mmsmm SPRINT FYSIOTHERAPEUT(E) DE BEVELANDEN Is golf een sport voor u 7IQU/I-RETTE FOTO/V VERSCHO KRUISWERK GEOPEND UITVAARTCENTRUM DE OVERWEG OCKENBURG GOES boekhoudkundige kracht H. JOBSE v/il L N. VERHULST RE IJssalon Markt 17 Middelburg LA PALMA Hutu GOES Specialist in Italiaanse ijssoorten P. DAHLMANIMS WERK IN UITVOERING Afwezig uur \v.is foto service GOLFCLUB REYMERSWAEL een lichtend voorbed) van pot in axel in zeeuws-vlaanderel SCHOON EN FRIS mensen met opleiding LBO/MBO-procestechniek ofMAVO-D-pakketmet scheikunde. Uitzendbureau Walcheren in de nacht van 21 maart op 22 maart, van 22 maart op 23 maart, van 23 maart op 24 maart en van 5 april op 6 april a.s. zal i.v.m. werkzaamheden aan het spoor afgesloten zijn voor alle verkeer, ook voor voetgangers! Q&sc/uAfr TvetiA/ voor u> A.A.v.d.Male huisarts KWALITEITS KLEURENFOTO'S! BEGRAFENISONDERNEMING Rouwcentrum beschikbaar Wij hebben onze Mammie en Oma op de weg naar haar laatste rustplaats hier op aarde begeleid. Zij heeft op dappere wijze haar kruis gedragen. HERTA SCHUT-KAYSERS Mensendieck-therapeute 1905 1988 O. Möller-Schut en familie H. J. Schut en echtgenote Maart 1988 'De Schuttershoek' Bruggerstrasse 27 D 6919 Bammental CH5116 Schinznach-Bad Duitsland Zwitserland BEGRAFENISVERZORGING/ROUWCENTRUM Sociaal-cultureel werk(st)er Brandwachten Metselaars/timmerlieden Verkoopsters/verkopers Bevoegd radiodiagnostisch laborant(e) 'De Voorxorg' P. Stake H. 6. van Zalen 6. P. Sinke UIT UW STOMERIJ: Zekerheid voor een Waardig Afscheid Een stijlvolle en zorgvuldige begeleiding. Stemmige opbaar- en ontvangruimten. Tevens verzorging van komplete koffietafel. Begrafenis- en Crematieverzekeringen. Koopsommen en wilsbeschikkingen. 'n^.i'li""-"" iMiiiafau. Q&sc/u&fr IveAA/ voor ic Nederlandse! Spoorwegen) S. M. OVERTOOM WIJ ZIJN WEER Reclame: Koffie met appelgebak 3,- Alle werkzaamheden betreffende' begrafenissen op geheel Walcheren Doornlaan 23,4334 BT Middelburg Tel. 01180-12557. Transporten in binnen- en buitenland. De afsluiting van de overweg zal ingaan 21 maart om 23.00 uur tot 22 maart 7.00 uur, 22 maart om 23.00 uur tot 23 maart 7.00 uur, 23 maart om 23.00 uur tot 24 maart 7.00 uur en 5 april om 23.00 uur. Het verkeer zal 6 april om 7.00 uur weer gebruik kunnen maken van de overweg. Met spoed gevraagd: ervaren functie-eisen: opleiding MEAO/MBA Kennis van Franse taal, flexibel en in teamver band kunnen werken. Het werk is voor langere periode met kans op een vaste aanstelling. Uitzendbureau Walcheren Lange Geere 12, 4330 LX Middelburg Tel. 01180-29658. Het bestuur van de Kruisvereniging Walcheretl Oost met als werkgebied de gemeenten M;:| delburg en Arnemuiden, zoekt een voor het geven van ZWANGERSCHAPSl GYMNASTIEK te Arnemuiden. Gevraagd wordt: de vereiste diploma's voor het gevej van zwangerschapsgymnastiek bereidheid om in de avonduren delesl sen te geven bereidheid tot samenwerking met:l wijkverpleegkundige op hetgebiedvi| voorlichting aan a.s. ouders. Geboden wordt: uurhonorarium afhankelijk van in he| bezit zijnde diploma's autovergoeding conform cao-kruis| werk inwerkperiode, afhankelijk van de erva] ring van de kandidaat. Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij dl hoofdwijkverpleegkundige: Didi van Loon,te| 01180-14366. Sollicitaties kunnen tot en met 31 maart gericlë worden aan de secretaris van bovengenoemdI kruisvereniging, de heer F. N. Brouwer, p/a flocj zenburglaan 18, 4337 JH Middelburg. I.v.m. nascholing van 21/3 t/m 25/3 Praktijk wordt waargenomen door dr. M.Tenk op het praktijkadres. Zet zelf 'n kleint| in de PZC. Daar doe je goeie zaken mee l Klaar terwijl u| winkelt! Vlissingen Lange Vorststraat 36 Goes St Josephstraat 20. Dr. Brabersstriaat 1 Bergen op Zoom Roosendaal v omdat kleurenfoto's afdrukken een vakis;ons vak Met dankbaarheid omdat we haar