Vereniging van Vrouwelijk Handwerken bestaat 150 Jaar Plancius moet boete betalen Onderzoek naar problemen rond hoefij zer verkeer Geen baggerdepot op het schor bij fort Rammekens Sportraad praat over jeugdsport «TBREIDING TAKEN ra.ba.nt uziek STUNTAANBIEDINGEN 900 M2 SMULPALEIS KOM MAAN PROEVEN EOS BASS CORNER LUSTRUM VAN SOCIALE CREATIVITEIT ADVIES PROVINCIALE DIENSTEN: Deelname van twee Hulster scholen aan polioactie DDELBURG - De Commissie Regionale Geschiedbeoefe- ng Zeeland wil nog dit jaar met het provinciebestuur over poging van het budget praten. De huidige subsidie van 100 gulden per jaar blijkt onvoldoende om het takenpakket i de één jaar oude commissie evenwichtig uit te bouwen. PZC/ provincie 11 VERTRAGING VRACHTWAGENVERKEER ommissie geschiedenis raagt geld t bestuur van de regionale commis- pestelt voor het bedrag van 75.000 gul dat de afgelopen jaren voor het §ject geschiedschrijving van de ede Wereldoorlog werd uitgetrok- structureel voor de provinviale [chiedsbeoefening te bestemmen. de oprichting vorig jaar februari (d afgesproken dat in 1989 bezien Tworden in welke vorm en met wel kte financiering de commissie zou kun- i worden voortgezet. De activitei- I slaan echter zo goed aan, dat het Stuur van de georganiseerde ge- liedbeoefenaren de evaluatie wil jvroegen. Op die manier zou het pget vroegtijdig omhoog getrokken Jinen worden. Bovendien staat vast pat het project oorlogsgeschiedschrij- - het lang verwachte tweede deel ]i Zeeland '40-'45 - volgend jaar kan f'den afgerond. De daardoor vrijko- nde gelden zouden rechtstreeks fer de regionale commissie kunnen doorgesluisd. van een periodieke nieuws- de tegemoetkoming in de reis- van wetenschappers en stu- ten, die Zeeuwse onderwerpen bij :op pakken, heeft in 1987 het groot- deel van het budget opgeëist. De ilicatie van twee doctoraalscripties iciale Onrust in Zeeland 1845-1846 de Nederlandse houding ten aan- i van de slavenhandel - was dankzij ;rote belangstelling vrijwel kosten- :kend. der heeft de commissie blij kens het verslag contacten bij universitei- en wetenschappelijke instellingen (Advertentie) badhuisstraat 88, Hoogerheide. fel. 01646-12530 fhureSM 58298,00 en pibson-snaren9,50 0 FenderSquire-gitaren 1 v.a795,00 Gibsons v.a f 895,00 1395,- fieuwe voorraad flarshall-gitaarverst. v.a./ 320,00 earl Export Deep 1295,00 [amaSwingstardeep1350,00 gelegd, zodat de kans op onderzoek naar nog niet of weinig bestudeerde fa cetten van de Zeeuwse historie toe neemt. Het voorstel van de Wage- ningse Landbouw Universiteit, om de agrarische geschiedenis van Zeeland in kaart te brengen, is daarvan een sprekend voorbeeld. De commissievertegenwoordigers mevrouw M. Jongejan, hoofd van het Zeeuws Documentatiecentrum, en H. Uil, streekarchivaris van Schouwen- Duiveland en St. Philipsland, zijn van mening dat hun organisatie het afge lopen jaar een vaste plaats in de pro vincie heeft verworven. De respons op de activiteiten was bo ven verwachting groot. Mevrouw Jon gejan: „We vervullen duidelijk een soort makelaarsrol. We registreren lo pend onderzoek, we kijken wat er nog moet gebeuren en we wijzen onderzoe kers, die bij ons aankloppen, op moge lijke onderwerpen. Er komt op histo risch gebied duidelijk meer van de grond sinds de commissie activiteiten ontplooit". Voor de nabije toekomst wil de regio nale commissie zich meer richten op de Zeeuwse amateur-historici. Er wordt gedacht aan cursussen op het gebied van archivalische bronnen en literatuuronderzoek. Ook de