Onderzoek kuuroord kost Cadzand minder Sportkampioenen van Aardenburg gehuldigd Renovatie De Redoute kan in mei beginnen Onderzoek illegale vuilstort Oostburg Gym- en dansclub bestaat tien jaar Muziekvereniging bezoekt Rucphen WETHOUDER REIKT VEERTIEN MEDAILLES UIT PZC/ streek CD A-VOORZITTER R. JACOBS: HULST Bridge De bridgeclub Hulst speelde de zevende wedstrijd voor de competitie in het gemeenschapscen trum Den Dullaert, waaraan 49 paren deelnamen. Rommelmarkt Op de Grote Markt in Hulst is zaterdag 19 maart een Waterloopleinmarkt. Kinderen bieden daar de door hen verzamelde spulletjes te koop aan. Dit feestelijk gebeuren is elk jaar een belangrijk on derdeel van de vastenactie. De op brengst van de verkoop komt geheel ten goede aan de vastenactie. De op brengst is bestemd voor het ontwikke lingsproject van pater Swinne in de wijk La Paz in de Colombiaanse ha venstad Barranquilla. TERNEUZEN Financiers BEWONERS TIJDELIJK IN VERPLEEGSTERSFLAT Vakbondswinkel - De rijdende FNV-vakbondswinkel staat woensdag 16 maart van 10.00 tot 16.00 uur naast het stadhuis aan het Oostelijk Bol werk in Terneuzen. Er wordt met name hulp geboden bij het invullen van be- - lastingformulieren. NCVB - Dinsdagavond houdt de NCVB-Terneuzen Zuid de jaarverga dering in het Rivierenhuis. Er wordt onder meer een spelletje bingo ge speeld, waarvan de opbrengst be stemd is voor het NCVB-project in Burkina Faso. De bijeenkomst begint om 19.45 uur. Informatiecampagne - De be lastingdienst is een informatiecam pagne begonnen, speciaal gericht op ouderen die niet meer in loondienst zijn en nog wel te maken hebben met een aangifte voor inkomstenbelasting. De stichting Welzijn voor Ouderen in Terneuzen haakt in op die campagne. Belangstellende ouderen kunnen op maandag 14 en 21 maart en op donder dag 17 en 24 maart (steeds om half elf 's 1 morgens) een videoband bekijken, die helemaal is gewijd aan het invullen van het belastingbiljet. De band wordt gedraaid in dienstencentrum De Veste aan het Oostelijk Bolwerk in Terneu zen. Bridge De bridgeclub Luctor uit Terneuzen speelde in het Churchillho- tel de zevende wedstrijd van de winter competitie. Tachtig kamers Bridge De Bridge Sociëteit Oost burg speelde de vierde wedstrijd voor het clubkampioenschap. SLUIS Plattelandsvrouwen - De Ne derlandse bond van plattelandsvrou wen, afdeling Sluis, houdt donderdag een bijeenkomst over het kruiswerk. Verpleegkundige M. Vlaming uit Oost burg is uitgenodigd om een inleiding te verzorgen. De bijeenkomst vindt plaats in zaal Bon Appetit en begint om 19.30 uur. Braakliggen HOOFDPLAAT ZATERDAG 12 MAART 1988 OOSTBURG Het college van burge meester en wethouders van Oostburg geeft een verkeerde voorstelling van zaken over het haalbaarheidsonder zoek voor een kuuroord in Cadzand. Dat vindt R. Jacobs, voorzitter van het CDA-West-Zeeuwsch-Vlaanderen en secretaris van de Unie BLHP. „Ik kan het niet meer volgen", zegt Ja cobs, doelend op uitspraken van het Oostburgse college van b en w in de PZC van vrijdag. Het college zei geen 70.000 gulden uit te willen geven voor een haalbaar heidsonderzoek. Volgens Jacobs kost het de gemeente dat bedrag niet. „De projectontwikkelaar Bovex wil zelf zo'n 30.000 tot 35.000 gulden aan het onderzoek betalen. Daarnaast heeft de maatschappij voor nijverheid en han- HEIKANT De gym- en dansclub van de katholieke bond van ouderen afdeling Heikant bestaat tien jaar. Om dit te vieren wordt dinsdag een