ettowinst Bogamij licht gestegen rote interesse bij investeerders voor iouw van tunnels anleg Dollardhaven ordt twijfelachtig Nieuwe Franse munten Bondsrepubliek wil vrij kapitaalverkeer in EG Kredietbanken te snel met afwijzen aanvragen leningen Beurs vast AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS Stijging winst en dividend bij Elsevier ER TOT VIJF PROCENT MEER PASSAGIERS pageldigheid eems-dollardverdrag glsG geeft voor [miljard aan [huldbewijzen uit Verdubbeling JVIDEND VERLAAGD Verlies scheepswerf Van der Giessen zeker f 12 miljoen IrERDAG 19 MAART 1988 S wil 150 nieuwe ubbeldekstreinen N HAAG (GPD De Nederlandse Spoorwegen willen 150 uwe dubbeldekstreinen kopen om het groeiend aantal linreizigers aan te kunnen. Naast een groei van het aantal sagiers met 4 a 5 procent in het afgelopen jaar, verwachten Spoorwegen extra reizigers vanwege de 'gratis' jaarkaar- voor studenten en militairen. ■er treinen laten rijden kan niet het huidige net, voor langere trei- 1 zijn de perrons niet geschikt en «ere treinen zijn lastig voor de te- liggers. Dus moetje de hoogte in", s NS-directeur drs L.F. Ploeger. STERDAM (ANP) - De Bank voor jerlandsche Gemeenten is vrijdag jonnen met de uitgifte van „me- l)u term notes" (schuldbewijzen Itoonder met een middellange tot le looptijd) ten bedrage van maxi- f 1 f 1 miljard. De stukken behoren yde nieuwe kapitaalmarktinstru- Jiten die 22 januari hun intrede ben gedaan in het kader van de limiting van de kapitaalmarkt in Ierland. ilmro Bank, die het programma be- |idt, heeft meegedeeld dat de BNG Shoogste f 50 miljoen per dag kan ltsen. De notes hebben een loop ban ten minste twee jaar en wor- j geplaatst in coupures van f 1 mil- I, Rentevergoeding geschiedt op ■basis. Volgens Ploeger moet de NS binnen kort over de extra inzet van dubbel dekstreinen beslissen, en hij denkt dat die beslissing positief uitvalt. In de spitsuren rijden nu zo'n 75 dubbel dekswagons, verdeeld over tien trei nen. Dat aantal wordt binnenkort waarschijnlijk fors uitgebreid, waarbij het gaat om een investering van onge veer 300 miljoen gulden. Tot het mo ment dat de nieuwe treinstellen gele verd worden, is het volgens de NS-di- recteur mogelijk dergelijke treinen in het buitenland te huren. Bij de Spoorwegen is de aanscUai van de dubbeldekstreinen noodzakelijk voor het oplossen van knelpunten op de korte termijn. Voor de echte verbe tering van de infrastructuur van trein verbindingen wordt gewerkt aan plan nen voor na het jaar 2000. Ploeger denkt aan een 'drie-treinensysteem'. Een zeer snelle 'Intercity-Plus' tussen 20 a 30 belangrijke stations, een 'inter- regiosysteem' tussen zo'n 80 stations en de stoptrein. Daarvoor is echter de aanleg nodig van dubbele trajecten, zoiets als vier baanswegen met dubbele kruisingen. Aan een enkel traject (Leiden-Rijs- wijk) wordt al aan een verdubbeling BSTERDAM (ANP) - Bij het vast- Tdbeleggingsfonds Bogamij is de lowinst vorig jaar gestegen van 1.1 miljoen tot 49,4 miljoen. Het adend wordt verlaagd van 11 tot JO, waarvan al vier gulden als inte- jdividend is uitgekeerd. J resultaat werd gunstig beïnvloed |r incidentele baten van 4,4 mil- Daarbij wordt aangetekend dat 11987 vrijwel geen verkoopwinsten let resultaat zijn begrepen terwijl |in 1986 nog een bijdrage van 3,4 jjoen aan de nettrowinst leverden. »inst per aandeel steeg van 8,28 f If 8,51. pekomende jaren blijven de renova- ^ctiviteiten op hoog niveau en ■dt voortgegaan met de verdere structurering van de portefeuille, ginschalige en/of verouderde objec- Jmet een relatief hoog huurrende- ment worden afgestoten en vervangen door nieuwe objecten van een hoge kwaliteit, waaraan doorgaans een la ger aanvangsrendement is gekoppeld. Dit beleid kan ertoe leiden dat de ko mende jaren het netto-exploitatiere sultaat per aandeel een bescheiden da ling ondergaat. Daar staat tegenover dat naast verkoopwinsten, vermo genswinsten kunnen ontstaan door herwaardering, omdat nieuwe objec