naar duurder behanj Gelijke behandelin; ^lang Hoogovens in estduitse bedrijven imw van omstreden rncentrale in lalië toch hervat Windenergiepark Urk mogelijk uitgebreid AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS draadwer q "3 MEIZON BV eurs in dalende lijn Fors meer winst voor Sandoz Olieprijzen stijgen verder INPASSING BENZINESTATIONS en werd 0,2 cent duurder Winkels NA GUNSTIGE ERVARINGEN C \DANKS UITSLAG REFERENDUM Nukem stopt met deel werkzaamheden Winststijging bij Wessanen Kleiner tekort Britse lopende rekening 1TERDAM (ANP) - Binnenkort zullen niet alleen houders van een giromaatpas van de ;i>ank, maar klanten van alle banken die een bankpas met PIN-code bezitten, bij een aantal nmnestations automatisch kunnen betalen. avt BELLEN INFORMATIE OFFERTE Optiebeurs Stemmingsindex Rend, oblig. Beursw. indie. Wisselmarkt Bankpapier Goud en zilver fll ATE^DAG 12 MAART 1988 !dU( tlO (^#;bdAM (ANP) - De behangfabrlkant Sanders signa- ,rt een toenemende vraag naar duurdere behangsoor- fljonderneming heeft de indruk dat haar afnemers in pw 30 september afgesloten boekjaar 1986/87 erin zijn d vooral de betere produkten goed te verkopen, is de nadruk gelegd op goedkoop, wat in onze wel- conomie aan het artikel een onnodig inferieur ima- ft, zo schrijft de directie in het jaarverslag. In het as- nt van Sanders is het aandeel van de echt goedkope volgens de directie bijzonder klein. De positie op de Nederlandse markt is versterkt. Zowel in geld als in aantallen behangrollen gemeten is de omzet ge stegen. Minder fortuinlijk was Sanders met de export. De daling van de dollar belemmerde de uitvoer van behang naar de Verenigde Staten, Canada en Australië en voor de export naar Frankrijk is na het wegvallen van een grote afnemer nog geen voldoende compensatie gevonden. De fabrieksca- paciteit is daardoor niet het gehele jaar volledig bezet ge weest. ilijfl ïtbreiding van ebruik bankpas de week begint de verbouwing geveer 350 betaalautomaten bij tations, verspreid over het hele id, die nu nog uitsluitend geschikt voor betaling met de giromaatpas 9 Postbank. Per week worden on- 35 automaten aangepast, aldus kendmaking van Shell, te benzinestations volgen over »t a te lange tijd en tegen het einde inh :t jaar moeten 1000 stations zijn ^Hust met betaalautomaten, zo heeft een woordvoerster van de Raad voor het Betalingsverkeer vrijdag des gevraagd meegedeeld. De raad vanhet betalingsverkeer omvat alle banken behalve de Postbank. Er loopt al een proef bij benzinesta tions in de regio Tilburg/Eindhoven van de Postbank en de overige ban ken. Landelijk is het automatisch afre kenen aan de pomp medio 1986 aange pakt door Shell en de Postbank. AAG (ANP) - De kosten van le- derhoud zijn van midden ja-, ot midden februari met 0,2 pro- estegen, aldus het Centraal Bu ur de Statistiek. Vooral kleding is fruit werden duurder. Daaren- gen .verden vooral verse groenten en goedkoper. Tussen midden fe- 1987 en midden februari 1988 g de prijsstijging 0,5 procent. Niet alleen benzinepompen, maar ook een aantal grootwinkelbedrijven staat te popelen om met automatisch betalen te beginnen. Het wachten is op een gezamenlijk systeem van de Postbank en de andere banken, waar over overleg gaande is. Eenzelfde pro bleem deed zich voor bij de benzine stations, maar in december kondig den de Postbank en de overige banken aan het eens te zijn geworden over een gezamenlijk systeem. Zover is het nog niet voor automati sche betalingen in winkels. Albert Heijn en de Postbank zijn inmiddels, het wachten moe, met een eigen sys teem in zee gegaan. Volgens de woord voerster van de Raad voor het Beta lingsverkeer zullen de banken volgend jaar flink in de richting van het instal leren van