nog zo lang in ..ons midden mochten hebben en bedroefd dat zij - nog zo veel voor ons betekende delen wij u mede dat voorzien van de H. Sacramenten in het ver pleeghuis 'De Stelle', is overleden onze lieve moe der, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder ALBERTINA MARIA SUDIJN weduwe van Johannes Ludovicus van den Bossche op de leeftijd van 83 jaar. IJzendijke: P. van den Bossche H. van den Bossche-de Jonge Waterlandkerkje: M. van den Bossche t H. van den Bossche t Waterlandkerkje: W. van den Bossche M. van den Bossche-Pielaat Waterlandkerkje: R. van den Bossche Kleinkinderen en achterkleinkinderen Oostburg, 18 maart 1988 .Correspondentieadres: Cathalijnestraat 34, 4508 AA Waterlandkerkje De plechtige uitvaartdienst gevolgd door de ter aardebestelling waarbij u wordt uitgenodigd zal plaatshebben op dinsdag. 22 maart om 10.30 uur, in de parochiekerk van de H. Eligius te Oostburg. ■Eucharistieviering zondag om 10.15 uur in ver- -pleeghuis 'De Stelle'. "Gelegenheid tot afscheid nemen zondag na de Eucharistieviering. Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen, gelie ven deze aankondiging als zodanig te beschou- wen. 01184-62205 01180-13802 Vrijburgstr. 7 Geersesweg 6 West-Souburg Middelburg Dag en nacht bereikbaar voor geheel Walcheren Geiceloozepari 20 - Goes Ontdek dat zelf op Golfclub Reymerswael. PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 19 MAART] Zondag 20 maart vanaf 14.00 uur informatie- en demonstra tiemiddag met gratis proefles. Voor meer informatie: Grensweg 21, 4411 ST Rilland-Bath 01135-1265 Heel blij zijn wij met de geboorte van onze dochter JULIA JOHANNA (Julia) Wim en Susan Poppe 4351 CE Veere, 16 maart 1988 Kruisweg 2 Tijdelijk: Bethesda. Vlissingen Woensdag. 23 maart, wordt moeder, mevrouw L. LIEVENSE-FAASSE gi 85 jaar. jij: ij: Wie haar wil feliciteren is van harte welkom vanaf 19.00 uur in HCR Noordzeegalm. Geen bezoek aan huis. Fam. Lievense. Westkapelle Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de kaar ten. bloemen, fruit en alle attenties, die ik mocht ont vangen in het ziekenhuis in Den Haag en bij mijn thuis komst. Mevr. Dronkers Westkapelle, maart 1988. g: Vrijdag, 25 maart a.s., hopen wij met onze ouders :j:j en grootouders jij: jij: CHRIS SINKE gj en jij: JANNY KOEMAN gj ijij hun 50-jarig huwelijksfeest te vieren. jiji Een ieder die hen wil komen feliciteren is van har- :i:i j:> te welkom van 18.30-20.00 uur. Appelstr. 2a, Goes i$ •jjj in het buurthuis 'De Pit'. :j:j 'jij' Kinderen en kleinkinderen jiji g: Geldeloozepad 4, 4463 AJ Goes. jg Voor uw blijk van medeleven na het overlijden van onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder JOHANNA FRANCINA GELDOF betuigen wij u onze hartelijke dank. E. A. Timmerman-de Rijk H. L. Timmerman J. A. den Boer-de Rijk J. A. den Boer Klein- en achterkleinkinderen Middelburg, maart 1988. Voor de overweldigende belangstelling en het medele ven ons betoond na het tragisch overlijden van mijn lie ve man, onze lieve vader en opa JOHANNIS TOLHOEK is het ons onmogelijk u allen persoonlijk te bedanken. Het is ons tot grote steun geweest. Daarvoor betuigen wij onze hartelijke dank. Mede namens mijn kinderen en kleinkinderen N. Tolhoek de Dreu 's-Heer Arendskerke, maart 1988. In plaats van kaarten Voor de vele blijken van belangstelling en medeleven, ons betoond na het overlijden van onze lieve vader, groot- en overgrootvader CORNELIS ARNOLDUS betuigen wij hiermede onze oprechte dank. Uit aller naam: W. H. Arnoldus Vlissingen, maart 1988. Voor de zeer vele blijken van medeleven, die wij zowel persoonlijk als schriftelijk mochten ontvangen na het geheel onverwachts overlijden van mijn geliefde man. onze lieve zorgzame vader en opa HUBREGT DE MEULMEESTER zeggen wij u hartelijk dank. Uw aanwezigheid is voor ons een grote