archikon bv mi de delta agrarisch inspecteurs INTERPOLIS KRUISWERK ziekenhuis lievensberg bergen op zoom verpleegkundigen PAAZm/v A Groepsleerkracht m/v JURIST (m/v) 1 VERTEGENWOORDIGER Groepsleerkrachten m/t| WIJKVERPLEEGKUNDIGE MGZ/HG0-V MEEWERKENDE VOORLIEDEN HOOFD VERKOOP M/V N.V. WATERMAATSCHAPPIJ ZUID-WEST-NEDERLAND (WMZ) 14 BOUWKUNDIG 1e TEKENAAR Stichting Verpleeg- en Rusthuizen Zeeland HERENGRACHT Gediplomeerd ziekenverzorgende m/v STICHTING STIMEZO ZEEUWSCH-VLAANDEREN PENNINGMEESTER/VROUW HEINKENSZAND 1e elektromonteurs instrumentatiefitters VOOR DE BRANCHE SCHADE AGRARISCH ZOEKEN WIJ EEN VIERTAL EMANCIPATIEWERKSTER Arnemuiden SYSTEEMANALIST/ PROGRAMMEUR M/V WERKMAN IN ALGEMENE DIENST M/V PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 19 MAART 19 Ziekenhuis Lievensberg is een algemeen ziekenhuis op interkonfessionele grondslag. Er zijn ongeveer 750 medewerkers werkzaam en 40 medisch specialisten. Met ingang van 1 mei 1988 wordt een PAAZ- afdeling gestart waarbij vanuit een beschei den opzet toegewerkt wordt naar een afdeling voor 24 klinische patiënten en 8 dagbehandelingsplaatsen. Aangesteld kunnen worden enige in full time dienstverband Funktie-informatie De funktie bestaat uit het verplegen en begeleiden van de opgenomen patiënten in samenwerking met psychiater, psycholoog en therapeuten. Gezien het feit dat sprake is van het starten van de afdeling zal voldoen de gelegenheid zijn bij te dragen aan een verdere ontwikkeling van het beleid in de PAAZ. Funktie-eisen Kandidaten dienen te beschikken over het diploma verpleegkundige-B of het diploma HBO-V met praktische ervaring in het verple gen van psychiatrische patiënten. De arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de CAO-Ziekenhuiswezen, waarbij honore ring plaatsvindt in funktiegroep 40. Voor inlichtingen kan men zich wenden tot de heer D. de Smit, hoofdverpleegkundige PAAZ (01640-78649). Schriftelijke sollicitaties kunnen binnen 14 dagen na verschijnen van deze advertentie gezonden worden aan de afdeling Personeelzaken. Boerhaaveplein 1 4624 VT Bergen op Zoom Tel.: 01640-78000 interkonfessioneel 365 bedden - RAADGEVEND BURO VOOR ARCHITEKTUUR EN KONSTRUKTIE KONINGSTRAAT 1, GOES. POSTADRES: POSTBUS 2075, 4460 MB GOES, TELEFOON 01100 - 23620. Ter versterking van ons team vragen wij op korte termijn een ervaren Sollicitant moet bereid zijn zowel in teamverband als zelfstandig een enthousiaste bijdrage te leveren. Tevens moet hij/zij in staat zijn als projektleider middel grote werken te begeleiden. Onze gevarieerde opdrachtenportefeuille omvat thans o.a. kantoorgebouwen, scholen, winkels, dorpshuizen, gebouwen voor gezondheidszorg, huisvesting voor ouderen, bedrijfsgebouwen en woningbouwprojekten. Funktie-eisen: - Opleiding: H.T.S. of gelijkwaardig - Leeftijdsindicatie: 26 tot 34 jaar - Ervaring met c.q. belangstelling voor automatisering Arbeidsvoorwaarden: Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden zijn volgens de C.A.O. voor personeel in dienst van architektenburo's. Sollicitaties schriftelijk naar het buro adres. Telefonische informatie tijdens kantooruren of 's avonds na 19.00 uur bij de heer F. Dieleman, privé 01100-12616. De Stichting Verpleeg- en Rusthuizen Zeeland (SVRZ) beheert in de provincie Zeeland twaalf instellingen in diverse sectoren van de gezondheids zorg en verzorgt in totaal ongeveer 1450 bewoners/ patiënten. Er