betaalautomaten in winkels gevorderd zijn. Bedrijven als De Bijen korf en een aantal supermarktketens willen het systeem graag gaan toepas sen, zo zei zij. In het algemeen wordt automatisch betalen behalve als een service aan de klant ook gezien als een middel om overvallen op benzinesta tions en winkels tegen te gaan, omdat de hoeveelheden kasgeld die die be drijven moeten aanhouden er sterk door kunnen worden gereduceerd. DEN HAAG iANPi Leden van verschillende vrouwen organisaties hebben vrijdag rond het middaguur bij het ministerie van sociale zaken in Den Haag gedemon streerd. De actie was gericht tegen de mededeling van minister De Koning dat zal worden onderzocht in hoe verre op het punt van de sociale zekerheid geen conse quenties hoeven te worden verbonden aan een ook door Nederland ondertekend VN-verdrag. De minister wil zich niet laten dwingen door bepalingen in dit verdrag voor aanpassing van sociale uitkeringen in verband met de gelijke behandeling van mannen en vrouwen. De aanpassing zou Nederland miljarden extra kosten. SSEL (ANP) - De EG-commissie in Brussel heeft Hoogovens bv in IJmui- I egestaan om 50 pet van het kapitaal van Thumann Stahl Service GmbH, hw :lm in Duitsland en de helft van de activa van Hille und Muller KG te Idorf over te nemen. Een woordvoerder van de commissie heeft dat vrij- Brussel meegedeeld, cjann is een staal-handelsbedrijf met ongeveer één procent van de markt. Vlueller is een van de belangrijkste pletterijen in de Bondsrepubliek. Het F betrekt al jarenlang driekwart van zijn staal bij Hoogovens. Volgens de Jiissie versterkt Hoogovens zijn positie op de Westduitse markt met de leéianwinsten, maar krijgt het Nederlandse bedrijf hierdoor nog geen over- Inde positie. HANAU (DPA) - De kernenergiefirma Nukem in Hanau, in de Westduitse deelstaat Hessen, stopt met een deel van haar bedrijvigheid. Op het com plex in Hanau worden voortaan geen brandstofelementen voor onder zoeksreactoren meer gemaakt. Dit hebben de bedrijfsleiding en de mi lieuminister van Hessen, Karlheinz Weimar, vrijdag meegedeeld. Op korte termijn dient Nukem een ver zoek in om „Nukem 1" stil te leggen. Als oorzaak voor het staken van dit deel van haar werkzaamheden noemt de onderneming de zware buitenland se concurrentie. Het bedrijf acht zich niet in staat het marktaandeel terug te winnen, dat verloren is gegaan als ge volg van de stillegging waartoe de re gering in Bonn opdracht gegeven had nadat berichten in omloop waren ge komen dat via deze onderneming nu cleair materiaal geëxporteerd was. Bij onderzoek is niet komen vast te staan dat deze uitvoer werkelijk heeft plaatsgehad. ZWOLLE (ANP) - De ervaringen met het windenergie-project bij Urk zijn zo gunstig dat het Energiebedrijf IJs- selmij studeert op uitbreiding van het complex. Op dit moment bestaat het park voor windenergie uit 25 molens die goed zijn voor tien miljoen kilo wattuur stroom per jaar. Hoeveel mo lens er bij kunnen komen maakt deel uit van het onderzoek dat het energie bedrijf op dit moment instelt. De IJs- selmij heeft dit vrijdag in Zwolle be kend gemaakt. Het windmolen-park op de dijk van de Noordoostpolder is eind november vo rig jaar in gebruik gesteld. Tot voor kort werkte het park alleen overdag, als de molenaar aanwezig was. Zo was het mogelijk eventuele storingen di rect te verhelpen. De molens, die nu op volle toeren draaien, worden thans door een com puter gestuurd en gecontroleerd. Bij te weinig wind of te zware storm worden ze automatisch uitgeschakeld. Ook bij storingen is dat het geval. Bij minder gunstige wind uit noordelijke of zuide lijke richting zorgt de computer er voor dat een bepaald aantal molens wordt stil gezet. Hiermee wordt voor komen dat door