feestelijke middag gehouden in het gemeenschapscentrum 't Heike. Vanaf 13.30 uur geven de volksdans groepen uit Axel, Graauw, Clinge en Heikant een demonstratie. Naast groepsoptredens zijn er ook gezamen lijke optredens. Tussendoor brengt een ouderenzanggroep enkele liedjes ten gehore, 's Avonds is er voor de le den van de gym- en dansclub nog een gezellig samenzijn met een koffietafel. HEIKANT De muziekvereniging Heikant verzorgt zondag een koffie concert in het Noordbrabantse Ruc phen. De Heikantse vereniging brengt op - uitnodiging van de muziekvereniging uit Rucphen een tegenbezoek nadat de Brabantse muzikanten vorig jaar te gast waren in Heikant. Beide muziek verenigingen zullen enkele nummers ten gehore brengen. De uitslag, groep A: 1 echtpaar Kint, 2 de dames Biesbroeck-Goossen, 3 mevrouw Bagggen-de heer De Jonge; groep B: 1 me vrouw Bruyns-de heer Van Wijnsbergen, 2 de dames Aronson-Vroome, 3 de dames Den Boer-Smulders; groep C: 1 de dames Be- aart-Van Kalmthout, 2 de heren Simpelaar- Zwaan, 3 de dames Voet-Van Hootegem; groep D: 1 de heren Kint-Boddaert, 2 echt paar Rijk, 3 de dames Aarts-van Wijnsber gen. del er zo'n 5000 gulden voor over en heeft de Zeeuwse sociaal-economische consultatiegroep in het kader van de werkgelegenheid daar een bepaald budget voor", aldus Jacobs. Dit zou betekenen dat de gemeente Oostburg niet meer dan zo'n 25.000 gulden op ta fel zou moeten leggen voor het onder zoek. Deze gegevens moeten volgens Jacobs bij het college bekend zijn. Volgens hem is deze investering in schone in dustrie zijn geld dubbel en dwars waard. „Het betekent werkgelegen heid voor zo'n tachtig tot honderd mensen". Dat het onderzoek in totaal geveer 70.000 gulden kost, komt vol gens Jacobs omdat er op acht verschil lende onderdelen onderzoek moet worden gepleegd. Er moet bijvoor beeld onderzocht worden hoe zeewa ter als kuurwater kan worden ge bruikt, welke voorzieningen er rond het kuuroord nodig zijn, en hoe de ge zondheidszorg in het kuuroord kan participeren. R. Jacobs. „Bij die onderzoeken zijn onder meer de rijksuniversiteiten uit Limburg en Utrecht betrokken. Elk onderdeel van het onderzoek kost 7.000 tot 8.000 gul den", aldus Jacobs, die verder op merkt dat de kosten altijd voor de ba ten uitgaan. Volgens hem zijn er fi nanciers geïnteresseerd in de kuuroordplannen. „Als er maar een rentabiliteitsplan op tafel ligt". Jacobs baseert dat op het aantal over nachtingen in West-Zeeuwsch-Vlaan- deren. „En volk trekt volk en ook acti viteiten". Bovex gaat uit van de bouw met direct bij het kuuroord betrokken appartementen. „Een soort kuur- apartotel met een vaste basisbezet ting". Er is volgens Jacobs een investe ring van tussen de 40 en 60 miljoen gul den mee gemoeid. Jacobs snapt dan ook niet dat het Oostburgse college de moed heeft om de plannen bijvoorbaat al te torpederen. „Er zijn verschillende gemeenten die op deze plannen azen. Bovendien zou het kuuroord een slecht-weer-voorzie- ning bij uitstek zijn. De gemeente Oostburg zou dit beter met beide han den aangrijpen en er niet zo onzorgvul dig mee om gaan", meent Jacobs. Hij vindt het verder jammer dat het allemaal zo lang duurt. „Men had nu een paal in de grond moeten slaan en beginnen met de bouw", zegt hij. De gehuldigde sportkampioenen van Aardenburg. AARDENBURG In het stadhuis van Aardenburg zijn vrijdagavond de sportkampioenen van 1987 gehul digd. In totaal reikte mevrouw A. S. Keijmel-Cambier, onder