Burgemeester Blanken niet uitgekeken op Goes Ik houd niet van visite en ik kom altijd tijd tekort PUZZELEN AaBe f ONOMISCHE POLITIERECHTER MIDDELBURG Mulder u F 1 E „ER IS NOG GENOEG TE DOEN" ieuw toneelstuk t.-Jan ten Steene Jammer OUDENBOSCHENAAR BOUWT MODEL 'T WELVAREN ]0 \s L binnenhuis uisartsen: 8 E vj E R A E ,s I n C A IR E N E A 0 LJ V A T 12 c T 0 s M P 'J P E Ri G. E s p AA NkiL 1 hn R p 0 V E !NnL E E E ki L, A G 0 S T L z ik. A T 1 E P E TT W 0 T Lj M i*ns E TERDAG 19 MAART 1988 eveel gevangen vis kost issers forse geldboetes iDELBURG - De Exploitatiemaatschapij B. bv uit Vlissingen is vrijdag r de Middelburgse economische politierechter mr G. de Wilde veroordeeld :en aantal fikse boetes, wegens het aan land brengen van teveel gevangen leljauw, tong en schol. Ook de kapitein van de VLI 30, de boot van de maat- [appij, zal diep in de buidel moeten tasten. Overigens was noch de maat- Lppij B., noch kapitein M. v.d. K. voor de rechter verschenen. bedrijf had in de maand december gevist worden in de Krammer en het bijna 37.000 kilo schol, 9000 kilo Volkerak. De vissers hadden echter van het ministerie van Landbouw en Visserij een brief gekregen waarin stond dat er gevist mocht worden tot de voltooiing van de Philipsdam. Vier van hen stonden gisteren voor de economische politierechter. G. B. (36), J. de R. f64) en S. de K. (41) allen uit Yerseke en C. v.d. B. (62) uit Bruinisse. eljauw en 1700 kilo tong teveel ge- gen. B. had het toegestane contin- j it" al volgevist. Officier van justitie It. Stein eiste voor kabeljauw en L een boete van 4500,-. Die eis ld overgenomen door de politie- I iter. Ten aan zien van de schol be- I eg de eis 20.100,-. Het vonnis was I milder: 18.500,-. Maar ook de ka- in moest zich verantwoorden, om- I hij de logboeken onjuist had inge- t Hij 'vergiste' zich vele duizenden s, bij de opgave van de gevangen Tegen Van de K. luidde de eis: 000,-. Mr de Wilde: „Het logboek dt vaak verkeerd ingevuld om op manier het contingent te sparen, de waarheid boven water komt", veroordeelde de kapitein tot een |te van 21.000,-. bk de 49-jarige P. K. uit Tholen was I [eren niet naar het rechtbankge- iw gekomen. Hij had daar voor het ;je moeten staan omdat hij in no- nber en december 1986, 40.000 kilo I eel gevangen kabeljauw in Sche- I lingen aan land had gebracht. Hij jrd - conform de eis - veroordeeld I een boete van twintig mille. |l. (39) uit het Belgische Kapellen s er wel. Op 20 november 1986 viste op het mosselperceel van iemand iers, wat verboden is. L.: „Dat per- li was niet goed afgebakend en daar- I kon ik niet zien dat het iemands lendom was. Ik heb de politie vóór held om meteen te gaan kijken, I ar dat is pas vier dagen later ge- I ïrd. Dat er toen werd geconstateerd jde afbakening wel deugde, is ge- I kkelijk te verklaren. Die man had 1- tijd om er bakens neer te zetten". Ich de officier, noch de politierechter §ren gevoelig voor het betoog van L. werd, conform de eis veroordeeld een boete van 10.000,-waarvan de ft voorwaardelijk met een proeftijd II twee jaar. de afsluiting van het Zoommeer cht er niet meer met mosselkorren Zij betoogden dat de Philipsdam nog helemaal niet voltooid is en dat zij daarom niet in overtreding waren toen ze eind mei en begin juni op hun eigen mosselpercelen aan het vissen waren. Er wordt nog druk gewerkt aan het aanleggen van een weg en de verfraai ing van de dam hielden zij de rechter voor. Officier en politierechter vonden dat wel leuk bedacht van het viertal, „maar", legde mr Stein uit, „letterkun