windwervelingen be paalde molens ongunstig worden be last. BAZEL (DPA) - Het Zwitserse che mieconcern Sandoz heeft vorig jaar de winst met zestien procent weten te vergroten tot 627 miljoen frank (852 miljoen gulden). De omzet was met 8,98 miljard frank (12,2 miljard gul den) zeven procent groter dan over 1986. Dit heeft Sandoz vrijdag be kendgemaakt. De raad van commissarissen heeft de algemene aandeelhoudersvergade ring een dividendverhoging voorge steld. Het brutodividend op aandelen op naam gaat met vijf frank omhoog tot 110 frank per stuk en dat op partici- patiewijzen wordt met één frank ver hoogd tot 22 frank per stuk. Sandoz gaf vorig jaar in totaal 805 miljoen frank uit aan onderzoek en ontwikkeling. Het aantal werknemers steeg met drie procent tot in totaal bijna 44.000. De moedermaatschappij in Bazel boekte een nettowinst van 173,8 miljoen frank tegen 154 miljoen frank in 1986. De om zet steeg met acht procent tot 2,36 mil jard frank. LONDEN (RTR/UPI) - De olieprijzen op de vrije oliemarkt zijn vrijdag ver der omhoog gegaan. Voor olie uit het Brent-veld in de Noordzee voor direc te levering werd 14,85 dollar per vat (159 liter) betaald, veertig dollarcent meer dan donderdag. Voor levering in mei, de drukst verhandelde termijn, noteerde Brent-olie 15,23 dollar en het was voor het eerst in twee weken dat deze notering weer boven de vijftien dollar kwam. Olie van de kwaliteit Dubai voor direc te levering steeg van 13,05 tot 13,30 dollar en West Texas Intermediate voor april ging van 15,95 naar 16.25 dol lar per vat. De stijging was een voortzetting van de gang van zaken op donderdag, toen berichten over een mogelijke produk- tiebeperking van vijf procent door de OPEC (Organisatie van Olie Exporte rende Landen) de olieprijzen omhoog haalden. OPEC-woordvoerder Audu heeft de berichten tegengesproken, maar dat kon een verdere stijging op vrijdag niet tegenhouden. AMSTELVEEN (ANP) - Het voedings concern Wessanen heeft over 1987 een nettowinst behaald van 80,2 mil joen, zo heeft het bestuur vrijdag mee gedeeld. In 1986 verdiende Wessanen netto 72,7 miljoen. De winst per aandeel steeg van 5 tot 5,37, hoewel het aantal uitstaande aandelen vorig jaar is toegenomen met ongeveer 3 procent. De omzet daalde licht van 3.7 miljard tot 3.6 miljard. De daling was het re sultaat van aan de ene kant een stij ging van de verkochte hoeveelheid goederen met 6 procent en aan de an dere kant verkoop van de Nederlandse vleesbedrijven en daling van de dollar koers. Voorgesteld wordt het dividend vast te stellen op 2,24. Over 1986 keerde Wessanen 2,04 aan dividend uit. Aan gezien al een interimdividend van 0,64 is betaald, bedraagt het slotdivi- dend 1,60. Dat wordt uitgekeerd in contanten of, naar keuze van de aan deelhouders, in ƒ0,52 contant plus 0,10 in aandelen ten laste van de be lastingvrije agioreserve. Het bestuur verwacht dat ook in het lopende jaar de winst per aandeel zal stijgen. LONDEN (RTR) - Het tekort op de lo pende rekening van de Britse beta lingsbalans heeft vorig jaar 1,68 mil jard pond sterling (tegen de huidige koers 5,8 miljard gulden) bedragen, zo heeft het bureau voor de statistiek in Londen vrijdag bekendgemaakt. Het tekort is kleiner dan de 2,69 miljard pond die eind januari als voorlopig cijfer werd genoemd. De financiële markten in Groot-Brit- tannië waren onaangedaan door het nieuws. Deskundigen zeiden dat het tekort gaande 1987 alleen maar groter is geworden doordat de sterke koers van het pond de export heeft bemoei lijkt en doordat de grote vraag van de consument de import heeft vergroot. De vermindering van het herziene te kort is volgens het bureau voor de sta tistiek een gevolg van een beter dan verwachte gang van zaken bij het