meer wet houder van sport en cultuur, veertien medailles uit. Acht voor prestaties, verricht in teamverband (de Aarden- burgse volleybalclub de Kikkers), vijf voor verrichtingen in clubverband (Aardenburgse hengelclub) en één medaille voor individuele prestaties was voor de kick-bokser Luc Verheije. Volleybalclub de Kikkers dankt de medailles aan het feit dat de club in '87 het kampioenschap tweede klasse be haalde en promoveerde naar de eerste klasse van het district Zeeland. De Aardenburgse hengelsportvereniging wist het Zeeuws-Vlaams kampioen schap in de wacht te slepen en werd daarvoor eveneens beloond. Kick bokser Luc Verheije veroverde in '87 voor de derde maal de Belgische titel in de gewichtsklasse tot en met 69 kilo. De 21-jarige Verheije, die als dienst plichtig soldaat gelegerd is in Bergen op Zoom en daar chauffeur-kok is, be gon training en carrière in Maldegem. In Brugge werd Verheije tijdens zijn opleiding tot bakker door een mede leerling enthousiast gemaakt voor het kick-bokesen. Deze sport wordt in Zeeuwsch-Vlaanderen, voor zover be kend, niet beoefend. Na twee jaar da gelijks trainen werd Luc Verheije voor het eerst Belgisch kampioen in 1985. In '86 en '87 veroverde hij wederom de Belgische titel, een prestatie die hem nu een Aardenburgse medaille ople vert. Tijdens de uitreiking van de medailles sprak mevrouw Keijmel de hoop uit de kampioenen volgend jaar opnieuw te mogen ontvangen voor een onder scheiding in het stadhuis. In de categorie teamverband werden medailles overhandigd aan: Nico de Baerdemaeker, Mare Moens, Stephan Heyboer, Piet Haak, Freddy Dierick, Remco de Rooy, Freddy Moens, Paul Lippens. In de categorie clubverband waren dat; H. Nobus, A. de Vos, S. de Craene, M. Verstraete en S. Maertens van de Aardenburgse hengelsportver eniging. In de categorie individuele prestaties was dat kick-bokser Luc Verheije. TERNEUZEN - Voor de opvang en begeleiding van asielzoekers in Ter- neuzen hebben onge veer vijftig personen zich gemeld. Er zullen dit jaar, indien de ge meenteraad daarmee in de vergadering van april instemt, 36 vluch telingen voor korte of langere tijd naar Ter- neuzen komen. Donderdagavond werd in het stadhuis een bij eenkomst belegd voor mogelijke vrijwilligers en daarop kwamen veer tig mensen af. Telefo nisch hebben zich zo'n tien mensen gemeld. De kandidaten kunnen vol gende week definitief 'ja' zeggen tegen het ver zoek om de asielzoekers hier wegwijs te maken. De eerste vrijwilligers- bij eenkomst in de Bur gerzaal van het stadhuis werd ontsierd door een incidentje met een Ter- neuzenaar die zich niet als vrijwilliger kwam melden maar om te pro testeren tegen de komst van vluchtelingen naar ons land. Na enig aan dringen van coördinator minderhedenbeleid G. Tabak van de gemeente Terneuzen vertrok de man. „Gelukkig is hij tot nu toe de enige in Ter- neuzen die laat blijken dat hij tegen is", aldus Tabak na afloop van de bijeenkomst. Het Terneuzense college van b en w wil instem men met het verzoek van het ministerie van WVC om dit jaar 36 mensen (één promille van het aantal inwoners) als aan drie voorwaarden wordt voldaan. Voldoende huis vestingsmogelij khe- den, voldoende profes sionele begeleiding en voldoende vrijwilligers voor wat er verder te hel pen valt. Volgende week heeft de coördinator minderhedenbeleid een gesprek met het maat schappelijk werk over de professionele begelei ding. Zoals het er nu naar uitziet is het aantal