Terneuzen-Axel GEMEENTE HULST GEMEENTE HULST KRUISWERK Kom op ideeënmakers van alle verenigingen, clubs en stichtingen in Terneuzen, Axel, Hoek, Zaamslag en Sluiskil. Aktie aanbiedingen: DUBBELGLAS LEEUWEKEUR GEBRUIKTE AUTO'S ANDRE DEES WIJKVERPLEEGKUNDIGE M/V 100% ADVERTEREN DOET VERKOPEN DE PZC 'N DIJK VAN EEN KRANll WILHELM f"\ Draadloos binnen U V^/ handbereik Autobedrijf LEEUWEKEUR: ZEKER BETER! GLASSINSTRUMENTS BV BEZOEK ONZE OCCASION SHOW TIJDELIJKE VERKEERSMAATREC Dit jaar bestaat onze bank driekwart eeuw! Dankzij u, dat voegen we er onmiddellijk aan toe. Daarom doen we graag wat terug. Iets anders dan u gewend bent. Héél iets anders, mogen we wel zeggen. We denken aan het financieel ondersteunen van verenigingen, clubs en stichtingen op cultureel, sportief, recreatief of maatschappelijk gebied. Wat zijn we pfecies van plan? We willen in de jubileumperiode - medio 1988 - verenigingen, clubs en stichtingen een financieel duwtje in de rug geven. Dat kan zijn omdat uw vereniging ook jubileert, maar het kan óók zijn in het kader van speciale aktiviteiten die uw vereniging wil gaan opzetten. U heeft wellicht andere ideeën voor de besteding van het geld? Welnu, laat ons die ideeën alstublieft weten. Vul de ideeënbon in en schroom niet om de uitwerking van uw suggestie eventueel op een bijlage mee te zenden. Een speciale commissie beoordeelt alle inzendingen en wij laten u zo snel mogelijk weten of uw idee in de prijzen is gevallen. We hopen op een ware stroom van ideeën. Dus: pak die pen als u nu denkt: hé, da's een idee! ,u ee" '"dicatie te geven; Pujzen kunnen variëren V8n f 75,- lor maar liefst 7.500,- Dil idee is afkomsüg Telefoon: oïlze i mei 1988 op een vai kantoren te PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 19 MAAR] Tel.: 01150 12025 Mr. Haarmanweg 21 Terneuzen zeehaven industrie recreate De loco-burgemeester van Terneuzen, J. van Rooijen. zeehaven industrie recreatie Keetweg la-3. P.O. Box 14 4340 AA Arnemuiden (The Netherlands) Phone 01182-3330* Telex nr. 3785r glass nl. Fax 01182-2399 Ons leveringsprogramma omvat o.a.: IGlas- en quartsglasapparatuur Laboratoriumglaswerk Glas t.b.v. chromatografie Destillatie-apparatuur Verder: elk gewenst apparaat volgens tekening 2 Instrumenten van metaal en kunststof A.S.T.M. Modificaties Verder: elk gewenst apparaat volgens tekening 3 Laboratorium artikelen uit onze katalogus Verwarmings- en koelapparatuur Meet-, regel-, schrijf- en doseerapparatuur Porcelein-, kunststof-, rubber- en filtreerartikelen 4Komplete (proefopstellingen voor laboratoria en chemische industrie 5 Export naar alle landen Komplete laboratorium inrichtingen Rabobank Q Plan voor het bouwen van een garage op een per ceel aan het Bellinghof te Hulst v.r.v. de heer F. W. Roelands, Lange Bellingstraat 38 te Hulst. De burgemeester van de gemeente Hulst brengt, op grond van artikel 19a van de wet op de ruimte lijke ordening ter openbare kennis, dat het college van burgemeester en wethouders voornemens is met toepassing van artikel 19 van de wet op de ruimtelijke ordening en artikel 50, lid 8, van de wo ningwet, bouwvergunning te verlenen voor het bouwen van een garage op een perceel aan het Bellinghof te Hulst. Kadastraal bekend Hulst, sectie A, nr. 2781 ged. Ter plaatse geldt het bestemmingsplan 'Kom I'. Het gedeelte van het perceel waarop de garage zal worden gebouwd heeft de bestemming 'wegen en verharding' en 'parkeerplaats of-strook'. Aangezien op gronden met voornoemde bestem ming geen garage mag worden gebouwd, is het bouwplan in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Met ingang van 21 maart 1988 ligt het bouwplan gedurende veertien dagen op de afdeling algeme ne zaken van de gemeentesecretarie, kamer 4, voor een ieder ter inzage. Een ieder die bezwaren heeft tegen het bouwplan, kan deze gedurende voornoemde termijn, schrif telijk indienen bij burgemeester en wethouders. Hulst, 19 maart 1988. De burgemeester van Hulst, Mr. F. A. W. Jacobs, Toyota Carina II DX 1600 cc Bouwjaar: feb. 1985 41.000 km Opel Kadett 12GC 5-drs. wisser trekhaak, bouwjaar nov. 1985 28.000 km Suzuki Alto 3-drs. 1985 22.000 km zonnedak kleur rood Plan voor het bouwen van een woning aan het Bospad 3 te Clinge v.r.v. de heer A. Willaert, Kennedylaan 29 te Clinge. De burgemeester van