Rijksscholengemeenschap 'etrus Hondius 75 jaar heldebad Terneuzen It seizoen nog open Reptielengallerij in Sluis door burgemeester geopend Centrum Oostburg aanpassen aan verwende consumenten gestaakte wedstrijd erder uitspelen Vermenging functies leidt mogelijk tot lage huur sporthal Cadzand \OTE REÜNIE IN SEPTEMBER Tien weken lang operafilms in bioscoop Hulst WINKELIERSVOORZITTER BIJ OPENING BEURS WJCHTCOMMISSIE DOET UITSPRAAK Wandeltochten door polders vanuit Koewacht Streekcentrum VRAGEN WD-FRACTIE PZC/streek AARDENBURG Sportpark De adviescommissie Van Dongen Sportpark van de ge meenteraad van Aardenburg verga dert woensdag 23 maart in het ge meentehuis om 19.30 uur. De commis sie bespreekt reacties op de nota 'Burgemeester Van Dongen Sport park. AXEL Wielertocht - De trimclub Axel houdt zondag (morgen) haar eerste wielertoertocht van het seizoen. De af stand bedraagt 60 kilometer. Tevens kan de toertocht als 'sterrit' verreden worden. Onder de deelnemers wordt een aantal prijzen verloot. Het vertrek is 's morgens om negen uur vanaf café De Witte Leeuw. Zeestraat. Axel. Reumafonds - De actie voor het Nationaal Reumafonds heeft in de ge meente Axel vorige week 3.437.45 gul den opgebracht. Dat is ruim 700 gul den meer dan vorig jaar werd binnen gebracht. Het plaatselijk comité roept mensen die de collecte gemist hebben op om alsnog een bijdrage te storten op de landelijke rekeningen van het reumafonds. GRAAUW Kaarting In het gemeenschaps centrum in Graauw werd een prijs- kaarting gehouden, waaraan 33 perso nen deelnamen. GROEDE EHBO De afdeling Groede van de EHBO houdt dinsdag een bijeen komst in 'De Wulpenhoek' in Groede, waar een film wordt vertoond over epi lepsie. Na afloop kunnen er vragen worden gesteld. De bijeenkomst be gint om 19.30 uur. De deze winter ge houden EHBO-cursus is inmiddels af gesloten. Alle vijftien cursisten, die werden opgeleid door dokter Meijer en mevrouw De Troije, slaagden. HULST Gemeenschapsviering in de KOEWACHT (B) WandeltochtDe ontspannings vereniging De Vlastrappers uit het Belgische Koewacht houdt zondag drie wandeltochten over vijf, twaalf en twintig kilometer. Belangstellenden kunnen zich tussen 13.00 en 14.30 uur laten inschrijven in de Gemengde School in het Belgische Koewacht. OOSTBURG Recreatiebridge De Oostburg se recreatiebridgeclub speelde in hotel 'Du Commerce' wedstrijden voor pro motie of degradatie. SLUIS Kooravond In de rooms katho lieke kerk in Sluis wordt vrijdag 25 maart een kooravond gehouden. Aan' de avond, die om 19.30 uur begint, ne-' men de volgende muziekverenigingen deel: De Sluisse Rakkers (Sluis), Looft Den Heer (Nieuwvliet), RK Gemengd Koor (IJzendijke), NH Kerkkoor (Cad zand), Sint Ceciliakoor (Sluis), God Is Mijn Lied (Breskens) en Excelsior (Cadzand). SLUISKIL Kaartclub De kaartclub 'Nooit gedacht' in Sluiskil hield een vergade ring in café Dallinga waarin de kam pioenen werden gehuldigd. Bij de he ren ging L. van Hijfte met die eer strij-, ken en bij de dames A. Destombes. Be sloten werd om gedurende een jaar tij dens de maandelijke kaarting (tweede maandag van de maand, 19.30 uur) ook niet-leden te laten deelnemen. De bij eenkomst werd besloten met een prijs kaarting, waarvan de uitslag luidt: 1. H. Prins. 2. R. Poppe, 3. J. van Avermaete, 4. M. Dallinga. 