P Casino Amsterdam voor ruim miljoen opgelicht Op de bres voor schoolmaatjes Geweld in legerplaats had weinig om het lijf Kostganger dagenlang gevangen en mishandeld Simonis wil Poolse priesters inzetten Ten onrechte dood verklaard Aanklager vraagt in proces ABP om meineedprocedure [N LOONONTWIKKELING Autogas wordt goedkoper PZC/ binnen-buitenland 5 Waarheid ijgt nieuwe (ofdredacteur VAN HOUWLINGEN OVER OIRSCHOT Weddenschap Verbijsterd TEGEN WETHOUDER NIEUWEGEIN emming inverkeer wlle-Meppel en kosten voor ministratie bij icialistengeeltje Dioxine-rapport: niet méér gebreken bij kinderen Seveso Brandweerman blijkt pyromaan [aierdag haAG iGPDi Appelsap in combinatie met een ver- l voedingspatroon kan bij kleine kinderen leiden tot \nische diarree. Dit komt omdat appelsap een over- taan fructose, vruchtensuiker, bevat. Fructose is een Iiydraat dat niet altijd volledig door het lichaam kan 1 en opgenomen. De onverteerde vruchtensuiker wordt I dikke darm door de daar huizende bacteriën tot gis- mgebracht en dit kan leiden tot allerlei buikklachten, Ti buikpijnwinderigheid en diarree. Jlsap is dan ook een drank die eigenlijk ongeschikt is Ikleine kinderen. Dat concludeert drs. C. M. F. Kneep- kens in een proefschrift waarop hij op 23 maart promo veert tot doctor in de geneeskunde aan de rijksuniversiteit in Groningen. Appelsap is een drank die bij kinderen erg geliefd is en door de ouders juist wordt gegeven omdat die denken dat het sap diarree tegengaat. Overigens is appelsap alleen niet de veroorzaker van chro nische buikklachten, meent dr. Kneepkens. Die ontstaan door een verkeerd voedingspatroon waarin te weinig vet en te veel appelsap voorkomt. ER oneens over oppeling minima c ®N HAAG (GPD) De Sociaal-Economische Raad (SER) is nog steeds verdeeld over de vraag ™e sociale uitkeringen en het minimumloon in toekomst gekoppeld moeten blijven aan de ontwikkkeling. iji ei I ïa sn I in ee in erkgevers en twee door de Kroon emde leden van de raad vinden Jniet. Zij steunen het voorstel van Jabinet, dat pleit voor een systeem bij jaarlijks beleidsmatig wordt ;esteld wat er met de uitkeringen t minimumloon zal gebeuren. De genwoordigers van de vakbon en alle andere Kroonleden, een derheid van de Raad, zijn voor dhaving van de koppeling. Maar proonleden willen wel inbouwen de koppeling bij tegenvallende omische groei vervalt. te grote stijging van belasting- of pre miedruk zou betekenen of als er spra ke is van onevenwichtige verhoudin gen in de overheidsuitgaven. De FNV noemt het ongewenst als de aanpassing van minimumloon en so ciale uitkeringen een sluitpost van het beleid zou worden. Volgens het CNV zou het loslaten van de koppeling be tekenen dat mensen met een mini muminkomen worden overgeleverd aan het „vrije spel van de politieke krachten". Volgens de werkgevers en de minder heid van de groep Kroonleden is de koppeling in de afgelopen jaren een il lusie gebleken en zou voortzetting ver wachtingen scheppen die niet waarge maakt kunnen worden. Bovendien zijn kabinet en sociale partners vol gens VNO-woordvoerder mr. C.H.A. van Vulpen „eikaars gevangene". Het verbreken van de koppeling heeft vol gens hen een gunstig effect op het loonvormingsproces in de marktsec tor. Voorbereiding van het advies dat ren (vrijdag) werd besproken, de SER zeer veel moeite gekost, [gevers hebben van meet af aan teetje aan de kant gestaan, maar pnleden en bonden hebben ge it met een gezamenlijk meerder-/ ^standpunt te komen. Hoewel de partijen elkaar in grote lijnen ge en hebben, is er toch een me- verschil blijven liggen over de -netto-koppeling van minimum- en minimumuitkering tl en CNV willen in tegenstelling tot «eerderheid van de Kroonleden ie koppeling in de toekomst vol- n gehandhaafd blijft. De Kroon- i willen een uitzondering maken flerhoging van de uitkeringen een SECHT (ANP) - De spoorwegen Jen in de nacht van zaterdag 19 op lag 20 maart omvangrijke vverk- Iheden uit tussen Zwolle en Mep- lerband met verdubbeling van eweg 32 moet bij Meppel de auto- lover de spoorlijn worden verdub- 1 Als gevolg hiervan is vanaf van- fld 21.30 uur geen treinverkeer mo- tussen Zwolle en Meppel. fjgers worden met bussen ver- aldus NS. |TERDAM (ANP) - De Stichting :nak, uitgeefster van het dagblad aarheid, heeft Frank Biesboer emd tot nieuwe hoofdredacteur, ij 'olgt de twee maanden geleden okken Paul Wouters op, aldus ag een bekendmaking. Biesboer s al anderhalf jaar bij De Waar in dienst als sociaal-economisch :teur. ooer trad in 1980 in dienst bij de [munistische Partij van Neder- WCPN). Hij was in het dagelijks be- jf'van die partij ook al verantwoor- voor het sociaal-economische |in, Biesboer was voorts enkele ja- edacteur van de CPN-ledenkrant. Mer's voorganger, Poul Wouters, precies twee jaar hoofdredacteur ie Waarheid. Wouters vertrok op nuari van dit jaar als gevolg een iet tussen de redactie en de partij - rg over de koers van de krant. HAAG ANP) - Voor ziekenfonds- nten die de specialist bezoeken een de eigen bijdrage van 25 gul- erschuldigd. Extra kosten, zoals nistratiekosten, mogen niet in 'ing worden gebracht. Dit ant- dt staatssecretaris Dees (volks- idheid) op schriftelijke vragen 'et Tweede-Kamerlid R. Beckers Jers wees Dees erop dat sommige pisten niet alleen het „specialis- leltje" in rekening brengen, maar |en extra bedrag aan administra- Isten. oplopend tot 6,85 gulden. Ischrijft echter dat dit soort geval len niet bekend zijn en dat na- r bij de ziekenfondsen heeft ge- I bat ook zij van niets weten. heeft voor alle zekerheid wel de ehjke Specialisten Vereniging er- swezen dat extra kosten taboe Ook de Vereniging Nederlandse nfondsen en de Ziekenfondsraad sïnformeerd. h het toch voorkomen dat specia- een extra bedrag in rekening ;en ban zal de economische con- ïenst worden ingeschakeld. UTRECHT (ANP) - Kinderen van twee basisscholen in Utrecht hebben vrijdag voor het stadhuis in hun lunch pauze geprotesteerd tegen de mogelijke uitwijzing van drie schoolgenootjes, die zelf ook meeliepen: (v.l.n.r.) Mohcine van zes, Faitha (9) en Adil (5). Omdat de ver blijfsvergunning van hun moeder niet is verlengd, wacht de drie kinderen een gedwongen terugreis naar Marokko. De demonstratie was georganiseerd door een actie groep van leraren en ouders. CHICAGO (UPI) - Ruim tien jaar na het grootste ongeluk in Italië en de wereld met het gif dioxine zijn er geen gebreken aan het licht gekomen bij kinderen die sinds die tijd zijn gebo ren. Dit hebben Italiaanse onderzoe kers gemeld in een rapport dat werd gepubliceerd door de Amerikaanse Medische vereniging. Het resultaat van het onderzoek doet twijfel rijzen over de theorieën over het overdraagbaarheids-effect van dioxi ne. een stof die zo giftig is dat volksge- zondheidsfunctionarissen zeggen dat er geen veilig niveau van blootstelling bestaat. Het onderzoek is gebaseerd op de grootste besmetting met dioxine, die zich op 10 