1 KRUISWERK WIJKVERPLEEGKUNDIGE Hoechst verpleeghuis vreugdehof onderhoudstechnici pijpfitter/lasser (m/v) technisch produktieleider m/v Cehave nv Veghel LBC Ie VERKOOPSTER TEVENS VERVANGENDE FILIAALLEIDING BIJ JAMIN WINKELBEDRIJF 00STERH0UT B.V. HULPFITTER CHV/ ZEELAND opleiding tot ziekenverzorgende N.V. WATERMAATSCHAPPIJ ZUID-WEST-NEDERLAND (WMZ) 'ICHTING ZIEKENHUISGROEP A OPERATIE-ASSISTENT m/v \ZZZEEUWSCH-VLAANDEREN lüalyse Meettechnisch medewerker pp HBO-niveau Chemisch analist Depauw Stokoe 12 marketing- en salesmedewerker (m/v) AMBTELIJK SEKRETARIS/KOORDINATOR (M/V) DE VESTIGING VLISSINGEN PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 19 MAART|t j Legal and Business Consultants International B.V. verstrekt juridische en commerciële adviezen aan bedrijfsleven en (semi-)overheid. LBC'heeft drie hoofdactiviteiten: 1juridische advisering 2. bemiddeling en advies bij internationale compensatiehandel 3. praktijkgerichte seminars voor overheid en bedrijfsleven Door voortdurende uitbreiding van de werkzaamheden zoeken wij thans voor de internationale compensatiehandel een Hi] of zij moet in staat zijn (afgeleid van de strategie van de onder neming) zelf kansen te creëren. Vervolgens samen met anderen in de organisatie deze te benutten zodat de winst wordt vergroot. Het gaat daarbij steeds om produkten die niet zo gemakkelijk worden verkocht De meest geschikte persoon: - heeft reeds ervaring in het zakenleven - vindt het prettig om te gaan met mensen van uiteenlopend niveau en achtergrond - kan zich inleven in de achtergronden van andere culturen en andere handelsgewoonten - heeft een goede talenkennis, in het bijzonder Engels en daarnaast twee andere courante vreemde talen - kan zelf desk market research uitvoeren - is bereid in binnen- en buitenland te reizen Opleiding: Academische- of HBO-opleiding, doch ook een VWO-diploma met aanvullende studie of ervaring kan goed passen Standplaats: Het kantoor van LBC staat in Renesse. In verband hiermee is een woonplaats in Zuid-West Nederland van belang. Sollicitaties met C.V. te richten aan: Legal and Business Consultants International B.V. Ta v. Mr. ing J. van der Puil, Postbus 34, 4325 ZG Renesse INTERNATIONAL f De Stichting Regionale Instelling Geestelijke Gezondheidszorg (R I G G Zeeland, opge richt op 23 juni 1987. vraagt voor het nieuw te starten bureau te Goes een in een full-time dienstverband Taken: beleidsvoorbereidende en beleidsuit voerende aktiviteiten in het kader van de stichtingsdoelstelling bevorderen van overleg en samenwer king tussen personen en instellingen binnen de regio op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg, alsmede tussen de R I G G. en derden. sekretariaatswerkzaamheden t b v het (dagelijks) bestuur, het verder uitbouwen van de RIG G Zeeland (o a tijdsfasering. bevoegdhe den. middelen e d het regelen van interne financiële en administratieve aangelegenheden Vereisten: een academische opleiding (sociale - bekendheid en affiniteit met de wetenschappen, economie, rechten). geestelijke gezondheidszorg bestuurlijk en/of organisatorisch inzicht. Arbeidsvoorwaarden: - pensioenregeling aansluiting bi| of konform de kondities van het P.G G M minimaal salarisschaal 11 BBRA (af hankelijk van leeftijd, ervaring en opleiding), rechtspositie konform de regeling zo als omschreven in de CAO -A G G Z Uw sollicitatie alsmede een curriculum vitae kunt u binnen twee weken richten aan het Bestuur van de R I G G Zeeland, per adres Postbus 242. 