ten met een hoge groeipotentie wor den aangekocht. Als gevolg van de forse uitbreiding van de portefeuille in de loop van 1986 na men vorig jaar de brutohuurinkom- sten met ruim 16 procent toe tot 108 miljoen. Door de met de uitbreiding van de onroerend-goedportefeuille sa menhangende toeneming van het vreemd vermogen in 1986 namen de fi nancieringskosten toe van 38,8 mil joen tot 47,4 miljoen in 1987. j>EN HAAG (GPD) - Er blijkt nu al grote belangstelling te zijn van particuliere investeerders voor de jouw van de vier tunnels, mogelijk elfs een vijfde, die het ministerie Jan verkeer en waterstaat als op lossing ziet voor de vele verkeers problemen in de Randstad. Er zijn jelfs belangrijke buitenlandse in vesteerders die het ministerie om ^lichtingen hebben gevraagd, jraaronder de Bank of Tokio, trijdag verscheen in twee Neder- pndse en twee buitenlandse bladen Jan het ministerie een advertentie Jaarin particuliere investeerders Ifflcieel worden opgeroepen zich te pelden. Minister drs N. Smit-Kroes Jraagt daarin om financiële midde len voor de bouw van twee tunnels, |ie onder de Noord en die bij Alblas- lerdam. |nde advertentie die is geplaatst in Te Staatscourant, het Financiële Dagblad, in de Financial Times en de Wallstreet Journal wordt gezegd dat het gaat om een bedrag van 1.8 miljard gulden voor de bouw van de vier tunnels met aansluiting op het bestaande wegennet. De investe ring van de tunnel onder de Noord, die in 1992 klaar moet zijn wordt ge schat op 380 miljoen gulden. De investeerders mogen de tunnels met de aansluitingen op het be staande wegennet 30 jaar lang ex ploiteren. Daarna dienen de tun nels voor niets aan het rijk te wor den overgedragen. Gegadigden kunnen zijn een onderneming of een combinatie van ondernemingen, banken, pensioenfondsen, verzeke ringsmaatschappijen. De financiers moeten een financieel draagvlak hebben van tenminste 100 miljoen gulden aan eigen vermogen en erva ring hebben bij het financieren en managen van grote projecten. jONINGEN (GPD) 1 is twijfelachtig of ■aanleg van de Dol- flhaven ondanks het t van de Tweede Ka- doorgang zal vin- Het Eems-Dollard (drag, waarop de jfw van de haven bij "'den is gebaseerd, zou Pr|jd zijn met de Ne- ■'andse Grondwet. CDA-fractie in de |ste Kamer heeft een |'al deskundigen op- |cht gegeven tot een rer onderzoek. 1 het Eems-Dollard |®ag inderdaad in ■Ja met de grondwet ■Kt te zijn, is de aanleg de haven zo goed als 1® van de baan. De Iddwet moet dan wor den aangepast en daar is een tweederde meerder heid in het parlement voor nodig. Die meerder heid wordt bij lange na niet gehaald omdat al leen de beide coalitie partners CDA en VVD met het verdrag instem men. Al eerder had in de Tweede Kamer de GPV'er Schutte een mo tie ingediend over de ju ridische spanningen tus sen het Eems-Dollard verdrag en de Grondwet. De eigenaren van dat stuk Dollard, de stich ting Het Groninger Landschap en de stich ting tot Behoud van de N atuurmonumenten. gewerkt. Ploeger denkt verder aan Gouda-Utrecht, delen van Amster dam-Arnhem en van Amersfoort- Zwolle. Het aanbod van nieuwe groepen treinreizigers, dienstplichtigen en studenten, denkt de NS wel aan te kunnen. De dienstplichtigen rijden meestal in de 'tegenspits'; na het weg brengen van de forensen uit de Rand stad is er op de terugweg plaats ge noeg voor de militairen. Hoe de stu denten van het openbaar vervoer gebruik zullen maken, is minder be kend. Maar ernstige zorgen maakt Ploeger zich daar niet over. AMSTERDAM (ANP) - Bij het uitge versconcern Elsevier is de nettowinst vorig jaar met een derde gestegen en wordt het dividend verhoogd. De on derneming heeft vrijdag meegedeeld dat de nettowinst over 1987 is uitge komen op f 163,2 miljoen overeenko mende met f 3,05 per aandeel vergele ken met f 122,6 miljoen of f 2,51 per aandeel over 1986. Aan de vergadering van aandeelhou ders wordt 20 april voorgesteld het di vidend te verhogen van f 0,80 tot f 1,15 in contanten per aandeel