Meerderheid van Antillianen wil bij Nederland blijven de PZC vandaag l/l/EEK-UIT \NEEK-IN Regionale teams tegen zware criminaliteit Auto kan kwart goedkoper JOüChë dat zit! NERGENS VOORDELIGER, BRISTOL DIJKWEL BM anDijke OP ZATERDAG 26 MAART PRESENTEER IKEEN FEESTELIJKE SHOW: DE DIJKWEL AUTO MODE SHOW IN VLISSINGEN" AUTO RENAULT ERKLOZE JONGEREN TOT 27 Boete AANBEVELING VAN WERKGROEP 199,- Noodtoestand in Panama Noord en Zuid: rijk en arm Hogere temperatuur 1e jaargang no. 67 terdag 19 maart 1988 TOTAAL-SHOW AKANTIELAND Koppeling Klappen Geschiedenis Leerlingwezen Harmonieus in Sfeerlicht Ter introduktie: tijdelijk 3+2 zits geen /^295r- maar ƒ3695,- Veel bewolking en af en toe enige regen of motregen. Matige zuidwesten wind. Uiddagtemperatuur 10 graden. Nu bij: Alle 1988-noviteiten op caravangebied 1 Nieuwe trend '88-lijn in tuin- en campingmeubelen Opening gloednieuwe accessoiresshop Hoek Rijksweg - Ringbaan West C110C 1 14 40GOES PROVINCIALE ZEEUWS Van onze correspondent llLEMSTAD - De bevolking van de Nederlandse Antillen \in overgrote meerderheid bij Nederland blijven horen, in derde deel van de mensen stelt zelfs dat zijn eiland een gvineie moet worden van Nederland, eilanden Curagao, Bonaire, Saba en St.-Eustatius wil- t dat de Antillen één geheel blijven vormen, terwijl op Maarten de meerderheid niets meer met Curagao te maken wenst te hebben. Dit zijn de resultaten van een en quête door de universiteit van de Nederlandse Antillen (UNA) in opdracht van de vakbonden op Curagao. Sinds Aruba twee jaar geleden een „status aparte" kreeg, los van Curagao, is tussen de overige vijf Antilliaanse ei landen de balans uit zijn evenwicht. Vooral op de kleinere eilanden wordt de machtige positie van Curagao gevreesd, nu Aruba geen tegenwicht meer geeft. abinet overweegt holingsplicht EN HAAG (ANP/GPD) - Het kabinet overweegt werkloze jongeren tot 27 jaar in de toekomst rplichten zich te laten scholen. Dat betekent dat geen enkele jongere in aanmerking komt or een bijstandsuitkering, maar voortaan valt onder de wet studiefinanciering. Jongeren nder werk die weigeren naar school te gaan krijgen, als het aan het kabinet ligt, in de toe- mst geen geld. t heeft een woordvoerder van het nisterie van onderwijs en weten- appen vrijdag gezegd. Een scho- igsplicht voor jongeren biedt vol- nshet kabinet deze groep meer per- ectief, maar dwingt ze tegelijkertijd zelf actie te ondernemen. Momen- 1 zitten van de 450.000 jongeren tus- 18 en 21 jaar 48.000 zonder baan en der studie. Tussen 22 en 27 jaar De boete voor te snel rijden kan in de toekomst direct wor den betaald: wie in Alkmaar op een dergelijke overtreding wordt betrapt riskeert dat zijn auto in beslag wordt genomen. PAGINA 3 De SER is het oneens over de koppeling van de uitkeringen en het minimumloon aan de loonsontwikkeling PAGINA 5 Problemen in de haven van Co- lijnsplaat: AID'ers en vissers wisselen klappen uit. PAGINA 9 De commissie voor de ge schiedschrijving in Zeeland vraagt meergeld om het taken pakket evenwichtig te kunnen uitvoeren. PAGINA 11 Radio, tv, kunst: 2 Binnen- en buitenl.: 3 en 5 Opinie en achtergrond: 4 Financieel, economie: 7 Provincie: 9,11,13,15 en 17 Sport: 35 Yvonne Keuls breekt haar herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog open Herman Brusselmans, ambassadeur van de Vlaamse letteren De kleine-meisjeswereld van Her mine de Graaf Plezierdich ters Een boek vol