5. H. Dallinga. VOGELWAARDE Collecte reuma - De collecte van, het Nationaal Reumafonds heeft in' Vogelwaarde, in de week van 7 tot 13 maart, 1198,15 gulden opgeleverd. Vo rig jaar was de opbrengst nog 928,95 gulden. WESTDORPE EHBO De afdeling Westdorpe van de EHBO houdt maandagavond de jaarlijkse ledenvergadering in het ver enigingsgebouw 'Concordia'. Aan de orde komen de jaarverslagen. De be stuursleden M. Hemelsoet-de Jaeger, B. Audenaerd en H. van Dorsselaer zijn aftredend, maar herkiesbaar. Na de pauze zal er onder meer gesproken worden over de bejaardenreis. De ver gadering begint om 20.00 uur. feRDAG 19 MAART 1988 S'EUZEN - Met een groots opge- reünie herdenkt de Terneuzense scholengemeenschap Petrus lius zaterdag 24 september het lat 75 jaar geleden de eerste leer- n binnnen kwamen. De school, u gevestigd is in de Terneuzense landstraat, stond in 1913 in de emeester Geillstraat. Toenter- was de naam Hogere Burger ol. Het aantal leerlingen in dat [e jaar was 15 terwijl nu 680 stu- :n de school bevolken. De voorbereidingen voor de reünie, waarbij men op minimaal duizend oud-leerlingen rekent, zijn reeds ge troffen. Voor die zaterdag is het Zuid- landtheater afgehuurd, terwijl een tent is besteld om alle aanwezigen te kunnen ontvangen. Onder leiding van rector A. C. Janse coördineren vijf leer krachten de activiteiten: L. van Hec- ke, J. de Potter, C. de Bliek, T. Hillaert en D. Kuijpens. In grote lijnen staan de volgende za ken al op papier. Vrijdag 23 september [NEUZEN - Het ministerie van heeft de gemeente Terneuzen emming gegeven het openlucht bad Het Scheldebad komend len nog gewoon open te houden, nlijk is het bad aan een groot- epse opknapbeurt toe, maar om- |:r plannen zijn voor een nieuw, dekt golfslagbad vinden b en w Raadzamer eerst de besprekingen over af te wachten. Aanpassing et zwembad aan de eisen van de [we wet hygiëne en veiligheid [ngelegenheden zou ruim een mil- gulden vergen. Bscheldebad gaat komend seizoen I mei open en 28 augustus weer |t. Bij slecht weer kunnen zwem- I uitwijken naar het overdekte bad Bonte in de Bellamystraat, dat nor- iter tijdens de zomermaanden It is. Wat er volgend jaar met het Tiluchtbad gebeurt, is nog volko- 1 onduidelijk. Veel, zo niet alles, is Inkelijk van de plannen van West- it bv, die het zwembad wil inpassen |et Scheldeboulevard-project. overdekte zwembad 'De Honte' in lellamystraat wordt wel al op korte ijn aangepast aan de nieuwe voor- iften. Daarmee is iets meer dan ton gemoeid. pslotte wordt op dit moment ook Judeerd op plannen voor de aan- >ing van het verwarmde open- itbad in Zaamslag. Volgens wet- |der W. van Walraven (onderwijs en tl zou aanpassing van dit bad on- ier drie ton kosten. „We moeten bekijken of die investering verant- ird is en zo ja, hoe we dat geld bo- water kunnen krijgen. Een ge- nte als Terneuzen dient, vind ik, ieso een buitenbad te hebben waar terecht kan tegen betaalbare ta- en. In Zaamslag is regelmatig ge- dat de gemeente de zaak daar zo sluiten. Daarover is binnen het col- nog nooit gepraat, kan ik verzeke- Ons streven is het bad open te houden". Het zwembad in Zaamslag gaat weer open op 5 mei en wordt ge sloten op 4 september. HULST - De bioscoop Koning van En geland in Hulst gaat gedurende tien weken elke zondag (met pasen en pinksteren op maandag) een opera film vertonen. De operacyclus is te zien in tien plaatsen in Nederland. De bioscoop in Hulst is de enige in de pro vincie, waar operaliefhebbers vanaf zondag terecht kunnen. De Koning van Engeland is voor de operacyclus uitverkoren, omdat de bioscoop beschikt over een geluidsin stallatie met Dolby stereo. In de ko mende tien weken worden een groot aantal bekende opera's op het scherm vertoond. Onder de publiekstrekkers zijn namen te vinden als Macbeth, Co- si fan Tutti, Tosca en II barbiere di Si- vligia. Volgens de organisatoren zijn de films van uitzonderlijke kwaliteit. Zo zijn er opnamen van operasterren als Gwy- neth Jones, Placido Domingo, Sherrill Milnes en Teresa Stratas. Onder de di rigenten bevinden zich corifeeën als Karl Böhm en Colin Davis, die hebben samengewerkt met wereldberoemde