Na heel veel regen Rijksbijdrage bepaalt ligging tracé van WOV Pools vrachtschip loopt averij op bij aanvaring .je ziet iedereen achteruit hobbelenook de gemeenten... Burgemeester wil fazanten vangen en uitzetten VtSSESSHA VEN COLIJNSPLAAT BIJSTAND J PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Gesterkt ito verdwenen dode man HOOGTE AFHANKELIJK VAN MER lito vernield flanken benoemd Ét burgemeester [meente Ede (Gld) MISVERSTAND LOODSEN PAGINA 9 buJNSPLAAT - Bij de vissershaven in Colijnsplaat is het vrijdagmorgen vroeg tot een Ihtpartij gekomen tussen twee controleurs van de Algemene Inspectie Dienst (AID) van het «■Ijsterie van landbouw en visserij en drie opvarenden van de Kortgene 14. Een AID'er en een er raakten bij het handgemeen licht gewond. Braaf ZEELAND' ZATERDAG 19 MAART 1988 dens een gecombineerde vergadering van de statencommissies voor milieu, ruimtelijke ordening en bestuursza ken. Ze wilde gedeputeerde R. C. E. Barbé, die volgende week met de mi nister hoopt te kunnen onderhande len, de boodschap meegeven dat hij geen genoegen mag nemen met een 'minimumpakket' (een rijksbijdrage die maar net voldoende is voor realise ring van het goedkoopste tracé). De gedeputeerde, zo vindt Boogerd- Quaak, zal de minister duidelijk moe ten maken dat extra geld van haar ver wacht wordt wanneer uit de milieu-ef fecten rapportage mocht blijken dat een duurder tracé de voorkeur ver dient. PvdA-woordvoerder D. J. Holtkamp („Voor ons is niet elke WOV zonder meer oké") sloot zich daarbij aan. Maar vrijwel alle andere fractiewoord voerders, met name die van het CDA en de WD, schrokken er voor terug de minister lastig te vallen met dergelijke financiële claims. Want die zouden, zo zei CDA-woordvoerder Th. F. C. M. Baert bevreesd, de onderhandelingen wel eens kunnen doen vertragen. Milieu-gedeputeerde G. de Vries-Hom- mes (pvda) toonde zich zelfs enigszins geïrriteerd over de bemoeizucht van het D66-statenlid. Ze vroeg de com missies om te vertrouwen op de onder handelingspositie die Barbé namens het dagelijks provinciebestuur zal in nemen. „Het lijkt me een beetje raar om nu alle kaarten op tafel te leggen". Boven dien, aldus De Vries-Hommes, „de mi nister is net zo goed als wij gebonden aan de MER (de uit te voeren milieu effecten rapportage, red). Wat we nu doen is proberen de zekerheid te krij gen dat zij akkoord gaat met de WOV'. De statencommissies gingen gister middag eensgezind akkoord met de richtlijnen voor de milieu-effecten rapportage, die vooralsnog een brede waaier van tracés zal omvatten. De meeste fractie-woordvoerders bleken gesterkt door de Vierde Nota voor de ruimtelijke ordening, waarin - zoals gisteren gemeld - wordt aangegeven dat de regering belang hecht aan een WOV. C. Th. van Waterschoot (ppr) in de Zeeuwse staten de enige uitgesproken tegenstander van een WOV toonde zich uitermate sceptisch over de bete kenis van de milieu-effecten rapporta ge. „Er kunnen straks heel wat treur zangen worden aangeheven over de schade aan het milieu. Als het moment daar is, dan stapt men daar overheen. Ik vrees dat het doel de middelen hei ligt". VVD-woordvoerder mr ir J. Huisman liet doorschemeren dat er voor zijn fractie maar één ding telt: de WOV moet er komen. Hij constateerde wel dat een WOV alleen zin heeft wanneer meteen ook een tunnel wordt aange legd onder het Kanaal Gent-Terneu- zen. „Want anders kan de WOV zijn functie niet vervullen". CDA-woord- voerder Th. Baert bracht in het mid den dat de milieu-effecten rapportage uiteindelijk versmald zal dienen te worden tot de tracés die financieel haalbaar zullen