Denkwij- zers Uitgeverij Van Oorschot op een nieuw spoor Non-fictie heeft de toekomst Volksheld Van Speyk de hemel in gepre zen Tv-pionier Erik de Vries 's teleurgesteld. Pagina 19, 20, 21 en 23. De loopbaan van vakbonds man Herman Berkhout Zeeuwse Zouaven streden voor de paus Tot uw dienst: ie souvenirwinkel De keer zijde van het medisch vernuft De jeugd van tegenwoordig Zeeuws-Vlaamse kwartiertje voor de bruggen over het ka naal Een IJsselmeervisser in het nauw Rugby-oranje steunt op Zeeuwse internatio nals Sprintcrack Dan Jan sen kijkt terug op het drama t-algary. Pagina 27, 28, 29, 31 en 33. hebben 200.000 jongeren geen werk en volgen ook geen scholing. „Vanuit sociaal oogpunt gezien is het slecht om geen enkele kans te benut ten. Bovendien is het in financieel op zicht onrechtvaardig dat een jongere van boven 21 die niets doet beter af is dan een leeftijdgenoot die studeert. Ie mand met een maximale beurs heeft nu per maand ruim 400 gulden netto minder dan iemand die niets doet. Dat is de zaak op zijn kop zetten, dat sti muleert bepaald niet om iets te gaan doen. Bovendien leidt het tot fraude", aldus de woordvoerder. Hij wees erop dat invoering van een scholingsplicht voor jongeren een ge leidelijk proces is dat in samenwer king met werkgevers en werknemers tot stand moet komen. Minister De Koning van sociale zaken stelt 220 miljoen gulden extra be schikbaar voor het leerlingwezen. Hij wil meer jongeren aantrekken voor deze opleidingen, vooral uit minder heidsgroepen. Bovendien wordt de leeftijdsgrens van 23 naar 25 jaar ver legd. De minister schrijft dat aan de fondsen die de opleidingen organiseren. De Tweede Kamer heeft al extra geld be schikbaar gesteld voor scholing. De subsidie is bedoeld voor opleidin gen in de bouw, metaal, de gezond heidszorg, economische en adminstra- tieve beroepen en de detailhandel. De afgelopen jaren is de subsidie voor al gebruikt om meer mensen te intre- resseren voor een opleiding via het leerlingwezen. Komend jaar betaalt het ministerie 3500 gulden voor elke nieuwe deelnemer. Voor hoogstens 2000 jongeren uit minderheidsgroepen komt daar 3000 gulden bijAls het gaat om een meisje dat zich laat scholen in een traditioneel mannenberoep, is er nog eens 2000 gulden extra beschik baar, net als de voorgaande jaren. DUBAYY (RTR) - Sleepboten in de Perzische Golf blus sen een brand aan boord van de gastanker Maria 2, na een aanval door Iraanse motorboten. Revolutionaire Wachters hebben donderdag en vrijdag in totaal drie tankers bestookt. Marine-eenheden schoten donder dagavond voor de kust van Dubayy de onder Panamese vlag varende LPG-tanker 'Maria-2' in brand. Een Ja pans bemanningslid werd gedood en negen Zuidkore- aanse en Japanse opvarenden liepen verwondingen op. De bemanning moest het schip verlaten en is door ber gingsvaartuigen in Dubayy aan land gebracht. Na een vergelijkbare aanval vrijdag op de Noorse tan ker 'Berge Lord' in de Straat van Hormuz brak even eens brand uit. Het vuur kon echter door de bemanning worden bedwongen. De in Singapore geregistreerde 'Neptune Suparu' kwam in de Straat van Hormuz even eens onder vuur te liggen. Hoe groot de schade op dit schip is, is niet bekend. Het scheepvaartbureau van Lloyds in Londen berichtte dat de Cyprische tanker 'Kyrnicos' door Iraq is aangevallen en in brand staat. De bemanning verliet het schip. DEN HAAG (ANP) - De vorming van permanente regionale teams voor