dig gezien is de dam wel voltooid en was u dus in overtreding". Daarbij kwam nog, vonden de vier, dat ze hun eigen percelen leegvisten. Er kwam door de afsluiting steeds meer zoet water bij hun mosselen en mossel zaad en ze probeerden nog te redden wat er te redden viel. De R.: „We moes ten wel, want mosselzaad is voor ons de toekomst en dat kun je nu eenmaal niet in de winkel kopen. We visten wat we konden, maar er was toch al een he leboel dood gegaan, zowel zaad als mosselen". De officier eiste tegen ieder van de vier een geldboete van 500,-. Maar mr De Wilde vond dat het de vis sers niet genoeg duidelijk was ge maakt tot wanneer ze er nu eigenlijk precies mochten vissen en hij veroor deelde de vier tot een voorwaardelijke boete van 500,-. Mr W. Blanken en zijn echtgenote nemen na zes jaar afscheid van Zeeland. Advertentie NT-JANSTEEN De leden van de ïeelvereniging Camere van Rheto- :a St. Jan ten Steene zijn volop aan repeteren voor de opvoering van stuk 'Pension vol verrassingen'. blijspel in twee bedrijven wordt idag 17 en zaterdag 23 april om 00 uur opgevoerd in het gemeen- iapscentrum De Warande in Sint- nsteen. bezoekers krijgen komische ver delingen voorgeschoteld in het aanse drie-sterrenpension 'Maria' iar pensionhouder Juanito (Waltyer mussen) en zijn dienstmeisje Rosita nda Buijs) de scepter zwaaien. Een ntal buitenlandse gasten neemt hun rek in het pension en dit levert heel it komische verwarringen op. De re- is in handen van huisregisseur Piet rwer. GOES - Het vertreh van burgemees ter mr W. Blanken naar Ede betekent beslist niet dat hij in zijn huidige ge meente Goes na zes jaar aan het eind van zijn Latijn is. Naar zijn mening is er nog genoeg te doen. „Maar ik heb van begin af aan gezegd dat ik na Goes nog wel eens ergens anders burge meester zou willen zijn", verklaarde hij vrijdag in een reactie op de beslis sing van het kabinet om hem te benoe men tot burgemeester van de Gelder se gemeente Ede. „De juiste gemeente moet dan wel op het juiste moment vacant zijn. Ede is zo'n gemeente. Het was mijn eerste poging. Ik ben dan ook buitengewoon blij dat het is ge lukt. Maar ik hoop dat niemand uit mijn vreugde afleidt dat ik blij ben om uit Goes weg te gaan". Ede probeert met een wervend 'Ede is meerde aandacht van bedrijven en recreanten op zich te vestigen. Dit motto is voor Blanken wel zeer van toepassing. De Veluwse gemeente is wat inwonertal betreft de 21e van Ne derland. Met haar oppervlakte van ruim 30.000 hectare is het een van de grootste in het land. Op het grondge bied van Ede ligt'onder meer een groot deel van het nationale park De Hoge Veluwe waarin het Kröller-Müller museum (befaamd om zijn Van Gogh- collectie) is gelegen en de legerplaats De Harskamp. Voor zijn komst naar Goes was Blan ken zeven jaar burgemeester van Lo- pik. Voordien was hij achtereenvol gens medewerker ruimtelijke orde ning bij de gemeente Wassenaar en specialist ruimtelijke ordening bij de provincie Utrecht. In Lopik had Blan ken een nadrukkelijke rol in de inhou delijke kant van de beleidsvoorberei ding doordat hij de portefeuilles financiën, economische zaken, ruimtelijke ordening en onderwijs be heerde. Dergelijke onderwerpen zijn in Goes voor de wethouders, maar Blan ken heeft als eerst verantwoordelijke voor beleidscoördinatie, organisa tie, promotie en algemene bestuurlijke aangelegenheden toch mede zijn stempel op het beleid in de Ganzestad kunnen drukken. De eerste burger van Goes is lid van de provinciale planolo gische commissie en de provinciale