blijken. „We kunnen niet tot het eind toe in sommige op zichten wind najagen". Hij deelde ver der mee dat het CDA de mogelijkheid van een vierbaansontsluitingsweg, zo wel op Zuid-Beveland als in Zeeuwsch- Vlaanderen 'nog niet helemaal weg poetst'. Op Zuid-Beveland, aldus Baert, is mogelijk niet alleen een ont sluiting via het Sloegebied, maar ook een ontsluitingsweg richting Kapelle wenselijk. Het statenlid L. C. van Dijke (rpf'gpv) wil dat de milieu-effecten rapportage zo snel mogelijk wordt toegespitst op het goedkoopste tracé. „Een uitwaaie rende studie heeft geen realiteitswaar de". Hij zei al op voorhand geen moeite te hebben met milieuschade die door de WOV wordt aangericht. In dat geval namelijk, zo vindt hij, zou elders ver vangende natuurbouw gepleegd kun nen worden. BROUWERSHAVEN - Je moet geen fazanten afschieten, maar vangen en uitzetten in de bossen in de kop van Schouwen. Dat is de mening van de burgemeester van Westerschouwen, mevrouw J. L. Niemantsverdr iet-Leen heer. Ze maakte die vrijdagmid dag kenbaar in een vergadering van de raad van bestuur van de Grevelingen, die in Brouwers haven werd gehouden. Mevrouw Niemantsverdriet zei dit naar aanleiding van het feit dat fazanten op de slikken van Flakkee worden afgeschoten. Ze vond het beter die dieren te van gen en weer los te laten in de Schouwse westhoek. De verte genwoordiger van staatsbosbe heer in de raad van bestuur van de Grevelingen, C. Mol, ant woordde haar dat een aantal be zwaren kleeft aan haar voorstel. Allereerst gaat er erg veel tijd zit ten in het vangen van de fazan ten en daardoor wordt het een kostbaar plan. Mol voegde er aan toe dat de jagers die in de bossen van Westerschouwen schieten, het idee wel zouden kunnen waarderen. Maar hij kon zich niet voorstellen dat het de be doeling van de burgemeester was om de dieren eerst te vangen en er vervolgens op te laten ja gen. Dat beaamde mevrouw Nie mantsverdriet, die er aan toe voegde dat ze jaarlijks met 'lede ogen een heleboel jachtvergun ningen' afgeeft. Ze zag overigens na het antwoord van de heer Mol wel in dat haar voorstel geen kans van slagen zou hebben en constateerde dat het in ieder ge val voor een wat vrolijke noot in de serieuze vergadering van vrij dagmiddag heeft gezorgd. ÏID'ers en vissers elen klappen uit Jolitie heeft proces verbaal opgc- |d tegen de drie vissers. De oor- I van de vechtpartij is nog niet dui- |i. Volgens de rijkspolitie in Kort- leggen beide partijen Shstrijdige verklaringen af. „Vol- 1 de vissers zouden de AID'ers heb ben :eprovoceerd", aldus een politie- "Tclvoerder. Hvoorlichter van het ministerie van Tfri.j stelt dat de vissers zonder aan- pare reden begonnen te slaan. |n de twee AID'ers vanochtend piffiTKAPELLE - De Duitser P. S. (29) fie i orige week vrijdag levenloos in pen zomerwoning in Oostkapelle l aangetroffen, bleek ook nog in Rlbezit van een auto. flroertuig is spoorloos verdwenen, [erband met het onderzoek wil de lie graag weten waar de auto is. Èet :aat om een rode Volkswagen Po- Bet het kenteken E-KW759. Mensen |e tie auto hebben gezien, wordt ver- Jt contact op te nemen met het bu- 1 van de rijkspolitie in Seroosker- ke, t lefoonnummer: 01189-1910. naar hun kantoor wilden gaan, werden ze gewenkt door een visser. Daar aan gekomen doken er nog twee vissers op en gingen ze meppen". De vechtpartij vond omstreeks kwart over vier op de kade plaats. Toen de politie arriveerde, bleek het handge meen al achter de rug. „Het sop is ei genlijk de kool niet waard", aldus de politiewoordvoerder. Er is geen vis in beslag genomen. De politie beschouwt