de bestrijding van de zware misdaad in i" L D' SEASIDE - Terwijl de spanning langs de grens tussen Nicaragua en Honduras gisteren opliep, werd in de Verenig de Staten gedemonstreerd tegen het sturen van troepen naar het gebied. Voor de ingang van de Amerikaanse luchtmachtbasis in Seaside stonden betogers met borden, die onder meer opriepen de soldaten weer terug te halen naar huis. (zie ook pagina 3) ons land moet met voorrang ter hand worden genomen. Dat is een noodza kelijke voorwaarde voor een enigs zins doeltreffende aanpak van zware georganiseerde criminaliteit. Lukt het niet spontaan, dan moeten de mi nisters van justitie en binnenlandse zaken de samenwerking dwingend opleggen. Dit is een van de aanbevelingen die de Werkgroep bestrijding zware georga niseerde criminaliteit (werkgroep- Gonsalves) vrijdag heeft gedaan in een rapport aan minister Korthals Altes van justitie. De ontwikkeling van een effectieve methode van misdaadanalyse moet een hoge prioriteit krijgen, meent de werkgroep. De opsporings- en vervol gingsbevoegdheid van de officier van justitie moet door middel van een wetswijziging landelijk worden. De permanente beschikbaarheid van mensen en materiaal voor de bestrij ding van de zware georganiseerde mis daad vereist volgens de werkgroep een mentaliteitsombuiging van de korps beheerders in de regio. Naast die per manente regionale samenwerking blij ven volgens de werkgroep ad-hoc sa- Advertentie) DEN HAAG (GPD) - Auto's kunnen in Nederland tot 25 procent goedkoper worden als het Europese Hof van jus titie in Luxemburg beslist dat de bij zondere verbruiksbelasting op auto's ten onrechte wordt geheven. Door die heffing zijn auto's in Nederland aan zienlijk duurder is dan bijvoorbeeld in de Bondsrepubliek Duitsland. De uitspraak van het hof kan wel een jaar duren. De Hoge Raad heeft het Hof in een ar rest van 9 maart gevraagd of de belas ting in strijd is met de Europese richt lijnen voor btw-heffing. Als dat zo zou zijn, scheelt dat de schatkist circa 3 miljard gulden per jaar. Er moet dan worden afgewacht wat de ovprheid gaat doen om dit gat te dichten. Op het ministerie van financiën is daar nog niet diepgaand op gestudeerd, maar er wordt op gewezen dat er wellicht ande re mogelijkheden zijn om de kopers van auto's te belasten: „Op olie en ge destilleerd worden toch ook accijnzen geheven". Mr. D. G. van Vliet van het belasting adviesbureau Wisselink Co acht de kans dat het Europese Hof de bijzon dere verbruiksbelasting afkeurt „ze ker aanwezig". „Als advocaat moetje natuurlijk voorzichtig zijn, maar deze belasting klopt niet helemaal met wat de Europese Gemeenschap in zijn richtlijnen voor btw-heffing heeft be doeld. In België is trouwens al twee keer een bijzondere heffing op auto's door het Europese Hof nietig ver klaard". Het belastingadviesbureau Wisselink en Co heeft deze zaak tegen de inspecteur der Omzetbelasting voor het gerechtshof in Amsterdam aanhangig gemaakt. Hoewel het ge rechtshof de stelling afwees heeft de Hoge Raad deze vraag nu aan het Hof in Luxemburg voorgelegd. Mr. Van Vliet denkt dat het nog niet zo eenvoudig is om andere belastingen op auto's in te voeren. „Vanwege de EG-regels worden die mogelijkheden minder. Er dient immers een vrij ver keer van goederen te komen en wat is een vrijer goed dan de auto. Dat bete kent dus dat de prijsverschillen voor dezelfde typen auto's niet te groot mo gen zijn".. Vloerlamp in brons en messing, met flexibele kap LAMPEN GRATIS OPHANGEN (bij besteding boven 100,-) Goes, Lange Vorststraat 89, tel. 01100-16070. Zierikzee, Dam 23, tel. 01100-12119. Advertentie (Advertentie) Touché Triton. Aktie tot 30 april 1988. Bel nu 04180 -15377 voor dealerlijst en dokumentatie, of schrijf naar Antwoordnr.10512,5300 WB Zaltbommel. geklede pump met vlot hakje. In zwart, wit en blauv Maten 36 - 42 Winkelpr. 