BELGISCHE RIJKSWACHT IN OPSPRAAK ...een mand vol rotte appelen. één politieman op 300 burgers PZC/ week-in 31 onrust openbare orde misstanden officieren hans de bruijn ZATERDAG 30 APRIL 1988 Vraag: Waarom zijn rijkswach ters altijd met z'n tweeën? Ant woord: omdat er een kan lezen en de ander schrijven. En waarom houdt een rijkswachter zijn hoofd scheef als hij een bon uitschrijft? Dan val len zijn hersens op een hoopje. Belgen zitten vol met dit soort 'grap pen' over hun rijkswacht. Sinds kort is er een nieuwe: Waarom zie je rijks wachters nooit met zijn drieën naast elkaar lopen? Antwoord: Omdat het publiek dan denkt dat de middelste gearresteerd is. Een actuele, want de rijkswacht is in opspraak. Het aantal leden van dit 16000 man (en 50 vrouwen) sterke po litiekorps dat beschuldigd wordt van misdrijven of daarvoor al veroor deeld is begint onrustbarende vor men aan te nemen. Volgens voorzitter Lucien Naegels van het Syndicaat voor het Rijks- wachtpersoneel, een kleine radicale politievakbond, is 30 tot 40 procent van de officieren bij dit keurkorps op de een of andere manier betrokken bij strafbare feiten. Maar dat geldt niet alleen voor de rijkswacht. Het lijkt erop alsof het he le politiële en justitiële apparaat is besmet. Het bijhouden van de Belgi sche pers levert al gauw een waslijst op van overvallen, fraudezaken, mis handelingen en diefstallen waarbij rijkswachters, gewone politiemensen en zelfs rechters betrokken zijn of zijn geweest. Het aantal ontsporingen bij de rijks wacht is echter het meest opvallend. Rijkswachters zijn in België toch al niet geliefd. Zij beschouwen zich als een elitekorps en laten dat graag merken door tegenover de gewone burgers een grote arrogantie tentoon te spreiden. Verkeersovertreders worden vaak als misdadigers behandeld. Bij een ge wone wegcontrole is niemand meer verbaasd als plotseling een machine pistool door het autoraampje naar binnen priemt. Vreemdelingen, of het nu gastarbeiders of toeristen zijn, worden vaak honds bejegend. Intimidatie als dagelijkse kost. Met hun hardhandige optreden bij de monstraties zijn de rijkswachters tot over de grens berucht geworden. Vo rig jaar vielen zij zelfs een Turkse moskee in Eisden binnen waar een gebedsdienst aan de gang was en mishandelden gelovigen, op zoek naar een voortvluchtige. Ook anderszins is de rijkswacht de laatste jaren in opspraak gekomen. Bij de rellen in het Heizelstadion op 29 mei 1985 vielen de rijkswachters vooral op door een compleet falende organisatie bij het handhaven van de orde. Maar dat soort voorvallen kan dan nog als beroepsfout worden aangere kend. De berichten en beschuldigin gen over corruptie en pure misdadig heid onder rijkswachters zijn nieuw en hebben voor grote onrust gezorgd. Berichten die overigens op een typi sche rijkswachtmanier worden be handeld. Degene die klaagt en be schuldigt wordt aangepakt, en de verdachten blijven buiten schot. Dat ondervond diezelfde vakbondsman Louis Naegels onlangs. Zijn beweringen, in het BRT-tv-pro- gramma Panorama, zijn hem hoogst kwalijk genomen. Zijn hoogste baas, minister van defensie 'Ridder' Fran- cois-Xavier de Donnea de Hamoir riep hem op het matje voor een uit brander. Want Naegels had zich bezondigd aan een van de ergste dingen die een rijkswachter kan doen: het korps in diskrediet brengen. De vuile was hoort binnenshuis te blijven, naar buiten toe dient de rijkswacht e e n te zijn. Dat vindt zijn oorsprong in de uiterst strakke organisatie van de rijks wacht. Het is een militair korps, dat rechtstreeks valt onder de minister van defensie. Maar wat de taken be treft is het veel meer een gewoon poli tiekorps. Daarom heeft de rijkswacht, afhan kelijk van de taak, ook opdrachten uit te voeren van de ministers van binnenlandse zaken, justitie en ver keer. Het gevolg daarvan is juist een gebrek aan controle, waardoor de rijkswacht de kans heeft haar eigen zaakjes te regelen. De rijkswacht is een soort kruising tussen de Nederlandse Koninklijke Marechaussee en het korps rijkspo litie. Met dien verstande dat de rijkswacht door heel België, zowel in als buiten de steden optreedt. Tot voor twee jaar vervulde zij feite lijk alle politietaken, van verkeers controles tot het aanhouden van mis dadigers. Er werd veel dubbelop ge daan, en de misverstanden waren dan ook veelvuldig. 