almanak Deel Voordelta wordt natuurmonument in beeld k. ...de Passies van Bach - dat is muziekdie met je meerijpt. Nog honderden rijksbanen in provincie weg Politie vindt wapens en munitie bij scholieren NSM investeert 45 miljoen Vlissingse stichting krijgt Middelburgs kanon in bruikleen DIRIGENT PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT MM ÏELAND ONTSPRING DANS Gedenkteken Wereldoorlog f kromde tenen I Nieuw I Gierig kun je ze in dat Vlis- J singse gezin niet noemen. Ze zijn een beetje op de centen. Toen het gebrek aan winter hen deze week tot een begin van de voorjaarsschoonmaak I verleidde, besloten ze wel het foeilelijke, schreeuwende j groen van de luxaflex te veran- j deren, maar de luxaflex zelve niet weg te werpen. IN KOMENDE JAREN Compensatie VIER HUISZOEKINGEN ZC i f ZATERDAG 12 MAART 1988 ZE !St en chooltj es oor drie aar gered DELBURG - De landelijke herstructureringsoperatie van et basisonderwijs heeft geen nadelige gevolgen voor Zee- aA. Alle dorpsscholen, die onder de opheffingsnorm van 23 èrlingen zitten, krijgen het voordeel van de twijfel. Tot 1991 rijgen de schooltjes de tijd om het wettelijk voorgeschreven inimum aantal leerlingen in de schoolbanken te krijgen. atmaakte gedeputeerde drs. R. C. E. poé (onderwijs) vrijdag bekend. Het [gelijks bestuur van de provincie jeAit dinsdag het voorlopig besluit le scholen in stand te houden. Na de spraakrondes voor de schoolbestu- enlde Provinciale Onderwijsraad en ie statencommissie welzijn wordt die gissing in de eerste helft van april Stel zeker definitief gemaakt, pais gemeld moeten er landelijk 350 jstsscholen worden gesloten. Het mi- ten Hne van onderwijs wil op die ma ler 20 miljoen gulden bezuinigen, jjfiv ankelij k zag het er naar uit dat in Island zes scholen voor opheffing in pnerking kwamen. Het ging daarbij mlde dorpsschooltjes van 's Heer Stekerke, Ellewoutsdijk, Waterland- me, Spui, Noordwelle en het itóiuwse Serooskerke. Na ambtelijk rejleg met het ministerie - afgelopen "erdag - werd duidelijk dat geen an'de scholen de deuren moet sluiten. n de openbare basisscholen van [oSrdwelle en Serooskerke wordt ringend geadviseerd een fusie te verwegen. Gedeputeerde Barbé be zigde dat het daarbij om een dwin- end advies gaat, omdat anders bin- eri enkele jaren toch tot opheffing H één van beide scholen moet wor- en besloten. De uitwerking van het Hrstel wordt aan de gemeente Wes- pchouwen overgelaten. Verder Hdt alleen de school van Kerkwerve ader onder de loep genomen. Maar - idus Barbé - vooralsnog is ook daar Hi reden om aan opheffing te den- ;en. )e gunstige uitkomst voor Zeeland is He een gevolg van fusies, die de af- Ppen jaren in Goes en Vlissingen Pfben plaats gevonden. Op die ma- H zijn de ergste probleemgevallen ;eruisloos van het toneel verdwenen. üefieputeerde Barbé was zeer te spre- ;en over de hele gang van zaken. „We leb jen wel even met gekromde tenen lekten", gaf hij toe. „Opheffing van [leine scholen is voor de ontwikke- van het platteland een slechte iaak. Vandaar dat we zeer tevreden H," Ze haalden een en ander uit el kaar, sloegen verf in en begon- I nen. T>e nieuwe tint beviel en ze be keken de losse strookjes met welgevallen. Ze vonden wel, dat er veel tijd j in was gaan zitten. Maar goed, dachten ze vol daan, 't is weer als nieuw zon der dat we op nieuw hoefden over te gaan. En ze waren met hun oplossing best ingenomen. Tot ze de luxaflex weer in el kaar moesten zetten. Toen bleken alle schroefjes wel j met de vuilophaaldienst te zijn meegegeven. Tot op het laatste moment was vooral de toekomst van de openbare basis school in Ellewoutsdijk onzeker. Die school werd aanvankelijk