Licht gewonde bij ongeluk Nota kunstzinnige vorming Middelburg moet aangepast Burgemeester Blanken niet uitgekeken op Goes PUZZELEN ICONOMISCHE POLITIERECHTER MIDDELBURG Mulder AaBi ItERDAG 19 MAART 1988 [estenboelmiddag ïseum Oostkapelle CONSULENTEN ZEEUWS STEUNPUNT: Fietsen belemmeren nooduitgang theater ER IS NOG GENOEG TE DOEN,y binnenhuis Jammer Transportkosten eveel gevangen vis kost issers forse geldboetes büELBURG - De Exploitatiemaatschapij B. bv uit Vlissingen is vrijdag Ir de Middelburgse economische politierechter mr G. de Wilde veroordeeld f een aantal fikse boetes, wegens het aan land brengen van teveel gevangen leljauw, tong en schol. Ook de kapitein van de VLI30, de boot van de maat- lappij, zal diep in de buidel moeten tasten. Overigens was noch de maat- tjappij B., noch kapitein M. v.d. K. voor de rechter verschenen. bedrijf had in de maand december i bijna 37.000 kilo schol, 9000 kilo leljauw en 1700 kilo tong teveel ge- fgen. B. had het toegestane contin- d volgevist. Officier van justitie |T. Stein eiste voor kabeljauw en een boete van 4500,-. Die eis overgenomen door de politie- Iter. Ten aan zien van de schol be- Ig de eis 20.100,-. Het vonnis was |milder: 18.500,-. Maar ook de ka- iin moest zich verantwoorden, om- |hij de logboeken onjuist had inge- p. Hij 'vergiste' zich vele duizenden is, bij de opgave van de gevangen I Tegen Van de K. luidde de eis: Mr de Wilde: „Het logboek dt vaak verkeerd ingevuld om op Hmanier het contingent te sparen, [ét ie waarheid boven water komt". j| veroordeelde de kapitein tot een jte van 21.000,-. j de 49-jarige P. K. uit Tholen was Beren niet naar het rechtbankge- Jw gekomen. Hij had daar voor het §je moeten staan omdat hij in no- iiber en december 1986, 40.000 kilo iel gevangen kabeljauw in Sche lingen aan land had gebracht. Hij ld - conform de eis - veroordeeld ]een boete van twintig mille. (39) uit het Belgische Kapellen er wel. Op 20 november 1986 viste »p het mosselperceel van iemand Iers, wat verboden is. L.: „Dat per- I was niet goed afgebakend en daar- f kon ik niet zien dat het iemands Jndom was. Ik heb de politie voor leid om meteen te gaan kijken, dat is pas vier dagen later ge- Brd, Dat er toen werd geconstateerd de afbakening wel deugde, is ge- ikelijk te verklaren. Die man had tijd om er bakens neer te zetten", h de officier, noch de politierechter en gevoelig voor het betoog van L. werd, conform de eis veroordeeld ;en boete van 10.000,-waarvan de t voorwaardelijk met een proeftijd twee jaar. Jla de afsluiting van het Zoommeer cht er niet meer met mosselkorren pst worden in de Krammer en het kerak. De vissers hadden echter het ministerie van Landbouw en eerij een brief gekregen waarin 5TKAPELLE In het Zeeuws ieumNatuurhistorie in Oostkapel- ordt woensdag 23 maart weer een itenboelmiddag gehouden. Kinde ten tussen de acht en twaalf jaar kun- er een film bekijken, opdrachten oeren en het wilde-ganzenspel spe- De activiteiten staan in het teken het Land van Saeftinghe. De mid- duurt van 14.00 tot 16.00 uur. Advertentie stond dat er gevist mocht worden tot de voltooiing van de Philipsdam. Vier van hen stonden gisteren voor de economische politierechter. G. B. (36), J. de R. (64) en S. de K. (41) allen uit Yerseke en C. v.d. B. (62) uit Bruinisse. Zij betoogden dat de Philipsdam nog helemaal niet voltooid is en dat zij daarom niet in overtreding waren toen ze eind mei en begin juni op hun eigen mosselpercelen aan het vissen waren. Er wordt nog druk gewerkt aan het aanleggen van een weg en de verfraai ing van de dam hielden zij de rechter voor. Officier en politierechter vonden dat wel leuk bedacht van het viertal, „maar", legde