steun geweest. Dankbetuiging Uw hartelijke blijk van medeleven was voor mij een gro te steun na het overlijden van ROBERT De fijne woorden die gezegd zijn, daarvoor mijn oprech te dank. Zijn pleegvader DOMI Vlissingen, maart 1988 Walstraat 24. Voor de vele blijken van medeleven na het overlijden van mijn geliefde man, vader en opa CORNELIS CASTEL betuigen wij u onze oprechte dank. Namens de familie: J. Castel-Filius Vlissingen. maart 1988. In plaats van kaarten Daar het niet mogelijk is iedereen persoonlijk te bedan ken voor de vele blij ken van medeleven tij dens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man BAS HOLLESTELLE zeggen wij u langs deze weg allen hartelijk dank. M. C. Hollestelle-Staal Oostwal 49, 4461 JT Goes. Maart 1988. OBBE SIJKE VAN DIJK maar eveneens getroffen door zoveel intens medeleven wil ik u allen, ook namens mijn kinderen voor uw mede leven mijn oprechte dank betuigen. A. G. van Dijk-van Driel Kruiningen, maart 1988. Hiermede willen wij allen hartelijk bedanken voor de vele kaarten, gelukwensen, bloemen en cadeaus die wij ter gelegenheid van ons 25-jarig huwelijk mochten ont vangen. Gerrit en Tiny Versluis-van Strien Kamperland, maart 1988. Hartelijk dank voor uw blijk van belangstelling' bij ons 25-jarig huwelijksfeest. fam. C. J. van Strien-van As Te-Werfstraat 15 's Heer Hendrikskinderen. Uw aanwezigheid, uw gelukwens, uw bloemen, uw at tenties maakten 23 februari jl. voor ons tot een onverge telijke 60-jarige huwelijksdag. Onze hartelijke dank hiervoor! Jan en Josina de Vos-Moerdijk 4332 AB Middelburg, maart 1988 Punt 17. Zeer dankbaar denken wij terug aan ons 60-jarig huwe lijksjubileum 8 maart jl. Voor uw aanwezigheid, uw felicitaties en uw kado's wil len wij u hartelijk danken. M. W. Jeremiasse C. Jeremiasse-Schouwenaar 4437 AB Ellewoutsdijk Langeviele 26. Voor de vele blijken van belangstelling die we bij ons 65-jarig huwelijksfeest mochten ontvangen, betuigen wij onze hartelijke dank. Iman van den Berge J. van den Berge-de Vrieze Middelburg, maart 1988. 'Mij spreekt de blomme een tale, mij is het kruid beleefd, mij groet het alternate, dat God geschapen heeft'. Guido Gezelle Op 13 maart 1988 is na een kortstondige ziekte van ons heengegaan mijn lieve vrouw, onze on vergetelijke moeder, oma en zuster AD ZELDERS-BUITENDIJK op de leeftijd van 82 jaar. Uit aller naam: K. J. Zelders 4332 AB Middelburg, Punt 19 Op verzoek van de overledene heeft de crematie inmiddels in familiekring plaatsgevonden. Namens de familie: J. de Meulmeester-de Ridder Arnemuiden. maart 1988 Tuindorp 88 DANKBETUIGING Voor de vele blijken van belangstelling en medeleven ondervonden van familie, vrienden en bekenden tijdens de ziekte en het overlijden van onze dierbare zus. schoonzus en tante JOBINA DE WINTER betuigen wij onze oprechte dank. Fam. De Winter 's-Heerenhoek, maart 1988 Deken Tomaslaan 10. Voor uw blijken van medeleven die wij mochten ont vangen na het overlijden van onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder CORNELIA JOHANNA PAAUWE-EVERTSE betuigen wij u onze oprechte dank. De genegenheid die hieruit sprak heeft ons allen zeer goed gedaan. Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Yerseke, maart 1988. Uw deelneming en medeleven die wij mochten ontvan gen tijdens de ziekte en na het overlijden van onze ge liefde zoon, broer, zwager en oom JULIER BIEM VLAMING hebben wij zeer gewaardeerd. Wij betuigen u onze har telijke dank daarvoor. Familie R. Vlaming-Hollebrandse Yerseke, maart 1988. In plaats van kaarten Voor uw blijken van deelneming na het overlijden van onze zuster, schoonzuster en tante DINA DE VROE-DINGEMANSE betuigen wij u onze oprechte dank. Namens de familie J. M. Zwemer-Kooy 's-Heer Arendskerke. maart 1988. Voor uw hartelijk medeleven ons betoond zowel per soonlijk als