vrijwilligers ruim vol doende en is dus alvast aan één van de voor waarden voldaan. Ta bak: „Dat ziet er zonder meer zonnig uit". SAS VAN GENT - Bejaardenhuis De Redoute in Sas van Gent kan over twee maanden beginnen met renova tie en gedeeltelijke nieuwbouw. Be stuur en directie verwachten dat de verbouwing in juni of juli van het vol gend jaar voltooid zal zijn. De verhuizing werd vorig jaar al in ja nuari gepland. Dat lukte niet omdat de onderhandelingen tussen de ver schillende partijen nogal wat tijd verg den. „De stichtingskosten waren be groot op 4,8 miljoen gulden en de pen- sionprijs mocht niet boven de 3000 gulden per kamer komen. Dat vereiste telkens weer aanpassingen. Daarna Uitslagen, groep A (6 paren): 1 me vrouw Risseeuw-de heer De Jong, 2 de heren Sandrini-Visser, 3 mevrouw Biesbroeck-de heer IJsebaert; groep B (6 paren): 1 de heren Kint-Willemstein, 2 de dames De Jong-Wilemstein, 3 echtpaar Hogenboom; groep C (10 pa ren): 1 de heren Hamelinck-De Regt, 2 de dames Reedijk-Schiltman, 3 de da mes Mattens-De Jonghe. zijn wij en onze eigenaresse de Neder landse Centrale Huisvesting Bejaar den nog weer eens met de provincie in de slag geweest om een kleine extra bijdrage. Je moet natuurlijk compro missen sluiten. Maar er ligt nu een prachtig plan. Wij zijn als dagelijks be stuur zeer tevreden over wat nu verwe zenlijkt gaat worden", aldus voorzitter P. de Waal. De Waal schat dat de renovatie en de bouw van het nieuwe gedeelte twaalf, dertien maanden in beslag zullen ne men. „Even aangenomen dat we een normale winter hebben. Hebben we weer een winter als dit jaar dan zijn we misschien nog iets eerder klaar". De bewoners van het bejaardenhuis zelf verhuizen tijdelijk naar de voor malige verpleegstersflat van het Elisa- bethziekenhuis in Sluiskil. De bewo ners van de twaalf zorgwoningen trek ken in speciale wooneenheden aan de Europalaan in Sas van Gent. De voor bereidingen voor het aanpassen van de verpleegstersflat zijn in volle gang. „We beginnen maandag met het schil deren en het inrichten van de flats. Te lefoonaansluitingen, een oproepsys teem en een centrale antenne worden/ ingebouwd. We krijgen de beschikking over tachtig kamers voor de 54 bewo ners. Dus er is ook ruimte genoeg voor bijvoorbeeld een ziekenzaal en logeer kamers. In de loop van mei zal alles in orde zijn gebracht en kunnen de bewo ners verhuizen", zegt directeur M. Wa- gemakers. Om straks het contact te onderhou den tussen bezoekers van bejaarden uit Sas van Gent en van bejaarden aan vrienden en kennissen, zal een busje een aantal malen per dag tussen Sluiskil en Sas van Gent heen en weer rijden. Ook de maaltijden van dege nen die nu bij Tafeltje-dekje zijn aan gesloten, worden op die manier be zorgd. Een aantal vrijwilligers heb ben zich al aangemeld om dat busje af en toe te rijden. Voor de vrijwilligers is donderdag 17 maart een bijeen komst in De Redoute. Mensen die af en toe een paar uurtjes vrij hebben en mee willen helpen aan de pendel dienst zijn vanaf 19.30 uur welkom. Het vervuilde terrein bij Schoondijke. De uitslag luidt: groep A: 1. de dames Ros- seel'Risseeuw; 2. echtpaar Sielhorst; 3. de dames Brevet/Pieters; groep B: 1. de dames RemijnVoogdt; 2. echtpaar Verbist; 3. de heren Van DaeLHaggenburg; 4. mevrouw Goossens en de heer Ghijs. SCHOONDIJKE De gemeente Oost burg is in actie gekomen tegen een slijkstort bij de Molenkreek in Schoondijke. Een landbouwer heeft op het bewuste