juli 1976 voordeed na een ontploffing in de chemische fabriek Ic- mesa in Seveso. Italië. Een wolk van het giftige dioxine-gas verspreidde zich over de omgeving. Bij controle van de ruim 15.000 kinderen in het ge bied van Seveso die sinds de ramp zijn geboren, is een aantal baby's met ge breken gebleken dat evenhoog ligt als in een ander, niet besmet gebied. DEN BOSCH (ANP) - Een 31-jarige brandweerman uit Mierlo heeft vorig jaar augustus minstens veertien branden gesticht in de omgeving van zijn woonplaats. Er ontstond nooit veel schade omdat hij direct zijn korps alarmeerde. Zelf deed hij ook mee aan het blussen van de branden. De officier van justitie in Den Bosch eiste vrijdag acht maanden voorwaardelijke gevangenisstraf te gen de man. De verdachte zegt dat hij door per soonlijke moeilijkheden tot zijn daden is gekomen. Inmiddels zou hij die moeilijkheden na gesprekken met een psychiater te boven zijn gekomen. Uitspraak 31 maart. AMSTERDAM (GPD) Het casino van Amster dam in het Hilton Hótel is het doelwit geweest van een bende oplich ters, die ruim een mil joen gulden buit wist te maken. De Nationale Stichting Casinospelen heeft bij haar andere vestigingen een onder zoek ingesteld. Men vreest dat de oplichters ook buiten de hoofdstad aktief zijn geweest. De oplichting van het casino was mogelijk doordat een van de ben deleden zich telefonisch uitgaf als medewerker van een bank. Via de te lefoon, maar dus nooit daadwerkelijk, werden er grote bedragen over geboekt op de centrale rekening van de Natio nale Stichting Casino spelen. De stichting biedt gere gelde spelers de moge lijkheid vanaf 25.000 gul den een eigen rekening te openen. Via nep-boe- kingen liet de bende het saldo op die rekening gi gantisch oplopen. Met die tegoeden werd ver volgens gespeeld. De fi ches werden na het spe len verzilverd. Zo slaag de de bende er in om in betrekkelijk korte tijd een bedrag van 1.100.500 gulden te verzilveren. Het casino in Amster dam heeft begin deze maand aangifte gedaan van de oplichting. De Amsterdamse politie zegt een van de daders op het spoor te zijn. Het gaat om een 'bekende' van de politie, die erva ring heeft met oplichting via telefonische nepboe- kingen. Van Houwelingen DEN HAAG (ANP) - Drie incidenten in de legerplaats Oirschot waaraan ge weld of dreiging met geweld te pas zou zijn gekomen blijken bij nader on derzoek door de Koninklijke Mare chaussee weinig om het lijf te hebben. Dat concludeert staatssecretaris Van Houwelingen in een brief aan de Tweede Kamer Het eerste voorval betrof aangifte door een dienstplichtige van pesterijen die uitmondden in geweld. Het betrof het leggen van eieren in bedden en het be smeuren van uitrusting, kleding en kasten. Dat liep uit op een vechtpartij die door een sergeant werd beëindigd. Verder was er aangifte van een „seksu eel incident" in een onderdeelsbar na overvloedig drankgebruik, waarvan overigens niemand slachtoffer was. Niemand nam er aanstoot aan, er was geen sprake van strafbare feiten en de handeling vond plaats in besloten ge zelschap. De auditeur-militair heeft de dader een officiële waarschuwing ge geven. Tenslotte wist een onderofficier van een weddenschap om bij een andere soldaat zijn lange haren af te knippen tijdens een compagniesbarbecue. De soldaat nam de dreiging zo ernstig op dat hij .vrijwillig' naar de kapper ging. Ook hier heeft de auditeur-militair de bevelhebber geadviseerd de zaak niet te vervolgen. Wel