schriftelijk na het overlijden van mijn ge liefde man, onze lieve zorgzame vader en opa JACOBUS DAVID GIDEONSE betuigen wij hierbij onze oprechte dank. J. Gideonse-Melse kinderen en kleinkinderen Gapinge, maart 1988. Getroffen door het grote verlies van mijn geliefde man en onze onvergetelijke vader FAMILIE BERICHTEN Voor 16 a 18 uur per week. Tijdelijk werk. Vast dienstverband van 23 uur per week behoort in de toekomst tot de mogelijkheden. Wij vragen iemand met een opleiding HBO-kw en met ervaring. Informatie: Janet Weststrate, 01180-83571 Ina Vermet, 01184-12590 Voor verschillende projecten in Zeeland. Diploma brandwacht 2e klas vereist. Rijbewijs B is gewenst. Informatie: Harmen v/d Weel, 01184-12590 Voor werk op geheel Walcheren zoeken wij ervaren, vakbekwame mensen. Dringend! Informatie: dhr. Dekker, 01180-83573 Harmen v/d Weel, 01184-12590 Voor diverse winkels en supermarken, o.a. bakkerij in Domburg, slagerij in Middelburg, groente- en zui- velafdeling supermarkt, benzinestation. Leeftijd 17- 18 jaar. Informatie: Sjaak Wattel, 01184-12590 Leo Breure, 01180-83575 Corry v/d Broek, 01180-83570 in Vlissingen. Moet in teamverband kunnen werken en kennis hebben van het werken met een compu tertom. Informatie: Ina Vermet, 01184-12590 Middelburg, St.-Sebastiaanstr. 12 Vlissingen, Spuistraat 2 Begrafenis- en crematieverzorging Rouwcentra te Vlissingen en Middelburg beschikbaar. Industrieweg 20 Vlissingen 01184-12760 Lodo van Hamelstr. 15 Middelburg 01180-27683 Zaanstraat 38 Oost-Souburg 01184-62506 STOMERIJ PAUL KRUGERSTRAAT 146-148 TELEFOON 01184-19165 Begrafenisonderneming 'Goes' B.V. P.A. Rozeboom - Zuidvlietstraat 37 4461 GW Goes - Telefoon 01100-16363. wjf/k dag en nacht bereikbaar. W 4'9 Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein Voor een volledige en waardige verzorging van begrafenissen in Goes en alle dorpen van Zuid- en Noord-Beveland Overal te ontbieden Dag en nacht bereikbaar. (Ook rouwkamer met FA. J. HOEKMAN EN ZN. I Kantoor: Langeweg 1 koeling om thuis op te baren) P. J. Hoekman 4431 CE's-Gravenpolder Tel. rouwcentrum 01100-27525 Tel. 01103-1444-2408 Gevraagd met spoed: Bij voorkeur met eigen vervoer. Het werk is voor langere periode met kans op een vaste aanstelling. Lange Geere 12, Middelburg Tel. 01180-29658 Lange Geere 12, Middelburg Tel. 01180-29658 Zierikzee, Dam 5, 01110-12796. FAILLISSEMENT De arrondissementsitj bank Middelburg heet vonnis van 9 maart 15» staat van faillissement klaard de heer Jacob B ker, wonende te Mi» burg aan de Drieweg® 53. Tot rechter-comi® ris in dit faillissement is noemd mr. A. A. Sc ring, terwijl ondergetei de is aangesteld tot 8 tor. De heer Bakker haffl onder meer onder de' gende namen: 1. Bouw- en Schilde» drijf Zeeland: 2. Las- en MontageW Zeeland; 3. Diving Company land; 4. Handelsondernen® Zeeland; 5. Zeeland/Zuid-Holli' Groep. Vorderingen op de ge leerde kunnen inge® worden bij ondergete» de. Mr. J. Wind Kernkamp Advocai Balans 13 te Midelburg Postbus 117 4330 AC Middelbujs Tel. 01180-3 388812b' Telex: 30184 kern®1 Fax: 01180-26750 Begrafenis-en Crematieverzorging OVERTOOM-GROEN Rochussenstraat 3, Vlissingen Telefoon 01184-13417-12772 Rouwcenlrum. Van Dishocckstraat620 Wij serveren ook stokbrood met diverse salades Brusselse wafels met slagroom 40 verschillende ijscoupes de tizio-lamp is een lichtend voorbeeld van het verliJ tingsprogramma bij pot. deze lamp, uitgevoerd! staande of als bureaulamp, is ontworpen door rich;] sapper, een gracieus staaltje van evenwicht met J moderne luchtige vormgeving, tizio, een voorbeeld! de exclusieve collectie halogeenlampen, bij potinail 15.000 m2 showroom met alle europese topmerkef zondags gesloten, vrijdags geopend tot 21 uur. tel.: ned.: 01155-2010. belgië: 0031-1155 2010.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 10