orkesten. De gezelschappen van de Scala in Milaan en de Deutsche Oper in Berlijn verleenden hun medewer king. De films zijn vervaardigd door topregisseurs, die hun sporen in de operatheaters ruimschoots verdiend hebben. De operafilms zijn met opzet niet on dertiteld. Niet alleen werken de onder titelingen storend in het beeld, maar ook kan de geluidkwaliteit daardoor worden aangetast. De lengte van de films varieert van twee tot drie uur. Al le voorstellingen beginnen om 12.00 uur. Zondag zijn twee opera's te zien, I Pagliacci en Cavalleria Rusticana. is er een officieel gedeelte, zaterdag 24 september de reünie, met rommel markt voor een goed doel en feest avond. Een weekeinde later komen de huidige leerlingen aan bod. Vrijdag avond 30 september is er een bonte avond met fuif, zaterdag beginnen de activiteiten met een trimloop. Hier voor heeft men de medewerking ge vraagd aan Remy Magnus. „De loop zal in het kader van het jubileum staan, dus zal de afstand van 75 kilo meter op een of andere wijze worden opgevoerd", aldus rector Janse. Hij vervolgt: „Voor de reünie hebben wij de hulp ingeroepen van oud-leerling Pim Broekhuysen. Hij moet ervoor zorgen dat zoveel mogelijk oud-leerlin gen de weg naar Terneuzen vinden. Een telefoontje naar de school is vol doende om in het computerbestand te worden opgenomen. Te zijner tijd krijgt eenieder die zich heeft opgege- geven de uitnodiging plus het pro gramma van de feestelijkheden in de bus". Broekhuysen is inmiddels begonnen een groep mensen om zich heen te ver zamelen, waarbij hij mikt op ver schillende schooljaren. Zelf vormt hij met Jan van de Braak de periode rond 1960, Mark Ververs verscheen 10 jaar later in de schoolbanken, terwijl Pier re Eijsackers toegevoegd is voor de periode rond 1950. Taak van de com missie zal onder meer zijn het regelen van logies bij verschillende horeca bedrijven in Terneuzen en het vast leggen van verzamelpunten in de stad waar jaargenoten het glas kunnen heffen. „Het meest benieuwd ben ik", aldus Broekhuysen, „naar de leeftijd van de oudste reünist. Theoretisch zou er van de eerste lichting nog ie mand bij kunnen zijn. Maar dat is wel een zeer kleine kans". De heer De Pauw gaf tijdens een rondleiding de burgemeester Everaers nog even een kousebandslang in handen RETRANCHEMENT Om half vijf vrijdagmiddag opende burgmeester M. L. Everaers van Sluis de rep tielengallerij Filmar in Retranchement. De openings handeling bestond uit het ontsteken van de verlich ting in de tot tentoonstellingsruimte omgebouwde ga rage van Filip en Marga de Pauw. De collectie van het echtpaar De Pauw telt 45 reptielen, daaronder slangen, hagedissen, kikkers en schildpadden. Voor de roodwangschildpadden is er een douchebak omgebouwd tot bron. De andere dieren huizen in terra ria. Elk terrarium is afzonderlijk van een slot voorzien. „Bij het verzoek om een vergunning voor deze galerij hebben wij, gemeente Sluis, toch even de wenkbrauwen gefronst", sprak burgemeester Everaers in zijn korte openingswoord. „Wat moetje met die slangen. Maar nu heb ik het volste vertrouwen in het succes van de reptie lengalerij. Het is een aanwinst in de gemeente Sluis en in de Zwinstreek. Zowel in natuurhistorisch en educa tief als in toeristisch opzicht. Voor de toerist is het een aantrekkelijke attractie bij wat minder strandweer". De receptie werd voornamelijk bezocht door familie en kennissen van het echtpaar en de buurtbewoners. OOSTBURG - Het gemeentebestuur en de winkeliers van Oostburg moe ten er samen voor zorgen, dat de aan kleding van het centrum weer vol doet aan de wensen van de consu ment. Deze oproep deed voorzitter P. RN'EUZEN - De woensdagavond taakte bekerwedstrijd tussen algetters 1 en Broodje