dien stenverkeer, zoals het toerisme en ver zekeringen. a: laten; b: bieden; di: exdiv.; e: gedaan-bieden; f: laten: gbieden en exdiv.: h: laten en exdiv.; k: gedaan-laten en exdiv.; 1: gedaan-bieden en exdiv. Vorige Laatste Koersen Koersen (DPA) - Het Italiaanse kabinet besloten dat de bouw aan een [eden kerncentrale bij Montalto stro op 100 kilometer ten noor- 'ome wordt hervat. De werk- leden, waren na de ramp in lobyl stopgezet. sultaat van een volksraadple- 1987 was in brede kring gezien 'n categorische afwijzing van lergie door de Italianen. De 'an het referendum liet bepaalde |ijkheden toe om nieuwe kern- tles op te richten. Deze mogelijk- zijn nu door het kabinet van :r Giovanni Goria uitgebuit. Het besluit om de bouw te hervatten had niet de goedkeuring van twee van, de vijf coalitiegenoten. Socialisten en sociaaldemocraten hadden erop gewe zen dat Goria als premier hoogstwaar schijnlijk op zijn laatste benen liep. Enkele weken geleden verzocht presi dent Francesco Cossiga hem tijdens de kabinetscrisis aan te blijven om het begrotingsdebat af te wachten en de begroting aangenomen te krijgen. De socialisten en sociaaldemocraten leg gen dit zö uit, dat Goria daarom geen belangrijke beslissingen zoals over kernenergie kan nemen. Advertentie iiiiiiiiiiiiniiii DRAAD voor VOGELS i h i GAAS PAARDEN 1 DRANGHEKKEN HERKAUWERS PUNTDRAAD en... mensen 1 POSTBUS 8021 -4330 EA MIDDELBURG-TEL. 01180-29353' «STERDAM (ANP) - De Amster- Miste effectenbeurs heeft de week in lende lijn afgesloten. Het Damrak BB1 de ochtenduren een gedrukt eld; te zien. Later moesten veel fond- innog wat verder terug. Dat alles ge- purde bij een toch weer redelijke handel. |ts weinig grote fondsen wisten de f hoger te verlaten. De vaste Inder bleek Wessanen. De hogere iaf over 1987 maakten aanvanke- p Weinig indruk. De koers moest te- ®liaar 67,80 en dat betekende een hjrs van 1,80. Later volgde echter »7ftrerstel en het eind kwam op tffli *^ndere fondsen die een lichte ntV„onden boeken waren Kon. Olie, «u, IOC en Internatio-Müller. 1 ^loor vrijdag 1,40 op 103,30 oplever 1,20 op 114,70. Ook in jjnanciële sector zakten enkele en weg. Zo eindigde NMB 2,20 °P 158,80 en Aegon 2,80 op 70,20. Tussen de een en twee gulden raakten fondsen als Wolters-Kluwer, Nedlloyd, KNP, Bührmann en Pak hoed kwijt. Océ zakte 5 naar 193 en Bols 1,20 op 121. Heineken moest ƒ2,10 terug naar 126,40. De obligatie- markt moest fractioneel terrein prijs geven. Elders leverde de melding van een 25 procent hogere winst door Twentsche Kabel een winst op van 3,20 op 80 en ging Beers, getipt door een beleg gingsblad, 3,50 omhoog naar 103. Nat. Borg trok 6 aan tot 122. Boskalis moest 40 cent prijsgeven op 6 en AC F 2,30 op 48,50. DocData dook 9 omlaag naar ƒ35. Wolff kwam met een winstdaling maar een onver anderd dividend en aanbod drukte tenslotte de koers 3,50 terug naar 55. Twijnstra Gudde verloor 1 op ƒ91,50. De optiebeurs was vrijdag flauw ge stemd. De totale omzet op de EOE kwam uit op ruim 30.000 contracten. Binnenl. aandelen (hoofdfondsen) AEGON 73,00 70,20 Ahold 76.40 75,50 Akzo 104,70 103,30 A.B.N. 41,20 40.70 Alrenta 149,00 149,10 Amev 52,70 51,90 Amro-Bank 66,50 65,90 Ass. R'dam 124,00a 123.20 Bols 122,20 121.00 Borsumij W. 91,70 91,10 Bührm.Tet. 46,40 45,00 C.S.M.cert. 55.70 55.10 Dordtsche P. 200,50 201,50 Elsevier 50,70 49,90 Fokker 25,40 25,10 Gist-Broc. c. 33,50 33,50 Heineken 128.50 126,40 Hoogovens 34.30 34,30 Hunter Dougl. 48,80 47,60 Int.Müller 52,90 53,20 KLM 34,70 34,40 Kon.Ned.Pap. 137,80 136,50 idem div'88 Kon. Olie 217,50 218,30 Nat. Nederl. 