op kee per Jaap Pijnenburg van Serooskerke af. Deze absolute uitblinker van de wedstrijd wist echter met een sublie me redding gevaar af te wenden. (Zie ook pagina 33). tekent toelating van het middel in één enkel EG- land dat wij er ook mee te maken krijgen, hield hij PPR-woordvoerster Beckers voor. Zo nodig moeten er daarom regels komen die vergelijkbaar zijn met de regels die de con sument garanderen dat hij scharreleieren koopt of vlees van scharrelvar kens. „Het circuit moet op die manier de pro- duktiewijze garande ren", aldus Braks. ROTTERDAM (GPD) Razendsnel ingrijpen door een anesthesist heeft kortgeleden nog net voorkomen dat door onklaar gemaakte apparatuur een dode viel in de operatiekamers van het Rotterdamse ziekenhuis Dijk zigt. Terwijl een patiënt al verdoofd op de operatietafel lag, bleek dat een zoge heten terugslagklep in het narcosesys- teem was verwijderd. Door kordaat optreden van een Tsjechische narcoti- seur en diens team, dat de defecte ma chine onmiddellijk loskoppelde, is op het laatste ogenblik erger voorkomen. Het incident met het falende narcose- apparaat heeft zich enkele weken gele den voorgedaan. Waarom de vitale klep ontbrak, is nog een raadsel. Dat is een van de belangrijkste vragen die moeten worden beantwoord in het on derzoek dat de Rotterdamse politie nu instelt naar mogelijke sabotage van anesthesie- en bewakingsapparatuur in Dijkzigt. Het onderzoek onder personeelsleden die in of bij de operatiekamers werken moet ook uitwijzen hoe op nog een tweede manier kon worden geknoeid aan de operatie-apparatuur in het Rotterdamse academisch ziekenhuis. Zo werd ook ontdekt dat bewakings apparatuur was ingespoten met de veel gebruikte narcosevloeistof pento- thal. Onder het operatiepersoneel van het Rotterdamse ziekenhuis heerst niet alleen verontwaardiging „maar vooral woede" over het geknoei met appara tuur die bij operatie van levensbelang is. Interne opschudding heeft met na me het voorval gewekt met de bewa- AMSTERDAM (ANP) - Een landelijk politieteam dat zich de afgelopen acht maanden bezighield met het opsporen van mensen die valse briefjes van hon derd gulden uitgaven, heeft donder dag bij enkele invallen in Amsterdam en Maarssen 7000 valse „snippen" (briefjes van 100 gulden) in beslag ge nomen en drie mannen en twee vrou wen aangehouden. De woordvoerder van het „snippenteam" heeft dit don derdagavond bekendgemaakt. kingsmachine, waarmee onder meer hart- en longfuncties van de onder nar cose gebrachte patiënt in de gaten wordt gehouden. Het bijna-ongeluk met de verdwenen klep wordt in het ziekenhuis een „uiterst smerige vorm van sabotage" genoemd. Onduidelijk is of verontreinigen van bewakingsapparatuur door inspuiting met geneesmiddelen en de 'verdwe nen' klep in het narcosesysteem de enige vormen van sabotage zijn die af gelopen maanden aan het licht zijn ge komen in Dijkzigt. Zolang het politie onderzoek voortduurt, wil het Rotter damse ziekenhuis geen mededelingen doen over omvang en aard van het ge knoei met de operatie-apparatuur. De sabotage-affaire in Dijkzigt is voor het Nationaal Ziekenhuisinstituut in Utrecht definitief aanleiding om een onderzoek in te stellen naar de veilig heid van de operatie-afdelingen in zie kenhuizen. De directie van Dijkzigt is onlangs door de arbeidsinspectie officieel op de vingers getikt voor de chronische over belasting van personeel in een aantal operatiekamers. DEN HAAG (ANP) - Er zijn vergevorderde plannen om zwaar ver ontreinigd chemisch af val uit Nederland, Bel gië, Luxemburg en de Bondsrepubliek Duits land via Moerdijk te verschepen naar Congo in Afrika. Het stuwa- doorsbedrijf Van San ten bv is, naar de direc tie donderdag bevestig de, in het bezit van een door Congo verleende vergunning om daar een miljoen ton giftig afval te verbranden of op te' slaan. Hoewel nog een speciale