werken bij de SVRZ ruim 2000 men sen, onder wie de hieronder genoemde vacature bestaat. te Middelburg, Herengracht 48 telefoon 01180-12501 70 medewerkers organisatorisch onderdeel van het gecombineerd verpleeghuis 'Der Boede' te Koudekerke met 60 psycho-geriatrische bewoners. Binnen de verplegingsdienst hebben wij op korte termijn plaats voor een in tijdelijke dienst i.v.m. ziekte, voor 32 uur per week. Plaatsingsmogelijkheid is er zowel binnen het ver pleeghuis 'Herengracht' te Middelburg als het ver pleeghuis 'Der Boede' te Koudekerke. Inlichtingen en sollicitaties Voor nadere informatie omtrent deze vacature kunt u bellen met de heer H. de Koning, personeelscon sulent, bereikbaar onder telefoonnummer (01185) 4000. Een video-reportage over het werken bij de Stich ting is op verzoek te zien bij het Centraal Bureau, afdeling Voorlichting en PR van de SVRZ en bij de Zeeuwse arbeidsbureaus. Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen zeven dagen na het verschijnen van dit blad, richten aan de afdeling Personeelszaken van de SVRZ, Postbus 100, 4330 AC te Middelburg. Graag vacature en huis/instelling duidelijk vermelden. De stichting Stimezo Zeeuwsch-Vlaanderen te Groe- de biedt hulp bij ongewenste zwangerschap en in het kader van de Rutgerhuisaktiviteiten hulp bij sexuali- teitsvraagstukken en verwante aangelegenheden. In de kliniek zijn 9 personen werkzaam. Het dagelijks beheer is opgedragen aan een directie. Omdat binnenkort de functie van penningmeester va- kant komt, zoekt het bestuur kandidaten voor de func tie van: De bestuursfunctie is onbezoldigd. Wel vindt er een vergoeding plaats van de onkosten op basis van de c.a.o. voor het Ziekenhuiswezen. Vam hem/haar wordt naast een algemene bedrijfs economische kennis ook verwacht bekend te zijn met de financieringssystematiek in de gezondheidszorg of een verwante welzijnssector. Personen die interesse hebben voor de functie wor den uitgenodigd zich schriftelijk kandidaat te stellen op onderstaand adres, waar ook nadere informatie kan worden ingewonnen. P/a W. F. Westphaal, Brouwerijstraat 8, 4527 BW Aar denburg. Tel. 01177-1571. Bouwbedrijf B.V. Middelburg Wij vragen enkele die in staat zijn om de leiding van kleinere bouwprojecten op zich te nemen. Enige leidinggevende capaciteiten en een redelijke technische ondergrond zijn noodzakelijk, evenals de bereidheid tot bijscholing. Onze bedrijfsleiders J. v. d. Linde (tel. 's avonds 01114-2121) en C. M. Moerman (tel. 's avonds 01108-1495) zijn de contactpersonen. Tel. kan toor 01180-15651 ZWEMPARADIJS Voor de badshop vragen wij voor directe indiensttreding (full-time) een Wij denken daarbij aan een representatie ve man of vrouw, leeftijd vanaf 25 jaar met middelbare opleiding, goede spreek vaardigheid, ook in de Duitse taal en hij of zij moet bereid zijn in weekend en op feestdagen te werken. Telefonische reacties aan: Roompot Zwemparadijs 01107-1555 tst. 40 dhr. P. Hamelink dhr. W. Jalink Het bestuur van de chr. basisschool 'Kleuter- honk/De Wegwijzer' te Heinkenszand vraagt m.i.v. 15 augustus a.s. een voor de bovenbouw voor 38 uur Gezien de samenstelling van het team gaat onze voorkeur uit naar een manlijke collega. Het bestuur zoekt iemand, die van harte achter christelijk onderwijs staat bereid is zich ten volle in te zetten, ook in verschillende groepen ervaring heeft in midden- en/of boven bouw INLICHTINGEN: J. A. bij