58,10 57,70 N.M.B. 161.00 158,80 Nedlloyd Gr. 199.50 197,50 Nijv. Cate 82,20 82,30 Ocë-v.d.Gr 198,00 193,00 Pakhoed Hold. 75.70 74,00 Philips 29.50 29,00 id. div.'88 28,20 27.80 Robeco 90.90 89,80 Rodamco 148,20 148.00 Rolinco 83,80 83.20 Rorento 56,00 56.00 Stork VMF 15.70 15,50 Unilever 115.90 114,70 Ver,Bezit VNU 70,30 71,00 VOC 25.00 25.30 Wessanen 69,60 70.80 Wolt Kluwer 123.40 122.00 Banken.handel 3 industrie 103 4 Akzo 82 111,00 111,00 101'2 ABN K74 104,10 104,10 934 ABN K79 108.30 108.30 9b ABN 74 108.30 108.30 9 ABN ecu 85 102.00 101.50 8b ABN 84 105.60 105.60 8 ABN Kap.73 101.00 101.00 7b ABN 86 105.90 105,90 93 4 AmroK80 109,50 109.30 834 AmroK73 102.00 102.00 8b Amro 73 102.50 102.70 7b AmroK73 100.60 100.60 6b BMH 87 101.30 101.30 8b BqPaK75 102,00 102,50 11 Ceehorn 71 131.00 131.00 7b Hoogov 85 100.40 100.40 7 HunterD.86 96.50 96.50 7 KLM 68-88 100.00 100.00 lib NIB 80 108.70 108.70 8Nat.Ned.F76 99.00 99.00 7b NGU 69 101.00 101.00 7bNGU 73 100.10 100.10, 7 NOB 66-91 102.00 102.00 7 NOB 64-89 100.20 100,20 934 NMB K74 102.80 102.80 8b NMB K76 104.50 104.50 634 NMB bb 85 103.30 103.30 6bNedWatBnk 8 6 98.70 98.70 734 Pakh.73 100.00 100.00 7 Pakhoed 68 99.50 99.50 5 PGEM 58-88 98.00 98.00 6 PGEM 64-89 100.00 100.00 6b Postb. 101.30 101.20 6 Schiphol66 98.90 98.90 8.6 SHV 72 110.70 110.70 8.6 SHV 73 112.50b 112.50b 4 St.Bank. 86 91.00 89.00 6 Unilev. 66 101.50 101.50 7b VMF 69 100.90 100.90 Converteerbare obligaties 5 ABN 85-95 103.50 103.20 8 Asd.R.84-92 101.80 101.90 63 4 Amro 73 100.00 100.00 8b A.I.R.85 108.60 108.60 6b Bobel 86a 86.00 85.20 634Br Mol85 0.41 0.41 6bBührm.73 177.00 177.00 6b Cham 86 89.40 89.40 5 Enraf-N.86 86.20 86.20 7bFurness73 99.40 99.50 6 Hoogov. 85 100.00 100.00 8bHolec85 86.00 85.80 5Hoop Co 87 78.50 78.50 83/4 KNSM 75 9 Meneba 74 73/4 Nutr.72 6b Nijv.85 10 Pont 74-89 6b Rol.67 14SHV81 83/4 Stevin76 8b Volker78 Binnenl. aandelen Aalberts Ind ACF-Holding Ahrend Gr. c Alg.Bank.Ned Asd Opt. Tr. Asd Rubber Amst.Rijtuig Ant. Verff. Atag Hold c Aut.Ind.R'dam BAM-Holding Batenburg Beek, Van Beers Begemann Belindo Berkel's P Blyd.-Will. Boer De, Kon. de Boer Winkelbedr. Boskalis W Boskalis pr Braat Bouw Burgman-H Calvé-Delft c Calvé pref.c Center Pares Centr.Suiker Chamotte Unie Cindu-Key Claimindo Cred.LBN Crown v.G.c Datex Hold. Desseaux Dordtsche pr. Dorp-Groep Econosto EMBA Enraf-N.c. Eriks hold. Frans Maas c. Furness Gamma Holding Gamma pref Geveke El Geveke TH. Giessen-de N. Goudsmit Ed. Grasso's Kon Grolsch GTI-Holding Hagemeyer H.B G HCS Techn Hein Hold Hoek's Mach. Holdoh Hout Holec H A L. Tr. b Holl.Am.Line Heineken Hld Holl.Sea S. Holl. Kloos Hoop en Co Hunter D.pr ICA Holding IGB Holding IHC Caland Industr. My Ing.Bur Kondor Kas-Ass Kempen Beg Kempen Holding Klene's Suik KBB KBB (eert.) Kon.Sphinx Koppelpoort H Krasnapolsky Landre G1 Macintosh Maxwell Petr Medicopharma Melia Int. Meneba MHV Amsterdam Moeara Enim 114,80 103,00 205,00 125,00 100,00 100,60 166,50 100,50 100,50 15,30 50,80 81,50 43,30 35,00 7,90 787,00 330,00 54,30 59,00 123,00 46,50 111,00b 99,50 47,50 415,00 12,80 19,30 122.00 54,80 6.40 3,85 114,80 103,00 210,00 125,00 100,00 100,60 166,50 100,50 100,50 15,30 48,50 81,00 42,70 35,10 7,90 790,00 54,30 59,10 120,00 46,00 103,00 45,00 415,50 12,60 19,50 122,00 54,70 6,00 3,80 610,00b 620,00b 3300,00 3300,00 777,00 765.00 3800.00 3780.00 78,50 77,50 54,00 11,50 62,00 414,80 45,20 48,50 15,20 148,50 195,00 374,00 140,00 109.00 36,00 209,00 36,20 30,80 64,40 6,10 103,50 30.20 72.00 147.00 64,80 78.00 98.50 64.70 118.20 9.30 111,30 117.00 426,00 15,40 835.00 857.00 111.30 1.70 300,00 8.40 2.50 20.40 25.00 14.30 130.00 405.00 32.70 195.50 13.70 54,00 11,50 59,50 414,80 45,00 48,50 15,10 148,00 196,50 383,00 139,00 35,40 210,00 35,80 30.00 63.50 6,10 100.50 29.80 70,00 144,00 66,00 77.50 98.50 64,00 120,00 9,40 108.00 117.50 428.00 15.40 835,00 