uitgave van een gids voor lokaal en regionaal historisch onderzoek staat op het pro gramma. In het eerste deel vertellen onderzoekers over hun ervaringen, ter wijl in deel twee aandacht wordt be steed aan de in Zeeland aanwezige ar chieven. Formeel stellen het Rijksarchief, het Zeeuws Documentatiecentrum en de Provinciale Archiefinspectie elk acht uur per week beschikbaar voor admi nistratieve ondersteuning van de com missie. In de praktijk blijkt dat aantal uren te gering. Archivaris Uil zegt daarover: „De situatie vraagt om een structurele oplossing. We denken daarbij toch minstens aan een halve formatieplaats voor het secetariaat". De kwestie wordt via het jaarverslag bij gedeputeerde staten aangekaart. Foto: De dames Bots (links) en Vermeer met enkele artikelen die tijdens de bazaar in de Abdij zullen worden verkocht. VLISSINGEN - De Zeeuwse 'Vereniging van Vrouwe lijke Handwerken' viert dit jaar haar honderdvijftig- jarig bestaan. Een lustrum van sociale creativiteit. In de Statenzaal in de Abdij van Middelburg wordt woensdag 11 april de jaarlijkse bazaar gehouden. De opbrengst van de verkoop en verloting van de kunst zinnige handwerken van de vereniging komt ten goede aan allerlei welzijnsdoelen. De adel in het Middelburg van 1838 liep ver vooruit op de wet sociale voorzieningen. Opkomen voor de armen werd honderdvijftig jaar geleden door de beter gesi tueerden in de Zeeuwse stad gestimuleerd. Rijke vrou wen breiden en borduurden hun vingers stuk voor de kens en matrassen van minder gefortuneerden. Het be gin van de Vereniging van Vrouwelijke Handwerken, toen nog de Loterij van Vrouwelijke Handwerken en an dere Voorwerpen. De gezusters Schoor, oprichtsters van de vereniging, hebben plaats gemaakt voor de bestuursleden Jo Ver meer en Bets Bos. En arme behoeftigen hebben ruim baan gemaakt voor welzijnsdoelen. Sociaal werk is het gebleven, het heeft grootmoederstijd echter achter zich gelaten. „Tegenwoordig zetten we ons in voor bijvoor beeld de telefonische hulpdienst, vogelasiel De Mikke, het Leger des Heils en de Jongeren Ontmoetings Werk plaats. Sommige instellingen krijgen geen subsidie. Het geld dat we verdienen met handwerken komt bij hen helemaal goed terecht", vertelt Bets Bos. De vereniging van handwerkende dames heeft zich bui ten Middelburg uitgebreid. In negen verschillende club jes komen de vrouwelijke leden onder een 'moeder-over ste' bijeen. De 'moeder' van een club heeft volgens beide dames een belangrijke rol. „Kijk, als ze voor de bazaar in april wollen truien gaan maken, moet dat toch wor den bijgestuurd. Zo van: jongens, eh dames, zouden jpl- lie de spullen niet liever van katoen breien voor de zo mer?" „We hebben nog nooit serieus overwogen om mannen in de club op te nemen. Maar dat zou zo gek nog niet zijn", merken de dames op. Want eigentijds is de vereniging ook. Op het gebied van de commercie probeert zij op de wensen van het publiek in te spelen. „De smaak van de mensen verandert, dus wij veranderen mee. Theemut sen verkopen tegenwoordig niet zo best, terwijl die een paar jaar geleden erg gewild waren. Nu gaan de ba bykleertjes erg vlot. Die zijn erg duur in de winkel en de consument is prijsbewust." Technieken van kantklossen, sierwerk, houtbeschil- deren, maar ook van Japanse papierkunst worden 11 april op de bazaar getoond. Ter viering van het lus trum zullen dan allerlei demonstraties worden gege ven. De Statenzaal in de Abdij in Middelburg is voor het publiek geopend van half elf 's