Ben 1 in het ilvoetbalrayon Terneuzen moet op t van de KNVB worden uitge leid. De resterende drie minuten en seconden van het duel tussen de ee halve finalisten gaan maandag >raf aan de bekerfinale, waarvoor h in elk geval Broodje Ben 2 al :ft geplaatst. Op het moment waar de wedstrijd naar een vroegtijdig d werd gefloten leidde Goalgetters iet 4-3. algetters 1 - Broodje Ben 1 bevond h woensdagavond aanvankelijk in i vrij rustig vaarwater. Weliswaar est scheidsrechter Miel Asselman Hulst de touwtjes strak houden .ar echt moeilijk had hij het daar t mee. In de beginfase was er voor- :1 voor Broodje Ben, dat vlot naar 2- ep door doelpunten van Hans Por- en Jan van Nierop en nog voor de it op 3-1 kwam door Eric van Pouc- nadat Ko Simons had tegenge- lord. de hervatting echter kwam Goal- ters terug in de wedstrijd. Mark de |inder zorgde eerst voor 3-2 en Bert 'ting vervolgens voor 3-3. Maar juist laatste treffer werd door Broodje fel bestreden. Op het moment arop Wilting inschoot beging Ton de Kort een overtreding waarvoor t spel afgefloten werd. Asselman nde Goalgetters echter een doel- mt toe toen hij zag dat de bal de lijn sseerde. Het gevolg: felle protesten Broodje Ben dat met woord en ge- n de beslissing van de scheidsrech- aanvocht. Asselman zond daarop [nvan Nierop en Tonnie de Kort naar strafbank en liet de wedstrijd her- itten met niet meer dan drie spelers Broodje Ben. ft overwicht van Goalgetters resul- frde vervolgens in een vierde treffer F' Jaap den Engelsman) waarop ook loodje Ben-doelman Theo de Jong Ih vergat. Ook de Jong kon naar de Pfbank en dus resteerden er maar po Broodje Ben-spelers. Asselman Jg zich toen wel genoodzaakt de wed- Jjjd op basis van de KNVB-regle- lenten af te fluiten...Hoewel de ge lederen ook nadien verhit bleven pd de voortijdige afloop van het duel I beide partijen betreurd. „De ver- pndhouding in het veld was goed", zowel Broodje Ben-coach Jan de I® als Goalgetters-secretaris Mark jKunder, „daar lag het niet aan. Als |t derde doelpunt niet toegekend ps zou er veel narigheid voorkomen In De voorzitter van het zaalvoet- brayon Terneuzen, Ton Bastiaan- sprak echter van „een anti-recla- levoor het zaalvoetbal". „Is het nu zo lelijk om een beslissing van een [neidsrechter te accepteren", zo Ioeg Bastiaansen zich af. p'ermiddag boog de KNVB zich dus I °ver de zaak en paste een soort snel recht toe. Maandagavond komen Goalgetters 1 en Broodje Ben 1 om acht uur opnieuw in het veld, waarna de winnaar aantreedt tegen Broodje Ben 2. Het tweede team van Broodje Ben verraste eerder op de avond met een 3-0 zege op het favoriete FSV. 1-0 werd het voor de rust door een doel punt van Johnny Moes en 2-0 en 3-0 in de tweede helft door treffers van Jan- Willem Leunis en Luc van Poucke. Broodje Ben 1 dus toch in de finale? „Nee", zegt Jan de Wolf, „het tweede heeft zich voor de finale geplaatst. Dat speelt maandag dus..." Burgemeester Kruize slacht een chocolade-kip bij de opening van de Voor- jaarsbeurs, links voorzitter Verduin van de winkeliersvereniging. Bé van der Weg reikt de onderscheiding uit aan de heer Van Dam HULST De Industriebond FNV afdeling Hulst hield vrijdag haar jaarlijkse ledenvergadering in ca fé-restaurant De Smickel. Tijdens deze bijeenkomst is ook een aantal jubilarissen gehuldigd, vanwege het 25-, 40- en 50-jarig lidmaat schap. De algemeen secretaris van het bondsbestuur, Bé van der Weg, sprak de jubilarissen lovend toe en speldde hun de onderscheidingen op. De afdeling Hulst van de Indus triebond FNV telt dit jaar 25 jubila rissen. Vijftig jaar lid (gouden speld met ro bijntje): F. van Dam; veertig jaar lid (gouden speld): F. van de Heyden, F. Blommaert, W. Ivens, P. van