44.95 Bristolpr. 35.- alléón vandaag bij Bristol Middelburg - Markt 45 (naast de NMBj tel. 01180 - 29911 donderdag koopavond tot 21.00 uur f/i De show wordt mede gerealiseerd door: Patachou, Hans Knuijt Herenmode en Hotel Arneville. Gildeweg 16, Vlissingen. Telefoon (01184) 17130. menwerking en internationale samen werking van belang. Per (inter)regionaal onderzoek moet worden gezorgd dat verantwoordelijk heden en bevoegdheden aan de zijde van het Openbaar Ministerie zoveel mogelijk in een hand worden ge bracht. Zo'n onderzoek begint met in- Slot zie pagina 3 kolom 6) PANAMA-STAD (REUTER) - De rege ring van Panama heeft vrijdag de noodtoestand afgekondigd. In een verklaring van waarnemend presi dent Manuel Solis Palma werd mee gedeeld dat de maatregel bedoeld is om het hoofd te bieden aan de „ernsti ge bedreiging van de vrede en de openbare orde". De situatie in Panama is uiterst ge spannen nadat de sterke man van het land, generaal Manuel Antonio Norie ga, door Amerikaanse rechtbanken in staat van beschuldiging is gesteld we gens vermeende betrokkenheid bij de internationale drugshandel. (Advertentie) In het Haagse Congresge bouw begint vandaag voor Nederland een campag ne om het publiek te betrek ken bij pogingen, een nieuwe dialoog op gang te brengen tussen 'Noord en Zuid', een breed internatio naal gesprek dus tussen de industrie landen in Europa en de ontwikkelings landen. De voorlichtingsactiviteiten en manifestaties in de komende maan den passen in een groot Europees ini tiatief. dat al in 1984 in Lissabon werd geboren op de assemblee van de 21 lan den, aangesloten bij de Raad van Eu ropa. Bij die gelegenheid werd name lijk vastgesteld dat het overleg tussen 'Noord en Zuid' (eenvoudigweg nogal eens aangeduid als 'de rijke en de arme landen') volledig was vastgelopen. En dat terwijl de landen van het noorden en die van het zuiden ..voor hun eigen toekomst van elkaar afhankelijk zijn", zoals oud-minister van buitenlandse zaken, drs. Norbert Schmelzer, het de ze week bij een toelichting op de cam pagne omschreef. Het (rijke) Noorden en het (arme) Zuiden zijn met elkaar verweven in een web van economi sche, sociale, culturele en ecologische banden. Maar de wederzijdse betrek kingen zijn belast door dramatische ongelijkheid en onrechtvaardigheid. Handelsoverschotten en overproduk- tie in de industrielanden. Schuldencri sis, voedseltekorten en uitputting van natuurlijke hulpbronnen in de ontwik kelingslanden. Het gevaar is dat te weinig mensen daaraan een onvermij delijke conclusie verbinden. Deze: de situatie is niet alleen moreel onaan vaardbaar, maar op de lange duur ook een belemmering voor vreedzame ont wikkeling en economisch welzijn in de hele wereld. Tot het Nederlandse aandeel in de campagne behoorde de afgelopen dagen een Ronde Tafelconferentie van een gezelschap deskundigen uit de he le wereld over een thema dat met de dag actueler wordt: de Europese land bouw en de consequenties voor de Der de Wereld. Juist nu de