als verloren beschouwd, tot het overleg met het mi nisterie onverwacht toch uitkomst bood. De provincie heeft zich de laatste jaren sterk gemaakt voor het principe, dat de laatste school in een dorp hoe dan ook behouden moet blijven. Het klei ne-scholenproject, waar 5 ton voor is uitgetrokken, is daarvan het recentste voorbeeld. Met dat geld wordt met hulp van het Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland geprobeerd de kwa liteit van het onderwijs in vijftien dorpsscholen te verbeteren. Hoewel de reacties van de betrokken scholen en organisaties nog binnen moeten komen, twijfelde drs. Barbé niet aan een goede afloop. Hij zei: „Dit resultaat moet bij iedereen welwillend worden ontvangen, dat kan moeilijk anders." Over drie jaar wordt opnieuw bekeken welke scholen onder het be staansminimum zitten. - m s y *v fc' f rcf* Medewerkers van de Stichting Vesting Vlissingen haalden het ongeveer 1200 kilo zware kanon vrijdagmorgen met een kraan uit het Middelburgse stadhuis. MIDDELBURG - Paartjes die zich in de hal van het Middelburgse stadhuis willen laten fotograferen, kun nen dat niet langer doen bij de replica van een 17e eeuws veldkanon. Dat stuk geschut, dat altijd een mooie zitplaats voor kersverse bruiden bood, is vrij dagmorgen opgehaald door de Vlissingse Stichting Vesting, die het in bruikleen krijgt van de gemeente Middelburg. De stichting wil het kanon schietklaar maken en het stuk moet dan de show stelen bij evenementen. De Vlis singse stichting beheert ook de boulevardkanonnen in de Scheldestad en die antieke geschutststukken wor den met hulp van de schietvereniging De Fles onder houden en afgevuurd bij bijzondere gelegendheden. Het Middelburgse replica-artilleriekanon was voor de sticfu ting zo begeerlijk omdat het verrijdbaar is. Zo kan het ook gebruikt worden bij evenementen die zich wat ver der van de boulevard afspelen. Middelburg heeft het gietijzeren artilleriekanon in 1977 van de RSV Gieterij gekregen ter gelegendheid van de opening van dat bedrijf. Het gietijzeren gevaarte weegt ongeveer 1200 kilo. Het kanon krijgt voorlopig een stal lingsplaats op een terrein van de Vlissingse marechaus see. (Van onze Haagse redacteur) DEN HAAG - Minister Braks van landbouw treft voorbereidingen om een deel van de zich voor de Zeeuwse en Zuidhollandse kust ontwikkelen de Voordelta aan te wijzen als Staats- natuurmonument. Het betreft het noordelijk deel van de Voordelta, voor de kust van het Zuidhollandse Voorne. De bewindsman laat dit de Eerste Ka mer weten in antwoord op vragen van de PvdA-fractie over zijn begroting voor dit jaar. Braks, zo blijkt verder uit de antwoor den, heeft een onderzoek gelast naar 'bijzondere aandachtsgebieden' in de Noordzee, waaronder de Voordelta. Hij kondigt aan dat het kabinet in sa menwerking met de bij de Voordelta betrokken overheden een integraal be leidsplan voor het groeiende 'Wadden gebied' op zal stellen. Het is er op ge richt de natuurlijke ontwikkeling in relatie tot de kustbescherming veilig te stellen. In het beleidsplan moet worden beke ken of andere functies zoals recreatie, energie-opslagsystemen en visserij 'in pasbaar' zijn in de ontwikkelingen die Braks in het gebied voor ogen heeft. De minister deelt mee dat hij een pro cedure is gestart om de buitendijkse gronden en ondiepe wateren in het ge bied Krammer/Volkerak, die eigen dom zijn van de Staat, aan te wijzen als' Staatsnatuurmonument. Soortgelij ke gronden en wateren in het Krammer/ Volkerak die géén staatseigendom zijn. zullen worden beschermd door middel van een aanwijzing als be schermd natuurmonument ingevolge de Natuurbeschermingswet. De CDA-bewindsman is van