mr Stein uit, „letterkun dig gezien is de dam wel voltooid en was u dus in overtreding". Daarbij kwam nog, vonden de vier, dat ze hun eigen percelen leegvisten. Er kwam door de afsluiting steeds meer zoet water bij hun mosselen en mossel zaad en ze probeerden nog te redden wat er te redden viel. De R.: „We moes ten wel, want mosselzaad is voor ons de toekomst en dat kun je nu eenmaal niet in de winkel kopen. We visten wat we konden, maar er was toch al een he leboel dood gegaan, zowel zaad als mosselen". De officier eiste tegen ieder van de vier een geldboete van 500,-. Maar mr De Wilde vond dat het de vis sers niet genoeg duidelijk was ge maakt tot wanneer ze er nu eigenlijk precies mochten vissen en hij veroor deelde de vier tot een voorwaardelijke boete van 500,-. Mr W. Blanken en zijn echtgenote nemen na zes jaar afscheid van Zeeland. Binnen: de nieuwe collectie middelburg, kromme weele 21-23 tel. 01180-14077 GOES - Het vertrek van burgemees ter mr W. Blanken naar Ede betekent beslist niet dat hij in zijn huidige ge meente Goes na zes jaar aan het eind van zijn Latijn is. Naar zijn mening is er nog genoeg te doen. „Maar ik heb van begin af aan gezegd dat ik na Goes nog wel eens ergens anders burge meester zou willen zijn", verklaarde hij vrijdag in een reactie op de beslis sing van het kabinet om hem te benoe men tot burgemeester van de Gelder se gemeente Ede. „De juiste gemeente moet dan wel op het juiste moment vacant zijn. Ede is zo'n gemeente. Het was mijn eerste poging. Ik ben dan ook buitengewoon blij dat het is ge lukt. Maar ik hoop dat niemand uit mijn vreugde afleidt dat ik blij ben om uit Goes weg te gaan". Ede probeert met een wervend 'Ede is meer ...'de aandacht van bedrijven en recreanten op zich te vestigen. Dit motto is voor Blanken wel zeer van toepassing. De Veluwse gemeente is wat inwonertal betreft de 21e van Ne derland. Met haar oppervlakte van ruim 30.000 hectare is het een van de grootste in het land. Op het grondge bied van Ede ligt onder meer een groot deel van het nationale park De Hoge Veluwe waarin het Kröller-Müller museum (befaamd om zijn Van Gogh- collectie) is gelegen en de legerplaats De Harskamp. Voor zijn komst naar Goes was Blan ken zeven jaar burgemeester van Lo- pik. Voordien was hij achtereenvol gens medewerker ruimtelijke orde ning bij de gemeente Wassenaar en specialist ruimtelijke ordening bij de provincie Utrecht. In Lopik had Blan ken een nadrukkelijke rol in de inhou delijke kant van de beleidsvoorberei ding doordat hij de portefeuilles financiën, economische zaken, ruimtelijke ordening en onderwijs be heerde. Dergelijke onderwerpen zijn in Goes voor de wethouders, maar Blan ken heeft als eerst verantwoordelijke voor beleidscoördinatie, organisa tie, promotie en algemene bestuurlijke aangelegenheden toch mede zijn stempel op het beleid in de Ganzestad kunnen drukken. De eerste burger van Goes is lid van de provinciale planolo gische commissie en de provinciale commissie volkshuisvesting in Zee land. Hij hanteert de voorzittershamer van de stichting Oosterschelde-zie- kenhuizen in Goes en Zierikzee en van de politieopleidingsschool in Leusden. Het vertrek van Blanken uit Goes be tekent dat wethouder L. H. de Leeuw PvdA) naar verwachting ruim een half jaar als waarnemend-burgemeester zal optreden. De Leeuw heeft Blanken gedurende de volle zes jaar van diens burgemeesterschap in het college van b en w meegemaakt. Hij vertelt dat het afscheid wat hem betreft met gevoe lens van spijt gepaard zal gaan. „Op het gebied van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting zijn we het al die ja ren volledig met elkaar eens geweest", aldus De