'Dankzij' het Hei- zeldrama is daarin sindsdien enige verandering gebracht. Toen bleek hoe slecht de politiedien sten in België functioneren. Hoe slecht ook de coördinatie tussen de gewone gemeentelijke politiekorp sen en de rijkswacht was. Overleg was er nauwelijks. Iedereen ging zijn eigen gang. In 1986 werd besloten de rijkswacht een aantal 'gewone' politietaken te ontnemen. De rijkswachters houden zich nu in hoofdzaak bezig met het handhaven van de openbare orde. En dat wel in de ruimste zin des woords. Dat betekent dat zij optreden bij de monstraties en rellen, de veiligheid in voetbalstadions verzorgen en de zwa re misdadigheid en het terrorisme moeten bestrijden. Voor dat laatste is er de Bijzondere Opsporingsbriga de BOB, een speciale recherche-een heid. Het gevolg hiervan is dat de gemeen telijke politieagenten zich vooral met de kleine criminaliteit en de ver keersveiligheid bezighouden. Het 'grote' werk gaat naar de rijkswach ters. De rivaliteit tussen beide groe pen is dan ook groot. De enige 'oude' taken die bleven zijn het surveilleren op de autosnelwegen en het optreden op het platteland waar geen gemeentepolitie is. En dat alles in een strakke militaire organi satie en tegen een belachelijk laag in komen. Bovendien is het een gevaarlijke baan. Het grote wapenbezit in België (een vuurwapen op tien inwoners) leidt tot veel wapengebruik en ook de rijkswachter trekt daarom gauw het wapen. Tal van hen hebben dan ook bij schietpartijen het leven verloren of raakten gewond. Ook onschuldige burgers waren het slachtoffer van triggerhappy rijks wachters. In Leuven werd per onge luk een student doodgeschoten, el ders een toevallig passerend meisje op de fiets. Een andere rijkswachter werd veroordeeld omdat hij - in bur ger - met 1,4 promille alcohol in zijn bloed na een ruzie met een automobi list de man doodschoot. Daarbij komt voor de lagere rijks wachters de militaire tucht en disci pline, die als knellend wordt ervaren. Die tucht is vaak nog strenger dan in het gewone leger. Wie even uit de pas loopt wordt hard aangepakt. Een net pak, kort haar, kordaat op treden, tucht en discipline. Zo om schreef een officier-in-opleiding vol trots zijn opdracht. Opvattingen als in een kolonelsregime, minachting voor de politiek, zo schetste de Leu vens hoogleraar criminologie Lode van Outrive de andere kant van de medaille. Rijkswachters mogen geen lid zijn van een politieke partij of van een burger-vakbond. „Door de korps geest vervreemdt men van de samen- De rijkswachters: toch al niet geliefd en nu ook nog in opspraak. foto patrick de kuysscher Robert Bernaert: de mand is schoon. Louis Naegels kreeg een uitbrander toen hij de vuile was buiten hing. leving. Tucht wordt een doel". En die sfeer is uitstekend om misstanden toe te dekken. Die zijn er de laatste tijd volop. Tot het rijtje van verdachten dat lid zou zijn (geweest) van de beruchte Ben de van Nijvel, de moordenaarsbende die 15 overvallen en 28 doden op zijn geweten heeft, behoren maar liefst vier (ex-)rijkswachters. Bij de Antwerpse rijkswacht is een onderzoek aan de gang naar rijks wachters die smeergeld van verzeke ringsmaatschappijen zouden hebben aangenomen voor tips die leiden tot het terugvinden van gestolen goede ren. Een rijkswachter die knoeide met geld en paspoorten vervalste, werd onlangs in Gent tot een jaar gevange nisstraf veroordeeld. Een Brussels lid van de Bijzondere Opsporingsbriga de was jarenlang tevens pooier. Een kapitein van de rijkswacht in Waver - die betrokken was bij het on derzoek naar de Bende van Nijvel - staat terecht omdat hij klanten van een met hem bevriende prostituee chanteerde. Hij gaf zijn onderge schikten opdracht om de kandidaat- slachtofers op te sporen. Een rijkswachtkolonel uit Hekelgem kreeg een voorwaardelijke celstraf