PUBLIEKSTREKKER vechten om eric flaim OC-EIS paul haldan staat voor krachttoer MILAAN- SAN REMO vanderaerden de grote favoriet PZC/ week-in tegenbod beschermd jaap visser opmars ad heesbeen gestuntel lurgesteld vallend evangen supervorm hechte band meer de baas favoriet B leo van de ruit Eric Falun: in schaatsmarathon van Den Haag. wilden ze niet betalen, want ze had den besloten de eerste tien van de Olympische Spelen op alle afstan den hetzelfde startgeld te bieden, tweeduizend gulden geloof ik. Ik heb die mensen voorgerekend dat Erie op vier afstanden bij de eerste tien was geëindigd en omdat vier keer twee acht is en Erie bovendien we reldkampioen is, was het dus niet zo gek om tien mille te vragen". De Friese delegatie dacht daar kenne lijk anders over. Marathonorganisator Klaas Ver- weij. die het afgelopen weekeinde eveneens in Inzeil opdook, handelde heel wat slagvaardiger. Hij strikte Flaim voor zesduizend gulden voor zijn internationale marathon op kunstijs, die vandaag voor het derde achtereenvolgende j aar wordt verre den. De Zuidhollandse caravanver koper contracteerde ook nog de Amerikaanse nummer drie van het WK in Alma Ata, Dave Silk, en de Oostenrijkse topper Michael Had- schieff. Ook Leo Visser zwichtte bij na voor een bod van Verweij, maar koos op het laatste moment toch voor Thialf, dat hem een tegenbod zou hebben gedaan. Verweij: „Leo rijdt in Heerenveen omdat hij daar vijfduizend gulden krijgt". Een bedrag dat Verweij weigerde uit te trekken voor de tweevoudige olympische medaillewinnaar omdat hij al genoeg geld in zijn hobby, de organisatie van een internationale marathon, had geïnvesteerd, naar eigen zeggen: veertigduizend gul den. Een fors deel dus van de kleine tachtigduizend gulden die de World Cup-marathon kost en die een toe schouwersaantal van vierduizend noodzakelijk maakt. Of vanavond ook inderdaad vierdui zend schaatsliefhebbers naar de Uit hof zullen trekken, waagt Verweij te betwijfelen gezien de concurrentie van Thialf. „Het langebaanschaat sen slaat nu eenmaal meer aan dan het marathonschaatsen", beseft de organisator. „Daarom hebben we eerst heel goed op de internationale kalender gekeken voordat we vorig jaar mei deze wedstrijd aanmeld den. Maar tot onze stomme verba zing heeft de KNSB in januari de re cordwedstrijden verschoven naar 'ons' weekeinde". Behalve verbaasd, waren Verweij en consorten ook boos toen zij van het „onbegrijpelijke" KNSB-besluit op de hoogte werden gesteld. „Dat be wijst weer eens dat binnen de bond iedereen langs elkaar heen werkt en elkaar zelfs tegenwerkt". Voor Ver weij reden genoeg om te vrezen dat hij nog een lange weg heeft te gaan voordat zijn internationale mara thon als 'beschermde' wedstrijd op de schaatskalender staat. „Er zal heel wat gepraat moeten worden", beseft hij. „Toch hopen we vóór het volgend baanseizoen een aantal internationale mara thons te kunnen houden. We streven naar vijf: eentje in Innsbruck, een tje in München en drie in Neder land, maar of dat lukt hangt van de medewerking van de KNSB af. De meeste langebaanrijders hebben hun medewerking al toegezegd, dus daar zal het niet aan liggen". redenen in Nederland achtergeble ven" geeft hij aan. „Ik wilde de top be reiken en ik vond, dat dat in Roeme nië niet kon. Alles werd van bovenaf opgelegd en daardoor voelde ik me in mijn vrijheid beperkt. Tot voor kort had ik twee paspoorten, maar ik ben bezig om mijn Roemeense nationali teit af te kopen. Het is nog niet hele maal rond, maar de papieren zijn on derweg. Mij is verteld, dat het nog een formaliteit is. Dus straks kan ik mijn familie weer gaan opzoeken". Er volgde destijds niettemin een forse sanctie op zijn dissidente gedrag. Hij werd voor twee jaar uitgesloten van internationale