commissie volkshuisvesting in Zee land. Hij hanteert de voorzittershamer van de stichting Oosterschelde-zie- kenhuizen in Goes en Zierikzee en van de politieopleidingsschool in Leusden. Het vertrek van Blanken uit Goes be tekent dat wethouder L. H. de Leeuw (PvdA) naar verwachting ruim een half jaar als waarnemend-burgemeester zal optreden. De Leeuw heeft Blanken gedurende de volle zes jaar van diens burgemeesterschap in het college van b en w meegemaakt. Hij vertelt dat het afscheid wat hem betreft met gevoe lens van spijt gepaard zal gaan. „Op het gebied van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting zijn we het al die ja ren volledig met elkaar eens geweest", aldus De Leeuw. „In zakelijk opzicht hebben we als een tweeëenheid kun nen optreden". Volgens de wethouder heeft de vertrekkende burgemeester zijn politieke overtuiging nooit sterk laten gelden: „Er was veel meer een mengeling van christen-democrati sche, liberale en sociaal-democrati sche opvattingen". De Leeuw heeft be grip voor het feit dat Blanken nu al uit Goes weggaat. „In de categorie ge meenten boven 50.000 inwoners liggen de CDA-burgemeestersposten niet voor het oprapen", zei hij. „Blanken moest die kans grijpen. Ik ben van me ning dat hij de gemeente krijgt die hij verdient". Eind vorig jaar liet raadsnestor J. T. Laport (CDA) tijdens een felicitatie toespraakje in de gemeenteraad ter gelegenheid van Blankens herbenoe ming doorschemeren dat de burge meester wat hem betrof nog niet hoef de te vertrekken. „Dat wil ik nu wel herhalen", merkte hij op. „Ik blijf er bij dat het jammer is dat hij Goes ver laat. Er was nog genoeg werk te doen. Maar ik heb begrepen dat hij graag naar Ede wilde. Ik vind het plezierig voor hem dat het ook is gelukt." ZEEUWSCH-VLAANDEREN 19 en 20 maart 1988 CENTRAAL ALARMNUMMER 01150-12200 Spreekuur zat. van 12.00-13.00 uur en verder volgens telefonische afspraak. Breskens: G. A. M. de Bruijckere, Dorpstraat 133, tel. 01172-2769. Spreekuur zat. en zon. 11.30 uur vol gens afspraak. Sluis, Oostburg en Aardenburg: J. P. J. v. d. Vijver, Sirius 1, Oostburg, tel. 01170-2103. Weekendspreekuren zat. en zon. 13.00 uur. Spreekuur voor spoedgevallen zat. en zon. om 11.30 uur op Julianalaan 2 te Hoek. Kloosterzande en Hontenisse: vrij. 18.00-ma. 8.00 uur: M. Kalmthout, Groenendijk 52, tel. 01148-1377. Spreekuur voor spoedgevallen op zat. 11.30 uur in de praktijk Groenendijk 52. Zaamslag: C. Verboom, Axelsestraat 2, tel. 01153-1377. Clinge, Sint-Jansteen en Koewacht: vrij. 18.00-ma. 8.00 uur: R. van Berkel, Nieuwstraat 122, Koewacht, tel. 01146- 327. Apotheken Terneuzen: zat. 8.30-17.30 en zon. 11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur: A. F. J. Hamann. Oostelijk Bolwerk 12a. tel. 12060. Axel: zat. 10.00-11.00 en 16.00-17.00 uur: Apotheek Axel. Oranjestraat 6, tel. 01155-2888. Hulst: zat. 11.00-12.00 en 15.30-17.30 en zon. 11.00-11.30 en 16.30-17.30 uur: Apotheek Hulst, Steenstraat 35. tel. 01140-14225. (Spoedrecepten telefo nisch) Oostburg: zat. 10.00-12.30 en 15.00- 16.30 en zon. 11.30-12.30 en 17.30-18.30 uur: Apotheek Oostburg. Burcht straat 16. tel. 01170-2170. (Spoedrecep ten telefonisch). Dierenartsen: Hulst en Hengstdijk: E. F. deNijs, Wil- helminalaan 11. Hulst. tel. 01140- 13004. Terneuzen en Axel: J. J. L. M. Kop en Evers. Spreekuren: zat. Terneuzen, W. de Zwijgerlaan 2b. van 13.30-14 uur, tel. 01150-95017. Axel Dierenkliniek van 11.00-12.00 uur. tel. 01155-1488. Zondag volgens afspraak tel. 01150- 95017. IJzendijke: H. H. F. M. v. d. Vijver, tel. 