4460 AE Goes Nadere inlichtingen omtrent de funktie kunnen telefonisch worden verkregen bij de le den van het dagelijks bestuur, de heer J.P Balkenende, voorzitter (tel 01102-1543), de heer M A Bierens, sekretaris/penningmeester (tel 01100-37000) en/of de heer J T van den Broek, algemeen adjunkt (tel. 01180-37320). Algemene informatie: De Stichting Regionale Instelling voor de Geestelijke Gezondheidszorg (R I G G.) Zeeland stelt zich ten doel het in gezamenlijke verantwoordelijkheid van de betrokken deelnemers bevorderen en in stand doen houden van een op de behoeften van de bevolking van de Provincie Zeeland afgestemd, samenhangend en doelmatig funktionerend stelsel van voorzieningen voor de geestelijke gezondheidszorg De Stichting tracht mede op basis van het overheidsbeleid in het werkgebied haar doel onder meer te bereiken door het bevorderen van overleg, samenwerking, het ma ken van afspraken ten aanzien van het gezamenlijk te ontwikkelen beleid en de uitvoe ring van geestelijke gezondheidszorg Als overige taken kunnen genoemd worden het leveren van een bijdrage aan de planning en beleidsontwikkeling van de geestelijke gezondheidszorg, het (doen) verzamelen en uitwerken van ter zake relevante gegevens en het gevraagd of ongevraagd uitbrengen van adviezen aan instellingen, financierende instanties en overheden De R I G G te Goes Zeeland zal haar bureau vestigen in het nog te bouwen Magnoliacomplex J zoekt kontakt met kandidaten voor de In verpleeghuis Vreugdehof worden 285 bewoners langdurig verpleegd. Tijdens de ruim 2/i jaar durende opleiding leer je zieke mensen verplegen en verzorgen, waarna je in het bezit kan komen van het diploma ziekenverzorgende. Het salaris bedraagt na de introduktieperiode van 30 weken 1.160,— bruto per maand. Tijdens de •introduktieperiode ontvang je een zakgeld van 395,-. De eerstvolgende opleiding start in september a.s. Ben je bij aanvang van de kursus - niet jonger dan 17 jaar en 3 maanden en in het bezit van een INTAS, MAVO, LHNO (2 vakken op C-niveau) of een gelijkwaardig diploma "jstuur dan onderstaande bon in en je ontvangt van ons uitgebreide informatie. -xg bon: Inzenden in een gesloten envelop aan Vreugdehof. Antwoord- nummer 8054 (postzegel is niet nodig), 1000 VB AMSTERDAM. «Naam: mw/hr Adres: 1 Postcode: Plaats: Jamin is een winkelketen van filialen die zoetwaren verkoopt. Wij zoeken voor een van deze winkels mensen tussen de 20 en 25 jaar (v/m) met een HAVO-, MEAO- of MDS-diploma op zak. Je zoekt een baan met gedeelde verantwoordelijkheid. Zo'n baan kun je vinden bij Jamin. En als je het hebt: verantwoordelijkheid aandurft en enthousiast met klanten en personeel overweg kunt, dan is dit je nieuwe uitda ging. Bij jou in de regio hebben wij zo'n baan met een goed salaris en even goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Klim ook in de pen als je nog maar weinig praktijkervaring hebt, want wij kun nen zorgen voor de juiste training, de juiste opleiding. Personeelszaken wacht op je brief. t.a.v. afdeling Personeelszaken Postbus 148, 4900 AC Oosterhout. De NV Watermaatschappij Zuid-West- Nederland (WMZ) heeft ten doel de ver zorging van de (drink)watervoorziening in de provincie Zeeland, op Goeree- Overflakkee en in het westelijk deel van de provincie Noord-Brabant. Bij de technische dienst in het district Zeeuwsch- Vlaanderen kan worden geplaatst een Functie-inhoud het hoofdzakelijk verrichten van grondwerk en het verlenen van hulp bij fitterswerkzaamheden zoals o.a. aanleg, onderhoud en reparatie van hoofd- en dienstleidingen het verrichten van wacht- en storingsdienst Functie-vereisten tenminste enige jaren LTS is gewenst leeftijd tot 30 jaar rijbewijs B-E Salaris Het salaris bedraagt in eerste instantie maximaal 3085,00 bruto per maand, verdere doorloop vol gens de geldende regels tot maximaal 3256,00, terwijl bij gebleken geschiktheid doorgroei tot 3428,00 mogelijk is. Standplaats Terneuzen. Inlichtingen Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de heer D. J. Boonman, districtshoofd Zeeuwsch-Vlaanderen, tel. 01150-13645, of bij de afdeling personeelszaken, tel. 01100-32333. Sollicitaties Schriftelijke sollicitaties dienen vóór zaterdag 2 april 1988 te worden gericht aan de directeur van de NV Watermaatschappij Zuid-West-Nederland (WMZ), Postbus 121, 4460 AC Goes. Op de envelop s.v.p. vermelden: vacaturenummer 224. De Stichting Ziekenhuisgroep Zeeuwsch-Vlaanderen omvat momenteel vier algemene ziekenhuizen: - Het Sint-Antoniusziekenhuis te Oostburg; - Het Elisabeth Ziekenhuis te Sluiskil; - Het Juliana Ziekenhuis te Terneuzen; - Het Sint-Liduina Ziekenhuis te