stuk grond ettelijke karrevrachten grond en puin gestort, volgens de gemeente in strijd met het bestemmingsplan. De betreffende landbouwer is inmiddels verzocht om het terrein in orde te brengen. De West-Zeeuws-Vlaamse natuurbe schermingsvereniging 't Duumpje heeft deze week bij de gemeente Oost burg aangedrongen op stappen in deze kwestie. Het terrein waarop grond en puin is gestort, is privé-eigendom en grenst aan een terrein dat eigendom is van het waterschap het Vrije van Sluis. Ook over dat terrein, dat een grootte heeft van ongeveer een halve hectare, maakt de West-Zeeuws- Vlaamse natuurbeschermingsvereni ging zich zorgen. De afgelopen jaren is het terrein, dat grenst aan de kreek, gebruikt door een autosloper, 't Duumpje vreest dat het stuk grond is vervuild. Deze mogelijke vervuiling speelt ook een rol in de voorgenomen verkoop van het terrein aan de ge meente. Het Vrije van Sluis wil de grond voor een symbolisch bedrag ver kopen omdat de gemeente er reeds ja renlang gebruiker van is. In het verre verleden hebben op het'bewuste ter rein één of meerdere woonwagens ge staan. De Oostburgse gemeenteraad wil het terrein alleen kopen, als blijkt dat het niet ernstig vervuild is. Deze voor waarde is bij het waterschap het Vrije van Sluis verkeerd gevallen. Naar ver luidt is men bang om later met even tuele kosten voor het opruimen van giftige grond te worden geconfron teerd. Het Oostburgse college vindt het niet nodig om het terrein te laten onderzoeken. Monsters van het kreek water, genomen door het waterschap, geven daar geen reden toe, verklaart wethouder A. de Feijter. Bovendien is de grond, aldus De Feij ter, niet bestemd voor woningbouw. De reden dat de gemeenteraad het gif- voorbehoud heeft gemaakt, is naar zijn mening een normale procedure. Een dergelijk voorbehoud wordt bij al le grondaankopen gemaakt. Het colle ge komt daarom binnenkort met een nieuw voorstel aan de raad om het be treffende stuk grond alsnog te kopen. Het waterschap wil een klein deel van het terrein behouden in verband met leidingen. Over de uiteindelijke bestemming van het betreffende terrein verschil len de meningen. Wethouder De Feij ter vindt dat het terrein moet worden ingeplant met snelgroeiende bomen. PvdA-raadslid mevrouw C. van de Ree is een heel andere mening toegedaan: het terrein moet, na te zijn schoonge maakt, braak blijven liggen. Uit land schappelijk oogpunt is dat volgens haar het meest logisch. Het PvdA- raadslid wordt daarin gesteund door de natuurbeschermingsvereniging 't Duumpje. De conclusie van wethou der De Feijter dat de vervuiling wel meevalt, vindt mevrouw Van de Ree voorbarig. „De vraag is, waar worden in de kreek watermonsters genomen. Dat kan een heel verschil uitmaken". Zondag 13 maart 1988 Nederlands Hervormde Kerk. Aar denburg 10.30 ds. Valk; Axel 10 kand. Kruithof; Biervliet 9.30 ds. Meeuse; Breskens 9.30 ds. Nummerdor; Cad zand 9.30 ds. Balk; Hoek 10 ds. v. d. Meeuwen; Hontenisse 9.30 ds. v. d. Wel; Hoofdplaat 11 ds. Meeuse; Hulst 11 ds. v. d. Wel; Nieuwvliet 9.30 ds. En- de; Oostburg 10 ds. Feenstra; Sas van Gent 9.30 dhr. Dubbeldam en ds. Lode- wijk; Sluiskil 11 ds. Lodewijk; Sint- Anna ter Muiden 11 ds. Balk; Terneu zen: Opstandingskerk 9 ds. De Rooij; Grote Kerk 10.30 ds. Maasland; Goede Herderkerk 10 ds. v. d. Meer, 19 ds. De Rooij; Waterlandkerkje 10 ds. De Vries; IJzendijke 11 dhr. Kruidenier; Zaamslag 10 ds. De Jonge; Zuidzande 11 dhr. Ende. Gereformeerde Kerk. Aardenburg 9.30 kand. Jansen; Axel 10,17 en 19 ds. v. d. Weide; Breskens 9.30 en 17 ds. Lo- rier; Hoek 10 en 15 ds. De Jonge; Oost burg 11 kand. Jansen; Terneuzen (Noordstr.) 