Geer- truy, H. Janssen, R. Pierssens, L. de Wilde, A. de Wilde, V. Smet, J. Pie- ters. G. Duerinck: 25 jaar lid (zilve ren speld): O. de rechter. G. van Dorsselaer. W. van de Branden. F. Verstraeten. J. de Bodt. H. Bracke. A. Rottier, W. Verplancke. O. de Block, P. de Rijck, C. de Bilde, T. Dobbelaer en E. Gijsel. Na het officiële gedeelte was er nog een gezellig samenzijn en enkele rondes bingo. Verduin van de Oostburgse winke liersvereniging vrijdag tijdens de opening van de Voorjaarsbeurs. De beurs is ondergebracht in een pavil joentent van 2400 vierkante meter. Zestig ondernemers nemen deel aan de beurs, die tot en met zondag duurt. De enorme tent staat op het Ledel- plein in Oostburg. KOEWACHT - De ANWB organiseert in april vijf polderwandeltochten vanuit Koewacht. Deze tochten, die de naam 'Grenspaaspoldertochten' hebben gekregen, hebben vooral tot doel de wandelaar de schoonheid van het polderlandschap in de omgeving van Koewacht, Overslag, Moerbeke en Stekene te laten zien. De Axelse VVV en het Overlegplatform Axel- Promotie verlenen aan deze tochten, op 2, 3, 4, 9, en 10 april hun medewer king. De routes leiden alle over goed begaanbare geasfalteerde wegen en kunnen dus ook met een kinder- of in validewagens worden gevolgd. De af standen zijn zeveneneenhalf, vijftien en achttien kilometer. Beginpunt van alle tochten is het Pannekoekenhuis aan 't Zand in Koewacht. De routebe schrijvingen kunnen steeds tussen 9.00 en 14.30 uur worden afgehaald bij het Pannekoekenhuis. De kortste wandeling leidt naar met name Rode Sluis en via enkele Belgische polders weer terug naar Koewacht. De langste wandeling doet ook Overslag aan, waar grenspalen uit de Oostenrijkse tijd bezichtigd kunnen worden om dan via Zuiddorpe weer terug te komen bij het uitgangspunt. Onderweg zijn er naar alle waarschijnlijkheid veel bij zondere vogels te zien. maar ook orchi deeën, pinkster- en koekkoeksbloe- men en andere flora. De rk-kerken in Belgisch en Nederlands Koewacht zijn voor geïnteresseerden te bezichtigen. „De zaken in het centrum zien er goed uit, maar de omgeving is nog in een slechte staat", aldus Verduin, „De plek waar de tent is opgesteld is een hobbelige hei, terwijl de doorgaande route door Oostburg als racebaan wordt gebruikt. Er is een snelle reno vatie van het centrum nodig. Dan blijft het kooppubliek naar Oostburg ko men." De moderne consument, verwend door allerhande luxe die aan hem voorbij trekt op de televisie, eist een modern winkelcentrum, zo stelde Verduin. Hij voegde daar aan toe, dat winkelen te genwoordig meer is dan alleen maar kopen. Het is een vrijetijdsbesteding geworden. De inrichting van een win kelcentrum moet daaraan aangepast zijn. Verduin sprak de hoop uit, dat het Le- delplein volgend jaar gerenoveerd zou zijn. „Zonder druk op de ketel gaan we terrein verliezen aan andere winkelcentra. Wil Oostburg z'n func tie als streekcentrum behouden moet er snel met de reconstructie gestart worden". Hij riep burgemeester J. Kruize van Oostburg op om snel spij kers met koppen te slaan. Voordat hij de beurs officieel opende door een lint door te knippen, deed Kruize de toezegging dat de gemeente op korte termijn met de winkeliers om de tafel wil gaan zitten. Belangrijkste agendapunt zal dan niet zijn, de wijze waarop het centrum ingericht moet worden, maar de financiering. Zoals eerder gemeld is het college van me ning, dat de winkeliers zelf de recon structie moeten uitvoeren. De ge meente is bereid om 1,5 miljoen gulden bij te dragen. Voor de winkeliers res teert dan naar schatting nog acht ton. Kruize verwees in zijn toespraakje ook nog even naar de pluimen die don derdagavond in de raad werden uitge deeld aan de winkeliers. Ze tonen ini tiatief en zijn bereid de portemonnee te trekken voor verbetering van het centrum. Een toonbeeld van onderne merschap, vond VVD'er A. Rosendaal. De uitslag luidt: 1. H. Koole uit Graauw. 