plan om ook in delen van de Oosterschelde de Natuurbeschermingswet van toepas sing te verklaren. Op die manier kan extra aandacht worden besteed aan het natuurbehoud in de door opruk kende recreatie-activiteiten bedreigde zeearm. Aan de vergunningen voor de kokkel visserij, die ten koste gaan van milieubelangen in de Oosterschelde, zal Braks 'nadere voorwaarden' stel len. ©IT-MAARTENSDIJK - De gemeen- e i Tholen plaatst eind volgende Mand een herdenkingsteken, dat Het herinneren aan de slachtoffers raa de Tweede Wereldoorlog. Het mo- Mnent, een platte steen met de con- jMjren van het eiland Tholen, krijgt jé? plaatsje in het wandelpark aan de /ossemeersepoort in het stadje Tho- en Het herdenkingsteken zal het op- ichrift 'Gedenk allen die voor onze raheid vielen' dragen. )e[ organisatie van de 4-mei herden- is voortaan in handen van een &w opgericht comité. Aan de her- lenking zelf op 4 mei wordt zoals ge bruikelijk medewerking verleend door ■en van de Natres (de Nationale Re- ■res), het zangkoor Canticum en de Mziekvereniging Concordia. HULST De dirigent zegt het niet zonder ironie: „Vanavond speel ik een thuiswedstrijd". Hij heeft het over de uitvoering van Bachs Mat- theus-Passie in de basiliek van Hulst. Na dit weekend volgen, in een periode van een paar weken, nog vier 'uitwedstrijden': dan dirigeert hij het werk in Gent (22 maart), in de Parijse Notre Dame (26 maart) en in de Goese Grote Kerk (29 maart) en leidt tussendoor de jaarlijkse uit voering van de Johannes-Passie in Middelburg (19 maart, Concertzaal). Voor Jo Ivens, musicus te Hulst, is het deze weken topseizoen. Is zo'n reeks uitvoeringen, elk drie uur durend, een beetje or delijk te behappen? Ivens: „Zo druk met Passies is het nog niet eerder geweest. De grootste complicatie zat in de omstandig heid, dat het Westvlaams Orkest als begeleidingsensemble wegviel. Ik begrijp best, dat zij bij een nieuw op te zetten artistiek beleid van een aantal barok-begeleidingen af willen - maar 't zou wel handig zijn als dat nieuwe beleid zou worden opgezet nadat eerdere afspraken waren ver vuld. Er is nu ontzettend veel tijd gaan zitten in het zoeken naar ande re orkesten om de uitvoeringen op de geplande data toch te kunnen laten doorgaan. Het gevolg: drie verschil lende orkesten bij vijf Passie-uitvoe ringen." „Het Zeeuws Orkest doet het voor het eerst, in Hulst, Parijs en Goes; het was een plezierige ervaring met hen te werken, ze hebben zich er ge degen en met inzet op voorbereid. De Mattheus-Passie is ook nieuw voor het Gents Opera-orkest, dat in Gent begeleidt; dat wordt even wat zware accenten afleren, denk ik. En het Westvlaams Orkest, in Middelburg, is met de Johannes-passie ver trouwd. Geen problemen, ze kennen het werk". U dirigeert beide Bach-passies al jarenlang. Voorkeur? „Ik heb jarenlang alleen de Johan nes gedaan en gedacht: jongens, dat is het. Maar gaandeweg heb ik erva ren, dat je ze bijna niet met elkaar kunt vergelijken, onder meer als ge volg van de dubbelkorigheid in koor en orkest bij de Mattheus-Passie. Bij veel luisteraars gaat de voorkeur duidelijk uit naar de Mattheus. Na tuurlijk, het begin- en het slotkoor zijn prachtig, maar in de Johannes- Passie hebben de koralen een extra spanning, die buitengewoon is. Ik vind een vergelijking net zo moeilijk als bij de Nachtwacht of de Staal meesters, of in de muziek, bij Haydns Schöpfung en Die Jahreszeiten: het zijn allebei meesterwerken". Uw benadering van Bach? „Als ik het in één woord moet aan duiden, zeg ik: lichtvoetigheid. Dat is in ieder geval waar ik naar streef. Met daarbij alle aandacht voor de betekenis van het woord, en dat is wat anders dan een