Ambtenaren steeds dupe bezuiniging Potter gaat genieten van zelf aangelegde fietsroute (Jezfaisver' De Ganzeveste geopend Laat deze advertentie u niets wijsmaken Hoogste punt bij nieuwbouw gemeentehuis in Scharendijke een uitgebreide proefrit. Schade bij botsing bij Serooskerke Commissie praat over parkeren in Renesse Thema-avond over kraaien en eksters in Burgh-Haamstede ROVER 800. DRIVING IS BELIEVING AUTOBEDRIJF AKKERMANS Fruitlaan 12, 4462 EP Goes, tel. 01100-32150/30338 Vleugel KRITIEK ABVAIKABOIN ZIERIKZEE KAPELSE DIRECTEUR GEMEENTEWERKEN VERTREKT PZC/streek SCHARENDIJKE - De uitbreiding van het gemeentehuis van de gemeen te Middenschouwen in Scharendijke heeft vrijdagmiddag het hoogste punt bereikt. Ter gelegenheid daarvan be klom burgemeester W. den Boer in ge zelschap van architect Kraamer en aannemer Louwerse om half vijf een lange ladder die naar de hoogste stei ger voerde om daar de vlag van de ge meente te hijsen. De meeste genodigden, waaronder medewerkers van het gemeentehuis en van de aannemer, bleven veilig op de begane grond. Voor de bouwvak vakantie levert de aannemer de nieuw bouw op, waarna een gedeelte van het gemeentehuis zal verhuizen. Daarna wordt het bestaande gebouw aange- SEROOSKERKE (S) - Op de provin ciale weg van Zierikzee naar Haam stede bij Serooskerke zijn vrijdag middag om 13.10 uur twee auto's zwaar beschadigd bij een aanrijding. C. M. O. uit Noordwelle reed met zijn auto met aanhanger richting Zierik zee en sorteerde voor om linksaf de Prunjeweg in te slaan. Automobilist H. J. N. F. reed in dezelf de richting en haalde een voor hem rij dende wagen in, waardoor hij op de lin ker weghelft kwam. De aanhangwagen van O. stond nog op de rijstrook voor de Prunjeweg en F. reed er in volle vaart op in. Beide auto's en de aanhan ger werden zwaar beschadigd. past, zodat in het najaar 1988 weer een up-to-date gemeentehuis kan worden heropend. Na de plechtigheid begaf het gezel schap zich naar het dorpshuis De Put- meet, waar de burgemeester een toe spraak hield. Hij vertelde dat de eerste notitie over een eventuele uitbreiding van het gemeentehuis dateerde van 14 juli 1981. In september 1983 is er een inventarisatie gehouden onder de me dewerkers van het gemeentehuis over hun eventuele wensen. „Nu is het dus eindelijk zo ver", sprak Den Boer. „In de notities die ik gelezen heb, trof ik drie woorden aan. die mij erg aanspra ken, namelijk 'sober, doelmatig en goedogend'. Architectenbureau Kraamer heeft in het ontwerp voor de uitbreiding deze drie begrippen goed voor ogen gehouden". De heer A. van der Werf krijft zijn onderscheiding door regiobestuurder J. W. Dieten opgespeld 19 en 20 maart 1988 ALARMNUMMER 01184-14444 Artsen: Zierikzee: vrij. 18.00-ma. 08.00 uur: A. H. J. M. Sleegers, Noordgouwe, tel. 01112-1480. Spreekuur voor spoedgevallen van 11.00-11.30 uur. Westhoek en Brouwershaven: vrij. 18.00-ma. 08.00 uur: J. L. Flach, J. van Renesseweg 6. Renesse, tel. 01116- 1280. Spreekuur voor spoedgevallen van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur. Bruinisse, Oosterland en Nieuwer- kerk: vrij. 18.00-ma. 08.00 uur: M. v. d. Berg, Weth. van Klinkenstr. 