RUR niet bij de marine Vitale uitputting vaak voorbode hartinfarct Kabinet: gemeenten gaan og-belasting voortaan op zelfde manier berekenen Opzeggen VN-ver drag is ingewikkeld kwestie Forse bezuinigingen moeten Suriname er bovenop helpen ieen salaris imbtenaren Panama rouwen en inderen in angladesh verhandeld Goria biedt ntslag aan Lange straffen geëist voor roof Postbank Olifant doodt reservist in Krügerpark VAGE REGERINGSVERKLARING Michael Jackson eredoctor VVDM klaagt 'schrikbewind' militairen aan Twee doden op helikopterschip van prins Andrew Nederland blijft in vredesmacht Sinaï Oplosbare plaatjes inplaats van metaal bij botbreuken Lubbers eens met burgemeesterspost Brokx in Tilburg PZC/ binnen-buiten land D NEEMT BRITS IDEE OVER Minder nieuwbouw CONLUSIE ONDERZOEK BIJ AMBTENAREN FIAT OVERIGE ONDERTEKENAARS VEREIST Overheid Uitnodiging ATERDAG 12 MAART 1988 Ie.V HELDER (ANP) - Sprekend namens de marinelei- ng heeft vice-admiraal J. van Renesse geweigerd het ronica-programma RUR te laten opnemen aan boord n een marineschip. Het verzoek van Veronica was infor meel aan de marine gedaan via een Helderse bemiddelaar, ftlgens de voorlichter van de commandant zeemacht Ne- >riand, H. Cornelje, was de marine niet bereid het voor de I jnamen geschikte bevoorradingsschip Zuiderkruis enke- dagen uit een belangrijke oefening terug te trekken, om it er van het programma nauwelijks promotie voor de ma fte te verwachten valt. „De presentator en zijn gasten zijn I ijwel permanent in beeld en van de marine zouden de kij- I >rs weinig te zien krijgen", aldus de woordvoerder. Ook leven er bij de voorlichter twijfels of de bij de marine dienende prins Maurits toestemming zou krijgen als gast in het programma het woord te voeren. Daarnaast was de ma rine niet gelukkig met de wens een vrouwelijke adelborst voor het programma uit te nodigen. „Wij hebben volstrekt geen behoefte aan een nieuwe discussie over de rol van vrouwen bij de marine", aldus.Cornelje. Ook bleek onlangs bij een andere gelegenheid dat vrouwe lijk marinepersoneel geen aparte publiciteit wenst. Ten slotte zat de marine ook niet te wachten op de verwachte woordspelingen over de aanduiding adelborsten, „hoewel ons vrouwelijk personeel zeer alert op de bekende kwink slagen weet te reageren," aldus de marine-voorlichter. uur der moet zijn uis kunnen kopen ONDEN/DEN HAAG (GPD) De VVD wil dat huurders van oningwetwoningen de mogelijkheid krijgen het huis waar ze wonen te kopen. De prijs zou gelijk moeten zijn aan de waar- te in bewoonde staat. Dat is ongeveer tweederde van de leeg- liaarde. Onderzoek heeft uitgewezen dat een derde van de Buurders wel een eigen huis zou willen hebben. Ie WD meent dat de regering That- waarde van woningen verdrievoudig Ëier goede ervaringen heeft opgedaan Bet de verkoop van sociale huurwo- mingen. Vooral in electoraal opzicht reeft de verkoop van gemeentewonin- en de regering Thatcher geen win neren gelegd. Het heeft de conserva- feve partij naar schatting 1 miljoen temmen opgeleverd, lot nu toe zijn in Engeland een mil- |en gemeentewoningen in particulie- in handen overgegaan. De VVD -nkt in ons land een bescheiden be- n te maken met 15.000 woningwet- joningen per jaar. (e aankoop van gemeentewoningen is ioral in Londen en het welvarende idoosten van Engeland succesvol weest omdat daar de prijzen van iopwoningen enorm zijn gestegen, enige Brit die zijn huurhuis heeft ingekocht heeft daar fantastische nsten mee geboekt in een tijd dat de (Van onze correspondent EXICO Meer dan 150.000 ambte- iren en schoolmeesters in Panama ijgen deze week geen loon. Het be- fnd van generaal Manuel Antonio iriega heeft aangekondigd dat het |et in staat is om de salarissen uit te fren. 