van f 1 nomi naal. Elsevier gaat ervan uit dat de winst ook dit jaar verder zal stijgen. De ver betering van de winst was grotendeels afkomstig van bestaande activiteiten en bij de vaststelling van de netto winst is rekening gehouden met de aanspraak op dividend uit de deelne ming Wolters Kluwer. De netto-omzet daalde van f 1,57 mil jard tot f 1,47 miljard, terwijl het be drijfsresultaat steeg van f 205,5 mil joen tot f 239,2 miljoen. De kasstroom per aandeel ging van f 3,57 naar f 3,93. KRIMPEN AAN DEN IJSSEL (ANP) - Hoewel de cijfers nog niet definitief zijn vastgesteld houdt de scheepswerf Van der Giessen-de Noord rekening met een verlies over 1987 van ruim 12 miljoen (1986: 5,1 miljoen ver lies). De directie spreekt van een te leurstellend jaar. Over de eerste zes maanden van 1987 bedroeg het verlies nog maar 1,7 miljoen. In de eerste maanden van 1988 is een verdere verslechtering ingetreden. In februari werd het schip Avanti ver kocht. Bij de verkoop hiervan werd een verlies geleden van circa 9 mil joen. De definitieve jaarcijfers worden 2 mei bekendgemaakt. PARIJS Het ministerie van financiën in Frankrijk brengt de komende dagen twee nieuwe munten uit. Het betreft een munt van tien francs (boven) en van één franc (onder). BONN (DPA) - De Westduitse minister van financiën, Gerhard Stoltenberg, heeft een memorandum gepubliceerd waarin hij zijn denkbeelden uiteen zet inzake nauwere monetaire samen werking binnen de Europese Gemeen schap. Daarin zegt hij dat in de eerste plaats moet worden gezorgd voor een volledig vrij kapitaalverkeer in de al le lidstaten. Pas „op langere termijn" dient er een economische en monetai re unie te komen met een politiek en institutioneel onafhankelijke Euro pese centrale bank. Het hoogste prin cipe bij deze ontwikkeling moet de stabiliteit van de waarde van het geld zijn, aldus de minister. Stoltenberg wil nog tijdens het Duitse voorzitterschap van de EG, dat halver wege dit jaar afloopt, een principebe sluit over onherroepelijke liberalise ring van het geld- en kapitaalverkeer. Op 28 juni moet de Europese topconfe rentie in Hannover zich uitspreken over een desbetreffende richtlijn van de Europese Commissie. Tot de landen die nu al een vrij kapi taalverkeer kennen rekent Stolten berg naast de Bondsrepubliek Groot- Brittannië en Nederland alsmede Bel gië en Luxemburg, al moet volgens de minister in de laatstgenoemde twee landen wel een eind komen aan de ge splitste deviezenmarkt. Ook Dene marken valt met zekere beperkingen onder deze groep. In de overige zes lan den moet nog veel gebeuren, vooral in Griekenland en Spanje, aldus de mi nister. Tot de „taken voor de nabije toe komst" behoort naar het oordeel van Stoltenberg zo snel mogelijke toetre ding tot het Europese Monetaire Stel sel (EMS) van landen die daartoe in staat zijn. Verder dient binnen het EMS voor alle valuta's een marge van 2,25 procent te gelden voor de toege stane schommeling rond de spilkoers. Nu is er voor de lire nog een speelruim te van zes procent. Stoltenberg vindt verder dat alle landen het internatio-, nale gebruik van de ecu in het particu liere betalingsverkeer moeten toela ten en dat er in de EG meer „harde" valuta's moeten komen. ENSCHEDE (GPD) - De Gemeentelij ke Kredietbanken zijn, gerekend naar de normen die het rijk hanteert, te snel geneigd aanvragen voor een le ning van gezinnen uit de lagere inko mensgroepen af te wijzen. Dat is de conclusie van een onderzoek ('Door de bank geregeld') van prof dr Boorsma, dr Petersen, drs Kaiser en drs De Ruig van de Universiteit Twen te. Als de Gemeentelijke Kredietbanken de normen van het rijk zouden toepas sen, zouden veel meer aanvragen van gezinnen uit de lagere inkomensgroe pen worden gehonoreerd. De rijks overheid vindt dat gezinnen met een netto maandinkomen van f 1500 nog circa f 100 per maand kunnen aflossen. De Kredietbanken wijzen bij een der gelijk inkomen circa 60 procent van de aanvragen af, omdat er volgens hen