het gebeuren als een uit de hand gelopen incident. La ter op de dag hebben reders en opva renden met elkaar de situatie bespro ken, waarbij duidelijk werd dat vecht partijen niet meer mogen voorkomen. De politie ziet in het handgemeen dan ook geen aanleiding om het toezicht op de vismijn van Colijnsplaat te ver sterken. De schipper van de KG 14 was vrijdag niet bereikbaar voor commentaar. Het is niet bekend welke consequenties de gebeurtenis heeft voor de drie vissers. De Middelburgse persofficier mr S. Tempel was vrijdag nog niet op de hoogte van de vechtpartij. VLISSINGEN - Volgens de weervoorspellingen duurt het feest voorlopig niet langer dan een dag. Gisteren was het zelfs buiten het beroemde hoekje 'uit de wind in de zon' goed toeven. Op de boulevard in Vlissingen richtten veel mensen hun bleke gelaat naar de warme zon. Deze jonge dame en jongeman maakten van de gele genheid gebruik om in eikaars nabijheid een beetje weg te soezen in de zon. De laatste weken was er tenslotte weinig méér te genieten dan re gen. De voorbode van de lente heeft zich in ieder geval gemeld. Eén zo'n dag maakt weliswaar nog geen zomer, maar na heel veel regen...ein delijk zonneschijn. ftS - De burgemeester van Goes, mr V. Blanken, vertrekt naar Ede. g kabinet heeft vrijdagmorgen be ien hem te benoemen tot burge- Ister van deze bijna 92.000 inwo- I tellende Gelderse gemeente. Enken gaat er per 1 mei aan het |k. Volgende week zal duidelijk wor- 1 wanneer hij afscheid neemt' in es. De CD A'er Blanken (47) is nu zes f burgemeester van Goes. TERNEUZEN Op de Westerschelde ter hoogte van Ter- neuzen zijn vrijdagochtend in alle vroegte het Poolse vrachtschip Wejherowo en de Britse tanker La Quinta met elkaar in aanvaring gekomen. Dat gebeurde om kwart over, drie 's morgens. De ongeladen Pool liep bij de aanvaring averij op aan stuurboord; ter hoogte van de ballasttanks ontstond een flink gat. In de loop van de ochtend poogde de Poolse bemanning het gat provisorisch te dichten. Daarbij werd onder meer gebruik gemaakt van matrassen. De Wejherowo (2805 brt) was leeg op weg van Antwerpen naar zee, terwijl de La Quinta (1452 brt), geladen met het brandbare acrylon-nitryl op weg was naar Antwerpen. Ter hoogte van het Straatje van Willem was er sprake van een misverstand. De loods van de tanker dacht, dat de afvarende Pool door het nevenvaarwater door zou komen en besloot daarop bakboord-op-bakboord te passeren. Het vrachtschip voer echter rechtdoor via het hoofdvaarwater, waarna een aanvaring niet meer te vermijden was. Sleepboten van de verschillende bergingsbedrijven snelden toe, maar ze hoefden niet meer dan wat kleine hand- en span diensten te verrichten. De geramde Pool werd buiten het hoofdvaarwater in de Zuid-Everingen gemanoeuvreerd voor nadere inspectie. De hele dag bleven slepers van Multraship, Willem Muller en Union en ook vaartuigen van de rp te water en van DGSM in de buurt van de Pool. Omstreeks kwart over twee vertrok het vrachtschip, begeleid door de sleepboten Wandelaar, Barra cuda en het bergingsvaartuig Walrus van Van den Akker naar de Sloehaven. Daar wordt de komende dagen het gat in de romp gedicht. De schade aan de La Quinta was gering. De Brit kon de reis naar Antwerpen, met het nodige oponthoud, normaal vervolgen. Bemanningsleden van het Poolse schip Wejherowo proberen het gat provisorisch met matrassen te dichten. hij kwam samen met zijn va der en moeder binnen in de I winkel waar de collectie geheel I uit treinen, auto's en model bouwartikelen bestond. Ter wijl zijn vader bij de modeltrei- I nen keek zocht zijn moeder een