'geringswoordvoerders hadden eer- ;r laten weten dat leger en politie wel juden worden betaald. Soldaten op :aat ontkenden echter dat ze giste- |n, op de officiële betaaldag, geld zou- !n hebben gekregen, idertussen staat Washington op het int om de economische strop rond de ;k van de van drugs-smokkel, moord corruptie beschuldigde Noriega ig strakker aan te trekken. President ragan wil de voor de deur staande |aandelijkse betalingen inzake het ibruik van het Panama-kanaal (7 jiljoen dollar) en de Panamese olie- pplijn (10 miljoen dollar) bevriezen. [DHAKA (RTR) - In Bangladesh zijn [honderden vrouwen en kinderen over tóe grens gesmokkeld en verkocht als prostituees en als leveranciers voor 'gaantransplantaties. Dat hebben geringsfunctionarissen vrijdag ver- _aard in de Bengalese hoofdstad Dhaka. ie grenswachten zijn in hoogste staat pn paraatheid gebracht, aldus de Hnetionarissen. In de afgelopen veer- |en dagen zouden meer dan 120 vrou- ien en kinderen zijn gered en min- lens 12 smokkelaars van mensen zijn jèarresteerd. Zij zouden de politie [nebben bekend dat de kinderen in In- ■1l V00r 'e^s meer c'an honderd gulden Pforden verkocht en vervolgens ver moord. Met name hun nieren zouden 3ls organen voor transplantatie wor den doorverkocht. de of zelfs nog sterker in prijs steeg. Veel minder gelukkig waren mensen in minder bedeelde streken van Groot HOOGHALEN (GPD) Net opgeko men militairen bij de IBC-Van Heutz- bewakingscompagnie in Hooghalen worden keer op keer geintimideerd. Dat vindt de soldatenvakbond VVDM, die er ook zeer boos over is dat haar vakbondsrechten in het legerkamp Hooghalen herhaaldelijk worden aan getast. Vorige week zou aan enkele be stuursleden van de soldatenvakbond de toegang tot de kazerne ontzegd zijn. Zij hadden de Landmachtorder, waar in de vakbondsrechten omschreven zijn, in de hand. De VVDM spreekt van een schrikbe wind dat in Hooghalen zou heersen. De klachten over de intimidatie betreffen de volgende punten. De recruten moesten de eerste week van opkomst tot elf uur 's avonds in plaats van tot negen uur een programma afwerken; zij mochten niet van het kazerneter rein af, ofschoon al in 1974 nachtper missie is ingevoerd; zij moesten na de dienst verplicht hun uniform aanhou den; ze moesten 's morgens in plaats van om half zeven al om zes uur uit de veren en dienden op zondagavond voor 24.00 uur in plaats van op maan dagochtend bij het ochtendappèl van weekendverlof terug te zijn. Brittannië zoals het noorden en noord oosten. Daar is de waarde van het ei gen huis weinig of in het geheel niet ge groeid. Een groot aantal mensen heeft zich hier met de aankoop van hun huurhuis danig in de nesten gewerkt. Velen hebben de sleutels van hun huis al weer moeten inleveren bij hun hypo theekbank om vervolgens weer bij de gemeente aan te kloppen voor een huurwoning. Maar die mogelijkheden zijn nu sterk verminderd. Het zijn juist de betere huurwoningen die in parti culiere handen overgaan zodat het wo ningenbestand van de gemeenten zich tegenwoordig beperkt tot kleine flats in grauwe woonkazernes. De massale verkoop van huurwonin gen heeft er ook toe geleid dat de nieuwbouwactiviteiten van de ver schillende gemeenten zo sterk zijn te ruggelopen dat er nu in deze sector voor twee/derde minder gebouwd wordt. Met als gevolg dat het reservoir van de gemeentelijke huurwoningen thans sterk gereduceerd is. LISSABON (DPA) - De Britse konink lijke familie wordt plotseling door pech achtervolgd. Terwijl prins Char les donderdag in Zwitserland ternau wernood aan een sneeuwlawine ont kwam, deed zich aan boord van het Britse marinehelikopterschip "Enga- dine", waarop prins Andrew werk zaam is als instructeur, een ongeluk voor dat aan twee piloten het