Hulst. Ter vervanging van het Elisabeth-, het Juliana- en het Sint-Liduina Ziekenhuis wordt het Streekziekenhuis 'De Honte' in Terneuzen gebouwd en een buitenpolikliniek voorbereid. Voor het Sint-Antoniusziekenhuis vragen wij op korte termijn een differentiatie chirurgie Functie-inhoud - Omlopen, assisteren en instrumenteren bij al le specialismen - Het uitvoeren van poli-klinische werkzaamhe den op de EHBO. - Het verrichten van bereikbaarheidsdiensten. Functie-eis - Diploma operatie-assistent, differentiatie chi rurgie Arbeidsvoorwaarden - Het aanvangssalaris zal op full-time basis min. 2.384,- en maximum 3.659,- bruto per maand bedragen. De functie is ingedeeld in functiegroep 45 van het FWG-systeem. - Het betreft hier een tijdelijk dienstverband tot 1 januari 1989 tot ingebruikname van het Streekziekenhuis 'De Honte'. - De overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao-Ziekenhuiswezen. De selectieprocedure bestaat uit een gesprek met de selectiecommissie en een medische keu ring. Nadere informatie is verkrijgbaar bij dhr. W. Verhulst, waarnemend hoofd. Tel. 01170-9000 tst. 634. Schriftelijke sollicitaties binnen 14 dagen te rich ten aan de afdeling personeelszaken van het Sint-Antoniusziekenhuis, Pastoor van Genklaan 6, 4501 AJ Oostburg. Depauw Stokoe. sinds vele jaren een vertrouwde naam in maritieme kringen; als dienstverlenend be drijf gespecialiseerd in kwantitatieve en kwalitatieve kontroles van petroleum- en petrochemische produk ten. Een naam die ook staat voor ervaring, know-how en wereldwijde service door de binding met de Zwit serse groep SGS - «Société Générale de Surveillance» - met vestigingen in 140 landen. Door de sterke expansie van onze milieudienstverle ning zijn er volgende vacatures (m/v) voor onze labo ratoria te Vlissingen en Terneuzen: Uw taak: U verzorgt in teamverband de voorbereiding en uitvoering van milieu-onderzoek inzake lucht- en bodemverontreiniging. U interpreteert en bekommen- tarieert onderzoeksresultaten. U voert overleg met be drijven en instanties betreffende de uitvoering van onderzoeken. U werkt mee aan het opstellen van monstername- en analysevoorschriften. Deze werk zaamheden vinden zowel plaats in het laboratorium als op de onderzoekslokatie. U werkt in de regio Zee land, met mogelijke uitbreiding naar België en de rest van Zuid-Nederland. Uw profiel: U genoot een opleiding op HBO-niveau, richting pro cestechniek, chemie of chemische techniek. U bent maximum 35 jaar oud en in het bezit van een rijbe wijs BC. Uw taak: U voert kwalitatieve analyses uit in verband met mi lieuproblematiek. Ook analyses van een zeer uitge breid gamma petroleum- en petrochemische produkten kunnen ingepast worden in uw taak. Uw profiel: U hebt een opleiding genoten tot Chemisch Analist. U bent maximum 25 jaar oud en vrij van legerdienst. U woont in de regio Vlissingen. U hebt een goede ge zondheid. U verstaat en spreekt Engels. Enige industri ële labo-ervaring is voor ons een pluspunt. Voor beide funkties bieden wij u een interessant salaris. Inzet wordt extra gewaardeerd in onze snel groeiende onderneming. Interesse? Stuur dan uw sollicitatie met volledig c.v. en recente pasfoto naar onderstaand adres, t.a.v. de Personeels dienst. Deze vacatures worden afgesloten op 31 maart. U krijgt van ons een antwoord vóór 21 april. SGS Depauw Stokoe N.V., Polderdijkweg (Hansadok407), B-2030 Antwerpen (België). Kruisvereniging Noord-Beveland en Zuid-Beveland-West Binnen het rayon Goes/Kloetinge is er een 50 vakature ontstaan voor de functie van Ten aanzien van de werksituatie geldt dat binnen een samenwerkings verband met huisartsen/maatschappelijk werk/gezins- en bejaarden zorg cliënt-gericht wordt gewerkt. In totaliteit zijn 11 medewerkers in Goes en omgeving voor de daghulp werkzaam, waarop aanvullend een avond/weekenddienst met part time medewerkers functioneert. De dagelijkse leiding berust bij de hoofdwijkverpleegkundige. Zij die een positieve houding aannemen ten aanzien van de hiervoor weergegeven functie en zich in zijn algemeenheid willen inzetten