wedstrijden en moest zich tevreden stellen met trainingen en competitiewedstrijdjes. „In die pe riode heb ik mijn niveau van toen kunnen vasthouden. Maar op zo'n moment wordt toch goed duidelijk hoe belangrijk internationaal con tact is. Zodoende is mijn spel pas de laatste jaren echt gegroeid. Ik moet veel spelen en trainen, want een groot talent ben ik nooit geweest. Ik heb een goede hand, maar ik beschik niet over een aangeboren gevoel voor ta feltennis, zoals bij voorbeeld de Zweed Jan Ove Waldner, de nummer 1 van EuroDa. Een speler met zoveel klasse zal er trouwens niet snel meer geboren worden". Mede door zijn opmars op het inter nationale front blijft Haldan zijn doel verschuiven. „Eerst was ik tevreden met zeg maar een 50e plaats op de Eu ropese ranglijst. Nu wil ik meer dan die 24e positie. Dat zit er zeker in. Te meer, daar er goede faciliteiten zijn gecreeërd. Ik kan voorlopig al m'n tijd besteden aan het tafeltennis. Ik train gemiddeld twee tot drie uur per dag. Maar het gaat niet alleen om de kwantiteit. Ook de kwaliteit is be langrijk en dat zit met sparringpart ners als Henk en Ron van Spanje en Bart van Haren, een nieuw talent bij Eindhoven, wel goed. Ik zou geen an dere vereniging kunnen bedenken, die dezelfde mogelijkheden kan bie den. En naar het buitenland wil ik niet meer. Ik voel me hier heel geluk kig. Over mijn maatschappelijke car rière maak ik me ook niet al te veel zorgen. Ik heb een opleiding gevolgd in Roemenië, die vergelijkbaar is met een VWO-studie in Nederland. Bo vendien heb ik vier diploma's Neder lands gehaald en onlangs een studie afgerond voor applicatie-program- meur. Er valt dus genoeg voor me te doen, als het tafeltennis wegvalt. In Nederland hoef je niet super-intelli gent te zijn om iets te bereiken". Vooralsnog richt Haldan zich op zijn sportcarrière, die tot voor een jaar geleden weinig uitschieters kende. Op zijn eerste WK in New Delhi fe bruari '87 werd hij al in de eerste ron de uitgeschakeld door de Joegoslaaf Ilja Lupulesku en in de mix-dubbel (met Bettine Vriesekoop) kwam hij niet in actie, omdat hij zich op de wedstrijddag versliep. Dat incident leidde tot een rel in het kleine tafel- tenniswereldje, dat doorgaans toch al bol staat van roddel, achterklap en intriges. Vriesekoop wilde aan vankelijk nooit meer met Haldan sa menspelen, maar trok dat dreige ment na een verzoenend gesprek in. „Ik heb helemaal geen hekel aan Bet tine", benadrukt hij nog maar ten overvloede. „Ik bewonder de manier, waarop zij topsport bedrijft en het Nederlandse tafeltennis internatio naal aanzien heeft gegeven. Alleen de rol van haar coach Gerard Bakker is dubieus. Door zijn gedrag en houding heeft hij veel gezichtsverlies gele den". In Karlsruhe kwam het openlijk tot een botsing tussen beiden. De per soonlijk begeleider van Vriesekoop raakte volgens de Eindhovenaar zo geërgerd over het feit, dat de aan dacht van de media zich voorname lijk op de prestaties van Haldan richt te, dat hij een conflict opriep. „Hij suggereerde, dat ik mijn tegenstan ders had omgekocht" klinkt het nog steeds verontwaardigd. „Nou vraag ik je. Ik begrijp zoiets niet. Er is inder daad vaak wat aan de hand in het ta feltennis. Nederlanders hebben, zoals ik dat altijd zeg, hete koppen. Ze wil len graag iets presteren, maar hou den totaal geen rekening met elkaar en andere bepalende factoren. Er heerst met name bij Bakker een over- mijn-lijk-mentaliteit. Zeker ten aan zien van de heren en zelfs tegenover Mirjam Kloppenburg. Maar ja, da- mestafeltennis blijft damestafelten- nis. Schuiven en afwachten is vaak het enige wat ze kunnen. De top bij de vrouwen is trouwens heel smal. In dat opzicht gebeurt er meer bij de heren. In de breedte is er meer talent en be staat er