romantische be nadering. Natuurlijk, bij de inzet van een klein koor en een orkest met au- Jo Ivens: ...zo druk met Passies is het nog niet eerder geweest.. thentiek instrumentarium klinkt de muziek anders, benader je waar schijnlijk de uitvoeringspraktijk uit Bachs tijd dichter. Maar als je kiest voor de gulden middenweg, kun je ook bij een wat zwaardere bezetting tot een lichtvoetige aanpak komen". Wat ervaart u in de voorberei ding als het moeilijkst? „Het klinkt misschien vreemd, maar de grootste problemen zitten niet bij de muzikale kant van de zaak. Die heb je zelf in de hand. J e moet weten wat je wilt en dat bij de voorberei ding op koor en orkest zien over te dragen. Als je die zekerheid uit straalt, gaat dat ook. Het moeilijkst zijn voor mij buitenmuzikale dingen. Is de opstelling van koor en orkest zo, dat ze de dirigent goed kunnen zien, staat het orgel op de juiste plek. is de verlichting goed. Daarom heb ik de generale repetitie ook het liefst in de ruimte, waar de uitvoering wordt gegeven. Ik heb het bij de Mat theus weieens gehad, dat de lesse naar op dezelfde verhoging stond als ik zelf en met mijn bewegingen mee steeds op en neer ging. Daar werd ik gek van en ik kon het pas na het eer ste deel veranderen". Ontstaat er fysiek ongemak, bij zo'n reeks uitvoeringen, die drie uur duren? „Je armen en schouders kunnen wei eens protesteren. Vooral, als je gaat zweten en daarna in een afkoelende ruimte komt. Ik doe altijd een extra, wollen vest aan. En ik doe elke och tend twintig minuten gymnastiek om in conditie te blijven en ik pro beer elke dag een uur in het bos te gaan wandelen. Da's de beste ont spanning. Jammer, dat er in de buurt zo weinig bos is. Je kunt in zo'n druk ke periode fysieke belasting ontgaan door je goed te ontspannen. Een goe de voorbereiding - dat geeft je de meeste rust. Ontspannen kan ik ge lukkig makkelijk. Vorig jaar diri geerde ik met het Residentiekoor en -orkest Le Roi David van Honneger. Een half uur voor het concert begon was ik even op de bank in m'n kamer gaan liggen en in slaap gevallen. 'Dat heb ik nou nog nooit meegemaakt', zei de man, die me kwam halen. Als ik me safe voel, lukt me dat wel". Jarenlang bezig zijn met Bachs Passiemuziek - loopt een diri gent dan niet het risico dat rou tine de inspiratie gaat overwoe keren? „Nee. integendeel", schudt Ivens ge decideerd. „Het is muziek die met je meerijpt. Hoe meer je er mee om gaat, hoe vertrouwder je er mee wordt, hoe meer ook je interpretatie kan groeien. Ik weet nu beter wat ik wil dan vijfentwintig jaar geleden. Je opvatting van die werken verdiept zich. Nu kan ik die ook beter overdra gen, ik laat een frasering of articula tie, die zich in die - zeg maar - licht voetigheid niet voegt, niet meer pas seren. Als jong broekje durfde je nauwelijks wat tegen je solisten te zeggen Kees Cijsouw MIDDELBURG - Bij de rijksdiensten in Zeeland gaan binnen drie jaar tijd opnieuw enkele honderden, veelal hoogwaardige banen verloren. Nu al is zeker dat in de periode tot 1990 min stens 300 arbeidsplaatsen verdwij nen. Dat cijfer komt bovenop de 225 arbeidsplaatsen die de afgelopen vijf jaar al zijn weggevallen. De leegloop is voornamelijk het gevolg van verplaatsing, inkrimping en priva tisering van een twintigtal diensten. De grootste klappen vallen opnieuw bij Rijkswaterstaat (ruim 140 banen) en bij het Postdistrictskantoor van de PTT in Middelburg (50 banen). Ook het Korps Rijkspolitie te Middelburg (43,5 banen) en de PTT-Telecommuni- catie te Goes (zo'n 34 banen) leveren fors in. Dat blijkt uit een rapport dat de pro vincie Zeeland en de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten naar