cadeau voor een neefje. Met be gerige ogen liep hij naar een grote rode kraanauto, die ach terin de zaak stond te blinken. Toen pa en ma al hadden afge rekend kwam hij ermee aan zetten. Of hij dié mocht hebben, hij was zó mooi... „Geen sprake van", zei vader, ,je bent nog la-ng niet jarig. Wacht daar waar op". Toen ook zijn sme kende blikken naar moeder geen resultaat hadden, verliet bij smartelijk huilend de win kel, voortgetrokken door een opvoedende hand. De nering- boende had eigenlijk wel een beetje medelijden met hem. One minuten later stormde het ventje de winkeldeur binnen, griste de kraanwagen van zijn plaats en stormde, het gevaar te vastberaden onder de arm klemmend, naar de kassa. „Ik mag 'm hebben", juichte hij. •Jij bent zeker heel braaf ge weest", zei de winkelier, datje re auto toch mag hebben". ■Ja, maar ik heb er ook héél bard voor gehuild". Wat betekent financieel gezien een dergelijke maatregel voor de gemeente Vlissingen? „Vlissingen telt per 1 maart dit jaar achthonderd mensen die een uitke ring krijgen volgens de Algemene Bijstands Wet. Zij hebben geen solli citatieplicht. Twaalfhonderd inwo- ners van Vlissingen ontvangen voorts een bedrag via de Rijksgroep- regeling Werkloze Werknemers. De RWW is exact hetzelfde als de ABW. De mensen die daaronder vallen, moeten echter bij het arbeidsbureau ingeschreven staan. Zij moeten solli citeren. Overigens is in de loop der jaren een flink aantal mensen van de ABW overgeheveld naar de RWW. De regels zijn strenger geworden. Vroeger moest je als je in de RWW kwam in hoofdzaak aangewezen zijn op arbeid in loondienst. Als je nu twintig uur kunt werken, dan zitje in MIDDELBURG - De Zeeuwse staten fracties kunnen nog zo met elkaar bakkeleien over de plaats waar een vaste Westerschelde-oeververbin- ding (WOV) dient te worden aange legd, ze zullen zich uiteindelijk neer moeten leggen bij het goedkoopste tracé, direct ten oosten van Terneu- zen-Ellewoutsdijk. Alleen wanneer minister Smit-Kroes zich bereid toont om de hoogte van de rijksbij drage mede afhankelijk te stellen van milieu-aspecten en maatschappelijke factoren, blijft een keuze mogelijk voor een ander (meer westelijk gele gen) tracé. Dat benadrukte vrijdagmiddag het statenlid J. Boogerd-Quaak (d66) tij- UWERKERK - Op de provinciale bij Nieuwerkerk is donderdag- pd omstreeks kwart over tien een bij een eenzijdig ongeval geheel hield. J. uit Strijen reed richting Nieu- kerk, toen hij plotseling de macht t het stuur verloor. De auto tolde letiipaar maal rond en belandde aan ■nkerkant van de weg in een sloot, pe bestuurder was vermoedelijk over- Jnoeid. De rijkspolitie nam J. mee rhet bureau voor een bloedproef. VLISSINGEN De grote steden hebben vaak bij de regering in Den Haag aangedrongen op een extra bijdrage in de bijstandskosten. De uitgaven rezen met de toenemende werkloosheid en het groter aantal langdurig werklozen midden jaren tachtig langzaamaan de pan uit. De Nederlandse gemeenten kregen geen gehoor. Zij zijn mede verant woordelijk voor de bijstand aan de burger, luidde de argumentatie, en het rijk kampt net zo goed als de la gere overheden met financiële pro blemen. Zij moesten voorts meer doen aan de bestrijding van bij standsfraude. De regering-Lubbers is voortbordurend op die ideeën met het plan gekomen de gemeenten tachtig in plaats van negentig pro cent van de bijstandsuitkeringen te vergoeden. Dat is de omgekeerde we reld, meent mevrouw H. J. C. de Heer, directeur van de Sociale Dienst in Vlissingen. Zij is van me ning dat het ministerie van sociale zaken eerst maar eens de hand in ei gen