Leeuw. ,,In zakelijk opzicht hebben we als een tweeëenheid kun nen optreden". Volgens de wethouder heeft de vertrekkende burgemeester zijn politieke overtuiging nooit sterk laten gelden: „Er was veel meer een mengeling van christen-democrati sche, liberale en sociaal-democrati sche opvattingen". De Leeuw heeft be grip voor het feit dat Blanken nu al uit Goes weggaat. „In de categorie ge meenten boven 50.000 inwoners liggen de CDA-burgemeestersposten niet voor het oprapen", zei hij. „Blanken moest die kans grijpen. Ik ben van me ning dat hij de gemeente krijgt die hij verdient". Eind vorig jaar liet raadsnestor J. T. Laport (CDA) tijdens een felicitatie toespraakje in de gemeenteraad ter gelegenheid van Blankens herbenoe ming doorschemeren dat de burge meester wat hem betrof nog niet hoef de te vertrekken. „Dat wil ik nu wel herhalen", merkte hij op. „Ik blijf er bij dat het jammer is dat hij Goes ver laat. Er was nog genoeg werk te doen. Maar ik heb begrepen dat hij graag naar Ede wilde. Ik vind het plezierig voor hem dat het ook is gelukt." JTTHEM De nieuwe rioolwater- [veringsinstallatie in Ritthem |rdt komende maand in gebruik gr- Tien. Na enkele weken opstarten ;s prmee een eind gekomen aan het tezuiverd lozen van het Walcherse jolwater in de Westerschelde. Voor ■inwoners van Ritthem moet dit te- Ts het eind betekenen van de stan- rerlast, waarmee het dorp vooral 's Pers te kampen had. [inmiddels beruchte spuikom her- Iweer haar oorspronkelijke functie: lopvang van polderwater, waartoe r gezuiverd afvalwater behoort. Nu ie kom nog gevuld met de produk- I die dagelijks door de Walcherse listenen en toiletten verdwijnen, ■ïcieel wordt de installatie pas in ftember geopend, maar begin juni ■eten alle onderdelen al in bedrijf Volgende week wordt het laatste |k persleiding, dat tussen Oost-Sou- TS en Ritthem, aangesloten. Het Pgevoerde afvalwater ondergaat ■schillende processen. Eerst wordt Tgrove vuil verwijderd. Vervolgens het rioolwater in tanks om het ■rit ,laten bezinken. Na scheiding fat het water biologisch gezuiverd li ^uchting, wat op een voor Ne- and unieke manier gebeurt. Dis- |Q inS M. Rijk van het Water- I p ™alcheren: „Het stromende wa in onderaf met belletjes K. en van boven met een soort J-t aie in het water steekt. Deze me- e wordt nog nergens anders in ons I vj°5®epasp"'De verontreiniging in 7 a^er wordt als het ware opgege ten door bacteriën, die de kunstmatig ingebrachte zuurstof nodig hebben om in leven te blijven. Het gezuiverde wa ter wordt afgevoerd naar de spuikom en later naar de Westerschelde. Het slib verdwijnt in een tank, waar het door toevoeging van bacteriën gaat gisten. Na drie weken zijn de ziektekie men vernietigd en is de stank verdwe nen. Bij de gisting komt gas vrij. Ver branding van het biogas levert energie op, waarmee negentig procent van de benodigde stroom voor de installatie kan worden geleverd. Het waterschap streeft ernaar de zui veringsinstallatie self-supporting te laten zijn. In de zomer en de winter zal het gistingsgas alleen echter niet toe reikend zijn voor de energie-opwek king. 's Winters komt er minder slib binnen, maar is er vanwege de kou juist veel stroom nodig om de tanks op te warmen. Tijdens de zomermaan den is de slibaanvoer erg groot en is er dus meer energie nodig om het te la ten gisten. Het tekort wordt opgevan gen met aardgas, waarvan ook in de opstartperiode gebruik wordt ge maakt. Het overblijvende slib wordt ge droogd en is geschikt voor gebruik in de landbouw. „Maar", zo zegt ir S. M. Nijboer, hoofd technische dienst van het waterschap, „het zal nog moeilijk worden het slib af te zetten. Noordhol landse boeren zouden er