dikwijls geen 'aflossingscapaciteit' is. AMSTERDAM (ANP) - Op de Amster damse beurs heerste vrijdag een vaste stemming en de omzet in aandelen van meer dan negenhonderd miljoen overtrof eindelijk weer eens die van de obligatiemarkt, waar in het seg ment van de meest verhandelde staatsleningen fractioneel hogere koersen te zien waren. De beurs was in de eerste helft van de week al vriendelijk, maar de stemming werd vast, toen donderdagmiddag de meevallende handelscijfers van de Verenigde Staten bekend werden. De dollar noteerde vrijdag anderhalve cent hoger ten opzichte van de gulden en Amsterdam werd evenals de beurs in Londen het toneel van stijgende koersen. Het hogere niveau hield s+and toen Wall Street tegen het einde van de handel op het Beursplein wat hoger opende. In de Verenigde Staten stond echter het zogeheten triple-wit ching hour, het aflopen van de termij nen voor allerlei aandelen-contracten, voor de deur zodat Wall Street niet veel houvast kon bieden. De stemmingsindex steeg op het Beursplein 1,7 punt op 85,4, zodat de stijging van de belangrijkste aandelen gemiddeld zo'n twee procent bedroeg. Bij de internationals waren meer dan gemiddelde stijgingen weggelegd voor vooral Hoogovens en in mindere mate KLM. Ook Unilever liet een aardige stijging zien. Koninklijke Olie, met af stand het meest verhandelde fonds op zowel de effectenbeurs als een even eens geanimeerde optiebeurs steeg 2.80 op 227. De stijging deed zich over de volle breedte voor. Zo sloot Centrale Suiker ondanks een dividend-uitkering on veranderd. De cijfers van Elsevier had den een stijging van 2 op 52,80 tot gevolg. Ook VNU, Wolters Kluwer en Wegener noteerden duidelijk hoger. Meer dan gemiddelde stijgingen wa ren voorts weggelegd voor vooral Stork. Océ van der Grinten, Nedlloyd en Ahold. Nijverdal-ten Cate viel op met een daling van 1,10 op 83, na dat het textielconcem eeen hogere jaarwinst bekend had gemaakt. Ken nelijk was al gepeculeerd op een winst verhoging, want donderdag sprong Nijverdal-ten Cate eruit met een stij ging die de daling van vrijdag ver over trof. De koersen stegen eerder dit jaar al met gemiddeld zo'n twintig procent. De markt stond vrijdag niet onder druk van winstnemingen, hoewel di verse fondsen deze week terecht kwa men op een niet eerder dit jaar bereik te hoogte. Nieuws uit het bedrijfsleven gaf nieu we impulsen. Zo steeg op de lokale markt Boskalis 0,75 op 7,15 op de bekendmaking dat het verlies vorig jaar sterk is teruggebracht. HCS Tech nology zag de melding van een winst stijging gevolgd door een koersstijging van 0,50 op 9,90. Infotheek. een op de parallelmarkt genoteerde onderne ming die personal compouters ver- koppt, won 2,10 op 17. De Boer Win kelbedrijven, die na sluiting van de beurs met cijfers kwam, werd 1,30 duurder op 57. Van der Giessen de Noord ging onderuit op een onver wacht groot verlies over 1987. De koers daalde van 71 naar 55. KBB hield de stijgende lijn vast met een winst van 4,30 op 83. Ahrend sprong eruit met een winst van 5,20 op 87. Datex en Macintosh voegden aardige bedragen aan de koersen toe. Hagemeyer en Medicopharma moes ten zich in de hogere markt tot de ver liezers rekenen. a: laten; b: bieden; di: exdiv.; e: gedaan-bieden; f: laten; g: bieden en exdiv.: h: laten en exdiv.; k: gedaan-laten en exdiv.; 1: gedaan-bieden en exdiv. Vorige Laatste Koersen Koersen wordt door het verdrag de mogelijkheid ontno men in beroep te gaan tegen Duitse beslissin gen over hun eigen terri torium. De motie Schut te kreeg in de Tweede Kamer destijds onvol doende steun. Begin deze week haalde de Europese Commissie een fikse streep door de Dollardhaven. Volgens 'Brussel' is de overeen komst in strijd met de in ternationale Vogelricht lijn. Bovendien zou de economische noodzaak voor de aanleg van nog een haven in de regio, naast de Eemshaven en Delfzijl, onvoldoende zijn aangetoond. Binnenl. aandelen (hoofdfondsen) AEGON 73,10 74,10 Ahold 73,20 76,10 Akzo 105,60 107,20 A.B.N. 41.80 42,20 Alrenta 149,30 149,40 Amev 54,20 55,10 Amro-Bank 68,40 69,70 Ass. R'dam 125,60 126,00a Bols 120,00 123,00 Borsumij W. 94,50 96,50 Bührm.Tet. 45,30 46,40 C.S.M.cert. 59,50 59,50d Dordtsche P. 207,50 210,30 Elsevier 50,80 52,80 Fokker 25,10 25,00 Gist-Broc. c. 33,50 33,80 Heineken 130,50 133,00 Hoogovens 34,50 36,70 Hunter Dougl. 