morgens tot half drie 's middags. VLISSINGEN De Venezolaanse kustwacht laat het Nederlandse on- derzoeksvaartuig Plancius gaan als een boete van 170 dollar is betaald. H. van Veen, voorzitter van de stichting Plancius, deelde vrijdag mee dat hij verwachtte dat het schip binnenkort de haven van La Quaira mag verlaten. De betaling van de boete had echter nogal wat voeten in de aarde, omdat het geld niet contant mocht worden betaald. De Vlissingse schipper en oud-loods Kik de Bruijn mocht in de loop van vrijdag de Plancius verlaten. Hij zat vast op de boot sinds de Venezolaanse kustwacht vorige week vrijdag bij het eiland La Blanquilla beslag legde op het schip. De Plancius zou zonder toe stemming de Venezolaanse wateren zijn binnengevaren. Na een intensief onderzoek door de kustwacht in La Quiara, honderden kilometers van La Blanquilla, besloten de Venezolanen daarom een boete op te leggen. Van Veen bestreed nogmaals het idee dat de Nederlanders geen vergunning had den. De consul van Venezuela op Bo naire heeft die, volgens hem, wel dege lijk gegeven. De Plancius in de haven van La Quiara a ERDAG 19 MAART 1988 jNEUZEN - Vrijdagmiddag rond vier I passeerde de 'Super Servant 4' van Ëmuller uit IJmuiden de haven van Ter pen. Het schip was met baggermate- op weg van Antwerpen, waar het deze |k is geladen, naar Bangkok in Thai- De 'Super Servant 4' is een zogeheten Sikbaar zware lading schip, dat indien ivordt vereist twaalf meter kan afzin- Ln om lading aan of van dek te laten varen. B baggermateriaal is eigendom van het Tfische bedrijf Dredging International, ■ermee gaat werken in Thailand. In to- H is ruim 5000 ton aan boord genomen, Jrvan de snijkophopperzuiger 'Amazo- jiet zwaarste onderdeel is. JSuper Servant 4' heeft als afmetingen [39 eter lang, 32 meter breed en een diep- van 6,50 meter. De nuttige dekruimte J-lading bedraagt 3.500 vierkante meter. Inten voor het schip in Antwerpen waren lem Muller Shipbrokers uit Terneuzen. is bekend is Willem Muller Terneuzen (werkmaatschappij van Wijsmuller uit Juiden. ?eplande vaartijd van Antwerpen naar Tgkok bedraagt ongeveer 35 dagen. De Super Servant 4 op de Westerschel- Ie. Achter de pijpen aan dek is nog een deel pen van de hopperzuiger die het schip boord heeft genomen. TERNEUZEN/OOSTBURG - Het ministerie van financiën stelt een nader onderzoek in naar de proble men. die het hoefijzerverkeer sinds 1 januari ondervindt door wijzi ging van de douaneregelingen. Dit heeft het ministerie laten weten aan de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Terneuzen en de ge meente Oostburg. Beide hadden bij de minister geprotesteerd tegen de nieuwe regeling, omdat die een flinke vertraging voor het vracht verkeer betekent. Behalve een onderzoek is het minis terie ook overleg begonnen met de Belgische administratie der douane en accijnzen. Zowel de Nederlandse als de Belgische douane verrichten momenteel tellingen om inzicht te krijgen in de omvang van het nachtelijke verkeer. Het ministerie gaat niet in op het verzoek van de Kamer van Koophandel om het douanekantoor Paal langer open te stellen en om het hoefijzerverkeer in de toekomst documentvrij door de Liefkenshoektunnel te laten rij den. Beide zaken moeten in België geregeld worden, stelt het ministe rie. De problemen voor het hoefijzerver keer, vrachtverkeer uit Nederland dat met een Nederlandse bestem ming via België rijdt, zijn ontstaan door overheveling van de admini stratieve formaliteiten van de Ne derlandse naar de