leven kostte. Een toestel van het schip stort te op 90 kilometer voor de Portugese Cabo da Rocas in zee en trok beide vliegers mee in de diepte. DEN HAAG (ANP) - Er blijkt toch nog een nieuw soort waterkever (foto) te zijn. Hij werd ontdekt door de hoofdconservator biologie van het Mu seum in Den Haag, drs. Arno van Berge Henegouwen. Hij heeft het beest je Hydrochus megaphallus genoemd, omdat de penis bij de mannetjes zeer groot is. Deze is twee keer zo groot als die van verwante soorten. De vondst van de conservator is bijzonder opmerkelijk, omdat de fauna van Europa zeer uitputtend is onderzocht en beschreven. Het dier komt op verschillende plaatsen in Nederland en ook in het buitenland voor, maar tot nu toe hebben biologen in de gehele wereld er over heen gekeken. Van Berge Henegouwen trof de nieuwe soort voor het eerst aan in een slootje in de uiterwaarden van de Waal bij Neerijnen in Gelderland. Dit gebeurde tijdens een onderzoek van een groep wetenschappers van enkele universiteiten en musea, samen met amateur-entomologen. Doel van dit onderzoek was te komen tot de uitgave van een nieuw, bijgewerkt hand boek van de Nederlandse waterkeverfauna. De bioloog heeft over zijn vondst een publikatie geschreven in een En gels wetenschappelijk tijdschrift. HARDERWIJK (ANP) Het gisteren op het strand van Ameland aangetroffen jonge bruinvisje is liefderijk opge- nomern door verzorgers van het Harderwijkse Dolfinarium. Op de foto wordt de met zinkzalf i tegen uitdroging en infecties) ingesmeerde vis onderzocht. UTRECHT (GPD) Zogeheten vitale uitputting gaat nogal eens vooraf aan een hartinfarct. Het is een toestand van vermoeidheid, gebrek aan ener gie en algemene verslagenheid, die optreedt bij mannen die langdurig worstelen met een probleem dat ze niet de baas kunnen. Dit bleek uit een onderzoek dat medisch psycholoog prof. dr. A. P. W. M. Appels van de Rijksuniversiteit Limburg hield on der circa 3900 ambtenaren in Rotter dam. Hij meldde zijn bevindingen vrijdag op een congres van de Neder landse hartstichting. In het onderzoek werden 3900 Rotter dams gemeente-ambtenaren (van 39- 65 jaren) vier jaar lang gevolgd. Onder hen die bij het begin van het onder zoek geen oud of bestaand hartlijden hadden, kwamen 59 hartinfarcten voor. Deze mannen (vrouwen maken veel minder kans op infarcten) bleken veel vaker tekenen van vitale uitput ting te vertonen dan de anderen. Geconstateerd werd dat vitaal uitge putte mannen ruim twee keer zoveel kans op een infarct hebben binnen vier jaar dan „vitalen". Met dit onderzoek werd meer aandacht besteed aan een verschijnsel als „gevoelens van onge wone vermoeidheid en malaise". Dat is een van de directe voortekenen van een hartinfarct, naast pijn in de borst en kortademigheid. Tot dusver waren de oorzaken van dergelijke vermoeid heid onbekend. Kenmerkende elementen waren ver der toegenomen prikkelbaarheid en het gevoel al bij het ontwaken uitge put te zijn, ook al had men redelijk goed geslapen. Of het werkelijk het einde van een stressontwikkeling is, weet Appels niet zeker. Wel is gecon cludeerd dat stress in dergelijke geval len ook vaak door problemen in het ge zin ontstaat. Dat niet alleen „het werk" de problemen veroorzaakt, bleek uit gesprekken met ambtenaren en hun partners. Uit ander onderzoek bleek dat roken en overmatig koffieverbruik bij man nen die een infarct kregen vaker voor kwam dan bij anderen. Volgens me disch psycholoog drs. P. R. J. Falger leden deze mensen onder ernstige conflicten met de kinderen, langduri ge huwelijksproblemen, chronische financiële problemen, niet gereali seerde promoties, bedrijfssluiting en langdurig overwerk. DEN HAAG (GPD) De gemeenten zullen in de toekomst de onroerend- goedbelasting (ogb) allemaal op de zelfde manier moeten berekenen. De verschillende 'grondslagen' voor de ogb die gemeenten nu mogen hante ren, verdwijnen. Het kabinet heeft dat vrijdag besloten. Maatgevend DEN HAAG (ANP) - De ministerraad heeft vrijdag besloten de Nederlandse deelname aan de multinationale vre desmacht in de Sinai te verlengen tot april 1990. Er zijn 117 Nederlandse mi litairen gelegerd. De internationale waarnemers verblij ven sinds april 1982 in de Sinai. In prin cipe wordt elke twee jaar een besluit over voortzetting van de deelname ge nomen. De Nederlandse eenheid wordt gevormd door militairen van de marine, landmacht, luchtmacht en marechaussee. voor de belasting zal in de toekomst niet meer de oppervlakte zijn, maar de economische waarde van het on roerend goed. Het kabinet heeft vijftien miljoen gul den beschikbaar gesteld om de over gang soepel te laten verlopen. De ge meenten die de ogb nu berekenen op basis van de oppervlaktegrondslag, mogen dat nog vijf jaar blijven doen. De vrijstelling van onroerend-goedbe- lasting voor cultuurgronden, land- en bosbouwgronden blijft gehandhaafd. Een commissie die het kabinet advi seerde over de vereenvoudiging van de gemeentebelastingen, wilde die vrij stelling schrappen. Het advies om een recreatiebelasting in te voeren, heeft het bij het kabinet evenmin gehaald. Wel worden de baat- en bouwgrondbe lasting samengevoegd. Het huidige toezicht van de Kroon op de gemeentelijke belastingverorde ningen verdwijnt. Daarvoor in de plaats komt toezicht door Gedepu teerde Staten wanneer de gemeente gebruik maakt van standaard-veror deningen. GRONINGEN (ANP) - De metalen pla ten die nu nog worden gebruikt bij de genezing van ernstige botbreuken kunnen op korte termijn worden ver vangen door oplosbare plaatjes en schroeven. Onderzoekers van het Academisch Ziekenhuis en de Rijksu niversiteit Groningen hebben dat ontdekt. Door deze vinding wordt een zoge naamde verwij deroperatie, waarbij de metalen plaatjes en schroeven verwij derd moeten worden, overbodig. Met name voor botbreuken in het gezicht is dit een grote verbetering, zo schrijven de onderzoekers drs. R. Bos van de af deling mondziekten en kaakchirurgie van het AZ en prof. dr. A. Pennings van het laboratoriumvoor Polymeerche mie van de Groninger universiteit. De plaatjes die de metalen kunnen vervangen zijn gemaakt van poly- melkzuur. Deze stof komt ook in het li-' chaam voor en wordt dus als „lichaam seigen" ervaren. Ontstekingen zoals die bij gebruik van metalen plaatjes nog wel eens voorkomen worden door gebruik van polymelkzuur vrijwel uit gesloten. Deze plaatjes kunnen niet bij alle soorten botbreuken worden ge bruikt, maar breuken bij de hand, het jukbeen, de elleboog of de pols kunnen er volgens de onderzoekers goed mee worden genezen. DEN HAAG (ANP) - De officier van justitie bij de rechtbank in Den Haag, mr. A. Dekkers, heeft vrijdag één keer acht, twee keer zes en één keer vijf jaar cel geëist tegen vier mannen die betrokken zouden zijn geweest bij de overval in mei 1987 op een hoofdvesti ging van de Postbank aan het Spaar- neplein in Den Haag. Er werd zeven ton buitgemaakt. Daarvan is vrijwel niets teruggevonden. „Allemaal opge maakt aan feestjes en andere flauwe kul!", brieste de officier. Drie met bivakmutsen gemaskerde bendeleden maakten 's ochtends om streeks half drie een raam van het bankgebouw open. Ze kropen naar binnen en slopen naar de portiersloge. De drie bewakers zaten daar naar een videofilm te kijken. Ze werden overval len, met wapens bedreigd en kregen ie der twee vuilniszakken over het hoofd getrokken. Vervolgens werden ze ge boeid en op het herentoilet aan de kraan vastgebonden. Die ruimte werd door de overvallers