47,70 48,20 Int.Müller 53,50 54,10 KLM 34,20 35,20 Kon.Ned.Pap. 138,50 139,70 idem div'88 - Kon. Olie 224,20 227,00 Nat. Nederl. 60,30 60,90 N.M.B. 160,50 163,50 Nedlloyd Gr. 196,00 200,50 Nijv. Cate 84,10 83,00 Océ-v.d.Gr. 197,00 203,00 Pakhoed Hold. 75,30 75,90 Philips 30,40 30,60 id. div.'88 29,10 29,60 Robeco 90,80 92,40 Rodamco 148,50 148,90 Rolinco 84,30 85,70 Rorento 56,20 56,20 Stork VMF 15,80 17,30 Unilever 115,60 118,30 Ver.Bezit VNU 78,00 80,00 VOC 25,50 26,00 Wessanen 73,70 74,50 Wolt Kluwer 123,00 128,00 Banken,handel industrie 103/4 Akzo 82 111,00 111,00 10Vö ABN K74 104,10 104,10 93/4 ABN K79 108,30 108,30 9l2 ABN 74 108,20 108,30 9 ABN ecu 85 102,00 102,00 8VS ABN 84 105,60 105,60 8 ABN Kap.73 101,00 101,00 7V4 ABN 86 105,80 105,80 93/4 AmroK80 109,30 109,30 83/4 AmroK73 102,00 102.00 8V2 Amro 73 102,70 102,60 7V2 AmroK73 100,60 100,60 6V4 BMH 87 101,30 101,30 83/4 BqPaK75 102,00 102,50 11 Ceehorn 71 131,00 131,00 7V4 Hoogov. 85 100,30 100,30 7 HunterD.86 98,00 97,80 7 KLM 68-88 100,00 100.00 11 VS NIB 80 108,70 108.40 8 Nat.Ned.F.76 99,00 99,00 7V2 NGU 69 101,00 101,00 7V4 NGU 73 100,10 100,10 7 NOB 66-91 102,00 102,00 7 NOB 64-89 100,20 100,20 93/4 NMB K74 102,80 102,80 8V2 NMB K76 104,50 104,50 63/4 NMB bb 85 103,30 103,30 6V>NedWatBnk 86 98,50 98,50 73/4 Pakh.73 100.00 100,00 7 Pakhoed 68 99,50 99,50 5 PGEM 58-88 98,00 98.00 6 PGEM 64-89 100,00 100,00 6V4 Postb. 101,20 101,20 6 Postb. 98,80 98.95 6 Schiphol66 98,90 98,90 8.6 SHV 72 112,50 112.50 8.6 SHV 73 112.50b 112.50b 4 St.Bank. 86 91.20 91,70 6 Unilev. 66 101,50 101,50 7 VB VMF 69 100,60 100,60 Converteerbare obligaties 5 ABN 85-95 102.50 103.00 8 Asd.R.84-92 100,00 100.00 63/4 Amro 73 100.20 100.60 8V4 A.I.R.85 108.80 110.00 6Vij Bobel 86a 87,50 88.30 634Br Mol85 0,41 0,45 61'4Bührm.73 178.00 178,00 6V4 Cham 86 91.00b 91.00 5 Enraf-N.86 88.00 87.60 714Furness73 99.50 99.50 6 Hoogov. 85 100.20 101.00 S^HolecSö 86.00 86,00 5Hoop Co 87 78,70 78,70 Mynbouwk. W. 435,00 430.00 America Fund 255,00 260,00 83/4 KNSM 75 117,00 117,50b Idem div'88 435,00 435,00 Amro A.in F. 84,70 84,90 9 Meneba 74 103,00 102,80 Naeff 220,00 230,00b Amro Neth.F. 55,00 56,00 73/4 Nutr.72 220,00 210,00 NAGRON 41,00 41,70 Amro Eur.F 56,50 57,30 6V2 Nijv.85 130,00 132,00 NIB 420,00 420,00 Amvabel 92,10 92,10 idem (uitg.) - 130,00 NBM Bouw 9,55 9,60 Bemco Austr. 53,00 55,00 10 Pont 74-89 100,00 100.00 NEDAP 223,00 230,00 Bever Belegg. 23,80 23,80 Rol.67 100,80 101,00 Ned.Part.Mij 23.70 24,10 BOGAMIJ 111,00 110,50 14 SHV 81 163,00 163,00 Ned.Springst. 9000,00 9000,00 Delta Lloyd 31,40 32.00 83/4 Stevin76 100,00 100,50 Norit 354,00 355,00 DP Am. Gr.F. 21,60 22,70 8V2 Volker78 100,50 100,50 Nutricia 147,00 149,00 Dp Energy.Res. 32,50 32,50 Orco Bank c. 80,70 80,70 Eng-Holl.B.T 1 Equity Mort. F. 1200,00 1200,00 Binnenl. aandelen OTRA 325,00 330,00 57,00 57,40 Palthe 112,00 109,00 Eurinvest(l) 45,00b 47,00b Aalberts Ind 15,80 15,80 Polynorm 82,00 82,50 Eur.Ass. Tr. 4,00 4,00 ACF-Holding 51,00 51,40 Porcel. Fles 121,00 121,00 EurGrFund 39,70 40,50 Ahrend Gr. c 81,80 87,00 Pronam 116,00 122,00b Hend.Eur.Gr.F. 129,00 130,20 Alg.Bank.Ned 43,50 44,00 Proost en Br. 39,50f 39,10 Henderson Spirit 61,00 62,10 Asd Opt. Tr. 34,50 35,00 Ravast 54,90 54,00 Holland Fund 50,30 50,50 Asd Rubber 7,90 7,90 Reesink 57,00 57,00 Holl.Obl.Fonds 125,60 125,70 Amst.Rijtuig 800,00 800,00 Riva 46,50 46,80 Holl.Pac.F. 89,80 92,50 Ant. Verff. 