de Vaate (dir.) tel. school: 01106- 2320, tel. privé 01106-1831. SOLLICITATIES kunt u tot 10 dagen na het verschijnen van dit blad richten aan het bestuur: p/a Zang vogelstraat 9,4451 CC Heinkenszand. Voor een relatie zijn wij op zoek naar: die vanaf april tot september/oktober off-shore willen werken. Wilt u méér informatie, neem dan even kontakt op met onze vestiging in Vlissingen (winkelcentrum Papegaaienburg), Papegaaienburg 30, 22 01184 - 6 54 25. Is Vlissingen iets te ver weg? Iedere woensdag tussen 10.00 en 12.00 uur zijn wij aanwezig in het Hervormd Gemeentecentrum, Dorpsstraat 26 Oostkapelle. Iedere donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur zijn wij aanwezig in "De Schakel" Bachtensteene 14 Middelburg. alle funkties m/v i N.V. Interpolis is een van de grotere schade- en levensverzekeringsmaatschappijen van Nederland. De distributie vindt plaats via een netwerk van honderden tussenpersonen. N.V. Interpolis telt ca. 1600 medewerkers. Het hoofdkantoor is gevestigd in Tilburg. Ter ondersteuning van de tussenpersonen werkt Interpolis met regionale inspectieteams. Elk team bestaat uit een Algemeen inspecteur, Specialisten op het terrein van schade- en levensverzekeringen en een Agrarisch Inspecteur. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor het realiseren van het afzetplan in hun gebied. Binnen het inspectieteam neemt de Agrarisch Inspecteur een bijzondere plaats in. De bindingen van Interpolis met de agrarische sector zijn van oudsher zeer sterk; verzekerden uit deze sector maken dan ook een groot deel uit van het relatiebestand. De Agrarisch Inspecteur begeleidt, acti veert en ondersteunt de tussenpersonen in zijn regio bij de planmatige advisering van agrarische relaties. Deze adviezen hebben betrekking op het totale pakket van verzekeringen. Ze komen tot stand via gedegen risico analyses, waarbij inspecteur en tussen persoon zich verdiepen in de bedrijfs- en gezinssituatie van individuele relaties. De Agrarisch Inspecteur adviseert tus senpersonen tevens inzake specifieke schaderisico's in het agrarische bedrijf, verricht taxaties, stelt in bepaalde geval len premies vast en accepteert, binnen gegeven richtlijnen, zelfstandig risico's. Voorts heeft hij een belangrijke voorlich tende taak in de richting van allerlei instanties die in relatie staan tot de agrarische doelgroep. De Agrarisch Inspecteur ressorteert onder de Branche-directeur Schade Agrarisch. Voor deze zelfstandige en verantwoorde lijke functie zoeken wij 30- a 35-jarige H.B.O.-ers met goede commerciële vaar digheden. Van groot belang achten wij een aantoonbare ervaring in de agrarische sector. Kandidaten moeten zich niet alleen goed kunnen inleven in de problemen van de agrariër, maar ook "diens taal spreken". Enige verzekeringstechnische kennis wordt op prijs gesteld, maar is geen ab solute eis, aangezien er een uitgebreid trainings- en opleidingsprogramma vooraf gaat aan het feitelijk uitoefenen van de functie. Kandidaten moeten bereid zijn zich te vestigen in een van de rayons waar thans vacatures bestaan. Dat zijn: Zuid-Holland het zuidelijk deel van Noord-Holland Utrecht; Breda Roosendaal; Overijssel. Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan: N.V. Interpolis, Personeelszaken, t.a.v. Mw. R. de Vries, Conservatorium laan 15, 5037 DM Tilburg. verzekeringen De NV Watermaatschappij Zuid-West- Nederland (WMZ) heeft ten doel de ver zorging van de (drink)watervoorziening in de provincie Zeeland, op Goeree- Overflakkee en in het westelijk deel van de provincie Ncord-Brabant. In verband met het voorgenomen vertrek van de hui dige functionaris ontstaat de vacature van Het betreft een volledige dagtaak voor een periode van twee jaar. De aan te stellen jurist zal o.a. worden belast met het geven van en de uitvoering van adviezen inzake juridi sche aangelegenheden van uiteenlopende aard. Hierbij denken wij aan het zelfstandig en in samen werking met een advocaat voeren van procedures op het civiel- en administratief rechtelijke vlak, met name verzekeringskwesties. Geschillencommissie Openba re Nutsbedrijven en AROB-zaken. Begeleiding bij het opstellen van contracten en toezien op een goede na leving hiervan. Het deelnemen aan zowel intern als extern overleg. Onze gedachen gaan uit naar kandidaten met een universitaire opleiding Nederlands recht die praktische kennis hebben van het procesrecht. Kennis en ervaring inzake milieurecht en/of ruimtelijke ordening strekt tot aanbeveling. Het aanvangsalaris ligt tussen 3729,- en 5393,- bruto per maand en is afhankelijk van opleiding en ervaring. De arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de cao waterleidingbedrijven en de bedrijfs-cao. De aan te stellen functionaris wordt voor de pen sioenvoorziening aangemeld bij het ABPen voor de ziektekosten bij het IZA. De standplaats is Goes. In verband met gesprek ken die een samenwerking tussen de WMZ en de PZEM beogen, moeten kandidaten bereid zijn ook te Middelburg werkzaam te zijn en mee te denken over de juridische integratie van beide bedrijven. Belangstellenden kunnen voor nadere inlichtingen contact opnemen met de heer ir. P. Stoter, directeur (telefoonnummer 01100-32333, toestel 312), of de heer drs. M. B. van Straaten, hoofd personeelszaken (telefoonnummer 01100-32333, toestel 204). Sollicitaties dienen voor 10 april 1988 te worden ge zonden aan de directeur van de NV Watermaatschap pij Zuid-West-Nederland (WMZ), postbus 121, 4460 AC Goes. Op de brief en de envelop vermelde: vacaturenum mer 223. VAN DEN DRIES LEWEDORP B.V. Van den Dries Lewedorp B. V., gevestigd te Lewedorp, is al meer dan 60 jaar een toonaangevende leveran cier van Shell-brandstoffen en Shell-smeermiddelen, alsmede de complete service hiervan. Door middel van klantgericht denken, gerealiseerd in ons huidige verkoopteam, kan elke wens van de klant vertaald worden in een aangepast pakket. Ter uitbreiding van onze verkoopstaf zoeken wij derhalve een Functie: Nadat u zich gedegen produktkennis eigen gemaakt heeft, opereert u zelfstanding in uw rayon. Naast het onderhouden van bestaande contacten gaat u op zoek naar nieuwe en adviseert u de relaties over de toepassingsmogelijkheden van de produkten. U rapporteert rechtstreeks aan de verkoopdirecteur. Gevraagd wordt: Een meer dan normaal doorzet tingsvermogen. Het vermogen om op verschillende niveaus als gesprekspartner te fungeren. Leeftijd: 25 jaar tot 30 jaar. Bij voorkeur woonachtig in de regio. Enige jaren praktische verkoopervaring strekt tot aanbeveling. Geboden wordt: Een zeer zelfstandige en afwisse lende job bij een gerenommeerde onderneming met topkwaliteitsprodukten. Gerichte steun vanuit de thuisbasis en Shell. Een zelfstandige uitdagende baan met ontplooiingsmogelijkheden. Een goede vaste sa lariëring. Bedrijfsauto