855.00 108,00 1,70 328,00 8.60 20.40 24.50 13.80 130.00 405.00 32.50 195,50 13.20 1150.00 1150.00 74.50 73.50 72.20 46.10 192.00 94,00 325.00 42,00 525,00 50.00 7.50 53.00 6.60 935.00 71.50 45.80 190.00 94.00 329.00 42.00e 525,00 49.30 7.50 53.00 7.00 940.00 M.Enim OB-cert 12300.00 11900.00 MoolenenCo 31.40 31.20 Mulder Bosk 44.20 45.00b Multihouse 11.50 11.50 Mvnbouwk. W. 395.00 405.00 Idem div'88 Naeff NAGRON NIB NBM Bouw NEDAP Ned.Part.Mij Ned.Springst. Norit Nutricia Oreo Bank c OTRA Palthe Polynorm Porcel. Fles Pronam Proost en Br. Ravast Reesink Riva Riva (cert.i Samas Groep Sanders Beh. Sarakreek Schuitema Schuttersv. Smit Intern. St Bankiers c, Telegraaf De Text.Twenthe Tulip Comp. Tw.Kabel Hold Tw. en Gudde Ubbink Union Fiets. Ver.Glasfabr. Verto Volker Stev. Vredestein VRG Gem.Bez. Wegener's Westhaven Asd Wolters Kluwer Wyers 394,00 230,00 38,10 423,00 8,90 232,00 24,30 8800.00 357,00 150,00 81,20 338.00 113,00 80,00 121,00 113.00 37,50 53,00 56,40 46,50 45,50 42,00 72,50 34,20 1435,00a 92,00 14,10 19,00 256,00 152,00 44,30 76,80 92,50 277,00 22,50 152,50 39,30 25,00 23,90 105,00 136,00 186.00 126,00 42,50 Beleggingsinstellingen ABN Aand.f. ABN Beleg.f. Alg.Fondsenb. Alliance Fd America Fund 294,00 46.80 209,00 11.40 250.00 405,00 39,00 416,00 9,35 225.00 23,50 8800.00 357,00 148,00 81,00 334,00 115,50 80,00 121,00 114,00 37,20 52,50 55,00 46,00 46.00 41,00 72,50 34,00 14,00 19.50 256,50 152,00 45,00 80,00 91,50 277.00 21,50 148.00 41.00 25.00 23,50 103.50 135,00 186,00 124,00 42.00 293,50 46,20 208,00 11.40 248.00 Amro A.in F. Amro Neth.F. Amro Eur.F. Amvabel Bemco Austr. Bever Belegg. BOGAMIJ Delta Lloyd DP Am. Gr.F. Dp Energy.Res. Eng-Holl.B.T.l Equity Mort F. Eurinvesti 1 Eur.Ass. Tr. EurGrFund Hend.Eur.Gr.F. Henderson Spirit Holland Fund Holl.Obl.Fonds Holl.Pac.F Interbonds Intereff.500 Japan Fund MK Int.Vent Nat.Res.Fund NMB Dutch Fund NMB Vast Goed Obam. Belegg. OAMF Orcur Ned.p. Rentalent Bel. Rentotaal NV Rolinco cum.p Sci Tech Technology F. Tokyo Pac. H. Trans Eur F Transpac.F. Uni-Invest Unico Inv F. Unifonds Vast Ned Venture F.N. VIB NV WBO Int. Wereldhave NV 84,60 53,40 53,80 93,00 50,00 26.50 110,00 31,30 21,90 32,00 1200.00 55.70 45.00b 3.80 39.50 129.00 63.30 49,80 125.80 88.30 555.00 30.30 45,20 54.00 1170,00 27,60 35,00 163,50 10.20 44,50 1314,90 29.70 108,80 17.95 15.60 222.50 56.90 459.00 142.00 81.00 22.30 109.50 38.50 83.70 71.50 200.50 Orig. n.amerik. aandelen Allied Signal Ind 32.00 Amer. Brands 45.50 Amer. Expres 27,60 abn akzo akzo amev amev dfl dfl els els els eoe eoe goud gist gist gist. gist gist hoog hoog hoog hoog kim kim kim kim kim kim natn natn natn phil phil phil phil phil phil phil phil olie olie olie olie olie olie unil unil unil unil apr apr jul apr jul sep mrt apr apr apr mrt apr mei apr apr jul jul apr apr apr jul jul apr apr jul jul okt apr apr apr jul apr apr apr jul jul jul apr okt apr apr apr jul apr okt apr o91 jul jul basis prijs 40.00 110.00 110.00 60.00 50.00 200.00 180.00 40.00 45.00 50,00 200,00 200.00 460.00 30.00 35.00 27.50 35.00 30.00 30,00 35.00 27.50 40.00 35.00 40.00 35.00 40.00 40.00 30.00 55.00 60.00 60.00 25.00 27.50 30.00 25.00 30.00 35.00 27.50 30.00 210.00 220.00 230,00 230.00 210.00 200.00 130.00 100.00 100.00 110.00 90 38 36 38 61 500 100 84 26 104 28 207 25 56 34 42 29 32 49 70 26 50 34 44 30 25 28 48 37 42 30 32 33 43 66 37 33 124 35 139 153 50 32 64 94 50 vorige koers 1.90 2.50 4.80 1.10 5.40 1.90 0.10 11.20 6.20 2.30 1.90 6.80 8.10 4.40 1.80 6.20 3.00 0.70 4.90 1.80 7.50 1.60 1.30 0.40 3.00 1.20 1.60 0.40 4.60 1.40 2.60 4.50 2.50 1.00 4.60 1.60 0.70 1.00 3.70 9.50 3.50 1.00 2.90 2.70 8.00 0.50 31.20 2.50 5.50 6.00 3.00 0.70 4.30 1,50 7.00 1.60 1.20 0.30 2.70 1.20 1.60 0.50 3.80 1.50 2.50 4.30 2.20a 0.80 4.30 1.60a 0.70 1.10 3.70 10.00 3.80 1.00 3.10 2.30 7.70 0.40 30.60 2.80 6.20 84,60 Am.Tel.