9 dhr. De Best; Opstan dingskerk 10.30 en 17 dhr. De Best; Schoondijke 10 en 15 ds. De Vries; Zaamslag 10 en 15 ds. Korenhoff. Gereformeerde Gemeente. Axel 10 en 15 leesdienst; Oostburg (Geref. Kerk) 14 en 19 leesdienst; Terneuzen 10 en 15 ds. Gunst. Oud Gereformeerde Gemeente. Oost burg 9.30 en 14.30 leesdienst; Terneu zen 10 en 17 dhr. De Boer. Vrije Evangelische Gemeente. Cad zand 9 ds. Mietus; Nieuwvliet 10.30 ds. Mietus. Zevende Dags Adventisten t zaterdag). Terneuzen (Goede Herderkerk) 10 dienst. Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Axel 9.30 en 15 ds. Kimpe (HA); Hoek 10 en 15 ds. Kramer; Terneuzen 10 en 15 ds. Mewe (HA); Zaamslag 9.30 en 15 ds. Kruizinga (HA). Christelijk Gereformeerde Kerk. Zaamslag 10 en 15 leesdienst. Leger des Heils. Terneuzen 10 en 17 diensten. Evangelische Gemeente. Terneuzen (gebouw De Kandelaar) 10 dhr. Zwaansdijk. Gereformeerde Gemeente in Neder land. Terneuzen 9.30, 14 en 18 lees dienst; Oostburg 10 en 14.30 lees dienst; Hoek 9.30 en 14 leesdienst Rooms-Katholieke Kerk. Aardenburg 10, zat. 19, Coendike 9; Axel 11, zat. 19; Biervliet 10, zat. 19; Boschkapelle 9, zat. 19; Breskens 10, zat. 17; Clinge 8.30, 10, zat. 19; Graauw 9, zat. 19; Hengstdijk 9, zat. 19; Heikant 10, zat. 19; Hoek 10.30; Hoofdplaat 9, zat. 17; Hulst 9.30,11.30, zat. 19; Kloosterzan- de 9, 10.30, zat. 18.30; Koewacht 8.30, 10, zat. 19; Lamswaarde 10, zat. 19; Nieuw-Namen 10.30, zat. 17; Oostburg 10.30, zat. 19; Ossenisse 10.30, zat. 19; Philippine 9.30, zat. 17; Sas van Gent 9.30,11, zat. 19.15; Sint-Jansteen 8, 10, zat. 19; Schoondijke 9.45; Sluis 10, zat. 19; Sluiskil 11, zat. 19; Slijkplaat zat. 17; Stoppeldijk 8, 10, zat. 19; Terhole 10, zat. 19; Terneuzen: Triniteitskerk 9.15, 10.30, zat. 19, Opstandingskerk 9.30,11,zat. 19; Westdorpe8,10,zat. 19; IJzendijke 10.30, zat. 19; Zandstraat 10; Zuiddorpe 9.45, zat. 17. Pastorale zondagsdienst. Zond. 12- dins. 12 uur: L. Verver, Hulst of Zieken huis Hulst, tel. 01140-12651. Pinkstergemeente. Terneuzen (geb. Bethel) 10 dienst; Nieuwstraat 27" 10.30 br. Oudeman (m.m.v. Kinder koor Hoek). Gemeentevergaderingen Jehova's Ge tuigen. Axel 10 en don. 19; Oostburg 10 en din. 19.30; Terneuzen 10 en din. 19.30. 12 EN 13 MAART 1988 CENTRAAL ALARMNUMMEkI 01150-12200 Huisartsen: Terneuzen, zat. 8.00-zon. 8.00 uur: H.I W. A. Meijerink, Serlippensstraatf praktijk Beethovenhof 3b, tel. I3]jl Zon. 8.00-ma. 8.00 uur: P. R. L. Verci teren, Axelsestraat 56, praktijk Bel hovenhof 3b, tel. 13768. Spreekuren alleen voor dringende J vallen zat. en zon. 11.30 en 17.00 Oostburg en Aardenburg: vrij. ma. 8.00 uur: W. C. Jongsma, 0u| kerkstraat 2, Aardenburg, tel 1466. Cadzand, Retranchement, Sluis Zuidzande: G. de Meijer, Sluis s 01178-1366. Biervliet, Hoofdplaat en IJzendijl vrij. 18.00-ma. 8.00 uur: Chr. KalkniJ Biervliet, tel. 01152-1345. Breskens en Groede: R. J. Latervel Dr. Broodmanstraat 2, Breskens t 01172-1956. Axel: vrij. 17.30-ma. 8.00 uur: G,| Harskamp, Noordstraat 8, tel. I 1666. Spreekuren zat. van 10.00-10.301 16.00-16.30 uur. Sas van Gent en omstreken: vi 18.00-ma. 8.00 uur: M. Dierick, Grl Jansdijk A185, Westdorpe, tel. 13J spreekuur zat. 10.30 uur op Bolwel Oranje 2 (uitsluitend voor spoedgev] len). Hulst: vrij. 18.00-zon. 24.00 uur: Voorbrood, Gr. Bagijnestraat 16,1 01140-13373. Spoedgevallenspreekuur zonder I spraak zat. en zon. 11.00 en 17.00 utj Hoek, Sluiskil en Philippine: J.Nei son, J. Hobeinstraat 8, Philippine,! 