is de sergeant ge waarschuwd omdat hij niet gepast rea geerde en verzuimde zijn meerderen op de hoogte te stellen. De bevelhebber der landstrijdkrach ten heeft alle adviezen van de audi teur-militair overgenomen. Naast de commissie Drenth, die een diepgaand onderzoek instelt naar de achtergron den van geweld in de krijgsmacht, heeft Van Houwelingen een coördina- (Advertentie) tieteam ingesteld. Dat adviseert over mogelijke preventieve maatregelen en fungeert als kern van een brede ge spreksgroep voor belangen- en andere groeperingen. De soldatenvakbond WDM reageer de vrijdag „verbijsterd" op de brief. Volgens de WDM staat de inhoud van de brief vrijwel haaks op eerdere uitla tingen van de staatsscretaris in de De fensiekrant dat hij meldingen over in timidatie en geweld voortaan „heel se rieus" zou nemen. De WDM kondigde vrijdag aan dat zij op haar beurt de Ka- mer op de hoogte zal stellen over de za ken in Oirschot. Overigens meldt de WDM in het maandblad „Twintig" nieuwe mis standen op de legerplaats Oirschot. Het zou gaan om gedwongen deelna me aan marsen ondanks kwetsuren, onredelijke collectieve straffen en ob sceen taalgebruik van het kader. ENSCHEDE (GPD) - Een samenwonende man en vrouw hebben enkele dagen achtereen hun 32-jarige kostganger L. in hun flat in Enschede gevangen gehouden en op beestachtige wijze mishandeld. Het slacht offer meldde zich don derdag bij de politie, na dat hij kans had gezien via het balkon te ont snappen. L. woonde ongeveer zes weken bij B. en diens 21- jarige vriendin W. De laatste week waren B. en W. begonnen hem te mis handelen. Ze bonden hem met draad vast op een stoel en staken zijn broek in brand. De man toonde de politie als bewijs de brandwonden op zijn be nen. Voorts moest hij onder bedreiging voedsel met heel veel peper eten, wel ke kruiden ze ook in zijn koffie strooiden. 's Avonds bond het twee tal hem met elektrici- teitssnoeren vast in hun slaapkamer. Overdag werd L. gevangen gehou den door alle deuren op slot te doen. De man en de vrouw zijn donderdagavond aange houden en opgesloten op verdenking van zwa re mishandeling, bedrei ging en vrijheidsbero ving. B. is vanwege ver scheidene door hem gepleegde delicten een bekende van de politie. MONS - De ouders van de 33-jarige Michel Delepine kunnen het nog steeds niet geloven: hun zoon leeft. Michel werd tot tweemaal toe dood verklaard dooreen arts. Bij het kisten van het 'stoffelijk overschot' merkte een begra fenisondernemer dat Delepine nog zwak ademde. Michel komt nu op krachten in een ziekenhuis in Mons. a la carte vlees- en visspecialiteit Maandag en dinsdag gesloten UTRECHT (GPD) Kardinaal Simo nis wil drie Poolse priesters inzetten in parochies van het aartsbisdom Utrecht. Zijn uitnodiging via mgr. Al- fons Nossol van het Poolse bisdom Opole, aan drie jonge Poolse priesters (dertigers) heeft kritiek opgeleverd onder de Nederlandse priesters. Volgens de brief, die kardinaal Simo nis deze week aan de priesters en pas- DEN BOSCH (ANP) - Advocaat-generaal R. de Groot in het ABP-proces in Den Bosch heeft vrij dag het gerechtshof gevraagd een meineedproce dure te beginnen tegen wethouder VV. Hagenaar van Nieuwegein. Hagenaar, sinds 9,5 jaar wethou der volkshuisvesting, werd als getuige gehoord in het proces in hoger beroep tegen de voormalig di recteur beleggingen van het ABP, mr. drs. A. Mas- son en diens zakenvriend ir. J. van Zon. Het hof noemde na beraad het verzoek van