& Tel. 28,40 28,20 53.20 Ameritech 91,20 90,00 53,80 Amprovest Cap. 135,00 135,00 91,70 Amprovest Inc. 232,00 232,00 50.00 ASARCO 25,10 24,60 22.80 Atl. Richf. 75,50 75.70 111.00 BAT Industr. 4.50 4,50 31,10 Bell Atlantic 68.80 67.50 21,40 BellCanEnterpr 37.20 37,30 31.75 Bell Res.Adlr 1,50 1,50 1200,00 Bell South 38.50 38,10 55.70 BET Public 2.52 2,57 47.00b Bethl. Steel 22.00 21.20 3.80 Boeing Comp. 47.50 46,90 39.90 Chevron Corp. 44.40 45,00 128.90 Chrysler 25.30 24.25 62.50 Citicorp. 21,00 19.60 49.30 Colgate-Palm. 44,25 43.00 125,80 Comm. Edison 28,30 28,10 88,30 Comp.Gen.El. 235,00 234,00 555,00 Control Data 28,00 27,00 30,00 Dow Chemical 88,20 86,50 45,00 Du Pont 86,80 85,00 53,00 Eastman Kodak 43,40 41,70 1150,00 Elders IXL 4,00 27,20 Exxon Corp. 41.80 41,50 35,00 First Paclnt 1,30 162,30 Fluor Corp. 18,05 18.30 10,20 Ford Motor 45,00 42,80 44,40 Gen. Electric 44,00 43,50 1315,30 Gen. Motors 72.50 69,70 29,70 Gillette 39.25 39.25 108,80 Goodyear 61,00 59.50 17.95 Grace Co. 27,50 17.50 Honeywell 65,80 65,30 222.50 Int.Bus.Mach. 115.50 113,25 56.00 Intern.Flavor 50.00 49.00 446.00 Intern. Paper 45,90 43,60 140,00 ITT Corp. 46,70 46.50 81,50 Litton Ind. 84,00 83,50 22.00 Lockheed 44,30 42,80 109.70 Minnesota Mining 58,00 58,00 37,50 Mobil Oil 41,00 43,00 83.70 News Corp Aus$ 12,20 71.50 Nynex 67,00 65,50 200,50 Occ.Petr.Corp 26,50 26.50 Pac. Telesis 28,20 27,60 Pepsico 34,75 34,30 Philip Morris C 93,00 92,75 32,00 Phill. Petr 15,70 15,20 46,00 Polaroid 34,70 33,30 27.00 Quaker Oats 46,00 45.25 RJR Nabisco 53,00 51,50 slot- koers Saralee 43.50 41,50 Schlumberger 34,60 35,20 Sears Roebuck 38.60 38.00 1.50 Southw. Bell 36.90 36.10 2.00 Suzuki iyen» 676.00 669,00 4,30 Tandy Corp. 40,70 39.50 1.00 Texaco 45,60 44.50 5.30 Texas Instr 55,50 52.80 1.50 TI.PEur. 1.33 1.35 0,10 Union Carbide 24,90 25.00 10.50 Union Pacific 64.00 61.50 5.60 Unisys 36.80 34,70 2,00 USX Corp 33.50 32,20 2.40a US West 53,90 53,10 6.80 Warner Lamb. 75,00 73,80 8.80 Westinghouse 52.50 50,70 4.20a Woolworth 45.70 44.30 1.80 Xerox Corp. 58,30 57.50 Certificaten buitenland AMAX Ine Am. Home Prod ATT Nedam ASARCO Ine Atl. Richf Boeing Corp. Can. Pacific Chevron Corp. Chrysler Citicorp. Colgate-Palm. Control Data Dow Chemical Eastman Kodak Exxon Corp. Fluor Corp Gen Electric Gen. Motors Gillette Goodyear Inco I B.M Int. Flavors ITT Corp Kraft Inc Kroger Lockheed Merck Co. Minn Min. Pepsi Co. Philip Morns C 35.00 35,00 153.10 51.30 50.50 35.00 140.50 139.00 89.00 88.50 34.00 32,50 80.00 - 47.00 45.00 40.00d 33.50 81.50 79.00 47.00 46.00 162.00 159.00 80.00 77.00 79.50 76,00 32.50 32.50 82.00 78,00 135.70 126,00 73.00 71.50 112,50 110.00 43.10 41.00 216.00 210.00 8.50 84.00 83.50 101,70 97.50 56,00 55.00 83,00 80.00 308.00 300.00 109.00 107.00 65.00 61.00 176.00a 172.00 Phill. Petr. Polaroid Procter G. Quaker Oats Schlumberger Sears Roebuck Shell Canada Tandy Corp. Texas Instr Union Pacific Unisys Corp USX Corp Varity Corp Westinghouse Woolworth Xerox Corp. Certificaten buitenland Deutsche B. 427,00 DresdnerB. 248,00 Hitachi (500) 900,00 Hoechst 256,90 Mits.El.(500) 400,00 Nestlé 8425,00 Siemens 389,00 Warrants Akzo AMRO warr. Asia Pac Gr F Bever Bel. Bogamij Falcons Sec. Honda motor co. K.L.M. B K.L.M 85-92 MK Int. Vent. Nat.Nederl. 