oven moet worden ge bouwd, hoopt Van San ten dat binnen drie maanden het eerste schip zal uitvaren. Stof fen waarvoor op dit mo ment (ook in het Westen) nog geen verwerkings techniek bestaat, zullen voorlopig in Congo wor den opgeslagen. Een woordvoerder van het ministerie van VROM zei op de hoogte te zijn van de transactie van Van Santen bv. Hij toonde zich geen voor stander van dit soort za ken maar liet weten dat „niet alle export naar de Derde Wereld een ramp behoeft te zijn, mits het volgens de regels der zorgvuldigheid ge beurt". PIETERBUREN (GPD) Het zeehondenopvangcentrum in Pieterburen gaat zeehonden in de Waddenzee inenten tegen het herpes-virus, een ziekte waaraan de afgelopen dagen al honderden zeehonden in de Oost zee bij Denemarken zijn overleden. Dat is een van de maatregelen die het opvangcentrum heeft genomen om te voorkomen dat de zeehonden die in de Waddenzee verblijven, het slachtoffer worden van de inmiddels tot een epidemie uitgegroeide virus ziekte. Door het virus gevelde zeehonden worden steeds dichter bij de Nederland se Waddeneilanden aangetroffen. Op het Westduitse Waddeneiland Sylt zijn intussen zo'n twintig dode zeehonden aangespoeld. (Advertentie) DEN HAAG (GPD) Het kabinet schuift de financiële van onderwijs. Het betrof vooral hogere uitgaven voor de J DEN HAAG (GPD) Het kabinet schuift de financiële problemen rond de uitvoering van de lopende begroting naar 1989. Het gaat daarbij met name om overschrijdin gen van de uitgaven op de begroting van Onderwijs. Nu minister Deetman erin is geslaagd de hogere uitgaven in de komende jaren blijvend te compenseren, acht het kabi net het verantwoord ook de problemen van dit jaar te ver schuiven naar volgend jaar. Zoals bekend had minister Ruding (financiën) zijn colle ga's voorgesteld om dit jaar nog eens 540 miljoen gulden extra te bezuinigen. Van dat bedrag werd 506 miljoen gul den toegeschreven aan overschrijdingen op de begroting van onderwijs. Het betrof vooral hogere uitgaven voor de studiefinanciering. Minister Deetman heeft nu twee maat regelen aangekondigd om de overschrijdingen bij de stu diefinanciering in de komende jaren een halt toe te roepen. Ten eerste komt er een jaarkaart openbaar vervoer voor studenten met een studiebeurs. Tegelijk gaat het maande lijkse bedrag van die beurs omlaag. Dit levert de minister jaarlijks 330 miljoen gulden op. Tevens heeft Deetman besloten om het studenten niet lan ger toe te staan naast een studiebeurs aanvullende lenin gen af te sluiten bij de Staat. Dat moet in de toekomst bij de banken gebeuren. Hierdoor ontstaat een besparing van 270 miljoen gulden per jaar. Aanbieding is geldig t/m zaterdag 28 mei Albert Heijn, Kolveniershof 44. GOES; Torenweidelaan 2, OOSTBURG; Bellamystraat 141, TERNEUZEN; nüj0 ^II iAiMki/\rki Het drama telde gisteren drie hoofdrolspelers: de voorzitter, de gast en het mo dale lid. De voorzitter ont popte zich als een voorzich tig man, die aanvankelijk de proble men uit de weg wilde gaan, maar die uiteindelijk voor de op hem uitgeoe fende druk was bezweken. De gast kende geen enkele vrees; zij durfde de confrontatie met iedereen aan. Het modale lid stal de show. Hard en zake lijk, vol kritiek maar vooral waardig en eerlijk verwoordde hij zijn grieven te genover de gast. Plaats van handeling: de Vlaanderenhallen in Sas van Gent. De gebeurtenis: het jaarlijkse congres van de koninklijke schippersvereni ging Schuttevaer. Aan het eind van de middag ging al- e aandacht uit naar minister Nee- lie Smit-Kroes van Verkeer en Water staat. Zij had er op gestaan de binnen schippers toe te spreken, hoewel voor zitter Van Dorsten had laten weten dat hij haar veiligheid niet kon garande ren. De minister kwam toch. Moedig, heet het dan. Er was overigens vol doende politie in de buurt om in te grij pen als daartoe reden zou zijn. Het