volgespoten met traangas, terwijl één van de drie slachtoffers nog een extra dosis traan gas onder de zakken over zijn hoofd ge spoten kreeg. De officier stelde dat de psychische schade die de bewakers hebben opge lopen „buitengewoon groot" moet zijn. Nadat de bewakers waren uitge schakeld, werd de kluis aan de zijkant opengehakt. Pas maanden later wer den de eerste aanhoudingen verricht. Eén van de overvallers, de 33-jarige W. H. uit Zoetermeer, was als bewa ker in het gebouw werkzaam geweest. In 1981 haalde hij in die hoedanig heid, met behulp van een reservesleu tel, al eens 130.000 gulden uit de kluis. Dat is pas na zijn aanhouding in ver band met de overval 1987 uitgeko men. De rechtbank doet 25 maart uit spraak. DEN HAAG (ANP) - De conclusie van de parlementaire enquêtecommissie bouwsubsidies dat oud-staatssecreta ris Brokx onverantwoord heeft ge handeld, doet niet af aan diens be stuurlijke kwaliteiten. Dat heeft pre mier Lubbers vrijdag desgevraagd gezegd. Lubbers sloot zich aan bij de mening van CDA-fractieleider De Vries dat Brokx nog altijd een geschikte kandi daat is voor een bestuurlijke functie. Brokx - indertijd door De Vries tot af treden gedwongen - heeft gesollici teerd naar het burgemeesterschap van Tilburg. JOHANNESBURG (DPA) - In het nationale Krügerpark in Zuid- afrika aan de grens met Mozam bique is een reservist van het Zuidafrikaanse leger door een olifant aangevallen en zo zwaar gewond dat hij overleed voor men bij een ziekenhuis aan kwam. Naar een legerwoord- voerder in Pretoria vrijdag mee deelde verjoegen andere solda ten het dier, maar vpor de 27-ja- rige reservist was het te laat. In het Krügerpark, dat met zijn 20.000 vierkante kilometer half zo groot is als Zwitserland, heb ben ongeveer 8.000 olifanten hun woongebied. Aanvallen op men sen door deze en andere wilde dieren komen maar betrekkelijk zelden voor. )ME AFP/RTR) - De Italiaanse pre- ier Giovanni Goria heeft vrijdag on- -Jrwacht zijn ontslag aangeboden, na Brhitte debatten tijdens de kabinets- prgadering. §t besluit dat werd bekendgemaakt for minister van gezondheidszorg |ho Donat-Cattin, volgde op een bot- TPg' tussen christen-democraten en acialisten over de kerncentrale Mon- Ito di Castro, bij Rome. De premier 'gaf zich onmiddellijk na de bijeen- 'mst naar het Quirinaal, het paleis n de president, om het staatshoofd |t aftreden van zijn regering aan te •den. t einde van het kabinet-Goria werd glang verwacht omdat er voortdu- id onenigheid is tussen de vijf partij die de centrum-linkse regeringscoa- le vormen. Goria zou na de laatste sis in februari het kabinet in stand uden tenminste tot de begrotings- zou worden aangenomen. Dat is nderdag in het parlement gebeurd. an verwachtte vervolgens geen nieu- cnsis meer tot medio maart, wan- F een Italiaans-Spaanse top wordt louden in Turijn. ar na de debatten over de begroting jsioot het kabinet door te gaan met oouw van de kerncentrale Montalto 31 Castro. DEN HAAG (ANP) - Het is zeer inge wikkeld om het VN-verdrag tegen dis criminatie op te zeggen. Juridisch is de enige mogelijkheid daartoe dat al le andere 88 partijen die het verdrag hebben ondertekend met opzegging instemmen. Dit zei een woordvoerder van het mi nisterie van buitenlandse zaken vrij dag. Dit ministerie onderzoekt met de departementen van sociale zaken en justitie de mogelijkheden van opzeg ging of aanpassing van dit verdrag voor burgerlijke en politieke rechten. Het Bupo-verdrag heeft door rechter lijke uitspraken gevolgen voor de so ciale zekerheid in ons land, omdat het vrouwen recht op gelijke behandeling geeft. Dat kan de staat eenmalig zeven miljard gulden kosten en jaarlijks nog eens twee miljard. Premier Lubbers zei onlangs dat hij niet wil dat