375,00 390,00b Riva (eert.) 46,30 46,30 Interbonds 552,00 556,00 Atag Hold c 54,00 54,50 Samas Groep 41,80 42,50 Intereff.500 30,50 30,50 Aut.Ind.R'dam 58,10 58,80 Sanders Beh. 74,50 75,20 Japan Fund 33,00 33,50 BAM-Holding 121,50 121,50 Sarakreek 34,00 34,00 MK Int.Vent. 56,40 57,00 Batenburg 49,00 49,50 Schuitema 1435,00a 1400,00a Nat.Res.Fund 1180,00 1200,00 Beers 103,00 104,00 Schuttersv. 93,00 92,20 NMB Dutch Fund 27,60 28,70 Begemann 41,00 40,00 Smit Intern. 15,40 16,00 NMB Vast Goed 35.00 34,90 Belindo 415,00 414,80 St.Bankiers c. 20,40 19,70 Obam, Belegg. 164,50 168,00 Berkel's P. 12,50 13,40 Telegraaf De 255,50 258,50 OAMF 10,10 10,10 Blyd.-Will. 19,20 18,50 Text.Twenthe 163,00 162,00 Orcur.Ned.p. 44,70 44,70 Boer De, Kon. 120,00 120,50 Tulip Comp. 45,20 46,50 Rentalent Bel. 1316,50 1316,70 deBoerWinkelbedr. 55,70 57,00 Tw.Kabel Hold 82,50 83,00 Rentotaal NV 29.90 29,90 Boskalis W. 6,40 7,15 Tw. en Gudde 90,00 90,00 Rolinco cum.p 108,50 108,50 Boskalis pr 4,30 5,70 Ubbink 271,00 272,00 Sci/Tech 18,00 18,10 Braat Bouw 680.00a 670,00 Union Fiets. 21,00 21,00 Technology F. 16,50 16,80 Burgman-H. 3350,00 3350,00 Ver.Glasfabr. 147,50 149,00 Tokyo Pac H 224,50 224,50 Calvé-Delft c 764,00 787,00 Verto 45,90 45,30 Trans Eur.F. 56,20 56,70 Calvé pref.c 3750,00 3780,00 Volker Stev. 27,50 30,50 Transpac.F. 460,00 461,00 Center Pares 78,30 79,00 Vredestein 23,20 23,50 Uni-Invest 140,00 140,00 Centr. Suiker 56,60 57,00d VRG Gem.Bez. 105,60 106,00 Unico Inv.F. 81,60 81,40 Chamotte Unie 13,00 13.00 Wegener's 140,50 150,00 Unifonds 23,00 22,60 Cindu-Key »62,50 63,00 Westhaven Asd 182,00 182,00 Vast Ned 110,10 110,10 Claimindo 413,80 413,80 Wolters Kluwer 124,00 129.00 Venture F.N. 38,50 37,00 Cred.LBN 43,80 45,50 Wyers 44.50 46,00 VIB NV 83,90 84,00 Crown v.G.c 52,70 53,50 WBO Int. 72,50 72,20 Datex Hold. 15,80 16,50 Beleggingsinstellingen Wereldhave NV 200,20 200,00 Desseaux 150,00 152,50 Dordtsche pr. 202,00 205,50 ABN Aand.f. 298.00 298,00 Orig. n.amerik. aandelen Dorp-Groep 378,00 380,00 ABN Beleg.f. 47.10 47.50 Econosto 138,50 140,50 Alg.Fondsenb. 207.00 208,00 Allied Signal Ind 32,50 32,50 EMBA 109,00 - Alliance Fd 10.80 11,00 Amer. Brands 46,20 46,20 Enraf-N.c. 34,00 35,40 Eriks hold 208,00 213,00 basis prijs slot- koers Frans Maas c. Furness 36.00 31,00 35,90 31,30 Optiebeurs vorige omzet koers Gamma Holding 65,00 66.00 abn c apr 40,00 886 2.40 2,60 Gamma pref 6,10 6,10 abn c jul 45,00 726 1,10 1,20 Geveke El. 105,00 107,50 akzo c apr 100,00 339 7.50b 8,70 Geveke T.H. 29,80 30,40 akzo c apr 110.00 581 2,10 2,70 Giessen-de N 71,00 55,00 akzo c jul 100,00 683 8,70 10.20 Goudsmit Ed. 141,00 145,00 akzo c jul 110.00 562 4,50b 5,40 Grasso's Kon. 67,50 67,00 akzo c jul 120,00 448 2,30 2,80 Grolsch 82,00 82,30 akzo p jul 100,00 563 6,60 5.80 GTI-Holding 104,00 105,00 amev c jul 50,00 356 6.40 7,00 Hagemeyer 64,50 63,00 amro c apr 70,00 767 1.40 2,20 H.B.G. 122,00 125,00 dfl c mei 195,00 888 1,50a 1,40 HCS Techn 9,40 9,90 dfl p mrt 190,00 864 1.50a 0,20 Hein Hold 112,50 115,00 dfl p mrt 195,00 728 6.40 5,10 Hoek's Mach. 120,00 121,00 dfl p mrt 200,00 603 11,50 10,00 Holdoh Hout 427,00 428,00 dfl p apr 180,00 520 0,90a 0,20 Holec 15,00 15,60 dfl p jun 185.00 1002 4.00a 2,20 H.A.L. Tr. b 805,00 802,00 els c apr 50,00 1026 2,60 3,60 Holl.Am.Line 814,00 812,00 els c jul 55.00 379 2,00 2,40 Heineken Hld 112,50 115,00 eoe c mrt 185,00 499 21,00 25,70b Holl.Sea S. 1,67 1,67 eoe c mrt 195,00 350 11,50 15,70b Holl. Kloos 374.00 379.00 eoe c mrt 205,00 624 2,20 5,70 Hoop en Co 10,40 10,00 eoe c apr 210,00 545 5,20 6,70 Hunter D.pr 2,50 - eoe c mei 210,00 337 7,00 8,00 ICA Holding 20,00 20,00 hein c apr 130.00 544 4,70 7,40 IGB Holding 23,50 23,50 hoog c apr 30,00 448 5.00 6,80 IHC Caland 14.50 16,00 hoog c apr 35,00 388 1,70b 3,20 Industr. My 126,50 130,00 hoog c jul 40,00 332 1,50 2,20 Ing.Bur.Kondor 408.00 414,00 hoog p jul 35.00 341 3.50a 2.70 Kas-Ass. 32.20 32,30 kim c apr 35,00 441 1.10 1,60 Kempen Beg. 197,00 195,50 kim c jul 35,00 533 2.80 3,20 Kempen Holding 13,60 14,00 kim c jul 40.00 462 1.00 1.20 Klene's Suik. 1200,00 1200.00 nly p nov 105.00 1000 4,50a 4.30 KBB 