Belgische doua ne. Bijkomend probleem was dat de Belgische douaneposten 's nachts gesloten waren. Door openstelling van het douanekantoor in Sas van Gent is dit probleem gedeeltelijk opgelost. De drukste overgang, in Kapellebrug, blijft echter gesloten. De rompslomp met formulieren is bovendien ook nog niet opgelost. Dit leidt er bijvoorbeeld toe, dat wa gens daags voor het vervoer verze geld moeten worden. Vrachtwagens met een open laadruimte kunnen echter niet verzegeld worden en moeten alsnog met de veerboot mee. „Eén en ander betekent onge rief voor de chauffeurs en hogere kosten voor de transportbedrijven, die daarmee hun concurrentieposi tie nog verder zien verslechteren", schreef Oostburg in haar brief aan het ministerie. MIDDELBURG - De directeuren van provinciale waterstaat (ir T. G. van der Meer) en provinciaal planologi sche dienst (ir R. M. T. Adriaansens) vinden dat het schor bij fort Ramme kens behouden moet blijven. Ze zijn tegen de plannen van het Havenschap Vlissingen om dit laatste zoutwater schor op Walcheren te gebruiken als stortplaats voor vervuilde bagger uit de Sloehavens. Van der Meer en Adriaansens hebben het college van gedeputeerde staten dan ook geadviseerd het havenschap geen concessie te verlenen op grond van de uit 1904 daterende wet op de in polderingen en droogmakerijen. Provinciale waterstaat en planologi sche dienst stellen de grote waarden van het Rammekensschor voorop. Het gaat om een belangrijk schorgebied in het westelijk deel van de Westerschel- de, met grote ornithologische en floris- tische waarden. De bijzondere natuurwetenschappelij ke belangen van het gebied zijn onder meer aangetoond door de dienst getij- .dewateren van rijkswaterstaat en de dienst natuur-, milieu- en faunabeheer van het ministerie van landbouw en visserij. Ook de Zeeuwse Milieu Fede ratie en de gezamenlijke Walcherse na- tuurverenigingen hebben de unieke positie van het Rammekensschor naar voren gebracht. De zienswijze van waterstaat en pla nologische dienst werd vrijdag naar voren gebracht in de statencommis sie milieuhygiëne, door directeur Van der Meer van provinciale waterstaat. Hij haakte in op vragen van het sta tenlid D. J. Holtkamp (pvda). Die wil de weten wanneer gedeputeerde sta ten met een standpunt over het Ram mekensschor komen. Gedeputeerde G. de Vries-Hommes (pvda, milieu) stelde op korte termijn een visie in het vooruitzicht. Ze liet in het midden hoe die eruit zal zien, even als haar ambtelijk griffie-adviseur mr A. F. Kooijman. Bij interruptie zorgde ir Van der Meer voor enige duidelijk heid, door de adviezen van waterstaat en planologische dienst openbaar te maken. Het Havenschap Vlissingen heeft toe stemming gevraagd voor het 'duur zaam onttrekken aan de invloed van het buitenwater van het buitendijkse terrein in het haven- en industriege bied Vlissingen-Oost'. De leiding van het havenschap beschouwt het Ram mekensschor als enig mogelijke ber gingsplaats voor de (ernstig) vervuilde modder uit de havens. Tot nog toe werd deze specie pro bleemloos in de Westerschelde ge dumpt. Daar heeft rijkswaterstaat nu een stokje voor gestoken. Vandaar dat het havenschap een andere oplossing nodig heeft en die - want dat is het goedkoopst - zoekt in gebruik van het Rammekensschor. Van der Meer zei dat het havenschap maar moet omzien naar een andere bergplaats voor het vergiftigde slib. Hij gaf aan dat er in het gebied van het havenschap meer dan voldoende ruimte voor is. Volgens de directeur van provinciale