voor valsheid in geschrifte, diefstal en oplichting. Drie rijkswachters in Brussel kwamen voor de rechter om dat zij zich lieten omkopen door hoe ren. Een rijkswachter in Brussel werd ver oordeeld omdat hij valse processen verbaal had opgesteld tegen betaling van 4000 gulden. In Schaarbeek werd 1985 een rijkswachter aangehouden die een bank overviel. In Tongeren werd een rijkswachter veroordeeld die drie overvallen had gepleegd op bejaarden. Een kapitein in Brussel sjoemelde met processen verbaal van hardrij ders. Er waren zelfs speciale formulie ren in omloop waarmee verzocht kon worden om een verkeersovertreding van een familielid of bekende te sepo neren. België heeft de hoogste 'politiedichtheid' in Europa. Er zijn 33.300 politiemensen (16.000 rijkswachters, 16.000 gemeentelijke politieagenten en 1300 leden van de speciale gerechtelijke politiewat overeenkomt met 300 per inwoner in Nederland is dat een op ruim 450). Die politiediensten blinken vooral uit omdat ze op een soms groteske manier langs elkaar heenwerken. Er zijn 612 verschillende korpsen een rijkswacht, 589 gemeentelijke politiekorpsen en 22 gerechtelijke), die allemaal hun eigen gang gaan. Soms gebeurt dat zelfs bewust, omdat het ene korps het niet kan hebben als het andere met de eer van een opgeloste misdaad gaat strijken. Nu komt dat niet zo vaak voor. Slechts één op de vijf misdrijven in België wordt opgelost. Het gebrek aan samenwerking kwam schrijnend naar voren bij de rellen in het Heizelstadion, waarin mei 1985 op het punt van de coördinatie en de orde- handehaving zowat alles fout ging wat maarfout kon gaan. In het onderzoek naar de bomaanslagen van de CCC en naar de Bende van Nijvel werden de blunders op elkaar gestapeld. Deels voorkomend uit onkunde, deels uit onwil en vooral door een gebrekkige organisatie op alle niveaus. De moordenaars van de Bende profiteerden daarvan, toen zij in september 1985 op een avond een aanslag in Eigenbrakel (Waals Brabanten een in Overijse Vlaams Brabant) pleegden. De politiekorpsen aan beide zijden van de taalgrens werkten niet samen. De opsporing begon pas toen Brussel'werd ingeschakeld. De daders waren toen allang verdwenen. Bij de militair georganiseerde rijkswacht lopen de zaken nog het best. Bovendien worden de rijkswachters - ondanks alle hiernaast geschetste problemen - goed opgeleid. Een officier vijfjaar, een onderofficier twee jaar en een wachtmeester een jaar. Maar bij de gemeentelijke politiekorpsen is de toestand veel zorgelijker. Een onderzoeksbureau heeft in opdracht van het ministerie van binnenlandse zaken de gemeentepolitie in België doorgelicht. De conclusies uit het 800pagina's tellende rapport, die medio april in de publiciteit kwamen, waren schokkend. Een doorsnee rijkswachter krijgt een opleiding van 4000 uur. Een gewone politie-agent komt soms niet eens aan 400 uur. Enkele jaren geleden, toen er grote personeelsnood was, werden agenten na enkele weken opleiding met een wapen de straat op gestuurd. De betaling is te laag en de motivatie dientengevolge gering. De materiële uitrusting van de korpsen is volstrekt onvoldoende, terwijl veel onnodige spullen dubbel aanwezig zijn. Het onderzoeksteam pleit ervoor de politieleiding in een hand te brengen en het toezicht erop te centraliseren. Kort geleden maakte het kamerlid van de Volksunie, Hugo Coveliers, bekend dat tegen elf officieren een onderzoek loopt. Zij zouden rijks- wachtmaterieel en -personeel ge bruikt hebben om hun huizen op te knappen, een stacaravan te schilde ren of zelfs het restaurant van de zoon van een van hen te helpen inrichten. Een van de betrokkenen is volgens Coveliers nota bene luitenant-gene raal Devos, de inspecteur van het korps die juist zou moeten toezien op de goede gang van zaken. De parle mentariër zegt dat het onderzoek naar deze gevallen van binnenuit ge saboteerd wordt door hoge officieren die hun collega's waarschuwen dat een onderzoek tegen hen loopt. Al deze gevallen deden zich de laat ste anderhalf jaar voor. Het verweer van de rijkswacht-top tegen deze ge