79.50 84.20 natn c jul 65.00 371 1,90 1.70 KBB (eert.) 78.20 83.00 phil c apr 30.00 791 1,10 1,20 Kon.Sphinx 45.90 45.90 phil c jul 30.00 749 1.80 2.20 Koppelpoort H. 187.00 187.00 phil c jul 35.00 589 0.70 0.90a Krasnapolsky 92.00 92.00 olie c apr 220.00 1207 7.00 8.70 Landré Gl. 352.00 368.00b olie c apr 230.00 1170 2.00 2.80 Macintosh 39.50 41.00 olie c apr 240.00 420 0.60 1.00 Maxwell Petr. 532.00 535.00 olie c jul 230.00 1144 4.10 5.00 Medicopharma 49.80 48.70 olie c jul 240.00 481 1.70 2.70 Melia Int. 8.00 8.00 olie c okt 220.00 378 9.70 11.80 Meneba 62.50 66.00 olie c o91 210.00 585 35.00 36.50a MHV Amsterdam 8.00 8.00 olie p apr 220.00 546 3.20a 2.20 Moeara Enim 950.00 955.00 olie p apr 230.00 457 7.80 6.20 M.Enim OB-cert 12300.00 12500.00 olie p o91 210.00 551 24.00 22.50 Moolen en Co 30.70 34,00 unil c apr 110.00 409 7.00 9.20 Mulder Bosk. 48.00 48.00 unil c apr 120.00 843 1.70 2.80 Multihouse 11.70 11.70 unil c jul 120.00 476 4.30 5.80 Amer. Expres Am.Tel.& Tel. Ameritech Amprovest Cap. Amprovest Inc. ASARCO AU. Richf BAT Industr. Bell Atlantic BellCanEnterpr Bell Res.Adlr Bell South BET Public Bethl. Steel Boeing Comp. Chqvron Corp. Chrysler Citicorp Colgate-Palm. Comm. Edison Comp.Gen.El Control Data Dow Chemical Du Pont Eastman Kodak Elders IXL Exxon Corp. First Paclnt Fluor Corp. Ford Motor Gen. Electric Gen. Motors Gillette Goodyear Grace Co. Honeywell Int.Bus.Mach. Intern.Flavor Intern. Paper ITT Corp Litton Ind. Lockheed Minnesota Mining Mobil Oil News Corp Aus$ Nynex Occ Petr Corp Pac. Telesis Pepsico Philip Morris C. Phill. Petr. Polaroid Quaker Oats R JR Nabisco Saralee Schlumberger Sears Roebuck Southw Bell Suzuki (yen) Tandy Corp. Texaco Texas Instr. T.I.P Eur. Union Carbide Union Pacific Unisys USX Corp US West Warner Lamb. Westinghouse Woolworth Xerox Corp. 26.00 28.50 94.00 135,00 232,00 25.00 78,20 4.45 71,50 37,30 1,20 40.00 2,44 21.80 48,20 46,50 23,75 20,20 44,25 28,20 230,00 29,25 86,50 88,00 42,75 4,00 43,50 1,30 18,40 44,00 44,00 73,40 39,25 62,25 26,80 66,70 115,00 49,80 44,00 46,00 84,70 43,20 63,00 44,50 12,50 69,00 26,70 29,50 35,30 93,10 16,20 34,60 46,00d 50,70 41,80 36,10 38,25 37,70 671,00 40,90 45,00 55,40 1,38 24,50 65,00 35.25 31,20 53,90 73,75 50,50 47,00 57,20 Certificaten buitenland AMAX Inc. Am Home Prod. ATT Nedam ASARCO Inc. Atl. Richf. Boeing Corp. Can. Pacific Chevron Corp. Chrysler Citicorp Colgate-Palm. Control Data Dow Chemical Eastman Kodak Exxon Corp. Fluor Corp. Gen. Electric, Gen. Motors Gillette Goodyear Inco IBM. Int Flavors ITT Corp. Kraft Inc Kroger Lockheed Merck Co Minn. Min. Pepsi Co. 37,00 148.00 52,00 35,00 145,00 91,00 33,00 80,00 44.50 37,00 82,50 47,50 162,00 80,50 80.50 32,50 81.50 138.00 71,50 115,00 40.50 209.00 90,50 86,00 102,00 56,00 81.50 300.00 118,00 66.00 26,80 28,70 93,60 135,00 232,00 25,10 79.80 4,50 71,10 37,30 1,60 39,80 2,45 22,80 48,80 47,00 25,25 20,30 44,00 28,30 230,00 29,00 87,90 89,25 43,00 43,75 18,50 44,60 44,50 73,60 39,25 67,80 113,60 50,00 44.40 47,00 86,50 43,50 64.00 45,40 12,90 68,20 27.00 29,20 36,20 93,80 17,80 34.60 48,50 52,30 43,30 37,00 38,00 38,50 670,00 41,30 44,25 55,50 1,38 24,60 66,50 35,50d 31,50 54,10 77,50 52,10 48,70 58,00 35,00 155,00 53,00 150,00 91,00 33,00 45,00 37,10 81,00 48,50 164,00 81,00 83,00 82,50 139,50 73,00 118,00 42,00 211.00 87,00 106.00 58,00 82,20 295,00 122,00 65.00 Philip Morris C Phill. Petr. Polaroid Procter G. Quaker Oats Schlumberger Sears Roebuck Shell Canada Tandy Corp. Texas Instr. Union Pacific Unisys Corp USX Corp Varity Corp Westinghouse Woolworth Xerox Corp 174,00 28,00 62,00 150,00 78,00 67.00 70,00 56,00 76,00 100,00 122.00 65,00 59.00 4,50 92,50 88,00 112,00 Certificaten buitenland Deutsche B Dresdner B Hitachi (500) Hoechst Mits.El.(500) Nestlé Siemens Warrants Akzo AMRO wan- Asia Pac Gr F. Bever Bel. Bogamij Falcons Sec. Honda motor co. K.L.M. 85-92 MK Int. Vent. Nat.Nederl. 