een veel betere sfeer en sa menwerking dan bij de dames. De manier, waarop bij voorbeeld de Zwe den topsport benaderen, spreekt me heel erg aan. Ze weten een perfecte balans te vinden tussen presteren en ontspannen. Ze genieten van het le ven, dat ze leiden. Dat gebeurt hier veel te weinig". Wat Peter Schotting betreft kun nen ze in Heerenveen het dak van Thialf op. De Nederlandse schaatscoach van de Amerikaanse wereldkampioen Erie Flaim voelt zich „amateuristisch" behandeld door de organisatoren van de olym pische revanchewedstrijden die dit weekeinde op de overdekte Friese ijspiste worden gehouden. Zonder dat Schotting en zijn 21-jari- ge beschermeling daar weet van hadden, is de naam Flaim als pu bliekstrekker gebruikt voor het fes tijn in Heerenveen. „Wat op z'n minst onfatsoenlijk is", vindt de suc cesvolle schaatscoach, die zelfs juri dische stappen tegen 'Thialf heeft overwogen. De weinig professionele handelwijze van de organisatoren van de olympische revanchewed strijden heeft er toe geleid dat de all round-wereldkampioen vandaag (zaterdag) meedoet aan de World Cup-marathon in Den Haag en het als recordgala aangekondigde eve nement (Schotting: „Maar een we reldrecord zal in Heerenveen niet worden gereden") laat schieten. Afgelopen weekeinde heeft Schot ting zich tijdens de World Cup-finale in Inzeil mateloos geërgerd aan „het gestuntel" van zijn landgenoten die namens Thialf een poging waagden internationale toppers naar Heeren veen te lokken. „Dat gebeurde in heel gebrekkig Engels en met een za kelijke aanpak die werkelijk ner gens op leek. Ze kwamen dus ook bij ons terecht en ik heb voor Flaim tienduizend gulden gevraagd. Dat '1 afgelopen vier maanden heeft faul Haldan sterker leren relati- |i dan ooit tevoren. Terwijl de Irige ex-Roemeense tafeltennis- ian h en T/Eindhoven zich in kór- Bi heeft weten op te werken naar He plaats op de Europese rang- fflaan twee kwalificatie-normen Thet IOC (enkel en dubbelspel) I voldaan en opzien baarde door 1 v: hooggeplaatste spelers op de ttdranglijst te kloppen, werden ^|resiaties door het Nederlands pisch Comité (nog) niet ver in een ticket voor Seoul. igenstelling tot Bettine Vriese- 1 en Mirjam Kloppenburg, die en- log vormbehoud moeten tonen, I de inmiddels tot Nederlander ituraliseerde speler de komende I tijdens de Europese kampioen- ™"ipen in Parijs tot de halve eind- door te dringen om aan de eis het NOC te voldoen. Deze voor- 1de is voor de nationale kam- li nagenoeg niet haalbaar. Want ^llaatsing bij de laatste zestien ft hij direct al tegenover een van litelfavorieten, Erik Lindh, te Bij het vernemen van deze eis [laldan zich in een eerste opwel- intvallen, dat hij zijn batje alleen ,ls recreant wenste te gebruiken, |ieer hij die krachttoer niet met s zou afronden. )a| was een emotionele reactie", Inert Haldan zich. „Ik was zo te- gesteld, dat ik het gevoel kreeg, t ik er het beste mee kon stoppen lie beter aan mijn maatschappe- iejearrière kon wijden. Nu sta ik er itfiuchterder tegenover. Ik heb de lopen periode keihard getraind y^ef op dit moment zeer relaxed het EK toe. Lukt het niet dan fc|ik pech gehad. Natuurlijk zijn epische Spelen voor een topspor- elangrijk, maar het is slechts één hooi. Ik fixeer me er niet meer op. ut [is voor mij de beste voorberei- Als ik onder druk sta, presteer et optimaal. Ik heb ervaren, dat Bor een belangrijke toernooi fris in Rjofd moet zijn. Een topsporter z'n hersens gebruiken en dat Bt zeker bij het tafeltennis". eerdere frustraties van Haldan iran (en zijn) alleszins begrijpelijk. Bvember vorig jaar kwalificeerde ich in Karlsruhe met een achtste f$s in het enkelspel volgens de ei- van het Internationaal Olym- b(i Comité voor de Olympische In in Seoul, waar tafeltennis »fj