01176-1388. Weekendspreekuur zat. 13.00 uur en zon. 12.00 uur in de dierenkliniek te IJ zendijke. Terneuzen: J. P. de Vos, kliniek voor kleine huisdieren en bijzondere dieren. Van Diemenstraat 83, Terneuzen, tel. 01150-19628. Spreekuur zat. van 12.30-14.00 uur en verder volgens telefonische afspraak. Peter de Vos, polikliniek voor kleine huisdieren. Van Steenbergenlaan 7, Terneuzen. tel. 01150-96425. Tandartsen: West-Zeeuwsch-Vlaanderen: zat. en zon. 12.00-12.30 uur: R. Apers. Sassen- straat 16, Aardenburg, tel. 01177-1380. Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen: zat. 10.00-10.30 uur en 18.00-18.30 uur en zon. 12.00-12.30 uur: E. O. M. Neve, Ko- ninginnelaan 22, Terneuzen, tel. 01150- 17667. Wijkverpleegkundigen: West-Zeeuwsch-Vlaanderen: Tele- foonno. 01170-3139, u kunt uw bood schap inspreken op het antwoordap paraat. dag en nacht bereikbaar. Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen: Tele- foonno. 01140-12191, u kunt uw bood schap inspreken op het antwoordap paraat. Kruisvereniging Kanaalzone Zeeuwsch-Vlaanderen: Dag en nacht bereikbaar voor dringende hulpverle ning onder telefoonno. 01150-19049, u kunt uw boodschap inspreken op het antwoordapparaat. Verloskunde: Kanaalzone en Oost-Zeeuwsch- Vlaanderen: mevr. M. J. van Veen, Lo- rentzlaan 24. Terneuzen. tel. 01150- 96007. ffni'uzen, zat. 8.00-zon. 8.00 uur: M. penhout. Van Kinsbergenlaan 2, tel. 256. k 8.00-ma. 8.00 uur: H. Hamer, pstelijk Bolwerk 12c, tel. 14000. reekuren alleen voor dringende ge pen zat. en zon. 11.30 en 17.00 uur. pstburg en Aardenburg: vrij. 19.00- p 8.00 uur: G. U. M. de Bruijckere, ouwerijstraat 8. Oostburg, tel. 170-2323. rizand, Retranchement, Sluis en pdzande: G. de Meijer, Sluis, tel. 178-1366. fervliet, Hoofdplaat en IJzendijke: Si 18.00-ma. 8.00 uur: H. van der Pas, [Zendijke, tel. 01176-1366. eskens en Groede: A. G. Hermani- •S' Dorpsstraat 17, Breskens, tel. 172-1566. pel: vrij. 17.30-ma. 8.00 uur: J. Hoef- k, Oranjestraat 4, tel. 01155-1555. weekuren zat. van 10.00-10.30 en ■00-16.30 uur. !Svan Gent en omstreken: vrij. 18.00- |a 8.00 uur: F. Puylaert, Oostkade 19. ps van Gent, tel. 1366. preekuur uitsluitend voor spoedge- penzat. 11.30 uur op Stationsstraat I' Sas van Gent. Hst: vrij. 18.00-zon. 24.00 uur: J. Lips, r Bagijnestraat 16, tel. 01140-11674. P°edgevallenspreekuur zonder af haak zat. en zon. 11.00 en 17.00 uur. oek, Sluiskil en Philippine: H. Nij- rit Irisstraat 31, Hoek, tel. 01154- !55. Modelbouwer Toxopeus naast zijn fraaie werkstuk ZIERIKZEE - De bewakers van het rijke maritieme verleden van Zie rikzee kunnen tevreden zijn. De luisterrijke verzameling van het Maritiem Museum wordt binnen kort alsnog recht gedaan. Een 'mis ser' van formaat uit het verleden wordt rechtgetrokken op initiatief van de verzekeraars van het Zierik- zeese zeemansleven in vroeger tij den: de aloude Slavenkas. Het oorspronkelijke getuigd model van de in 1768 in Zierikzee gebouw de koopvaardij-hoeker ,,'t Welvaren der stad Zierickzee" blijft overigens onveranderlijk in het bezit van het Scheepvaart Museum in Amster dam. Daar valt op grond van oude afspraken blijkbaar absoluut niet aan te tornen. De museumbeheer ders in de hoofdstad willen het uit Zierikzee afkomstige pronkstuk voor 'geen goud' meer missen. Het gemeentebestuur en de commissa rissen van de Slavenkas hebben zich daar uiteindelijk 'morrend' bij neer gelegd. Maar om de pijn van het ge miste authentieke stuk, volgens deskundigen inmiddels van natio nale waarde, nog enigszins te ver zachten wordt