10, Nieu- werkerk, tel. 01114-1810. Dierenartsen (Vanaf. zat. 9.00 uur): E. Wondergem, Zonnemaire, tel. 01112-1880. Tandartsdiensten Spreekuren voor spoedgevallen zat. en zon. 17.00-17.30 uur: M. F. de Booy. Ou de Haven 51, Zierikzee. tel. 01110- 12693. Apotheek: Apotheek 'Zierikzee', Dam 18, tel. 01110-12906, geopend zat. van 9.00- 12.30 uur en van 16.30-17.30 uur. Zon. van 12.00-12.30 uur en van 18.00- 18.30 uur. Wijkverpleging: Voor dringende hulpvragen is de dienstdoende wijkverpleegkundige (7x24u.) te bereiken via het tel.no. 01110-14433. Ned. Herv. Kerk: Brouwershaven 9.30 ds. Groot: Bruinisse 10 dhr. v. d. Ploeg, 17 ds. Hoornaar; Burgh 10 dhr. Ten Ha ve; Dreischor 11 ds. Jonker; Eikerzee (Scharendijke) 11 ds. Bolijn; Haamste de 10 ds. Kerssen, 19 ds. Van Mourik; Kerkwerve 9.30 ds. Bolijn; Nieuwer- kerk 10 ds. Vijfvinkel; Noordgouwe 9.30 ds. Jonker; Noordwelle 11 ds. Den Harder; Oosterland 10 ds. Haasnoot, 18 ds. Vijfvinkel; Ouwerkerk 10 dhr. Rouir; Renesse 9.30 ds. Den Harder; Serooskerke 10 ds. Wassenaar; Sir- jansland 10 (HD), 18.30 ds. Boer; Zie rikzee Gasthuiskerk 11 ds. De Boo, 19 ds. De RooijGasthuiskerk 9.30 ds. As sendorp; Zw. Rode-Kruisziekenhuis 18 ds. De Graaf; Zonnemaire 11 ds. Groot. Geref. Kerk: Brouwershaven 10-18.30 ds. Van Zoelen: Bruinisse 10 dhr. Hart kamp, 18 ds. Witkamp; Haamstede 10 ds. De Vries, 19 ds. Kamermans; Nieu werkerk Oosterland 10-17 ds. Ten Ho ve; Scharendijke 10 ds. Kamermans, 19 ds. De Vries; Zierikzee 10 drs. Van Dijk, 18.30 Avondgebed. Geref. Gem.: Haamstede 10 leesdienst, 19 ds. Vreugdenhil; Nieuwerkerk 9.30-15.30 ds. v. d. Net; Oosterland 10- 14.30 leesdienst, 18.30 ds. v. d. Net. Oud-Geref. Gem.: Bruinisse 10-17 lees dienst; Oosterland 9.30-14-18 lees dienst. Chr.-Geref. Kerk: Haamstede 10-17 ds. Dijkstra; Kerkwerve 10-18 ds. v. d. Sluijs; Zierikzee 10-18 ds. De Graaf. Geref. Gem. in Ned.: Bruinisse 10-17 leesdienst; Nieuwerkerk 9.45-15.30 leesdienst; Zierikzee 10-18 leesdienst. Leger des Heils Zierikzee 10 samen komst. Rooms-Katholieke Kerk: Haamstede zon. 11, Past. Verdaasdonk; Zierikzee zat. 19, Gezinsviering, zon. 9.30 Eucha- ristievering. Piv^-'ergemeente: Zierikzee (Meel- 10 samenkomst, woensdag 20 :omst. ZIERIKZEE - Ambtenaren komen er nogal eens slecht van af in de verschil lende maatregelen die de regering neemt. Als er ergens wordt bezuinigd pakt dat voor ambtenaren net weer iets slechter uit dan voor andere werknemers. Tot die conclusie kwam vrijdagavond regiobestuurder J. W'. Dieten van de AbvaKabo, op een jaar vergadering van de afdeling Schou- wen-Duiveland van deze vakorgani satie in Zierikzee. Hij toonde zich ontevreden over de re cente bezuinigingsplannen van het ka binet en de bestedingen van de WIR- gelden. Deze manier van het oplossen van problemen is alleen maar gunstig voor het bedrijfsleven en absoluut niet voor de laagste inkomens, betoogde de heer Dieten. „Maar dat is dan ook de politiek die kenmerkend is voor deze regering", vervolgde hij. De AbvaKabo-regiobestuurder ging ook in op de veranderingen die in de sfeer van de gezondheidszorg te wach ten staan. Na een toelichting op de plannen van de regering naar aanlei ding van de voorstellen van de com missie-Dekker, gaf hij aan dat de FNV daar een alternatief voor heeft. Dat al ternatieve plan is meer een echte volksverzekering dan de regering voorstaat, aldus Dieten. Daar komt bij dat het minder nadelige gevolgen voor de koopkracht heeft en betere voorzie ningen omvat. Volgens de vakbonds bestuurder is het FNV-plan ook te fi nancieren. Hij vond het daarom niet terecht dat de meerderheid van de tweede kamer er niet veel voor voelt. De