beschikbaar. Bent u de enthousiaste vertegenwoordiger die wij zoeken? Als u ja zegt op deze vraag, richt dan uw sollicitatie brief met c.v. voor 31 maart 1988 aan: Van den Dries Lewedorp B.V. Postweg 15 4456 AB Lewedorp STICHTING VROUWENEMANCIPATIE ZEELAND De Stichting Vrouwenemancipatie Zeeland zoekt op korte ter mijn een De Stichting Vrouwenemancipatie Zeeland is het Zeeuwse Provinciale Vrouwenbureau. Haar doelstelling is het bevorderen van eman cipatie in de ruimste zin des woords. Deze doelstelling wordt onder andere gerealiseerd door het werken in vijf regio's. In de regio de Bevelanden en Tholen is een vacature voor 20 uur per week. Functie-omschrijving Ondersteuning en stimulering van de vrouwenbe weging en van degenen die emancipatieprojecten (willen) opzetten. Informatie en voorlichting aan individuele vrou wen, vrouwengroepen, algemene en overheidsin stellingen en groeperingen uit de bevolking. Activering en ontwikkeling, gericht op algemene instellingen en groeperingen uit de bevolking. Signalering van knelpunten naar instellingen en naar de overheid op lokaal, provinciaal of landelijk niveau. Functie-eisen: Betrokkenheid bij en visie op emancipatiewerk; Zelfstandig en in teamverband kunnen werken Bereidheid tot specialisatie op één of meer facet ten van het emancipatiewerk (bijvoorbeeld vrou wenhulpverlening, decentralisatie) Goede contactuele eigenschappen Goede mondelinge en schriftelijke uitdruk kingsvaardigheid Bij voorkeur kennis van gemeentelijk emancipa tiebeleid HBO of gelijkwaardige opleiding en/of gelijkwaar dig kennis/ervaringsniveau Bereidheid om in de regio te wonen. Arbeidsvoorwaarden De CAO-welzijn is van toepassing. Afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring wordt een salaris gebo den van maximaal 2.308,34 bruto per maand op ba sis van een 20-urige werkweek. Informatie over de vacature is verkrijgbaar bij het cen traal kantoor, tel. 01180-33814. Schriftelijke sollicitaties dienen uiterlijk 14 dagen na publicatie gezonden te worden aan de sollicitatie commissie, Stichting Vrouwenemancipatie Zeeland, Nieuwstraat 47, 4331 JK Middelburg. De Vereniging voor Algemeen Christelijk BasisonderwiJ te Arnemuiden zal met ingang van het schooljaar M 1989 starten met een school voor Algemeen Christelijk Bal sisonderwijs. Deze school zal volgens de prognose uitgroeien tot ee vijfklassige basisschool. Het bestuur van de vereniging zoekt voor deze school 9 thousiaste (in ieder geval voor groep 1/2 en 3/4) Gedacht wordt aan leerkrachten die: op een persoonlijke en positief christelijke wijze vullij kunnen geven aan de identiteit van de nieuwe school waarbij de school een gemeenschap hoort te zijn waaJ ieder tot zijn recht kan komen en waarbij de school ei oefenplaats is in de zorg voor de medemens: kinderen de ruimte willen geven om zich veelzijdig te I ontplooien: open staan en respect hebben voor verschillende levens, overtuigingen; goed op de hoogte zijn van ontwikkelingen binnenM basisonderwijs m.n. op het gebied van zorgverbreding (orthotheek). differentiatie-technieken en leermiddel len. de akte buitengewoon onderwijs en/of andere speoialisa l ties kunnen tot aanbeveling strekken; samen met de kinderen, ouders en collega's plezierwil-l len beleven aan deze prachtige uitdaging en daar tijden energie in willen stoppen: Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij dhr. J. deGier (dir.) tel. 05756-4531 en L. de Kraker (secretaris) tel 01182-2827. Schriftelijke sollicitaties met uitvoerige informatie ontvan-l gen wij graag binnen 10 dagen na verschijning van c advertentie, gericht aan het bestuur van de Vereniging vopr Algemeen Christelijk Basisonderwijs te Arnemuiden, p/a Middelgat 32. 