2. B. van de Bos uit Terneuzen, 3. W. Sorber uit Graauw, 4. mevrouw Elegeert uit Westdor- pe, 5. Rinus Linthout uit Terneuzen. De vol gende prijskaarting is donderdag 24 maart in het gemeenschapscentrum in Graauw. aanvang 13.45 uur. kapel van het bejaardenhuis 'De Blaauwe Hoeve' in Hulst wordt zon dag een gemeenschapsviering gehou den. In deze dienst wordt ook aan dacht aan kinderen besteed. Voor de muziek tijdens de viering, die om 11.30 uur begint, zorgt Eric Giessen. Paasviering ouderen De Ka tholieke Bond van Ouderen afdeling Hulst houdt dinsdag de jaarlijkse paasviering in het dienstencentrum De Lieve. Na een eucharistieviering vertoont de heer B. Holla uit Sint-Jan steen een dia-serie over het werk van de Steense pater Cyriel Swinne in de Colombiaanse havenstad Baranquil- la. De viering begint om 14.00 uur. Collecte De collecte van het Na-1 tionaal Reumafonds heeft in Hulst 3.483,70 opgebracht. Muziekruildag Het Open Jon geren Centrum Kontrast in Hulst houdt zaterdag 2 april een muziekruil dag. Tijdens deze bijeenkomst kunnen elpees, singles, cassettes of compact discs (tweedehands) geruild of ver kocht worden. In de zaal draait men tegelijkertijd ook gevarieerde muziek. De ruilbeurs in het activiteitencen trum Het Houtenkwartier is geopend van 15.00 tot 17.00 uur en 's avonds van 21.00 tot 23.00 uur. De uitslag luidt: groep A (12 paren): 1. echt paar Den Hamer, 2/3 mevrouw Christiaan- sen/de heer Wagenaar en mevrouw Van der Lijcke/de heer Langedijk: groep B (10 pa ren): 1 echtpaar Brugge, 2. de dames Bac- kerra/Kok, 3. de dames Job/Poissonnier. OOSTBURG - Voorzitter A. Rosen daal van de VVD-fractie in Oostburg veronderstelde donderdagavond, dat een verstrengeling van functies heeft geleid tot een lage huurprijs voor de sporthal in Cadzand. „In hoeverre is het feit dat Wielakker voorzitter is van de ASOC van invloed geweest op de besluitvorming?", vroeg de libe raal zich af. Het feit dat J. Wielakker, fractievoorzitter van de PvdA, zich niet in de discussie mengde, gaf te denken, aldus Rosendaal. De liberale fractievoorzitter had grote kritiek op het voorstel om voor de sporthal in Cadzand 6000 gulden huur te laten betalen. „Het is onrechtvaar dig tegenover de sporthal De Veer- hoek in Oostburg, die twee keer zo veel moet betalen." Rosendaal meende verder dat de raad niet kon achterha len op grond waarvan de huurprijs van 6000 gulden was gebaseerd. Hij wilde daarom inzage in de exploitatiecijfers van de beheerder. „Geen enkele ver eniging heeft zo'n uitzonderingsposi tie. Alle cijfers moeten altijd op tafel komen." Wethouder J. de Vries wees de kritiek van de hand. Hij meende dat er vol doende cijfers beschikbaar zijn. Hij achtte het bovendien irreëel om van de beheerder te eisen z'n exploitatie volledig aan de openbaarheid prijs te geven. Verder is het zo dat de gemeen te een overeenkomst heeft met de sportvereniging ASOC en niet met de beheerder. L. Cuelenaere-Faes vond met Rosen daal dat een hogere huurprijs op z'n plaats geweest zou zijn. Nu dat niet lukt, vond ze dat de raad zich daar bij neer moest leggen. Ze wees ook op het intensieve gebruik van de sporthal, waarmee het bestaansrecht overdui delijk is aangetoond. Ten slotte drong ze aan op een snelle evaluatie, zoals en kele jaren geleden al was afgesproken. „Het woord 'evaluatie' is zo langza merhand verworden tot een middel om raadsleden achter standpunten van het college te krijgen. Is dat één keer gebeurd dan hoor je er nooit meer van."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 47