het eerst op het programma Een maand later voldeed Hal- li n Wenen ook nog eens aan de Inorm door in het dubbelspel met genoot Henk van Spanje een ne- le plaats af te dwingen. In de pe- R die daarop volgde, wist hij een ital spelers van naam te verslaan, Eter wie de Engelsman Desmond las (nummer 6 van Europa en aar van het Top-Twaalf toernooi en de Oostduitser Jorg Ross- (nummer 10 op de Europese jlijst). Vandaar, dat bondscoach lieg bijna ontplofte, toen hij met iTOC-eis werd geconfronteerd, lurd", kapittelde de technisch jr 'de club van Vonhoff ("al de geringe kennis van zaken tn de olympische rekenmeesters ir- grt Paul Haldan, die in Frankrijk iix-dubbel wil laten schieten om ch|helemaal op de landenwedstrijd et individuele toernooi te kun- oncentreren. „De leden van het denken, dat een 24e plaats op de pese ranglijst niet veel voor- Maar ze zien kennelijk niet in, et niveauverschil met de top he al niet zo groot is. Met uitzonde- dan van de beste zes of acht. ook zij zijn te verslaan als ze jtt[ de vorm van de dag hebben, van Spanje en ik hebben dat al bewezen". oo( Paul Haldan, bekend om zijn allende spel dicht bij de tafel, a) t er echter nog meer op het spel. t hij heeft al een uitnodiging op van de Zweed Glenn Ost, die als van de beste coaches van de we- wordt beschouwd. Ost stelde als voorbereiding op de Spelen gelegenheid een trainingskamp te maken in en met de Zweden en Jndien met diens groep nog een je af te werken in China „Als ik piet kwalificeer, heeft dat ook zin. In dat geval ga ik maar twee nden werken bij L en T (het corn- rbedrijf dat zijn club sponsort) leem ik maar een paar weken ntie". an wil die rustperiode graag 'brengen in zijn geboorteland, Mj vijf jaar geleden ontvluchtte. ktober '83 bleef hij als 18-jarige :en Europa Cup-wedstrijd van voormalige club Universitatea _ova tegen de Blaeuwe Werelt in Neterland achter. Na een verblijf Bi anderhalf jaar in Apeldoorn, JJa|r hij door een bestuurslid van de Htuwe Werelt werd opgevangen, Brok de Roemeen naar de West- Bse club FTG Frankfurt. Na een B keerde hij terug in Nederland B mentaliteit beviel me niet") en Bs hij voor het ambitieuze Eindho- B >,En daar heb ik tot op dit mo- geen spijt van", licht hij zijn Bze toe. ■r de reden van zijn beslissing om Bmenië de mg toe te keren, doet Bjpn niet geheimzinnig. „Ik ben |ijds voornamelijk om sportieve 19 MAART 1988 Paul Haldan: zware olympische eis. Mocht Erie Vanderaerden vandaag (zaterdag), zoals algemeen verwacht, Milaan-Sanremo winnen, dan heeft Peter Post daar iets toe bijgedragen. Van de bezeten ploegleider leerde hij, dat tien overwinningen plus één avond stappen beter zijn dan één zege en tien dagen boemelen. Erie Vanderaerden is zelfbewust en serieus geworden. Hij gaat nog een heleboel grote wedstrijden winnen, beweren zijn begeleiders. In de Tirreno-Adriatico, de aanloopkoers naar Milaan-Sanremo, waren dat Fred De Bruyne, Walter Planckaert en Guy Nulens. Allen Belg als Vanderaerden Belg is, al heeft hij niet veel op met zij n eigen nationaliteit, waardoor hij ook meer dan eens voor 'hollander' wordt uitgescholden. „Ge moet een kat een kat blijven noemen", stelde Walter Planckaert, eerste ploegleider onder manager Post. „Vanderaerden heeft de kwaliteiten om Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Frankurt, Zürich en de Amstel Goldrace nog verschillende keren te winnen. Daar is hij nu zelf ook achter. Hij is de laatste tijd enorm verbeterd. Hij heeft aan zijn klimvermogen gewerkt. Vroeger reed hij direct voor de bezemwagen als het eventje bergop ging, nu werd hij zomaar vierde in de Tirreno-Adriatico. Je kunt stellen dat de klasbak zijn vak heeft ge leerd." In midden-Italië hielp de lente Vanderaerden aan c'e supervorm. „Dat is in