de Zierikzeese scheepvaartcollectie over enige tijd weer in ere hersteld met een ander model van ,,'t Welvaren der stad Zie rickzee". Modelbouwer Marinus Toxopeus in Oudenbosch legt momenteel' be dachtzaam de laatste hand aan het fraaie werkstuk. En hij doet dat op verzoek van de Slavenkas. De com missarissen zijn van plan het nieuwe model van 't Welvaren' begin juni in bruikleen aan het gemeentebestuur aan te bieden. „Het college van bur gemeester en wethouders moet dan zélf maar bekijken waar het stuk het best tot z'n recht komt: in het Mari tiem Museum of ergens in het stad huis", aldus J. C. van Beveren van de Slavenkas. „Wij doen dit alle maal omdat we nog stééds vinden dat een model van de hier ooit ge bouwde hoeker in Zierikzee thuis hoort. Maar het is niet de bedoeling van de aanbieding een feestje te ma ken. Het wordt allemaal heel ge woontjes." Uit de archieven van de gemeente blijkt dat het in 1917 aan het Scheepvaart Museum uitgeleende scheepsmodel in Zierikzee werd 'gemist' bij de stichting en inrich ting van het gemeentemuseum, in de jaren 1929/'30. Toen bleek overi gens dat Zierikzee twee hoeker-mo dellen aan het museum in Amster dam had uitgeleend: een vishoeker èn de later zo betwiste koopvaar- dij-hoeker. De vis-hoeker kwam on geschonden terug. Maar in plaats van de koopvaardij-hoeker scheep te het Scheepvaart Museum het Oosterscheldestadje op met een nogal alledaags scheepsmodel zon der enige plaatselijke achtergrond: een fregat. „Omdat langzamerhand de grote historische waarde van de koop vaardij-hoeker was doorgedrongen en er veel restauratie-werk aan het authentieke Zierikzeese model was verricht voelde Amsterdam er ken nelijk niets voor het stuk terug te ge ven en voor zover nu nog valt na te gaan heeft de gemeente zich daar destijds maar bij neergelegd. Een pleister op de wonde was wellicht dat het fregat was gemaakt door een Zierikzeese zee-officier", maakt ge meentevoorlichtster I. Faass-Beem- ster desgevraagd uit de stukken op. Overigens signaleert mevrouw Faass een opmerkelijke 'coinciden- tie'. Want juist deze dagen, nu ,,'t Welvaren" bijkans weer op de Zie rikzeese museum-rede ligt, kreeg de gemeente zeer onlangs uit particu lier bezit óók al een model van de veelbesproken koopvaardij-hoeker in bruikleen: een antieke replica. En wat de 'bewakers' van het maritie me verleden nooit hadden kunnen dromen: straks heeft Zierikzee dus niet één maar zelfs twee fraaie en waardevolle modellen van de be twiste hoeker: in deze streken als vissersvaartuig reeds vermeld in de middeleeuwen en in de zeventiende eeuw óók in gebruik als koopvaar der. Marinus Toxopeus (67) maakt dui delijk dat de Amsterdamse mu seum-beheerders de strijdbijl over het rechtmatig bezit van het scheepsmodel nog altijd niet écht begraven hebben. Want het heeft hem grote moeite gekost van het Scheepvaart Museum de voor zijn voor Zierikzee bestemde werkstuk nodige gegevens los te krijgen. En nu wacht hij al weer geruime tijd op het afkomen van de hem beloofde werktekening voor het aanbrengen van de tuigage van ,,'t Welvaren". Het model staat al weer in de vitrine en het geeft blijkbaar problemen om het er weer uit te halen, verzucht To xopeus. Toxopeus kan zich overigens heel goed redden zonder 'ambtelijke me dewerking'. Maar ik ben een tijdje ziek geweest en heb beloofd dat het schip op 1 juni af is. Dat wordt dus hele weken scheepje bouwen. De romp is al klaar. Maar de zeiltjes maken is nog een heidens werk. Toch denk ik al klaar te zijn als die tuigagetekeningen nog lang