76 Nat Nederl 78 Philips Gem.B Philips 85-89 St.Bankiers a St.Bankiers b Binnenland (niet officieel genoteerd) Bredero aand. Bredero eert. Bredero warr 11 Bredero Breev. aand. Breev. eert Leidsche Wol LTV Corp. Rademakers RSV. eert 7VB RSV 69 Afgifteprijzen funds (Ned.) 27,80 26,00 61,00 55,00 151,70 78,00 78,00 64,00 62,00 71.00 71,00 55,00 55,00 74,00 73,00 102,50 99.00 118,00 115.00 67.00 - 59,00 61.00 4,50 - 98.00 92,00 83.00 80.00 109,00 107.00 425,00 248,00 900,00 258,00 400,00 373,00 23,30 22,30 5,90 5,60 4,05 4.05b 0,70b 0,60a 8.20 7,50 11,50 12,00 1030,00 1030,00 27,00 14,50 111,50 108.00 0,75e 0.85b 1910,00 1910.00 1620,00 1600,00 0,78 0.73 88,00 83,00 3,10 3,00a 3,70 3,70 6,30 6,50 3,10 3,20 0.21 0,12 1.70 1,70 5,00 5.00 2.20 2,00 14.30 14,30 3,40 3.40 30.00 30,00 1,45 1,50 65,00 65.00 ABN bel pool ABN obl fonds AMRO aand.f. AMRO aand.comb AMRO obl.comb. AMRO obl.fonds Austrabel A Austrabel B Belegg.f. vd7 Bemco dyn.beh. Bemco Jap.wa. Bemco rendem. Citi mgf USD Citi mgf Euro ECU fund A ECU fund B Rabo aand f Rabo obl.fonds E&L vgf vastr E&L vgf depos. E&L vgf akt.b. E&L vr.valuta E&L vgf aand E&L vgf oblig. E&L vgf komb E&L vgf vastg E&L vgf aandll E&L vgf uiterb E&L vgf a.f.bz Esmeralda Holl sel.f. Holl Int.Rente Holl.stall rek Jade Fonds Kestrel (Stgi Mint (US dlri Optimix Rentabel Uiterboei Unifonds v.k. 140,97 61,61 417,26 259.26 180.44 182,15 713,80 1299,50 18,11 153,20 432,80 109.40 1087,45 892.39 529.96 598.50 43.08 50.85 25.09 17,09 32,35 16,35 12,83 14,94 11.78 13.26 9.46 10.49 9,91 136.65 64,30 50,65 101.85 121,33 11.27 33,85 268.55 495.53 95.09 23.90 l.k. 140,20 61,67 417,96 258.47 180,12 182,07 714,10 1299,40 18.00 153.20 432.80 109 40 1087.31 893,66 532.81 601.72 50.89 42.75 25.11 17.10 32.38 16.56 12.85 14.96 14.97 13.26 9,43 10.46 9,91 136,36 64.25 50,70 101.86 120,80 11.27 33.85 268.80 495.92 94.83 23.70 algemeen internation lokaal fin.instell alg. banken verzekering niet-financ industrie transp opsl 82,80 85,30 82,20 80,50 79,70 82,00 82.50 81,50 94.90 82,00 84,70 81,40 79,40 78.80 80,70 81,80 80,70 94,00 index (1975=100) staatsleningen -looptijd 3-5 jr -looptijd 5-8 jr -5 langstlopende bng-leningen bankleningen 119,30 119,30 5.80 5.80 5,54 5,77 5,99 6,29 5,61 5,54 5,78 6,01 6.29 5,61 intern, concerns handel, ind., div. scheep- en luchtv. bank, kred.. verz. overige lokaal algemeen lokaal algemeen 256,60 255,90 258,20 255,10 126.60 1-25,30 389.60 381,20 349.20 349,60 279.70 275.60 257.40 255.50 Verkoop- Aankoop Amer dollar 1.86375 86625 Brits pond 3,4515 4565 Duitse mark 112,410 460 Franse frank 32,970 020 Belg. frank 5,3665 3715 Zwits. frank 136,235 6,285 Japanse yen 146,560 6,660 Ital. lire 15,095 145 Zweedse kroon 31,540 590 Deense kroon 29.350 400 Noorse kroon 29.560 610 Canad. dollar 1,48525 48775 Oost. schill 15.991 6,001 Iers pond 2.9960 3,0060 Spaanse pes 1,3600 4600 Gr drachme 1,3575 3675 Austr.dollar 1.3575 3675 Hongk.dollar 23.80 24.05 Nieuwz.dollar 1.2475 2575 An till, gulden 1.0325 0625 Surin. gulden 1.0325 0725 Saudische rial 49.60 49.85 Ecu gulden 2.3220 3270 AMSTERDAM (ANP) De advies- koersen (aan- en verkoopprijzen) voor buitenlands bankpapier gel dend te Amsterdam op de volgende werkdag luidden gisteren; Amer.dollar Brits pond Belg frank (100) Duitse mark (100) It. lire (10 000) Port. esc (100) Can. dollar Franse fr. (100) Zwits. ff (100) Zweedse kr (100) Noorse kr. (lOOi Deense kr 1001 Oost.schill (100) Spaanse pes (100) Griekse dr. 100) Finse mark (100) Joeg. dinar (100) Iers pond AMSTERDAM (ANP) De goud en zilverprijzen zijn gistermiddag als volgt vastgesteld: Goud; onbe werkt 26 400-26.900, vorige 26.380- 26 880: bewerkt verkoop 28.500 la ten. vorige 28 480 laten. Zilver on bewerkt 345-415. vorige 350-420; be werkt verkoop 460 laten, vorige 460 laten. Verk. - Aank. 1,81 1,93 3,29 3,59 5,21 5,51 110,25 114,25 14,25 16,25 1,20 1,60 1.43 1,55 31.75 34.75 134.00 138.50 30.00 33,00 27.75 30.75 27.75 30,75 15.80 16,30 1.54 1.79 1.20 1,60 44.75 47,75 0.07 0,21 2.84 3,14

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 7