graag voor betalen, maar dat is economisch niet haalbaar vanwege de hoge transport kosten. Het moet in de nabijheid worden afge zet, maar de ZLM en het Landbouw schap werken tegen. Het mestover schot is tenslotte gigantisch. De boe ren gebruiken liever mest afkomstig van collega-agrariërs dan het kwalita tief betere slib". Bij de zuivering is op slagruimte voor vijf jaar. Zijn er dan nog geen afzetmogelijkheden, zal over wogen worden om het te verwerken tot bijvoorbeeld zwarte grond. Nijboer be twijfelt echter of daarvoor wel een markt op Walcheren bestaat. „Anders zal er uiteindelijk geen andere moge lijkheid zijn dat het slib te storten". De nieuwe zuiveringsinstallatie ver wijdert nog niet de fosfaten uit het af valwater. Hoewel minister Smit-Kroes dit jaar met de zuiveringsinrichtingen afspraken wil maken over verdere de- fosfatering van het rioolwater, is in Ritthem geen rekening gehouden met invoering van dit proces. Nijboer: „De- fosfatering zal in de toekomst waar schijnlijk worden ingevoerd bij instal laties die lozen op wateren met een be perkte omvang, zoals de randmeren. Ons water verdwijnt in het ruime sop van de Westerschelde en de Noordzee en hoeft daarom niet fosfaatvrij te zijn. Op het terrein in Ritthem is voldoende ruimte om eventueel later een defosfa- teringsinstallatie aan te bouwen". De- fosfatering kan na bezinking en biolo gische zuivering de derde trap worden genoemd in het zuiveringsproces. Als vierde trap kan nog stikstofverwijde ring worden toegevoegd. Het Walcher- De zwaar beschadigde auto op kruising Paul Krugerstraat en Scheldestraat VLISSINGEN - Bij een aanrijding op de kruising Scheldestraat/Paul Krugerstraat is J. I. van H. uit Vlis singen vrijdagmorgen licht ge wond geraakt. Hij ligt ter observa tie in het Bethesda Sint-Joseph-zie- kenhuis in Vlissingen. Het ongeluk gebeurde toen bestuur der J. J. K. uit Oost-Souburg op de Paul Krugerstraat richting binnen stad volgens ooggetuigen door rood licht reed. Hij kwam daardoor in botsing met de auto van J, I. van H. die vanuit de Scheldestraat kwam rijden. Na een bloedtest bleek dat J. J. K. onder invloed van alcohol was. De auto van de Vlissinger Van H. raakte bij het ongeval zwaar bescha digd en moest worden weggesleept. MIDDELBURG - De Middelburgse ge meenteraad zou er goed aan doen om de Nota Kunstzinnige Vorming, die maandag wordt behandeld, op onder delen „bij te stellen". Het stuk ver toont in sommige passages wel erg weinig samenhang met de Deelnota KunstzinnigeVorming Basisonder wijs, die eveneens op de raadsagenda staat. Dit zeggen Nico Out en Geert Over- dam, respectievelijk consulent cultu rele vorming en consulent podium kunsten bij het Zeeuws Steunpunt Kunstzinnige Vorming en Volwasse nen Educatie in de Zeeuwse hoofd stad. Beiden omschrijven de deelnota voor het basisonderwijs als „een prima werkstuk", waarmee de gemeente bin-' nen Zeeland een voorhoedepositie in neemt. Out is echter verwonderd over de uiteenlopende manier waarop in nota en deelnota het doel van kunst zinnige vorming wordt omschreven. Gaat het in de hoofdnota om „het ver groten van de kennis over kunst en het ontwikkelen van de mogelijkheden tot persoonlijke waardering van een actie ve en passieve omgang met kunst", in het stuk voor het basisonderwijs spreekt Middelburg die visie tegen en wordt de nadruk gelegd op „de vor ming met behulp van middelen uit en uitingen van de kunst". Die laatste omschrijving staat, zo menen beide consulenten, dichter bij „de praktijk van ons werk" dan de eerste. Kritiek hebben Out en Overdam ook op passages in de hoofdnota „dat niet altijd de betere kunstzinnige vor ming-ideeën van buitenaf behoeven te