jaarvergadering van de AbvaKabo in Zierikzee werd ook aangegrepen om een aantal jubilarissen te huldi gen. Onder hen was er één die al 50 jaar lid van de bond is: de heerA. van der Werf uit Noordgouwe. De overige leden die in verband met hun jubi leum voor een FNV-insigne in aan merking komen zijn: de heren L. H. Hillebrand uit Zonnemaire, A. Snij ders uit Dreischor, A. L. van der Have uit Zierikzee en W. J. Botbijl uit Brou wershaven die 40 jaar lid zijn en de heren M. Verhagen uit Zierikzee, J. A. Schoonen uit Zierikzee, J, de Kuyper uit Zierikzee, G. C. de Jonge uit Zie- BURGH-HAAMSTEDE - De commis sie openbare werken van de gemeente Westerschouwen houdt donderdag 24 maart een vergadering over onder meer de parkeerproblematiek in Re nesse. Andere onderwerpen die op de agenda van deze vergadering staan zijn: de vernieuwing van de dakbe dekking van het gemeentehuis en een wijziging van het signaleringsta bleau bij de receptie van het gemeen tehuis. Ook wordt gesproken over het woon- rijp maken van het bestemmingsplan Stoofweg gedeelte 1 en het plan Se rooskerke deel 2, over de uitbreiding van de loods van de dienst gemeente werken, de aanleg van een voetpad langs de Hogezoom in Haamstede en de vervanging van een aantal zout- strooiers. De vergadering wordt ge houden in het gemeentehuis te Burgh-Haamstede en begint om 19.30 uur. BURGH-HAAMSTEDE - De natuur- en vogelwacht Schouwen-Duiveland houdt vrijdag 25 maart een thema avond over kraaien en eksters. Tijdens deze avond zal dr Arie Spaans (onderzoeker van het rijksinstituut voor natuurbeheer) een lezing houden met als titel 'Kraaien en eksters, be strijden of niet?'. De heer Spaans heeft jarenlang onderzoek verricht naar kraaien en eksters en de eventuele schade die zij aan het zangvogelbe stand toebrengen. De thema-avond wordt gehouden in de gereformeerde kerk van Burgh-Haamstede en begint om 19.45 uur. rikzee en J. L. L. Dorreman uit Renes se die allen 25 jaar lid van de vakbond zijn. Het gemeentehuis van de gemeente Middenschouwen was veel te klein geworden om de vele diensten en acti viteiten op een goede wijze te kunnen vervullen. Eind 1987 begon de aanne mer met de bouw van een kantoor vleugel van twee lagen met een totaal oppervlakte van 260 vierkante meter. Op de begane grond komen twee kan toorruimten voor de afdelingen alge mene zaken en financiën met aparte kamers voor de chefs. Het huidige bal kon aan de raadszaal is van een glazen wand voorzien, zodat een lichte bin- nengang ontstaat, die naar de ruime burgemeesterskamer leidt op de ver dieping van de aanbouw. Daarnaast een kamer voor de secretaris, een flin ke vergaderruimte en een open wacht ruimte. In het bestaande gebouw ko men onder meer de technische dienst, spreekkamers, wethouderskamers en een computerruimte. Op de begane grond is plaats voor een bodekamer tevens pantry en een toi let voor rolstoelgebruikers. De afde ling bevolking blijft in de huidige kantoorruimte, maar de receptie wordt uitgebreid met een grote balie, zodat de bezoekers efficiënter gehol pen kunnen worden. De hoofdtoegang wordt ook geschikt gemaakt voor rol stoelbezoekers. Alle ruimten worden van tapijt voorzien en de kleurstel ling zorgt voor een warme sfeer. Burgemeester Den Boer hijst de vlag omdat het hoogste punt van de nieuwbouw is bereikt KAPELLE - Als directeur gemeente werken is hij niet te beroerd de ach tervolging in