voor een verdere ontwikkeling van het kruis werk binnen de eerstelijns gezondheidszorg nodigen wij uit te solliciteren. Van de kandidaten wordt voorts verwacht dat zij: - in het bezit zijn van het MGZ- of HBOV-diploma, met erva ring; - kunnen beschikken overeen eigen auto; - bereid zijn zich te vestigen binnen het werkgebied. Nadere informatie: - mw. M. J. de Bookelaar, hoofdwijkverpleegkundige, tel. 01100-13310. Sollicitaties binnen 7 dagen richten aan het bestuur, Postbus 79, 4460 AB Goes (ter attentie van de heer C. Priem). van Hoechst Holland N. V. is een modern chemisch bedrijf, waar grondstoffen worden gemaakt voor o.a. de wasmiddelen- en polyesterindustrie. In het bedrijf zijn ca. 900 mensen werkzaam. Voor onze Technische Dienst zoeken wij op korte termijn: Opleiding en ervaring Kandidaten voor de eerste functie beschikken minimaal over LTS en SOM-Onderhoudsmonteur, waarbij de voor keur uitgaat naar iemand met MTS-Werktuigbouw en/of SOM-Onderhoudstechnicus. Voor de functie van pijpfitter/ lasser zoeken wij iemand met LTS en SOM-Pijp- bewerken en lasdiploma's. Ruime ervaring in onder houdswerkzaamheden is voor beide functies noodzakelijk. Wij bieden Naast een goed salaris bieden wij uitstekende secun daire arbeidsvoorwaarden, zoals u die van een grote onderneming mag verwachten. De voorwaarden omvat ten: een 13e maand, 8% vakantietoeslag, minimaal 25 dagen vakantie, een gunstige spaarregeling, gratis personeelsvervoer en bedrijfskleding alsmede een sociaal voorzieningsfonds. Uw reactie Als u tussen de 30 en 40 jaar oud bent en geïnteres seerd in een van deze functies, schrijft u dan een brief met vermelding van opleiding en ervaring naar de afdeling Personeelszaken Hoechst Holland N.V., Postbus 65, 4380 AB Vlissingen. U kunt ook telefonisch een sollicitatieformulier aanvra gen, telefoon (01196) 8 96 12. Hoechst Holland N. V. is een dochteronderneming van Hoechst A.G., een internationaal chemisch/farmaceutisch bedrijf met vestigingen in ca. 120 landen en met ongeveer 199.000 medewerkers. Het hoofdkantoor van Hoechst Holland N. V. staat in Amsterdam. Produktiebedrijven zijn gevestigd in Vlissingen en Weert. In totaal zijn er ca. 2400 personen bij Hoechst in Nederland werkzaam. De Cehave nv is een vooraanstaande onderneming die werkzaam is in de agrarische sektor. Met een personeelsbestand van 2500 medewerkers realiseert zij een jaaromzet van circa f 2 miljard. De aktiviteiten zijn met name in een drietal sektoren onderge bracht, te weten Veevoeders, Agrarische en Technische goederen en Pluimvee. Het Hoofdkantoor is gevestigd te Veghel. Ter ondersteuning van onze aktiviteiten rond de verwer king van granen en peulvruchten, voor de in aanbouw zijnde vestiging in Axel - Zuiddorpe, vragen wij een die vaktechnisch leiding kan geven aan enige produktie- medewerkers, zelfstandig reparaties kan verrichten en richting kan geven aan alle voorkomende onderhouds- en reparatiewerkzaamheden die zowel door de Cehave als door derden worden uitgevoerd. Na een inwerkperiode zal de funktie een breder draag vlak kunnen krijgen naar andere vestigingen in Zeeuws- Vlaanderen. Voor deze interessante groeifunktie komen kandidaten in aanmerking die beschikken over: een voltooide middelbare opleiding richting Elektro techniek of Werktuigbouwkunde; leidinggevende kwaliteiten en belangstelling in het aangegeven vakgebied; ervaring met soortgelijke werkzaamheden; een woonplaats in het aangegeven werkgebied of genegen zich hier te gaan vestigen. Leeftijd tot 35 jaar. Afhankelijk van leeftijd en ervaring zal het aanvangssalaris liggen tussen de f 2.941,- en f 3.209,- bruto per maand. Tevens bieden wij aantrekkelijke sekundaire arbeidsvoor waarden, onder andere: 8% vakantietoeslag; 2,5% kerstgratifikatie; premievrij pensioenfonds; winstdelingsregeling. Schriftelijke sollicitaties, onder vermelding van PZZ 2989 (zowel op brief als envelop vermelden), te richten aan de afdeling Personeelszaken, hoofdkantoor Cehave nv, Postbus 200, 5460 BC Veghel.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 12