Europese Ge meenschap (van de twaalf) enige tijd geleden heeft besloten om orde op za ken te gaan stellen in de landbouw, staan er ook voor de ontwikkelingslan den grote belangen op het spel. De Amsterdamse hoogleraar in de econo mie W. Tims (tevens directeur van het Centrum voor Wereldvoedselvraag- stukken) heeft op de bewuste confe rentie in Noordwijkerhout harde din gen gezegd over de EG-landbouwpoli- tiek. Na zeven jaar onderzoek van de wederzijdse afhankelijkheid tussen Noord en Zuid in de agrarische sector kwam hij tot de conclusie dat het bin nen de Europese gemeenschap jaren lang modderen is geweest. Het hap- snap-beleid was volgens hem gebouwd op ondeugdelijke analyses en de effec ten van de meeste beslissingen zijn maar met de natte vinger berekend. Tims is pleitbezorger voor totale vrij handel op landbouwgebied en afschaf fing van alle landbouwsubsidies. In zijn visie levert dat voor zowel de rijke als de arme landen het meeste op. De EG heeft met haar overschotpolitiek de voedselprijzen op de wereldmarkt kunstmatig laag gehouden. Daardoor zijn de ontwikkelingslanden dubbel gedupeerd: zij gingen varen op het kompas van goedkope voedselimpor- ten, verwaarloosden hun eigen land bouw omdat er op de wereldmarkt en in eigen land niets mee te verdienen viel. Op de conferentie was van EG- landbouwcommissaris Andriessen te vernemen dat hij eveneens voorstan der is van verdere liberalisatie van de handel, maar dat het er in de Europese Gemeenschap óók om gaat 8 miljoen boeren van een redelijke levensstan daard te voorzien. Conferenties als de ze lossen niets op. Ze hebben wèl een nuttige functie als verkenning van de wezenlijke achtergronden van wat Noord en Zuid zo ver van elkaar verwij derd houdt. Want juist om een betere kijk voor iedereen op de problemen die er liggen in de betrekkingen tussen Euro pa en de Derde Wereld, gaat het in deze Europese campagne vooral. Het zijn namelijk niet alleen de vraagstukken van de grote vergadertafels en de in ternationale onderhandelingen. De groei van de wereldhandel, het zorg vuldig beheer van natuurlijke hulp bronnen en het behoud van het milieu, de schuldenlast van de Derde Wereld, de ontwikkelingshulp, de vaak zo schrijnende werkloosheid zonder vangnet voor wie het treft en het ge vaar voor culturele afbraak: het zijn stuk voor stuk thema's die het leven van alledag beheersen. Overal in het land zullen ze de komende maanden centraal worden gesteld. De initiatief nemers van de publiekscampagne wil len de samenleving in al haar Vezels voor de scheve verhouding tussen ar me en rijke landen proberen te interes seren. Vakbonden, werkgevers, ker ken, vrouwenorganisaties, het onder wijs, jongeren en Derde Wereld bewegingen worden opgetrommeld om hun bijdrage te leveren, opdat in brede kring zichtbaar wordt wat er aan de hand is. Langs de weg van de druk op de politiek moeten beleidsmakers er dan van doordrongen worden dat een ontwikkelingsbeleid verder reikt dan de eigen horizon. Het is een cam pagne die een kans behoort te krijgen. Zeker nu in Nederland ontwikkelings samenwerking al niet meer veilig is voor bezuinigingen. vdM. Suriname - Het Comité van Christe lijke Kerken (CCK) in Suriname is door alle partijen in het gewapende conflict in Oost- en Midden-Suriname als bemiddelaar tussen regering en het Jungle Commando van Ronnie Bruns- wijk aanvaard.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 1