te zetteif op een losge broken hert. Ook al moet hij daarvoor bij nacht en ontij het warme bed uit. Ondanks zijn 'rang' is delegeren be paald niet zijn stijl. Relativerend: GOES - Onder grote belangstelling van medebewoners, personeel en familieleden hebben twee bewoon sters vrijdag de openingshandeling verricht van het gezinsvervangend tehuis De Ganzeveste in Goes. De dames U. van Werkhoven en L. Dek ker lieten een spandoek voor de ge vel zakken met daarop de namen van alle bewoners en de openings datum. De Ganzeveste in de Goese wijk Noordhoek huisvest 24 meervoudig gehandicapten, die een zo zelfstan dig mogelijk bestaan leiden. Het ge zinsvervangend tehuis is gericht op bewoners vanaf 18 jaar en biedt hen in de eerste plaats een woning. Over dag werken ze of bezoeken het Acti viteitencentrum. Voorzitter J. H. Kiewiet van de over koepelende Stichting Accommoda ties Lichamelijk Gehandicapten wenste de bewoners dan ook veel ge luk en woongenot toe in hun nieuwe onderkomen. In zijn openingstoe spraak ging hij ook in op de tot standkoming van het gezinsvervan gend tehuis. Verder uitte hij zijn be wondering voor het personeel en de vrijwilligers, die in korte tijd een sfeer hebben weten te scheppen waarin de bewoners hun eigen plek vinden. Drie bewoners, de dames J. de Vlieger en L. Hendrikse en de heer B. Groffen boden hem daarna een wandkleed aan en verschillende fo toboeken over de bouw. Tot slot werd een videofilm getoond over een dag in de Ganzeveste. De heer E. van de Kort en mevouw J. Hiel wor den hierin gevolgd van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Na afloop van het officiële gedeelte is 's mid dags open dag gehouden. Ulrike van Werkhoven (links) en Lianne Dekker (rechts) „Wanneer de burgemeester met je te voorschijn wilde komen, zei hij: de di recteur gemeentewerken heeft alle in formatie". Stond de pet van de chef even anders, dan klonk een „ik haal de opzichter erbij". Directeur of opzich ter, de Kapelse baas van gemeente werken C. A. Potter trekt zich in ieder geval over twee weken terug uit het overheidsbedrijf. In een betrekkelijk kleine gemeente als Kapelle kan een directeur gemeen tewerken bij de meeste zaken een vin ger aan de pols houden. Het contact met de werkvloer verwatert niet zo snel. En het ambtenarenapparaat blijft redelijk overzichtig. Temeer om dat de rijksoverheid de personeelsbe zetting steeds verder afknijpt. „In de buitendienst zijn bijvoorbeeld drie medewerkers niet vervangen. Op den duur kun je mensen alleen nog voor de zomerperiode aantrekken. Onder druk van de bezuinigingen sluit ik een toekomstige privatisering van de ge meentereiniging niet uit", aldus Pot ter. Het rijk mag de lokale overheid danwel voortdurend op de hielen zit ten met allerlei vervelende kortingen, Kapelle beschikt nog over een behoor lijke financiële buffer. Dankzij de roya le reserves heeft een Kapelse directeur gemeentewerken, ondanks een ambi tieus projectenlijstje voor vervanging van rioleringen, altijd behoorlijk speelruimte. En dat werkt een stuk prettiger. Potter: „D'r kon en kan nog steeds lekker veel. We hebben nog nooit één cent gehad uit de provinciale knelpuntenpot. Kapelle, zeggen ze dan, rooit het wel". De carrière van de 63-jarige Potter, die vervroegd uittreedt, is er één uit het boekje. Na de oorlog onderaan de maatschappelijke ladder begonnen en steeds een tree opgeklommen tot z'n