drie dagen gebeurd", aldus Planckaert. „Hij was al goed, maar hier zag je hem elke dag verbeteren onder invloed van het mooie weer. Hij had ook ineens weer vertrouwen voor een massaspurt. Een goed teken. Dat hem de tweede overwinning werd afgepakt, maakt ons niets uit. Hij weet weer wat hij kan. .Alleen in zijn eerste jaar bij profs heb ik Erie zo goed zien rijden als nu", stelde Guy Nulens, provincie-, kamer- en trainingsgenoot van Vanderaerden, „die spieren liggen er weer zo mooi opIk zie hem veel winnen dit jaar. Volgens mij breekt hij dit jaar definitief door na een paar mindere jaren. Waar het aan ligt, ik zou het niet weten. We trainden precies hetzelfde als anders. Op de ouderwetse manier, veel uren in het zadel." Fred De Bruyne ziet Vanderaerden dezelfde ontwikkeling doormaken als Kelly. „Die was vroeger ook alleen sprinter en kan nu alles. Vanderaerden is beter geworden, doordat hij wat snelheid heeft verloren. Dat gebeurt vaker met renners als ze sterker worden." Heel belangrijk voor Vanderaerden was, volgens De Bruyne het vertrek van Eddy Planckaert, de andere sprinter. .Er is binoen de ploeg geen strijd meer gaande wie de grootste lolbroek is. Eric en Eddy waren altijd bezig." Walter Planckaert: „Dat klopt. De blusapparaten en de waterslangen blijven nu hangen waar ze hangen." De invloed van Peter Post op Erie Vanderaerden is groot. In de loop der jaren ontstond tussen de renner en de ploegleider een hechte band. Ze zijn gek op elkaar. De Bruyne: „Post heeft op elke coureur veel invloed. Dat komt, denk ik, door zijn klasse een renner op zijn donder te geven en tegelijk de indruk te wekken dat hij een compliment uitdeelt. Vanderaerden heeft zo iemand nodig. Hij gelooft heilig in Post. Erie krijgt elk jaar aanbiedingen van andere ploegen, maar hij slaat ze allemaal af." „Zo lang Post er is, zal Eric niet vertrekken", meent ook Planckaert, „dat begrijp ik best, want zo denk ik er persoonlijk ook over. Toen Eddy bij ADR tekende, vroeg hij mijWalter kom mee als ploegleider, j e kunt twee keer zo veel verdienen als bij Post. Ik heb het niet gedaan." Vanderaerden zelf: „Bij Postkan ik het beste carriere maken. Met alle aanbiedingen was ik altijd zo klaar. Ik wilde van iedereen het eerste weten wat ik kon verdienen. Als het bedrag me niet aanstond, hoefde ik niet verder te praten. Ik heb veel bedragen gehoord, ik heb nooit verder gepraat. Post is een goeie vent. Hij heeft me nooit laten vallen, als ik eens een mindere periode had." Praten deed hij veel met Post. Niet over geld, wel over zijn gedrag in de ploeg. Vanderaerden kreeg te horen, dat hij meer baas moet spelen, de andere renners moet commanderen in de koers en uiteraard zelf het voorbeeld geven. Planckaert: „Daar is Erie nu eindelijk mee bezig, hij zit nu weieens een gesprek te voeren over wielrennen. Dat kon hij vroeger niet. Toen was hij een Pallieter, die alleen aan lachen dacht. Nu neemt hij eindelijk zijn verantwoordelijkheden op." Erie Vanderaerden is intussen zo ver dat hij in de wedstrijden initiatieven ontplooit. In Milaan-Sanremo, waarin hij de laatste vijfjaar twee keer vierde, een keer derde en een keer tweede eindigde, is hij van plan de koers naar zijn hand te zetten. „Ik wacht niet meer af, want dan kunnen anderen me voor zijn." Gezien zijn vorm is hij de grote favoriet en zal hij door iedereen in het oog worden gehouden. „Dat interesseert me niets. Als ik slecht rij, word ik ook in het rijtje favorieten geplaatst. Als je groot spel speelt, moet je goed zijn." De favoriet voor Milaan-Sanremo zegt over zichzelf meer prof te zijn geworden. Vandaag kan hij het bewijzen in Milaan-Sanremo. Erie Vanderaerden: de grote favoriet in Milan-Sanremo.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 49