Den Haag heeft gestuurd. Het is samengesteld door een speciale werkgroep die door beide organen werd opgericht om het verlies aan werkgelegenheid bij de rijksdiensten in Zeeland in kaart te brengen. Het rapport is bedoeld om het rijk er van te overtuigen dat het zo niet lan ger door kan gaan. CDA-gedeputeerde drs. R. C. E. Barbé (economische za ken) verklaarde gisteren dat klachten over het terugtrekken van rijksdien sten in Den Haag tot nu toe nauwelijks gehoor hebben gevonden, ,,'t Was net alsof je op de rotsen aan het ploegen was. Wij kwamen er maar niet door heen. Men zei daar steeds maar: 't gaat toch goed met de werkgelegenheid in Zeeland, 't Is toch niet zo ernstig". De voorzitter van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten, burgemeester mr. C. G. J. Rutten van Middelburg, vindt dat in het rapport 'keiharde cij fers' worden aangedragen die het rijk tot andere gedachten zouden moeten brengen. Enkele van zijn troefkaarten: In de afgelopen vijfjaar is de werkgele genheid bij de rijksdiensten in Zeeland met 4 procent afgenomen, terwijl lan delijk een stijging van bijna 4 procent te zien was. Zeer waarschijnlijk, aldus het rapport, zal het verlies in Zeeland ook de eerst komende jaren groter zijn dan lande lijk. Tot 1990 zal de werkgelegenheid bij de rijksdiensten in Zeeland nog eens met minstens 6 procent dalen. Waarschijnlijk kunnen daar nog wel enkele procenten bij worden opgeteld. Landelijk wordt officieel een afslan king van 7 procent nagestreefd, maar recentelijk nog heeft de minister van binnenlandse zaken bekend gemaakt dat deze afslanking trager verloopt. In een begeleidende brief, verzonden aan de vaste kamercommissie voor ambtenarenzaken, dringen Barbé en Rutten aan op compensatie voor pro vincies als Zeeland, die 'meer dan evenredig zijn getroffen'. Daarbij pleiten ze voor het terugdraaien van voorgenomen reorganisaties of af slankingsoperaties in Zeeland. Ze dragen ook enkele suggesties aan voor nieuwe vestigingen van rijks diensten in Zeeland, met name de Kernfysische Dienst, de Registratie kamer en een nieuwe gevangenis. Tenslotte verzoeken ze om toepassing van de Investerings Premie Regeling voor Zeeland. Eind 1987 waren er bij rijksdiensten in Middelburg nog 1715 banen, in Vlissin gen 1260, in Goes 920. in Terneuzen 420 en in overig Zeeland 950. Het is nog niet duidelijk welke diensten getroffen worden door de afslankingsoperatie bij Rijkswaterstaat. Wel staat al vast dat bij de dienst Getijdewateren 18 ba nen vervallen. Bij het Postdistricts kantoor Middelburg is de verdere af slanking het gevolg van een nieuwe reorganisatie. De centrale diensten zullen op den duur geheel naar Roo sendaal worden verplaatst. De PTT-Telecommunicatie in Goes staat privatisering te wachten. In de afgelopen jaren nam de werkgelegen heid bij deze dienst toe met 30 banen. Nu al is duidelijk dat die toename ge heel teniet zal worden gedaan. De af slanking bij de Rijkspolitie is voor het grootste deel een gevolg van automati sering, voor een kleiner deel een gevolg van het privatiseren van de schoon maakdienst. Bij de douane in Vlissin gen verdwijnen minimaal 15 banen naar Roosendaal. Bij de Raad van Ar beid verdwijnen, onder meer door au tomatisering, ook zo'n 15 banen. De privatisering van het Kadaster kost 8 arbeidsplaatsen. Een vervelende bijkostigheid, aldus Barbé, is het gegeven dat de diensten sector in Zeeland toch al is onderbe deeld. Daar komt nog bij dat niet al leen afslanking van rijksdiensten schering en inslag is, maar dat ook ba nen verloren gaan in andere sectoren van de niet-commerciële dienstverle ning: onderwijs, gezondheidszorg, vakbeweging, gemeentepolitie, lagere