de open bare aanklager „hoogst begrijpelijk" maar hono reerde het niet. Volgens voorzitter mr. S. Jurgens omdat de ongeloofwaardige verklaringen van Hage naar over „punten van ondergeschikt belang" gaan. De verklaring als geheel is echter essentieel in het proces tegen Masson. Hagenaar moet verklaren over de rol van de gemeente bij het tot stand komen van een bouwcombinatie tussen Wilma en Nelissen voor de bouw van het stadscentrum in Nieuwegein, waarbij het ABP als belegger fungeerde. Daarbij was sprake van vriendjespolitiek ten opzichte van Nelissen. In Maastricht is Masson daarvoor veroordeeld. Hij zou Nelissen hebben doorgedrukt als tegenpresta tie voor de steekpenningen die hij via Van Zon van Nelissen zou hebben ontvangen. Masson zegt dat Nelissen op uitdrukkelijk verzoek van de gemeente mee deed. Uit in beslag genomen gespreksnotities blijkt dat wethouder Hagenaar betrokken was bij een plan de campagne om Wilma onder druk te zetten, ten gun ste van Nelissen. Wethouder Hagenaar zegt dat hij zich van zo'n gesprek niets kan herinneren. Daarop reageerde gerechtshofvoorzitter S. Jur gens geïrriteerd. „Zoiets kunt u niet vergeten zijn. U gedraagt zich als een struisvogel. Wat wilt u ver bergen?" Daarop vroeg advocaat-generaal De Groot om een schorsing zodat Hagenaar met zijn advocaat kon praten. Ook na dat overleg hield Hagenaar voet bij stuk: „Ik heb niets te verbergen. Als ik me iets niet kan herinneren dan houdt het op". Tijdens het verhoor dat volgde liet het hof geregeld merken grote twijfels te hebben aan wat de Nieuwe- geinse wethouder verklaarde. Jurgens waarschuw de: „U speelt met vuur. U moet eens ophouden met ons een feestneus op te zetten". Aanklager De Groot noemde de verklaring van Hagenaar „te gek om los te lopen". „Ik kan niet anders dan om een meineed procedure vragen." Het is voor het eerst in het ABP-proces dat er meineed ter sprake komt. Simonis torale werkers heeft gezonden, zijn er 25 parochies in het aartsbisdom zon der priester. Hij benadrukt daarin, dat de priesters in de parochiegemeen schap een eigen onvervangbare plaats en opdracht hebben en dat er geen kerkgemeenschap mogelijk is zonder priesters. De kritici zijn van mening, dat het wel meevalt met het priester-tekort in Ne derland en dat de katholieke gemeen schap hier in feite nog in een luxueuze situatie leeft in vergelijking met ande re delen van de wereld. Voorzitter dr. G. Zuidberg van de lan delijke Vereniging van Pastoraal Werkers (VPW) zegt niet te geloven in deze oplossing: „Ik vrees, dat de drie Poolse priesters volstrekt geïsoleerd komen te staan. Met meer vindingrijk heid en inschakeling van leken in het pastoraal werk zou hier met landgeno ten een betere oplossing bereikt wor den." Deken Bangert van Utrecht zegt niet gelukkig te zijn met deze tijdelijke op lossing: „Bij bepaalde mensen zou het de indruk kunnen wekken, dat de si tuatie heel ernstig is. Er is onder de priesters een verontrustende vergrij zing. maar bij een betere verdeling van de beschikbare priesters en de inzet van pastorale werkers, zou het pro bleem opgelost kunnen worden." ROTTERDAM (ANP) - LPG wordt met ingang van maandag anderhalve cent per liter goedkoper. De adviesprijs komt als gevolg hiervan te liggen op 46,4 cent per liter. De verlaging is een gevolg van dalende prijzen op wereldmarkt, zo hebben de handelaren vrijdag bekend gemaakt. 19 MAART 1988

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 5