76 Nat.Nederl 78 Philips Gem.B Philips 85-89 St.Bankiers a St.Bankiers b 435,00 260,00 900,00 261,00 400,00 8425,00 388,00 22,40 5,80 4,15b 0,70b 7,50 12,80 1169,00 106,00 1,60 2000,00 1700,00 0,70 88,00 2,80 3,30 Binnenland (niet officieel genoteerd) Bredero aand. Bredero eert. Bredero warr 11 Bredero Breev. aand. Breev eert Leidsche Wol LTV Corp. Rademakers RSV. eert 7V6 RSV 69 6,30 2,80 0.16 1,70 5,00 2,10 14,20 3.50 30,00 1,60 62,00 176,00 33,00 62,50 151,00 85,00 68,00 72,00 57,00 78,00 100.00 125,00 66,00 60,00 97,00 91,50 110,00 442,00 262,00 900,00 265,00 400,00 396,00 23,20 6,00 4,30b 7,40 13,00 1260,00 113,00 l,70f 2030,00 1770,00 0.66 88,00 2,90 3,70 6,30 2,90 0,16 1,70 5,00 1,90 14,10 3.50 30.00 1.51 62,00 Stemmingsindex Afgifteprijzen funds (Ned.) ABN bel.pool ABN obl.fonds AMRO aand.f. AMRO aand.comb AMRO obl comb AMRO obl fonds Austrabel A Austrabel B Belegg.f. vd7 Bemco dyn.beh Bemco Jap.wa. Bemco rendem Citi mgfUSD Citi mgf Euro ECU fund A ECU fund B Rabo aand.f Rabo obl.fonds E&L vgf vastr. E&L vgf depos. E&L vgf akt.b. E&L vr.valuta E&L vgf aand. E&L vgf oblig. E&L vgf komb E&L vgf vastg E&L vgf aandll E&L vgf uiterb E&L vgf a.f.bz Esmeralda Holl. sel f. Holl.Int.Rente Holl.stall.rek Jade Fonds Kestrel <Stg) Mint i US dlr) Optimix Rentabel Uiterboei Unifonds v.k. 141,12 61,70 420,51 257,44 180,63 182,01 715,10 1299,80 18,13 154,40 422,70 110,40 1088,92 894,55 533.54 602.55 43.22 50,86 25,11 17,11 32,41 16,58 12,93 14,97 14,80 13.23 9,43 10,52 9,81 138,15 64,95 50,70 101.91 122.44 11,27 33,85 269.45 495.92 95,32 24,40 l.k. 142,35 61,71 429,35 261,32 181.52 182.28 716.00 1300,00 18,27 154,40 422,70 110,40 1087,39 898,16 533,12 602,08 43.49 50,86 25.11 17.12 32.55 16,59 13,20 14.97 14.85 13,24 9,56 10.56 9,81 139,38 65,35 50.65 101,92 123.96 11,27 33,85 270.37 496.29 95.75 algemeen 83,70 85,40 internation 86,50 88,60 lokaal 83,10 84,70 fin.instell 81,80 82.90 alg. banken 80,70 82,00 verzekering 83,60 84,50 niet-financ 83,20 85,00 industrie 82,80 84,50 transpopsl 94,30 96,10 Rend, oblig. index (1975=100) 119,10 119,20 staatsleningen 5,81 5,80 -looptijd 3-5 jr 5,56 5,55 -looptijd 5-8 jr 5,81 5,81 -5 langstlopende 6,03 6,03 bng-leningen 6,35 6,35 bankleningen 5,57 5,76 Beursw. indie. intern, concerns handel, ind., div scheep- en luchtv bank, kred., verz. overige lokaal algemeen lokaal algemeen 261,30 265,90 260,70 266,80 124,60 128,70 394,00 400,80 356,80 363,10 282,40 288,40 261,30 266,30 Wisselmarkt Verkoop- Aankoop Amer. dollar 1,90125 90375 Brits pond 3,4665 4715 Duitse mark 112,310 360 Franse frank 33,060 3.110 Belg. frank 5.3675 3725 Zwits. frank 135,675 5,725 Japanse yen 148.07 148.17 Ital lire 15.160 210 Zweedse kroon 31.755 805 Deense kroon 29,275 325 Noorse kroon 29,815 865 Canad. dollar 1,52225 52475 Oost. schill 15.9730 9830 Iers pond 2,9950 3,0050 Spaanse pes 1,6700 6800 Gr drachme 1.3550 4550 Austr.dollar 1.3975 4075 Hongk.dollar 24,30 24,55 Nieuwz. dollar 1,2675 2775 Antill. gulden 1.0525 0825 Surin. gulden 1.0525 0925 Saudische rial 50.60 50,85 Ecu gulden 2.3275 3250 Bankpapier AMSTERDAM (ANP) De advies- koersen (aan- en verkoopprijzen) voor buitenlands bankpapier gel dend te Amsterdam op de volgende werkdag luidden gisteren: Verk. - Aank. Amer.dollar 1,84 1,96 Brits pond 3,32 3,62 Belg. frank (100) 5,21 5,51 Duitse mark (100) 110,25 114,25 It. lire (10.000) 14,20 16,20 Port. esc (100) 1,20 1,60 Can. dollar 1,46 1,58 Franse fr. (100) 31,75 34,75 Zwits fr (100) 133.50 138,00 Zweedse kr. (100) 30,00 33,00 Noorse kr (100) 28,00 31,00 Deense kr. (100) 27.50 30,50 Oost schill (100) 15,79 16,29 Spaanse pes (100) 1.54 1.79 Griekse dr. 100) 1.20 1,60 Finse mark (100) 45.00 48,00 Joeg. dinar (100) 0,07 0,21 Iers pond 2,85 3,15 Goud en zilver AMSTERDAM (ANP) De goud en zilverprijzen zijn gistermiddag als volgt vastgesteld: Goud: onbe werkt 26.880-27.380 (26.710-27.210) Bewerkt verkoop 28 980 (28.810) Zilver: onbewerkt 350-420 (345-415). Bewerkt verkoop 460 (460)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 7