worden aangedragen" en „de door de school zelf op dit terrein ontwik kelde initiatieven beter aansluiten op het totale schoolprogramma". De consulent culturele vorming: „Als Zeeuws Steunpunt hebben we hele maal niet de pretentie dat wij de bete re ideeën aandragen". Zijn collega: „Voor we een aanbod samenstellen, wordt er uitgebreid overlegd met de scholen. We zijn een dienstverlenende instelling en zitten hier niet om onze eigen stokpaardjes te berijden. Trou wens, de contacten zijn zo goed, dat ik direct word geDeia, ais er iets mis is. Er zijn scholen die 10 projecten per jaar van ons afnemen. De meeste onder wijsinstellingen komen jaarlijks terug. Dat zou echt niet gebeuren, als er geen goede wisselwerking bestond". Het irriteert hem, dat in de samenvat ting van de enquête onder de basis scholen uit 1986 (nieuwere cijfers zijn niet voorhanden), wordt gesuggereerd dat kunstzinnige vorming als 'stief kind' wordt gezien. De deelname van uit het 'onderwijsveld' zou minimaal zijn. Overdam: „Alle scholen reageren op het podium- en filmaanbod en 9 ne men 33 andere onderdelen uit ons pak ket af. Je hoort mij niet zeggen, dat dat niet voor verbetering vatbaar is. Maar dan moet je ook bedenken, dat het on derwijs wordt overstelpt met activitei ten en er moet worden gewoekerd met tijd en mensen". Kanttekeningen maakt het duo voorts bij de centrale rol die Middel burg toekent aan het Regionaal Peda gogisch Centrum Zeeland („daarmee wordt de directe lijn miskend, die de scholen met ons hebben; voor hen de kortste en meest praktische weg"), het niet of nauwelijks inzetten van docenten van Zeeuwse Muziekschool en Zeeuws Instituut voor Kunstzinni ge Vorming bij schoolprojecten (Vlis singen en Oostburg kiezen wèl voor die aanpak) en het ontbreken van vol doende financiële steun van de ge meente aan - bijvoorbeeld - de 15 workshops kunstzinnige vorming van de Streekschool Zeeland, een speelse manier om 150 leerlingen van het kort middelbaar beroepsonder wijs drie dagen lang te laten kennis maken met activiteiten, die volledig buiten het geijkte lesrooster vallen. Out: „Daar wordt heel tijdig over on derhandeld met bureau culturele za ken maar die operatie heeft nog nooit meer opgeleverd dan 500,-". Een schril contrast met de royale manier waarop de Zeeuwse hoofdstad sinds enkele jaren in de beurs tast voor de schoolvoorstellingen. VLISSINGEN De fietsen staan tij dens uitgaansavonden op een kluit voor het Vestzaktheater aan het Vlis- singse Bellamypark. De nooduitgang van het theater is hierdoor vaak on bruikbaar en de toegang tot de Beurs straat wordt versperd. Het wijkcomi- té Binnenstad heeft de gemeente Vlis singen op de situatie attent gemaakt. Om de opeenhoping van fietsen tegen te gaan, stelt het Vlissings college van burgemeester en wethouders voor tachtig fietsenstandaards te plaatsen op het Bellamypark en vijftig aan de Smallekade. Dit kost 12.300 gulden. De raadscommissie voor openbare werken buigt zich maandag over het voorstel. Om te voorkomen dat de laatste tast bare onderdelen van het oude Van Dis- hoeckhuis verloren gaan, wil het Vlis sings college ruim drieduizend gulden reserveren voor restauratie van de twee beelden die voor de sloop van het voormalige stadhuis zijn gered. De le vensgrote standbeelden stonden tot voor kort achter het Stedelijk Mu seum, in de tuin. Ze bevinden zich mo menteel in de tegelkamer van het mu seum aan het Bellamypark. De tijd heeft echter zijn werk gedaan evenals de zure regen. De raadscommissie wel zijn bespreekt maandag het voorne- men van b en w. Zij komt in het stad-' huis bijeen vanaf 17.00 uur. Op de agenda van de Vlissingse raads commissie voor economische