overheden e.d. De werkloosheid in Zeeland beweegt zich weliswaar nog onder het lande lijk gemiddelde, maar stijgt vooral de laatste maanden harder dan de lande lijke werkloosheidscijfers. Ook de in dustriële werkgelegenheid, aldus het rapport, is aan het afkalven. Het in wonertal neemt af, waardoor het voorzieningenniveau verschraalt. „Geconcludeert moet dan ook worden dat de Zeeuwse economie en arbeids markt niet zo sterk zijn dat de afslan kingen kunnen worden opgevangen, zoals in Den Haag misschien wordt gedacht". YERSEKE De rijks politie heeft bij vier huiszoekingen bij scho lieren in de leeftijd van 15 tot 17 jaar twee flo bertgeweren (waarvan één zelf gemaakt), een pistool, minstens 1700 patronen en onderdelen van munitie gevonden en in beslag genomen. De in totaal vier ver dachten werden na het opmaken van een pro ces-verbaal weer vrijge laten. Bij de eerste huiszoeking bij een vijftienjarige scholier in Yerseke vond de politie van Reimers- waal een flobertgeweer, een pistool, bijbehoren de patronen en muni tieonderdelen. Tijdens het verhoor bekende de scholier dat hij de wa pens tijdens een vakan tie in het buitenland had gekocht. Met de wapens had hij in de garage van zijn ouders en in het pol dergebied Yerseke Moer geschoten. Hij bekende verder dat hij een deel van de muni tie had doorverkocht aan een 16-jarige mede scholier uit Borssele. Uit verhoor van deze jongen bleek dat hij de munitie had doorverkocht aan een andere, 15-jarige me descholier, eveneens uit Borssele. Bij hem trof de politie een zelfgebouwd afvuurmechanisme van een flobertgeweer, kali ber .22 aan. Ook nam de politie hier nog zo'n tweehonderd bijbeho rende patronen in be slag. De jongeman had het wapen gemaakt op de metaaldraaibank van zijn vader, aan de hand van een voorbeeld in een wapentijdschrift. Bij controle van het zelfge maakte wapen door een vuurwapendeskundige bleek het goed te werken. De doe-het-zel- ver verklaarde dat hij de munitie had gekocht van een 17-jarige inwo ner van Westkapelle. Bij hem stelde de politie van Westkapelle een onder zoek in. Deze verdachte had 1500 patronen, kali ber .22 in huis. SLUISKIL - De Nederlandse Stikstof Maatschappij (NSM) in Sluiskil gaat een nieuwe produktie-eenheid voor gegranuleerde ammoniumnitraat bouwen. Daarmee is iets meer dan 45 miljoen gulden gemoeid. Het is de tweede grote investering, die NSM binnen enkele weken bekendmaakt. Eind februari werd de bouw van een installatie voor het vloeibaar maken van kooldioxide aangekondigd, een investering van ongeveer 16,5 mil joen. De nieuwe produktie-eenheid zal ge bruikmaken van de 'fluid bed' granu latieproces-technologie, die door het researchteam van de NSM zelf werd ontwikkeld en nu in het eigen bedrijf wordt toegepast. De volledig geauto matiseerde installatie wordt gebouwd naast de bestaande granulatie-een heid 3 en vanuit de bestaande contro lezaal bediend. De bouw wordt zoveel mogelijk door NSM zelf begeleid en uitgevoerd. De capaciteit' van de nieuwe eenheid is van dien aard dat de nu nog bestaande produktiebeperkingen worden wegge nomen. De NSM rekent erop dat de nieuwe produktie-eenheid een capaciteitsver hoging, een verhoging van de flexibili teit en kwaliteitsverbetering van het produkt tot gevolg zal hebben. De bouw neemt ongeveer een jaar in beslag; er wordt zoveel mogelijk ge bruik gemaakt van de diensten van be drijven uit de regio. De ondernemings raad heeft positief geadviseerd en de bijbehorende hinderwetvergunning is inmiddels verleend. Sinds 1982 heeft de NSM voor onge veer 1,1 miljard gulden geïnvesteerd in Sluiskil.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 9