waterstaat kan het ha venschap beter op een minder gevoeli ge plaats een slibdepot inrichten. Van der Meer maakte duidelijk dat het storten van vuile slib op het Ram mekensschor ook uit oogpunt van ruimtelijke indeling/ordening van het Sloegebied zeker niet de gunstig ste oplossing is. KAPELLE De Zeeuwse Sportraad zal in de komende jaren extra aan dacht besteden aan jeugdsport. Onder het motto Jeugdsport tot het jaar 2000, wordt dit idee dinsdag 29 maart gepresenteerd in De Vroone te Kapel- Ie. De sportjournalist Herman Kuiphof praat dan met vier deskundigen op het gebied van jeugdsport: de hon derdvoudige handbalinternational Bert Bouwer, nu trainer van de eredi visie-handbalvereniging Sittardia, bijt het spits af. Bouwer zal als trai ner in de wereld van de topsport de prestatie centraal stellen en aange ven op welke wijze de jeugd in die prestatiesport zijn weg kan vinden. Vervolgens praat Kuiphof met Anton Huiskes, bij velen nog bekend als de schaatscoach van Ard Schenk en Kees Verkerk. Anton Huiskes neemt echter niet in de stoel plaats als schaats coach, maar als oud-directeur van de landelijke dienst Beweging, Recreatie en Spel (BRES) en in die hoedanigheid zal hij een warm voorstander blijken te zijn van een recreatieve benadering. „Het is onjuist, als van al het spel sport wordt gemaakt", is één van de menin gen van Huiskes. De derde die aan de vragen van Her man Kuiphof wordt onderworpen is Jan Groenman. Hij is directeur van de MDGO-opleiding Sport en Bewegen in Heerenveen; de vroegere ClOS-oplei- ding. Onder zijn verantwoordelijkheid worden jongens en meisjes opgeleid tot (verenigings)sportleider of -leid ster. De heer Groenman is een fervent pleitbezorger voor wat hij 'goede sport' noemt. De kwaliteit van de sportbeoefening dient in zijn ogen cen traal te staan. Tenslotte neemt in de stoel plaats John Lilipaly, lid van de Tweede Ka mer voor de PvdA en afkomstig uit Middelburg. Ongetwijfeld zal Herman Kuiphof zeer nieuwsgierig zijn naar de mening van de heer Lilipaly over wat de anderen over jeugdsport te vertel len hebben en hoe ideeën en plannen werkelijkheid kunnen worden. Dat ook de financiën daarbij een rol zullen spelen spreekt voor zich. Met deze avond hoopt de Zeeuwse Sportraad een begin te maken met de ontwikkeling van een beleid op het gebied van de jeugdsport. Het bestuur van de Zeeuwse Sportraad is van me ning dat de jeugd alle aandacht ver dient en vindt dat de sportbonden en verenigingen verantwoordelijk zijn voor een goede en verantwoorde op vang van de jeugd. De bijeenkomst in De Vroone in Ka- pelle begint om 20.15 uur. HULST - Twee basisscholen uit Hulst nemen deel aan de nationale scho lenactie voor de bestrijding van polio in Indonesië. Twee groepen van openbare school De Reynaert en drie groepen van basisschool Moerschans hebben gehoor gegeven aan een op roep van de Rotaryclub Hulst voor ondersteuning van de actie Polio de wereld uit. Ruim 1600 scholen in Ne derland hebben zich ingeschreven voor de inzamelingsactie. Voor de po- liobestrijding in Indonesië is 15 miljoen gulden nodig. De deelnemende leerlingen zijn uitge breid voorgelicht over de situatie in Indonesië. De scholen hebben eind februari een informatiepakket ontvan gen met uiteenlopende gegevens over het land. Van 14 tot 23 maart proberen de leerlingen zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de aankoop van vaccins voor het Indonesische immuniserings- project.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 11