de gemeente Hulst brengt, op grond van artikel 19 a van de wet op de ruimte lijke ordening, ter openbare kennis dat het colle ge van burgemeester en wethouders voornemens is met toepassing van artikel 19 van de wet op de ruimtelijke ordening en artikel 50, lid 8. van de woningwet, bouwvergunning te verlenen voor de bouw van een woning op het perceel Bospad 3 te Clinge, kadastraal bekend Hulst, sectie K. nr. 764 ged. Ter plaatse geldt het bestemmingsplan 'in onder delen kom Clinge'. Het gedeelte van het perceel waaröp de woning zal worden gebouwd heeft de bestemming 'industrieterrein'. Gronden met deze bestemming zijn bestemd voor industriële en handelsdoeleinden en aan deze be stemming dienstbare bebouwing zoals fabrieken, kantoren, loodsen en garages. Aangezien het hiel de bouw van een particuliere woning betreft, is het bouwplan in strijd met het ter plaatse gelden de bestemmingsplan. Met ingang van 21 maart 1988 ligt het bouwplan gedurende veertien dagen op de afdeling algeme ne zaken, van de gemeentesecretarie, kamer 4. voor een ieder ter inzage. Een ieder die bezwaren heeft tegen het bouwplan, kan deze gedurende voornoemde termijn, schrif telijk indienen bij burgemeester en wethouders. Hulst, 19 maart 1988. De burgemeester van Hulst, Mr. F. A. W. Jacobs. Kruisvereniging West Zeeuwsch Vlaanderen De Kruisvereniging West Zeeuwsch-Vlaande- ren vraagt een voor de plaats Aardenburg. Wij bieden: - collegiale ondersteuning en samenwerking - begeleiding door de hoofdwijkverpleegkun- dige - salariëring en arbeidsvoorwaarden konform de cao Kruiswerk en Tuberculosebestrijding Wij hebben belangstelling voor kandidaten die: - in het bezit zijn van het MGZ- of HBO-V diplo ma; - actief willen meedenken over ontwikkelin gen in de gezondheidszorg; - bereid zijn groepsvoorlichting te geven; - bereid zijn in ons werkgebied te komen wo nen; - in het bezit zijn van rijbewijs BE en beschik king hebben over een auto. Inlichting kunnen worden verkregen bij de hoofdwijkverpleegkundige, de heer L. A. Vlaminck, op werkdagen te bereiken tussen W 8.30-9.15 uur, tel. 01170-3139. Uw schriftelijke sollicitatie kunt u tot 1 april 1988 richten aan het bestuur van de Kruis vereniging West Zeeuwsch-Vlaanderen, Postbus 73, 4530 A B Terneuzen. Burgemeester en wethouders van Term brengen ter openbare kennis, dat het gedeeltf de Van Cantfortstraat gelegen tussen de Axl straat en de Tramstraat in verband metre structiewerkzaamheden zal worden gesloten; alle verkeer uitgezonderd voetgangers infe ij richtingen. Deze maatregel geldt tot en met 8 april 1 veel korter als mogelijk of zoveel langer als® zakelijk zal zijn in verband met de uit te v® werkzaamheden. Terneuzen, 9 maart 1988. Burgemeester en wethouders voornos J. van Rooijen, loco-burgemeester A. J. van Pagee, secretaris De burgemeester van Terneuzen maakt bekend, dat een aanvraag om een bouwvergunning is inge diend door de gemeente Terneuzen voor het bou wen van zes bergingen met sanitaire groep op een perceel aan de St.-Hubrechtstraat te Hoek in ver band met het ter plaatse aanleggen van een woon wagencentrum. Burgemeester en wethouders van Terneuzen zijn voornemens om met toepassing van artikel 19 van de wet op de ruimtelijke ordening en artikel 50, lid 8 van de woningwet de vergunning te verlenen. Alvorens daartoe over te gaan wordt een ieder in de gelegenheid gesteld met ingang van maandag 21 maart 1988 gedurende veertien dagen ter ge meentesecretarie (afdeling algemene zaken) van het bouwplan kennis te nemen en eventuele be zwaren daartegen gedurende deze periode schrif telijk bij het college kenbaar te maken. Terneuzen, 19 maart 1988. 10 jaar fabrieksgarantie concurrende prijs Vraag vrijblijvende informatie bij Zaamslag, Bedrijvenstraat 1, 5 Ut/ tel 01153 1692-1571 ^-jaar Wi I type Z Phone 128, prijs ƒ185,- excl. \V\\/^^7v btw. Bereik tot 200 mtr., last nr. re- joqq//i dial, (ook andere modellen lever- Q§§Ij baar) t/m 10 km. Bestel telefonisch in Venlo 077- -V 870569 of in Knokke Heist j,.C.V 09/3250615820. °--jy Ook op zaterdag. Wordt afgeleverd met service en garantie. De Rabobank Terneuzen-Axel 75 jaar... dat Onze ;„rr ctelt voor vereniging - Naam vereniging- .-\dres: Postcode en plaats. Contactpersoon. - - - - -

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 50