huidige eindfunctie. Met diploma's van Mulo en het Zeeuws Technisch In stituut (weg- en waterbouw) op zak, begint Potter bij rijkswaterstaat. Als opzichter is hij betrokken bij de droog making van Walcheren. De oorspron kelijk uit Goes afkomstige ambtenaar verhuist vervolgens naar het toenma lige waterschap De Brede Watering bewesten Yerseke. Opzichter bij het herstel van bruggetjes (Goessestraat- weg en Monnikendijk) wordt zijn hoofdtaak. Een fiets is zijn belangrijk ste vervoermiddel. Na banen bij pro vinciale waterstaat in Zuid-Holland en gemeentewerken van Wageningen, keert hij terug naar Zeeland. Zijn zwa ger heeft hem aanbevolen als dé man voor het district Kloetinge, Kattendij- ke en Kapelle van de vroegere Centra le Dienst de Bevelanden (een gemeen schappelijke technische dienst). Het district gaat in 1959 zelfstandig door met Potter aan het hoofd. Onder de flatteuze titel 'gemeentearchitect' dient hij drie burgemeesters, wat niet altijd meevalt. Met de gemeentelijke herindeling in 1970 verliest hij twee van zijn drie broodheren. Potter wordt directeur gemeentewerken in de grote re gemeente Kapelle. In de gemeente is bijna geen voorzie ning (sporthal, sportpark, zwembad, scholen en dorpshuizen) die nietoi begeleiding van Potter - voor ofni herindeling - tot stand is gekomen, beleidsadviseur staat hij dan wel de zijlijn van de politiek, hij hi z'n kennis toch een aardige vinge de pap. „Je proeft wat het beleid Het komt weinig voor dat techn goed onderbouwde voorstellen er ders uitkomen". Hij beschouwt, a zien van genoemde voorzieningen ruilverkaveling in Wemeldingeen pelle als een succesje. „We hebben er leuke fiets- en wan routes door kunnen aanleggen, di zij de goede samenwerking tussei verschillende overheden. Ik altijd voor de geest gehouden, di er zelf ooit ook van kan geniet grijnst Potter. Zijn laatste te winnen probleem, is het vertrek, wil zijn opvolger W. Dieleman- tel directeur verdwijnt, hij w hoofd - niet teveel lastig val „Maar als straks een lichtmast brandt, en ik zie dat, zal het mo kosten het niet te melden. Dat is verantwoordelijkheidsgevoel, dat heel erg". Vanaf donderdai maart moet hij zich beheersen. 0| dag neemt de gemeente officiee scheid van hem tijdens een bij komst in de Vroone, die om 14 urn gint. Aansluitend is er een recept De heer Potter neemt donderdes maart afscheid Over de sublieme rij-eigenschappen van de Rover 800 bijvoorbeeld. Of z'n geavanceerde wielophanging en de elektronisch gestuurde injektie èn ontsteking van de nieuwe 4- of 6-cylinder motor. Over z'n stijlvolle styling, z'n luxueuze interieur met de tal loze komfort-verhogende details. Over z'n duurzaamheid (2 jaar volledige garantie; het tweede jaar middels een verzekering) en z'n waardevastheid (wij garanderen een vaste inruilprijs na twee of drie jaar). Want dat alles krijgt pas echt gestalte als u achter het stuur plaatsneemt. Voor een onvergetelijke rij ervaring tijdens een uitgebreide proefrit. Wij verwelkomen u graag in onze showroom. Er staat een snelle, komfortabele Rover 800 voor u klaar. - GARANTIE Rover 820 i 145.900Rover 820 Si t 53.900,-, Rover 825 Si katalysator t 58.900-, Rover Sterling f 65.300Prijzen zijn incl. BTW, af fabriek, excl. afleveringskosten. Prijs- en specifikatiewijzigingen voorbehouden. KWALITEITS A 1NRUILWAARDE ZATERPAG 19 MAART 1988

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 40