boezem moet steken. de RWW. De gemeente Vlissingen geeft per j aar vier milj oen uit aan uit keringen. Alle regelingen samen. Er gaat in deze dienst ruw geschat veer tig miljoen gulden om". Dat is minder dan in het begin van de jaren tachtig? „De piek lag in de jaren 1983,1984 en 1985. Dat heeft een grote wissel ge- Directeur Sociale Dienst in Vlissingen mevrouw H. J. C. de Heer: „Er gaat in trokken op de begroting van de ge- deze dienst ruw geschat 40 miljoen gulden om". meente. Maar er heeft zich ondertu- sen een nieuw fenomeen voorge daan. De drempel in de Wet Werkloosheids Voorziening, volgens welke de werklozen geld kregen na de Werkloosheids Wet, is verder op getrokken. Jongeren moesten steeds langer hebben gewerkt, wilden zij in aanmerking komen voor een WWV- uitkering. Vroeger was dat 6 weken, later 26 en dat is daarna nog een keer verhoogd. Het aantal mensen dat een beroep deed op de RWW, is daar door structureel toegenomen. Voor de gemeenten betekent dat een fi nanciële strop. De WWV kan bij het rijk volledig worden gedeclareerd, de RWW niet". Het huidige voorstel van het kabinet-Lubbers doet daar nog een schepje bovenop. Moet de gemeente Vlissingen bij invoe ring van die maatregel acht miljoen gaan ophoesten? „Ja. Nou, dat zou het betekenen als het niet vergoed wordt. Het kabinet stelt nu: er wordt elf miljard uitgege ven aan de ABW en de RWW. Een miljard, zo heb ik begrepen uit de pu blicaties, zou over de gemeenten moeten worden verdeeld. De rege ring zegt dus dat het geen gevolgen heeft, want ze krijgen de centen weer via het gemeentefonds terug. Al thans, de gemeenten krijgen geld uit dat fonds, maar daar bestaan nor men voor: het aantal inwoners, de oppervlakte, aantal woningen. De vraag rijst natuurlijk: hoe wordt die één miljard verdeeld? Als je nog veel WWV'ers hebt zal je er redelijk uit schieten, misschien. Maar wanneer je die niet meer hebt, dan denk ik dat je lelijk op de koffie komt. De maat regel gaat naar mijn gevoel elke ge meente geld kosten, hoe je het ook went of keert". Dat houdt dus geen verdubbe ling van de gemeentelijk bijdra ge in? „Ik weet het niet. Ik moet het alle maal nog zien. Als je bekijkt wat er de afgelopen jaren is gebeurd. Al de kreten van 'die zal er niet minder van worden en ook die niet'. Je ziet alleen dat iedereen achteruit hobbelt. Ook gemeenten ontvangen voortdurend minder uit het gemeentefonds". Maar de regering stelt dat een grote financiële betrokkenheid van de gemeenten bij de ver strekking van bijstandsuitke ring tot een beter toezicht kan leiden? „Dat argument wordt inderdaad ge bruikt. De gemeenten zullen, als ze meer moeten bijdragen, zorgvuldi ger met het geld omgaan. Dat zie ik niet zo. De regels van het ministerie van sociale zaken zijn zo strak. Ze kunnen niet strenger worden uitge voerd. Er is zo'n strenge controle vanuit het ministerie. In v/ezen kun nen we niet strakker werken dan we nu al doen. Dat is onmogelijk, wil je mensen niet gaan afknijpen, onrede lijk worden. Maar de WD zegt: ge meenten moeten directer bij de uit kering van bijstand worden betrok ken. De VVD-fractie in de Tweede Kamer en ook de regering denken ze ker dat we er niet direct bij betrok ken zijn. Dat is ten enen male on juist. Ik weet niet waar ze de wijsheid vandaan halen. Je staat ervoor. Dat is je opgelegd. Dat is ook het hele kwalijke van de zaak, dat de wetge ver, de overheid die tegelijkertijd verplicht is om voor z'n burgers te zorgen, het uitvoerend orgaan met de verantwoordelijkheid op scheept". Harmen van der Werf

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 9