beurtenissen is zwak. Volgens luite nant-generaal Robert Bernaert, de scheidende commandant van het korps, gaat het om „rotte appelen in de mand, maar de mand is schoon". Dat verleidde vakbondsman Naegels ertoe om enkele weken geleden bij wijze van ludieke actie een mand met appelen op de stoep van de generaal te deponeren. Een actie die hem hoogst ernstig wordt aangerekend. Bernaert weigerde publiekelijk over deze zaken verklaringen af te leggen of vragen te beantwoorden. In het BRT-programma wilde hij niet ver schijnen omdat daarin politici en vakbondsmensen kritiek uitten, en daarmee wil hij niet publiekelijk in discussie treden. Toen een jaar geleden een aantal van deze gevallen in de publiciteit kwa men, schreef Bernaert een brief aan het hele personeel waarin vooral de politievakbonden en de media een veeg uit de pan kregen. Opvallend was wel de zinsnede dat - hoe slecht dat ook is - rijkswachters nu eenmaal in de verleiding gebracht kunnen worden om op het verkeerde pad te gaan, omdat zij te weinig ver dienen. Dat is ook onbetwistbaar. Een jonge gehuwde rijkswachter met een kind verdient ongeveer 1500 gul den netto in de maand, een fractie meer dan de uitkering voor werklo zen. Een onderofficier met 14 dienst jaren vertelde in het BRT-program ma 2200 gulden per maand te heb ben, inclusief alle toelagen. Volgens voorzitter Paul Van Keer van het Nationaal Syndicaat voor het Rijkswachtpersoneel, de groot ste bond, krijgt de rijkswacht door de slechte betaling te weinig personeel. En om het korps toch op sterkte te houden worden noodgedwongen mensen aangenomen die men liever niet zou hebben. Het gaat natuurlijk te ver om te zeg gen dat het hele rijkswachtkorps corrupt is. Feit is wel dat door de strakke organisatie en tucht mis standen makkelijk worden toege dekt, zeker als klagers uit de eigen geledingen worden bestraft. De rijkswacht wordt daardoor een soort staat in de staat. Volgens Naegels is de corruptie het grootst onder de 700 officieren. Meer dan eenderde van hen zou op het ver keerde pad zijn of zijn geweest. En of ficieren hebben nu eenmaal de mid delen en de macht om te voorkomen dat hun misstappen in de publiciteit komen. Een wachtmeester die een klacht in diende tegen een officier die slachtof fers van verkeersongevallen bestal werd geschorst. Hetzelfde gebeurde met de onderofficier die bekend maakte dat een officier van het anti- drugsbureau zelf in drugs handelt. De onderofficier, met 25 jaar erva ring, werd overgeplaatst en mocht voortaan de rijkswachtkazerne schoonhouden. Hij nam ontslag. De beklaagde, wiens betrokkenheid vaststond, is nog steeds officier. Lager personeel, dat ziet hoe beter- betaalde officieren rijkswachtmate- rieel en -personeel voor privédoelen gebruiken, zou daarin een reden zien om op het slechte pad te gaan tenein de zelf ook wat 'bij te verdienen'. Door hun nauwere contacten met de georganiseerde misdaad liggen de aanbiedingen voor het oprapen. De rivaliteit tussen officieren en manschappen is groot. De rijkswach tofficieren beschouwen zichzelf veel meer nog dan hun ondergeschikten als de crème de la crème. Harde prak tijkervaring, zoals de gewone agen ten die hebben, missen zij veelal. "Terwijl wij met veel moeite bezig zijn om een ernstig verkeersongeluk op te nemen, waarbij soms doden zijn, komt dan een officier die aan merkingen maakt omdat ons bu^je niet schoon genoeg is", merkte een rijkswachter voor de tv op. Velen zien als de enige manier om aan deze toestanden een einde te ma ken het 'demilitariseren' van de rijks wacht. Het zou een gewoon politie korps moeten worden, zoals de Ne derlandse rijkspolitie. De politieke partijen die onderhandelen in de ka binetsformatie zijn het daar al goed deels over eens. De militaire structuur zou moeten verdwijnen. Dat zou ook het toezicht van de politiek makkelijker maken. Die krijgt nu nauwelijks de kans om tot in het korps door te dringen. Vori ge week daarom werd een speciale parlementaire commissie voor de po litiediensten opgericht.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 31