weg blijven. Volgens mij wil Asmter- dam gewoon niet dat er nog een tweede model van die Zierikzeese hoeker komt. Ik heb het idee dat mijn duplicaat beter en mooier is dan het origineel in het Scheep vaart Museum. En dat zit ze al hele maal niet lekker in Amsterdam." Modelbouwer Toxopeus heeft als verpleegkundige de hele wereld af gereisd en begon te knutselen toen hij in de Tweede Wereldoorlog er gens ondergedoken zat. Sindsdien bouwde hij een vijftigtal scheeps modellen voor musea in Rotterdam, Amsterdam, Den Helder. Antwer pen, de Bondsrepubliek en Japan. Ook in Zierikzee is hij geen onbe kende. want eerder maakte hij een model van het baggerschip 'De Krabbelaar', een geschenk alweer van de Slavenkas aan de gemeente en enkele jaren geleden aangeboden in het kader van het 250-jarig be staan van de voormalige 'zeemans verzekering'. „Ik bouw nooit schepen waar ik geen zin in heb. Moderne schepen daar begin ik niet aaan. Er zit totaal geen romantiek in. Mijn vrouw maakt altijd de zeiltjes en samen be kijken we de kleuren. Het is trou wens tegenwoordig erg moeilijk om linnen voor die zeiltjes te vinden. De touwtjes voor de tuigage draai ik zelf. En met het schilderen moet je uitkijken. Voor de kleur bruin ge bruik ik eigenlijk geen verf maar een eigen produkt. Meer was dan verf. Dat leer je allemaal op den duur. Een goedkope hobby is 't tegen woordig niet meer. Want voor een ki lo palm-hout betaal je al gauw twee honderd gulden. En een kilo koper is helemaal niet veel, maar kost wél vijf-en-tachtig piek." Toxopeus wordt 'nooit boos' als 't niet lukken wil. „Ik kom altijd tijd te kort en word doodziek van visite. Scheepsjesbouwen maakt me ont zettend rustig. Het is nooit hetzelf de. Elk schip is anders. En dat is nou juist 't leuke. Maar ik moet er wel zeker van zijn dat het histo risch verantwoord is." Horizontaal: 1 aardig, voorkomend; 4 overscharige kaart v.e. kaartspel; 8 vo gel; 11 cilinder; 13 kist; 14 graanafval; 15 ijlheid; 18 gebroken lijn die links en rechts hoeken maakt; 20 houten spie; 21 eenh. v. geluidsintensiteit; 22 soort papegaai; 23 Rijks Geschiedkundige Publicatiën (afk.); 25 gedwee, handel baar; 27 het morgenrood (gr. myth.); 28 stap, trede; 30 soort paard; 32 Oude Verbond (afk.); 34 muz. instrument; 36 pers. vnw.; 37 kinderspeeltuig; 38 van dezelfde soort; 39 insekt; 40 leergraag; 42 Gedeputeerde Staten (afk.); 43 gra vin van Holland; 44 boom; 45 brood van tarwe-roggemeel; 47 mevrouw (fr. afk.); 50bijb. persoon; 52 grap; 53kern; 55 bouwlanden om e. dorp; 57 soort, ge 9 10 19 22 halte; 59 soort duif; 61 boom; 62 bouw landen om e. dorp; 64 vishok; 65 schip- persbroek; 66 dieventaal; 67 stoel zon der leuning. Verticaal: 1 muziekinstrument; 2 die vegge; 3 Peruviaanse munt; 5 gestor ven (lat. afk.); 6 krokodil; 7 maanstand (afk.); 8 spinnewebdraad; 8 aflopend vlak v. drempels; 10 muz. stuk; 12 Eng. bedrijfsvorm; 14 smal kanaal; 16 Euro peaan; 17 plechtige belofte; 18 water massa; 19 woonschip; 24 zalfachtig middel; 25 in zee wonend wezen; 26 ge liefde bezigheid; 28 katrol, foltertuig; 29 waardigheidsteken; 31 drukte; 33 niet gebonden, onbelemmerd; 34 rond voorwerp; 35 gewicht; 36 gebaande strook grond; 41 eenzelvig mens; 43 ke gelvormig flesje; 46 koejongen; 47 muz. teken; 48 trekgat (a.h. strand); 49 bun deltje; 51 een zekere; 52 geologische periode; 53 wolvlokje; 54 opperste rand v.e. dak; 56 teug, slok; 58 pl. in N. Br.60 veerkracht; 62 bijwoord; 63 bok- sterm. Oplossing vorige puzzel:

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 43