aangele genheden en werkgelegenheid staat maandag de aankoop van de panden van het interieurbedrijf kltena aan de Scheldestraat. De gemeente Vlissin gen wil de winkel kopen onder de voor waarde dat Altena zich vestigt in het kernwinkelgebied van Vlissingen, het toekomstige winkelcentrum op de Kop van Walstraat of elders op de rou te Walstraat tot Kleine Markt, Sint-Ja- cobsstraat en de Lange Zelke. De pan den van Altena aan de Scheldestraat behouden hun winkelfunctie, die aan de Clijverstraat moeten weer worden teruggebracht in de woonsfeer. De ver gadering van de commissie begint om 16.00 uur. se waterschap had zo'n installatie in eerste instantie wel gepland. De beno digde energie zou door een windmolen worden geleverd. Na overleg met rijks waterstaat en de provincie is dit idee afgevoerd. „Bij lozing in de Wester schelde is de aanwezigheid van stik stof niet erg. Deze rivier bezit een enorm zelfreinigend vermogen", alduk het hoofd technische dienst. De kosten van de Ritthemse installa tie bedragen vijftig miljoen gulden. De rijksoverheid heeft 24 procent hiervan voor haar rekening genomen. Ook de Walcherse burgers hebben hun steen tje bijgedragen. In 1975 bedroeg de verontreinigingsheffing per vervui lingseenheid nog geen twintig gulden. Dit bedrag is langzaam opgevoerd tot 64 gulden dit jaar. Hiervan zijn het nieuwe persleidingennet en de zuive ringsinstallatie bekostigd. In het meerjarenplan van het waterschap wordt uitgegaan van een maximale heffing van 66 gulden. Binnenkort wordt er door het water schap een geurpanel van buitenstaan ders samengesteld. Dit gezelschap zal bepalen tot hoever in de omgeving een stanklucht hangt. Districtshoofd Rijk: „De geurgrens ligt bij woonwa gencentrum Windhoek. Daar mag niets meer te ruiken zijn. Via zintuig lijke waarneming zal het panel vast moeten stellen dat dit bij alle win drichtingen inderdaad het geval is". Het waterschap gaat er vanuit dat het stankprobleem voorgoed verleden tijd zal zijn. Horizontaal: 1 aardig, voorkomend; 4 overscharige kaart v.e. kaartspel; 8 vo gel; 11 cilinder; 13 kist; 14 graanafval; 15 ijlheid; 18 gebroken lijn die ünks en rechts hoeken maakt; 20 houten spie; 21 eenh. v. geluidsintensiteit; 22 soort papegaai; 23 Rijks Geschiedkundige Publicatiën (afk.); 25 gedwee, handel baar; 27 het morgenrood (gr. myth.); 28 stap, trede; 30 soort paard; 32 Oude Verbond (afk.); 34 muz. instrument; 36 pers vnw.; 37 kinderspeeltuig; 38 van dezelfde soort; 39 insekt; 40 leergraag; 42 Gedeputeerde Staten (afk.); 43 gra vin van Holland; 44 boom; 45 brood van tarwe-roggemeel; 47 mevrouw (fr. afk.); 50 bijb. persoon; 52 grap; 53 kern; 55 bouwlanden om e. dorp; 57 soort, ge halte; 59 soort duif; 61 boom; 62 bouw landen om e. dorp; 64 vishok; 65 schip- persbroek; 66 dieventaal; 67 stoel zon der leuning. Verticaal: 1 muziekinstrument; 2 die vegge; 3 Peruviaanse munt; 5 gestor ven (lat. afk.); 6 krokodil; 7 maanstand (afk.); 8 spinnewebdraad; 8 aflopend vlak v. drempels; 10 muz. stuk; 12 Eng. bedrijfsvorm; 14 smal kanaal; 16 Euro peaan; 17 plechtige belofte; 18 water massa; 19 woonschip; 24 zalfachtig middel; 25 in zee wonend wezen; 26 ge liefde bezigheid; 28 katrol, foltertuig; 29 waardigheidsteken; 31 drukte; 33 niet gebonden, onbelemmerd; 34 rond voorwerp; 35 gewicht; 36 gebaande strook grond; 41 eenzelvig mens; 43 ke gelvormig flesje; 46 koejongen; 47 muz. teken; 48 trekgat (a.h. strand); 49 bun deltje; 51 een zekere; 52 geologische periode; 53 wolvlokje; 54 opperste rand v.e. dak; 56 teug, slok; 58 pl. in N. Br.; 60 veerkracht; 62 bijwoord; 63 bok- sterm. Oplossing vorige puzzel:

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 15