01159-1769. Spreekuur voor spoedgevallen zatj zon. om 11.30 uur. Kloosterzande en Hontenisse: 1] 18.00-ma. 8.00 uur: R. G. BuwalJ Cloosterstraat 72, tel. 01148-1277. Spreekuur voor spoedgevallen opz| 11.30 uur. Zaamslag: W. L. Fraanje, Plein42,i| 01153-1244. Clinge, Sint-Jansteen en Koewatl vrij. 18.00-ma. 8.00 uur: L. Adrial sens, Hoofdstraat 34, Sint-Janstej tel. 01140-12929. Apotheken Terneuzen: zat. 8.30-17.30 en z| 11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur: A.f Klaassen, Winkelcentrum Zuidpold| tel. 12090. Axel: zat. 10.00-11.00 en 16.00-17| uur: Apotheek Axel, Oranjestraat| tel. 01155-2888. Hulst: zat. 11.00-12.00 en 15.30-17.3i zon. 11.00-11.30 en 16.30-17.30 ufl Apotheek Hulst, Steenstraat 35,1 tel. 01140-14225 (spoedrecepten telfj nisch). Oostburg: zat. 10.00-12.30 en 15] 16.30 en zon. 11.30-12.30 en 17.30-11 uur: Apotheek Oostburg, BurcI straat 16, tel. 01170-2170. (Spoedrecj ten telefonisch). Dierenartsen: Hulst en Hengstdijk: R. T. Versol,1 vierstraat 18, Hengstdijk, tel. 2365. Terneuzen en Axel: Evers en MJ Schaub. Spreekuren: zat. Terneuzen, W. I Zwijgerlaan 2b, van 13.30-14 uur,f 01150-95017. Axel Dierenkliniek van 11.00-12] uur, tel. 01155-1488. Zondag volgens afspraak tel. 011| 95017. IJzendijke: K. G. M. v. d. Vijver, 011] 1388 b.g.g. 01174-424. Weekendspreekuur zat. 13.00 uur! zon. 12.00 uur in de dierenkliniek te| zendijke. Terneuzen: J. P. de Vos, kliniek vi kleine huisdieren en bijzondere dier] Van Diemenstraat 83, Terneuzen, f 01150-19628. Spreekuur zat. van 12.30-14.00 uur] verder volgens telefonische afspraaf Peter de Vos, polikliniek voor 1 huisdieren, Van Steenbergenlaan| Terneuzen, tel. 01150-96425. Spreekuur zat. van 12.00-13.001 verder volgens telefonische afspraal Breskens: G. A. M. de Bruijck] Dorpstraat 133, tel. 01172-2769. Spreekuur zat. en zon. 11.30 uur gens afspraak. Sluis, Oostburg en Aardenburg:! Kapsenberg, le Novemberstraat| Sluis, tel. 01178-1225. Weekendspreekuren zat. en zon. uur. Tandartsen: West-Zeeuwsch-Vlaanderen: zat I zon. 12.00-12.30 uur: D. Balk, Nassl straat 5, IJzendijke, tel. 01176-1768] Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen: 10.00-10.30 uur en 18.00-18.30 uur] zon. 12.00-12.30 uur: E. Neve/E. P| vet, Hemelstraat 12, Sint-Janste| tel. 01140-12084. Wijkverpleegkundigen: West-Zeeuwsch-Vlaanderen: 7| foonno. 01170-3139, u kunt uw bo] schap inspreken op het antwoord| paraat, dag en nacht bereikbaar Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen: Tl foonno. 01140-12191, u kunt uw bo] schap inspreken op het antwoord] paraat. Kruisvereniging Kanaalzfl Zeeuwsch-Vlaanderen: Dag en 1 bereikbaar voor dringende hulpvel ning onder telefoonno. O115O-1904Ï kunt uw boodschap inspreken op| antwoordapparaat. Verloskundige: Kanaalzone en Oost-Zeeu«s| Vlaanderen: mevr. H. Haak, S| Maartenlaan 48, Axel, tel. 01155-31 Muziekvereniging - De mual vereniging Oefening Baart Kunstl Hoofdplaat houdt dinsdag 15 mj haar jaarlijkse algemene ledenveij dering. Leden, donateurs en belaf stellenden zijn welkom in Vriendschap in Hoofdplaat. Kandij ten voor een functie in het best# kunnen zich voor dinsdag opgeven! secretaris T. de Smit. De vergade] begint om 20.00 uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 46