bleek niet nodig, hetgeen als bewijs mag gelden dat de schippers naar Sas van Gent waren gekomen om te pra ten en niet om rotzooi te schoppen. Schuttevaer-voorzitter Van Dorsten had bij de aanvang van de middagbij eenkomst nadrukkelijk gesteld dat de koninklijke schippersvereniging zich hoofdzakelijk bezighoudt met nau- tisch-technische zaken. Maar omdat ook hij begreep dat het onderwerp Granaria de gemoederen van de bin nenschippers sterk bezighoudt - en dat is nog zacht uitgedrukt - voorspelde hij 'dat die zaak wel zijdelings aan de orde zou komen'. Dat was dus erg eufemis tisch uitgedrukt. Zoals mocht worden verwacht week de bewindsvrouwe geen duim breed af van haar standpunt over de zogeheten zaak-Granaria, het veevoe derbedrijf dat van haar vergunning heeft gekregen zijn produkten zelf (per schip) te vervoeren. Uit naam van de protesterende schippers haalde schip- per-eigenaar Erik Rensen uit Terneu- zen het beleid van minister Smit met een keur van argumenten onderuit, maar hij bleek tegen dovemansoren te praten. Desondanks kreeg de be windsvrouwe tweemaal een hartelijk applaus van de verzamelde schippers: nadat ze de congreshal was binnenge stapt en na haar rede. Maar langduri ger was het applaus voor schipper Rensen, die - nadat de minister al ver dwenen was op weg naar haar gasten uit India - uit handen van voorzitter Van Dorsten het zilveren schip in ont vangst mocht nemen dat was bedoeld als cadeautje voor de bewindsvrou we.... Toch nog enige gerechtigheid, zul len vele schippers hebben ge dacht. Gerechtigheid, die hun wordt onthouden door de minister. De schip pers hebben intussen echt wel door dat mevrouw Smit een zodanige ver dediging van haar zaak kan opzetten dat het lijkt alsof zij en zij alleen het grootste gelijk heeft. Zoals de minister gisteren met de feiten omsprong, was van enig ongelijk niets te bespeuren. Alles keurig volgens de voorschriften, luidde haar - door de schippers aange vochten - conclusie. Geheel volgens de regels heeft zij Granaria een vergun ning gegeven - een gerechtelijke uit spraak heeft haar gelijk bevestigd - maar de gronden waarop zij een ver gunning had kunnen weigeren, bleven in haar verhaal onvermeld. Het zou van goed beleid hebben ge tuigd als mevrouw Smit overca paciteit in de binnenvaart en de aan staande verandering van de richtlij nen als argumenten voor een 'nee' te gen Granaria had gebruikt. Het steekt de binnenschippers dat zij op zo'n wij ze door 'hun' bewindsvrouwe in de steek zijn gelaten. Hoe hard de slag is aangekomen blijkt vrijwel elke dag uit de schippersblokkades op de Neder landse vaarwegen. Dat de schippers het recht in eigen handen hebben ge nomen, is in strijd met de democrati sche spelregels. Hun met veel geweld gepaard gaande acties horen niet thuis in een rechtsstaat. De acties doen hun zaak ook geen goed, maar zfj geven wel een idee hoe hoog de nood is gestegen. De confrontatie gisteren tus sen de schippers en mevrouw Smit- Kroes - hoe plezierig ook verlopen - legt geen enkele basis voor welk soort oplossing ook. Het vertrouwen in de minister is volledig weg en dat is fu nest met het oog op de komende ge- dachtenwisseling over de toekomst van de binnenscheepvaart. Dim DEN HAAG (GPD) De Amrobank en Roparco leggen zich neer bij de eisen van staatssecretaris Koning en heb ben besloten de belastingdienst toch informatie te geven over de rente-in komsten van hun cliënten over 1987. Dat geldt ook voor de rente op reke ningen die vorig jaar zijn opgeheven. Dit heeft het ministerie van financiën gisteren bekendgemaakt. De banken wilden de gevraagde informatie aan vankelijk niet beschikbaar stellen om dat ze bang waren dat niet alle banken dat zouden doen. Daarmee zou kun concurrentie-positie in gevaar ge bracht worden. Gildeweg 6. VLISSINGEN.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 1