Nederland het verdrag op zegt. Hij voelt er meer voor de wetge ving zo aan te passen dat de kosten binnen de perken blijven. Minister De Koning vindt daarentegen dat opzeg ging serieus moet worden overwogen. Desnoods wil hij de werking ervan aanpassen. Volgens Buitenlandse Zaken voorziet het verdrag niet zelf in opzegging. Dan wordt het juridisch gezien moeilijk dat toch te doen. „Ons land is partij en heeft indertijd bij de ondertekening er van in 1979 geen voorbehoud gemaakt voor de sociale zekerheid." Hij ver wacht dat het nog enkele weken zal duren voordat de juristen van de drie ministeries enig resultaat boeken bij hun overleg. Staatssecretaris De Graaf (sociale zaken) heeft de Tweede Kamer „binnenkort" een nota hier over beloofd. Een woordvoerster van justitie vat de problemen zo samen: „Als de andere ondertekenaars onze problemen niet hebben, kunnen we wel op het. dak gaan zitten." (Van onze correspondent PARAMARIBO De Surinaamse economie moet uit het slop gehaald worden door bezuinigingen op het overheidsapparaat, maar ook door fi nanciële steun vanuit het buitenland. Dit staat in de regeringsverklaring van de regering-Arron die president Shankar in de nationale assemblee heeft uitgesproken. In het stuk. dat de beleidslijnen uitzet voor de komende vijfjaar, worden per ministerie meer goede voornemens ge presenteerd dan concrete prioriteits tellingen. „Wensen en verlangens moe ten worden aangepast aan de eigen in komsten en niet aan die van anderen", aldus Shankar. Over de hervatting van de diplomatie ke betrekkingen met Nederland wordt niet meer gezegd, dan „dat men streeft naar normalisering van de verstoorde betrekkingen" en dat „met belangstel ling wordt uitgekeken naar het herstel van de door Nederland opgeschorte verdragsrelatie". In Paramaribo is de laatste weken met toenemende ergernis gereageerd op het lange uitblijven van de verklaring. Door velen werd gesteld, dat hierdoor de verwachtingen nodeloos werden opgeschroefd, zeker nu duidelijk is ge worden dat de verklaring die voor vijf jaar geldig moet zijn. veel algemeenhe den bevat. In de komende weken zal de nationale assemblee de regeringsverklaring moeten goedkeuren. Pas daarna zal er sprake zijn van een 'officieel regerings stuk'. Ook op de Nederlandse ambas sade in Paramaribo, die het bezoek van minister Van den Broek aan Suri name moet voorbereiden, vindt men het allemaal wat traag gaan. Een formele uitnodiging aan Van den Broek is immers nog steeds niet ver stuurd. Assemblee-lid en ondervoor zitter van de Nationale Partij Surina me Arti Jessurun: „De trein rijdt in derdaad langzaam. Maar hij mag dan ook niet stil komen te staan omdat er iets hapert. Deze regeringsverklaring is geen gemakkelijk plan, maar een stuk dat voor 100 procent uitgevoerd moet worden". De regering wil de rol van de overheid verkleinen ten gunste van het bedrijfs leven. De onder Bouterse groot gewor den afdeling 'volksmobilisatie', die on der andere voedselpakketten distri bueerde, moet worden opgeheven en alle aandacht moet worden gericht op exporterende bedrijven. Besnoeiingen op de overheidsuitga ven zullen niet van toepassing zijn op het nationale leger. Uitrusting, mili taire opleidingen en rechtszekerheid zullen „de nodige aandacht" krijgen. In de regeringsverklaring wordt de ontwikkelingstaak van het leger be nadrukt. „Het nationaal leger dient een belangrijke bijdrage te leveren aan de versnelde sociaal-economi sche ontwikkeling". NEW YORK (ANP) Michael Jackson is in New York benoemd tot eredoctor in de geestesweten schappen van de Fisk Universi teit. Hij had voor het „United Ne gro College Fund" ongeveer 1,2 miljoen gulden bijeen gebracht.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 5