4341 LA Arnemuiden. KRUISVERENIGING SCHOUWEN-DUIVELAND De kruisvereniging Schouwen-Duivelanii vraagt in verband met vertrek per 1 juli 1988een voor een 100 dienstverband met als stand plaats Burgh-Haamstede. Onze basiseenheid bestaat uit 3 teams voorde dagdienst en 1 team voor de avonddienst. Er is een goede samenwerking met de eerste en tweede lijnswerkers en tezamen met de mantel zorg zetten wij ons in voor een goede thuiszorg, Wij zijn op zoek naar een college, die zowel zelf standig als in teamverband kan werken en die gemotiveerd is om mede gestalte te geven aan nieuwe ontwikkelingen. Geïnteresseerd? Voor meer informatie kun je contact opnemen met Wil Steutel, de huidige wijkverpleegkundi ge, telefoon 01115-1226, tussen 13.00 en 14,00 uur of met Ineke Dekker, hoofdwijkverpleegkun- dige, telefoon 01110-16486. Gelijk solliciteren kan naar onderstaand adres: Bestuur kruisvereniging Schouwen-Duiveland, t.a.v. dhr. F. H. Rombouts, Postbus 79, 4460 A8 Goes. Sluitingsdatum: 14 dagen na verschijning van dit blad. Vaeature($) Bij de gemeente zijn de volgende vacatu res vacant: 1. Ter gemeentesecretarie, afd. Interne Zaken en Automatisering: eventueel in deeltijdarbeid (2 x 19 uur) De aan te stellen functionaris zal belast worden met het ontwerpen, ontwikkelen, beheren, onderhouden en verwerken van gemeentelijke informatiesystemen. Functie-eisen: - HBO, aangevuld met AMBIT en S mo dules; - kennis van COBOL is vereist en mini maal 2 jaar ervaring met COBOL-pro- grammering is gewenst; - kennis van het Philips 4000-systeem en 1 1 van de gemeentelijke administratie strekt tot aanbeveling; - leeftijd 25-35 jaar. Salaris afhankelijk van opleiding en erva ring bij een volledig dienstverband: min. 2.654,- en max. ƒ4.115,- bruto per maand met doorgroeimogelijkheden tot 4.724,- bruto per maand. Een vertegenwoordiging van het perso neel is betrokken bij de selectieprocedu re. Nadere inlichtingen omtrent deze functie kunnen worden ingewonnen bij de heer P. de Visser, tel. 01180-26251, tst. 322. 2. Bij de reinigingsdienst: eventueel in deeltijdarbeid (2 x 19 uur) die hoofdzakelijk assistentie zal moeten verlenen bij de veegdienst en daarnaast ook zal worden ingeschakeld bij de huis- vuilvervoers- en riooldienst. Functie-eisen: - Rijbewijs B-E - Leeftijd 20-30 jaar Salaris afhankelijk van opleiding en erva ring bij <feen volledige werkweek: min. ƒ2.041,- en max. ƒ2.571,- bruto per maand, met doorgroeimogelijkheden tot 2.816,- bruto per maand. Een vertegenwoordiging van het perso neel is betrokken bij de selectieprocedu re. Nadere inlichtingen omtrent deze functie kunnen worden ingewonnen bij de heer W. Osinga, tel. 01180-82295. Sollicitaties binnen 10 dagen na het ver schijnen van deze advertentie zenden aan het college van burgemeester en wethou ders, t.a.v. het hoofd van het bureau Per soneelszaken en Organisatie, Stadhuis straat 2, 4331 PK Middelburg. De gemeente streeft naar gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Vrouwen wor den daarom uitdrukkelijk verzocht te sol liciteren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 14